##İxtisas : Riyaziyyat müə llimliyi, Riyaziyyat- informatika müə llimliyi, KimyaYüklə 431.79 Kb.
Pdf просмотр
səhifə1/15
tarix16.07.2017
ölçüsü431.79 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

 

 ##Fakültənin adı: 

Riyaziyyat-informatika, Kimya-biologiya, Tarix-

coğrafiya##

Filologiya (ingilis, fransız)

 

##İxtisas :

 

Riyaziyyat müə

llimliyi, Riyaziyyat-

informatika müə

llimliyi, Kimya-

##

biologiya müə

llimliyi, Tarix-

coğrafiya müəllimliyi, ingilis dili müəllimliyi, fransız 

##

dili müə

llimliyi 

##Bölmə

: Az

ə

rbaycan,rus 

##Qrup № 

- si: Riyaziyyat 

müə

llimliyi: 301,302,303,304, M 301; 

## Riyaziyyat-

informatika müə

llimliyi: 201, 202, 203, 204. 

##Kimya-biologiya 

müə

llimliyi-304, 305, 306  

##Ingilis dili 

müə

llimliyi- 307, 308, 309 

##

Fransız dili müə

llimliyi- 306 

##F

ənnin adı: 

Az

ə

rbaycan dili v

ə

 nitq m

ə

d

ə

niyy

ə

ti  

##Müəllimin adı:  

 

prof. M.A.İsmayılova                                                                     

 

##b/m. M.A.N

ə

z

ə

rova 

## 

b/m. Z.İ.

T

ə

hm

ə

zov 

##

m.Ş.Ə.

M

ə

h

ə

rr

ə

mova  

##Kafedra müdiri: f.ü.f.d.,dos. M.N.Hüseynova

 

##Kafedra üzrə

 

işçi qrupunun üzvlə

ri:    

1.dos. Könül Sə

m

ə

dova 

##2.dos. Yegan

ə

 Q

ə

hr

ə

manova   

##

3. dos.Sevinc Sadıqova

 

 

 ##num=1//  level=  1//  sumtest=50  //  name=  Azə

rbaycan  nitq  m

ə

d

ə

niyy

ə

ti  f

ə

nninin 

dilçilik fənni kimi formalaşması //...

 

1.   Natiqlik  bir  elm  kimi  harada  meydana  g

əlmişdir ?

 

A) Misird

ə

 B)  

Yunanıstanda

 

C)  Hindistanda 

D)  

Çində


 

E)  Romada 

2. Bunlardan   biri   natiqlik  s

ə

n

ə

tinin   n

ə

z

ə

riyy

ə

sind

ə

n   b

ə

hs  edir. 

A)  Estetika 

B)  Poetika 

C)  Ritorika   

D)  M

ə

ntiq E)  Etika 

3.  “Həyatla ölüm arasında seçim qarşısında qalarkın bütün şübhə

l

ə

r h

əyatın xeyrinə

 

h

əll olunmalıdır”

 

A)  Plevako B)  Siserona 

C)  Koni 

D)  Lemetr 

E)  Aristotel 

4.  Bunlardan  biri  natiqlik  s

ə

n

ə

tinin  c

ə

h

ə

tl

ə

ri  

sırasında   verilə

  bilm

ə

z . 

A)  Orfoepik  v

ə

  intonasiya  qaydalarına  ə

m

əl  edilm

ə

si  B)  

Materialın  hazırlanması

 

C)  

Planın  tə

rtibi 


D)  

Materialın  öyrə

nilm

ə

si E)  Mimika  v

ə

  jestlə

rin  n


ə

z

ər

ə

  alınmaması

 

5. Yunan  natiqlik  sə

n

ətinin  inkişafında  böyük  rolu  olan  bu  natiq  

 

“Brut, yaxud məşhur  natiqlər  haqqında ”  ə

s

ə

rinin  d

ə

  

müə

llifidir: 

A) Siseron 

B) Aristotel C) Hiperid 

D) Esxin 

E) Demosfen 

6

.  “Dili  dolaşıq  şə

xsin   fikri  d

ə

  

dolaşıqdır”. Bu  kə

lam  kim

ə

  aiddir ? 

A)  Aristotel

ə

 B)  F

. Köçə


rliy

ə

 C)  Siserona 

D)  S. M. Q

ə

nizadə

y

ə 

E)  M. F. Axundova 7.  Nitq  m

ə

d

ə

niyy

ə

tin

ə

  

aid  edilmiş  cə

h

ə

tl

ə

rd

ən  biri  yanlışdır.

 

A) Nitq  m

ə

d

əniyy

ə

ti  tətbiqi  dilçilik   sahə

sidir. 


B)    Nitq    m

ə

də

niyy


ə

ti    n


ə

z

əri    dilçilik    sahəsi    olub,  h

ər    hansı    bir    dilin      normalarını  

müə

yy

ənl

əşdi


r

ə

n   təcrübi   tə

dbirl


ə

r  kompleksidir. 

C) Nitq  m

ə

də

niyy


ə

ti  normativ qrammatika il

ə

 

üslubiyyatın vəhd

ə

tində

n ibar


ə

tdir. 


D) Nitq  m

ə

də

niyy


ə

tinin  


ə

sas   t


ə

l

əbl

ə

rindən  biri nitqin  aydınlığı və

 

düzgünlüyüdür. 

E)  Nitq  m

ə

d

əniyy

əti  anlayışına  yazı  mə

d

ə

niyyə

ti  d


ə

  daxildir. 8

.  Nitqin  aydın  olması  üçün  verilə

n  t

ə

l

ə

bl

ə

rd

ən   biri  yanlışdır.

 

A) 


Materialı  sistemləşdirmə

B) Danışılacaq  mövzu  ilə  

bağlı  material  və

  faktlar  toplamaq 

C) Adi  intonasiyadan  istifad

ə

  etm


ə

D) Məntiqi   vurğulu  sözü  nə

z

ər

ə

  çarpacaq  də

r

əc

ə

də

   t


ə

l

əffüz  etməy

ə

  nail  olmaq E) M

ə

tndə

ki   m


ənası  çətin  sözlə

ri  izah  etm

ə9.    “  Natiq    olmaq    üçün    1

-ci    v

ə

   

ə

n      z

əruri    şə

rt    t

ə

bi

ə

tin      ona    b

əxş    etdiyi  

istedaddır ”.  Bu  fi

kirl

ə

r  kim  t

ə

r

ə

find

ə

n  deyilib  v

ə

  

hansı  ə

s

ə

rd

ə

ndir ? 

A)  


Siseron . “ Brut , yaxud  məşhur  natiqlər  haqqında ”

 

B)  A . Mark . “ Ritorika ” 

C)  Arisotel . “ Ritorika ”

 

D)  


Siseron . “ Natiq ”

 

E)  Plutarx . “ Natiqlik  haqqında ” 

10. 

“Azərbaycanın  kifa

y

ə

t  q

ə

d

ər  öyrə

nilm

əmiş  mə

d

ə

niyy

əti  Mesopatamiyadakından 

qat-qat q

ə

dimdir

”.   Fik

rin

in  müə

llifi  kimdir ? 

A)  Koni 

B)  

Ə

.Fə

rz

əli 

C)  


Q.Kazımov

 

D)  Plevako E)  F.Heyerdal 

11.  Veril

ə

nl

ə

rd

ən   biri  “ Ritorika ”  ə

s

ə

rinin  hiss

ə

si  deyil . 

A)  Natiq  nitqini

n   morfoloji   quruluşu

 

B)  Nitqin  tə

rtibi   prinsipl

ə

ri 


C)  Natiq  üçün  lazım  olan  şə

xsi  keyfiyy

ə

t  


D)  Nitqin  texnikası, vasitə

l

əri  v

ə

  priyomları

 

E)  Şəxsi qabiliyy

ə12

.  Aristotel  natiq  nitqi  üçün  mühüm  sayırdı. Biri  yanlışdır.

 

A)  Mater

ialın   düzgün seçilmə

si  v


ə

  

planın  tutulması 

B)  


Materialın  və

  

faktların  əvv

ə

lcə

d

ən  n

ə

zə

rd

ə  

tutulmaması

 

C)  Söyləm

ə

  zamanı  uyğun  üslubun   müə

yy

ənl

əşmə


si 

 

D)  İntonasiya   qaydalarına  əm

ə

l  edilmə

si 


E)  Emosiyaların  özünə

m

əxsus    forma  il

ə

  verilmə

si 


13

. “Varlığında  danışıq  gözəlliyi  olmayan  adam  bu  dünyada  su və

  

gil  palçıq  ilə

  

suvanmış  divar  surə

tin

ə

  b

ə

nz

əyir ”. Bu  fikrin  müə

llifi  kimdir ? 

A)  


M. Füzuli

 

B)  Q. Tə

brizi 


C)  S. T

ə

brizi D)  A.  Ərdə

bili 


E)  M. F. Axundov 

14

. “ Karotkoe rukovodstvo  krasnoreçi ” hansı ə

s

ə

rin  

əsasında   yazılmışdır?

 

A)  


“ Natiqlik  haqqında ”

 

B)  “ Natiq ” 

C)  


“ Ritorika ”

 

D)  “ Brut, yaxud  məşhur  natiqlər  haqqında” 

E)  “ Nitq  mə

d

ə

niyyəti ”

 

15.  Bu  alimə

  

görə

, natiq   dinl

əyicinin  hissiyyatı

na   t

ə

sir   etm

əlidir. Bunun  üçün 

d

ə

 o, natiqliyin  t

əsirgöstə

rm

ə

   vasit

ə

l

ə

rind

ə

n   istifad

ə

  etm

əyi   bacarmalıdır.

 

A)  Siseron 

B)  A. P. Çexov

 

C)  Aristotel D)  Lomonosov 

E)  İbn  Qabus

 

16. Biri q

ə

dim v

ə

 orta 

ə

srl

ə

rin m

əşhur natiqi deyil.

 

A) 


İ.Nə

simi 


B) N.G

ə

ncə

vi 


C) İbn Sina

 

D) X.Tə

brizi 


E) M.N

ə

vvab 17.  Nitq  m

ə

d

ə

niyy

ə

tin

ə

  

aid  edilmiş  cə

h

ə

tl

ə

rd

ən  biri  yanlışdır.

 

A)  Nitq    m

ə

d

əniyy

ə

ti  dedikdə

  ancaq  dilin  t

ə

svir  v


ə

  ifad


ə

  vasit


ə

l

ərind

ə

n  istifadə

 

formaları başa düşülür.

 

B) Nitq  mə

d

əniyy

ə

ti  tə

tbiqi  


dilçilik   sahə

sidir. 


C) Nitq  m

ə

də

niyy


əti  geniş mənada fikir, düşüncə

 m

əd

ə

niyyə

tidir. 


D)  Nitq    m

ə

də

niyy


ə

ti,  h


ər  şeydə

əvv

ə

l,  dilin  fə

aliyy


ə

td

ə 

olan  normalarının  və

 

kateqoriyalarının təl

ə

blə

rin


ə

 ciddi 


ə

m

əl edilm

ə

sidir. E) Nitq  m

ə

də

niyy


əti şifahi və

 

yazılı nitqin vəhd

ə

tində

n ibar


ə

tdir. 


18. Bu k

əlam hansı məşhur natiqə

 m

əxsusdur? “

Kim Demosfen olmaq ist

ə

mirs

ə

, o 

ə

sl natiq deyil

”.

 

A) Kvintilian 

B) Siseron 

C) Lisi 


D) Aristotel 

E) Sokrat 19.  Bu  m

əşhur  kəlamın  müəllifi  kimdir?  “Tə

bab

ət  üç  nə

h

əngin  çiynində

  day

anır: 

bitki, bıçaq, söz! “.

 

A) Aristotel 

B) Demokrit 

C) Hippokrat 

D) Siseron 

E) Ibn Sina 20

. H.Əliyevin natiqlik mə

har

əti haqqında yazılmış “Heydər Əliyev dil haqqında və

 

Heyd

ər Əliyevin dili” adlı ə

s

ərin müə

llifi kimdir?   

A) Z.M


ə

mm

ədov   

B) A.Qurbanov    

C) N.Abdullayev   D) M.M

ə

mmə

dov   


E) 

V.Əliyev   

21.  Loqoqraflar  kim  idi ?  

1- 

Hüquqi  təhsil  almış   adamlar  idi, xüsusi  muzdla  nitqlər  yazırdılar.

 

2- V

ə

kill

ə

r  idi,  m

ə

hk

ə

m

ə

d

ə

  

müttəhimi  müdafiə

  edirdi. 

3- Natiql

ə

r  idi,  m

ə

hk

ə

m

ə

d

ə

  

çıxış  edird

il

ə

r. 

4-Hakiml

ər  idi, qulları  müdafiə

  edirdil

ə

r. 

5-  Lisi, Esxen, Demosfen m

əşhur loqoqraf olmuşlar.

 

A) 2, 5 

B) 2, 3 

C) 3, 4 

D) 1, 3 

E) 1, 5 

22. Kiml

ə

 antik  

dövrün   natiqləri   sırasında  verilə

  bilm

ə

z. 

1- Lomonosov, Plevako 

2-  Demosfen, Siseron 

3-  

Kvintilianın

, Trasimax 

4-  Lisi, Esxin 

5-  Hiperid, Koni 

A) 

B) 2, 3 

C) 4, 5  

D) 2, 4, 5 

E) 3, 4 

23.  Bunlardan  biri  Q

ədim  Yunanıstanda  natiqlik  sə

n

ətinin  inkişafına   tə

sir  

göstə

r

ə

n  s

ə

b

ə

bl

ə

rd

ə

ndir. 

1- 

Solon  qanunları

 

2- F

ə

ls

ə

f

ə

  elminin  ink

işafı

 

3- 

Tarix  elminin  inkişafı, siyasə

t,  tarix 

4- Siyas

ə

t, iqtisadiyyat 

5- 

İqtisadiyyatın  inkişafı, 

S

olon  qanunları

 

A) 

B) 2  

C) 3  

D) 4  

E) 

24.  Az

ə

rbaycan  nitq  m

ə

d

ə

niyy

ətinin    sistemli  şə

kild

ə

 

öyrə

nilm

əsi  hansı  illə

ri 

ə

hat

ə

 

etmişdir? Düzgün olanı

 

göstə

rin. 

1 -  1920-30 

2 -  1920-50 

3 -  1950-60 

4 - 1950-70 

5 -  1960-80 

A) 2, 4 

B) 1, 3 

C) 4, 5 

D) 2, 5  

E) 1, 3 

25. A.Abdullayevin nitq m

ə

d

ə

niyy

ə

tin

ə

 

dair yazılmış ə

s

ə

rl

əri hansılardır?  

 

1- 

“Müə

llimin nitq m

ə

d

ə

niyy

əti haqqında”  

 

2 - 

“Nitq mə

d

ə

Каталог: gen -> html -> azl -> fakulte -> Riyaziyyat fakultesi
fakulte -> Fakültə: Pedaqogika və psixologiya İxtisas: Məktəbəqədər təlim və tərbiyə Tədris ili, sessiya
fakulte -> ##book id= 939//book name= İnkişafdan geri qalan uşaqların psixologiyası
fakulte -> ##book id= 549//book name= Asperger sindromunun pedaqoji psixoloji xüsusiyyə
fakulte -> Təhsil pilləsi: bakalavr Şöbə: əyani Kurs
fakulte -> Fakültə: Biologiya İxtisas: Biologiya müəllimliyi Tədris ili, sessiya
fakulte -> Fakültə: Kimya İxtisas: Kimya / Kimya-biologiya müəllimliyi Tədris ili, sessiya
fakulte -> ##book id=258//book name= Histologiya // ##fk=124//ks=03//fn=258// sumalltest= 282
fakulte -> Imtahan CƏDVƏLİ Tədris işləri üzrə prorektor
fakulte -> Fakültə: Kimya İxtisas
Riyaziyyat fakultesi -> Şöbə: əyani


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə