Kitab ilk dəfə toplanılıb çap olunur və bütün müəllif hüquqları qorunurYüklə 1.9 Mb.
Pdf просмотр
səhifə33/33
tarix29.05.2017
ölçüsü1.9 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33

323
sadə şəkildə qurulmalıdır. “Sadəlikdə gözəllik” ifadəsi Şərqdə çay ritualının de-
vizidir. İsrafdansa çatışmamazlıq daha üstün hesab edilir. Yaponlar çay otağının 
işıqlandırılması və rəngli tərtibatı üçün işıq-kölgə kompozisiyasından məharətlə 
istifadə edirlər. Adətən, çay otağında güldana bir ağ gül qoyurlar. Otaqda, qabla-
rın seçilməsində, geyimdə və s. kəskin rənglər müstəsnalıq təşkil edir. 
Hətta kəskin hərəkətlər belə etmək olmaz. Hər şey sakit tonda saxlanılır, 
lakin burada eynilik istisna edilir. Bu o həddə çatır ki, çay otağında simmet-
riya qanunlarına riayət olunmur. Serviz üçün əsas rəng ağ və mavidir. Əsas 
material isə çini olmalıdır. Çay otağında ancaq fiziki susuzluq yatırdılmır. 
Qeyd etmək lazımdır ki, başqa xalqlarda da çay mərasimi vardır. Rus çay 
süfrəsinin də öz ənənələri vardır. L. N. Tolstoy, A. S. Puşkin, N. V. Qoqol, 
M. Y. Lermontov və bir çoxları çay həvəskarları olmuşlar. Lakin Rusiyada 
demək olar ki, çay içmirlər. Burada çayın içilməsi əsasən yeməklə bağlıdır. 
Əvvəlcə samovar sbiten hazırlamaq üçün düzəldilmişdi. 
Ədalətli olmaq xatirinə qeyd edək ki, samovar qədim romalılara aiddir. 
Pompeydə aparılan qazıntılar zamanı qədim samovarlar tapılmışdır. Onların 
bəzilərində su axmaq üçün yer olsa da bir çoxlarında yoxdur. Yəqin ki, belə 
samovarlardan suyu çömçə ilə götürürmüşlər. 
Dünyanın ən qədim samovarı isə Azərbaycanda tapılmışdır. Samovar bir 
çox xalqlarda çay etiketinin ayrılmaz hissəsinə çevrilmişdir. Azərbaycanın 
Lənkəran rayonunda hətta samovara heykəl də qoyulmuşdur. Maraqlıdır ki, 
güclü çay istehsalçıları sayılan gürcülər az çay içirlər. Çay içmək  ənənəsi 
azərbaycanlılarda həqiqətən bir rituala çevrilmişdir və bu da təsadüfi deyildir. 

324
Söz mətbəxi
“AZƏRBAYCAN VƏ HALAL MƏTBƏX” HƏRƏKATI
Çox qəribə bir vəziyyətlə üzləşmişik. Bayrağımızda İslam rəngi gəzdir di -
yimizə baxmayaraq paytaxtımızda bir dənə də “Halal mətbəx” restoranı yox-
dur. Nə gələn qonaqları, nə ailəmizi halal mətbəx restoranına, kafesinə  apa  ra 
bilmirik. Elə bir yerə ki, oraya gələn ərzaq da, bu ərzağı bişirən də, xid mət 
edən də, sahibkar da halal olsun, halal içkilər, halal yeməklər verilsin, ha lal 
qiymətlər olsun. Dünyada halal mətbəx hərəkatına təkan vermək, onu güc-
lən dirmək üçün Azərbaycan da öz töhfəsini verməlidir. Bu tip yeməkxana və 
restoranlara ehtiyac var. 
Bundan əlavə, uşaq bağçalarında, məktəblərdə, fəhlə yeməkxanalarında, bü-
tün sosial qida müəssisələrində halal və milli mətbəx üzərində qurulmuş yemək 
öynələri verilməlidir. Biz orta məktəbdən uşaqları haram yeməklərdən uzaq tut-
malı, halala öyrətməliyik. Bu həm milli, həm də sosial mətbəx mədə niy yətidir. 
Əhalisinin əksəriyyətinin müsəlman olduğu, bayrağında İslam rəngi olan 
bir ölkədə milli halal mətbəx əsas olmalıdır. 
Kulinariya mədəniyyəti sahəsində Beynəlxalq təşkilatlardakı uzun müd-
dət li  çalışmalarımız göstərdi ki, başqa dini və mədəni konfessiyalar mətbəx 
mə dəniyyətinin təbliğatı vasitəsilə bizim beynimizə güclü təsir göstərməklə 
məşğuldurlar. Bu təbliğat vasitəsinin çox xoşagələn, yumşaq, zahirə görə ol-
ması onun gözə görünməz təsirini daha da artırır. Fransız, İtalyan, Çin resto-
ranları daha çox missioner xarakter daşıyır. “Mcdonalds”ın misalında bunu 
daha aydın görmək olar. Bu müəssisə öz gözəlliyi və yeməkləri ilə gənclərə 
güclü təsir göstərməklə Amerika həyat tərzini, Amerikanın cazibədar obrazını 
yaradıb beyinlərə yeridir. Fransız mətbəxinə aludə olan şəxs şərabdan imtina 
edə bilməz. Çünki bunlar artıq simvollaşmış, kodlaşmış anlayışlardır. 
Vatikanın nəzdində 800 ilə yaxın yaşı olan müqəddəs Lavrenti adına Xris -
tian Səlib ordeninin bu gün geniş fəaliyyət göstərməsi də bu məqsədlərə xid-
mət edir. 

“Azərbaycan və Halal mətbəx” hərəkatı
325
Fransanın ən yüksək dövlət mükafatı Fəxri Legion Ordeni yalnız bir nəfər 
mülki şəxsə, XIX əsrin sonlarında Fransız mətbəxini dünyaya tanıdan Oqyust 
Eskofyeyə ona görə verildi ki, o, dünyanı Fransa üçün silahsız fəth etməyə nail 
oldu. Bu, Fransa dövlətinin fransız mətbəxinin təbliğinə göstərdiyi diqqətin 
bariz nümunəsi idi. İsveç hökuməti bir milyon mühaciri isveçli etmək, as-
similyasiyaya uğratmaq üçün orta məktəblərdə yalnız  İsveç yeməklərinin 
verilməsi barədə qərar qəbul edib. 
Səlib yürüşlərinin beyinlərdə davam etdirilməsinin ən güclü yollarından 
biri mətbəx mədəniyyəti vasitəsilə həyata keçirilir. 
2005-ci ildə Avropa Şurası Mədəniyyət Konvensiyasının 50 illiyinə həsr 
edilmiş “Avropanın Mətbəx Mədəniyyəti” kitabını çapdan buraxdı. Kitab bir 
neçə dünya mükafatları aldı və indi müxtəlif dillərdə çap edilməyə başlayıb. 
Çox nəfis, çox gözəl olan, xeyirxahlıq rəmzi kimi görünən bu kitabda yalnız 
iki müsəlman ölkəsi (Azərbaycan və Türkiyə) təmsil edilib 
Ümumdünya Kulinariya Təşkilatları birliyində cüzi miqdarda islam ölkə-
ləri təmsil edilib. Biz həmişə bu sahəyə sadə bir şey kimi baxmışıq. Yalnız 
bizim çox güclü dəstəyimizlə Özbəkistan, Qazaxıstan və Türkiyə bu təşkilata 
üzv ola bildi. 
İslam ölkələrinin dövlət rəhbərlərindən mənə məlum olduğuna görə yal-
nız böyük öndərimiz Heydər Əliyev bu məsələyə ciddi diqqət yetirmiş və bu 
sahədə bir neçə  sənəd imzalamışdı  və bu siyasət möhtərəm Prezidentimiz 
İlham Əliyev tərəfindən davam etdirilir. Məhz buna görə də I Beynəlxalq İs-
lam mətbəxi festivalı-çempionatı 2009-cu ilin oktyabr ayında Bakıda reallaş-
dı. 
Hesab edirəm ki, İslam mədəniyyətinin, gözəlliyinin, ülviliyinin, təmizli-
yi nin  tanıdılması, başqa mədəniyyət və konfessiyalar tərəfindən qəbul edilməsi 
üçün ən sadə, yumşaq, daimi təsirə malik vasitə İslam mətbəx mədəniyyətinin 
güclü təbliğindən ibarətdir. 
Dünyanı istila edən ölkələr İslamı terrorla bağlamağa cəhd göstərdikləri 
bir dövrdə Mətbəx Mədəniyyətinin İslamla bağlı təbliğatı İslamın dinc xarak-
terini əyani və daimi əks etdirən faktor ola bilər. 
Yuxarıda deyilənlərlə bağlı olaraq biz aşağıdakı təklifləri irəli sürürük. 
1. İldə bir dəfə İslam ölkələrində bu sahədə çalışan alim və mütəxəssislərin 
elmi-praktiki konfransları  təşkil edilsin. Bu konfranslarda qarşıya qoyulan 
strateji məqsədlər və taktika müəyyənləşdirilsin. 

326
Söz mətbəxi
2. “İslam ölkələrinin mətbəx mədəniyyəti: oxşarlıqlar və fərqlər”, “Halal 
mətbəx”, “İslam ölkələrinin dünya mətbəxinə təsiri” adlı dünyəvi böyük ki-
tablar dünya dillərində çap edilib ortaya qoyulsun. 
3. Halal mətbəx mədəniyyəti, halal mətbəxin insanın fiziki və ruhi sağ-
lamlığında rolu həm elmi konfranslarda, həm də kitablarda öz əksini tapır. 
4. “İslam ölkələrinin mətbəx mədəniyyəti” adlı dünya festivalları keçirilsin. 
5. Hər bir İslam ölkəsində bu işlə  məşğul olan elmi, peşəkar qurumlar 
yaradılsın. 
6. “Dünya İslam mətbəxi” adlı ali təhsil ocağı yaradılsın. 
7. Bütün bu proseslərin idarə olunması üçün İslam Ölkələri Konfransı ya-
nında “İslam ölkələrinin Kulinariya mədəniyyəti” ilə bağlı daimi qurum və ya 
Assosiasiya yaradılsın. 
Azərbaycanın bu sahədə müvafiq təcrübəyə malik olması, coğrafi yeri, 
Qərblə Şərqin təmas nöqtəsində durması bu proseslərə yardım etməyə imkan 
verir və biz bu missiyanı öz üzərimizə götürə bilərik. 
Ədəbiyyat 
1.  T. İ.Əmiraslanov. “Tutmac haqqında dastan”. Bakı, “Kulina” j, 2003, № 1(01), 
səh. 8-9. 
2.  T. İ.Əmiraslanov. “Azərbaycan mətbəxi”. Bakı, “Kulina” j, 2003, № 1(01), 
səh. 36-37. 
3.  T.  İ.Əmiraslanov. “Düşbərə haqqında dastan”. Bakı, “Kulina” j, 2003, № 
2(02), səh. 14-15. 
4.  T. İ.Əmiraslanov. “Azərbaycan mətbəxi”. Bakı, “Kulina” j, 2003, № 2(02), 
səh. 16-17
5. N. Mürsəlova “Quba mətbəxi”. Bakı, “Kulina” j, 2003, № 2(02), səh. 40-41. 
6.  T. İ.Əmiraslanov. “Azər bayramı – Azərbaycanlıların bayramı”. Bakı, “Kuli-
na” j, 2003, № 3-4, səh. 3-5. 
7.  T. İ.Əmiraslanov. “Azərbaycan mətbəxi”. Bakı, “Kulina” j, 2003, № 3-4, səh. 6-7. 
8.  T. İ.Amiraslanov. “The Azerbaijan Cuisine”. Bakı, “Kulina” j, 2003, № 3-4, 
səh. 10. 
9.  T. İ.Əmiraslanov. “Yumurta haqqında dastan”. Bakı, “Kulina” j, 2003, № 3-4, 
səh. 12-14. 

“Azərbaycan və Halal mətbəx” hərəkatı
327
10.  V.Bağırova. “Azər Buzoonalı haqqında”. Bakı, “Kulina” j, 2003, № 3-4, səh. 
34-35. 
11.  T. İ.Əmiraslanov. “Kitabi Dədə Qorqud” dastanında araq barəsində məlumat. 
Bakı, “Kulina” j, 2004, № 05, səh. 3-4. 
12.  T. İ.Əmiraslanov. “Azərbaycan mətbəxi”. Bakı, “Kulina” j, 2004, № 05, səh. 5-6. 
13.  T. İ.Amiraslanov. “The Azerbaijan Cuisine”. Bakı, “Kulina” j, 2004, № 05, səh. 8. 
14.  T. İ.Əmiraslanov. “Çay süfrəsinin ənənələri”. Bakı, “Kulina” j, 2004, № 05, 
səh. 16-17. 
15.  T. İ.Əmiraslanov. “Süd mətbəxi”. Bakı, “Kulina” j, 2004, № 05, səh. 18-19. 
16.  T. İ.Əmiraslanov. “Dünya təşkilatlarının tələb tövsiyyələrini yerinə yetirmək 
öz milli mətbəxlərini qorumaq məqsədi ilə yerli, milli və region mətbəxlərinin 
inkişafı sahəsində ölkələr nə edirlər və müqayisədə Azərbaycanda nələr olu-
nur. (100-ə yaxın ölkədə)”. Bakı, “Kulina” j, 2004, № 05, səh. 22-23. 
17.  T. İ.Əmiraslanov. “Azərbaycan mətbəxinin içkiləri”. Bakı, “Kulina” j, 2004, 
№ 05. səh. 30-31. 
18.  Т. И.Амирасланов. “Ромб в кулинарной культуре Азербайджана”. Bakı, 
“Kulina” j, 2004, № 06, səh. 7-8. 
19.  T. İ.Amiraslanov. “The Azerbaijan Cuisine”. Bakı, “Kulina” j, 2004, № 06, 
səh. 9. 
20.  T. İ.Əmiraslanov. “Dönər haqqında dastan”. Bakı, “Kulina” j, 2004, № 06, 
səh. 10-11. 
21.  Т.  И.Амирасланов. “Трактат  о  материнском  молоке”, Bakı, “Kulina” j, 
2004, № 06, səh. 12-14. 
22.  А.Амирасланова, Л.Шафиева. “Нумерологическая кухня”. Bakı,  “Kuli-
na” j, 2004, № 06, səh. 20-21
23.  T. İ.Əmiraslanov. “Novruz məcunları”. Bakı, “Kulina” j, 2004, № 06, səh. 
22-23. 
24.  N.Mürsəlova. “Qubanın toy mətbəxi”. Bakı, “Kulina” j, 2004, № 06, səh. 
24-25. 
25.  Т. И.Амирасланов. “Пирамида в кулинарной культуре Азербайджана”. 
Bakı, “Kulina” j, 2004, № 06, səh. 28-29. 
26.  Т. И.Амирасланов. “Азербайджан – родина самовара”. Bakı, “Kulina” j, 
2004, № 06, səh. 32-33. 
27.  T. İ.Əmiraslanov. “Piti-pətə haqqında dastan”. Bakı, “Kulina” j, 2004, № 07, 
səh. 6-7. 

328
Söz mətbəxi
28.  T. İ.Amiraslanov. “The Azerbaijan Cuisine”. Bakı, “Kulina” j, 2004, № 07, 
səh. 14. 
29.  А.Амирасланова, Л. Шафиева. “Нумерологическая кухня”. Bakı, “Kuli-
na” j, 2004, № 07, səh. 22-23
30.  Т.  И.Амирасланов.”  Трактат  о  материнском  молоке”. Bakı, “Kulina” j, 
2004, № 07, səh. 24-25. 
31.  Т. И. Амирасланов. “Пирамида в кулинарной культуре Азербайджана”. 
Bakı, “Kulina” j, 2004, № 07, səh. 26-27. 
32. T. İ.Əmiraslanov. “Tovuz mətbəxi”. Bakı, “Kulina” j, 2004, № 07, səh. 28-29. 
33.  T.  İ.Əmiraslanov, A. Əmiraslanova. “Aslarla bağlı  mətbəx terminlərimiz”. 
Bakı, “Kulina” j, 2004, № 08, səh. 3. 
34.  T. İ.Əmiraslanov. “Kürü haqqında dastan”. Bakı, “Kulina” j, 2004, № 08, 
səh. 12-13. 
35.  T. İ.Amiraslanov. “The Azerbaijan Cuisine”. Bakı, “Kulina” j, 2004, № 08, 
səh. 14. 
36.  T. İ.Əmiraslanov. “Çay süfrəsinin ənənələri”. Bakı, “Kulina” j, 2004, № 08, 
səh. 15. 
37.  Т.  И.Амирасланов. “Трактат  о  материнском  молоке”. Bakı, “Kulina” j, 
2004, № 08, səh. 16-17. 
38.  T. İ. Əmiraslanov. “Tovuz mətbəxi”. Bakı, “Kulina” j, 2004, № 08, səh. 22-23. 
39.  C. Əsgərova. “Şamaxı mətbəxi”. Bakı, “Kulina” j, 2004, № 08, səh. 26-27. 
40.  T. İ.Əmiraslanov. “Çörək haqqında dastan”. Bakı, “Kulina” j, 2004, № 09, 
səh. 6-7. 
41.  Т. И.Амирасланов, ученик Ковалева. “Остался уходя”. Bakı, “Kulina” j, 
2004, № 09, səh. 8-9. 
42.  Т. И. Амирасланов. “Трактат о материнском молоке”. Bakı, “Kulina” j, 
2004, № 09, səh. 12-13. 
43.  T. İ.Amiraslanov. “The Azerbaijan Cuisine”. Bakı, “Kulina” j, 2004, № 09, səh. 16. 
44.  T. İ.Əmiraslanov. “Tovuz mətbəxi”. Bakı, “Kulina” j, 2004, № 09, səh. 18-19. 
45.  T. İ.Əmiraslanov, A. Əmirasalanova. “Bitki mənşəli ərzaq məhsullarının di-
zaynı”. Bakı, “Kulina” j, 2004, № 09, səh. 20-21. 
46.  Т.И.Амирасланов.  Открытый  ответ  на  книгу  Т.  А.  Хатрановой 
«Армянская кухня» . Bakı, “Kulina” j, 2004, № 09, səh. 22-23. 
47.  T. İ.Əmiraslanov. “Azərbaycan mətbəxində çay”. Bakı, “Kulina” j, 2004, № 
09, səh. 24-25. 

“Azərbaycan və Halal mətbəx” hərəkatı
329
48.  N. Mürsəlova. “Quba yəhudilərinin mətbəxi”. Bakı, “Kulina” j, 2004, № 09, 
səh. 26-27. 
49.  T.  İ.Əmiraslanov, A. Əmiraslanova. “Aslarla bağlı  mətbəx terminlərimiz”. 
Bakı, “Kulina” j, 2004, № 09, səh. 37. 
50.  T. İ.Əmiraslanov. “Yuxu haqqında dastan”. Bakı, “Kulina” j, 2005, № 11, 
səh. 6-7. 
51.  T. İ.Amiraslanov. “The Azerbaijan Cuisine”. Bakı, “Kulina” j, 2005, № 11, 
səh. 12-13. 
52.  T. İ.Əmiraslanov. “Tovuz mətbəxi”. Bakı, “Kulina” j, 2005, № 11, səh. 14-15. 
53.  Т. И.Амирасланов. Открытый ответ на книгу Т. А.Хатрановой «Армян-
ская кухня». Bakı, “Kulina” j, 2005, № 11, səh. 22-23. 
54.  N. Mürsəlova. “Qubanını yas mərasimində bişirilən xörəklər”. Bakı, “Kuli-
na” j, 2005, № 11, səh. 35. 
55.  N. Mürsəlova, Ş. Qabulov. “Azərbaycan sözünün özündə çox valehedici bir 
melodiya vardır”. Bakı, “Kulina” j, 2005, №13, səh. 8-11. 
56.  T. İ.Əmiraslanov. “Şatır (Səngah) haqqında dastan”. Bakı, “Kulina” j, 2005, 
№ 13, səh. 12. 
57.  T. İ.Amiraslanov. “The Azerbaijan Cuisine”. Bakı, “Kulina” j, 2005, № 13, 
səh. 16-17. 
58. T. İ.Əmiraslanov. “Tovuz mətbəxi”. Bakı, “Kulina” j, № 13, səh. 18-19. 
59.  G. Xakıyeva. “Latviya mətbəxi”. Bakı, “Kulina” j, 2005, № 13, səh. 24-25. 
60.  T. İ.Əmiraslanov. “Şişlik kabab, şiş kabab haqqında dastan”. Bakı, “Kulina” 
j, 2005, № 14, səh. 10-11. 
61.  T. İ.Əmiraslanov. “Gözəllik ondur doqquzuncusu dondur”. Bakı, “Kulina” j, 
2005, № 14, səh. 16-17. 
62. G. Rəşidqızı. “Latviya mətbəxi”. Bakı, “Kulina” j, 2005, № 14, səh. 20-21. 
63.  Т.И.Амирасланов. Открытый ответ на книгу Т.А.Хатрановой «Армян-
ская кухня». Bakı, “Kulina” j, 2005, № 14, səh. 28-29. 
64.  Т. И.Амирасланов. “Профессиональная Кулинария и продукты ГМО”. 
Bakı, «Kulina» j, 2005, № 15, səh. 2-3. 
65.   Т. И.Амирасланов, А. Т.Амирасланова, Л. Х.Шафиева, Н. Т.Мурсалова. 
“Повышение питательной ценности Азербайджанских блюд с исполь-
зованием местных продуктов”. Bakı, «Kulina» j, 2005, № 15, səh. 4-5. 
66.  T. İ.Əmiraslanov. “Dolma haqqında dastan”. Bakı, “Kulina” j, 2005, № 15, 
səh. 6-7. 

330
Söz mətbəxi
67.  T. İ.Əmiraslanov, A. Əmiraslanova “Gəncə mətbəxi”. Bakı, “Kulina” j, 2005, 
№ 15, səh. 12-13. 
68.  T. İ.Əmiraslanov. “Gözəllik ondur doqquzuncusu dondur”. Bakı, “Kulina” j, 
2005, № 15, səh. 14-15. 
69.  Т. И.Амирасланов, А. Т.Амирасланова. “Путешественники об Азербайд-
жанской кухне”.  Bakı, “Kulina” j, 2005,  № 15, səh. 22-23. 
70.  Т. И.Амирасланов. “О Русско-Тюркских взаимодействиях в кулинарной 
культуре”. Bakı, “Kulina” j, 2005, № 15, səh. 24-25. 
71.  Т. И.Амирасланов. Открытый ответ на книгу Т. А.Хатрановой «Армянская 
кухня». Bakı, “Kulina” j, 2005, № 15, səh. 26-29. 
72.  A. T.Əmiraslanova. “Sovetlər dövründə Azərbaycan mətbəxinin tədqiqatı və 
təbliği”. Bakı, “Kulina” j, 2005, № 16, səh. 2-3. 
73.  T. İ.Əmiraslanov. “Hərisə haqqında dastan”. Bakı, “Kulina” j, 2005, № 16, 
səh. 8-9. 
74.  G. Qafarova. “Ucar mətbəxindən seçmələr”. Bakı, “Kulina” j, 2005, № 16, 
səh. 10-11. 
75. A. T.Əmiraslanova. “Şəki mətbəxi”. Bakı, “Kulina” j, 2005, № 16, səh. 12. 
76.  Y. İsmayılova. “Borçalının toy adətləri və mətbəxi”. Bakı, “Kulina” j, 2005, 
№ 16, səh. 13. 
77.  G. R.Xakiyeva. “Müasir Norveç mətbəxi”. Bakı, “Kulina” j, 2005, № 16, 
səh. 18-19. 
78.  N. Mürsəlova. “Asta sür maşını”. Bakı, “Kulina” j, 2005, № 16, səh. 20-21. 
79.  Т. И.Амирасланов. Открытый ответ на книгу Т. А.Хатрановой «Армян-
ская кухня». Bakı, “Kulina” j, 2005, № 16, səh. 26-29. 
80.  Т. И.Амирасланов. “Роль конфессий в сохранении генетических ресур-
сов, традиционных знаний и национально-культурных традиций”. Bakı, 
“Kulina” j, 2005, № 16. səh. 32-33. 
81.  N. Mürsəlova. “Yemək ləvazimatlarının xarakteristikası”. Bakı, “Kulina” j, 
2005, № 16, səh. 36-37. 
82.  T.Əmiraslanov, A. Əmiraslanova. “Sovetlər dövründə Azərbaycan mətbəxi-
nin tədqiqatı və təbliği”. Bakı, “Kulina” j, 2006, № 17, səh. 10-11. 
83.  T. İ.Əmiraslanov. “Bəhməz, bəkməz doşab haqqında dastan”. Bakı, “Kulina” 
j, 2006, № 17, səh. 12-13. 
84.  T. İ.Əmiraslanov. “Kulinariya incəsənəti”. Bakı, “Kulina” j, 2006, № 17, səh. 
14-15. 

“Azərbaycan və Halal mətbəx” hərəkatı
331
85.  Y.  İsmayılova.”Borçalının toy mətbəxindən seçmələr”. Bakı, “Kulina” j, 
2006, № 17, səh. 18-19. 
86.  G. R.Xakiyeva. “Müasir Norveç mətbəxi”. Bakı, “Kulina” j, 2006, № 17, 
səh. 20-21. 
87.  Г. Ахундова. “Еда в Британии”. Bakı, “Kulina” j, 2006, № 17, səh. 22-23. 
88.  Т. И.Амирасланов. Открытый ответ на книгу Т. А. Хатрановой «Армян-
ская кухня». Bakı, “Kulina” j, 2006, № 17, səh. 26-29. 
89. T. İ.Əmiraslanov. “Sucuq”. Bakı, “Kulina” j, 2006, № 18, səh. 8-9. 
90.  T. İ.Əmiraslanov. “Azəri xanımlar haqqında traktat”. Bakı, “Kulina” j, 2006, 
№ 18, səh. 14-15. 
91.  G. R. Xakiyeva. “Crispbread”dən tutmuş “Ciabatta”ya qədər. Bakı, “Kulina” 
j, 2006, № 18, səh. 22-24. 
92.  T. İ.Əmiraslanov. “Halva haqqında dastan. Sabuni və mamuni”. Bakı, “Kuli-
na” j, 2006, № 19, səh. 10-11. 
93.  T. İ.Əmiraslanov. “Azəri xanımlar haqqında traktat”. Bakı, “Kulina” j, 2006, 
№ 19, səh. 12-13. 
94.  Г. Ахундова. “Английская кухня”. Bakı, “Kulina” j, 2006, № 19, səh. 18-19. 
95.  T. İ.Əmiraslanov. “Katrin Merkleye cavab”. Bakı, “Kulina” j, 2006, № 19, 
səh. 28-29. 
96. L. Şəfiyeva.” В преддверии чуда”. Bakı, “Kulina” j, 2006, № 19, səh. 34. 
97.  T. İ.Əmiraslanov. “Sovetlər dövründə Azərbaycan mətbəxinin tədqiqatı və 
təbliği”. Bakı, “Kulina” j, 2006, № 20, səh. 8-9. 
98.  T. İ.Əmiraslanov. “Sabuni haqqında dastan”. Bakı, “Kulina” j, 2006, № 20, 
səh. 10-11. 
99.  G. R.Xakiyeva. “Danimarka mətbəxi. İqtisadiyyat və mətbəx”. Bakı, “Kuli-
na” j, 2006, № 20, səh. 14-16. 
100. L. Şəfiyeva. “В преддверии чуда”. Bakı, “Kulina” j, 2006, № 20, səh. 26. 
101.  T. İ.Əmiraslanov. “Katrin Merkleye cavab”. Bakı, “Kulina” j, 2006, № 20, 
səh. 30-31. 
102.  T.İ.Əmiraslanov, A.Əmiraslanova. “Sovetlər dövründə Azərbaycan mətbə-
xinin tədqiqatı və təbliği”. Bakı, “Kulina” j, 2006, № 21, səh. 8-9. 
103.  T. İ.Əmiraslanov. “Mamuni haqqında dastan”. Bakı, “Kulina” j, 2006, № 
21, səh. 10-12. 
104.  Н.  Мурсалова,  А.  Арифгызы. “Рецепты  народной  косметики”. Bakı, 
“Kulina” j, 2006, № 21, səh. 24-25. 

332
Söz mətbəxi
105.  T. İ.Əmiraslanov. “Katrin Merkleye cavab”. Bakı, “Kulina” j, 2006, № 21, 
səh. 30-31. 
106.  T. İ.Əmiraslanov. “Paxlava haqqında dastan”. Bakı, “Kulina” j, 2006, № 
22, səh. 10-11. 
107.  Т. И.Амирасланов, А.Амирасланова, Н.Мурсалова, Л.Шафиева. “Сов-
ре менные  теории  питания.  Влияние  национальных  кухонь  на  че ло-
века”. Bakı, “Kulina” j, 2006, № 22, səh. 17. 
108.  Н.  Мурсалова,  А.  Арифгызы. “Рецепты  народной  косметики”. Bakı, 
“Ku lina” j, 2006, № 22, səh. 29. 
109.  T. İ.Əmiraslanov. “Paxlava haqqında dastan”. Bakı, “Kulina” j, 2006, № 
23, səh. 6-7
110.  Т.  И.Амирасланов,  А.  Амирасланова,  Н.  Мурсалова,  Л.  Шафиева. 
“Сов ременные теории питания. Влияние национальных кухонь на че-
ловека”. Bakı, “Kulina” j, 2006, № 23, səh. 10-11. 
111. E. Əmiraslanov. “Diş çöpləri”. Bakı, “Kulina” j, 2006, № 23, səh. 12-14. 
112.  T.İ.Əmiraslanov. “Katrin Merkleye növbəti məktub”. Bakı, “Kulina” j, 
2006, № 23, səh. 24. 
113.  T.İ.Əmiraslanov. “Katrin Merkleye göndərdiyimiz 15 fevral 2006 tarixli mək-
tubun Azərbaycan dilinə tərcüməsi”. Bakı, “Kulina” j, 2006, № 23, səh. 25. 
114.  Н.Мурсалова,  А.  Арифгызы. “Рецепты  народной  косметики”. Bakı, 
“Ku lina” j, 2006, № 23, səh. 28-29. 
115.  N. Mürsəlova. “Ayaqlı bardaqların silinib parladılması”. Bakı, “Kulina” j, 
2006, № 23, səh. 36. 
116.  T.İ.Əmiraslanov. “Paxlava haqqında dastan”. Bakı, “Kulina” j, 2006, № 24, 
səh. 6-7. 
117.    Т.И.Амирасланов,  А.Амирасланова,  Н.  Мурсалова,  Л.  Шафиева. 
“Сов ременные  теории  питания.  Влияние  национальных  кухонь  на 
человека”. Bakı, “Kulina” j, 2006, № 24. səh. 10-11. 
118. Р. Алияров. “Redaksiyaya məktub”. Bakı, “Kulina” j, 2006, № 24, səh. 25. 
119.  T.  İ.Əmiraslanov. “Paxlava haqqında dastan”. Bakı, “Kulina” j, 2006, № 
25, səh. 6-8. 
120.  Т.  И.Амирасланов,  А.Амирасланова,  Н.Мурсалова,  Л.Шафиева. 
”Современные  теории  питания.  Влияние  национальных  кухонь  на 
человека”. Bakı, “Kulina” j, 2006, № 25, səh. 12-13. 
121.  Л. Шафиева. “Всем интересно”. Bakı, “Kulina” j, 2006, № 25, səh. 16-17. 

“Azərbaycan və Halal mətbəx” hərəkatı
333
122.  A.Əmiraslanova. “Ambroziya, nektar meyvə  şirəsi”. Bakı, “Kulina” j, 
2006, № 25, səh. 20. 
123.  Н.  Мурсалова,  А.Арифгызы. “Рецепты  народной  косметики”. Bakı, 
“Kulina” j, 2006, № 25, səh. 26-27. 
124.  T. İ.Əmiraslanov. “28 mart 2006 tarixində Katrin Merkleye göndərdiyimiz 
məktubun ingilis dilindəki variantı”. Bakı, “Kulina” j, 2006, № 25, səh. 28. 
125.  T. İ.Əmiraslanov. “28 mart 2006 tarixində Katrin Merkleye göndərdiyimiz 
Azərbaycan dilinə tərcüməsi”. Bakı, “Kulina” j, 2006, № 25, səh. 29. 
126.  N.Mürsəlova. “İctimai iaşə müəssisələrində istifadə olunan masa və stul-
lar”. Bakı, “Kulina” j, 2006, № 25, səh. 34. 
127.  T. İ.Əmiraslanov. “Azərbaycan və halal mətbəx” hərəkatı. Bakı, “Kulina” 
j, 2006, № 26, səh. 8. 
128.  N. Mürsəlova. “Bal”. Bakı, “Kulina” j, 2006, № 26, səh. 10-11. 
129.  T. İ. Əmiraslanov. “Börək haqqında dastan”. Bakı, “Kulina” j, 2006, № 26, 
səh. 12-13. 
130.  Т.И.Амирасланов, А. Амирасланова, Н. Мурсалова, Л. Шафиева. ”Сов-
ре менные  теории  питания.  Влияние  национальных  кухонь  на  чело-
века”. Bakı, “Kulina” j, 2006, № 26, səh. 16-17. 
131.  Н.Мурсалова,  А.Арифгызы. “Рецепты  народной  косметики”. Bakı, 
“Kulina” j, 2006, № 26, səh. 22-23. 
132.  Л.  Шафиева. “Ребёнок  и  вегетарианство – вещи  несовместимые?”. 
Bakı, “Kulina” j, 2006, № 26, səh. 24-25. 
133.  N. Mürsəlova. “Siqaret servisi”. Bakı, “Kulina” j, 2006, № 26, səh. 32-33. 
134.  T. İ.Əmiraslanov. “Qazandan çıxan incəsənət və mədəniyyət”. Bakı, “Kuli-
na” j, 2006, № 27, səh. 14-15. 
135.  T. İ.Əmiraslanov. “Börək haqqında dastan”. Bakı, “Kulina” j, 2006, № 27, 
səh. 16-17. 
136.  Т.  И.  Амирасланов,  А.  Амирасланова,  Н.  Мурсалова,  Л.  Шафиева. 
“Современные  теории  питания.  Влияние  национальных  кухонь  на 
человека”. Bakı, “Kulina” j, 2006, № 27, səh. 18-19. 
137.  Л. Шафиева. “Всем интересно”. Bakı, “Kulina” j, 2006, № 27, səh. 23-25. 
138.  Н. Мурсалова, А. Арифгызы. “Уход за шеей и бюстом”. Bakı, “Kulina” 
j, 2006, № 27, səh. 26-27. 
139.  Л. Шафиева. “Традиция встречи и празднования нового года в странах 
мира”. Bakı, “Kulina” j, 2006, № 28, səh. 14-15. 

334
Söz mətbəxi
140.  T. İ. Əmiraslanov. “Asudə haqqında dastan”. Bakı, “Kulina” j, 2006, № 28, 
səh. 18-19. 
141.  С. Багирова. “О пользе молока и молочных продуктов”. Bakı, “Kulina” 
j, 2006, № 28, səh. 20-21. 
142.  Л. Шафиева.” Всем интересно”. Bakı, “Kulina” j, 2006, № 28, səh. 23-25. 
143.  Н.Мурсалова,  А.Арифгызы. “Рецепты  народной  косметики”. Bakı, 
“Kulina” j, 2006, № 28, səh. 26-27. 
144.  Ç. Rəcəbova. “Şokoladın tarixi”. Bakı, “Kulina” j, 2006, № 28, səh. 30-31. 
145.  T. İ.Əmiraslanov. “Şəkər (qənd) haqqında dastan”. Bakı, “Kulina” j, 2007, 
№ 29. səh. 8-9. 
146.  N. Mürsəlova. “Xaçmaz mətbəxi”. Bakı, “Kulina” j, 2007, № 29, səh. 17. 
147.  Н.Мурсалова. “Губинская  кухня”. Bakı, “Kulina” j, 2007, № 29, səh. 
18-19. 
148.  T.İ.Əmiraslanov. “Çoban bastırması haqqında dastan”. Bakı, “Kulina” j, 
2007, № 30, səh. 12-13. 
149.  T.İ.Əmiraslanov. “Qobustan dünya kulinariya mədəniyyətinin  ən qədim 
məskənidir”. Bakı, “Kulina” j, 2007, № 30, səh. 26-27. 
150.  Т. И.Амирасланов. Открытый ответ на книгу Г. А. Дубовиса «Армянская 
кухня» . Bakı, “Kulina” j, 2007, № 30, səh. 28-30. 
151.  N. Mürsəlova. “Dəvəçi-Siyəzən mətbəxi”. Bakı, “Kulina” j, 2007, № 30, 
səh. 34. 
152.  T. İ. Əmiraslanov. “Məcun haqqında dastan”. Bakı, “Kulina” j, 2007, № 32, 
səh. 10-11. 
153.  T.İ.Əmiraslanov. “Qobustan dunya kulinariya mədəniyyətinin  ən qədim 
məskənidir”. Bakı, “Kulina” j, 2007 № 32, Bakı, 2007, səh. 12-14. 
154.  Т. И.Амирасланов. Открытый ответ на книгу Г. А. Дубовиса «Армянская 
кухня» . Bakı, “Kulina” j, 2007, № 32, səh. 28-30. 
155.  Т.И.Амирасланов. “Коран  и  современное  информативное  теория  пи-
тания”. Bakı, “Kulina” j, 2007, № 33, səh. 2-3. 
156.  T. İ.Əmiraslanov. “Məcun haqqında dastan”. Bakı, “Kulina” j, 2007, № 33, 
səh. 12-13. 
157.  Т. И.Амирасланов. Открытый ответ на книгу  Г. А. Дубовиса «Армян-
ская кухня» . Bakı, “Kulina” j, 2007, № 33, səh. 26-28. 
158.  Т.И.Амирасланов. “Коран и современное информативное теория пита-
ния”. Bakı, “Kulina” j, 2007, № 34, səh. 2-3. 

“Azərbaycan və Halal mətbəx” hərəkatı
335
159.  T.  İ.Amiraslanov.”Gobustan is the ancient location of the world culinary 
culture”. Bakı, “Kulina” j, 2007, № 34, səh. 14-15. 
160.  T. İ.Əmiraslanov. “Boranı haqqında dastan”. Bakı, “Kulina” j, 2007, № 34, 
səh. 16-17. 
161.  Т. И.Амирасланов. Открытый ответ на книгу Г. А. Дубовиса «Армянская 
кухня» . Bakı, “Kulina” j, 2007, № 34, səh. 22-24. 
162.  Т.И.Амирасланов. “Коран  и  современное  информативное  теория  пи-
тания”. Bakı, “Kulina” j, 2007, № 35, səh. 2-3. 
163.  T. İ.Əmiraslanov. “Yemək, sevmək və yaratmaq”. Bakı, “Kulina” j, 2007, 
№ 35, səh. 7. 
164.  T. İ.Əmiraslanov. “Boranı haqqında dastan”. Bakı, “Kulina” j, 2007, № 35, 
səh. 14-16. 
165.  Т. И.Амирасланов. Открытый ответ на книгу Г. А. Дубовиса «Армянская 
кухня» . Bakı, “Kulina” j, 2007, № 35, səh. 22-25. 

Йыьылмаьа верилмишдир: 11.09.2013
Чапа имзаланмышдыр: 28.09.2013
Няшрин юлчцсц: 70х100 1/16
Физики чап вяряги: 21,0 
Сифариш: 105/13. Сайы: 500 ядяд.
Бакы, Az1122, Зярдаби пр. 78  /  Тел: 4977021
Faks: 4971295 / Е-почту: office@nurprint.com
НЯШРИЙЙАТ-ПОЛИГРАФИЙА МЯРКЯЗИ
Суьра ОСМАНОВА
Елнур ЯЩМЯДОВ
Фяхри ВЯЛИЙЕВ
Сядагят КЯРИМОВА
Nяшриййат рedaktorу:
Техники редактор: 
Бядии редактор:
Сящифяляйиъи: Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə