Kİtabiyyati 1995Yüklə 0.98 Mb.
Pdf просмотр
səhifə1/15
tarix10.06.2017
ölçüsü0.98 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

     
 
 
 
 
 
 
 
BİRİLLİK  AZƏRBAYCAN 
KİTABİYYATI 
1995
 
 
 
 
 
 
BAKI - 2012 
 

    
 
 
 
 
 
 
BİRİLLİK  AZƏRBAYCAN 
KİTABİYYATI 
1995 
 
 
 
 
 
 
 
BAKI - 2012 
 

Baş redaktor : 
K.M.Tahirov 
 
Tərtibçilər: 
L.Talıbova, N.Rzaquliyeva            
 
Redaktor:            
Z.Qulamova, L.Bağırova  
 
Kompüter dizayn 
 
 
və yığımı: N.Hüseynova, 
B.Orucova   
 
 
 
 
Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı – 1995 /baş red. 
K.Tahirov; tərt. L.Talıbova, N.Rzaquliyeva.- Bakı, 2012.- 194 s. 
 
 
 
 
 
 
© M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana, 2012 
 
 


 
MÜQƏDDİMƏ 
 
Milli bibliоqrafiya vəsaitləri ölкə ərazisində dərc оlunan 
ədəbiyyatın rеtrоspекtiv bibliоqrafiyasının tərtibində  və  кitab 
nəşri statistiкasının aparılmasında mühüm əhəmiyyət  кəsb  еdir. 
Tarixi-xrоnоlоji və  nəşriyyat tarixi baxımından özündə  çоx 
qiymətli məlumatları  əкs  еtdirən bu vəsaitlər ayrı-ayrı  еlm 
sahələri üzrə    еlmi tədqiqatların və araşdırmaların aparılmasında 
əvəzsiz rоl оynayırlar.  
Digər tərəfdən müasir dövrdə  оxucuların rəngarəng 
sоrğularının ödənilməsində milli bibliоqrafiya vəsaitlərinin 
əhəmiyyəti çоx böyüкdür. Məhz ölкə  ərazisində  dərc  оlunan 
bütün çap məhsullarını  tоplu  şəкildə özündə  əкs  еtdirən milli 
bibliоqrafiya vəsaitləri  оxucuların, mütəxəssislərin, alimlərin, 
ziyalıların və nəhayət кitabxanaçıların daha çоx müraciət еtdiкləri 
məlumat nəşrlərindəndir. 
Əsası 1925-ci ildə qoyulmuş Azərbaycan Dövlət Kitab 
Palatası öz fəaliyyəti dövründə bir sıra digər funksiyaları yerinə 
yetirməklə yanaşı, ölkənin bütün çap məhsulunun rəsmi 
biblioqrafik uçotunu apararaq toplanan informasiyanı bir sıra 
retrospektiv və dövlət cari uçot-qeyd biblioqrafik vəsaitləri 
vasitəsilə tələbatçılara çatdırırdı. 
1960-cı ildən nəşr edilən «Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı» 
il  ərzində dilindən, mövzusundan, janrından asılı olmayaraq 
respublikada nəşr edilmiş bütün kitablar barəsində tam 
biblioqrafik məlumat verir. «Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı»nda 
olan yardımçı göstəricilər və statistik məlumatlar respublikada 
nəşr edilən kitab məhsulunun tərkibi barədə müxtəlif aspektli 
informasiya  əldə etməyə imkan yaradırdı. Uzun illər  ərzində 
kitabxanaçılar, biblioqraflar və  ən müxtəlif tələbatçı qrupları 
tərəfindən geniş istifadə edilirdi. Həmin vəsaitə  nəinki 
 


 
respublikamızda, həm də onun hüdudlarından kənarda böyük 
tələbat var idi. 
 Lakin vəsaitlər üçün materialların toplanması davam etsə də, 
müxtəlif təşkilati və maliyyə  çətinlikləri üzündən 1986-cı ildən 
etibarən həmin vəsaitin nəşri dayanmışdır. Belə bir vəziyyət 
respublikamızın kitabxanaçılarını, informasiya mütəxəssislərini, 
ziyalıları və həm də geniş tələbatçı kütlələrini ciddi narahat edirdi. 
1980-cı illərin sоnlarından Azərbaycan Dövlət Kitab 
Palatasının fəaliyyəti xеyli məhdudlaşdığından və 1999-cu ildə 
Milli Məclis tərəfindən qəbul  еdilən «Kitabxana işi haqqında» 
Azərbaycan Rеspubliкasının Qanunu ilə ölkə  ərazisində  dərc 
оlunan çap məhsullarının dövlət uçоtunu aparmaq və arxiv 
fоndunu yaratmaq Milli Kitabxanaya həvalə оlunduğundan bu  iş 
dayandırılmışdı. Lakin «Milli kitabxana» statusu hələlik hеç bir 
kitabxanaya vеrilmədiyindən bir nеçə il bu vacib  iş aparılmırdı.  
2004-cü ildə M.F.Axundоv adına Dövlət Kitabxanasına 
«Milli Kitabxana» statusu vеrildikdən sоnra milli bibliоqrafiya 
vəsaitlərinin nəşri işi yеnidən gündəmə  gəldi və  həmin ilin 
iyununda 1990-cı ilə aid ilk buraxılış uzun fasilədən sоnra işıq 
üzü gördü - оxuculara təqdim оlundu. Bir qədər sоnra isə 1991-ci 
ilə aid iкinci buraxılış çap оlundu.  
Kitabiyyatın bu buraxılışında 1995-ci ildə Azərbaycan 
Respublikasının  ərazisində  nəşr edilmiş 1006 kitab və kitabça 
barəsində biblioqrafik informasiya öz əksini tapmışdır. Bu 
buraxılış üçün matеrialların tоplanmasında Milli Kitabxananın 
mütəxəssisləri ilə yanaşı,  еlmi kitabxanaların, bir sıra 
nəşriyyatların və univеrsitеtlərin kitabxanalarının mütəxəssisləri 
də  iştirak  еtmişlər. Biblioqrafik təsvirlər QOST 7.1-2003 
«Bibliоqrafik yazı. Bibliоqrafik təsvir. Ümumi tələbat və tərtibat 
qaydaları» əsasında tərtib edilmişdir. Toplanmış material elm və 
fəaliyyət sahələri üzrə dövlət biblioqrafiyası orqanlarında istifadə 
edilən təsnifat əsasında qruplaşdırılmışdır. 


 
Bölmələr daxilində əvvəlcə Azərbaycan, sоnra isə rus dilində 
оlan matеriallar ayrıca vеrilmişdir. Hər bir bölmə və yarımbölmə 
daxilində  əlifba prinsipi gözlənilmişdir. Vəsaitin sоnunda 
оxucuların  оndan istifadəsini asanlaşdırmaq məqsədilə köməkçi 
aparat – Azərbaycan və rus dillərində müəlliflərin  əlifba 
göstəricisi və  vəsaitdə  sərlövhə üzrə  təsvir  оlunmuş  əsərlərin  
sərlövhəsinin əlifba göstəricisi vеrilmişdir.  
«Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı»nın 1995-ci il buraxılışı 
M.F.Axundоv adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının təcrübəli 
mütəxəssisləri tərəfindən çapa hazırlanmışdır. Bu buraxılışın çapa 
hazırlanması  işində Milli Еlmlər Akadеmiyasının Mərkəzi  Еlmi 
Kitabxanasının, BDU-nun Еlmi Kitabxanasının,  İqtisad 
Univеrsitеtinin, Tibb Univеrsitеtinin Elmi Kitabxanalarının və bir 
sıra univеrsitеtlərin kitabxanalarının mütəxəssisləri də yaxından 
iştirak  еtmişlər. Fürsətdən istifadə  еdərək bu vəsaitin 
hazırlanmasında bizə yaxından kömək  еdən bütün kitabxanalara 
və nəşriyyatlara, mütəxəssislərə dərin minnətdarlığımı çatdırıram. 
Tərtibçilər bu buraxılış haqqında öz dəyərli məsləhətlərini 
göndərən mütəxəssislərə  əvvəlcədən minnətdarlığını bildirir və 
təklifləri M.F.Axundоv adına Azərbaycan Milli Kitabxanasına 
(ünvan: AZ-1000, Baкı ş., Xaqani küç. 29; e-mail: anl@aznet.org. 
göndərmələrini xahiş еdir. 
 
         
  Baş redaktor 
 
 
 
 


 
0 Ümumi şöbə 
 
00 Elm və mədəniyyətin ümumi məsələləri 
 
001 Elm. Elmşünaslıq 
 
1.
 
"Azərbaycan-Türkiyə Elmi-Pedaqoji  əlaqələri: 
Problemlər, həlli yolları" mövzusunda gənc alimlərin I 
konfransı [Mətn]: proqram və Türkiyəli aspirant və 
dissertanların məruzələrinin tezisləri /elmi red. Z.İ.Qaralov; 
elmi red. Ənvər Abbasov; tərt.: V.Balkaya, M.Əfəndiyeva; 
Azərb. Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İn-tu; Qafqaz Un-ti.- 
Bakı, 1995.- 89 s.; 20 sm.- nüs. yox.- [1995-63305]  
2.
 
 Aspirantların və  gənc  tədqiqatçıların elmi 
konfransının proqramı. 15-16 may 1995-ci il [Mətn] /tərt.: 
S.X.Xəlilov, S.Ə.Əliyeva, G.B.Əliyeva; red. S.X.Xəlilov; 
Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, M.Ə.Rəsulzadə ad. Bakı 
Dövlət Un-ti.- Bakı, 1995.- 17 s.; 20 sm.- 120 nüs.- [1995- 
63193]  
3.
 
 Azərbaycan aspirantlar və  Gənc Tədqiqatçılar 
Cəmiyyətinin Nizamnaməsi [Mətn]: 17 iyun 1994-cü ildə 
təsdiq edilmişdir /red. S.X.Xəlilov.- Bakı: Azərbaycan, 
1995.- 8 s.; 21 sm.- nüs. yox.- [1995-63192] 
4.
 
Azərbaycan Elmlər Akademiyası aspirantlarının 
elmi konfransının materialları. May 1995-ci il [Mətn] 
/AEA.- Bakı: Elm, 1995.- 168 s.; 19 sm.- 100 nüs.- [1995-
64105] 
5.
 
Azərbaycan Elmlər Akademiyası-50 [Mətn] /tərt. 
və red. hey.: E.Y.Salayev [və b]; AEA.- Bakı: Sabah, 1995.- 
368 s., portr.; 22 sm.- 1000 nüs.- ISBN 5-8610-6049-5 
(cildli).- [1995-63758]  


 
6.
 
Gənc alim və aspirantların  elmi-təcrübi konfransı 
[Mətn]: proqram və tezislər /Azərb. Dövlət Neft Sənayesi, 
Elmi Tədqiqat və Layihə  İn-tu; Azərb. Dövlət Neft 
Akademiyası.- Bakı: ADNA, 1995.- 90 s.- Mətn 
Azərbaycan və rus dillərindədir.- [ADNA k/x]   
7.
 
Gənc alimlərin və aspirantların  respublika 
konfransının tezisləri [Mətn] /Azərb. Dövlət Pedoqoji Un-
ti.- Bakı: Slavyan Un-ti, 1995.- 150 s.- [AzTU k/x]  
8.
 
Тезисы 
докладов 
научной 
конференции 
профессорско-преподавательского состава и аспирантов 
[Текст] /Азерб.  Инженерно-Строительный  Ун-т.-  Баку, 
1995.- 422 с.- [AzTU k/x]  
 
002 Ümumi mətbuatSənədləşdirmə. Elmi-texniki 
informasiya 
 
9.
 
İlk Azərbaycan kitabı [Mətn] /tərt. A.Xəlilov; 
məsl. N.Həsənzadə; elmi red. Ə.Mirəhmədov; rəssam 
N.Rəhimov; ingilis dilinə  tərc. ed. V.Qəmbərov.- Bakı:  
Şərq-Qərb, 1995.- 48 s.: ill., faks.; 23 sm.- (Azərbaycan 
kitabı – 400).- Mətn Azərb. və ingilis dillərindədir.- 5000 
nüs.- ISBN 5-5650-0145-5 (cildli).- [1995-63156] 
 
004 İnformasiya texnologiyaları 
 
10.
 
Xəlilov, Ə.M. Hesablama sistemlərinin detal, qovşaq 
və konstruksiya elementlərinin möhkəmlik və sərtliyə hesabı 
[Mətn]: dərs vəsaiti /Ə.M.Xəlilov,  Ş.N.Əliyev; elmi red. 
V.A.Məmmədov; rəy.: R.A.Kəbirli, R.İ.Camalov; Azərb. 
Texniki Un-ti.- Bakı: AzTU, 1995.- 120 s.: şək.; 20 sm.- 
Bibl.: s. 115.- nüs. yox.- [1995-63562]  


 
11.
 
İnformasiya axtarış sistemlərinin 
texnoloji 
təminatı [Mətn]: dərslik /Azərb. Texniki Un-ti.- Bakı,  
1995.- 84 s.- [AzTU k/x] 
12.
 
İnformasiya-ölçmə texnikasında elektronika 
fənnindən məşğələləri yerinə yetirmək üçün [Mətn]: 
metodik göstərişlər /tərt. ed.: R.M.Əliyev, R.Q.Məmmədov, 
İ.H.Muratov; red. A.V.Əliyev; rəy.: V.A.Abbasov, 
A.Ə.Hacıyev; Azərb. Dövlət Neft Akademiyası.- Bakı, 
1995.- 32 s., cədvəl.: ill.; 20 sm.- Bibl.: s. 31.- 100 nüs.- 
[1995-63689] 
13.
 
Paskal-proqramın "Korvet" kompleksində emalı 
[Mətn]: metodik göstəriş /tərt. ed.: S.Q.Kərimov [və b.]; red. 
R.Q.Məmmədxanov; Azərb. Dövlət Neft Akademiyası.- 
Bakı: ADNA, 1995.- 48 s., cədv;  21 sm.- 100 nüs.- [1995-
63682] 
14.
 
Vasifov, Z. Windows sistemi. Kompüter mühən-
disləri [Mətn] /Z.Vasifov, E.Seyidov.- Bakı: Maarif, 1995.- 
216 s.- [Azərb. Dillər Un-ti k/x]   
 
030 Ümumi tipli sorğu nəşrləri. Ensiklopediyalar. 
Lüğətlər 
 
15.
 
Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi 1996 [Mətn]: 
təqvim /təqvimi hazır.: P.Dorb, Q.Heybətov; şair R.Rövşən; 
rəssam E.Məmmədov; fotoqraf A.Xmelevski; şeirlərin tərc. 
D.Gərəkməzli.- Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB-
Göytürk, 1995.- [12] s., foto.; 35 sm.- Mətn Azərb. və rus 
dillərindədir.- nüs. yox.- [1995-63741]  
16.
 
Telefon məlumat kitabçası [Mətn] /Azərb. Resp. 
Xarici  İqtisadi  Əlaqələr Nazirliyi.- Bакı: Azərnəşr, 1995.- 
16 s.; 17 sm.- 50 nüs.- [1995- 63407]  
 


 
050 Dövri mətbuat 
 
17.
 
 Köçərli, F.  "Molla Nəsrəddin"çi Ömər Faiq [Mətn] 
/Firudin Köçərli; red. F.Vahidov.- Bakı: Elm, 1995.- 76 s.; 
17 sm.- Bibl.: s. 70-74.- 300 nüs.- ISBN 5-8066-0685-56.- 
[1995-64361] 
 
069 Muzeylər 
 
18.
 
Dünya muzeyləri [Mətn]: metodik-tövsiyyə /hazır. 
E.Qurbanova; elmi red. M.N.Nəcəfov; Təhsil Problemləri 
üzrə Respublika Elmi-Metodiki Mərkəzi, Ə.Hüseynzadə ad. 
Azərb. Dövl. Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.- Bakı, 1995.- 
148 s.; 20 sm.- 130 nüs.- [1995-63844] 
 
0.875 Uşaqlar üçün idrak ədəbiyyatı 
 
19.
 
 Heyvanlar  aləmində [Mətn] /baş red. və  təsisçi 
Z.İsmayılova; hazır.: N.Əliyev, H.Həsənli, E.Səlimov.- 
Bakı: İstedad, 1995.- 31 s.: ill.; 30 sm.- ("İstedad" jurnalına 
əlavə).- Mətn Azərb. və rus dillərindədir.- 5000 nüs.- [1995-
63703] 
20.
 
 İnsan və dünya [Mətn]: coğrafi atlas /baş red. 
Z.İsmaylova; hazır.: Z.İsmaylova, H.Qasımov, H.Bəbri.- 
Bakı:  İstedad, 1995.- 57 s.: ill., xəritə;  29 sm.- ("İstedad" 
jurnalına  əlavə).-Mətn Azərb. və rus dillərindədir.- 5000 
nüs.- [1995-63985] 
21.
 
 Mənim sağlamlıq kitabım [Mətn]: uşaqlar üçün 
/hazır.: M.Qanquli, N.Cəbrayılova; OXFAM, UNCHR.- 2-ci 
nəşri.- Bakı, 1995.- 106 s.: ill., cədv.; 19 sm.- nüs. yox.- 
[1995-63105]    

10 
 
22.
 
 Özün  düzəlt [Mətn] /baş red. və  təsisçi 
Z.İsmayılova; hazIr.: T.Əkbərova, N.Əliyev.- Bakı: İstedad, 
1995.- 14 s.: ill., nümunə; 21 sm.- ("İstedad" jurnalına 
əlavə).- 5000 nüs.- [1995-63383]  
23.
 
 Özün  rənglə [Mətn]: azyaşlı  uşaqlar üçün /müəl.-
rəssam T.Bağırova.- Bakı:  "Azərbaycan Ensiklopediyası" 
NPB, 1995.- 16 s.: ill.; 30 sm.- 5000 nüs.- [1995-64021]  
24.
 
 Uşaq Bibliyası [Mətn]: Bibliya hekayələri 
şəkillərdə /B.Arapoviç, V.Mattelmyaki.- Stokholm: Bibliya 
Tərcümə İnstitutu, 1995.- 542 s., [7] v. xəritə, fotoşək.: şək.; 
19 sm.- nüs. yox.- ISBN 9-1883-9478-6 (cilddə).- [1995-
63570]  
 
01 Biblioqrafiya. Kataloqlar. Ədəbiyyat göstəriciləri 
 
25.
 
Afat Qurbanov [Mətn]: biblioqrafiya /tərt.: 
İ.Bayramov, V.İsrafilov; red.: C.Əhmədov, F.Şahbazlı; 
AEA, Mərkəzi Elmi Kitabxana.- Bakı: Elm, 1995.- 116 s., 
portr.; 17 sm.- 500 nüs.- [1995-63208] 
26.
 
Ələsgərov Murtuz Nəcəf oğlu [Mətn]: biblioqrafiya 
/tərt. R.İ.Süleymanov; elmi red. Z.H.Əliyev; məsl.: 
M.C.Mərdanov, T.Ş.Baxşəliyev.- Bакı, 1995.- 141 s.; 18 
sm.- 1200 nüs.- [1995-63613] 
27.
 
Hacıyev  Cəlal Vahid  oğlu [Mətn]: biblioqrafiya 
/tərt. E.R.Daşdəmirova; red. Ç.N.Əhmədova; AEA, Mərkəzi 
Elmi Kitabxana.- Bakı, 1995.- 97 s., portr.; 17 sm.- 300 
nüs.- [1995-63506] 
28.
 
İbrahim Səfərov [Mətn]: biblioqrafiya /tərt. ed. 
R.Y.Rüstəmova; red. G.Ə.Xələfova; AEA, Mərkəzi Elmi 
Kitabxana.- Bakı.: Elm, 1995.- 88 s., portr.; 17 sm.- 50 nüs.- 
ISBN 5-8066-0661-9.- [1995-65641] 

11 
 
29.
 
İsmayıl  İbrahimov [Mətn]: biblioqrafiya /tərt.:. 
M.N.Nuriyev, A.A.İbrahimov; red. R.A.Əliyev; AEA, 
Mərkəzi Elmi Kitabxana.- Bakı: Siyasət, 1995.- 144 s., 
portr.; 16 sm.- (Azərbaycanın elm və  mədəniyyət 
xadimləri).- Mətn Azərb., rus, ingilis dillərindədir.- 500 
nüs.- [1995-63735] 
30.
 
Rüstəmov, F.A. Azərbaycan pedaqoji biblioqra-
fiyası: məktəb və pedaqogika tarixinə dair ədəbiyyat: 1940-
1990-cı illər [Mətn] /Fərrux Rüstəmov; elmi red. 
H.M.Əhmədov; N.Tusi ad. Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.- 
Bakı: ADPU, 1995.- 86 s.; 19 sm.- 500 nüs.- [1995-63627] 
 
02 Kitabxana işi 
 
31.
 
İsmayılov, X.İ. Kitabxana işinin idarə edilməsinin 
metodiki və  təşkilati məsələləri [Mətn]: kitabxanaçılıq 
fakültəsinin və  mədəni-maarif texnikumlarının tələbələri 
üçün dərs vəsaiti /Xəlil  İsmayılov; red.: A.A.Xələfov, 
L.Y.Qafurova; M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Dövl. 
Kitabxanası.- Bakı, 1995.- 98 s., cədv.; 20 sm.- 2000 nüs.- 
[1995-74419]    
 
Fəlsəfə elmləri.  Psixologiya 
 
1/14 Fəlsəfə 
 
32.
 
Avesta [Mətn] /fars dilindən tərc. ed. və çapa hazır. 
İ.Şəms; red. M.Əsədova.- Bakı: Azərnəşr, 1995.- Kitab 1.- 
103 s.; 20 sm.- Qatalar: s. 40-69.- Qataların izahı: s. 70-97.- 
Lüğət: s. 98-102.- Bibl.: s. 37-38.- 3000 nüs.- ISBN 5-5520-
1443-0.- [1995-63723]  

12 
 
33.
 
Əhədov, A.  Qədim dünya fəlsəfəsi [Mətn]: dərs 
vəsaiti /Abdulla Əhədov; red. H.İmanov; Azərb.  İctimai-
Siyasi Un-ti.- Bakı: "Azərbaycan Ensklopediyası" NPB, 
1995.- 200 s.; 20 sm.- 200 nüs.- [1995-66596]  
34.
 
Qədim  şərq fəlsəfəsi  /tərt. M.Ə.Teymurlu, 
M.Ə.Zeynalov, P.Ə.İmanov, A.Ə.Rəcəbova, F.F.Ramaza-
nov.- Bakı, 1995.- 33 s.- [Azərb. Dillər Un-ti k/x] 
35.
 
Quliyev, A.  Nəsirəddin Tusinin siyasi-hüquqi 
görüşləri [Mətn] /Aqşin Quliyev; red. T.Babayev; rəssam 
T.Məlikov.- Bakı: Azərnəşr, 1995.- 148 s.; 17 sm.- 1000 
nüs.- ISBN 5-5520-1571-1.- [1995-63974]  
36.
 
Nicat,  Ə. Dünya filosofları [Mətn] /Əlisa Nicat; 
rəssamı Fikrət.- Bakı: Sabah, 1995.- 552 s.: ill., portr.; 21 
sm.- Fəlsəfi terminlərin lüğəti: s. 527-528.- Adların göstəri-
cisi: s. 529-540.- 1000 nüs.- ISBN 5-8610-6058 (cildli).- 
[1995-67830]  
37.
 
Sipovski, V.D. Sokrat və onun dövrü [Mətn]: tarixi 
oçerk /V.D.Sipovski; tərc. ed. A.Aslanov.- Bakı: Elm, 
1995.- 88 s.; 21 sm.- 3000 nüs.- ISBN 5-8066-0572-8.- 
[1995-63599]  
38.
 
Алиев, A.С.  Самопознание  дилетанта  [Текст] 
/Авез  Алиев;  предисл.  Ч.Абдуллаев.-  Баку:  Элм, 1995.- 
166, [2] с.: портр., 20 см.- 500 экз.- ISBN 5-8066-0662-7.- 
[1995-1-701677] 
 
1.159 Psixologiya 
 
39.
 
Baxşəliyev,  Ə. XX əsrdə Azərbaycanda psixoloji 
fikrin inkişafı [Mətn]: dərs vəsaiti /Ərəstun Baxşəliyev; red. 
və  rəy.: Q.Əzimov, H.Həsənov; N.Tusi ad. Azərb. Dövlət 
Pedaqoji Un-ti.- Bakı, 1995.- Hissə 1.- 136 s.; 20 sm.- Bibl.: 
s. 125-134.- 100 nüs.- [1995-63194]  

13 
 
40.
 
Baxşəliyev,  Ə. XX əsrdə Azərbaycanda psixoloji 
fikrin inkişafı [Mətn]: dərs vəsaiti /Ərəstun Baxşəliyev; red. 
Q.Əzimov; N.Tusi ad. Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.- Bakı, 
1995.- Hissə 2.- 141 s.; 20 sm.- 500 nüs.- [1995-6398]  
41.
 
Biz və "uçan boşqablar" [Mətn] /tərt.-müəl. 
M.Əfəndiyeva; rəy. M.Məmmədov; red. İ.Sadıq; rəssam 
S.Ağayeva.-  İşlənmiş ikinci nəşri.- Bakı: Azərnəşr, 1995.- 
160 s.: ill.; 20 sm.- Bibl.: s. 158.- 2000 nüs.- ISBN 5-5520-
1496-0.- [1995-64024]  
42.
 
Möhsümqızı, M. Yuxu yozumları [Mətn] /Məlahət 
Möhsümqızı.- Bakı: Azərbaycan, 1995.- 44 s., portr.: ill.; 21 
sm.- 2500 nüs.- [1995-63132]  
 
2 Din. Teologiya 
 
43.
 
Abbasov, A.N. Müqəddəs  şəxslərin tərbiyəvi 
fikirləri [Mətn] /Akif Abbasov, H.Əhmədov; elmi red. 
H.M.Əhmədov; red. S.İ.Abbasova; rəssam F.Məmmədov.- 
Bakı, 1995.- 18 s.; 21 sm.- 500 nüs.- [1995-63558] 
44.
 
Allahın bəlası Nostradamus: fal açıb, gələcəkdən 
xəbər verir [Mətn] /tərt. və  tərc. ed. İ.Məmmədli; red. 
Nərgiz; rəssamı A.Ələkbərov.- Bakı: Yazıçı, 1995.- 64 s.: 
ill.; 20 sm.- 3000 nüs.- [1995-63902]  
45.
 
Didat,  Ə.  Bibliya Məhəmməd Peyğəmbər (Allahın 
ona salavatı  və salamı olsun!) haqqında nə deyir? /Əhməd 
Didat.- Bakı: Azərnəşr, 1995.- 32 s.; 20 sm.- 10000 nüs.- 
ISBN 5-5520-1604-1.- [1995-77399]  
46.
 
Dikkens, Ç. Peyğəmbərimiz  İsa  Əl-Məsihin həyatı 
[Mətn] /Çarlz Dikkens; tərc. ed. M.Əfəndiyeva; red. 
B.Eyvazlı; rəssam R.Əzizov.- Bakı: Azərnəşr, 1995.- 46 s.; 
20 sm.- 3000 nüs.- ISBN 5-5520-1582-7.- [1995-63721]    

14 
 
47.
 
Əhədov, A.F. Azərbaycanda islamın modernləşdi-
rilməsi [Mətn] /Abdulla Əhədov; red. E.Fərəcov.- Bakı: 
Azərnəşr, 1995.- 160 s.; 20 sm.- 1000 nüs.- ISBN 5-5520-
1406-5.- [1995- 63367] 
48.
 
Əhmədov,  Ə.S.  İslam təlimi [Mətn] /Əhmədağa 
Əhmədov; naşir və red. K.Novruz.- Bakı: Təbib, 1995.- 228 
s.; 20 sm.- 5000 nüs.- ISBN 5-8083-0092-5.- [1995-63763]  
49.
 
Əli  İbn  Əbu  Talib (ə) Həzrət  Əmir-Əl-Möminin
Nəhcül-bəlağə [Mətn]: Həzrət Əlinin xütbələri, vəsiyyətləri, 
əmrləri, hikmət və vəcizələri /Həzrət Əmir-Əl-Möminin Əli 
İbn  Əbu Talib (ə);  Ərəbcədən tərc. ed. və  şərhlərin müəl. 
Ə.Gölpinarlı; Azərb. türkcəsinə çev.: T.Kərimli, H.Abıyev; 
red.: A.H.S.M.Həbibov, D.Ə.Ə.Şerdust.- Yenidən işlənmiş 
və təkmil. 2-ci nəşri.- Tehran: Süruş, 1995.- 442 s.; 20 sm.- 
Bibl.: s. 437-441.- nüs. yox.- [1995-63765]  
50.
 
Əlizadə, S. Azərbaycan dərvişləri və rövzəxanları 
[Mətn] /Axund Hacı  Kərbəlayi Soltan Əlizadə; naşiri və 
sahibi-imtiyazi R.İmaməliyev; rəy.:  Şeyxülislam Hacı 
Allahşükür Paşazadə,  Ə.Mirəhmədov, V.Məmmədəliyev.- 
Bakı: Boz Oğuz Nicat, 1995.- 315 s., (8) v. fotoportr.: ill.; 
20 sm.- 3500 nüs.- ISBN 5-8611-0075-6.- [1995-63876]  
51.
 
Əmini  İbrahim, H.S.Ə. Din təlimləri [Mətn] 
/Hüseyni Seyyid Əliəkbər  Əmini  İbrahim; çevir. 
İ.M.Ağdaşlı.- Bakı:  İran  İslam Cümhuriyyəti "Əlhuda" 
Beynəlxalq nəşriyyatı, 1995.- Kitab 1.- 35 s.; 20 sm.- nüs. 
yox.- [1995-63316] 
52.
 
Əsgərbəyli, N. Zərifənin möcüzələri [Mətn] /Nizami 
Əsgərbəyli; red. Ü.Həsənov; rəssam Fikrət.- Bakı: 
Azərbaycan "Bilik" Maarifçilik Cəmiyyəti, 1995.- 112 s., 
portr.: şək., şəcərə; 20 sm.- 5000 nüs.- [1995-63871]  Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə