İnteqrativ testləRYüklə 12.84 Mb.
Pdf просмотр
səhifə7/10
tarix26.05.2017
ölçüsü12.84 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

27. İlk hecaları tamamlayın: 
 
 
 
 
 
 
 
A) 1-Do, 2-Re, 3-Mi               B) 1-Fa, 2-Ne, 3-Si 
C) 1-Fi, 2-Re, 3-Mi                 D) 1-Fi, 2-Ne, 3-Mi 
E) 1-Mi, 2-Pat, 3-Per 
 
28. Şərtlərə aid olan cavabı seçin. 
      I. Roma – Karfagen 
      II. Sözün tələffüzündə eynicinsli cingiltili qoşasamit var. 
A) Zama                  B) İss           C) Xeroneya       
D) Kadisiyyə           E) Kanna  
 
29. Hər iki şərti ifadə edən sözü göstərin. 
    I. Çində dövlət yaratmışlar. 
    II. Leksik mənası həm “mumdan düzələn gözcüklər”dir. 
A) Suy        B) Tan        C) Sun        D) Şan          E) Sin 
 
30. Hansı cümlədə nöqtələrin yerində yazılacaq sözdə səsuzanması 
hadisəsi var? 
A) I Pyotr 1722-ci il iyun ayının 15-də Azərbaycan dilində  ........ 
nəşr etdirərək Şirvana və Xəzəryanı bölgələrə göndərmişdi.   
B) Nadir Osmanlı qoşunu üzərində ilk qələbəsini ....... qazandı.  
C) 1732-ci il 21 yanvarda Səfəvilərlə ...... arasında Rəşt müqaviləsi 
bağlandı.  
D) 1743-cü ildə I Sam Mirzənin başçılığı ilə ..... üsyan oldu.   
E) 1761-ci ildə Fətəli xan Əfşar ..... döyüşündə Zəndlər üzərində 
qələbə qazanıb.  
 
....ron 
1. Qədim 
Misirdə 
2. Roma 
imperatoru
3. Qədim Yunanıstanda 
heykəltəraş

Fənlərin Dostluğu Olimpiadası 2010-2015 
 
www.inteqrasiya.az                                                                      83 
 
31. Azərbaycanda ərəblərin dövründə məhsul vergisi ilə bağlı 
doğru fikri müəyyən edin. 
1. İkihecalıdır.  
2. Vurğusu I hecadadır. 
3. Kar samitlə başlayır və cingiltili samitlə bitir. 
4. Ahəng qanununa tabe deyil. 
A) 1, 3                  B) 2, 4 
     C) 1, 2 
 
D) 2, 3   
   E) 1, 4 
 
32. Tabeli  mürəkkəb cümlələrdən hansında yanlış fikir 
söylənilmişdir? 
A) Cavanşirin xəlifə Müaviyə ilə görüşməkdə məqsədi bu idi ki, 
Albaniyanın daxili müstəqilliyini qorusun. 
B) Slavyanlar Bərdəyə yürüş etdilər, amma onlar burada daimi 
məskunlaşa bilmədilər. 
C) Azərbaycan ərazisində ilk dövlət Manna olmasına baxmayaraq, 
Azərbaycan ilk dəfə Sacilər dövləti tərəfindən vahid halda 
birləşdirilmişdir. 
D) Monqolların Azərbaycana birinci  yürüşündə məqsəd o idi ki, 
Azərbaycanı tamamilə işğal etsinlər. 
E) Dərbəndin monqollar tərəfindən işğalı ilə Azərbaycanın işğalı 
başa çatdı. 
 
33. Aşağıda verilmiş olan eyni adlı döyüş və müqavilədə dodaq 
ahəngi ilə bərabər həmçinin küy və avaz da mövcuddur. 
A) Üçmüədzin              
B) Gümrü               
C) Amid              
D) Bağdad  
            
E) Trabzon 
 
 
 
 

Fənlərin Dostluğu Olimpiadası 2010-2015 
 
84                                                                     www.inteqrasiya.az                   
 
 
34. Hansı doğru fikirdə quruluşca mürəkkəb sıra sayı işlənib? 
A) V əsrdə Katalaun döyüşü baş verib. 
B) Slavyanların yürüşü nəticəsində Bərdə şəhəri X əsrdə tənəzzül 
etdi. 
C) XI əsrdə Sacilər dövləti yarandı. 
D) Bumin xaqan tərəfindən VI əsrdə Ötükən şəhəri paytaxt elan 
edildi. 
E) Şəmsəddin Eldəniz XII əsrdə “Böyük atabəy” titulunu qəbul 
etdi. 
 
35.  1757-ci ildə baş vermiş və Pənahəli xanın qalib gəldiyi 
döyüşün adına uyğun düzgün göstərilmiş bəndi müəyyən edin: 
 
1. Birinci növ təyini söz birləşməsidir, hər iki tərəfinin qrammatik 
göstəricisi yoxdur. 
2. Mürəkkəb adın ikinci tərəfini təşkil edən sözün leksik mənası 
“tarlaya, bostana su axıtmaq üçün açılan yol” deməkdir. 
3. Hər iki tərəf adlıq haldadır. 
4. Birinci tərəf yiyəlik, ikinci tərəf təsirlik haldadır. 
5. Birinci tərəf yiyəlik, ikinci tərəf adlıq haldadır. 
 
A) 1, 3   
B) 2, 4   
C) 2, 5   
 
D) 1, 5   
E) 3, 4 

 
 
 
 
 
İNGİLİS DİLİ –  
ANA DİLİ
 

Fənlərin Dostluğu Olimpiadası 2010-2015 
 
86                                                                     www.inteqrasiya.az                   
 
1. East or West, home is best – verilmiş atalar sözünə mənaca 
uyğun olan bayatı hansıdır? 
 
A) Əzizim, çeşmə məndən, 
     Çay məndən, çeşmə məndən, 
     İnanma yad sözünə, 
     Cavanam, keçmə məndən. 
B) Əzizim, gözlərinə, 
     Sürmə çək gözlərinə
     Özüm özünə qurban,  
     Gözlərim gözlərinə. 
C)  Əzizim, vətən yaxşı, 
      Geyməyə kətan yaxşı, 
      Gəzməyə qərib ölkə, 
      Ölməyə vətən yaxşı. 
D) Əzizim, sini-sini, 
     Doldur, ver sini-sini, 
     Mənə öz yarım gərək, 
     Neynirəm özgəsini? 
E) Əzizim, balabanı 
    Asta çal balabanı. 
    Hamının balası gəldi, 
    Bəs mənim balam hanı? 
 
 
2. Verilmiş nümunədə altından xətt çəkilmiş sözün qrammatik 
mənasına uyğun söz hansı variantdadır?  
I saw the child playing with kittens.  
A) gəlir                     B) getmək            C) oxuyacaq       
D) verilmiş               E) gülən 
 
3. Aşağıdakı cütlüklərdən hansıların tələffüzü fərqlidir? 
1. flower – flour              2. here – hear               3. rise – rice  
4. açmaq – aşmaq           5. sənəd – sənət            6. hərif  – hərf 
A) 1, 2, 4, 5              B) 3, 4, 5               C) 3, 6       
D) 2, 6                      E) 1, 4 
 
4. İngilis dilində verilmiş sözlərdən hansının tələffüzü həm ingilis, 
həm də Azərbaycan dilində eyni mənanı verir. 
A) a bag                   B) a bed                   C) bad                    
D) beg                      E) big 
 
 
 

Fənlərin Dostluğu Olimpiadası 2010-2015 
 
www.inteqrasiya.az                                                                      87 
 
5. She speaks English fluently. Verilmiş cümlənin Azərbaycan 
dilindəki tərcüməsi hansı sintaktik təhlilə uyğundur? 
A) 
~~~~~~~
~~~~~~

 B) 
~~~~~~~ ~~~~~~~
 
C) 
~~~~~~~

                   D)
~~~~~~~

 
E) 
~~~~~~~ ~~~~~~~
 
 
6. İngilis dilinin orfoepiya qaydalarına müvafiq olaraq Azərbaycan 
dilində omonim isimləri təyin edin. 
A) sell                B) hill               C) bell          
D) all                 E) ball 
 
7. Nöqtələrin yerinə uyğun gələn hissəciklərin tələffüzünə görə
Azərbaycan dilində müvafiq nitq hissəsi ardıcıllığını təyin edin. 
There  is ..... apple ..... the table ..... the blackboard.  
A) ədat, say, say          B) say, qoşma, isim      C) qoşma, say, ədat 
D) ədat, say, isim        E) say, isim, say 
 
8. İngilis dilində “– ance” suffiksi Azərbayacan dilində daha çox 
hansı şəkilçiyə uyğun gəlir? 
A) -ış
4                     
B) -dan
2               
C) -lıq
4            
D) -sız
4             
E) -lar

 
9. Verilən sözlər haqqında hansı mülahizə doğru deyil?  
socks, scissors, handcuffs, headphones, spectacles 
A) Hamısı isimdir. 
B) Biri ingilis dilində iki eyni hissədən ibarət olan sözlərə aid 
deyil. 
C) Xüsusi isim yoxdur. 
D) I sözün dilimizə tərcüməsindəki sözün son iki hərf birləşməsi 
“su” sözünün sinonimi kimi işlənə bilər. 
E) Sözlərdən yalnız biri dilimizə tərcümədə ancaq incə saitlərdən 
ibarət olan bir sözdür. 

Fənlərin Dostluğu Olimpiadası 2010-2015 
 
88                                                                     www.inteqrasiya.az                   
 
10. İngilis dilində “-th” suffiksinin dilimizdə qarşılığı olan 
şəkilçinin bir formasını hansı sözün sonuna əlavə etdikdə əmələ 
gələn yeni söz sifət olar? 
A) sarı ...                B) nar ...            C) moruq ...             
D) axır ...               E) bir ... 
 
11. 3050 sayının ingilis dilində yazılışındakı hərfləri Azərbaycan 
əlifbasındakı eyni hərflər olduğunu qəbul etsək, bu zaman hansı 
fikir doğru olmaz
A) Həmin sözlərdə 3 cür incə sait var. 
B) Həmin sözlərdə cingiltili qarşılığı olmayan samit 2 dəfə işlənib. 
C) Həmin sözlərdə eynicinsli qoşasaitli söz var. 
D) Həmin sözlərdə 2 cür sonor samit var. 
E) Həmin sözlərdə olan samitlərdən yalnız biri 3 dəfə təkrar 
işlənib. 
 
12. Hansı çoxmənalı sözün ana dilimizdəki mənalarından birini 
ifadə edən sözdə ilk iki hərfi seçib ayrı yazsaq, bu hərf 
birləşməsinin ingilis dilindəki mənası “öküz” sözü olar? 
A) give                B) put             C) pull           
D) buy                 E) like 
 
13. I see a cat on the sofa. Aşağıdakı hansı cümlədə bir verilmiş a 
artiklı ilə eyni funksiyanı daşıyır. 
A) Mən çox maraqlı bir verilişə baxdım.                           
B) Bir + bir = iki 
C) Mənim stolumun üstündə bir kitab var.                        
D) Oğlan mağazadan bir tarix, bir riyaziyyat kitabı aldı. 
E) Bir qulac ip dörd yüyrüyü bənd eləmiş kəhkəşana. 
 
 
 
 
 

Fənlərin Dostluğu Olimpiadası 2010-2015 
 
www.inteqrasiya.az                                                                      89 
 
14. Aşağıdakı hansı fikir həm ingilis, həm də Azərbaycan dilinin 
qrammatikasına uyğundur? 
A) Mübtədanın “hara” sualına cavab verməsi                     
B) Miqdar sayından sonra ismin cəmdə işlənməsi 
C) Sıra saylarından sonra ismin həmişə cəmdə olması 
D) Təyinin həmişə təyin olunan sözdən əvvəl gəlməsi 
E) Cümlənin quruluşca növlərinin eyni olması 
 
15. Aşağıdakı fikirlərdən hansı ingilis və Azərbaycan dilinin 
qrammatikası üçün doğru deyil? 
1. Hər iki dildə əvəzliklərin məna növlərinə görə eyni olması 
2. Hər iki dildə sifətin dərəcələrinin eyni sayda olması 
3. Hər iki dildə feilin təsriflənməyən (şəxssiz) formalarının sayının 
eyni olması 
4. Hər iki dildə sıra saylarını düzəldən şəkilçilərin sayının eyni 
olması  
A) 1, 2        B) 2, 3         C) 2, 4       D) 1, 4         E) 1, 3 
  
16. That big house is my uncle’s – cümləsindəki sifətin Azərbaycan 
dilindəki mənasının leksik təhlili ilə bağlı səhv cavab hansıdır? 
A) Milli sözdür.            B) Sinonimi var.       C) Antonimi var. 
D) Omonimi var.          E) Ümumişlək sözdür. 
 
17. Your hair is red, but mine is black – cümləsində işarələnmiş 
söz Azərbaycan dilində hansı nitq hissəsidir? 
A) əvəzlik                B) isim                 C) sifət          
D) zərf                     E) bağlayıcı 
 
18. I

saw
2
 my
3
 envelope
4
 on the table
5
 – cümləsində nömrələnmiş 
sözlərdən hansının Azərbaycan dilində tərcüməsi omonimlik təşkil 
edir?   
A) 1          B) 2          C) 3          D) 4          E) 5 
 
 
 

Fənlərin Dostluğu Olimpiadası 2010-2015 
 
90                                                                     www.inteqrasiya.az                   
 
19. Verilənlərdən hansılar heç bir fonetik dəyişikliyə məruz 
qalmadan həm Azərbaycan, həm də ingilis dilində leksik mənaya 
malikdir? 
1. can        2. at           3. on            4. toy           5. it         
6. fit          7. an          8. and          9. as 
A) 4, 5, 6          B) 2, 7, 9        C) 1, 3, 5      D) 2, 6, 8      E) 1, 4, 7 
 
20. “350” rəqəminin ingilis dilindəki ifadəsində istifadə olunmuş 
köməkçi nitq hissəsi Azərbaycan dilində olan aşağıdakı bağlayıcı 
ilə eyni məna növünə aiddir. 
A) ilə                     B) lakin                 C) isə            
D) həm də             E) həmçinin 
 
21. Bacım dostuna kitab hədiyyə etdi  cümləsinə morfoloji 
cəhətdən uyğun olanı tapın. 
A) They gave me a lot of useful information. 
B) The doctor sent the patient to the hospital. 
C) The children enjoyed the film. 
D) All agreed my proposal. 
E) We are proud of  Hedef`s achievement. 
 
22. One must protect nature. Aşağıdakı hansı misallar verilmiş one 
ilə morfoloji və sintaktik cəhətdən eyni funksiyanı daşıyır? 
A) Bir + bir = iki. 
B) Bu yarışda hər kəs qalib gələ bilməz. 
C) Dostum çox maraqlı bir məqalə yazdı. 
D) Müəllimlərimiz bir lüğət və bir hekayə kitabı əldə ediblər. 
E) Hər kəs ana vətənin müdafiəsinə hazır olmalıdır.  
 
 
 
 
 
 

Fənlərin Dostluğu Olimpiadası 2010-2015 
 
www.inteqrasiya.az                                                                      91 
 
23. Nöqtələrin yerinə uyğun gələn hissəciklərin tələffüzünə görə, 
Azərbaycan dilində müvafiq nitq hissəsi ardıcıllığını təyin edin. 
I walk … foot … an hour … the weekends. 
A) say, ədat, isim            
B) ədat, say, isim         
C) qoşma, say, ədat 
D) say, qoşma, isim        
E) ədat, say, say 
 
24.                    
 
 
 
 
 
 
 
 
Aşağıdakı bəndlərdən biri yuxarıda verilmiş diaqrama uyğun deyil
A) Balaca qardaşım ərik cemini xoşlayır. 
B) Sənədlərimi yol müfəttişinə təqdim etdim. 
C) O, tələsdiyindən işıqforda yaşıl işığı gözləmədi. 
D) Yol bələdçisi maşınları eyni yönə doğru istiqamətləndirməyə 
çalışırdı. 
E) Sürücülük vəsiqəsi almaq üçün yol işarələrini əzbərləməlisən. 
 
25. Verilənlərdən hansı biri heç bir fonetik dəyişikliyə məruz 
qalmadan həm Azərbaycan, həm də ingilis dilində leksik mənaya 
malikdir?    
A) hill                B) can           C) toy            
D) as                  E) ball 
 
 
 
 
traffic 
jam 
light 
warden 
sign 
inspector 

Fənlərin Dostluğu Olimpiadası 2010-2015 
 
92                                                                     www.inteqrasiya.az                   
 
26. Uyğunluğu göstərin. 
1. Mən ...u görmədim.                              a. apple 
2. Qəssab ...i şaqqaladı.                            b. home 
3. Bu oxuduğum ... maraqlı kitabdır.       c. foot 
A) 1-a, 2-c, 3-b              B) 1-c, 2-a, 3-b          C) 1-b, 2-c, 3-a               
D) 1-c, 2-b, 3-a              E) 1-a, 2-b, 3-c 
 
27. Verilmiş nümunələrin neçəsi tələffüzünə görə Azərbaycan 
dilindəki sözlərlə uyğunluq təşkil edir? 
1. bad       2. toy          3. feet          4. can         5. ball 
A) 1           B) 2           C) 3          D) 4        E) 5 
 
28. Fərqləndirilmiş sözün halına və cümlə üzvü vəzifəsinə uyğun 
olan variantı seçin. 
O, dostları ilə bərabər teatra getdi. 
A) He doesn’t agree to your answer.          
B) He is married to Ann.  
C) This a monument to a great leader.       
D) He is grateful to you. 
E) He has already flown to Moscow. 
 
29. Düzgün ardıcıllığı müəyyən edin. 
qırmızımtıl, qırmızı, qıpqırmızı... 
A) fastest, faster, fast               
B) greenish, green, dark green 
C) worse, bad, the worst          
D) grey, grayish, dark grey 
E) more, much, the most 
 
 
 
 
 
 
 

Fənlərin Dostluğu Olimpiadası 2010-2015 
 
www.inteqrasiya.az                                                                      93 
 
INTER
NAL
ESTİNG
NATİONAL
PRET
MEDİATE
30. Aşağıdakı variantlarda sözlərdən hansının tərcüməsi verilmiş 
sxemə uyğun deyil
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) Mən maraqlı kitab oxudum. 
B) O, beynəlxalq yarışlarda tez-tez iştirak edir. 
C) O, bu müqaviləni yazılı olaraq tərcümə etdi. 
D) İmtahanadan sonra ingilis dili biliyimin orta səviyyədə olduğu 
aşkarlandı. 
E) Biz şirkətin daxili siyasətinə qarışmırıq. 
 
31. “Though it was too late at night, there was a lot of traffic on 
the road” – verilmiş nümunədə altından xətt çəkilmiş söz haqqında 
yanlış fikirləri seçin. 
1. Cümlədəki qrammatik mənası feildir. 
2. Cümlədə “iz” sözü ilə sinonimdir. 
3. Omonim kimi işlənə bilir. 
4. Nümunədə həqiqi mənada işlənib. 
A) 3, 4   
 B) 1, 3  
    C) 2, 4 
 
 
D) 1, 4   
 E) 1, 2 
 
 

Fənlərin Dostluğu Olimpiadası 2010-2015 
 
94                                                                     www.inteqrasiya.az                   
 
32. Məntiqə uyğun cavabı seçin. 
A) baş                    
B) göz             
C) diş     
D) qoyun               
E) maşın 
 
 
 
33. They show me disrespect”  cümləsindəki şəkilçinin işlənmə 
yerinə görə uyğun gələni hansı nümunədədir? 
A) Küçələrdəki natəmizliyin qarşısını almaq lazımdır. 
B) Əlindəki kitabı ona dostu hədiyyə verib. 
C) Vətəni sevməyən insan olmaz. (A.Səhhət) 
D) Dağın döşündəki lalələr xüsusi gözəllik yaratmışdı. 
E) Bu məsələni yazmaq onun üçün çətin deyildi.  
 
34. Verilmiş sintaktik təhlil aşağıdakı cümlələrdən hansının 
Azərbaycan dilinə tərcüməsinə uyğundur? 
 
 
1. My nice`s sisters-in-law quarrel every day. 
2. Their cousins decided to live in USA. 
3. I read the newspaper with my father. 
4. Mrs Johnson was looking for the documents in the office. 
 
A) 1, 3         B) 3, 4          C) 2, 4           D) 1, 4            E) 2, 3 
 
35. Verilmiş nümunədə nöqtələrin yerinə uyğun gələn hissəni 
Azərbaycan dilinə uyğun tərcümə ilə yerləşdirin: “I don`t trust 
those .................”   
A) vədinə əməl edən                         B) vədini qəbul edən             
C) vədini xatırlayan                          D) vədini unutmayan                        
E) vədinə xələf çıxan
  can 
 can
 book
book
  ... 
 ...

 
 
 
 
 
FİZİKA – ANA DİLİ
 

Fənlərin Dostluğu Olimpiadası 2010-2015 
 
96                                                                     www.inteqrasiya.az                   
 
1. Dərəcəyə görə dəyişmiş sifətləri temperatura uyğun yaz. 
 
 
 
 
 
A) 1-yaşıl, 2-yamyaşıl, 3-yaşıltəhər                            
B) 1-sapsarı, 2-sarı, 3-sarıtəhər 
C) 1-göyümtül, 2-gömgöy, 3-göy                               
D) 1-şirintəhər, 2-şirin, 3-şipşirin 
E) 1-ağappağ, 2-ağ, 3-ağımtıl 
 
2. Cismə heç bir qüvvə təsir etmirsə, o hərəkətini saxlayır. 
O” əvəzliyindən sonra vergül qoyulsa, tərifdə fizika elminə əsasən 
nə dəyişər? 
A) Tərifin elmi cəhətdən heç bir elmi əsası olmaz. 
B) Tərif  Nyutonun I qanunundan çıxan fikri ifadə etməz. 
C) Əvəzliyin sintaktik vəzifəsində  dəyişiklik baş verər. 
D) Nyutonun II qanununu ifadə edər. 
E) Heç nə dəyişməz 
 
3. “Xasiyyət” sözünün düzgün tələffüzünə uyğun olaraq açarları 
bağlasaq, hansı lampa yanmaz? 

İ 

Ə 
 
A) 1, 2            B) 3           C) 4, 5            D) 6          E) 5, 6 
1. Buxar  
2. Su  
3. Buz   
 1. ... 
2. .... 
3. .... 

Fənlərin Dostluğu Olimpiadası 2010-2015 
 
www.inteqrasiya.az                                                                      97 
 
4. Sürətin dəyişmə yeyinliyini xarakterizə edən fiziki kəmiyyətin 
fonetik təhlili ilə bağlı səhvi göstərin. 
A) Yazılışı ilə deyilişi fərqlənmir. 
B) Alınma sözdür. 
C) Ahəng qanununa tabedir. 
D) Vurğu I hecaya düşür. 
E) Sözdə 2 cingiltili, 1 kar samit var. 
 
5. Verilmiş təriflərdən hansının ifadə etdiyi termin birinci növ söz 
birləşməsidir? 
A) .... verilmiş şəraitdə ölçüləri nəzərə alınmayan cisimdir. 
B) Mexaniki hərəkət hansı cismə nəzərən müəyyən edilirsə, o 
cisim ...... sistemi adlanır. 
C) Maddi nöqtənin hərəkəti zamanı fəzada verilən hesablama 
sisteminə nəzərən cızdığı xətt .... adlanır. 
D) ... mexaniki hərəkət qanunauyğunluqlarını öyrənir. 
E) ... hərəkətdə olan qaz və mayelərin mexanikasını öyrənir. 
 
6. Ağ işığın spektrə ayrılması ilə bağlı hansı fikirlər doğrudur? 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Birinci rəng qırmızıdır. 
2. Üçüncü rəng quruluşca  sadədir. 
3. Dördüncü rəng quruluşca mürəkkəbdir. 
4. Beşinci rəngdə ahəng qanunu gözlənilib.  
5. Yeddinci rəng düzəltmədir.  
6. Altıncı rəngin yazılışı ilə deyilişi fərqlənir. 
A) 1, 2, 5      B) 2, 3, 5     C) 1, 2, 5, 6    D) 1, 2, 3, 4, 6    E) 4, 5, 6 
 

5 4 Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə