К ц 1 а р в и я р (энциклопедиядин к1ват1ал)Yüklə 192 Kb.
PDF просмотр
səhifə48/68
tarix24.06.2017
ölçüsü192 Kb.
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   68

А
зербайжандин  ИА-дин  Космосднн  Авцдан- 
лухар  Гьазурдай  Хсуси  Конструкторвнлин 
бюродин  отделдиз  раъбервал  гузвай,  Kıtlap  район-
KOM SOMOL  MÜKAFATI 
LAUREATI
Konstruktor Dönməz Məcidov 32 yaşında Res­
publika  Lenin  Komsomolu  M ükafatı  laureatı  ol­
muşdur.
A
zərbaycan  EA  Kosmik  C ihazqayırm a  Üzrə 
Xüsusi  K onstruktor  B ürosunun  şö b ə  müdiri 
D önməz Baba oğlu  M əcidov  1978-ci  ildə  Respublika
Kiflap,  Kiflapeuxp
дин  Четкуьн  хуьряй  тир  Дуьнмез  Бу- 
бадин  хва  Межидоваз  1978-йисуз  Рес­
публикадин Ленинан  Комсомолдин  Пре­
мия  ганай.  Ам  и  премиядиз эспсримен- 
тар  тухудай  PS-03  спектрометр  яратмн- 
шунай лайихлу хьанай.  И  спектрометр- 
дин  куь.мекдалди  8  уьлкведи  спугннк- 
дай Ькспериментар  тухвана,  6  уьлкведа 
тухвай  эксиеримснтра  автордн  вичи 
иштиракна.  Яргьал  йисара  Республи- 
кадин  Аэрокосмический  Агентстводин 
Экологиядин  Институтда  нлнмдин  ме- 
сэлайрай  директордин  замсстнтелвиле 
к!валахай  Д.М сжндов  космосднн  ава- 
данлухар  гьазурунин  рскьяй  ц1ийиз  ачух  авур  са 
шумуд  изобретенидин  автор  я.  Адан  50-далай  п а ф  
илнмднн  к!валахар  чам  хьанва.
МУЗЕЙДИН  ТАРИХ  КХЬЕЙДИ
Азербайжандин  Халкьдин  Маарифдин Музей- 
дин  шарих  КХЫШ  лезги  таватдиз  -  А лия  Аб- 
басовадиз  несиб хьана.
А
лия  Аббасова 1932-йисузКц1а- 
ра сейлн  шанр  ва  инкъилаб- 
чн  Нуреддин  Ш ерифован  хнзанда ди- 
дедиз  хьана.  Азербайжандин  Гьукумат- 
дин Универснтетдин тарихднн  факуль­
тет  акьалт1арна.  Кц1ара  муаллнмвал 
авуна.  1963-йисалан  ам  Республнка­
дии  Халкьдин  М аарифдин  Музсйднн 
илимднн  к!валахдар  я.
1971-йнсалай  къелачдн  ина  фои- 
дуниз  регьбервал  гузваи  А.Ш срифо- 
вадин  зеп>мстдин  нстнжа яз музейдин 
вири  документар  ва  экспонатар  къайдадик  кутун- 
ва.  абуруз  паспортар  туьк1уьрнава.  Яргьал  йисара 
чи  республикадай  ва  къецепатан  уьлквейрай  жа- 
гьурнавай  2  агъзурдав агакьна документар  ва  мате- 
риалар  инкъилабдилан  внлик  ва  Совет  гьукумат- 
дин  снфте  йисара  чи  уьлкведа  образованидин  ре- 
кьяй  кьиле  фейн  вакънаяр  чнрун  натал  марагьлу- 
бур  я.  Алия  ханумдн  музейдин  тарихднкай  ктаб 
кхьенва.  Республнкада  музейдин  к1 валах  вилнк  ту- 
хунай  Алия  Аббасова  Азербайжа!i p   "Терекъкъи" 
медалднз  лайнхлу  хьанва.
Lenin  Komsomolu  Mükafatı  laureatı 
oldu.  Bu  mükafata  o,  Pcyk-6  eksperi- 
metlərini aparmaq üçün  icad etdiyi PS- 
03  yerüstü  spektrometr  cihazına  görə 
layiq  görüldü.  Həmin  cihaz  vasitəsilə 
8  ölkədə  peykaltı  eksperimentlər apa­
rılıb.  6  ölkədəki  eksperimentlərdə  isə 
m üəllif özü  şəxsən  iştirak edib.
Dönməz  Məcidov  uzun  illər  Res­
publika  Müdafiə  Sənayesi  Nazirliyi 
Milli  Aerokosmik Agentliyinin  Ekolo­
giya  İnstitutunda elmi  işlər üzrə direk­
tor  müavini  vəzifəsində  çalışıb.  Kos­
mik  cihazqayırma sahəsinə aid  bir ne­
çə  ixtiranın  müəllifidir.  Onlardan  biri  kosmik  tədqi­
qatlarda  tətbiq  olunub.  D.Məcidov  50-yə  yaxın  elmi 
m əqalənin müəllifidir.
MUZEYİN TARİXİNİ  YAZAN
Azərbaycan  xalq  təhsili  muzeyinin  tarixini 
yazmaq ilk dəfə ləzgi qızı Aliyə Abbasovaya nəsib 
olmuşdur.
___________________________ 4 9 5
A
liyə  Abbasova  1932-ci  ildə 
Qusarda,  tanınmış  dövlət  xa­
dimi  və  şair  Nurəddin  Şərifovun  ailə­
sində  həyata  göz  açıb.  Azərbaycan 
Dövlət  Universitetinin  tarix  fakültəsini 
bitirib.  Qusardakı  1  saylı  rus  məktə­
bində  müəllim  işləyib.  1963-cü  ildən 
Respublika  Xalq Təhsili  Muzeyinin el­
mi  işçisidir.
1971-ci  ildən  indiyə  kimi  muzeyin 
fond  müdiri  vəzifəsində  çalışan  Aliyə 
xanımın  böyük  zəhməti  sayəsində  bu­
rada  sənədlər  və  eksponatlar qaydaya  salınıb,  materi­
alların  elmi  pasportlaşdırılması  həyata  keçirilib.  Uzun 
illər  respublikamızda  və  onun  hüdudlarından  kənarda 
axtarışlar  apararaq,  topladığı  2  minə  yaxın  sənəd  və 
ayrı-ayrı  materiallar inqilabdan əvvəlki dövrdə və So­
vet hakimiyyəti  illərində ölkəmizdə xalq təhsilinin in­
kişaf tarixini öyrənmək baxımından qiymətli  və əvəz­
siz töhfədir.  Aliyə xanım muzeyin tarixi ilə bağlı kitab 
hazırlamışdır.  Respublikada muzey  işinin  inkişaf etdi­
rilməsi  sahəsindəki  xidmətlərinə  görə  A.Abbasova 
Azərbaycanın  “Tərəqqi”  medalına layiq görülmüşdür.

496
Qusar

qıısarlılar
33  ЙИСУЗ  ГЬА  СА  КЪУЛЛУГЪДАЛ
Лсим  Улуханова  яргъал  йисара  гьа  са  чка- 
<)а,  Баку  шегьердин  1-нумрадин  азарханада 
(виликаи  Семашкодин m l вару ни хъ  квай  Тади 
Куьмскдин  Азарханада)  к1валахзава.
А
зербайжа
1
щпн  и  къа- 
днм  азарханада  33 
йисуз  ара  дат1ана  отдслднз 
регьбсрвал  гузвай  Асим  Улу- 
хановахь  п.ам  длим  хьиз, 
гьамни  хирург хьиз  гзаф агап- 
кьукар  ава.  Аялрин  хирург 
хып рссиубликадиз се Гит  тир 
и  касдиз  2009-йисуз  Прези- 
ЛС
1
ГГ  Илгьам  Алнсван  серен- 
жемдалдн  "Азербайжаи  Рее- 
нубликаднн  лайнхлу  духтур" 
ı ьуьрметднн  т1вар  гана  ла- 
гьан  шал  хабарди  ам  чндай- 
буруз  рик1ивай  хвеши  авуиа.
Асим  Нуреддинан  хва Улуханов  1946-йнсуз  Kulap 
шс
1
ъерда дидеднз  хьана.  Ала 2-нумрадин  шегьердин 
юкьван  мектсбда  гафаватлувнлелди  к1елнай.
1970-йнсуз  юкьван  мектсб  куьтягьна  Н.Нарима- 
нован  т1варунихъ  гапай  Азербайжаидин  Гьукумат- 
днн  Мелицннцлнн  Институтднк  экеч!ай  жегьнлдн 
анаг  гафаватлувнлелди  акьалт1арна.  Ада  духтурди 
хьиз снфтс  камар  Каспар  азарханада  всгьена.  кьве 
йисуз Прнбачтикадин  шегьерра к!валахна,  Бакуднз 
хтана.
Илимдач  рнк!  ачай  Асим  Улуханова  1990-йисуз 
кандидатвнлнн  диссертация  хвена.  Ада  15  нисан 
кьсне  ара  дат1ана  гелсжсгднн  духтурриз  чирвилср 
гана.  Са шумуд йисуз  Баку шегьердин  аялрин  кьи- 
лин  хирургвилин  къуллугьдалнн  хьана  ам.
А|ъзуррачдн  аялрин  уьмуьрдиз  экв  ганн,  абурун 
сагьламвач  патал  гзаф н и -п аф   зегьметар  ч!угур, 
хъсан  хирург  хьиз  сейли  хьайн  Асим  Улуханов 
ачай  вахтундани  вичин  пешсдал  рнк1  алаз  маш- 
гьул  я.
33 İL  EYNİ  VƏZİFƏDƏ
Tamunuş cərrah  Asini  Uiuxanov uzun  illərdir 
eyni yerdə,  Bakı şəhərinin  1 saylı xəstəxanasında 
(əvvəlki  Senıaşko  adına  Təcili  Yardım  Xəstəxa­
nası) çalışır.
A
zerbaycanın  bu  qodim 
müalico müəssisəsində 
33  il  fasiləsiz  olaraq  şöbə  mü­
diri  vəzifəsində  işləyon  Asim 
Uiuxanov  həm  alim,  həm  gözəl 
həkim,  həm  d ə  bacarıqlı  təşki­
latçı  kimi  tanınır.  R espublika­
mızda  uşaq  cərrahiyyəsi  sahə­
sində  yaxşı  m ütəxəssis  kimi  ta­
nınan  Asim  Ulııxanova 2009-cu 
ildə  Prezident  İlham  Əliyevin 
sərəncam ı ilə “A zərbaycan Res­
publikasının  əm əkdar  həkimi" 
fəxri  adı  verilməsi  onun  fəaliy­
yətinə verilən layiqli qiymətdir. 
A sim   N urəddin  oğlu  U iuxanov  1946-cı  ildə  Q u­
sar şəhərində anadan olm uşdur.  Burada 2 saylı rus or­
ta  m əktəbində  təhsil  alarkən  nüm unəvi  təhsili  ilə  se­
çilmişdir.
1970-ci  ildə orta m əktəbi başa vurub N.Nərimanov 
adma  Azərbaycan  Dövlət  Tibb  İnstitutuna  daxil  olur. 
Ali m əktəbi fərqlənm ə diplomu ilə bitirən gənc həkim 
kimi  ilk addımlarını  Kaspar xəstəxanasında atır.  O,  iki 
il  Pribaltikanın  şəhərlərində  işləyir.  Bakıya  qayıtdıq­
dan sonra uşaq cərrahiyyəsi  sahəsində  ixtisaslaşır.
T ələbəlik  illərindən  elm ə  meylli  olan  Asim  U iu­
xanov  apardığı  tədqiqatların  nəticəsi  olaraq  1990-cı 
ildə nam izədlik dissertasiyası  m üdafiəçdir.  Alim  15  il 
fasiləsiz olaraq  gələcəyin  həkim lərinə  dərs deyir.  Bir 
neçə  il  o.  Bakı  şəhərinin  baş uşaq  cərrahı  kimi  fəaliy­
yət göstərmişdir.
M inlərlə  uşağın  həyatına  işıq  saçan,  onların  sağ­
lamlıqlarından ötrü əlindən gələni edən adlı-sanlı  cər­
rah  Asim  Uiuxanov  bu gün do sevdiyi  peşəsində ü rək­
lə çalışır.
Kiflap,  кц!а р ви яр ________________
ЛАЙИХЛУ  ДУХТУР
ƏMƏKDAR HƏKİM
497
2007-инсуз  “Азербайжаи  Республикадин ла- 
iiuxny духтур” гьуьрметдни  mleapiflin лайих- 
л у  хьайн  Нариман  Османова  Самур  поселок- 
дин  азарханадиз  регьбервал  гуз  14  йис  я.
К
ц1ар  районами  К1у- 
фуба  хуьрс  1958-йи- 
суз  дидеднз  хьайи  Нариман 
Къадимаи  хва Османова юкь­
ван  мектеб  къизнлдни  мс- 
далдалди  куьтягьна,  Бакудин 
2-нумраднн 
медицннаднн 
тсхннкумда  к1слна.  Инаг та- 
фаватлувилачди  акьалт!арай 
жегьил Дагьустанднн  Гьукум- 
атднн  Мсдинсплугдик  экеч!- 
на.  Ина  к1слунач  тафаватлу 
хьайн  гадади  профсссоррин 
ва  муаллимрин  натай  ч1ехн 
гъуьрмет  къазаимишна.
Институт  яру  дшшомдалди  акьалт!арай  гададнз 
ннститугда к!валахун  ва  к!елун давамарун теклнф- 
най.  Анжах  Азербайжанднн  физкультураднн  инсти­
тут  куьтягьай  лезгм  тават  Людмиладал  эвленмиш 
хьайн  Наримана  K ulapa  к!валахун  кьст1нан.
Ж егьил  хизандй уьмуьрднн  ва  к1валахднн  сифте 
камар ТЬнъиржачрин  хуьре  вегьена.  Вал  йисуз  ана 
к1валахай,  йиф-югь  тачана  ннсанрнн  къуллугьдач 
хьайи  жегьил  духтур  тек  са  и  хуьруьн  ваъ,  Т1и- 
гьнржалрип  дереднн  вири  хуьрернн  рик!  алай  нн- 
санднз  элкьвена.  Вад  йисалай  ам  Самур  поселка- 
диз  ракъураГша,  куьч  т а й   адан  хнзан  вири  хуьруь 
рекье  тунай.  Гила  14  йис  я  Наримана  инин  азар- 
ханадиз  рстбервач  гуз.  Инин  чкадин  аталийрин 
ту ьр м ет  къазанмишнавай  и  касдалдн  вири  район- 
ди  дамахзава.
2007-ci  ildə  “Azərbaycan  Respublikasının 
əməkdar həkimi" fəxri adma layiq görülmüş Nə­
riman  Osmanov  14  ildir  Qusar  rayonunun  Su­
mur qəsəbəsindəki xəstəxanaya rəhbərlik edir.
Q
usar  rayonunudakı 
Kufoba 
kəndində 
i v d ö
-
c i
 
ildə anadan olmuş Nə­
riman  Qədim  oğlu  Osmanov 
orta  məktəbi  qızıl  medalla 
başa  vurub.  Bakıdakı  2  saylı 
tibb  texnikumunda  təhsil  al­
mışdır.  Buranı  fərqlənmə dip­
lomu  ilə  bitirən  gənc  Dağıs­
tan  Dövlət  Tibb  İnstitutuna 
daxil olmuşdur.  Hələ institut­
da  təhsil  alarkən o, savadı  və 
zəhmətkeşliyi  ilə  müəllimlə­
rin diqqətini cəlb etmişdir. 
Ali  məktəbi  qırmızı  dip­
lomla başa vuran gənc  mütəxəssisə  institutda qalıb iş­
ləmək  və  təhsilini  davam  etdirmək  təklif olunur.  La­
kin  Azərbaycan  Dövlət  Bədən Tərbiyəsi  İnstitutunun 
məzunu  olan  həmyerlisi  Lyudmila  ilə  ailə  həyatı  qu­
ran Nəriman həyat yoldaşı ilə bərabər ilk əmək fəaliy­
yətinə  Qusarda  başlamağı  qərara  alır.  Hər  ikisi  təyi­
natını rayonun ucqar dağ kəndi olan Tahircala alır.
Beş  il  burada  çalışan,  gecə-gündüz  bilmədən  in­
sanların  can  sağlığı  keşiyində  dayanan  gənc  həkim 
bu m üddətdə tək bu kəndin deyil, bütün Tahircal də­
rəsi  kəndləri  əhalisinin  sevim lisinə  çevrilir.  Beş  il­
dən  sonra  o.  iş yerini  dəyişib  Samur qəsəbəsinə  kö­
çən d ə onu buradan bütün kənd yola salır. Artıq  14 il­
dir ki.  N ərim an  Osmanov  Samur qəsəbə  xəstəxana­
sının  baş  həkimi  vəzifəsində  işləyir.  Savadlı,  xeyir­
xah  həkim  kimi  tanınan  bu  insanla  rayonda  çoxları 
fəxr edir.

4 9 8
Qusar,  qusarlılar
МУЗЕЯР  АРЛДИЗ  ГЬЛЙИДИ 
MUZEYLƏRİN  YARADICISI
Kiflapıın  пйебиатдикай  ц!удралди  макъа- 
:шяр  кXы нпаи  Финяз  Нуралисва  пуд  музей 
арадиз  гъана.
Ф
иняз  Алидин  хва  Нуралисва 
KulapHH  З-ну.мршшн  юкьван 
мектсб  акьалт1арна.  Азербайжанднн 
Гьукуматдии  Педагогнкадии  И н стту г- 
днн  геофафнядин  факультетда  к1елна.
1972-йисуз  ııııui'  акьалтГарай  ам  Kula- 
рнн  Ц1уру Худат  хуьруьн  юкьван  мек- 
тебда муачлимвнле к!валахал  акъвазна.
Ина ада апай девирднн  Начабунрив кьа- 
дан географиядпн  кабинет арадиз гъана.
Вичнхъ ч1ехн  алакьунар авай муаллнм- 
ди 
1
)ъгьуъипаЛ  П1ит1ишхуьруьн  ва  Г\т>н- 
дуьзк1елсднн мектебриз регьбервач  гана.
Азербайжандин  ИА-днн  Археологиядин  Инсти- 
тутдин  к1валахдаррн  районда тухвай  ахтармишунра 
мукьувай иштирак авур Финязаз  вилсралди  чи  тарих- 
дин  икьван  гагьди  матум  тушнр  l'ejıep акуна.  Къаф- 
къазднн  Албаннядин  тарихднкайнн  медениятдикай 
хабар гузвай  къадим яшайишдин  чкайрин  амукьай- 
рихъ  гелкьвез.  п аф н и -п аф  суатриз  жавабар  жагъу- 
риз хьана жегьил  муаллнм.  Шегьердин  яратмншун- 
рнн  к1вапе.  Гуьндуьзк1еле  хуьруьн  ва  шегьердин  6- 
нумрадин  мектебра вижевай  мутеяр арадиз  [ъана ада.
Алай  вахтунда  Кц1арнн  2  ва 6-ну.мрадин  мектеб­
ра  к1ватахзавай  методист  муаллнм  Финяз  Нурапн- 
ева  "Kulap"  газетдпи  чинриз  райондин  т1ебиатдихъ 
галаз алакъалу марагьлу материалар акъудзава.  Адан 
вирндапайни  ч1ехн  мурад  Kulapa эколошяднн  мер- 
кез  яратмншун  я.  Финяз  Нурачиева  "K ulap  район- 
дин  фнзикадин  география",  "K ulap  райондин  та- 
рнхднн  гуьмбегар,"  “ Красведцнз  куьмек”  ва  маса 
ктабар  кхьена  чаиднз  гъазурнава.
АЛИМРИН  МЕСЛЯТЧИ
Азербайжандин  шуму дни  са  m l вар-вин  авай 
алимри  чнин  агалкьунрик  Гьарифат  Гьами- 
довадини  пай  кутурди  кьейд  ийизва.
Б
акудин  Гьукуматдии  Уннвсрснтетдин  ктаб- 
ханачивилннии  библмографняднн  факуль- 
тетднн  студенгри  Гьарифат  Гьамндовадин  теж- 
рнбадихьни  агалкьунрихъ авсиятда 5 дннломднн  ва 
10  куреунин  кЈвачах  кхьенва.
Qusarın təbiəti haqqında onlarca məqalə yaz­
mış  Finyaz  Nııraliyev  bu  giiııə  kim i  üç  muzey 
yaratmışdır.
Q
usar  3  saylı  orta  m əktəbini  bi­
tirib,  APİ-nin  coğrafiya  fakül­
təsin ə  daxil  olan,  1972-ci  ildə  burada 
təhsilini  başa  vuran  Finyaz  Əli  oğlu 
N uraliyev  pedaqoji  fəaliyyətə  rayonun 
Köhnə  Xudat  kənd  m əktəbində  başla­
mışdır.  Burada  m üasir  tələb lərə  cavab 
verən  coğrafiya  kabineti  v ə  coğrafiya 
cəm iyyəti yaradan gənc m üəllim  şagird­
lərdə bu  fənnə böyük h əv əs oyatmışdır. 
Sonralar  bacarıqlı  m üəllim   Bədişqala 
və  G ündüzqala  kənd  m əktəblərinin  d i­
rektoru  v əzifəsin d ə çalışm ışdır. 
A zərbaycan  EA  A rxeologiya  İnstitutunun  əm ək ­
daşları  rayonda  arxeoloji  qazıntılar  aparanda  onlarla 
birgə  çalışan  Finyaz,  tarixin  bu  vaxta  q ə d ə r  m əlum  
olm ayan  səh ifələrin in   açılm asında  iştirak  etm işdir. 
Qafqaz  Albaniyasının  tarixindən  və  m əd ən iy y ətin ­
dən  x əb ə r  verən,  qədim   yaşayış  yerlərindən  tapdığı 
gil  m əm ulatlarından,  mis  v ə  d əm ir əşyalarından,  di­
g ər  arxeoloji  tapıntılardan  o,  şəh ər  yaradıcılıq  ev in ­
də,  Gündüzqala  kənd  m əktəbində,  6  saylı  şə h ə r orta 
m əktəbində  m uzeylər yaratm ışdır.
Hazırda  Q usar  şəh ərin in   2  və  6  saylı  m ə k təb lə­
rində  çalışan  m etodist  m üəllim   Finyaz  N uraliyev 
"Q usar”  qəzetinin  səh ifə lərin d ə  rayonun  təb iəti  ilə 
bağlı  m araqlı  yazılarla  çıxış  edir.  O nun  ən  böyük 
arzusu  rayonda ekologiya  m ərkəzi  yaratm aqdır.  Fin­
y az N uraliyev  “Q usar  rayonunun  fiziki  coğrafiyası". 
“Q usar  rayonunun  m ad d i-m əd ən iy y ət  a b id ə lə ri” , 
“ D iyarşünasa  köm ək"  kitablarını  yazıb  çapa  hazır­
lamışdır.
ALİM LƏRİN  MƏSLƏHƏTÇİSİ
Azərbaycanın bir çox adlı-sanlı alimləri öz m ü­
vəffəqiyyətlərində  Hərifət  Həmidovumu  əməyinin 
də olduğunu fəxrlə qeyd edirlər.
B
akı  D övlət  Universitetinin  kitabxanaşünaslıq 
v ə  biblioqrafiya  fakültəsində  H ərifət  Həmi- 
dovanın  iş təcrübəsi  ilə  bağlı  5  diplom   və  10  kurs  işi 
yazılmışdır.
1934-cü  ildə  Q usar  rayonunun  Yasab  kəndində
Kq lap,  кц1арвияр
1934-ннсуз  Kulap  райондин  Ясаб- 
рин  хуьре  дндеднз  хьанн  Гьарифат 
Гьамндова  аял  ч1авалай  етим  амукь- 
най.  Кц1арин  дстдомда  тербия  къа- 
чур  и  вик1егь  руша  Бакудин  Мсде- 
ни-М аариф  Техникум  акьалт1арна.
Сабунчи  райондин  Н.К.Крунская- 
дин т1варуннхъ  гадай  ктабханаца, са 
кьадар  алатайла  М.А.Сабнран  т1ва- 
рунихъ гадай ктабханада к1валахнай.
Гуыъуьнлай  ам  Фиолетован  т1вару- 
нихъ  галай  ктабханадин  регьберви- 
л е тайинарнай.  Азербайжандин  Гьу- 
куматдин  Университет  акьалтюрай- 
ла  Гь.Гьамидова  к1валахун  патал  М.Ф.Ахундован 
т1варунихъ  галай  Реенублнкадин  Гьукуматдии  Ктаб- 
ханадиз  ракъурнай.
Яргьал  йисара  ина  малуматднннн  библиографи- 
ядин  отделдиз  гьакьнсагьвилелдн  регьбервал  гайи 
Гьарифат  Гьамндова  “ Гьуьрметдин  лнш ан"  орден- 
диз,  гьак1ни  "Зсгъметдин  нгнтвиляй”.  “Зегьметдин 
чешнелувнляй”  ва  “Терекъкъи"  медалриз  лайнхлу 
хьанва.  Ам  20-далай  виниз библнографиядиннн  мс- 
тодикаднн  ктабрин  автор  я.
ЗЕГЬМЕТДИН  К1ВЕНК1ВЕЧИЯР
1966-йисуз  10 калин 
гьарадакай  2800  кило­
грам  иск  ацазвай  (им 
Къуба-Kulap  зонада  вн- 
рндалайнн  ч1ехн  агал- 
кьун тир)  K ulap  район­
дин  Куйбышеван  т1ва- 
рунихъ  галай  совхоздин 
фяле  Гуьлшен  Къарн- 
бан  руш  Наврузова  Къу- 
бадайни  Kulapaii  СССР- 
дин  Верховный  Совет- 
дни  депугатвнле  хкя- 
най.  Гуыъуьнлай  ада  и 
рекъем  3500 ва 5000 ки- 
лофамрив  агакьарнай. 
Ст1урви  руш  2 Ленннан  ордендиз  ва Яру Зегьметдин 
Пайдах  ордендиз лайнхлу хьанай,  пудра СССР-дин 
Верховный  Совстдин  депугатвнле  хкянай.
Илнчан  г1варуннхъ  галай  совхоздин  6-нумрадии 
бригададнн  сачарбан  Ф аият  Де&чстханова  X  со- 
зывднн  СССР-дин  Верховный  Совстдин  дспугат- 
вилс  хкянай.  Ам  Ленннан  ва  Октябрднн  Инкън- 
лабднн  орденрнз  ва  медалриз  лайнхлу  хьанай.
anadan olmuş Hərifət Həmidova va­
lideynlərini erkən itirmiş, uşaq evin­
də  tərbiyə  almışdır.  Bakı  Mədəni- 
M aarif Texnikumunu  bitirib  Sabun­
çu  rayonundakı  N.K.Krupskaya adı­
na  kitabxanada,  bir  müddət  sonra 
həmin  qəsəbədəki  М.Ө.Sabir adma 
kitabxanada  işləmişdir.  1956-cı  ildə 
onu respublikamızın ən qədim kitab­
xanalarından  sayılan  Fioletov  adına 
kitabxanaya  m üdir  təyin  etdilər.
1960-cı  ildə  ADU-nun  kitabxanaçı- 
hq  fakültəsini  bitirən  H.Həmidova 
M.F.Axundov adına  Respublika  Dövlət  Kitabxanasına 
biblioqraf vəzifəsinə  işə  göndərilir.  Burada  o.  kitab­
xana  müdiri  vəzifəsində  çalışır.  Uzun  illər  məlumat- 
biblioqrafiya şöbəsinə rəhbərlik edir.
Respublikamızın  adlı-sanlı  biblioqrafı  Hərifət  Hə­
midova  kitabxanaçılıq  sahəsindəki  xidmətlərinə  görə 
"Ş ərəf nişanı” ordeni. “Əmək igidliyinə görə", "Əmək­
də fərqlənməyə görə”  və  “Tərəqqi"  medalları  ilə təl­
tif olunmuşdur. 0 .2 0 -d ə n  çox biblioqrafik və metodik 
vəsaitin müəllifi  və redaktorudur.
ƏMƏK QABAQCILLARI
1966-cı  ildə  b əslə­
diyi  10  inəyin  hərəsin­
dən  2800  kiloqram  süd 
sağdığına  görə  (bu.  Qu­
ba-Qusar  bölgəsində  ən 
yüksək  göstərici  idi)
Qusar rayonundakı  Kuy- 
bışcv adına sovxozun sa­
ğıcısı  Gülşən  Qərib  qızı 
Novruzova Quba və Qu­
sardan  SSRİ  Ali  Sove­
tinə  deputat  seçilmişdir.
Sonralar sağıcı bu göstə­
ricini  3500-5000  kilo­
qrama  çatdırmışdır.  Su- 
durlu qızı 2  Lenin ordeni 
v ə  Qırmızı  Əmək  Bayrağı  ordeni  ilə  təltif olunmuş, 
üst-üstə  üç  dəfə  SSRİ  Ali  Sovetinin  deputatı  seçil­
mişdir.
İliç  adına  sovxozun  6  nömrəli  briqadasında  man- 
qabaşçısı  işləyən  tərəvəzçi  Faiyat  Dövlətxanova  X 
çağırış  SSRİ  Ali  Sovetinin  deputatı  seçilmiş.  Lenin 
Ordeni.  O ktyabr  İnqilabı  ordeni  və  medallarla  təltif 
olunmuşdur.
_________________________________4 9 9

500
С Т Х А Й Р И Н   Л Г А Л К Ь У Н А Р
Qusar,  qusarhlar 
Q A R D A Ş L A R I1 N   U Ğ U R L A R I
Щийихуьруьн юкьван мектебдч  шумуд  пи­
сар  я  KiflapeuiıpıiK  дамах  кутаз.  Гьикмет  ва 
Гьуьрмет Агьажановрии агалкьунрин суракьар 
чи  республикадай  яргъаризни  чк/анва.
И
мектеб  2007-йи- 
сап 
нетижайрай 
чи  республикацин  вирида- 
лайнн  хъсан  мсктсб яз гьи- 
сабнан.  Эхиримжн  8 йисуз 
мектеб  акьалт1арай  жс- 
гьилрин  ч1схи  наяр  вузрик 
акатнава.  Чи  республикам 
к 1слзавайбурун  чнрвнлср 
артухарун  патал  алава 
тарсар  гузвай  нхьтин  ма­
са  мектеб  авач.  Жегьилар 
гзафни-гзаф  физнкаднн. 
математикадин  ва  химн- 
яднн  предметрай  тафаватлу  жезва.  Абурукай  гзаф- 
бур  вузрик  әкечһава.
Химия  предмет  чирунай  Шнйихуьруьн  мсктеб- 
дин  т1вар  чн  республикадим  виридалайнн  хъсан  15 
мектебдин  сиягъдик  акатнава.  И  агалкьунрай  Гьуьр­
мет  Агьажановаз 2003-йисуз  Республнкадин  Презн- 
дентднн  серенжемлалдн  “Терекькъи"  медаль  гана.
2008-йисан  гатуз  ам  гьукуматдин  гьисабдай  Туър- 
княдин  Антачья  шегьерднз  курортднз  рекье  тупа. 
1993-йисуз  АГУ-днн  фнзнкаднннн  математикадин 
факультет акьалт1арна,  хайи  хуьруьз  к I вал ах из  хтай 
Гьнкмет  са  карди  мягьтсларнай:  эхиримжн  15  йи- 
суз  абурулай  кьве  стхадилай  гъейрн  са  жегъилнн 
институгрик экеч!навачир.  Кьве  йисалай  Гьикметан 
п»всч1и  а х а   Гьуьрмет  АГУ-дин  химняднн  факуль­
тет  к>ътя!ъна  хуьруьз  хтанай.
Стхайрн  хуьруьз  ц1нйи 
1
ъава гъанай.  Абуру таре 
гайн  4  жегьил  инстнтуфнз  гьахьайла  и  карди  амай 
жегьилрикни  руьгь  кугунай.  Муьк>ъ  йисуз  8  кае 
вузрик  эксч1на.  Стхайрин  методикади  райондин 
маарнфдин  кьнлс авайбур  вичнхъ  ялна.  Мектебднз 
рс
1
ъбервал  гун  кьве  жегьилдал  -  Агьажанов  стхай- 
рал  нхтнбарна.  Тежрибаднп  негижа  хъсанди  хьа- 
на.  22  йис  я.  Шнйихуьруьн  мектебдин  т1вар  к!елу- 
ннн  дсрежадай  ва  жеп.илар  вузрик  экеч1унаи  не- 
инки  райондин.  гьак!  республнкадин  к!венк1вечи 
мектебрин  сиягьдик  кваз.
2008-йнсуз  Гьейдар  Ачиеван  Фондунн  Щийи- 
хуьре  ц!ийи  мектеб  эцигна  карлик  кутуна.
Zeyxür kənd orta məktəbi son illər qusarhlarm 
qürurunu artırır.  Hikmət və Hörmət Ağacanovla- 
rın rəhbərliyi ilə burada qazanılan uğurların sora­
ğı respublikamızdan uzaqlara da yayılmışdır.
Z
ey x ü r  kənd  orta 
m ək təb i  2007-ci 
ilin  g ö stəricilərin ə  görə 
respublikamızın  on  yaxşı 
m əktəblərindən  biri  elan 
olunm uşdur.  Son  8  ildə 
məktəbin məzunlarının  ya­
rısı  ali  m əktəblərə  daxil 
olm uşdur.  Bu,  respublika­
da  bəlkə  d ə  yeganə  m ək­
təbdir ki. əlavə dərs saatla­
rı  hesabına  şagirdlərin  bi­
liyinin 
m öhkəm ləndiril­
m əsində  maraqlıdır.  M ə­
zunlar ən çox  fizika, riyaziyyat və kimya  fənnlori  üzrə 
ali  m əktəblərə daxil olurlar.
Zeyxür  m əktəbi  kim ya  fənninin  tədrisinə  görə 
respublikanın  ən   güclü  15  m əktəbindən  biri  elan 
olunm uşdur.  Bu  uğurlara  görə  kim ya  m üəllim i  Hör­
m ət  Ağacanov  Respublika  Prezidentinin  fərm anı  ilə
2003-cü  ildə  “T ərəqqi"  medalı  ilə  tə ltif olunm uşdur.
2008-ci  ilin  yayında  o.  dövlət  hesabına  Türkiyənin 
Antalya  şəh ərin ə  istirahətə  göndərilm işdir.  1993-cü 
ildə ADU-nun  fizika-riyaziyyat fakültəsini bitirib doğ­
ma  kəndinə təyinat  alan  H ikm əti  bir  fakt hey rətə g ə ­
tirmişdi:  son  15  ildə  kənddən  bir  n əfər  d ə  ali  təhsil 
alm ağa  getm əm işdi.  1995-ci  ildə  onun  kiçik  qardaşı 
H örm ət  A DU-nun  kim ya  fakültəsini  bitirib  kəndə 
qayıdır.
Q ardaşlar  buraya  yeni  ab-hava  gətirirlər.  Onların 
dərs  dedikləri  gənclərdən  4-nün  ali  m ək təb ə  daxil 
olması  qalan  gəncləri  ruhlandırır.  N övbəti  il  tələb ə 
olanların sayı  ikiqat artır. Ağacanov qardaşlarının m e­
todikası rayon təhsil şöbəsinin diqqətini cəlb  edir.  Ra­
yonda  ilk d əfə bir m əktəbə rəhbərlik iki gəncə - A ğa­
canov  qardaşlarına  tapşırılır.  Böyük  qardaş  direktor, 
kiçik  qardaş dərs  hissə  müdiri  təyin  olunur.  Bu  sınaq 
öz  səm ərəsini  verir.  Artıq  22  ildir  ki.  Zeyxür  kənd 
orta  m əktəbi  təhsilin  səv iy y əsin ə  və  ali  m əktəblərə 
qəbula  görə rayonun  lider m əktəbləri  sırasındadır.
2008-ci  ildə  Heydər  Əliyev  Fondu  Yeni  Zeyxür 
kəndində  yeni  m əktəb  binası  tikib  istifadəyə  ver­
mişdir.
Kiflap,  KiflapeıiHp
5 01
Б А Б А Л И Е В А Р
Kq lap райондин  Яргун хуьруьн юкьван мек­
теб тафаватлу даказ  акьалт/арай  кьуд  Ьаба- 
лисва - кьве вахани  кьве стхади чпин агалкьуп- 
ралди  шумуд  йисар  я  вири  гьейранар  ийиз.
Х
изаицнн  ч1е- 
хи  велед  тир 
Самиради 
Бакуднн 
Гьукуматдин  Уннвер- 
снтстдин  биология- 
дин  факультет  яру 
дншюмдалди  куьтяа- 
иа,  Азербайжанднн 
Миллн  Илнмрин  Ака- 
демшщин  Набатагрин 
Инстнтугдин  аспн- 
рантурадик  экеч1на.
Ада  мукьвара  кандн- 
датвилин  диссерта­
ция  хуьда.
Азербайжанднн  Къецепатан ЧЈаларин Инсппугдин 
француз  ч1алан  факультет  яру  дншюмдалдн  куьтя- 
1
ъай  Айтена  кьве  йисуз  Франциядин  гьукуматдин 
харжидалдн  С тр асб у р га  к1слна,  инин  MARC 
BLOCH уннверентетднн  француз  ч1алан  факультет- 
дин  магистратура  тафаватлувилелди  акьалт1арна.
Франциядин  Бакуда авай  посольствода к1валахач 
акъвазай,  муаллимрнн  арада  кьиле  фейн  француз 
ч1алан  фамматикадиз талукьарнавай  конкурсда сад 
лагьай чка кьур АйтеЙ Франциядин  гьукуматди  кьвед 
лагьай  гьилера  стипендия  тайинарна,  Франциядиз 
к!елнз  ракъурна.  Ада  Франциядин  илимдш
1
  ахтар- 
мишунрнн  милли  меркезднхъни  Къафкъаздин  ч!а- 
ларин  меркезднхъ  галаз  к1свслай  ачакъаяр  хуьзва. 
Я р|ун  хуьруьн  нугьатдикай  кхьей  алан  днпло.мднн 
к1вачахдилай  вири  муаллнмар  рази  я.
Исятда  Айтена  лезгн  ч!алан  фуппаднк  акатза- 
вай  ч!ачар  илимднн  рскьяй  ахтармншзава.  Фран- 
цняднн  Практикадин  Кьнлнн  Инстнтутдин  докто- 
рантурада  к1елзавай  Айтеназ лингвист  жез  к1анзава. 
Ам  докторвнлин  диссертация  х>ъз  гьазур  хьанва.
Азербайжанднн  Гьукуматдин  Нафт1адин  Акаде­
мия  ва  адан  магистратура  тафаватлувиледн  акьач- 
т1арай  Элдара  “Каснел”  компашша  нрофаммист- 
внле  к1валахзава.  Ам  ал ай  вахтунда республикацин 
лап  хъеап  нешекаррнкай  яз  п.исабзава.
2007-йнсуз 692 балл к!ват1на Азербайжа
1
шнн Гьу- 
куматдин  Нафт1адин  Академиядин  ннформатикаднн-
B A B A L İY E V L Ə R
M üxtəlif illərdə Qusar rayonunun Həzrə kənd 
orta məktəbini fərqlənmə ilə bitirmiş Babalievlər - 
iki bacı və iki qardaş qazandıqları uğurlarla həm­
yerlilərini sevindirirlər.
A
ilənin ilki Sami­
rə  Bakı  Dövlət 
Universitetinin biologiya 
fakültəsini fərqlənmə dip­
lomu  ilə  bitirib.  AMEA- 
nın  Botanika  İnstitutu­
nun aspiranturasına daxil 
olmuşdur.  Bu  yaxınlarda 
namizədlik  dissertasiya­
sını  müdafiə etməyə  ha­
zırlaşır.
Azərbaycan 
Xarici 
Dillər 
İnstitutunun
fransız  dili  fakültəsinin 
bakalavr 
pilləsini 
fərqlənmə  diplomu  ilə  bitirən  Aytənə  respublikanın 
beş  universitetinin  tələbələri  arasında  ən  yaxşı  nəticə 
göstərdiyinə  görə  Fransa  dövləti  Strasburq  şəhərində 
təhsilini  davam  etdirmək  üçün  təqaüd  ayırmışdı.  O. 
Strasburqun MARC BLOCH Universitetinin fransız di­
li  fakültəsinin  maqistraturasını  fərqlənmə diplomu  ilə 
başa vurmuşdur.
Fransanın  Bakıdakı  səfirliyində işləyən  fransız dili 
müəllimləri  üçün təşkil olunmuş və nəticələri  Parisdə 
yoxlanılmış  TSF  imtahanında  iştirak  etmiş  26  nəfər 
arasında birinci yeri tutmuş Aytənə Fransa dövləti ikin­
ci  təqaüd  ayırmışdı.  O.  bu  dəfə  Paris  ERNE  Univer­
sitetinin müqayisəli qrammatika fakültəsini  fərqlənmə 
diplomu  ilə bitirir. Onun  ləzgi dilinin  Yargun şivəsinə 
həsr etdiyi diplom işi mütəxəssislər tərəfindən yüksək 
qiymətləndirilir.
Hazırda  Aytən  həmin  universitetin  doktorantura­
sında  oxuyur.  Bu  yaxınlarda  müdafiə  edəcəyi  disser­
tasiya  işi  Qafqaz  dillərində  (ləzgi,  tabasaran  və  ağul) 
nitq  hissələri arasındakı  əlaqələrə həsr edilmişdir.
Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasını fərqlənmə 
diplomu ilə bitirən Eldar öz ixtisası üzrə akademiyanın 
magistraturasında pulsuz təhsil almaq üçün açılmış ye­
ganə  yerə  imtahan  verib  qəbul  olunmuşdur.  Hazırda 
“Kaspel"  şirkətində  çalışan  Eldar respublikamızın  ən 
yaxşı  mütəxəssislərindən  sayılır.
2007-ci  ildə  692  bal  toplayaraq,  respublikada  yük­
sək  nəticə  göstərən.  Azərbaycan  Dövlət  Neft Akade-

5 0 2
Qusar

qusarhlur
пи  (ъисабунрнн  техннкаднм  факультстдик  эксч1ай 
Сагьнб Президентднн стинендияднз ланмхлу хьана.
Бабалиевар  чешнслу  нйнзвай  маса  крарми  ава. 
Самиради  гьеле  юкьван  мектебда  кклд ай  вахтунда 
л е з т   ва азербанжан  ч1аларал  хуралам  шннрар  к1сл- 
дай.  Айтенанн  пуд чГалал  вмжеваз  хуралам  шиирар 
к!елда.  Вахарммм стхайрм  Бакудин  “Сувар”  кьуьле- 
рмм  мектебда  чн  халкьдмн  кьуьлер  чмрмава.
miyasının informatika və hesablama texnikası  fakültə­
sinə qəbul olan  Sahib  Prezident təqaüdçüsüdür.
Babaliyevlər hərtərəfli olmaları  ilə d ə fərqlənirlər. 
Dərin  m ütaliələri  ilə  seçilən  onlar  Bakıdakı  "Suvar” 
rəqs  m əktəbində  Qafqaz  rəqslərinin  incəliklərinə  yi­
yələnm işlər.  Doğma  ləzgi dilinə vurğun olan bu gənc­
lər bir  neçə  dildə  əzbərdən  şeir  dem ək  bacarığına  da 
malikdirlər.
ШАИРДИН  РИKI АВАЙДИ
Ада  хразвай  халичайрии  чешнейри  инсан 
гьейранарда.
Ш
ап.  дагьдмн  ценермв  гвай  Лацарин  хуьре 
яшаммш  жезвай  Тофмкъ  Абдулрзадмн 
хва  Балалмев  вмчмхь  шамрдмп  алакьунар  авай  ни­
сан  я.  Ада  хани  хуьре  са  шумуд булахдал  чан  хка- 
на.  Элкъуьрна  къванцмн  ила  тунван  булахдин  яд 
кварпяй  авахьзава.  Гьа  саягьда  рекьмн  къерехда  мац 
са булах  гуьнгуьна хтунва.  Адан  натав  гвай  тсисдал 
экъеч1навай  ц1велнн  тарармн  к!аник  кГарасдмкай 
раснавай  столпи  куьерняр  тунва.  Рехъ  атана  галат- 
навайбур  патал  къайи  яд  хъвана,  ял  жъмдам  вмже- 
вам  чка  я  ннаг.
Зегьметдал  рик1  алай  Тофнкъахъ  мадни  са  ала- 
кьун  ава.  Вмчмн  гьмлералдм  эи м тавай   адан  к1вал 
халнеан  сенятдмн  эсер  я:  адаз  кьнляй-кьмлди  к!а- 
расдат  атГанвай  гмшмррмкай  безекар  ганва.
КЈвалмн  кьен  ла- 
гьайт1а.  адан  гамармв 
aıılaınm.  Дегь  ч1ава- 
рмн 
халмчайрмннм 
сумагрмн  чешнейрал 
рмк!  алай  Тофнкъа 
хачмеан сенятднн эсе- 
рар яратмншзава.  Вм- 
чмн  уьмуьрднн  юл- 
даш  Элпаради хъ  га- 
лаз  санал  кьуд  хва 
ч1ехн  мйнзвай  Т о ­
фмкъ  иатал  гамар- 
банвал  бизнес  ваъ. 
рик!  алай  сенятдихъ 
вмчмн  пай  кутадай 
рехъ  я.
ŞAİR TƏBİƏTLİ  İNSAN
Onun  toxuduğu  xalçaların  çeşniləri  insanı 
heyran edir.
Ş
ahdağın  ətəyindəki  füsunkar  L əzə  kəndində 
yaşayan  Totıq  A bdulrza  oğlu  Balaliyev  şair 
təoıətti  insandır.  İlhama gələn d ə yaradıcılıqla m əşğul 
olur.  O,  kənddə  bir  neçə  bulağın  ətrafını  rəngarəng 
daşlarla  hörmüş,  gözünə  isə  bədii  tərtibat  vermişdir. 
Səhəngdən  axan  bulaq  suyu  hamını  özünə  cəlb   edir. 
Onun  zövqünün  və zəhm ətinin  nişanəsi  olan  bulaqlar 
neçə  illərdir  insanların  istifadəsindədir.  B elə  bulaq­
lardan  biri  tə p əd ə  söyüd  ağacının  kölgəsindədir. 
Burada  yoldan  keçənlərin  dincəlm əsi  üçün  Tofiq 
ağacdan  stol  və oturacaqlar da düzəldib.
Zəhm ətkcşliyi  ilə tanınan Tofiq  həm  d ə yaxşı dül­
gərdir.  Onun  evi  əsl  sən ət  əsəridir.  Onun  əlləri  ilə 
ucaldılmış  bu ev başdan-başa taxta ü zərində oyma  iş­
ləri  ilə bəzədilm işdir.
Evin  içərisini  isə 
Tofiqin  toxuduğu  xal­
ça  və  sum aqlar  b əz ə­
yir.  Q ədim   ləzgi  xalça 
və sumaqlarının çeşni­
lərinə  üstünlük  verən 
xalçaçı  əsl  sən ət  nü­
m unələri  yaradır.  H ə­
yat  yoldaşı  Elnarə  ilə 
dörd  oğul  böyüdən 
Tofiq  çoxlu  sifarişlər 
alır.  Lakin  o,  bu  sə­
nətlə  biznes  nam inə 
məşğul olmadığını, sa­
d əcə  qəlbindəki  duy­
ğuları  n ax ışlara  kö­
çürdüyünü  deyir.
Kiflap

к if lap в и яр
503
К Щ А Р В И Й Р И Н   ГАФАЛАГ
Агар 
А зим 
Аяр
Агъалар
Баржагъан
Барза
Варзаван
Бута  (гъуьрчехъанри  гъуьрч 
виливди хуьн  патал  кьванерикай 
туьк1уьрдай  чка)
Вурв 
Гаргам 
Гилгам 
Гирт 
Гугъри 
ГургутI 
Гурава 
Гурганч/ар 
Гурмагъ 
Г banluml 
Гъертеш 
Д ам бул 
Д ест ен 
Д евах 
Ж ире яр
Зулун  аял
Зак1ан
Зумул
Колун
Кандурагъ
Квач  (нац!адикай раснавай 
какаяр хуьдай  къаб)
Кести  (хърак кутадай 
чепедин  ягьлав)
QUSARLI LARİN  LÜĞƏTİNDƏN
yaylaq
çoxlu
gözəl
saman
kiçik döşək
dağ meşəsinin örüşü
fərsiz adam
pusqu  (ovçuların ovu izləməsi üçün 
daşlardan düzəltdikləri yer)
bərəkət 
tərə növü
ağacın hamar gövdəsi
lap çox
şaftalı
sıfır
pis niyyət
yəhər saçaqları
baca
pinti
genəlmiş
gavalı
fik ir
xala
hərisi alınan qızın evinə göndərilən 
ərzaq
valideynləri yaşlı ikən doğulmuş 
uşaq
bir tondan artıq taxıl tutan qab 
evdə gizlin yol 
çay kənarında düzənlik 
saqqız
qamışdan toxunmuş yumurta qabı 
xərəkdə istifadə olunan saxsı  tava

5 0 4
Qusar

qusarlılar
Куз
Куд
Купюр
Kymlan
Кушаяр  (гытибанар)
Кхсл (бурандкп кьен михьдай алат)
КъаиатI
Къасават
Къакьац!
Къарбуяр
Кьайсархана
Къаят
Къуба
Kbimıl (кьев)
Кьудялар  (кьубавияр)
Klaıumlu
К1емер  (эвягъайла 
авахьдай  ulapap)
К1емтт
Ланж  (хъвадай  цин  вир)
Лац
Лукь
Л урс
Мамургъан
Мант
Марву
Мац
Мегьреб
Мерк1и
Мукук
Муьрц
Никь
Никыип/
Пали  (п1шш)
Помнили  (лилибан)
Пили  (пене)
Пили
Пергер
Пецил
Пурцух
qoyun yatağı
pətək
kuzə
səbət
nökərlər
boram  içi təmizləyən alət
sözanlamaz
ürəyi ağlayan
ağac göbələyi
cır armud
buzxana
kifayətdir
oymaq
elti
qubalılar 
gavalı sortu
darananda  tökülən saçlar 
liliput
içməli su hovuzu
əfsanəvi uçan gəm i
dəridən düzəldilm iş içməli su qabı
əvəlik
yara dərmanı
zərərli ağac göbələyi
cökə çiçəyi
kiçik çeşmə
dərə
şəlalə
yum aq,  k ə lə f
uşaq doğan ananın sancısı
çənə
sözbaz
gilas
yelləncək
cücü
suçu
möhkəm
aftafa
gom bul
Пец,
Kiflap,  кц!арвияр
505
П1адан  (цурцун  ц1иб  )
П1ач1ах 
ПЈверх 
Ш узкьелечI 
Самарган  (муьхц)
Самурган
Самбур
Свет1
Сеет
Сед
Семе
Семерар
Семизан
Сересар
Сив  (дагъдин  кьуш)
Силибир
Сиягь
Су лук  (суфи тарикъатдин шейхе- 
ри  кьилди  ибадатдай  к1еви  чка) 
Снарар
CrnloM  (рагъалаг)
Таркв
Термил
Тикьил
Тулаба
Туьтуь
Т1ат1аб
Т1ес
Т1ить
Успагьи
РипицI
Уму
Фирн
Хвац1
Херцелаг
Хурчарар
Хъалаш
Хъархьам
Lfunlpenl
Цуьргъуь  (луз)
mis parç
saçı dağınıq
məktub
kəlbətin
pəyə
kəpkir
qarmaqarışıq
hünü
əks-səda
müsibət
ağılsız
samandan toxunmuş yəhər
xırman
eyvanlar
siv (dağ quşu)
yaylaq və çiçək adı
vecsiz
sufi təriqətindən olan şeyxlərin ayrıca 
ibadət yeri 
belflor alması 
ərşin
həvəngdəstə
tavanı döyəcləmək üçün xüsusi çəkic
qurudulmuş təzək
yarımçıq
tiitüyə
baldırğan
saman şapka
nöqtə
gözəl
balacaboy adam 
mülayim hava 
ölü buz 
erkək uşaq 
yəhərlik 
heybə 
böyük alaq 
vecsiz adam 
qara tut 
eşşəkarısı

5 0 6
Qusar,  qusarlılar
ЩуышЦуь
xırda qar
Щ ангу
gəzəyən qadın
Щ ангур
baldırğan zoğu
Щарни
ya şıl lobya
Щигьц1игъан
skripka
Ц/идгьай
əyri y o l
Ц1имп1их
körpə
Щ ит!
nida
Чалаг
qanad
Чахчахар
çəpər
Чиланбар
suda bitən ağac
Чин  (баск!ум)
oraq
Чик1ебанар
üstüaçıq çəkm ə
Чупаз
tut
Ч1арба
qalın  tüklü adam
Ч1агуг
fa ra ğ a t
Ч1амха
armud növü
ЧЈафарар
gavalı növü
Ч1еми
dumanlı
Ч/икь
dərz bağlamaq  üçün ip
Ч1имч1ир
çəlimsiz adam
Ч/угъ
dərə
Ч1ух
yanıq
Шап1
m öhür
Шеври
şorgöz
Ш иблитI
bünövrə
Ш ираз
dövrələm ə eyvanlar
Элкьвер
vergül
Эк1ерар
əriştə
Ягъв
dağ döşü
Яргъияр
sicilləm ə
Ятаб
birlikdə
Kiflap,  кц1арвияр
5 0 7
КЩАРВИЙРИ
ЛУГЪУДА...
QUSARLILAR
DEYİRLƏR...
К
ц1арвийрин  гьар  са  мнсалда  лезги  х&пкь- 
днн  агьзур  йисарин  ахлакьдин  ивирар  ава. 
ДатТана  хъсанвилерихъ ялдай,  сая  ва  ннсафлу  ксар 
я  кцюрвияр.  Гьавиляй  чпин  вслсдриз акьулар гудай- 
ла  абуру  ик1  лугьуда:
♦ 
Инсанриз  анжах хьсанвал  ая  -  жуван  рик/из 
регьят хьурай.
♦ 
Масабурун  ахваррапни  мурадрал  хьуьремир. 
Аллагьдиз к1аи хьайшш члаф тарцини цуьк акьудда.
♦ 
Яргъалди уьмуьр гьол из к1анзават!а, рик1е ан­
жах кктившшз чка ая.  Так1анвилер жував агудмир.
♦ 
Са гьвеч1и хъилев  ч!ехи  дуствал  чук1уриз та- 
мчр.  Жува авур гьалат! хиве кьуникай регьуь жемир.
♦ 
Хайибурукай  рик/  хашиш  гафарап  фимир.  се- 
киндаказ абурувай  яргьап хьухь.  Са  куьруь  вахтун- 
дилаи гьарадаз  в и чин  гъапат!ар  аквада.
♦ 
Масадан  дердинин  вилик  кыш  агъуз.  жуван 
дердинин  вшшк хкаж.
♦ 
Жуван  гафунап  амал  ая.
♦ 
Гьахь гафунилай  эляч/мир.
♦  Г
ьар  са  карда  итимвшшн  гел  тур.

Т/вар хвейида  кьулни  хуьда.
♦ 
Шагь дагь хьпшн такабурлуди, Шарвили хьпшн 
кьсгьалди хьухь!
Q
usarlıların  hər məsəlində  xalqın  min  illərdən 
bəri  yetirdiyi  oxlaqi  məzmun  var.  Daim 
yaxşılıq  etm əyə  çalışan,  sadə  və  düzünə  insanlardır 
qusarlılar.  Ona  görə  də  övladlarına  nəsihət  edəndə 
onlar belə deyirlər:
♦ 
insanlara ancaq yaxşılıq elə -  qoy  ürəyin rahat 
olsun.
♦ 
Başqalarının yuxularına  və arzularına lağ etinə. 
Allah istəsə quru kötiik də gül açar.
♦ 
Uzun ömür sürmək  istəyirsənsə,  ürəyində ancaq 
məhəbbətə yer ayır. Nifrəti özünə yaxın qoyma.
♦ 
Kiçik küsüyə görə böyük dostluğun uçurulmasma 
imkan vermə.  Öz səhvini düzəltməkdən utanma.
♦ 
Doğmalarından inciyəndə sözləşmə, onlardan sa­
kitcə uzaqlaş. Az vaxtdan sonra hər kəs öz təqsirini ba­
şa düşəcək.
*Özgə  dərdi  qarşısında  başını  əy.  öz  dərdinin 
qabağında başını uca tut.
♦ 
Verdiyin sözə əməl et.
♦ 
Haqqdan keçmə.
♦ 
Hər işdə kişi kimi iz qoy.
♦ 
Adını qoruyan, yurdunu da qoruyar.
♦ 
Şahdağ kimi qürurlu. Şan’ili kimi igid ol!

ГЬАР  Ш ИКИЛ  СА  ТАРИХ  Я 
HƏR  ŞƏ K İL  BİR  TA RİX D İR
5 0 8  
_______________________
Qusar,  qusarlılar
Kiflap,  кц/арвияр

5 1 0
Qusar, qusarhlär
ГЬАР  Ш ИКИЛ  СА  ТАРИХ  Я 
HƏR ŞƏ K İL  BİR  TARİXDİR
Кц!ар,  кц1ареияр
S il
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   68


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə