İnteqrativ testləR


Fənlərin Dostluğu Olimpiadası 2010-2015Yüklə 12.84 Mb.
Pdf просмотр
səhifə8/10
tarix26.05.2017
ölçüsü12.84 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Fənlərin Dostluğu Olimpiadası 2010-2015 
 
98                                                                     www.inteqrasiya.az                   
 
7. Maddənin aqreqat halına uyğun olan fiziki hadisələri 
müəyyənləşdirin.                     
a – Sözün yazılışı ilə deyilişi iki məqamda fərqlənir.                                         
b – Düzəltmə sözdür, kökü feildir.                                               
c – Alınma sözdür.                                                                
 
 
 
 
 
 
 
A) 1-a, 2-b, 3-c      B) 1-a, 2-c, 3-b     C) 1-b, 2-a, 3-c 
D) 1-c, 2-b, 3-a      E) 1-b, 2-c, 3-a 
 
8. Düz xətt boyunca eyni istiqamətdə yönəlmiş qüvvələrin 
əvəzləyicisinə aid hansı nümunəni göstərmək olar? 
A) Çox iti qılınc öz qının kəsər.                             
B) El bir olsa, dağ oynadar yerindən. 
C) İki qoçun başı bir qazanda qaynamaz.              
D) Əsl bəşəri məhəbbət olmadan əsl vətən məhəbbəti ola bilməz. 
E) Ağac naziklikdən insan yoğunlaqdan sınır. 
 
9. Yüklənmiş cisimlərin qarşılıqlı təsiri”ni izah edərkən hansı xalq 
incisi nümunəsini misal çəkmək olar? 
A) Azad insan ölümündən çox həyat haqqında düşünər.              
B) İki qoçun başı bir qazanda qaynamaz. 
C) Çox iti xəncər öz qınını kəsər.                                               
D) Sap nazik olduğu yerdən qırılar. 
E) El bir olsa, dağ oynadar yerindən. 
 
 
 
 
 
Bərk 
Qaz 
Maye 
Fənlərin Dostluğu Olimpiadası 2010-2015 
 
www.inteqrasiya.az                                                                      99 
 
10. X = –t

+ 3t – 13(m) nümunəsində təcilin modulu nəyə uyğun 
gəlir? 
1. Zərf və sifət üçün ortaq sualların sayına                
2. “Səadət” sözündəki saitlərin sayına  
3. Sayın məna növlərinin sayına                                  
4. Sifətin müqayisə dərəcələrinin sayına 
A) 1, 4          B) 1, 3 
   C) 1, 2          D) 2, 3       E) 3, 4 
 
11. Üzərində “ağıllı” sözü yazılmış top hansı istiqamətlərdə 
hərəkət etməlidir ki, ağırlıq qüvvəsinin gördüyü iş müsbət olsun və 
söz birləşməsinin tərəfləri sifət+sifət sxeminə uyğun gəlsin? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) qoca və gözəl                    B) uşaq, fəhlə və fikir                 
C) qoca, cavan və gözəl         D) qoca və cavan                    
E) qız və danışan 
 
12. Doğru olanı seçin. 
A) foton       
B) proton 
C) qraviton 
D) elektron 
E) neytron  
 
 
 
qız 
ağıllı 
           fikir 
gözəl 
fəhlə 
danışan 
qoca 
uşaq 
cavan 
Ahəng qanunu 
pozulmayıb. 
Maddə zərrəciyidir. 
Yazılışı ilə deyilişi 
fərqlənir. 
?

Fənlərin Dostluğu Olimpiadası 2010-2015 
 
100                                                                     www.inteqrasiya.az                 
 
13. Sadə mexanizmlər haqda verilən hansı düzgün fikirlərdə I növ 
təyini söz birləşməsindən istifadə olunub? 
1.Tərpənən blok qüvvədə iki dəfə qazanc verir. 
2. Mail müstəvi işdə iki dəfə qazanc verir. 
3. Tərpənməz blok qüvvənin yalnız istiqamətini dəyişir. 
4. Hidravlik pres qüvvədə qazanc vermir. 
A) 1, 4           B) 2, 3           C) 2, 4         D) 1, 3        E) 3, 4 
 
 
14. Müəyyən hündürlükdən sərbəst düşən topun  
üçüncü saniyənin sonunda olduğu nöqtəyə qədər  
ardıcıl hərflərdən yaranan söz ismin hansı halındadır 
 (g = 10 m
 
/san
2
)?  
A) adlıq                 
B) yiyəlik            
C) yönlük 
D) çıxışlıq              
E) yerlik 
 
 
 
15. Hansı yüklər arasında həm cəzbetmə, həm də sözlərdən  
sifət + isim sxeminə uyğun gələn söz birləşməsi yaranır? 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) 1 və 4                B) 3 və 4              C) 2 və 4        
D) 2 və 1                E) 2 və 3 
 
 


+
müdrik 
ağsaqqal 
adam 
qoca 

Ə 

Ə 

5m 
25m 
45m 
10m 
20m 
40m 
30m 
50m 
Ə 

İ 
M
ʋ
0
= 0 

Fənlərin Dostluğu Olimpiadası 2010-2015 
 
www.inteqrasiya.az                                                                      101 
 
16. Üfüqi istiqamətdə atılmış cismin başlanğıc sürəti nə qədər 
olmalıdır ki, düşdüyü nöqtəyə uyğun hərf bitişdirici samit olsun 
(havanın müqaviməti nəyə bərabərdir)? 
 
 
 
 
 
 
 
A) 1,5 m/san         B) 2,5 m/san       C) 4,5 m/san 
D) 6,5 m/san         E) 7,5 m/san 
 
17. Cismə eyni istiqamətdə təsir edən qüvvələrin əvəzləyicisi üçün 
hansı atalar sözü uyğun gəlir? 
A) Elm ağlın çırağıdır.  
B) El gücü, sel gücü. 
C) Asta gedən yorulmaz. 
D) Çox iti qılınc öz qının kəsər. 
E) Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük. 
 
18. Verilmiş qüvvələrin təsiri altında cisim X oxu istiqamətində 
hərəkət edir.  
Hansı qüvvənin işi mənfi olar və qüvvələrin istiqamətinə uyğun 
yaranmış cümlə                           sxeminə uyğun gələr? 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) F
1
      B) F
2
       C) F
3
      D) F
4
      E) heç biri 
 


yaxşı 
F

(danışır) 


F

(insandır) 
F

(fikirdir) 
F

(oxuyur) 
y, m 
x, m 

80 
   
30 40 50 
L M N O P 
0
? 

Fənlərin Dostluğu Olimpiadası 2010-2015 
 
102                                                                     www.inteqrasiya.az                 
 
19. Mayedə tarazlıqda olan cisimlər müxtəlif  hərflərlə 
işarə olunmuşdur.  
Hansı hərfə uyğun cismin sıxlığı mayenin sıxlığına 
bərabərdir və bu hərfin kar qarşılığı bəzi sözlərdə 
tələffüz zamanı fərqli söz yaradır? 
A) s            B) b          C) z         D) p          E) heç biri 
 
 
20. Ağırlıq qüvvəsi üçün hansı ifadə həm doğrudur, həm də bu 
ifadədə  feili sifət tərkibi işlənmişdir? 
A) Elektromaqnit təbiətlidir. 
B) Qravitasiya təbiətlidir. 
C) Dayağa və asqıya təsir edən qüvvədir.
 
D) Cisimlərin yer tərəfindən cəzb olunduğu qüvvədir. 
E) Cismin kütləsi ilə onun sürətinin hasilinə bərabərdir. 
 
 
21. Boş xanaların yerinə uyğun olaraq hansı sözün kökünü və 
şəkilçisini yazmaq olar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) molekullu                B) fotonlu                  C) nüvəsiz               
D) molekulsuz              E) nüvədəki 
 
 
 
 
İlkin 
zərrəciklər 
(elektron, 
kvarklar) 
proton, 
neytron 

 
atom 
 
Çək 
  
 


 
lik 

Fənlərin Dostluğu Olimpiadası 2010-2015 
 
www.inteqrasiya.az                                                                      103 
 
22. Müxtəlif həcmli iki cisim maye daxilində tarazlıqdadır.  
Cisimlərin həcmi ─ sözdəki hərflərin sayı;  sıxlığı ─ səslərin sayı 
hesab olunarsa, uyğun sözləri müəyyən edin. 
A) 1 – günəş; 2 – orden                  B) 1 – ovxalamaq; 2 – illərlə 
C) 1 – müəyyən; 2 – qətiyyətlə      D) 1 – kamera; 2 – şücaət 
E) 1 – auditoriya; 2 – onillik 
 
 
23. Üfüqi istiqamətdə atılmış cismin başlanğıc sürəti nə qədər 
olmalıdır ki, onun düşdüyü nöqtədə yerləşən hərf mənsubiyyət 
şəkilçisi olsun  (g=10 m/san
2
, havanın müqaviməti nəzərə 
alınmır)
 
 
 
 
 
 
 
 
A) 
1
m
san
                      
B) 
2
m
san
                 
C) 
3
m
san
                          
D) 
4
m
san
                    E) 
5
m
san
 
24. Doğru cavabı müəyyən edin. 
I. Səs hadisəsidir. 
II. Xəbər düzəltmə feillə ifadə olunub. 
1. İlan sürünür.               2. Bülbül cəh-cəh vurur.   
3. Zəng çalınır.               4. Su donur. 
 
A) 1 və 2                B) 2 və 3          C) 3 və 4               
D) yalnız 2             E) yalnız 3 
 
X, m
 
Y, m
1
45
0
0
?


2 3 4 5 6 7 8
H Ə D Ə F İ N İ

Fənlərin Dostluğu Olimpiadası 2010-2015 
 
104                                                                     www.inteqrasiya.az                 
 
25. “HƏDƏFİMDƏN” sözündəki hərflərdən hansı və ya hansılar: 
1. Simmetrikdir. 
2. “Həmin mənbə” söz birləşməsinin tələffüzündə bu səsdən üç 
dəfə istifadə olunub. 
A) yalnız “Ə”         
B) yalnız “N”            
C) yalnız “H”         
D) yalnız “M”          
E) “M” və “Ə” 
 
26. Şaquli istiqamətdə yuxarı atılmış cismin başlanğıc kinetik 
enerjisi 400 C-dur. Cismin kütləsi 2 kq olarsa, onun maksimal 
qalma hündürlüyünə uyğun nitq hissəsinə aid söz hansı bənddədir?                 
(havanın müqaviməti nəzərə alınmır, g=10 m/san
2

 
Qoşma  
100m 
Əvəzlik 
50m 
 
 Sifət              
20 m  
 
 
Ədat 
10m 
Zərf 
40m
 
A) Akif evə sarı  getdi.  
B) O, evə tək gəlmişdir.  
C) Sarı köynəyi xoşuma gəlmədi. 
D) O, kitabları tək-tək yığırdı. 
E) Bu işdə tək sənə güvənirəm. 
 
 
 
 

Fənlərin Dostluğu Olimpiadası 2010-2015 
 
www.inteqrasiya.az                                                                      105 
 
27. Cisimləri Yerə nəzərən potensial enerjilərinin azalmasına görə 
yan-yana yığsaq, hərflərə uyğun yaranan söz: 
 
1. Alınma sözdür.         
2. Milli sözdür. 
3. Omonim kimi işlənə bilir. 
4. Sinonim kimi işlənə bilir. 
 
A) yalnız 1              B) yalnız 2    
C) 1, 4    
 
D) 2, 4     
       E) 2, 3  
 
 
 
28. Çəkisiz lingin tarazlıqda qalması üçün hansı kar qarşılığı olan 
hərflə işarələnmiş cismi A nöqtəsindən asmaq lazımdır?  
 
 
 
 
 
 
 
 
29. Həm ümumişlək söz, həm də fizikada termin kimi  işlənə bilən 
sözlər cərgəsini göstərin: 
A) bucaq, dərəcə, miqyas               
B) müqavimət, kütlə, güc 
C) zaman, dalğa, ləpə                     
D) kütlə, təcil, qüvvə 
E) sürət, məxrəc, kəsr 
 
 
 
 
m
1
=2m
 

A) 


B) 


C) 


D) 
  l 
4
E) 

4

Fənlərin Dostluğu Olimpiadası 2010-2015 
 
106                                                                     www.inteqrasiya.az                 
 
30. Tarazlıq vəziyyətindən yerdəyişməsi sinus, yaxud kosinus 
qanunu üzrə baş verən cismin…… hərəkətinə hormonik ….… 
hərəkət deyilir. 
Nöqtələrin yerinə yazılmalı olan sözün təhlilindəki səhvi göstərin. 
A) Söz tərkibi                  sxeminə uyğundur. 
B) Sözdəki şəkilçi omonim şəkilçidir. 
C) Söz tərkibi                    sxeminə uyğundur. 
D) 5 hərf, 5 səsdən ibarətdir. 
E) Yazılışı ilə tələffüzü fərqlidir. 

 
 
 
 
 
BİOLOGİYA – ANA DİLİ
 

Fənlərin Dostluğu Olimpiadası 2010-2015 
 
108                                                                     www.inteqrasiya.az                 
 
1. Aşağıdakı qanunauyğunluğa əsasən X–i müəyyən edin. 
  
 
Səhləb → hava 
Dəyişiklikdəki→ X 
A) dəyişiklik                      
B) dəyişik                      
C) dəyiş                  
D) dəyişiklikdəki                  
E) də 
 
2. Hansı bitkinin çoxalma üsulu “ot öz kökü üstə bitər” atalar 
sözünə uyğun gəlir? 
A) laminariya             
B) küknar               
C) buğda                  
D) fındıq                   
E) kartof 
 
 
3. M.F.Axundzadənin “Müsyo Jordan” adlı qəhrəmanının peşəsi 
göstərilən terminlərdən hansı ilə uyğunluq təşkil edir? 
A) filologiya                 
B) fitoterapiya           
C) kibernetika               
D) astronomiya           
E) endokrinologiya 
 
 
4. Cinsi yolla çoxalan hansı yosunun digər adında səslərin sayı ilə 
hərflərin sayı bərabərdir? 
A) ağ kif göbələyi              
B) xlomidomonada              
C) xlorella              
D) göy kif göbələyi              
E) maya 
 

Fənlərin Dostluğu Olimpiadası 2010-2015 
 
www.inteqrasiya.az                                                                      109 
 
5. Doğru mülahizələri göstərin. 
1. Mürəkkəbçiçəklilərin meyvə tipinin adında olan bütün saitlər 
qalındır. 
2. Xəşənbül bitkisinin meyvə tipinin adında bir cür qalın sait var. 
3. Göl qurbağasının bir arxa ətrafında olan barmaqların sayı 
əlifbamızdakı qalın saitlərin sayına bərabərdir. 
A) yalnız 3              B) 1, 3             C) 2, 3            
D) 1, 2, 3                 E) 1, 2 
 
 
6.  Yunanca “göyərti, ot, bitki” mənasında işlədilən bioloji terminin 
mənası üçün doğru olmayan fikir hansıdır? 
A) Adında dodaqlanan sait yoxdur.                   
B) Adındakı samitlərdən birinin qarşılığı “d” samitidir. 
C) Adında dodaqlanmayan sait vardır.                  
D) Ahəng qanunu pozulub. 
E) Sözdə “q” samitinin qarşılığı işlənmişdir. 
 
 
7. Hər il şam ağaclarının üzərində əmələ gələn dişi qozalardan neçə 
növünün rəngi sifətin adi dərəcəsindədir? 
A) heç biri            B) 1              C) 2              D) 3              E) 4 
 
 
8. Hansı canlı haqqında məlumat verilmişdir? 
1. İnsan tərəfindən yeyilir. 
2. Qəlsəmələri ilə tənəffüs edir. 
3. Adında ahəng qanunu pozulmuşdur. 
4. Adında sonor samit var. 
A) nereid             
B) yengəc              
C) midiya              
D) buqələmun               
E) liqula 
 

Fənlərin Dostluğu Olimpiadası 2010-2015 
 
110                                                                     www.inteqrasiya.az                 
 
9. Bu sözün əvvəlinə “qara” sözünü bitişdirsək, insanın həzm 
sisteminin köməkçi aparatı əmələ gətirən orqanlardan birinin adı 
alınar. Amma sözün əvvəlinə “qara” sözünün ... əlavə edib 
birləşdirsək, insanın tənəffüs sisteminin əsasını təşkil edən orqanın 
adı alınar. 
Nöqtələrin yerində olmalıdır: 
A) sinonimini                               
B) omonimini                  
C) çoxmənalı sözünü 
D) ümumişlək sözünü                  
E) antonimini 
 
10. Söhbəti gedən bitkinin bir çiçəyində neçə erkəkcik var? 
1. Adı birhecalıdır. 
2. Adındakı yeganə sait qalındır. 
3. Adındakı yeganə sait dodaqlanandır. 
4. Adındakı sonuncu samitin cingiltili qarşılığı [b] samitidir. 
A) 5          B) 4           C) 3           D) 2         E) 6 
 
11. 1. Uçma qabiliyyəti var. 2. Quşlar sinfinə aid deyil.  
3. Barmaqları arasında uçma pərdəsi var. 4. Gözləri çox zəif 
inkişaf etmişdir. 5. Ultrasəslərin köməyi ilə hərəkət edir. 
Yuxarıda haqqında verilən canlının adını feil olaraq götürsək, 
aşağıda deyilənlərdən biri yanlış olar. 
A) Feilin əmr şəklində düşünmək olar. 
B) Müstəqil cümlənin xəbəri kimi işlənə bilməz. 
C) Quruluşca sadə feil olar. 
D) Qrammatik növ baxımından məlum növ feil hesab edilə bilər. 
E) Feil kimi sözün kökünü omonim söz hesab etmək olar. 
 
 
 
 
 
 

Fənlərin Dostluğu Olimpiadası 2010-2015 
 
www.inteqrasiya.az                                                                      111 
 
12. Göstərilən heyvanda hansının sayı tabesiz mürəkkəb cümlənin 
mənaca növlərinin sayına uyğun gəlir? 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) yerimə ayaqlarının sayı 
B) ifrazat orqanlarının sayı 
C) bığcıqlarının sayı 
D) gözlərinin sayı 
E) qısqaclı ayaqlarının sayı 
 
 
 
13. K
0
L
5
E
5
D
1
 çiçək formuluna malik olan fəsilənin adının təhlili ilə 
bağlı səhv fikri göstərin.  
A) Deyilişi ilə yazılışı arasında üç fərqli məqam var. 
B) Ahəng qanununa tabe deyil. 
C) Mürəkkəb sözdür. 
D) Kar-cingiltili samit qoşalığı işlənib. 
E) Konkret isimdir. 
 
 
14. Gövdə və yarpaqlardan inkişaf edən köklərə ... köklər deyilir. 
Nöqtələrin yerində işlənən söz Azərbaycan dilində hansı nitq 
hissələri kimi işlənə bilər? 
A) isim və əvəzlik              
B) sifət, modal söz 
C) sifət və qoşma               
D) qoşma və bağlayıcı 
E) isim və feil 

Fənlərin Dostluğu Olimpiadası 2010-2015 
 
112                                                                     www.inteqrasiya.az                 
 
15. Hansı düzgün fikirdə ikinci dərəcəli cümlə üzvü işlənib? 
A) Pişikquyruğu taxıl bitkisidir. 
B) Şam işıqsevən bitkidir. 
C) Ağ planari parazit qurddur. 
D) Mukor kif göbələyidir. 
E) Hidra çoxhüceyrəlidir. 
 
 
16. İnciçiçəyinin şəklini dəyişmiş yeraltı gövdəsi köküm...dur –  
verilən fikirdə nöqtələrin yerinə yazılacaq şəkilçi: 
A) Feili bağlama şəkilçisidir.                
B) Sifətin dərəcə əlamətidir.        
C) Zərf düzəldən leksik şəkilçidir. 
D) Feil şəkillərinin şəkilçisidir.           
E) Mənsubiyyət şəkilçisidir. 
 
 
 
17. Şəkildə verilən əşya və heyvanın adları ......... təşkil edir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) sinonimlik             
B) çoxmənalılıq        
C) omonimlik          
D) antonimlik           
E) məcazilik 
 
 
 

Fənlərin Dostluğu Olimpiadası 2010-2015 
 
www.inteqrasiya.az                                                                      113 
 
18. NADF maddəsinin adı ilə bağlı yanlış fikirdir. 
A) İncə saitlərin sayı qalın saitlərin sayından çoxdur. 
B) Söz cingiltili samitlə başlayıb cingiltili samitlə bitir. 
C) Sözdə [q] samitinin kar qarşılığı işlənib. 
D) Sözdə ahəng qanunu pozulubdur. 
E) Sözdə sonor samitlərdən biri işlənməyib. 
 
 
 
19. İsmin hallarının sayına uyğun gəlmir: 
A) öküz soliterinin sürfəsindəki qarmaqcıqların sayı          
B) kələmin bir çiçəyindəki erkəkciklərin sayı 
C) zanbağın bir çiçəyindəki ləçəklərin sayı                         
D) qaraciyər sorucusunda sormacların sayı 
E) may böcəyində yerimə ayaqlarının sayı 
 
 
 
20. Hansı doğru fikirdə bütün sözlərin yazılışı doğrudur
A) Hüceyrə nəzəriyyəsi Teodr Şvann tərəfindən verilmişdir. 
B) Rütubət, temperatur, hava mühitin ekoloji amillərinə aiddir. 
C) Heyvanların “qanlılar” və “qansızlar” təsnifatı Aristotel 
tərəfindən tövsiyə edilmişdir. 
D) Canlıların bioloji növ müxtəlifliyi ekvatora yaxınlaşdıqca artır. 
E) İnsan həm də ictimai proqramın nəzarəti altında inkişaf edir. 
 
 
21. İnsanın döş qəfəsində olan sümüklərin sayını x ilə işarə etsək, 
x–32 ifadəsi hansının sayına uyğun gələr? 
A) sonor samitlərin                                       
B) sait səslərin                           
C) sifətin dərəcələrinin 
D) zərfin məna növlərinin                             
E) qarşılığı olmayan samit səslərin 
 

Fənlərin Dostluğu Olimpiadası 2010-2015 
 
114                                                                     www.inteqrasiya.az                 
 
22. Hansı doğru fikirlərdə cümlələr ismi xəbərlidir? 
1. İşıq mikroskopları 3600 dəfəyə qədər böyütmə qabiliyyətinə 
malikdir. 
2. Bitki hüceyrələrinin xarici qılafı qalın olur. 
3. Dələ gəmiricilər dəstəsinə aiddir. 
A) 2, 3                        B) 1, 2               C) 1, 3             
D) yalnız 1                 E) yalnız 3 


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə