İş №2(107)-1263/2016 Sur ə tYüklə 307.75 Kb.
Pdf просмотр
tarix09.05.2017
ölçüsü307.75 Kb.

İş № 

2(107)-1263/2016    

           Sur

ə

t  

                                                                 

  

      

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ADINDAN

 

 

                                                          

Q Ə T N A M Ə

 

 

 

            29 sentyabr 2016-c

ı

 il   

 

 

                                                          

Şəki şə

h

ə

ri  

 

 

Şə

ki Apellyasiya M

ə

hk

ə

m

ə

sinin M

ü

lki K

оllegiyası hakim Əsədli Mahir Abdulla oğlunun 

s

ə

drliyi  v

ə

  m

ə

ruz

ə

si  il

ə

,  hakiml

əQasımov  Vidadi  Kamal

 

oğlu  və

  M

əcidov  Ələ

ddin  Tofiq 

oğlundan ibarə

t t

ə

rkibd

əİsayev Mikayıl Qərib oğlunun

 katibliyi,  

iddiaçı  “

Atabank

” 

ASC-nin  nümayə

nd

əsi 

Eyvazov  Ədalə

t  Bahadur 

oğlunun


  v

ə

  cavabdeh Bayramov Çingiz Nux oğlunun

  

iştirakı ilə,   

Yevlax  Rayon  M

ə

hk

əm

ə

sinin  16  may  2016-cı  il

  tarixli,  2(039)-462/2016 

saylı 

q

ətnam

ə

sində

cavabdeh Bayramov  Çingiz  Nux  oğlu

  t


ə

r

əfind

ən  verilmiş  apellyasiya  şikayə

tin

ə

 Şə

ki  Apelly

а

siy


а 

M

əhk

ə

mə

sinin 


binası

nda 


аçıq

 m

əhk

ə

mə

 icl


аsındа 

b

аx

а

rа

q, m


ə

hk

əm

ə

 kollegiyası

  

    müə

yy

ə

n etdi: 

 

 İddiaçı  «Atabank»  AS

C-i  iddia 

ə

riz


ə

si  il


ə

  m


ə

hk

əm

ə

yə

 

müraciət  ed

ə

rə

k,  cavabdehl

əBayramov  Çingiz  Nux  oğlundan,  Rzayev  Əbülfət  İdris  oğlundan  və  N

əsibov  İsrəfil  Mayıl  oğlundan 

4395.00 ABŞ dolları əsas, 1151 ABŞ dolları faiz, ümumilikdə

 

5546 ABŞ dolları borcun və 20 (iyirmi) 

manat  m


ə

bl

əğində 

dövlət rüsumunun  ə

v

əzinin  müştər

ək qaydada alınaraq bankın xeyrinə

 

tutulması bar

ə

də

 m

əhk

ə

mə

 

əmri çıxarılmasını  xahiş etmişdir. 

 Sonradan  ATA  bank  ASC 

–nin nümayə

nd

əsi  m

ə

hkə

m

əy

ə

  iddia  həcminin artırılması ilə

 

bağlı ə

riz


ə

  ver


ə

r

ək,  cavabdehl

əBayramov  Çingiz  Nux  oğlundan,  Rzayev  Əbülfət  İdris  oğlundan  və

 

Nəsibov  İsrəfil  Mayıl  oğlundan  4395.00  ABŞ  dolları  əsas,  1238  ABŞ  dolları  faiz,  ümumilikdə

  5633 


ABŞ  dolları  borcun  və

  20  (iyirmi)  manat  m

ə

bl

əğində 

dövlət  rüsumunun  ə

v

əzinin  müştər

ə

k  qaydada al

ınaraq bankın xeyrinə

 

tutulması barəd

ə

 mə

hk

əm

ə

 əmri çıxarılmasını  xahiş etmişdir.

 

 Yevlax Rayon Mə

hk

əm

ə

sinin 07 yanvar 2016-cı il tarixli mə

hk

əm

ə

 ə

mri il


ə

 

əriz

əçi «Atabank» 

ASC-nin t

ə

lə

bi t


əmin edilmişdir. Cavabdeh Bayramov Çingiz Nux oğlu mə

hk

əm

ə

 ə

mrin


ə

 etiraz 


ə

riz


ə

si 


ver

ə

rə

k, 07 yanvar 2016-

cı il tarixli mə

hk

əm

ə

 ə

mrinin l


əğv edilmə

si v


ə

 

işə mahiyy

əti üzrə


 

baxılmasını 

xahiş etmişdir.

 

 Yevlax  Rayon  Mə

hk

əm

ə

sinin  14  mart  2016-cı  il  tarixli  qərarı  ilə

  h


ə

min  m


ə

hk

əm

ə

 ə

mri  l


əğv 

edilmiş və

 

ə

rizə

 mahiyy


əti üzrə

 

işə 

baxılması üçün təyin edilmişdir.

 

 

Yevlax  Rayon  Mə

hk

əm

ə

sinin  16  may  2016-cı  il  tarixli,  2(039)

-462/2016 

saylı 

q

ətnam

ə

si  ilə

 

(hakim V.Mə

likov) iddia  t

əmin edilmiş, cavabdehlər Bayramov Çingiz Nux oğlundan, Rzayev Əbülfə

İdris  oğlundan  və  N

əsibov  İsrə

fil 

Mayıl  oğlundan  4395.00  ABŞ  dolları  əsas,  1238   

ABŞ  dolları  faiz

 

olmaqla


,  ümumilikdə

  5633 


ABŞ  dolları  mə

bl

əğində  borcun  milli  manat  ekvivalentind

ə

  və

  20  (iyirmi) 

manat  m

ə

bləğində

 

rüsum  xərci 

ə

və

zinin 


müştə

r

ək  qaydada  alınaraq  iddiaçı  «Atabank»  ASC-nin 

xeyrin


ə

 verilm


ə

si q


ət edilmişdir.  

 

    Birinci instаnsiyа mə

hk

əm

əsinin iş üzrə

 q

ətnаmə


sind

ə

n cavabdeh Bayramov Çingiz Nux oğlu 

 

tə

r

əfind

əapellyаsiyа şikаyə

ti veril


miş

dir.     

     

Apellyasiya şikayəti onunla 

əsaslandırılmışdı

r ki, Yevlax Rayon M

ə

hkə

m

əsi h

ə

min qə

tnam


ə

ni 


çıxararkən  işin  hallarını  obyektiv  olaraq  hə

rt

ər

əfli  araşdırmamış 

v

ə

  sonda əsassız,  ə

dal


ə

tsiz  v


ə

 

qanunsuz qə

tnam


ə

 

çıxarılmışdır. Bel

ə

 ki, 2015-ci il ə

rzind


ə

 2 d


ə

f

ə 

ABŞ dollarının mə

z

ə

nnə

si toplam 

olaraq 100%  yüksəlmiş və

 

şərait cavabdeh üçün  əh

ə

miyyə

tli  d


ə

r

əc

ə

də

  d


əyişmişdir. Ona görə

  d


ə

  o, 


banka  r

ə

smi ə

riz


ə

  il


ə

 

müraciət  ed

ə

rək  bağlanmış  kredit  müqavilə

sinin  l


əğvi  üçün  mə

hk

əm

ə

yə

 

müraciət  etm

əsini  xahiş  etmişdir.  Qanunvericiliyə

 

uyğun  olaraq  bank  bir  ay  müddətind

ə

  cavabdehə

 

rə

smi  cavab  verm

ə

li  old


uğu  halda  heç  bir  cavab  verməmiş  və

  bel


ə

likl


ə

  kreditor  Az

ə

rbaycan 


Respublikası  Mülki  Prosessual  Mə

c

əll

ə

sinin  446.1.  maddə

sinin  t


ə

l

əbl

ə

rinə

 

uyğun  olaraq  icraanı  

  

gecikdirmiş sayılır. 

H

ə

min  Mə

c

əll

ə

nin  446.3.  maddə

sin


ə

 

əsas

ə

n “Pul öhdəliyi üzrə

  borclu  kreditorun 

icranı  gecikdirdiyi  müddət  üçün  faizlər  ödə

m

əli  deyildir”. 

Ona  görə

  d

ə

 cavabdeh  bankın  icranın 

gecikdirm

ə

si  v


ə

  dig


ə

r  t


ə

qsirli  h

ə

r

ək

ə

tlə

ri  n


ə

tic


ə

sind


ə

  kredit  borcun

un  üzə

rin


ə

 

1.238  ABŞ  dolları m

ə

bləğində

 

faiz hesablanmasını qanunsuz hesab edir. Ona görə d

ə

 qeyd olunanlar nə

z

ər

ə

 alınaraq

 

Yevlax Rayon Mə

hk

əm

ə

sinin 16 may 2016-cı il tarixli, 2(039)

-

462/2016 saylı q

ə

tnamə

si l


əğv edilmə

li 


v

ə

 yeni qə

tnam


ə

 

çıxarılmalıdır.  

          

M

ə

hkə

m

ə 

kollegiyasının  iclasında  iştirak  edə

n  cavabdeh 

Bayramov  Çingiz  Nux  oğlu 

apellyasiya şikayə

tinin m


əzmununa uyğun izahat verə

r

ək t

ə

min edilməsini xahiş etmişdir. 

 

          Mə

hk

əm

ə

 kollegiyasının  iclasında  iştirak  edə

“Atabank”  ASC-

nin  nümayə

nd

ə

si  Eyvazov Ə

dal


ət  Bahadur  oğlu  apellyasiya  şikayə

tin


ə

  etiraz  ed

ə

r

ək  t

ə

min  edilmə

m

əsini  v

ə

 iş  üzrə

  birinci 

instansiya m

ə

hkə

m

əsinin q

ə

tnamə

sinin d


əyişdirilmə

d

ən saxlanılmasını xahiş etmişdir.   

İşə


 

baxılmasının  vaxtı  və

  yeri  bar

ə

də

 

lazımi  qaydada  xəb

ə

rdar olunmasına  baxmayaraq 

cavabdehl

ə

r  


Rzayev Əbülfət İdris oğlu və

 N

əsibov İsrəfil Mayıl oğlu m

ə

hkə

m

ə 

kollegiyasının iclasına 

g

ə

lməmiş  və

  g


ə

lm

əm

ə

sinin  sə

b

əbl

ə

rini  bildirməmişlə

r.  M


ə

hk

əm

ə

 kollegiyası  Azə

rbaycan 


Respublikası Mülki Prosessual Mə

c

əll

ə

sinin  376.2-ci maddə

sin


ə

 

əsas

ən işə


 

onların iştirakı olmadan 

baxılmasını mümkün hesab etmişdir.  

  

Məhkəmə  kollegiyası  apellyasiya  şikayətinin  dəlillərini  işin  materialları  üzrə  yoxlayaraq, 

tərəflərin 

 izahat

ını dinləyibişdə olan sübutları tədqiq edib qiymətləndirərək hesab edir ki, apellyasiya 

 

şikayətinin  

dəlilləri 

 

əsassız 


 

olduğundan 

 

təmin  edilməməli, 

Yevlax  Rayon  Məhkəməsinin  16  may 

2016-

cı il tarixli, 2(039)-462/2016 

saylı 


q

ətnаməsi


 

dəyişdirilmədən saxlanılmalıdır.

      

Az

ərbaycan  Respublikası  Mülki Prosessual  M

ə

cə

ll

əsinin  372.6-

cı  maddə

sin

ə

 ə

sas


ə

n, 


apellyasiya  instansiyası  mə

hk

əm

ə

si  birinci  instansiya  mə

hk

əm

ə

sinin  qə

tnam


ə

sinin 


əsaslılığını  onun 

düzünə


 v

ə

 ya dolayısı ilə

 

mübahisəl

ə

ndirilə

n hiss


ə

sind


ə

,  


şikayə

t q


ərarın ləğv edilmə

sin


ə

 

yönəldikd

ə

 v

ə

 ya apellyasiya şikayə

tind


ə

 v

ə ona etirazlarda ifad

ə

 olunmuş də

lill


ə

r

ə 

ə

sasən mübahisə

nin predmeti 

bölünmə

z olduqda isə

 

tam yoxlayır.  

H

əmin  M

ə

cə

ll

ənin  372.7-ci  madd

ə

sinə

 

əsas

ən, apellyasiya  instansiyası mə

hk

ə

məsi şikayə

tin 


d

ə

lillə

rind


ən  asılı  olmayaraq,  mə

hk

əm

ə

nin  maddi  və

 

prosessual  hüquq  normalarına  riayət  etm

ə

sini yoxlayır

.  


           

İş materiallarında olan «Atabank» ASC ilə

 

Bayramov Çingiz Nux oğlu arasında bağlanmış 04 aprel  2014-

cü  il  tarixli,  YF

-

568  saylı  kredit  müqaviləsind

ən  görünür  ki,  həmin    müqavilə

y

ə

 ə

sas


ə

Bayramov Çingiz Nux oğluna 24 

ay müddə


tin

ə

, illik 22 % də

r

əc

ə

si ilə

 

8000 ABŞ  dolla

 mə

bl

əğində 

kredit verilm

ə

si bar


ə

d

ə 

razılıq ə

ld

ə

 olunmuşdur.

 

      İşdə

 

olan «Atabank» ASC ilə 

Rzayev Əbülfət İdris oğlu və

 N

əsibov İsrəfil Mayıl oğlu  arasında bağlanmış 

04  aprel  2014-

cü  il  tarixli, 

YF-568 


saylı  zaminlik  müqavilə

l

ərinin  sur

ə

tindən  görünür  ki, 

Bayramov  Çingiz  Nux  oğlu  bank  qarşısında  öz  öhdə

likl

ə

rini  yerinə

  yetirm


ə

diyi  halda  m

ə

suliyy


ə

ti 


Rzayev Əbülfət İdris oğlu və

 N

əsibov İsrəfil Mayıl oğlu  öz üzərin

ə

 götürmüşdür.

  

      İşdə

  olan  10  dekabr  2015-ci  il  tarixli  x

ə

b

ərdarlıq  məktubundan 

görünür  ki,  Bayramov  Çingiz 

Nux oğlu, Rzayev Əbülfət İdris oğlu və

 N

əsibov İsrəfil Mayıl oğlu banka olan borcun ödənilm

əsi üçün 

x

ə

bə

rdar 


edilmişlə

r. 


       

İşdə


 olan 19.01.2016-c

ı

 il tarixli qə

bzd


ən görünür ki, iddiaçı tə

r

əf 20 (iyirmi) manat m

ə

bləğində

 

dövlət rüsumu ödəmişdir.  

       


İşdə

 olan 


Bayramov Çingiz Nux oğlunun kredit borcunun hesablanmasına dair 16 may 2016

-

cı il  tarixli 

arayışından  görünür  ki,  Bayramov  Çingiz  Nux  oğlunun  banka  olan  cəmi  borcu  5633  ABŞ 

dolları

 t

əşkil edir.  

           

M

ə

hkə

m

ə  koll

egiyasının 

icl

asında  müəyy

ə

n  olundu  ki, «Atabank»  ASC    ilə

 

Bayramov  Çingiz Nux oğlu arasında 

04 aprel 2014-

cü il tarixli, YF

-

568 saylı 

saylı kredit müqaviləsi bağlanmışdır. Hə

min 

kredit  müqaviləsin

ə

 ə

sas


ən  Bayramov  Çingiz  Nux  oğlu  «Atabank»  Açıq  Sə

hmdar  C


ə

miyy


ə

tinin 


“Yevlax”  filialından  24  ay  müddə

tin


ə

,  illik  22  %  d

ə

r

əc

ə

si  ilə

 

8000  ABŞ  dolları  borc  almışdır.  Qeyd edil

ən kredit müqavilə

si 

üzrə


 

öhdə


liyin t

ə

mini tədbiri kimi Rzayev Əbülfət İdris oğlu və

 N

əsibov İsrəfil 

Mayıl  oğlu  götürülmüş kreditə

 

zamin  durmuşdur.  Hal-

hazırda  cavabdehin 

04  aprel  2014-

cü  il  tarixli, 

YF-

568 saylı saylı kredit müqaviləsi üzrə 

4395.00 ABŞ dolları ə

sas, 1238  AB

Ş dolları faiz

 olmaqla, 

ümumilikdə

 

5633 ABŞ dolları məbl

əğində


 

borcu yaranmışdır. «Atabank» ASC kreditor kimi müqavilə

 

üzrə


 

üzə


rin

ə

 götürdüyü  öhdə

likl


əri  tam  icra  etmişdir.  Lakin  cavabdehlər  Bayramov  Çingiz  Nux  oğlu, 

Rzayev  Əbülfət  İdris  oğlu  və

  N

əsibov  İsr

əfil  Mayıl  oğlu  kredit  müqaviləsinin  şə

rtl

ə

rini  yerinə

 

yetirmə

y

ər

ə

k  kreditin ə

sas  m


ə

bl

əğini  və 

ona  hesablanmış  faizlərin  ödə

nilm

ə

sini  tə

min  etm


əmişlə

r. 


Onlara bank t

ə

rə

find


ə

n d


ə

f

əl

ə

rlə

 x

əb

ərdarlıq edilmə

sin

ə

 baxmayaraq öhdə

liyi yen


ə

 icra etm

əmişlə

r.  


 

  

 

Məhkəmə kollegiyası mübahisə ilə bağlı işin faktiki hallarını araşdıraraq belə qənaətə gəlmişdir ki,  mübahisəni  həll  edərkən  birinci  instansiya  məhkəməsi  iddia  tələbini  təmin  edərək  mübahisənin 

maddi hüquqi əsasını düzgün müəyyən etmişdir.  

 

Az

ərbaycan  Respub

likası  Mülki  Mə

c

ə

llə

sinin  385.1-ci  madd

ə

sinin  t


ə

l

əbin

ə

 görə,  öhdə

liy


ə

 

əsas

ən bir şəxs (borclu) başqa şə

xsin (kreditorun) xeyrin

ə

 müə

yy

ən h

ə

rə

k

əti etm

ə

lidir, mə

s

əl

ə

n, pul ödə

m

əli, 

ə

mlak  verməli,  iş  görmə

li,  xidm

ə

tl

ər  göstərm

ə

li  və

  i.a.  v

ə

 

ya  müəyy

ə

n  hə

r

ək

ə

tdə

çəkinm

ə

lidir, kreditorun isə

 borcludan v

ə

zif


əsinin icrasını tə

l

əb etm

ək hüququ vardır.

 

H

əmin  M

ə

cə

ll

ənin  386.1-ci  madd

ə

sinin  tə

l

əbin

ə

 görə,  öhdə

liyin  z


ə

r

ər  vurulması,  əsassız varlanma  v

ə

  ya  bu  Mə

c

əll

ə

də

  n


ə

z

ərd

ə

 tutulmuş  digə

əsaslar  n

ə

ticə

sind


ə

 

əm

ə

lə

  g


ə

lm

əsi  halları istisna olmaqla, öhdə

liyin 


ə

m

əl

ə

 gə

lm

əsi üçün onun iştirakçıları arasında müqavilə 

olmalıdır.

 

H

əmin  M

ə

cə

ll

ənin  739.1-ci  madd

ə

sində

 

göstərilir ki, borc müqaviləsin

ə

 görə

 

iştirakçılardan biri (borc ver

ə

n) pula və

 ya dig


ə

əv

ə

z edilə

əşyalara hüququnu digər iştirakçıya (borc alana) keçirməyi 

öhdə


sin

ə

 götürür, digər iştirakçı (borc аlаn) isə

 

аldıqlаrını müvаfiq olаrаq pul və 

yа eyni keyfiyyə

td

ə

 v

ə

 miqdаrdа eyni növlü əşyаlаr şə

klind


ə

 borc ver

ə

n

ə 

qаytаrmаğı öhdə

sin

ə

 götürür. 

 

Hə

min M


ə

c

əll

ə

nin 739.2-ci mаdə

sind


ə

 is


ə

 

göstərilir ki, borc müqаviləsinin predmeti pul m

ə

bləği 

olduqdа,o, kredit müqаviləsi аdlаnır.

 

H

əmin  M

ə

cə

ll

ənin  442-

ci  mаdə


sinin  t

ə

lə

bin


ə

 

görə 

öhdəliyin  icrа  edilmə

m

ə

si  dedikdə

  onun 


pozulmаsı və

 

yа lаzımıncа icrа edilməm

əsi bаşа düşülür.

 

H

əmin  M

ə

cə

ll

ənin  445.2.1-

ci  mаdə


sind

ə

 qeyd  edilir  ki,  öhdəliyin  onun  icrаsı  üçün 

müə


yy

ə

nləşdirilmiş  müddə

td

ə 

icrа  edilmə

m

əsi  borclunun  icrаnı  gecikdirməsi  sаyılır.  Bunun n

ə

ticə

sind


ə

 

icrаnı  gecikdirmiş  borclu  gecikdirmə  n

ə

ticə

sind


ə

 

vurduğu  zər

ər  üçün  və

  gecikdirm

ə

 zаmаnı təsаdüfən bаş vermiş icrа mümkünsüzlüyünün nə

tic


ə

l

əri üçün kreditor qаrşısındа məsuliyy

ədаşıyır.

 

Hə

min  M


ə

c

əll

ə

nin  448.1-ci mаddə

sinin  t


ə

l

əbin

ə

 görə

əg

ə

r  bu  Mə

c

əll

ə

  ilə

  v


ə

 

müqаvilə  il

ə

 аyrı 

qаydа müə

yy

ə

nləşdirilmə

yibs


ə, borclu onun risk dа

ir

əsin

ə

 dаxil olаn öhdə

likl


ərin icrа edilmədiyi bütün 

hаllаr üçün cаvаbdehdir.

 

H

əmin  M

ə

cə

ll

ənin  448.2-

ci  mаddə

sinin  t

ə

lə

bin


ə

 

görə 

borclu  öz  öhdə

likl

ə

rinin  hə

r  bir  t

ə

qsirli 


pozuntusu (h

ə

rə

k

ət v

ə

 ya hə

r

ək

ətsizlik) üçün mə

suliyy

ət daşıyır. 

H

əmin  M

ə

cə

ll

ənin  449.1-ci  madd

ə

sinə

 

əsas

ən,  özgə

sinin  pul  v

ə

saitini  qanunsuz  saxlamaqla, onu qaytarmaqdan boyun qaçırmaqla, onun ödə

nilm


ə

sini dig


ər şə

kild


ə

 gecikdirm

ə

kl

ə h

ə

min və

saitin 


m

ə

bləğində

n faizl


ər ödə

nilm


ə

lidir. 


H

ə

min  Mə

c

əll

ə

nin  472.1-ci  maddə

sin


ə

 

əsas

ə

n  borclu  zaminliklə

  t


əmin  edilmiş  öhdə

liyi  icra 

etm

ə

dikdə

  v


ə

 

ya  lazımınca  icra  etmədikd

əə

g

ər  bu  m

ə

cə

ll

ə  v

ə

 ya  zaminlik  müqavilə

sind


ə

  zaminin 

subsidar  m

ə

suliyyə

ti  n


ə

z

ərd

ə

 tutulmayıbsa  zamin  və

 

borclu  kreditor  qarşısında  birgə  m

ə

suliyyə

daşıyırlar.   

 

Mə

hk

əm

ə

  kollegiyası  cavabdeh  tə

r

əfind

ən  verilmiş  apellyasiya  şikayə

tin

ə

 münasibə

td

ə 

şikayə


tin  birinci  instansiya  m

ə

hkə

m

əsinin  q

ə

tnamə

sinin  l


əğv  edilmə

si  bar


ə

d

ə  d

ə

lillə

ri  il


ə

 

razılaşmır. Bel

ə

  ki,  apellyator şikayə

tind


ə

  2015-ci  il 

ə

rzind


ə

  2  d


ə

f

ə 

ABŞ dollarının mə

z

ə

nnə

sinin  toplam  olaraq 

100%  yüksə

lm

əsini  v

ə

 şə

raitin 


cavabdeh  üçün  ə

h

əmiyy

ə

tli  də

r

əc

ə

də

  d


əyişdiyini  qeyd  etmiş

dir. 


Bununla bağlı kollegiya hesab edir ki, şə

raitin 


ə

h

əmiyy

ə

tli  də

r

əc

ə

də

  d


əyişmə

si  cavabdeh  t

ə

r

əfind

əkredit müqaviləsi üçün öhdə

liyin  yerin

ə

  yetirilmə

m

əs

i üçün ə


sas  deyildir.  Dig

ə

r  tə

r

əfd

ə

n  Azə

rbaycan 


Respublikası Mülki Mə

c

əll

ə

sinin 6.2-ci maddə

sin


ə

 

əsas

ə

n, fiziki və

 

hüquqi şəxsl

ər mülki hüquqları öz 

m

ə

nafelərini  gerçə

kl

əşdirmək  üçün  iradəl

ə

rinə

 

uyğun  olaraq  əld

ə

  edir  və

  h


əyata  keçirirlə

r.  Onlar 

müqavilə

 

əsasında öz hüquq və v

ə

zifə

l

ərini müəyy

ə

nləşdirmə

kd

ə v

ə

 qanunveiciliyə

 zidd olmayan h

əhansı müqavilə 

şə

rtlə

ri qoymaqda s

ə

rb

əstdirl

ə

r. İş materiallarında olan «Atabank» ASC ilə

  Bayramov 

Çingiz  Nux  oğlu  arasında  bağlanmış

  04  aprel  2014-

cü  il  tarixli,  YF

-56


8  saylı  saylı  kredit 

müqavilə


sind

ən  görünür  ki,  cavabdehə

 

24  ay  müddətin

ə

,  illik  22  %  də

r

əc

ə

si  ilə

 

8000  ABŞ  dolları m

ə

bləğində

 kredit verilm

ə

si bar


ə

d

ə 

razılıq ə

ld

ə

 olunmuşdur.

 

Cavabdeh apellyasiya şikayətind

ə

 qeyd etdiyi  kimi  maddi  v

ə

ziyyə

tinin  d


əyişmə

si  il


ə

 

bağlı  məhk

ə

mə

 

kollegiyasına  heç  bir  sübut  təqdim 

etm


əmişdir.

  Y


ə

ni  a


pellyasiya  şikayə

tinin  d


ə

lill


əri  ancaq  formal mülahizə

l

ərd

ə

n  ibarət  olmuşdur. 

Ona 


görə

  d


ə

  m


ə

hk

əm

ə

 kollegiyаsı 

bel


ə

  q


ə

na

ət

ə

  gəlir ki, аpellyаsiyа şikаyə

tinin  d


ə

lill


ə

ri  birinci  instansiya 

m

ə

hkə

m

əsinin q

ətnаmə


sinin l

əğv edilməsi üçün əsаs olа bilmə

z.   

Аzərbаycаn  Respublikаsı  Mülki-

Prоsessuаl  Mə

c

ə

llə

sinin  14.2-

ci  mаddə

sin


ə

 

əsаsən  m

ə

hkə

m

ə 

yalnız tə

r

ə

flə

rin t


ə

qdim etdikl

əri sübutları araşdırmalı və

 onlardan istifad

ə

 etm


ə

lidir. 


H

ə

min  Mə

c

əll

ə

nin  77.1-ci  maddə

sin


ə

 

əsas

ə

n  hə

r  bir  t

ə

r

əf  öz  təl

ə

blə

rinin  v


ə

 

etirazlarının  əsası kimi istinad etdiyi halları sübut etmə

lidir. 


 

  

Az

ərbaycan  Respublikası  Mülki  Prоsessuаl  Məc

ə

llə

nin  217.4-

cü  mаddə

sinin  t


ə

l

əbin

ə

 görə

mə

hk

əm

ə

 (hаkim) öz qətnаməsini yаlnız mə

hk

əm

ə

 iclаsındа tədqiq оlunmuş sübutlаrlа əsаslаndırır.

 

Azərbaycan Respublikası MPM

-nin 385.2-ci madd

ə

sin


ə

 

görə, birinci instansiya m

ə

hkə

m

əsinin 

faktlar  nöqteyi  nə

z

ə

rində

n  qanuni  v

ə

 

əsaslı  olan  və  mahiyy

əti  üzrə

 

düzgün  olan  qətnam

əsi  yalnız 

formal mülahizə

l

ər

ə

 görə

 l

əğv edilə bilm

ə

z.  Məhkəmə kollegiyası hesab edir ki,  birinci instansiya məhkəməsinin bu iş

 

üzrə gəldiyi nəticə işin  həqiqi  hallarına  uyğun  olmaqla,  mübahisənin  maddi  və  prosessual  hüquqi  əsasları  düzgün 

müəyyən edilmiş, məhkəmə müəyyən edlmiş faktlardan tərəflərin qarşılıqlı münasibətləri üzrə düzgün  

nəticəyə  gəlmiş və tətbiq edilməli qanunu düzgün tə

t

biq  etmişdir. Ona görə də, apellyasiya  şikayəti təmin  edilməməli  və

 

Yevlax  Rayon  Məhkəməsinin  16  may  2016-

cı  il  tarixli,  2(039)

-462/2016 

saylı 


qətnamə

si d


əyişdirilmədən saxlanılmalıdır.

     


Qeyd edil

ə

nlə

r

ə 

ə

sasə

n v


ə

 Az


ərbaycan Respublikası Mülki Prosessual Məcəlləsinin

 384, 385, 

392, 393 v

ə

 404-407-ci maddə

l

ərini r

ə

hbə

r tutaraq, m

ə

hk

əm

ə

 kollegiyası

  

 q

ə

t etdi: 

 

Cavabdeh 

Bayramov Çingiz Nux oğlu 

t

ər

ə

findən verilmiş apellyasiya şikayə

ti t


ə

min edilm

ə

sin.      İş üzrə

 Yevlax Rayon M

ə

hk

əm

ə

sinin 16 may 2016-cı il tarixli, 2(039)

-

462/2016 saylı q

ə

tnamə

si 


d

əyişdirilmə

d

əsaxlanılsın.

      


Q

ə

tnamə

d

ən işdə 

iştirak edən şə

xsl

ə

rə

 r

əsmi qaydada verildiyi gündən 2 ay 

müddə


tind

ə

 Şə

ki  


Apellyasiya    M

ə

hkə

m

əsi 

Mülki  Kollegiyası 

vasit

ə

si  ilə

  Az


ərbaycan  Respublikası  Ali  Mə

hk

əm

ə

sinin M

ü

lki Kollegiyasına kassasiya şikayə

ti veril


ə

 bil


ə

r.   


 Q

ə

tnamə

d

ən şikayət verilm

ə

zsə

, q


əbul edildiyi gündən 2 ay keçdikdən sonra qanuni qüvvə

y

ə 

minir. 


 

 

         Sə

drlik ed

ə

n: imza var 

 

    Hakiml

ə

r: imza var 

    

Düzdür:

 

 

                                         Hakim                                                        

Mahir Əsə

dli Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə