Kİtabiyyati 1995Yüklə 0.98 Mb.
Pdf просмотр
səhifə6/15
tarix10.06.2017
ölçüsü0.98 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

333.
 
Hacıbəyli, Ü. Fitnələr qarşısında [Mətn] 
/Üzeyirbəy Hacıbəyli; topl., ərəb əlifbasından transliterasiya 
ed., ön söz müəl. A.Kənan; elmi red. T.Həsənzadə.- Bakı: 
Azərnəşr, 1995.- 190 s., portr.; 20 sm.- Sözlük: s. 176-187.- 
1000 nüs.- ISBN 5-5520-1549-5 (cildli).- [1995-63711]   
334.
 
Mahnı toplusu [Not]: məktəbəqədər müəssisələr 
üçün /musiqisi N.Məmmədbəyov; ön söz N.Hüseyn; red. 
V.Quliyev; tərt. O.Zülfüqarov; rəssam N.Rzaquliyev; məsl. 
Ə.Cavanşirov.- Bakı: Azərbaycan, 1995.- 16 s.: ill., notlar; 
20 sm.- 800 nüs.- [1995-725]   
335.
 
Mənsurov, E.B. Muğam düşüncələrim [Mətn]: 
məqalələr toplusu /Eldar Mansurov; ön söz müəl. və red. 
V.Əhməd.- Bakı:  İrşad, 1995.- 37, [3] s.; 16 sm.- Sətiraltı 
bibl.- 500 nüs.- [1995-91210]  
336.
 
Mirzə  bəy. Musiqi risaləsi [Mətn] /Mirzə  bəy; 
fars. tərcümə, ön söz, izah. və  şərhlər G.Şamilli; red. 
V.Quliyev.- Bakı: Azərbaycan, 1995.- 86 s., portr., cədv., 

68 
 
faks.; 16 sm.- Musiqi terminləri lüğəti: s. 83.- Bibl.: s. 85.- 
1000 nüs.- [1995-63469]    
337.
 
Nəvvab, M.Q. Avropa ibtidai musiqi savadı 
dərsliyi [Mətn]: Azərbaycanda Avropa musiqi nəzəriyyəsi 
inkişafı tarixinə dair /Mir Möhsün Nəvvab Qarabaği; farsc. 
tərc, ön söz və  şərhlərin müəl. G.Şamilli; red. V.Quliyev.- 
Bakı: Azərbaycan, 1995.- 96 s., cədv.; 18 sm.- Musiqi 
terminləri lüğəti: s. 91-92.- Bibl. rus və ing. dillərində: s. 
93.- 1000 nüs.- [1995-63510]   
338.
 
Not  əlifbası [Notlar] /baş red. və  təsisçi 
Z.İsmayılova; kitabı hazır.: V.Məmmədova, F.Sadıq, 
H.Qasımov [və b.]; rəssam G.Xaliqova.- Bakı:  İstedad, 
1995.- 54 s.: ill.; 28 sm.- ("İstedad" jurnalının  əlavəsi).- 
5000 nüs.- [1995-724]   
339.
 
Səfərova, Z.Y. Səfiəddin Urməvi [Mətn] /Zemfira 
Səfərova; AEA, Memarlıq və İncəsənət İn-tu.- Bakı: Ergün, 
1995.- 160 s., portr., cədv.; 21 sm.- 1000 nüs.- ISBN 5-
8240-0014-X.- [1995-63894]  
340.
 
Səməd, M. Səsin sehri varmış [Mətn] /Möhbəddin 
Səməd; elmi red. V.Quliyev.- Bакı: Azərbaycan, 1995.- 104 
s., (24) v. fotoşək., portr.; 20 sm.- 10000 nüs.- [1995-65697]  
341.
 
Şuşinski, F.M. Musiqişünasın düşüncələri [Mətn] 
/Firidun  Şuşinski; red. T.Əhmədov.- Bakı: Gənclik, 1995.- 
352 s., portr., fotoşək.: ill.; 22 sm.- 16000 nüs. (cildli).- 
[1995-63503]   
342.
 
Zöhrabov, R.F.  Bəstəkarlarımız haqqında söz 
[Mətn]: toplu /Ramiz Zöhrabov.- Bakı: Şur, 1995.- Kitab 1.- 
90 s., portr.; 20 sm.- 1000 nüs.- [1995-64419]  
343.
 
Zöhrabov, R.F. Ramiz Mustafayev [Mətn]: 
monoqrafiya /Ramiz Zöhrabov; nəşr ed. V.Əziz.- Bakı: 
Ergün, 1995.- 24 s., portr.; 16 sm.- (Bəstəkarlarımızın 
portreti).- 500 nüs.- ISBN 5-8240-0038-7.- [1995-63372]  

69 
 
344.
 
Касимова,  С.  С  песней  по  жизни  [Текст]:  о 
творчестве Тофика Кулиева /Солмаз Касимова, З.Абдул-
лаева;  ред.  Н.Алиев;  худ.:  Н.Бабаев,  С.Пираеши.-  Баку: 
Азербайджан, 1995.- 144 с.:  фото,  портр.,  ноты; 20 см.- 
3000 экз.- [1995-1-701543] 
 
792 Teatr sənəti 
 
345.
 
Məmmədova, D. Bir balaca boyu var... [Mətn] 
/Dilarə  Məmmədova; red. G.Əmrullahqızı.- Bakı:  Şərq-
Qərb, 1995.- 88 s.; 20 sm.- 3000 nüs.- ISBN 5-5650-0127-
7.- [1995-63146]   
346.
 
Səməndər, R. Ömrün 60 pərdəsi [Mətn] /Rafiq 
Səməndər; red. C.Xaspoladov; üz qabığının rəssamı 
İ.Əsədoğlu; foto R.Qəmbərov.- Bakı: Azərb. "Bilik" 
Maarifçilik Cəmiyyətinin "Bayatı" Sifatiş  Ədəbiyyatı 
Mərkəzi.- Bakı: Azərb. Dövlət Kitab Palatası, 1995.- 128 s., 
portr., fotoşək.; 20 sm.- 3000 nüs.- [1995-63339]   
347.
 
Sənətə  həsr olunmuş ömür [Mətn] /dizayn və 
slaydlar:  Ə.Ağasiyev, M.Ağasiyev.- Bakı: Azərbaycan, 
1995.- 4 s., portr., fotoşək.; 28 sm.- 200 nüs.- [1995-63382] 
348.
 
Sultanov, F. Azərbaycanda teatr təhsili [Mətn]: ali 
məktəblər üçün dərs vəsaiti /Fikrət Sultanov; red. 
A.Talıbov; rəy.:  İ.Kərimov, R.Sadıqov.- Bakı: Azərbaycan 
Dövlət Kitab Palatası, 1995.- 114 s.; 21 sm.- 1000 nüs.- 
[1995-64347]   
 
796/799 İdman 
 
349.
 
Həsənov, F. Gəncə pəhləvanları. Gəncədə güləşin 
inkişafı tarixi [Mətn] /Firudin Həsənov; red. 

70 
 
M.Allahverdiyev.- Gəncə: Gəncə  nəşriyyatı, 1995.- 306 s., 
portr., fotoşək.; 20 sm.- 2000 nüs. (cildli).- [1995-63594]  
350.
 
Mahmudzadə, D.H.  Şaolin tarixi [Mətn] /Davud 
Mahmudzadə; Azərb. Resp. Konq-fu "Coriyo" 
Federasiyası.- Bakı:  Şərq-Qərb, 1995.- 30 s., fotoşək.; 20 
sm.- 5000 nüs.- ISBN 5-5650-0463.- [1995-63161]   
351.
 
Pəhlivan [Mətn] /topl. və  tərt. ed. Ə.Səfəroğlu; 
red. A.Heydəroğlu.- Bakı: Sabah, 1994.- 30 s., portr., 
fotoşək.; 17 sm.- 200 nüs.- ISBN 5-8610-6084-3.- [1995-
73122] 
   
8 Dilçilik. Linqvistika. Bədii dəbiyyat.Ədəbiyyatşünaslıq 
 
80/81 Filologiya. Dilçilik 
 
352.
 
Abbasova, B. Sözalma hadisəsinin əsasları [Mətn] 
/Bilqeyis Abbasova; elmi red. F.M.Ağayeva.- Bakı: 
Azərnəşr, 1995.- 91 s., cədv.; 20 sm.- 1000 nüs.- ISBN 5-
5520-1612-2.- [1995-63796]   
353.
 
Əzizov, E.İ. Söz xəzinəsi [Mətn]: söz haqqında 
araşdırmalar /Elbrus Əzizov.- Bakı: Maairf, 1995.- 128 s.; 
20 sm.- 2500 nüs.- [1995-63821]  
354.
 
Azərbaycan onomastikası problemlərinə  həsr 
olunmuş V elmi-nəzəri konfransın materialları: 20-21 
oktyabr 1994-cü il [Mətn] /red. hey.: A.Qurbanov [və b.]; 
N.Tusi ad. Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.- Bakı: N.Tusi 
adına ADPU, 1995.- 164 s.; 20 sm.- 50 nüs.- [1995-63185]   
355.
 
Azərbaycanca-rusca danışıq kitabı [Mətn] /tərt. 
və ön söz: İ.Məmmədov, N.Məmmədov, N.Xəlifəzadə.- 
Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1995.- 144 s.; 20 
sm.-  Əlifba göstəricisi: s. 7-12.- Mətn Azərb. və rus 

71 
 
dillərindədir.- 3000 nüs.- ISBN 5-8960-0028-6.- [1995-
64477]    
356.
 
Cəfərov, N.Q. Azərbaycan türkcəsinin milliləş-
məsi tarixi [Mətn] /Nizami Cəfərov; elmi red. T.İ.Hacıyev; 
rəy.: V.İ.Aslanov, Y.İ.Seyidov, N.M.Xudiyev.- Bakı: 
Azərbaycan Dövlət Kitab Palatası, 1995.- 208 s.; 20 sm.- 
Mənbələr: s. 202-207.- nüs. yox.- [1995-64312]   
357.
 
Çobanov, M.N. Azərbaycan  şəxs adları [Mətn]: 
soraq kitabı /Mədəd Çobanov; red. A.M.Qurbanov.- 
Yenidən işlənmiş  və  əlavələr edilmiş ikinci nəşri.- Bakı: 
Təhsil, 1995.- 32 s., portr.; 15 sm.- 2000 nüs.- [1995-71228]   
358.
 
Eyvazova, R.H.  Əfqanıstanda türk mənşəli 
toponimlər [Mətn] /Roza Eyvazova; red.: S.Onullahi, 
M.Mahmudov; AEA, Nəsimi adına Dilçilik İn-tu.- Bakı: 
Elm, 1995.- 244 s.; 20 sm.- 300 nüs.- ISBN 5-8066-1883-8.- 
[1995-63584]   
359.
 
Əhmədov,  Ə.H.  Ərəb  əlifbası [Mətn]: "Farsi-
türki" mənzum lüğət /Əhmədağa  Əhmədov; naşir və red. 
K.Novruz.- Bakı: Təbib, 1995.- 120 s.; 21 sm.- 500 nüs.- 
ISBN 5-8035-0093-3.- [1995-63608]   
360.
 
Əliyeva, Z. Türk dilləri sistemində sifətlərin 
struktur-semantik təkamülü [Mətn] /Zemfira Əliyeva; elmi 
red.: A.Axundov, Ə.Cavadov.- Bakı: Azərnəşr, 1995.- 140 
s.; 20 sm.- 100 nüs.- [1995-63400]   
361.
 
Əsgərov, N.Ə. Azərbaycan dilində hidronimlər 
[Mətn]: metodik göstəriş /Nəbi  Əsgərov; elmi red. 
A.Hacıyev; rəy.: A.Hacıyev, B.Xəlilov; N.Tusi ad. Azərb. 
Dövlət Pedaqoji Un-ti.- Bakı, 1995.- 43 s.; 20 sm.- Bibl.: s. 
39-42.- 1000 nüs.- [1995-63961]   
362.
 
Xəlilov, B.Ə. Azərbaycan dilində təkhecalı fellərin 
əsasında duran ilkin köklərin fono-semantik inkişafı [Mətn]: 
müqayisəli-tarixi istiqamətdə /Buludxan Xəlilov; elmi red. 

72 
 
H.İ.Mirzəyev; rəy.: V.H. Əliyev,  İ.O.Məmmədov.- Bakı: 
Azərb. Dövlət Kitab Palatası, 1995.- 80 s., portr.; 20 sm.- 
3000 nüs.- [1995-63628]   
363.
 
Xudiyev, N.M. Azərbaycan  ədəbi dili tarixi 
[Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /Nizami Xudiyev; rəy.: 
A.Axundov, F.Əhmədov; elmi red. T.Hacıyev.- Bakı: 
Maarif, 1995.- 496 s.; 20 sm.- 4000 nüs. (cildli).- [1995-
63606]    
364.
 
Kazımov, Ç.B.  Cəbrayıl toponimləri [Mətn] 
/Çapar Kazımov; elmi red. Q.Ş.Kazımov.- Bakı: Sabah, 
1995.- 52 s.; 20 sm.- 500 nüs.- ISBN 5-8610-6069-X.- 
[1995-63756]   
365.
 
Kərimov, Y.Ş. Hüsnxət təlimi metodikası [Mətn]: 
müəllim üçün vəsait /Yəhya Kərimov, F.B.Sadıqov.- Bakı: 
Gənclik, 1995.- 56 s.; 20 sm.- 1000 nüs.- ISBN 5-8020-
1251-X.- [1995-63640]   
366.
 
Ləman, F. Azərbaycan bədii dilinin epitetləri 
lüğəti [Mətn] /Fəridə  Ləman; elmi red. M.Məmmədov; 
kitabın sponsorları: C.M.Əfəndiyev,  İ.V.Quliyev.- Bakı: 
Elm, 1995.- 218 s.; 20 sm.- 2500 nüs.- ISBN 5-8066-0653-
8.- [1995-63656]    
367.
 
Məmmədli, N.B. Adını mən verdim - yaşını allah 
versin [Mətn]: türk şəxs adlarının izahlı sözlüyü /Nadir 
Məmmədli; elmi red. V.Məmmədəliyev; rəy.: H.S.Həsənli, 
Ə.Tanrıverdiyev.- Bakı: Maarif, 1995.- 100 s., portr.; 20 
sm.- Bibl.: s. 100.- 1000 nüs.- [1995-63544]    
368.
 
Mirmahmudova, S.N. Ermənistanda türk mənşəli 
yer adları [Mətn] /Sitarə Mirmahmudova; red. N.Rüstəmli.- 
Bakı: Yazıçı, 1995.- 72 s., portr., cədv.; 20 sm.- Bibl. Azərb. 
və rus dillərində: s. 67-69.- 3000 nüs.- [1995-63153]   
369.
 
Musayev,  İ. Dil, yaddaş, vətən, vətəndaş [Mətn]: 
assosativ incələmələr /İsa Musayev; red. İ.Vəliyev; rəy.: 

73 
 
M.Cəlilov [və b.].- Bakı,"Azərbaycan Ensiklopediyası" 
NPB, 1995.- 384 s.; 20 sm.- Bibl.: s. 373-382.- 2000 nüs.- 
[1995-63453]   
370.
 
Orta məktəbdə Azərbaycan dili bölmələrinin 
tədrisinə dair [Mətn]: filologiya fakültəsi  əyani və qiyabi 
şöbə  tələbələri üçün vəsait /H.B.Balıyev; elmi red. 
Ə.M.Əhmədov; elmi red. Ə.M.Əhmədov; N.Tusi ad. Azərb. 
Dövlət Pedaqoji Un-ti.- Bakı: ADPU, 1995.- 70 s.; 20 sm.- 
Bibl.: s. 68.- nüs. yox.- [1995-63675]   
371.
 
Rəcəbov,  Ə.Ə. Talış dilinin orfoqrafiya lüğəti 
[Mətn] /Əbülfəz Rəcəbov.- Bakı, 1995.- 58 c.- [BDU k/x]  
372.
 
Zahidov,  Ə. Azərbaycanın bəzi toponimləri 
[Mətn] /Əsgər Zahidov; red. S.Şükürov; rəy. H.Sadıqov; 
təsis. H.Zərdabi adına Gəncə Pedaqoji İn-tu.- Gəncə, Bakı, 
1995.- 144 s., portr.; 16 sm.- Azərbaycan toponimlərinin 
qısa izahlı lüğəti: s. 119-138.- 300 nüs.- [1995-65957]    
373.
 
Чобанов,  М.Н.  Основы  азербайджанской 
антропонимики  [Текст] /Мадат  Чобанов;  науч.  ред. 
А.М.Курбанов.-  Баку:  Азербайджан, 1995.- 256 с.; 20 
см.- 360 экз.- [1995-1-695582]   
 
82 Ədəbiyyatşünaslıq 
 
374.
 
Abdullayev, M.M. Füzuli təfəkküründə anatomiya 
izləri [Mətn] /Məmmədsadıq Abdullayev.- Bakı, 1995.- 44 
s.; 20 sm.- 500 nüs.- [1995-64400]   
375.
 
Ağayev, Z.A. Azərbaycan mövzusu və ədəbiyyatı 
Amerika Birləşmiş  Ştatlarında [Mətn] /Zeydulla Ağayev; 
elmi red. H.Quliyev; rəy.: T.Novruzov, F.Mustafayev.- 
Bakı: Hərbi nəşriyyat, 1995.- 126 s.; 20 sm.- 500 nüs.- 
[1995-63545]    

74 
 
376.
 
Azərbaycan filologiyası  məsələləri [Mətn]: 
məruzələrin tezisləri /elmi red. V.Sultanlı, tərt. ed. 
N.Cabbarlı; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, M.Ə.Rəsulzadə 
ad. Bakı Dövlət Un-ti.- Bakı: Azərnəşr, 1995.- 48 s.; 20 sm.- 
550 nüs.- [1995-63848]   
377.
 
Azərbaycanın Bəxtiyarı [Mətn]: Bəxtiyar 
Vahabzadənin həyatı, yaradıcılığı  və ictimai fəaliyyəti 
haqqında məqalələr toplusu /tərt. ed. N.İbrahimov; red. 
A.Bağırov.- Bakı: Azərbaycan, 1995.- 400 s., portr.; 20 sm.- 
(Kitab xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin 70 illiyinə  həsr 
olunur).- 3000 nüs.- [1995-63368]    
378.
 
Babaxanlı, G.İ. Qurumayan bulaqlar: 1920-30-cu 
illər Azərbaycan poemalarının qaynaqları [Mətn] /Gülbəniz 
Babaxanlı; elmi red. T.Kərimli.- Bakı: Sabah, 1995.- 152 s.; 
20 sm.- 500 nüs.- ISBN 5-8610-6094-0.- [1995-63757]    
379.
 
Bəxtiyar Vahabzadə [Mətn]: foto-kitab /müəl.-
tərt. N.İbrahimov; red. A.Bağırov; rəssam S.Pirayeşi.- Bakı: 
Azərbaycan, 1995.- 26 s., (102) v. fotoşək., portr.; 24 sm.- 
5000 nüs.- [1995-63236]   
380.
 
Əhmədov, T.Ə. Azərbaycan yazıçıları [Mətn]: 
ensiklopedik məlumat kitabı /Teymur Əhmədov; red. 
İ.Vəliyev; rəy. M.Cəfər.- Bakı: "Azərbaycan Ensiklo-
pediyası" NPB, "Önər", 1995.- 639 s., fotoşək., portr.; 21 
sm.- 4500 nüs.- ISBN 5-8960-0093-06.- [1995-64151]   
381.
 
Əliağa Vahid haqqında bildiklərimiz [Mətn] /tərt. 
M.Nuruoğlu; elmi red. M.Aslanov.- Bakı: Şərq-Qərb, 1995.- 
240 s., portr.: şək.; 21 sm.- 5000 nüs.- ISBN 5-5650-0139-0 
(super cildli).- [1995-63611]   
382.
 
Əlimirzəyev, X. Dramaturgiyamızda ideal və 
qəhrəman [Mətn]: dərs vəsaiti /Xalid Əlimirzəyev; 
M.Ə.Rəsulzadə ad. Bakı Dövlət Un-ti.- Bakı: BDU, 1995.- 
246 s.- [BDU k/x]   

75 
 
383.
 
Əlizadə, L.İ. Füzulini tədris edərkən [Mətn] /Lalə 
Əlizadə; elmi məsl. A.Rüstəmova; red. N.Cabbarl.- Bakı: 
İrşad, 1995.- 40 s.; 20 sm.- 500 nüs.- [1995-63479]   
384.
 
Əlizadə, S.Q.  Şah beytlər [Mətn]: qəzəllər, 
rübailər: Füzuli "Divan"ına  şərhlər /Samət  Əlizadə; red.: 
İ.Sadıq, Ü.Kürçaylı.- Bakı: Azərnəşr,1995.- 172 s.; 20 sm.- 
1000 nüs.- ISBN 5-5520-1480-4.- [1995-63718]   
385.
 
Feyzullazadə, V. Füzulinin ömür yolu [Mətn] 
/Vəcihə Feyzullazadə; elmi red.: R.Azadə, A.Bağırov; 
rəssam A.Hüseynov.- Bakı: Azərnəşr, 1995.- 152 s., portr.: 
ill.; 20 sm.- Bibl.: s. 148-151.- 5000 nüs.- [1995-63907]   
386.
 
Füzuli dünyası  rəsmlərdə [Mətn] /tərt. ed. və ön 
söz müəl.: K.Kərimov, N.Həbibov; red. İ.Xəlilov.- Bakı: 
Azərbaycan Ensiklopediyası, 1995.- 80 s., portr., fotoşək.: 
ill.; 27 sm.- (Kitab Füzulinin 500 illik yubileyinə  həsr 
olunmuşdur).- 500 nüs.- ISBN 5-8960-0132-0.- [1995-
64485]    
387.
 
Füzuliyə  məhəbbətlə...  [Mətn] /red. L.Məmmə-
dova; Azərb. Mədəniyyət Fondu.- Bakı: Azərnəşr, 1995.-
100 s.; 19 sm.- 1000 nüs.- ISBN 5-5520-1587-8.- [1995-
63719]    
388.
 
Hacıyeva, N.  Mən insan övladı, torpaq oğluyam 
[Mətn]: Nəbi Xəzri poeziyasını düşünərkən /Nərmin 
Hacıyeva; red. Y.Nəsirli.- Bakı: Azərbaycan, 1995.- 88 s., 
(4) v. fotoşək.; 20 sm.- 3000 nüs.- [1995-63015]   
389.
 
Həsənova,  Ş.A. Mühacirət  İrsimizdən səhifilər 
[Mətn] /Şəlalə  Həsənova.- Bakı: Maarif, 1995.- 152 s.; 20 
sm.- 1000 nüs.- [1995-63963]   
390.
 
Hüseynova,  Ş.Ə. Müasir nəsrdə janr və üslub 
axtarışları [Mətn]: Salam Qədirzadənin  əsərləri  əsasında 
/Şövkət Hüseynova; red. C.Xaspoladov; sponsor K.Heydə-
rov; ön söz müəl. Q.Qasımzadə.- Bakı: Azərb. "Bilik" 

76 
 
Maarifçilik Cəmiyyətinin "Bayatı" Sifariş  Ədəbiyyatı 
Mərkəzi, Azərb. Dövlət Kitab Palatası, 1995.- 64 s.; 20 sm.- 
600 nüs.- [1995-63100]    
391.
 
Xəyal, S. Mailin ünvanı  vətəndir [Mətn] /Sona 
Xəyal; baş red. Q.İsabəyli; rəssam  Ədalət.- Bakı: Cik-Cik, 
1995.- 64 s., portr., fotoşək.; 20 sm.- 1500 nüs.- ISBN 3-
7094-0052-1.-  [1995-63457]    
392.
 
Qarayev, Y.V. Xarıbülbülün nağılı [Mətn]:  İlyas 
Əfəndiyevin həyat və yaradıcılığı haqqında
 
 /Yaşar Qarayev; 
red. A.Bağırov; rəssam R.Əzizov.- Bakı: Azərnəşr, 1995.- 
56 s.; 20 sm.- 2000 nüs.- ISBN 5-5520-1561-4.- [1995-
63389]   
393.
 
Qasımova, A. Füzuli yaradıcılığında Quran 
rəvayətləri [Mətn] /Aida Qasımova; elmi red.: 
V.Məmmədəliyev, Q.Kəndli; red. F.Rzabəyova.- Bakı: Bakı 
Universiteti, 1995.- 192 s.; 21 sm.- İzahlar və qeydlər: s. 
169-182.- Bibl.: s. 183-189.- Mətn Azərb., rus, ərəb, türk. 
ing. dillərindədir.- 1000 nüs.- [1995-63230]  
394.
 
Quliyev, Ç.Ə. Xalqdan-xalqa [Mətn]: elmi-
publisistik oçerk /Çərkəz Quliyev; rəy. və ön söz müəl. 
N.Cəfərov; red. R.Salamova; nəşrin sponsoru 
F.Məmmədov.- Bakı: Vətən, 1995.- 104 s., portr.; 20 sm.- 
1000 nüs.- ISBN 5-8996-8084-9.- [1995-63470]    
395.
 
Məmmədov, K.D.  Nəcəf Bəy Vəzirov [Mətn] 
/Kamran Məmmədov; red. F.Ağazadə; rəssam S.Şatikov; 
çapa hazır. D.Məmmədova.- Bakı: Azərnəşr, 1995.- 204 s., 
portr.; 20 sm.- 1000 nüs.- ISBN 5-5520-0920-7.- [1995-
64026]   
396.
 
Nəbiyev, B.Ə. Didərgin  şair [Mətn]: Almas 
İldırımın yaradıcılıq yolu /Bəkir Nəbiyev; red. Şirindil; 
AEA, Nizami ad. Ədəbiyyat Muzeyi.- Bakı: Sabah, 1995.- 

77 
 
36 s., portr.; 20 sm.- 1000 nüs.- ISBN 5-8610-6073-8.- 
[1995-63171]   
397.
 
Rüstəmli, A.H. Tufanlardan keçən ömür [Mətn] 
/Asif Rüstəmli; red. İslam Ağayev; AEA, Nizami ad. 
Ədəbiyyat İn-tu.- Bakı: Sabah, 1995.- 132 s., portr.; 16 sm.- 
500 nüs.- ISBN 5-8610-6068-1.- [1995-63101]    
398.
 
Səfərov, M.  Səməd Vurğun və klassiklər [Mətn]: 
müəllim üçün vəsait /Mübariz Səfərov; elmi red. 
A.İ.Eminov.- Bakı: Maarif, 1995.- 56 s., portr.; 21 sm.- 
Bibl.: s. 53.- 1000 nüs.- [1995-63748]    
399.
 
Təbrizli,  Ə.  Ədəbiyyat və milliyyət [Mətn] /Əli 
Təbrizli.- Tehran, 199?.- Cild 1.- 175 s.- 21 sm.- Mətn ərəb 
qrafikasındadır.- nüs. yox.- [1995-63744]    
400.
 
Vəfalı, A. Füzuli xəlqiliyi [Mətn] /Ayaz Vəfalı; 
red. G.Kərimqızı.- Bakı: Gənclik, 1995.- 220 s., portr.; 20 
sm.- 2000 nüs.- ISBN 5-8020-1215-3.- [1995-63652] 
 
82/821 Folklor 
 
401.
 
Aşıq Alı.  Təcnislər [Mətn] /Aşıq Alı; tərt. ed. və 
ön sözün müəl.  Ə.Əbülhəsənoğlu; red. İ.Sadıq.- Bakı: 
Azərnəşr, 1995.- 416 s.; 15 sm.- nüs. yox. (cilddə).- [1995-
63620] 
402.
 
Aşıq  Əhməd.  İtən sazım [Mətn]:  şeirlər /Aşıq 
Əhməd; red. Əjdər Ol; rəssam  Ədalət.- Bakı:  Şur. 1995.- 
143 s., portr.; 14 sm.- 3000 nüs.- ISBN 5-7094-0042-4.- 
[1995-63212]   
403.
 
Aşıq Mehdi. Qurban olum, torpağına, 
daşına...[Mətn] /Aşıq Mehdi; red. M.Namaz.- Bakı: Gənclik, 
1995.- 56 s., portr.; 21 sm.- 2000 nüs.- ISBN 5-8020-1240-
4.- [1995-63716]    

78 
 
404.
 
Aşıq Molla Cümə.  Əsərləri [Mətn] /Aşıq Molla 
Cümə; topl. və tərt. P.Əfəndiyev.- Bакı: Maarif, 1995.- 496 
s.; 20 sm.- Lüğət: s. 478-487.- 1000 nüs.- [1995-63917]   
405.
 
Bayatı ustası Lələ [Mətn] /topl., tərt. ed. və ön söz 
F.Şükürbəyli; red. S.Nəzərli.- Bakı: Azərb."Bilik" 
Maarifçilik Cəmiyyətinin "Bayatı" Sifariş  Ədəbiyyatı 
Mərkəzi, 1995.- 48 s., portr.; 20 sm.- 1000 nüs.- [1995-
63451]    
406.
 
Bu yurd bayquşa qalmaz [Mətn]: Laçın, Qubadlı, 
Zəngilan və  Cəbrayıl bölgələrindən toplanmış folklor 
nümunələri /topl., tərt. ed.: V.Nəbioğlu, M.Qaradaşlı, 
Ə.Əsgər; red. Nərgiz; rəssam A.Ələkbərov.- Bakı: Yazıçı, 
1995.- 240 s.; 20 sm.- 4000 nüs.- [1995-63125]    
407.
 
Hakimlər və hökmlər [Mətn] /rus dil. tərc. ed. 
K.Muxtar; red. S.Mircəfərova.- Bakı: Azərbaycan 
Ensiklopediyası NPB, 1995.- 320 s.; 20 sm.- 5000 nüs.- 
ISBN 5-8960-0070-7.- [1995-64022]   
408.
 
Kitabi-Dədəm Qorqud:  əla lisane-tayifeyi-
oğuzan [Mətn] /Drezden əlyazmasının dürüstləşdirilmiş 
mətni  əsasında tərt. ed. Ş.A.Cəmşidov; elmi red.: 
S.V.Qəhrəmanov, N.Səfalı; rəssam R.Sadıxzadə.- Bakı: 
Azərbaycan Ensiklopediyası NPB-Göytürk, 1995.- 175 s.: 
portr.; 24 sm.- Arxaik və  çətin sözlər lüğəti: s. 152-170.- 
Toponimlər: s. 171-172.- Kitabi-Dədə Qorqudla səsləşən 
müasir toponimlər: s. 173.- 2000 nüs.- [1995-63307] 
409.
 
Qurban,  Ə. Göyçə gülü [Mətn]: dastan-poema 
/Əli Qurban; red. B.Vətənoğlu.- Bakı, 1995.- 136 s., portr.; 
20 sm.- nüs. yox.- [1995-64131]   
410.
 
Qurban,  Ə.  Səməd ağa dastanı [Mətn] /Əli 
Qurbani; baş red. S.Nəzərli; red. B.Vətənoğlu; rəssam 
R.Sadıqzadə; kitabın sponsor E.H.Həsənov.- Bakı: 

79 
 
Azərbaycan Ensiklopediyası NPB-Göytürk, 1995.- 95 s., 
portr.; 21 sm .- 1000 nüs.- [1995-64129]   
411.
 
Lələ. Yaranmışam daşdan mən [Mətn]: bayatılar, 
xalq deyimləri, rəvayətlər  /Lələ; ön sözün müəl. və tərt. ed. 
İsrafil Abbasov; red. Muas Ələkbərli.- Bakı: Gənclik, 1995.- 
48 s.: ill.; 14 sm.- 5000 nüs.- ISBN 5-8020-0989-6.- [1995-
63375] 
412.
 
Musaoğlu, M. Azerbaycan atasözleri [Mətn]: 
Türkçe açıklamalı /Mehman Musaoğlu, M.Gümüş.- Ankara: 
Rekmay Matbaası, 1995.- 350 s.: portr.; 21 sm.- nüs. yox.- 
ISBN 9-7572-8746-6.- [1995-63824] 


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə