International Journal of Science Culture and SportYüklə 0.73 Mb.
Pdf просмотр
tarix01.08.2017
ölçüsü0.73 Mb.

 

International Journal of Science Culture and Sport

 

 

August 2014 : Special Issue 2  

ISSN    

     


 : 2148-1148 

Doi      

    

   :


 

10.14486/IJSCS181 

 

 

  

 Copyright©IntJSCS (

www.iscsjournal.com

) - 101 


 

 

 

 

 

 

 10-12 Yaş Grubu Futbolcuların Motorik Performansının Değerlendirilmesi 

 

*Mehmet KUMARTAŞLI, **Ramazan TOPUZ, ***Serkan DAĞDELEN 

*Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Bölümü Isparta/ TÜRKİYE 

**Zeki Altındağ Anadolu Lisesi, Kadınhanı, Konya / TÜRKİYE, 

***Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antalya / TÜRKİYE 

 

Özet 

Bu  çalışmanın  amacı,  10-12  yaş  grubu  futbolcuların  motorik  performansının  değerlen 

dirilmesidir.  Araştırmaya  deney  grubu  olarak  Akdeniz  üniversitesi  minik  futbol  takımı 

sporcuları  ile  kontrol  gurubu  olarak  80.  yıl  Cumhuriyet  İlköğretim  okulu  öğrencileri 

katılmıştır.  Yapılan  bu  çalışmada  öğrencilere  toplam  8  hafta  süre  ile  haftada  3  gün  olmak 

üzere, eğitsel oyun formunda fiziksel kapasiteleri ve gelişim özelliklerini de göz önüne alarak 

egzersiz programı uygulanmıştır. Yapılan çalışmada deneklerin durarak uzun atlama, otur eriş 

esneklik, 20 metre sürat, pençe kuvveti, barda bükülü kol çekme, dikey sıçrama 10x5 mekik 

koşusu,  bacak  kaldırma  kuvvet  ölçümleri  alınmıştır.  Elde  edilen  veriler  spss  10  istatistik 

programında  İndependent  sample  t  test  kullanılarak  karşılaştırılmıştır.  Bireylerin  boy,  vücut 

ağırlığı  ortalaması  hesaplandı.  Ölçümler  sonunda  durarak  uzun  atlama,  otur  eriş,  20  metre 

sürat,  pençe  kuvveti  (sağ  –sol)  dikey  sıçrama,  10x5  mekik  koşusu,  bacak  kaldırma  kuvveti 

değişkenlerinde, kontrol ve futbolcu grup arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır .(p>0,05) 

Barda  bükülü  kol  çekme  değişkenlerinde  kontrol  ve  futbolcu  grup  arasında  istatiksel  açıdan 

anlamlı  fark  bulunmuştur  (p<0,01).  Çocuklarda  ve  adölasanlarda  fiziksel  performans 

değerlendirilirken  büyüme  süreci  göz  önünde  bulundurulmalıdır.  Küçük  yaşlardan  itibaren 

düzenli olarak çalışmalara katılan futbolcuların fiziksel ve fizyolojik ölçümlerde elde ettikleri 

sonuçlar  yaşa  bağlı  olarak  gelişme  düzeylerini  göstermesi  bakımından  büyük  önem 

taşımaktadır.  Çocuklarda  performansın  birdenbire  ve  geçici  olarak  yükselmesi  gözlenir. 

Küçük yaşta antrenmana başlamanın negatif psikolojik etkileri ile ilgili çalışma sayısı azdır. 

Anahtar Sözcükler: futbol, çocuk, motorik 

 


 

 

    

International Journal of Science Culture and Sport (

Int

JSCS


)

 

    

August 2014 

 

 

Copyright©IntJSCS (www.iscsjournal.com

) - 102 


 

 

  

 

  

 

 

Evaluating Motoric Performance of 10-12 Age Group Football Players 

 

*Mehmet KUMARTAŞLI,  **Ramazan TOPUZ , ***Serkan DAĞDELEN 

*Süleyman Demirel University, Health Sciences Faculty, Sport Sciences Department, Isparta / TURKEY , 

**Zeki Altındağ Anatolian High School, Konya / TURKEY  

***Akdeniz University School of Physical Education and Sports, Antalya / TURKEY

 

  

Abstract 

The aim of this study is to evaluate motoric perfromance of 10-12 age group football players. 

Akdeniz  University  tiny  football  team  joined  as  experiment  group  and  80.  Yıl  Cumhuriyet 

Grammar School football team joined to the study as  control group. An exercise programme 

with educational game format considering physical capacities and develeopment features was 

applied to the student as 8 weeks, 3 days a week. Standing long jump, flexibilty, 20 m. speed, 

handgrip strength, arm pull, vertical jump, 10x5 shuttle run and leg strength tests were applied 

to  the  students.  Handled  data  were  compared  at  SPSS  10  statistic  programme  by  using 

Independent Sample t Test. Students’ lenght and weight measurements were calculated. As a 

result  of  measurements,  there  were  not  found  diffrences  between  experimental  and  control 

group’s standing long jump, flexibilty, 20 m. speed, handgrip strength, a vertical jump, 10x5 

shuttle  run  and  leg  strength  tests  (p>0,05);  but  in  arm  pull  test,  statistically  difference  was 

found        (p<0,01).  While  evaluating  the  physical  performance  in  cihldren  and  adolescents, 

growth process is had to be considered. The results of football players that exercise regularly 

from small ages at physical and physiologic  measurements have an  importance according to 

their age. Performance observed in children is sudden and temporary. There are a few studies 

in the literature about negative psycological effects of starting trainings in early ages.  

Key Words: football, child, motoric 

 

  

 

    

Special Issue on the Proceedings of the 1

st

 ISSTR-SC Congress           SI(2):101-113  

Copyright©IntJSCS (

www.iscsjournal.com

) - 103 


 

Giriş 

Günümüzde  geniş  kitlelere  hitap  eden  futbol,  araştırmacıların  ilgi  odağı  haline  gelmiştir. 

Futbolcuların performans ve vücut karakteristiklerinin diğer branşlara göre farklı  olması da, 

yine futbolun farklı aktivitelerine bağlanmaktadır (l). 

Futbol  birçok  ülkede  ortak  tutku  haline  gelmiş  bir  sportif  organizasyon  türüdür. 

Günümüzde kuvvetin, esnekliğin, anaerobik gücün ve çabukluğun futbol oyunu  içerisindeki 

önemi büyüktür (2). 

Futbol günümüzde çağımızın oyunu olarak adlandırılmaktadır tüm ülkelerin ilgiyle izlediği 

ve  yaptığı  spor  branşı  olarak  karşımıza  çıkmaktadır.  Uluslar  arası  karşılaşmalarda  ve  en 

küçük  birimlerde  yapılan  futbol  karşılaşmalannda  dahi  en  fazla  seyircisi  olan  yarışmalar 

olarak  gözlenmektedir  (3).  Futbol  oyunu,  bir  temel  aerobik  dayanıklılık  özelliği  üzerine 

düzensiz aralıklarla ve zaman zaman çok şiddetli olabilen anaerobik ağırlıklı oyun karakteri 

yansıtan  çok  yönlü  beceriler  gerektiren  bir  spor  dalıdır.Oyunda  başarı,oyuncunun  fizik  , 

kondisyonel  ,  teknik  ve  taktik  yetenekleriyle  belirlenmektedir.İki  devreli  oynanan 

oyun,belirgin  bir  fızik  yapı  ve  kondisyonel  özellikleri  getirmektedir.Bu  çalışmaların  önemli 

bir kısmı oyunculann fızik yapı kondisyonel özelliklerini sergilemektedir.Yapılan çalışmaların 

önemli  bir  kısmı  futbolcuların  fızik  yapı  ve  kondisyonel  özelliklerini  birlikte  ele 

alarak:Antrenman yılının belirgin bir evresine bağlı olarak vermemektedir (4). 

İnsan  vücudu,  doğuştan  gelen  özelliklerinden  dolayı  sürekli  hareket  etme 

ihtiyacındadır. İnsan diğer canlılarda olduğu gibi  doğa koşulları  ile  mücadele edecek,kendini 

savunabilecek  en  güç  durumlarda  bile  ihtiyaçlannı  karşılayabilecek  bir  yapıya 

sahiptir.İçindebulunduğumuz  yüzyıla  gelinceye  kadar  bu  yapının  gereği  olarak  insanlar 

sürekli  hareket  halinde  pek  çok  işi  yapabilmek  amacıyla  kas  gücünü  kullanmak  zorunda 

kalmışlardır(5). 

Kondisyonel özelliklerin gelişmişlik derecesi bir insanın fiziksel yeteneğini belirler. Ayrıca 

insanın  motorik  özellikleri  belirli  ancak  göreceli  olarak  birbirinden  bağımsızdır. 

Buözelliklerin  gelişimi  her  şeyden  önce  doğal  büyüme  ve  olgunlaşma  sürecine  bağımlı 

olup herhangi bir antrenman uyarısına gerek duyulmadan şekillenir(6). 

Kondisyonel  motorik  özelliklerden kuvvet ve dayanıklılık, kişinin  fîziksel  yeteneği, 

gücü ve kapasitesi üzerinde önemli bir yere sahiptir. Kuvvet ve dayanıklılığın yaş ile  birlikte 

gelişimi ve değişimi son yıllarda özellikle gelişim çağındaki çocuklarda merak edilen bir konu 

olmuştur (7). 

Adölasan  dönemi,  bireyin  yaşamını  önemli  ölçüde  etkileyen  insan  yaşamının  en  kritik 

gelişim dönemidir. WHO (World Health Organisation) tarafından 10-19 yaşları arası adölasan 

dönemi  olarak  tanımlanmaktadır.  Adölasan  çağındaki  hızlı  fiziksel  büyüme  ve  gelişme, 

anatomik, fizyolojik, mental ve psikolojik değişimlere neden olmaktadır. Adölasan çağındaki 

çocukların fıziksel aktivitelerinde sporun yeri büyüktür (8). 

İnsan  organizması  yoğun  fiziksel  aktivitelere  yapısal  ve  fonksiyonel  olarak  bir  uyum 

potansiyeline sahiptir. Genellikle fıziksel olarak aktif olan bireylerin fiziksel uygunluklarının 

daha iyi oldukları bilinmektedir.  

 

    

International Journal of Science Culture and Sport (

Int

JSCS


)

 

    

August 2014 

 

 

Copyright©IntJSCS (www.iscsjournal.com

) - 104 


 

Çocuklara  uygulanan  fiziksel  ve  fizyolojik  testler,  düzenli  fiziksel  aktivitenin  büyüme, 

gelişme  ve  sağlık  üzerindeki  etkilerini  değerlendirmek,  ergenlik  dönemindeki  çocukların 

antrene  edilebilirliklerini  incelemek  amacıyla  kulla-  nılmaktadır.  Çocukların  büyüme, 

olgunlaşma  ve  fiziksel  uygunluk  modellerinde  uzun  süreli  eğilimleri  ve  onların  çeşitli 

şiddetlerdeki egzersizlere akut yanıtları da bu testler aracılığıyla belirlenebilmektedir ( Pekel 

ve ark., 2006). Bu çalışmada, düzenli egzersiz eğitiminin 12-14 yaş grubu erkek çocuklarda 

bazı fiziksel ve fizyolojik parametreler üzerine etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. 

 

Materyal ve Metot 

Araştırmaya  Antalya  il  merkezindeki  yaş  ortalamaları  11,44±0,76  olan  Akdeniz 

üniversitesi  minik  (10-12  yaş  )  futbol  takımı  oyuncuları  (n  22)  ile  yaş  ortalamaları 

11,21±0,56  olan  80.  yıl  Cumhuriyet  İlköğretim  okulu  öğrencileri  (  n  22)  katılmıştır. 

Yapılan bu çalışmada öğrencilere toplam 8 hafta süre ile haftada 3 gün olmak üzere, eğitsel 

oyun  formunda  fiziksel  kapasiteleri  ve  gelişim  özelliklerini  de  göz  önüne  alarak  egzersiz 

programı uygulanmıştır.  Deneklerin vücut ağırlık ve boy uzunluk ölçümleri için baskül ve 

0,1 kg hassasiyetli boy ölçer kullanılmıştır. Otur eriş esneklik testi için standart otur eriş 

sehpası,  durarak  uzun  atlama  ve  dikey  sıçrama  testinde  metre  kullanılarak  sonuçlar  cm  

cinsinden  kaydedildi.  Pençe  kuvveti  el  dinamometresi  ile  sağ  ve  sol  el  olarak  ayrı  ayrı 

ölçüm  yapılmıştır.  20  m  sürat  koşusu,  bacak  kaldırma  ve  barda  bükülü  kol  çekme 

testlerinde  10x5  mekik  koşusu  için  elektronik  kronometreler  kullanılmıştır.    Bu 

araştırmada  SPSS  10  paket  programı  uygulanmıştır.  Deneklerin  ölçümleri  için  arasında 

anlamlı  farkın  olup  olmadıgını  tespit  etmek  için  independent  sample  t  test  istatistik 

yöntemi kullanılmıştır.  

Boy Uzunluğu ve Vücut Ağırlığı Ölüçümü: 

Boy ölçümleri denekler ayakta dik pozisyonda dururken skalanın üzerinde kayan kaliper 

deneğin  kafasının  üzerine  dokunacak  şekilde  ayarlanmasıyla  yapıldı  ve  uzunluk  1mm 

hassasiyetle  okundu  cm  cinsinden  kaydedildi.  Ölçüm  için  Charder  hm-200  p  marka  ölçüm 

aleti kullanıldı. Vücut ağırlığı ölçümleri, 20 grama kadar hassas bir kantarda (Angel marka) 

çıplak ayakla ve sadece şort giyerek tartıldı kg cinsinden kaydedildi. Resim 1.Boy Ölçümü 

 

  

 

 

    

Special Issue on the Proceedings of the 1

st

 ISSTR-SC Congress           SI(2):101-113  

Copyright©IntJSCS (

www.iscsjournal.com

) - 105 


 

Resim 2. Vücut Ağırlıgı Ölçümü 

 

Otur Eriş Testi: 

Denek oturarak parmak uçları  yatay  yüzün kenarında olmak üzere ayaklar dikine kasaya 

yapıştırılarak,  ayaklarını  omuz  genişliğinde  açıp  tam  uzatılarak,  dizler  bükülmeden  gövde 

mümkün olduğunca ileri bükülüp eller gergin bir şekilde cetvel yavaşça itti. 3 tekrar yapılıp 

en  iyi  sonuç  santimetre  (cm)  cinsinden  kaydedildi.  Deneklerin  esneklik  ölçümleri  uzunluğu 

eurofit  test  bataryasına  uygun  35  cm,  genişliği  45  cm.  ve  yüksekliği  32  cm,  üst  yüzey 

uzunluğu  55  cm.,  genişliği  45  cm.;  ayrıca  üst  yüzeyi  ayakların  dayandığı  yüzeyden  15  cm. 

dışarıda olan; üst yüzeyi üzerinde 50 cm'lik ölçüm cetveli bulunan bir sehpa ile yapılmıştır. 

 

Resim 3.Esneklik Testi 

 

 

10x5 Mekik Koşusu Testi: 

Çizginin  gerisinde  çıkış  pozisyonu  alındı  işaret  verildiği  anda  diğer  çizgiye  kadar  hızla 

koşuldu,  iki  ayağıyla  çizgi  geçildi  ve  yine  hızla  çıkış  çizgisine  dönüldü.  Bu  bir  siklustur,  5 

siklus yapmak lazımdır. Tamamlanan siklus yüksek sesle belirtildi. Test 2 defa uygulandı en 

iyi derece kaydedildi. 

 

  

 

 

    

International Journal of Science Culture and Sport (

Int

JSCS


)

 

    

August 2014 

 

 

Copyright©IntJSCS (www.iscsjournal.com

) - 106 


 

Resim 4.10x5 Mekik Koşusu 

 

  

Kavrama Kuvvetinin Ölçülmesi: 

Takkei marka el dinamometresi (Hand Grip) ile ölçüm gerçekleştirildi. 5 dakika ısınmadan 

sonra,  denek  ayakta  iken  ölçüm  yapılan  kolu  bükmeden  ve  vücuda  temas  ettirmeden  kol 

vücuda 45

o

’lik açı yaparken ölçüm alındı. Tercih ettiği eline dinamometre alınarak başlandı,  daha sonra aynı işlem diğer el için yapıldı,  üçer defa tekrar edildi en iyi değer kğ cinsinden 

kaydedildi. Resim 5. Kavrama Kuvveti Ölçümü 

 

  

 

  

 

Durarak Uzun Atlama Testi: 

Ayaklar bitişik ve ayak parmak uçları sıçrama çizgisinin gerisinde olacak  şekilde duruldu.  

Dizler  bükülerek  kolların  ikiside  geriye  dogru  savrularak  mümkün  oldugu  kadar  uzağa 

atlandı.  İki ayak  bitişik olarak geriye  veya  ileriye düşmeden durmaya çalışıldı. Test 3 defa 

tekrar edildi en iyi değer kaydedildi. 

 

 

 

 

 


 

 

    

Special Issue on the Proceedings of the 1

st

 ISSTR-SC Congress           SI(2):101-113  

Copyright©IntJSCS (

www.iscsjournal.com

) - 107 


 

Resim 6. Durarak Uzun Atlama 

 

  

 

20 Metre Sürat Testi: 

Denekler test öncesi yapılan aktiviteye paralel şiddette 15 dakika ısındırılıp futbol sahasında 

0-20  m  arasına  kurulan  Tecnequie  marka  fotoselli  kronometre  ve  bilgisayar  yardımı  ile 

deneğin  bu  mesafeyi  koşma  süresi  ölçüldü.  Üç  denemeden  en  iyisi  saniye  (sn)  cinsinden 

kaydedildi. 

Resim 7. 20 metre Sprint Hızı Ölçümü 

 

  

Bacak Kuvveti Testi: 

Kalça  ve  bel  yerde  olacak  şekilde  ayaklar  havadayken  makas  hareketi  yapıldı  tekrar  sayısı 

kaydedildi. yarıda kalan ayak kaldırmalar kaydedilmedi. Test iki defa uygulandı eniyi değer 

kaydedildi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

International Journal of Science Culture and Sport (

Int

JSCS


)

 

    

August 2014 

 

 

Copyright©IntJSCS (www.iscsjournal.com

) - 108 


 

Resim 8. Bacak Kuvveti Testi 

 

Dikey Sıçrama Testi: 

Duvarda  ayaklar  kaldırılmadan  el  ile  uzanıldı  dokunulan  nokta  işaretlendi.    Daha  sonra 

duvara  paralel  olarak  sıçrayabildiği  en  yüksek  noktaya  kadar  sıçrandı.  Uzanma  ve  sıçrama 

mesafesi arasındaki fark hesaplandı ve kaydedildi. Üç denemeden en iyisi kaydedildi. 

Resim 9. Dikey Sıçrama Testi 

 

 Barda Bükülü Kol Asılma Testi: 

Denek barda kendini yukarı dogru çekti ve bar göz hizasında olacak şekilde barda sabit bir 

şekilde durabildiği kadar durdu. Ölçümler sn cinsinden kaydedildi. 

Resim 9. Barda Bükülü Kol Asılma Testi 

 

  

 

 

    

Special Issue on the Proceedings of the 1

st

 ISSTR-SC Congress           SI(2):101-113  

Copyright©IntJSCS (

www.iscsjournal.com

) - 109 


 

Değişkenleri____Tablo_1'>Motor Test Değişkenleri

 

Tablo 1 Deneklerin yaş, boy, ağırlık değişkenleri

 

 Değişkenler

 

Futbolcu(n=15) 

A.O±S.S

 

Kontrol(n=16) 

A.O±S.S

 

P

 

Yaş (yıl)

 

ll,44±0,76 

ll,21±0,56

 

0,297 


Ağırlık (kg)

 

34,8±4,22 

35,41± 7,83

 

0,035


 

Boy (cm)


 

144,3± 5,45

 

143,93±6,28 

0,474


 

P<0,05


 

Bu araştırmada 10-12 yaş grubu futbolculara ait fiziksel ve bazı motorsal özellikler aynı 

yaş grubu kontrol grubu ile karşılaştırılmıştır. Futbolcuların yaş ortalamaları 11,44±0,76 yıl, 

ağırlık değişkenleri 34,8±4,22 kg, boy değişkenleri 144,3±5,45 cm, kontrol grubunun  yaş 

ortalaması  11,21±0,56  yıl,  ağırlık  değişkenleri  35,41±  7,83  kg,  boy  değişkenleri  143,93± 

6,28 cm olarak saptanmıştır.

 

Tablo 2 Deneklerin durarak uzun atlama, otur eriş, 20 m sürat, pençe sağ, pençe sol kuvveti 

değişkenleri

 

Değişkenler

 

Futbolcu(n=15) 

A.O±S.S

 

Kontrol(n=16) 

A.O±S.S

 

P

 

DUA (cm)


 

134,6±13,41

 

133,06±17,42 

0,391


 

Otur eriş (cm)

 

27,86±3,60 

28,12±4,50

 

0,205


 

20 m sürat(sn)

 

4,99±0,73 

4,68±0,28

 

0,204


 

Pençe kuvveti sağ el (kg)

 

17,21±3,10 

17,39±2,64

 

0,770


 

Pençe kuvveti sol el (kg)

 

16,16±2,89 

16,08±2,34

 

0,812


 

 

Bu  araştırmada  futbolcuların  DUA  değişkenleri  134,6±13,41  cm,  otur  eriş  değişkenleri 27,86±3,60  cm,  20  m  sürat  değişkenleri  4,99  ±  0,73  sn,  pençe  kuvveti  sağ  el  değişkenleri 

17,21±3,10 kg, pençe kuvveti sol el değişkenleri 16,16±2,89 kg saptanmıştır. 

Kontrol  grubunun  DUA  değişkenleri  133,06±17,42  cm,  otur  eriş  değişkenleri 

28,12±4,50  cm,  20  m  sürat  değişkenleri  4,68±0,28  sn,  sağ  el  pençe  kuvveti  değişkenleri, 

17,39±2,64 kğ sol el pençe kuvveti değişkenleri 16,08±2,34 kg olarak saptanmıştır 

 

  

 

 

    

International Journal of Science Culture and Sport (

Int

JSCS


)

 

    

August 2014 

 

 

Copyright©IntJSCS (www.iscsjournal.com

) - 110 


 

Tablo  3  Deneklerin  barda  bükülü  kol  çekme,  dikey  sıçrama,  10x5m  ve  bacak  kaldırma 

değişkenleri

 

 

 P>0,05

 

 Bu araştırmada futbolcuların barda bükülü kol çekme değişkenleri, 31.53±7,67 sn,  dikey 

sıçrama  değişkenleri  21,4±4,33  cm,  10x5  m  değişkenleri  48,37±3,73  sn,  bacak  kaldırma 

değişkenleri 13,46±2,40 tekrar/  sn, Kontrol grubunun  barda  bükülü kol çekme değişkenleri, 

25,21±6,33 sn, dikey sıçrama değişkenleri 22,06±4,28 cm, 10x5 m değişkenleri 48,64±3,46 

sn, bacak kaldırma değişkenleri 14,81±3,62 tekrar/sn olarak bulunmuştur. 

 

 Sonuç 

Araştırmaya  Antalya  il  merkezindeki  yaş  ortalamalar  ll,44±0,76  olan  Akdeniz 

Üniversitesi  minik  (10-  12yaş)  futbol  takımı  oyuncuları  ile  kontrol  gurubu  olarak  yaş 

ortalamaları  ll,21±0,56 olan 80.yıl  Cumhuriyet  ilköğretim okulu öğrencileri  katılmıştır. 

Araştırmada  10-12  yaş  grubu  futbolculara  ait  fiziksel  ve  bazı  motorsal  özellikler  aynı 

yaş grubu kontrol grubu ile karşılaştırılmıştır.  Yapılan bu çalışmada öğrencilere, haftada 3 

gün olacak şekilde 8 hafta süre ile öğrencilerin fiziksel kapasiteleri ve gelişim özellikleri de 

dikkate alınarak eğitsel oyun  formunda egzersiz  programı uygulanmıştır. Araştırmada    boy, 

kilo,  durarak  uzun  atlama  ,  otur  eriş,  20  metre  sürat,  pençe  kuvveti  (sağ-sol)  ,  barda 

bükülü kol çekme , dikey sıçrama , 10x5 mekik koşusu, bacak kaldırma kuvveti testleri 

yapılmıştır. Elde edilen verilere göre Tablo 1' de futbolcuların yaş ortalamaları 11,44±0,76 

yıl, ağırlık değişkenleri 34,8±4,22 kg, boy değişkenleri 144,3±5,45 cm, kontrol grubunun 

yaş ortalaması 11,21±0,56 yıl, ağırlık değişkenleri 35,41± 7,83 kg, boy değişkenleri 143,93± 

6,28  cm  olarak  saptanmıştır.  Tablo  1'deki  verilere  göre  Deneklerin  boy  ve  ağırlık 

değişkenlerinde, kontrol ve futbolcu grup arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. (p>0,05)  

Tablo 2 'deki veriler incelendiğinde futbolcuların DUA değişkenleri 134,6±13,41 cm, otur 

eriş değişkenleri 27,86±3,60 cm, 20 m sürat değişkenleri 4,99 ± 0,73 sn, pençe kuvveti sağ el 

değişkenleri  17,21±3,10  kg,  pençe  kuvveti  sol  el  değişkenleri  16,16±2,89  kg  saptanmıştır. 

Kontrol grubunun DUA değişkenleri 133,06±17,42 cm, otur eriş değişkenleri  28,12±4,50 

cm, 20 m sürat değişkenleri 4,68±0,28 sn, sağ el pençe kuvveti değişkenleri,  17,39±2,64 kğ 

sol  el  pençe  kuvveti  değişkenleri  16,08±2,34  kg  olarak  saptanmıştır.  Veriler  incelendiğinde 

durarak  uzun  atlama,  otur  eriş,  20  metre  sürat,  pençe  kuvveti  sağ,  pençe  kuvveti  sol 

değişkenlerinde kontrol gurubu ve  futbolcu gurubu arasında anlamlı  bir  fark  bulunamamıştır 

(p>0,05). Değişkenler

 

Futbolcu(n=15) 

A.O±S.S

 

Kontrol(n=16) 

A.O±S.S

 

P

 

Barda Bükülü Kol Çekme(sn)

 

31,53±7,67 

25,21±6,33

 

0,516


 

Dikey sıçrama (cm)

 

21,4±4,33 

22,06±4,28

 

0,794


 

10x5 m (sn)

 

48,37±3,73 

48,64±3,46

 

0,729


 

Bacak Kaldırma (tekrar/sn)

 

13,46±2,40 

14,81±3,62

 

0,43?-


 

 

 

    

Special Issue on the Proceedings of the 1

st

 ISSTR-SC Congress           SI(2):101-113  

Copyright©IntJSCS (

www.iscsjournal.com

) - 111 


 

Tablo  3'deki  veriler  incelendiğinde  futbolcuların  barda  bükülü  kol  çekme  değişkenleri, 

31.53±7,67 sn, dikey sıçrama değişkenleri 21,4±4,33 cm, 10x5 m değişkenleri 48,37±3,73 sn, 

bacak kaldırma değişkenleri 13,46±2,40 tekrar/ sn, Kontrol grubunun barda bükülü kol çekme 

değişkenleri, 25,21±6,33 sn, dikey sıçrama değişkenleri 22,06±4,28 cm, 10x5 m değişkenleri 

48,64±3,46 sn, bacak kaldırma değişkenleri 14,81±3,62 tekrar/sn olarak bulunmuştur. Veriler 

incelendiğinde  futbolcu  gurup  ile  kontrol  gurubu  arasında  barda  bükülü  kol  çekme 

değişkenlerinde istatiksel açıdan 0.01 düzeyinde anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0.01). 

 Dikey sıçrama, 10x5 mekik koşusu, bacak kaldırma değerlerinde  istatiksel açıdan anlamlı 

farklılık bulunamamıştır (p>0.05). 

 Çocuklarda  ve  adölasanlarda  fiziksel  performans  değerlendirilirken  büyüme  süreci 

göz önünde bulundurulmalıdır (30). Küçük yaşlardan itibaren düzenli olarak çalışmalara 

katılan  futbolcuların  fiziksel  ve  fizyolojik  ölçümlerde  elde  ettikleri  sonuçlar  yaşa  bağlı 

olarak  gelişme  düzeylerini  göstermesi  bakımından  Büyük  önem  taşımaktadır.  Sporcu 

performansını  değerlendirmek  için  yapılan  araştırmalarda  çok  farklı  testlerin  uygulandığı 

bilinmektedir  (29).  Çocuklar  bilindiği  gibi  bir  gelişme  ve  büyüme  periyodu  içindedir.  Bu 

periyotta  genç  çocukların  fizyolojik  sistemleri,    ağır  egzersizlerin  gerektirdiği  yükleri 

karşılayacak  düzeyde  değildir.  Bu  güç  ancak  gelişme  çağı  sonrası  yakalanabilmektedir. 

Özellikle 12 yaşın altında ki çocuklar oldukça yüksek bir sempatik sistem aktivitesine sahiptir. 

Bu yüzden yüksek bir kalp atım sayısının bulunması ve uzun süren dayanıklılık aktiviteleri 

onların  kapasitelerinin  kolaylıkla  tükenmesine  neden  olur.  Bu  dönemde  ki  çocukların 

aerobik güçleri düşüktür.  Yeterli  oksijen  kullanma  kapasitesine  sahip  değillerdir.  Çünkü, 

kalbin  bir  seferde  pompalayabildiği  kan  miktarı  yani  kap  atım  volümleri  düşüktür.  Ayrıca 

karbonhidrat depolarında ileri yaşlarınkine oranla daha azdır (17).

 

Burada  bilinmesi  gereken  puberte  (ergenlik)  çağı  öncesi  beyin,  sinir,  kalp,  akciğerler, böbrekler  ve organizmanın  iç ortamını sabit tutmak  için (homeostasis) koordineli bir şekilde 

çalışan fizyolojik prosesler (işlemler) bebeklik ve çocukluğun ilk çağlarında zayıftır (17).

 

Bu  sistemlerin  gelişimi  puberte  ve  sonrasında  görülür.  Puberte  görülen  kuvvetlenme, puberte  ile  ilgili  değil,  hormonal  faktörlerin  bir  sonucu  olduğu  düşünülmektedir.  Vücudun 

egzersize ve homeostatik mekanizmaların diğer streslerine yanıt verme yeteneği 14 yaşında 

tepe noktasına ulaşır (17).

 

Çocuklarda  performansın  birdenbire  ve  geçici  olarak  yükselmesi  gözlenir.  Küçük  yaşta antrenmana başlamanın negatif psikolojik etkileri ile ilgili çalışma sayısı azdır.

 

  

KAYNAKLAR 

 

1-  Özder  A,  Günay  M  (1994).  Futbolcuların  Bazı  Fizyolojik  Parametrelerinin  Oynadıkları Mevkilere Göre Karşılaştırılması, Spor Bilimleri Dergisi.

 

2-Günay  M,  Erol  AE,  Savaş  S  (1994).  Futbolculardaki  Kuvvet  Esneklik  Çabukluk  ve Anaerobik  Gücün  Boy  Vücut  Ağırlığı  ve  Antropometrik  Parametreler  İle  ilişkisi,  Spor 

Bilimleri Dergisi.

 

3-Eker  H,  Ağaoğlu  YS,  Albay  F  (2003).  Niğde  Üniversitesindeki  20  -25  Yaş  Arası  Futbol Oynayan,  Futbolu  Bırakan  Ve  Düzenli  Spor  Yapmayan  Öğrencilerin  Solunum 

veAntropometrik Parametrelerinin İncelenmesi. Spormetre Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri  

 

    

International Journal of Science Culture and Sport (

Int

JSCS


)

 

    

August 2014 

 

 

Copyright©IntJSCS (www.iscsjournal.com

) - 112 


 

Dergisi.


 

4-Açıkada C, Hazır T, Aşçı A, Turnagöl H, Özkara A (1998). Bir İkinci Lig Futbol Takımının 

Sezon Öncesi Hazırlık Döneminde Fiziksel Ve Fizyolojik Profili, Spor Bilimleri Dergisi. 

5-Zorba E (1999). Herkes İçin Spor Ve Fiziksel Uygunluk.

 

6-Muratlı S (1997). Çocuk Ve Spor, Kuvvet Yeteneğinin Gelişimi Ve Eğitimi, 135 – 166.  7-Fox  EL,  Bowers  RW,  Foss  ML  (1999).  (Çeviri,  Mesut  Cerit  ),  Beden  Eğitimi  Ve  Sporun 

FizyolojikTemelleri. Bağırgan Yayınevi. 

 

8-Bulduk  S,  Şanlıer  N,  Demircioğlu  Y  (2000).  Ankarada  Yaz  Spor  Okuluna  Devam  Eden Adölasanların  Beslenme  Durumlarının  Saptanması.  Gazi  Beden  Eğitimi  Ve  Spor  Bilimleri 

Kongresi Bildiriler. ; 26 -27 Mayıs 2000.

 

9-Şenel Ö (1995). Aerobik ve Anaerobik Antrenman Programlarının 13-16 Yaş Grubu Erkek Öğrencilerin Bazı Fizyolojik Parametreleri Üzerindeki Etkileri, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 

Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Ankara. 

10- Spor ansiklopedisi, milliyet, 99-101.

 

11-Marancı  B,  Müniroğlu  S  (2001).  Gazi  Beden  Eğitimi  ve  Spor  Bilimleri  Dergisi  (GAZİ BESBD )VI (2001),3:13 -26.

 

12-Futbol  ve  Beslenme  (1998).  Hacettepe  Üniversitesi  Spor  Bilimleri  ve  Teknolojisi Yüksekokulu ( çevirisini yapan ) , 3, Ankara.   

 

13-Ziyagil  AM,  Zorba,  Bozatlı,  İmamoğlu  O  (1999).  6-14  Yaş  Grubu  Çocuklarda  Yaş, Cinsiyet  Ve  Spor  Yapma  Alışkanlığının  Sürat  Ve  Anaerobik  Güce  Etkisi,  Celal  Bayar 

Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt. 3.

 

14-Eller S, Yıldıran İ, Sevim Y (1999). Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (GAZİ BESBD ) , IV (1999) 3, 25-34.

 

15- 

Coşan F. Genel Bedensel Yeteneklerin Ölçülmesi,   116-125 

16-

 

Çamlıyer H, Eniseler N, İşleğen Ç (1996). GAZİ BESBD, 2:211-17. 17-http://www.spor bilim.com.çocuk ve spor.html 

 

18- 

www. Sporbilim.com / çocuk ve spor. Html. 

19-

 

Muratlı S (2003). Çocuk ve Spor, Ankara, 95-185, Türkiye  Futbol  Antrenörleri  Derneği Antalya Şubesi (TÜFAD),  31 -82, Antalya. 

20-Devries H and Housh T (1998 ) Physiology Of Exercises 498-503 Brovm and Benchmark 

Publishers, lowa.

 

21- Afyon YA, Yaman R, Saygın Ö (1999). Bayan Sporcularda Statik ve Dinamik Gerdirme Egzersizlerinin Esnekliklerine Etkisi. MÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Dinamik Spor 

Bilimleri Dergisi, 1(1): 37-44.  

22-  Kuvvetli B  ve Müniroğlu S (1998). Üç Farklı  Ligde Mücadele Eden Profesyonel Futbol 

Takımlarının  14-16  Yaş  Grubu  Futbolcularının  Sürat,  Kuvvet  ve  Esneklik  Özelliklerinin 

İncelenmesi, Futbol Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5(83): 27 – 31. 

23-Akandere  M  (1999).  17-22Yaş  Grubu  Kız  Sporcuların  Esnekliklerinin  Geliştirilmesinde  

 

    

Special Issue on the Proceedings of the 1

st

 ISSTR-SC Congress           SI(2):101-113  

Copyright©IntJSCS (

www.iscsjournal.com

) - 113 


 

Statik ve Dinamik Gerdirme Egzersizlerinin Etkisi, SÜ Beden Eğitimi ve Spor Dergisi 1(1): 

10-15.   

 

24-http.//www.keşfetmekicinbak.com/loıltur/others/00489/ 

25-Özer D, Özer K (2000). Çocuklarda Motor Gelişim, 99 – 103, İstanbul.  

26-  Bompa TO (1998). Antrenman  Kuramı  ve Yöntemi Bağırgan Yaymevi 36  - 41 402-405 

444-451, Ankara

 

27-Çalış  M,  Ergen  E,  Tumagöl  H,  Arslan  O  (1992).  Beden  eğitimi  Derslerinin  Bir  Öğretim yılı  Boyunca  15-16  Yaş  Grubu  Öğrenciler  Üzerindeki  Fizyolojik  Etkilerini  Eurofıt  Test 

Bataryası İle İncelenmesi 2. Spor Bilimleri Kongresi, 20-22 Kasım 1992.

 

28-Tamer  K,  Uğraş  A,  Büyükyazı  G,  Özkara  A,  Kutay  S  (1997).  Gençlerbirliği  Spor Kulübünün  13  Yaş  Futbolcularının  Bazı  Fizyolojik  Ve  Antropometrik  Özellikleri,  Spor 

Hekimliği Dergisi, 32: 145 – 153.   

29-Kalkavan  A  (1999).  Trabzonsporlu  minik,  yıldız  ve  B  genç  Futbolcuların  fiziksel  ve 

fizyolojiközelliklerinin karşılaştırılması. Dinamik Spor Bilimleri Dergisi, l: 1. 

 

30-Sağlam  F,  Rakıcıoğlu  N,  Karaağaoğlu  N,  Hazır  T,  Cinemre  A,  Tınzacı  C,  Aşcı  A, Turnagöl HH (2002). İlk Öğretim Öğrencilerinin Fiziksel Uygunluk ve Beslenme Durumları, 

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 13 (4), 2-21. 

Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə