ԤIԥqgl\hyd 0 4DVÕpry 0Yüklə 402.07 Kb.
Pdf просмотр
tarix23.12.2016
ölçüsü402.07 Kb.

25ø-ø1$/ 0Ԥ4$/Ԥ/Ԥ5

7

2010/ 4

ԤIԥQGL\HYD 0(4DVÕPRY (0

1250$/ 7Ԥ=<ø4/ø 4/$8.20$ ;Ԥ67Ԥ/Ԥ5ø1'Ԥ %8<18= 4øù$6,1,1

0Ԥ5.Ԥ=, 4$/,1/,ö,1,1 +ø'52'ø1$0,.$ *g67Ԥ5ø&ø/Ԥ5ø1Ԥ 7Ԥ6ø5ø1ø1

g<5Ԥ1ø/0Ԥ6ø$NDGHPLN =ΩULIΩ ΨOL\HYD DGÕQD 0LOOL 2IWDOPRORJL\D 0ΩUNΩ]L %DNÕ úΩK $]ΩUED\FDQ

$oDU V|]OԥU QRUPDO Wԥ]\LTOL TODXNRPD KLGURGLQDPLND J|VWԥULFLOԥUL

EX\QX] TLúDVÕQÕQ PԥUNԥ]L TDOÕQOÕ÷Õ

 

øON GԥIԥ QRUPDO Wԥ]\LTOL TODXNRPD KDTTÕQGD ;ø; ԥVULQ RUWDODUÕQGD *UDHIH \D]PÕúGÕU 2 TODXNRPD\D [DV RODQGԥ\LúLNOLNOԥUOԥ ELUJԥ J|]GD[LOL Wԥ]\LTLQ \NVԥN ROPDGÕ÷ÕQÕ TH\G HWPLúGLU >@ /DNLQ EX JQԥFԥQ QRUPDO Wԥ]\LTOL

TODXNRPD  17*  DoÕT EXFDTOÕ TODXNRPDQÕQ QR]RORML IRUPDODUÕ DUDVÕQGD ԥQ oԥWLQ GLDTQRVWLND ROXQDQ TODXNRPDWR]

RSWLN QH\URSDWL\D J|UPԥ TDELOL\\ԥWLQLQ LQWHQVLY HQPԥVLOԥ Yԥ J|UPԥ VDKԥVLQLQ GHIHNWOԥULOԥ ELUJԥ NHoԥQ [ԥVWԥOLN

NLPL WDQÕQÕU >@

%LOGL\LPL] NLPL QRUPDO Wԥ]\LTOL TODXNRPD ]DPDQÕ J|]GD[LOL Wԥ]\LT \NVԥN ROPXU %HOԥOLNOԥ YD[WLOԥ TODXNRPD

GLDJQRVWLNDVÕQGD ԥQ YDFLE Yԥ ]ԥUXUL VD\ÕODQ J|] GD[LOL Wԥ]\LTLQ \NVԥOPԥPԥVL KDOKD]ÕUGD \DOQÕ] ELU ULVN IDNWRUX

NLPL TL\PԥWOԥQGLULOLU>@

%XQX Qԥ]ԥUԥ DODUDT KLGURGLQDPLN J|VWԥULFLOԥULQ WԥKOLOL GDKD PԥTVԥGԥ X\÷XQGXU

%XUDGD KԥTLTL J|]GD[LOL Wԥ]\LTLQ  QRUPD GԥN PP FV  Yԥ PD\H D[ÕQÕQÕQ \QJOON ԥPVDOÕQÕQ J|VWԥULFLOԥULQԥ

 \DúÕQGDQ \X[DUÕ RODQ [ԥVWԥOԥU oQ QRUPD  PP  PP +J PLQ DUWÕTGÕU  GLTTԥW \HWLULOPԥOLGLU >@

%LOGL\LPL] NLPL EX\QX] TLúDQÕQ PԥUNԥ]L TDOÕQOÕ÷Õ J|] GD[LOL Wԥ]\LTԥ WԥVLU HGԥQ IDNWRU NLPL TL\PԥWOԥQGLULOLU

)5. Yԥ /$6ø. ԥPԥOL\\DWODUÕQGDQ VRQUD TDOÕQOÕ÷Õ QD]LNOԥúPLú EX\QX] TLúD   PNP DúD÷Õ  J|]GD[LOL Wԥ]\LTLQ

VԥKYԥQ GDKD GD DúD÷Õ ROGX÷XQX J|VWԥUPԥNGԥGLU .HoLULOPLú NHUDWLWOԥUGԥQ NHUDWRWRPL\DODUGDQ VRQUD \DUDQPÕú TDOÕÕQ

EX\QX] TLúD LVԥ   ±  PNP \X[DUÕ  J|]GD[LOL Wԥ]\LTL \DQOÕú RODUDT \NVԥN J|VWԥUPԥNGԥGLU >@0ԥTVԥG

1RUPDO Wԥ]\LTOL TODXNRPD [ԥVWԥOԥULQGԥ EX\QX] TLúDVÕQÕQ PԥUNԥ]L TDOÕQOÕ÷ÕQÕQ Qԥ]ԥUԥ DOÕQPDVÕ LOԥ KLGURGLQDPLND

J|VWԥULFLOԥULQLQ PTD\LVԥOL WԥKOLOL

0DWHULDO Yԥ PHWRGODU

%L]LP WԥGTLTDWD  [ԥVWԥ   J|]   GD[LO HGLOPLúGLU 2QODUGDQ VL ELODWHUDO QRUPDO Wԥ]\LTOL TODXNRPD LOԥ VÕ

LVԥ QRUPDO Wԥ]\LTOL TODXNRPD\D VEKԥ GLDTQR]X LOԥ  GLDTUDP ʋ 

'LDTUDP ʋ

;ԥVWԥOԥULQ GLDTQR]ODUÕQD X\÷XQ E|OJV

17

0

510

15

20normal t zyiqli

glaukoma il

normal t zyiqli

glaukomaya şübh  il

6

%WQ [ԥVWԥOԥU DúD÷ÕGD VDGDODQDQ ԥODPԥWOԥUԥ J|Uԥ VHFLOPLúOԥU J|]GD[LOL Wԥ]\LTLQ  PP FV \NVԥN ROPDPDVÕ

PDOLFԥVL]  TODXNRPD\D [DV RODQ J|UPԥ VLQLUL PԥPԥFL\LQLQ Yԥ \D[XG VLQLU OLÀԥULQLQ Gԥ\LúLNOLNOԥUL Yԥ J|UPԥ

VDKԥVLQGԥ HKWLPDO ROXQDQ GHIHNWOԥULQ  NRU OԥNԥQLQ E|\PԥVL SDUDVHQWUDO Yԥ \D[XG T|YVYDUL VNRWRPDODUÕQ

P|YFXGOX÷X LOԥ +LSRWHQ]LY PXDOLFԥ DODQ ]ԥGԥOԥUGԥQ VRQUD Yԥ NHoLULOPLú FԥUUDKL PXDOLFԥOԥUGԥQ VRQUDNÕ J|]OԥU

WԥGTLTDWD DOÕQPDPÕúGÕ $QDPQH]Gԥ ELU VÕUD VRPDWLN [ԥVWԥOLNOԥULQ ROPDVÕ GLTTԥW oԥNPLúGLU DUWHULDO KLSRWRQL\D

GDPDUOÕ GLVWRQL\D 5H\QR [ԥVWԥOL\L PLTUHQ Yԥ TDO[DQYDUL Yԥ]LQ WRNVLN XUX


25ø-ø1$/ 0Ԥ4$/Ԥ/Ԥ5

8

2010/ 4

 [ԥVWԥGԥQ GRTTX]X NLúL RQ G|UG TDGÕQ ROPXúGXU 0D\LQԥ PGGԥWL ELU KԥIWԥGԥQ ELU D\DGԥN  SDVLHQWOԥULQ

PUDFLԥW ]DPDQÕQGDQ DVÕOÕ RODUDT VUPúGU 0úDKLGԥ PGGԥWL  D\GDQ LEDUԥW LGL 7RQRTUD¿\D J|] WRQRTUDIÕ

*ODX 7HVW ±   YDVLWԥVLOԥ EX\QX] TLúDQÕQ PԥUNԥ]L TDOÕQOÕ÷Õ LVԥ  3DF6FDQ  S  SD[LPHWUL YDVLWԥVLOԥ LFUD HGLOPLúOLU

1ԥWLFԥ Yԥ P]DNLUԥOԥU

'HPRTUD¿N LQIRUPDVL\D ;ԥVWԥOԥULQ \Dú KԥGGL GԥQ \D NLPL  RUWD \Dú KԥGGL ±   %WQ [ԥVWԥOԥU \Dú

TUXSODUÕQD E|OQPúGU $úD÷ÕGD YHULOԥQ FԥGYԥOԥ X\÷XQ RODUDT  FԥGʋ   ԥVDVÕQÕ RUWD \Dú TUXSX WԥúNLO HWPLúGLU

 \Dú  VD\Õ D] RODQ \DúOÕODUÕQ TUXSX ROPXúGXU   \Dú  FDYDQODUÕQ    Yԥ RUWD \DúOÕODUÕQ    VD\Õ

KԥU LNL TUXSGD EԥUDEԥU ROPXúGXU  GLDTUDP ʋ 

'LDTUDP ʋ

;ԥVWԥOԥULQ \Dú TUXSODUÕQD X\÷XQ E|OJV

 

34

3

74

2

01

2

34

5

67

x st l rin sayı

17-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79x st l rin yaşı

0D\LQԥ ]DPDQÕ [ԥVWԥOԥULQ ԥNVԥUL\\ԥWLQGԥ PD\H D[ÕQÕQÕQ \QJOON ԥPVDOÕ  ±  PP  PP +J GԥT

DUWÕT ROPXúGXU RQODUGDQ ELU TԥGԥU D] VD\OÕ TUXSGD  PP  PP +J GԥT UDVW JԥOLQPLúGLU EX GD NL PXPL

TԥEXO HGLOPLú QRUPDWLYOԥUԥ X\÷XQGXU ԤQ DúD÷Õ UDVWJԥOLQԥQ PD\H D[ÕQÕQÕQ \QTOON ԥPVDOÕ  ±  PP  PP

+J GԥT WԥVDGI HWPLúGLU  GLDTUDP ʋ 

'LDTUDP ʋ

;ԥVWԥOԥULQ PD\H D[ÕQÕQÕQ \QJOON ԥPVDOÕQD X\÷XQ E|OJV

0,01 -


0,04

0,05-


0.09

0,1 0-


0.1 4

0,1 5-


0,1 9

0,20-


0,24

0,25-


0,29

0,30-


0,34

0,35-


0,39

0,40


dan

artiq

0

24

6

810

12

x st l rin sayımaye axının yüngüllük  msalı

4DUúÕODúGÕ÷ÕPÕ] ELU PDUDTOÕ IDNWÕ Qԥ]ԥUԥ FDWGÕUPDT LVWԥ\LULN EX GD ԥQ FDYDQ \Dú TUXSXQGD   \Dú  ԥQ DúD÷Õ

PD\H D[ÕQÕQÕQ \QJOON ԥPVDOÕGÕU  ±  PP  PP +J GԥT


25ø-ø1$/ 0Ԥ4$/Ԥ/Ԥ5

9

2010/ 4

+ԥTLTL J|]GD[LOL Wԥ]\LTLQ HQLETDO[PDVÕ GLDTUDP úԥNOLQGԥ DúD÷ÕGDNÕ FԥGYԥOGԥ YHULOPLúGLU  GLDTUDP ʋ  

4ÕUPÕ]Õ UԥQJOL ԥ\UL J|] GD[LOL Wԥ]\LTLQ [ԥVWԥOԥULQ ԥNVԥUL\\ԥWLQGԥ  ±  PP +J DUDVÕQGD ROGX÷X J|VWԥULOLU /DNLQ

PDYL UԥQJOL ԥ\UL ԥVDVԥQ KԥTLTL J|] GD[LOL Wԥ]\LTLQ  ±  PP +J DUDVÕQGD ROGX÷XQX QXPD\Lú HWGLULU %HOԥ ELU

NԥVNLQ IԥUT EX\QX] TLúDQÕQ PԥUNԥ]L TDOÕQOÕ÷ÕQÕQ J|] GD[LOL Wԥ]\LTԥ WԥVLU HGԥFԥN ELU IDNWRU NLPL Qԥ]ԥUԥ DOÕQPDVÕQGDQ

LUԥOL TԥOLU %X GD NL [ԥVWԥOԥULQ ԥNVԥUL\\ԥWLQGԥ EX\QX] TLúDVÕQÕQ PԥUNԥ]LQLQ TDOÕQ ROGX÷X LOԥ ԥODTԥGDUGÕU  GLDTUDP

ʋ  


'LDTUDP ʋ

+ԥTLTL J|]GD[LOL Wԥ]\LTLQ EX\QX] TLúDVÕQÕQ PԥUNԥ]L TDOÕQOÕ÷ÕQD X\÷XQ E|OJV

0

510

15

2025

30

3510-13

14-16


17-20

21-22


h qiqi göz daxili t zyiqzl

rin

 s

ay

ı

'LDTUDP ʋ

;ԥVWԥOԥULQ EX\QX] TLúDVÕQÕQ PԥUNԥ]L TDOÕQOÕ÷ÕQD X\÷XQ E|OJV

0

510

15

2025

gözl rin sayı

500-530 531-560 561-590 591-620

621

buynuz qişanın m rk zi qalınlığı

$OÕQDQ QԥWLFԥOԥUԥ ԥVDVԥQ [ԥVWԥOԥULQ Gԥ     QRUPDO Wԥ]\LTOL TODXNRPD GLDTQR]X |] WԥVGLTLQL WDSPDPÕúGÕU

EX GD RQODUGD J|] GD[LOL Wԥ]\LTLQ  PP +J DUWÕT ROPDVÕOԥ ED÷OÕGÕU 'DKD  [ԥVWԥ     KԥTLTL J|] GD[LOL Wԥ]\LT

 ±  PP +J DUDVÕQGD ROGX÷X FQ GLQDPLN PúDKLGԥ DOWÕQD DOÕQPÕúGÕU

%XQODUÕ Qԥ]ԥUԥ DODUDT EX\QX] TLúDVÕQÕQ PԥUNԥ]L TDOÕQOÕ÷ÕQÕQ J|] GD[LOL Wԥ]\LTԥ WԥVLU HGԥFԥN ELU IDNWRU NLPL

TL\PԥWOԥQGLULOPԥVL W|YVL\ԥ HGLOLU

Ԥ'Ԥ%,<<$7

 'UDQVH 6 0 6ZHHQH\ 9 3 0RUJDQ 5 : )HOPDQ )UHG 6WXGLHV RI IDFWRUV LQYROYHG LQ WKH SURGXFWLRQ RI

ORZ WHQVLRQ JODXFRPD $UFK 2SKWKDOPRO Y  -XQH  S 


25ø-ø1$/ 0Ԥ4$/Ԥ/Ԥ5

10

2010/ 4

 &LRI¿ *$9DQ %XVNLUN (0$PHULFDQ *ODXFRPD 6RFLHW\ *ODXFRPD %DVLFV

)UHTXHQWO\ $VNHG

4XHVWLRQV 

 (QGR < 5HODWLRQVKLS EHWZHHQ GLXUQDO LQWUDRFXODU SUHVVXUH YDULDWLRQ DQG EORRG SUHVVXUH LQ JODXFRPD

SDWLHQWV ZLWK QRUPDO WHQVLRQ JODXFRPD 

 )ODPPHU -RVHI $\GLQ 3LQDU $OWDQ

 *ROGEHUJ ,YDQ +ROORZV ) & .DVV 0 $ %HNHU % 6\VWHPLF IDFWRUV LQ SDWLHQWV ZLWK ORZ  WHQVLRQ

JODXFRPD%U - 2SKWKDOPRO S

 +D\UHK 6 6 =LPPHUPDQ % 3RGKDMVN\ 3 :DOODFH /0 $OZDUG 1RFWXUQDO DUWHULDO K\SRWHQVLRQ DQG LWV

UROH LQ RSWLF QHUYH KHDG DQG RFXODU LVFKHPLF GLVRUGHV  $PHU- 2SKWKDO  Y S

 =LPPHUPDQ 7 -0' &OLQLFDO SDWKZD\V LQ JODXFRPD 7KLHPH 1HZ 

 Ⱥɧɬɨɧɨɜ ȺȺ  Ɉɮɬɚɥɶɦɨɬɨɧɨɦɟɬɪɢɹ Ɇɨɫɤɜɚ  ɫ

 ȿɝɨɪɨɜ ȿȺ Ⱥɫɬɚɯɨɜ ɘɋ ɓɭɤɨ ȺȽ ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɝɥɚɭɤɨɦɟ Ɇɨɫɤɜɚ 

 +DUDV\PRZ\F] 3DXO )DQVL $OYLQH .DPGHX DQG 3DSDPDWKHDNLV 'HPRVWKHQHV

 6FUHHQLQJ IRU SULPDU\ RSHQDQJOH JODXFRPD LQ WKH GHYHORSHG ZRUOG DUH ZH WKHUH \HW" &DQ - 2SKWKDOPRO

Y 1  $XJXVW  S 

 $ GH 6DLQW 6DUGRV $ .DPGHX )DQVL 0 &KDJQRQ 3- +DUDV\PRZ\F] ,QWUDRFXODU SUHVVXUH DGMXVWHG IRU

FHQWUDO FRUQHDO WKLFNQHVV DV D VFUHHQLQJ WRRO IRU RSHQDQJOH JODXFRPD LQ DQ DWULVN SRSXODWLRQ  &DQ -

2SKWKDOPRO Y 1  S

ɗɮɟɧɞɢɟɜɚ Ɇɗ Ʉɚɫɢɦɨɜ ɗɆ

ɂɁɍɑȿɇɂȿ ɉɈɄȺɁȺɌȿɅȿɃ ȽɂȾɊɈȾɂɇȺɆɂɄɂ ȽɅȺɁȺ ɉɊɂ

ɇɈɊɆɈɌȿɇɁɂȼɇɈɃ ȽɅȺɍɄɈɆȿ ɋ ɍɑȿɌɈɆ ɐȿɇɌɊȺɅɖɇɈɃ ɌɈɅɓɂɇɕ

ɊɈȽɈȼɂɐɕ

ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɐɟɧɬɪ Ɉɮɬɚɥɶɦɨɥɨɝɢɢ ɢɦɟɧɢ ɚɤɚɞɟɦɢɤɚ Ɂɚɪɢɮɵ Ⱥɥɢɟɜɨɣ ɝ Ȼɚɤɭ Ⱥɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧ

Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɧɨɪɦɨɬɟɧɡɢɜɧɚɹ ɝɥɚɭɤɨɦɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɝɢɞɪɨɞɢɧɚɦɢɤɢ ɝɥɚɡɚ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ ɬɨɥɳɢɧɚ

ɪɨɝɨɜɢɰɵ

ɊȿɁɘɆȿ

ɐɟɥɶ ɂɡɭɱɢɬɶ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɝɢɞɪɨɞɢɧɚɦɢɤɢ ɝɥɚɡɚ ɩɪɢ ɧɨɪɦɨɬɟɧɡɢɜɧɨɣ ɝɥɚɭɤɨɦɟ  ɇȽ  ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ

ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɬɨɥɳɢɧɵ ɪɨɝɨɜɢɰɵɆɚɬɟɪɢɚɥ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ȼ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɛɵɥɨ ɜɤɥɸɱɟɧɨ  ɩɚɰɢɟɧɬɚ   ɝɥɚɡ  ɂɡ ɧɢɯ  ± ɫ ɛɢɥɚɬɟɪɚɥɶɧɨɣ

ɧɨɪɦɨɬɟɧɡɢɜɧɨɣ ɝɥɚɭɤɨɦɨɣ  ± ɫ ɩɨɞɨɡɪɟɧɢɟɦ ɧɚ ɧɨɪɦɨɬɟɧɡɢɜɧɭɸ ɝɥɚɭɤɨɦɭ  ɪɢɫʋ  Ɇɭɠɱɢɧ ɛɵɥɨ 

ɠɟɧɳɢɧ ± 

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ȼɨɡɪɚɫɬ ɛɨɥɶɧɵɯ ɜɚɪɶɢɪɨɜɚɥ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɨɬ  ɞɨ  ɥɟɬ  ɫɪɟɞɧɢɣ ɜɨɡɪɚɫɬ

ɫɨɫɬɚɜɥɹɥ  ɥɟɬ  ɇɚ ɞɨɥɸ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ   ɥɟɬ  ɩɪɢɲɥɚɫɶ ɛɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɛɨɥɶɧɵɯ ±  ɱɟɥɨɜɟɤ

ɪɢɫʋ 

ɍ ɛɨɥɶɲɟɣ ɱɚɫɬɢ ɛɨɥɶɧɵɯ ɫ ɧɨɪɦɨɬɟɧɡɢɜɧɨɣ ɝɥɚɭɤɨɦɨɣ   ɝɥɚɡ  ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɥɟɝɤɨɫɬɢ ɨɬɬɨɤɚ  ɄɅɈ

ɨɤɚɡɚɥɫɹ ɜɵɲɟ  ɦɦɦɦ ɪɬɫɬɦɢɧ  ɪɢɫʋ 

Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ ȼȽȾ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɨɩɪɚɜɤɢ ɧɚ ɬɨɥɳɢɧɭ ɪɨɝɨɜɢɰɵ ɛɵɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɜɢɞɟ

ɞɜɭɯ ɤɪɢɜɵɯ  ɪɢɫ ʋ   Ʉɪɚɫɧɚɹ ɤɪɢɜɚɹ ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ ɬɨɥɳɢɧɵ ɪɨɝɨɜɢɰɵ ɫɢɧɹɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɬɨɥɳɢɧɵ ɪɨɝɨɜɢɰɵ

ɍ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɦɚɫɫɵ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɨɬɦɟɱɚɥɨɫɶ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟ ȼȽȾ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɨɬ  ɞɨ  ɦɦ ɪɬɫɬ ɫ ɭɱɟɬɨɦ

ɩɨɩɪɚɜɤɢ ɧɚ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɭɸ ɬɨɥɳɢɧɭ ɪɨɝɨɜɢɰɵ ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɤɚɡɚɥɚɫɶ ɭ ɛɨɥɶɲɟɣ ɱɚɫɬɢ ɛɨɥɶɧɵɯ ɞɨɜɨɥɶɧɨ

ɬɨɥɫɬɨɣ ɜɵɲɟ  ɦɤɦ  ɪɢɫʋ  ɡɧɚɱɟɧɢɟ ȼȽȾ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ ɨɬ  ɞɨ  ɦɦ ɪɬɫɬ

ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɢɬɨɝɚɦ ɭ      ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɞɢɚɝɧɨɡ ɇȽ ɛɵɥ ɢɡɦɟɧɟɧ ɧɚ ɨɬɤɪɵɬɨɭɝɨɥɶɧɭɸ ɝɥɚɭɤɨɦɭ ɩɨɬɨɦɭ

ɱɬɨ ɭ ɧɢɯ ɛɵɥɨ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɨ ɢɫɬɢɧɧɨɟ ȼȽȾ ɜɵɲɟ  ɦɦ ɪɬɫɬȼɵɜɨɞɵ ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɧɚɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɜɫɟ ɜɥɢɹɸɳɢɟ ɧɚ

ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɢɡɦɟɪɹɟɦɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɮɚɤɬɨɪɵ ɚ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɭɸ ɬɨɥɳɢɧɭ ɪɨɝɨɜɢɰɵ25ø-ø1$/ 0Ԥ4$/Ԥ/Ԥ5

11

2010/ 4

(IHQGL\HYD 0( *DVLPRY (0

+<'52'<1$0,& (<(6 ,1',&(6 $1' /2: 7(16,21 */$8&20$ 7$.,1*

7+( ,172 $&&2817 &(175$/ 7+,&.1(66 2) &251($

1DWLRQDO 2SKWKDOPRORJ\ &HQWUH QDPHG DIWHU DFDG =DULID $OL\HYD %DNX $]HUEDLMDQ

.H\ ZRUGV ORZWHQVLRQ JODXFRPD K\GURG\QDPLF H\HV LQGLFHV FHQWUDO WKLFNQHVV RI FRUQHD

6800$5<


3XUSRVH 6WXG\ DQG FRPSDUDWLYH DQDO\VLV RI WKH K\GURG\QDPLF H\HV LQGLFHV ORZ WHQVLRQ DQG WDNH LQWR JODXFRPD

WDNLQJ WKH LQWR DFFRXQW FHQWUDO WKLFNQHVV RI FRUQHD0DWHULDO DQG PHWRGV :H VWXGLHG WZHQW\ WKUHH SDWLHQWV   H\HV  6HYHQWHHQ SDWLHQWV ZLWK ELODWHUDO ORZ

WHQVLRQ JODXFRPD DQG  ZLWK WKH VXVSLFLRQ RI ORZWHQVLRQ JODXFRPD  )LJ   1LQH RI WKH  SDWLHQWV ZHUH PHQ DQG

 ZHUH ZRPHQ

5HVXOWV DQG GLVFXVVLQJ 7KH SDWLHQWV $JHG IURP  WR  \HDUV  DYHUDJH  \HDUV  ZLWK SUHSRQGHUDQFH RI

PLGGOH DJHG SDWLHQWV  )LJ  

7KH FRHI¿FLHQWV RI RXWÀRZ IDFLOLWLHV  )LJ   VKRZHG WKDW RYHU KDOI RI WKH H\HV KDG DQ RXWÀRZ IDFLOLW\ JUHDWHU

WKDQ  ±  PP  PP +J PLQ

7KH PDMRULW\ RI WKH H\HV WHVWHG KDG WKHLU KLJKHVW UHFRUGHG LQWUDRFXODU SUHVVXUHV LQ WKH KLJK WHHQV   ±  PP

+J  ZLWKRXW WDNLQJ LQWR DFFRXQW WKH FHQWUDO WKLFNQHVV RI FRUQHD EXW ZLWK WDNLQJ LQWR DFFRXQW WKH FHQWUDO WKLFNQHVV

RI FRUQHD LQWUDRFXODU SUHVVXUHV RI DOO SDWLHQWV GRPLQDWHG  ±  PP +J  )LJʋ   EHFDXVH WKH PDMRULW\ RI WKH

H\HV WHVWHG KDG WKLFN FHQWUDO WKLFNQHVV RI FRUQHD  )LJ   7KUHH RI  SDWLHQWV KDG LQWUDRFXODU SUHVVXUHV PRUH 

PP +J DQG WKHLU GLDJQRVLV KDG FKDQJHG RQ RSHQ DQJOH JODXFRPD

&RQFOXVLRQV 7KDW ZH UHFRPPHQG WR WDNH LQWR DFFRXQW DOO IDFWRUV KDG DQ LQÀXHQFH RQ LQWUDRFXODU SUHVVXUH DQG

HVSHFLDOO\ RQ FHQWUDO WKLFNQHVV RI FRUQHD

Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə