İşgüzar yazışmalar fənninin tədrisi zamanı biz onun müəyyən mexanizmlYüklə 76.97 Kb.
Pdf просмотр
tarix31.01.2017
ölçüsü76.97 Kb.

s

sual


1

İşgüzar yazışmalar fənninin tədrisi zamanı biz onun müəyyən 

............................................ mexanizml

ərini öyrəndik. İndi burada bir neçə 

aspektd

ən yanaşmanı da nəzərdən keçirmək olar:2

Bir sıra iqtisadi ədəbiyyatlarda sənədləşmələrin nəticə etibarı ilə bir prinsip 

olaraq özünü göst

ərdiyini görmək mümkündür. Burada neçə forma 

ayırmaq olar:

3

Bir sıra iqtisadi ədəbiyyatlarda sənədləşmələrin nəticə etibarı ilə bir prinsip olaraq özünü göst

ərdiyini görmək mümkündür. Burada etibarlılıqla yanaşı 

daha hansı prinsipləri ayırmaq olar:

4

Məqsədəuyğunluq prisipinə aid olanı seçin

5

Hər bir sənədin obyektiv informasiyalar, göstəricilər, faktlar əsasında tərtib 

edilm


əsi hansı prinsipi xarakterizə edir?

6

İşgüzar yazışmalar nəticəsi .............................. olacaq sənədləşmədir. 7

S

ənəddə məlumatların tərkibi və həcminin qənaətbəxş olması, idarəetmə obyekti haqqında fikir yürütmək, zəruri olduqda sənədlər vasitəsilə ona 

t

əsir etmək üçün kifayətləndirici olmasını izah edən prinsipi göstərin.8

Sistemlilik prinsipi ..................................................... 

əməl olunmasını 

göst


ərir.

9

Çeviklik prinsipi nədir? 

10

Çeviklik prinsipi qabaqcadan təyin olunmuş yollarla və əks əlaqə 

formalarında sənədlərin ləngimədən, konkret müəyyən olunmuş çevik 

icraya yön

əldilməsidir. Əks halda 

................................................................................. .

11

Vəsiyyətnamə .............................................. formasında tərtib edilməlidir.

12

Notariat forması tələb edir ki, ................................................................................. .

13

Notariat forması tələb edir ki, vəsiyyətnaməni vəsiyyət edən tərtib etsin və imzalasın. Daha sonra kimlər onu təsdiqləsin.

14

Vəsiyyətnaməni vəsiyyət edənin sözlərindən, yəni onun fikirlərinin tam və 

şəffaf ifadə olunması şərtilə notariusun neçə şahidin yanında yazmasına 

yol verilir?

15

Vəsiyyətnamənin yazılması zamanı hamılıqla qəbul olunmuş texniki 

vasit


ələr tətbiq edilə bilərmi?

16

Vəsiyyət edənin sözlərindən notariusun yazdığı vəsiyyətnaməni vəsiyyət 

ed

ən nə etməlidir?17

V

əsiyyətnamə təsdiqlənərkən notariusa bərabər tutulan nəsə ola bilərmi?18

X

əstəxananın, hospitalın, digər müalicə müəssisəsinin, sanatoriyanın baş h

əkimi, rəisi, onların tibbi hissə üzrə müavinləri və növbətçi həkimi və ya 

əlillər, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar, qocalar evinin baş həkimi

xüsusi t


əhsil müəssisəsinin rəhbəri nə zaman notariusa bərabər 

t

ənzimləmə həyata keçirə bilər?19

.................................................. öz h

ərəkətləri barəsində şüurlu mühakimə 

yürüd


ə bilən və öz iradəsini aydın ifadə etməyi bacaran yetkinlik yaşına 

çatmış fəaliyyətli şəxs vəsiyyət verə bilər.

20

Müvafiq vəzifəli şəxslər fəaliyyət qabiliyyəti olan şəxslərin Azərbaycan 

Respublikası .......................................... müvafiq maddələrinin tələblərinə 

uyğun surətdə vəsiyyətnamə tərtib edə bilərlər.

21

Etibarnamə verilərkən etibar edənin etibar olunana verdiyi hüquqlar 

müvafiq f

əaliyyət üzrə birinci şəxsin hüquqlarından fərqlənmirmi?

22

...... yaşından ....... yaşınadək olan yetkinlik yaşına çatmayanlar yalnız öz qazancı, təqaüdüüzərində sərəncam verilməsinə, yaxud özlərinin müəlliflik 

v

ə ya ixtiraçılıq hüquqlarının həyata keçirilməsinə sərbəst surətdə etibarnam

ə vermək hüququna malikdirlər.

23

14 yaşınadək olan, yetkinlik yaşına çatmayanlar adından etibarnamələri kiml

ər verə bilər?

24

........ yaşı tamam olmuş yetkinlik yaşına çatmayan əmək müqaviləsi üzrə işləyirsə və ya valideynlərinin, övladlığa götürənlərin və ya qəyyumun 

razılığı ilə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olarsa, tam fəaliyyət qabiliyyəti 

sayılır və öz şəxsi əmlakı üzərində sərəncam verməkdə müstəqildir.

25

Müvafiq vəzifəli şəxs qaydaya uyğun olaraq etibarnamənin təsdiqi barədə 

xahişlə müraciət edən şəxsə onun hansı hüquqlarını izah etməlidir?

26

Müvafiq vəzifəli şəxs qaydaya uyğun olaraq etibarnamənin təsdiqi barədə 

xahişlə müraciət edən şəxsə onun hansı hüquqlarını izah etməlidir?

27

Əgər etibarnamənin təsdiqi üçün müraciət etmiş şəxs savadsız və ya kordursa, müvafiq v

əzifəli şəxs ona 

......................................................................................... borcludur.

28

Əgər etibarnamənin təsdiqi üçün müraciət etmiş şəxs kar, kor və kar-lal şəxs savadsızdırsa, etibarnamə təsdiq edilərkən belə şəxsləri başa 

salmağı bacaran savadlı şəxs mütləq iştirak etməli və öz imzası ilə təsdiq 

etm

əlidir ki, etibarnamənin məzmunu kar, kor və kar-lal şəxsin iradəsinə uyğundur. Bu dügündürmü?

29

Etibarnamənin qüvvədə olma müddəti .......... yazılmalı və etibarnamə 

............... veril

ə bilər.


30

Etibarnam

ədə müddət göstərilməmişdirsə, o bağlandığı gündən neçə il 

müdd


ətində qüvvəsini saxlayır?

31

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilmiş malların gömrük 

r

əsmiləşdirilməsi harada aparılır? 32

Az

ərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilmiş malların gömrük r

əsmiləşdirilməsi hansı hüquqi tənzimləmə ilə aparılır?

33

Gömrük M


əcəlləsinə əsasən Azərbaycan Respublikasının ərazisinə 

g

ətirilmiş malların gömrük rəsmiləşdirilməsi zamanı lazımi tədbirlərin h

əyata keçirilməsi harada qeyd edilir?

34

Gömrük n


əzarəti Azərbaycan Respublikası ərazisinə daxil olan 

....................................................... vasit

ələrində daşınan mallara tətbiq 

edilir.


35

Daşınmaya aid sənədlərdə baytarlıq, fitosanitar və sanitariya-karantin 

n

əzarətinə aid edilən mallar olduqda, gömrük nəzarətinin keçirilməsi üzrə m

əsul olan gömrük əməkdaşı aidiyyatı nəzarətin qanunvericilikdə 

əyyən olunmuş qaydada həyata keçirilməsinin təmin edilməsi m

əqsədilə kimləri dəvət edir?

36

Gömrük, baytarlıq, fitosanitar və sanitariya-karantin nəzarəti üzrə məsul olan gömrük 

əməkdaşları tərəfindən müəyyən olunmuş qaydada nəzarət 

t

ədbirlərinin həyata keçirilməsi zamanı hansı sənədlərin mövcudluğu yoxlanılır?

37

Nəzarət növləri üzrə məsul olan gömrük əməkdaşları tərəfindən gətirilən 

mallara dair ........................................................................... h

əyata 

keçirilir.38

Daşınmaya dair sənədlər qeydiyyatın aparılması, elektron qaydada 

işlənməsi və nəzərdə tutulduğu halda ödənişlərin tutulması məqsədilə 

....................... prinsipin

ə uyğun olaraq gömrük rəsmiləşdirilməsi 

m

ərkəzinə təqdim edilir.39

Qeydiyyat işlərinin həyata keçirilməsi zamanı müvafiq sənədlərin, o 

cüml

ədən nəzarət növləri üzrə yoxlanışı əks etdirən qeydlərin mövcudluğu yoxlanılır, hansı blanklarının verilməsi, dövlət rüsumlarının tutulması 

h

əyata keçirilir?40

AİS-in açıqlaması nədir?

41

Yük gömrük bəyannamələrinin (YGB) doldurulma qaydaları harada qeydə 

alınır?


42

Yük gömrük b

əyannamələrinin (YGB) doldurulma qaydaları hansı dövlət 

orqanının əmri ilə təsdiq edilir? 

43

Yük gömrük bəyannamələri (YGB) ............................................................. 

əyyən edir.44

Yük gömrük b

əyannamələri (YGB) dəsti neçə əsas vərəqdən ibarətdir?


45

Barter 


əməliyyatlarının rəsmiləşdirilməsi zamanı Yük gömrük 

b

əyannamələri (YGB) dəsti neçə nüsxədən ibarət olmalıdır?46

Bir neç


ə adda olan malların bəyan olunması zamanı əsas Yük gömrük 

b

əyannamələrinin (YGB) ayrılmaz hissəsi olan nələrdən istifadə olunur?47

Bir Yük gömrük b

əyannaməsində (YGB) neçəyə qədər adda olan mallar 

bar


əsində məlumat bəyan oluna bilər?

48

Bir Yük gömrük bəyannaməsində (YGB) neçədən artıq əlavə vərəq əlavə 

oluna bilm

əz?

49

Yük gömrük bəyannaməsində (YGB) pozub-düzəltmə və qaralama ola 

bil


ərmi?

50

Yük gömrük bəyannaməsində (YGB) düzəlişlər 

............................................ edilir.

51

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi orqanlarında və DSMF-də sənədlərlə iş qaydaları Azərbaycan Respublikasının hansı Qanunu ilə tənzimlənir? 

52

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi orqanlarında və DSMF-də işgüzar yazışmalar üzrə əməliyyatlar neçə qrupda cəmləşdirilir?

53

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi orqanlarında və DSMF-də işgüzar yazışmalar üzrə əməliyyatlar iki qrupda cəmləşdirilir. Bunlar hansılardır?

54

Məxfi sənədlərin iş qaydası nə ilə müəyyən edilir?

55

İşgüzar yazışmaların təqdim edilməsi, ümumiyyətlə, kargüzarlığın aparılması müəyyən edilmiş qaydaya nəzarət edilməsi hansı şöbə 

t

ərəfindən həyata keçirilir?56

Ümumi şöbədə qəbul olunan və uçota götürülən sənədlər haradan daxil 

olur?

57

Əgər sənədlər başqa şöbələrə daxil olubsa, onlar hökmən hansı şöbədə qeydiyyatdan keçm

əlidir?


58

Xarici dill

ərdə olan yazışmalara aid bəndi seçin? 

59

Sənəd üzərində iş başa çatdırıldıqdan sonra icraçı onun sonuncu 

v

ərəqinin arxasına hansı qeydini yazır?60

Şəxs tərəfindən Azərbaycan Respublikası dövlət sosial müdafiə fondunun 

yerli orqanlarına əmək pensiyasının təyin edilməsi, bir pensiya növündən 

dig


ərinə keçirilməsi və pensiyaların yenidən hesablanması üçün ərizə 

t

əqdim olunması barədə sənəd necə adlanır?61

Tam h


əcmdə fəaliyyət qabiliyyətli şəxsin mülkiyyətçi kimi icarə və kirayə 

müqavil


əsi üzrə yaxud Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə 

n

əzərdə tutulmuş digər əsaslarla daimi və daha çox yaşadığı ev, mənzil, xidm

əti yaşayış sahəsi, yataqxana, qocalar və əlillər üçün evlər və digər bu 

kimi yaşayış yerləri nəyi ifadə edir?

62

............................... şəxsin qeydiyyata alınmadan daimi və ya daha çox yaşadığı yer nəzərdə tutulur.

63

Əmək pensiyasını təyin edən orqanları göstərin. 64

........................................... -

əmək pensiyası üçün müraciət edən şəxsə 

pensiyanın təyin olunmasını və hesablanmasını müəyyənləşdirən sənədlər 

toplusudur.

65

Əmək pensiyası hüququ olan şəxslər  nə vaxtdan əmək pensiyasının təyin olunması üçün müraciət edə bilərlər?

66

İşləyən şəxslərə və onların ailə üzvlərinə (ailə başçısını itirdikdə) əmək pensiyasının təyin olunması haqqında ərizə kimə (idarə heyətinə) verilir?

67

Müdiriyyət hansı təşkilat ilə birlikdə ərizənin alındığı vaxtdan etibarən on 

gün müdd


ətində sosial sığorta stajı və əmək haqqı barədə lazımi sənədləri 

hazırlayır və rəsmiləşdirir?

68

Müdiriyy


ət Həmkarlar İttifaqı Komitəsi ilə birlikdə ərizənin alındığı vaxtdan 

etibar


ən neçə gün müddətində sosial sığorta stajı və əmək haqqı barədə 

lazımi sənədləri hazırlayır və rəsmiləşdirir.

69

Azadlıqdan məhrum etmə və ömürlük azadlıqdan məhrum etmə növündə c

əzaya məhkum olunmuş şəxslərin pensiya təyin olunması üçün müraciəti 

azadlqıdan məhrum etmə müəssisəsinin ............................ vasitəsilə 

t

əqdim edilir. 70

İşləməyən şəxslər əmək pensiyasının təyin olunması üçün birbaşa hara 

müraci

ət edirlər?71

Pensiyaçının uçot vərəqinin saxlanılmasına 

.................................................... m

əsuliyyət daşımaqla, Pensiya təyinatı 

sektorunun müdiri n

əzarət edir.

72

Pensiya təyin edilməsindən imtina edilmiş sənədlər də harda saxlanılır?

73

Pensiya təyin olunmasının rəddetmə protokolu kimlər üçün tərtib edilir?

74

Aşağıdakılardan biri pensiya təyin edilməsindən imtina edilmiş şəxslər haqqında sənədlərə aiddir.

75

Ərizəçi tərəfindən təqdim edilmiş və ya şöbənin işçiləri tərəfindən tərtib olunmuş sənədlərin surəti, yaxud onlardan çıxarış (əmək kitabçası və s.) 

n

ə üçün lazımdır?76

Ərizəçi tərəfindən təqdim edilmiş və ya şöbənin işçiləri tərəfindən tərtib 

olunmuş sənədlərin surəti, yaxud onlardan çıxarış əmək kitabçası 

lazımdırmı?

77

Əmək pensiyası sənədləri müəyyən olunmuş qaydada Dövlət Sosial Müdafi

ə Fondunun və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Sosial 

Müdafi

ə Fondu tərəfindən ................................. .78

H

ərəkətdən çıxarılmış Pensiyaçının uçot vərəqləri şöbədə yaşa görə nə q

ədər müddətdə saxlanılır?

79

H

ərəkətdən çıxarılmış Pensiyaçının uçot vərəqləri şöbədə ailə başçısını itirm

əyə görə nə qədər müddətdə saxlanılır?

80

H

ərəkətdən çıxarılmış Pensiyaçının uçot vərəqləri şöbədə ailə başçısını itirm

əyə görə nə qədər müddətdə saxlanılır?

81

Əmək pensiyasının təyin edilməsinə dair rədd edilən müraciətlər şöbədə n

ə qədər saxlanılır?

82

Pensiya təyin edən komissiyanın qərarlarının qeydiyyatı jurnalları şöbədə 

neç


ə il saxlanılır? 

83

Pensiya vəsiqəsinin verilməsinin uçotu kitabı neçə il saxlanılır?

84

Pensiyanın təyin edilməsi və ödənişi ilə əlaqədar ərizələr, şikayətlər və yazışmaların saxlanılması ili nə qədərdir?

85

Pensiya məsələləri üzrə ərizə və şikayətlərin qeydiyyatı kitabı (və ya 

kortotek


86

Pensiya üçün müraci

ət etmiş şəxs müdiriyyətin qərarı ilə razı olmadıqda 

onda h


əmin şəxs fonda pensiya təyin edilməsi haqqında hansı sənədi verə 

bil


ər?

87

Pensiyaçının uçot vərəqinin saxlanılmasına ................................................ m

əsuliyyət daşıyırlar.

88

İşgüzar yazışmalar tələbnamənin hansı nömrəsində qeydə alınır?89

Əmək pensiyası sənədləri hansı qaydada Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 

v

ə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə Fondu t

ərəfindən arxivləşdirilir?

90

Sah


ə müfəttişi ərizəçinin pasport və təqdim olunan digər sənədlər üzrə 

m

əlumatları .............................. .91

90. Sah


ə müfəttişi ərizəçinin pasport və təqdim olunan digər sənədlər üzrə 

m

əlumatları .............................. .92

Pensiyanın təyini üçün qeydiyyat jurnalı necə aparılır?

93

Qeydiyyat jurnalı hər bir sahə üçün ayrıca aparılır. Onun səhifələri ............................................................................................ .

94

Aşağıdakılardan biri pensiyanın təyini üçün qeydiyyat jurnalındakı 

m

əlumatlara aiddir. 95

Aşağıdakılardan biri pensiyanın təyini üçün qeydiyyat jurnalındakı 

m

əlumatlara aiddir. 96

Aşağıdakılardan biri pensiyanın təyini üçün qeydiyyat jurnalındakı 

m

əlumatlara aiddir.97

S

ənədlər ərizəçidən alındıqdan sonra ona qəbz verir və ya poçt vasitəsilə yola salır. Qəbzin surəti işə əlavə olunurmu?

98

Sənədlər ərizəçidən alındıqdan sonra ona .............. verir və ya poçt 

vasit


əsilə yola salır.

99

Sənədlər ərizəçidən alındıqdan sonra ona qəbz verir və ya nə vasitəsilə 

yola salır?

100

Aşağıdakılardan biri yaşa görə pensiya növü üzrə tələb olunan sənədlərə aiddir.

101


Fiziki v

ə hüquqi şəxslərdən depozitlərin və ya digər qaytarılan vəsaitlərin 

c

əlb edilməsi, öz adından və hesabına kreditlərin verilməsini, habelə müştərilərin tapşırığı ilə köçürmə və hesablaşma kassa əməliyyatlarını 

m

əcmu halda keçirən hüquqi şəxsdir: 102

Bank holdinq şirkətinin fəaliyyəti necə tənzimlənir?

103

3.Aşağıdakılardan hansı klirinqə verilən anlayışdır?104

Banklar M

ərkəzi Bankdan aldığı bank lisenziyasında qadağan edilmiş 

f

əaliyyət növləri ilə məşğul ola bilər . Aşağıdakı aşağıda göstərilənlərdən hansılar bu fəaliyyətə aiddir?

1.T


ələbli və müddətli depozitlərin və digər qaytarılan vəsaitlərin cəlb 

edilm


əsi ;

2.Qiym


ətli metalların əmanətə cəlb edilməsi və yerləşdirilməsi ;

3.Öz adından və öz hesabına kreditlərin verilməsi ;

4.Nağd pul ödəmək üçün elandan istifadə edilməsi ;

5.Maliyy


ə müşaviri, maliyyə agenti və ya məsləhətçisi xidmətlərinin 

göst


ərilməsi ;

6.Köçürm


ə yolu ilə hesablaşmalarda ödəniş tapşırığından istifadə edilməsi 

;

105Depozit n

ədir?


106

Əmək pensiyası üçün müraciət dedikdə nə nəzərdə tutulur:

107

Şəxsin qeydiyyata alınmadan daimi və ya daha çox yaşadığı yer necə adlanır? 

108


Göst

ərilənlərdən birii əmək pensiyasını təyin edən orqandır(şöbədir):

109

İşləməyən şəxs əlavə əmək pensiyasının təyin olunması üçün müraciət edirl

ər:


110

.... m


əsələsi dövlətlərin qarşısında saxladığı ən ümdə vəzifələrdən 

biridir:Bu

111

V

əsiyyətnamənin notariat forması tələb edir:112

V

əsiyyətnamədə ...şahidlər tərəfindən imzalanmalı və notarius tərəfindən t

əsdiqlənməlidir .Nöqtələrin yerinə aşağıdakılardan hansı uyğundur?

113

V

əsiyyət edən tərtib etdiyi vəsiyyəti notariusdan başqa hansı şəxslərə veril

ə bilər?


114

Lekatari adlanan şəxsdir:

115

Əl yazma şəkilində olan vəziyyəti hansı şəxsi yazmalı və imzalamalıdır?116

M

əcburi dövlət sosial sığortasına cəlb edilmiş gəlirlərin göstərildiyi 2-ci variant hansıdır? 

1.

Əmək ödənişi   2.Sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlir.   3.Muzdlu işlə bağlı olan g

əlir.   4.muzdlu işə aid olmayan fəaliyyətdən əldə edilən gəlir   

5.Sığortadan gələn gəlirləri  6.Vergidən əldə edilən gəlirlər 

117


M

əcburi dövlət sosial sığortalar haqqınları ödənilmədikdə və ya ödənilməsi 

gecikdirildikd

ə yaranmış borc məbləğləri zamanı tərtib olunan sərəncam 

neç

ə nüsxədən ibarətdir?118

M

əcburi dövlət sosial sığortasından müəyyən olunan məsələ üzrə x

əbərdarlıq necə göndərilir ?

119

.Sığortaedənlər və sığortaolunanlar tərəfindən yazılı və ya elektron formada t

əqdim olunmuş sənədlər hansı orqan tərəfindən müəyyən 

olunmuş qaydada saxlanılır?

120


Hansı orqanı məhkəmələrə iddia ərizələrinin verilməsi üçün dövlət 

rüsumlarının ödənməsi də sərbəstdirlər?

121

Əmək pensiyasının təyin olunması zamanı tələb olunan sənədlər hansılardır? 

1.Yaşa görə pensiya növü üzrə 

2.şəhid ailə üzvünün olmasının təsdiqinə görə 

3.Çernobl q

əzazasını nəticəsində əlilliyinə görə

4.

Əlilliyə görə pensiya növü üzrə 5.x

əstəliyə görə pensiya növü üzrə 

6.Ail

ə başçısını itirməyə görə 122

Pensiyanın təyin olunması barədə zəruri sənətlər təqdimatdan sonra sahə 

müf

əttişi və baş müfəttiş tərəfindən hazırlanaraq hara verilir ?123

İş stajının blankında göstərilir:

124

Müvafiq qaydalara əsasən, tərəflər bu sahə müfəttişi tərəfindən tikilməsini 

3-ci ardıcıllığı hansıdır? 125

Komissiyanın qərarından sonra əmək kitabçasının titul vərəqində hansı 

ştamp vurulub?

126


İnventarizasiya  nədir? 

127


Pensiyaçıların uçot vərəqəsinin saxlanmasında məsuliyyət daşıyır:

128


Əmək pensiyası fanatların müəyyən olunmuş qaydada hansı orqanlar 

t

ərəfindən arxivləşdirilir?129

#VALUE!


130

5.

Əcnəbilərə və eləcədə xaricdə yaşayan vətəndaşlar üzrə pensiyaçının uçot v

ərəqələrinin- daimiliyi  

131

5.Pensiyanı təyin edən komissiyanın qərarlarının qeydiyyatı jurnalları neçə saxlanır?

132


S

ənədləşmənin prinsiplərini seçin:

1.M

əqsədəuyğunluq 2. etibarlılıq  3.Kifayətlilik  4.Sistemlilik  5.Çeviklik  6.Planlılıq  7.İqtisadiyyat  8.proqnozluluq

133


.İşgüzar yazışmalar, proses və aparatları arasında müxtəlif münasibətlər 

formalaşır .Bu münasibətlərin qanunauyğunluğun pozulmadığı variant 

hansıdır? 

1.S


ənədlərin hazırlanması və tərtib edilməsi 

2.S


əlahiyyətli icraçı tərəfindən vizalaşdırılması

3.t


əsdiq edilmiş xidməti sənədlərin icrası prosesinin gedişində 

4. S


ənədin icrasına nəzarətdir.

5.s


ənədlərin formalaşması və saxlanması  

134


İşgüzar yazışmaların əsasını nə təşkil edir?

135


S

ənəd sözü hansı dildən götürülmüşdür və dilimizdə mənasın necədir?

136

Eynulla Musayevin işgüzar yazışmalar haqqında kitabı necə adlandırılır?137

....T


ərəflərin bir birinə kömək əlini inamın və etibarın ən gerçək 

göst


əricisidir :Cümləni tamamlayın.

138


14 yaşınadək olan yetkinlik yaşına çatmayanlar adından etibarnaməni 

hansı şəxslər verə bilər?

139

Etibarnamə bağlandığı zaman müddət göstərilməmişdirsə,  onun öz 

qüvv


əsinin saxlanma müddəti nə qədərdir? 

140


.T

ərtib olunma  müddəti göstərilməyən etibarnamə .... Nöqtələrin yerinə 

hansı ifadə işlədilməlidir?

141


Dilimizd

ə davelnus olaraq işlək olan ifadədir:

142

Nağdsız  hesablaşma necə həyata keçirilir?143

Əməliyyatların aparılması zamanı aşağıdakı göstərilənlərdən hansı 

istifad

ə olunur?1Nağdsız hesablaşma 

2.Şəxsi imzası 

3.Öd

əniş sənədi 4.il v

ə müddət


5.Pul köçürm

əsi 


6.Büdc

ə təsnifatının kodu 

7.Büdc

ə səviyyəsinin kodu  144

Nağdsız hesablaşmanı yenidən aparılır?

145

Nağdsız hesablaşmanın Təlimatla tənzimlənən formalarını seçin:1.Öd

əniş tapşırıqları ilə 

2.İnkasso sərəncamları ilə

3.Bank hesabları ilə 

4.inkasso üzr

ə

5.Kağız pullar ilə 6.Akkreditiv üzr

ə 

7.Kredit faizləri üzrə 

146


VOEN n

ədir?


147

əssisənin maliyyə ,bank və vergi sənədlərinin hazirlanması və tərtibi neç

ə qrupa bölünür?

148

”Maliyy


ə hesabatı kimi istifadə edilən biletlərin 

,q

əbzlərin,talonların,putovkaların və onlara bəarabər tutulan digər s

ənədlərin hazırlanmasına xüsusi  razılıq verilməsi qaydası”hansı orqanlar 

vaist

əsilə təsdiq edilmişdir?149

əssisələrin Bankda hesablaşma hesabını açmaqdan ötrü neçə sənəd lazımdır?

150


Elektron vergi  hesab –fakturasının uçotu hər bir əlavə dəyər vergisinin 

öd

əəyicisi üzrə ... Avtomatlaşdırılmış Vergi  İnformasiya Sistemi  vaist

əsiylə həyata keçirilir.Cümləni tamalayın.

151

Maliyy


ə ,bank və vergi sənədlərinin  hazırlanmasında və tərtibində nəzərə 

alınan məsələlərdən biri hansı varimantdadır?

Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə