İlk eksperimental psixologiya laboratoriyası neçənci ildə yaranmışdırYüklə 117.45 Kb.
Pdf просмотр
tarix13.06.2017
ölçüsü117.45 Kb.

1

İlk eksperimental psixologiya laboratoriyası neçənci ildə yaranmışdır. 

2

Azərbaycanda ilk psixologiya laboratoriyası kim tərəfindən yaradılıb? 3

Freydizm cərəyanı neçənci əsrdə meydana gəlmişdir. 

4

Azərbaycanda ilk psixologiya laboratoriyası neçənci ildə yaradılıb? 5

Etnopsixologiya nəyi öyrənir? 

6

Adaptasiya nədir? 7

Mütləq həssaslıq nədir? 

8

Fərqləndirmə həssalığı nədir? 9

Fərqlləndirmə həddi nəyə deyilir. 

10

Snesteziya nədir? 11

Sensibilizasiya nədir? 

12

Cisimlərin təhrif olunmuş səkildə qazanılması necə adlanır? 13

Hərəkət qavrayışının mahiyyətini düzgün əks etdirən bənd. 

14

Psixologiyanın prinsiplərinə aid olmayan bənd. 15

Aşağıdakılardan biri psixodiaqnostik metodlara aid deyil. 

16

Motivlərin məzmun baxımından xarakteristikasına daxil olmayan bəndi seçin. 

17

Kəskin xarici ifadəyə malik olan az müddətli, lakin qüvətli cərəyan edən hiss necə adlanır. 

18

İnsanın öz məqsədinə çatmasına maneçilik törədən real və xəyali maneələrlə rastlaşdığı zamanı düşdüyü vəziyyət necə adlanır? 

19

Stenik  hisslərin mahiyyəti: 20

Qüvvətli, uzunmüddətli və dərin cərəyan edən hiss: 

21

Çox zəif cərəyan edən emosional halət necə adlanır. 22

Diqqətin xüsusiyyətlərinə aid olmayan bənd: 

23

Antisipasiya nədir? 24

Yönəlişlik haqqında ümumi nəzəriyyənin banisi. 

25

Əyani obrazlı təfəkkür hansı yaş dövründə özünü göstərir. 26

Qız uşaqlarında kişi əlamətlərinin əmələ gəlməsi. 

27

İdentifikasiya nədir? 28

Kauzal atribusiyanın mahiyyətini nə təşkil edir. 

29

Sosial persersiya nədir? 30

Şəxsi mənanın mahiyyətinin düzgün izahı: 

31

Həm heyvana, həm də insana xas olan hissi vəziyyət: 32

Psixoloji maskalardan nə məqsədlə istifadə olunur? 

33

Fizioqnomik maskalardan nə məqsədə istifadə olunur? 34

 Yenilik effektinin mahiyyətininə təşkil edir. 

35

 İnikas nədir? 36

Tropizm termininin mənası: 

37

Səhv fikri seçin: 38

Tropizm termini hansı məqsədlə işlədilmişdir? 

39

Psixi xassə və ya xüsusiyyət nəyi bildirir? 40

İctimai şüur nədir? 

41

Şüurun funksiyaları: 42

Psixologiyanın əsas prinsiplərini göstərin. 

43

Psixologiyanın əsas metodları hansıdır? 44

Fəaliyyət nəyə deyilir? 

45

Aparıcı fəaliyyət anlayışı ilk dəfə kim tərəfindən irəli sürülmüşdür? 46

İmpritinq nədir? 

47

Psixi hadisələri əks etdirən bənd: 48

Aparıcı fəaliyyətin mahiyyətinin əsasını nə təşkil edir? 

49

Yalnız idrak prosesləri göstərilmiş bənd: 50

Rusiyada ilk eksperimental psixologiya laboratoriyası kimi tərəfindən 

yaradılıb? 

51

 Sinir sisteminin tipləri hansıdır? 52

Freydizm cərəyanı nə zaman yaranmışdır? 53

Biheviorizm cərəyanının lideri: 

54

Determinizm prinsipinin mahiyyətini əks etdirən bənd: 55

Fərdin şəxsiyyətə çevrilməsinin ilk mərhələsini hansı proses təşkil edir? 

56

Müşahidə metodunun hansı izahı doğrudur? 57

Eksperiment metodunun mahiyyətinə aid olmayan bəndi göstərin: 

58

Sosiometriya metodu kim tərəfindən işlənilmişdir? 59

Statistik metodlar neçənci illərdən tətbiq edilir: 

60

Etik xarakterlər traktatının müəllifi: 61

Genetik metodun mahiyyətinin düzgün izahı hansıdır? 

62

Diferensial psixologiya nəyi öyrənir? 63

Diferensial psixologiya termini ilk dəfə hansı əsərdə təklif olunmuş-dur? 

64

Diferensial psixologiyanın mahiyyətini izah edən bəndlərdən biri səhvdir: 65

Özünütərbiyəyə tələbat hansı yaş dövründə təzahür edir? 

66

Şəxsiyyətin psixoloji müdafiəsi mexanizminin əsasında nə durur? 67

Şəxsiyyətin özünüqiymətləndirməsinin mahiyyətini nə təşkil edir? 

68

Adekvat özünüqiymətləndirmənin mahiyyətinə dair cavablardan hansı doğrudur? 

69

Özünüqiymətləndirmənin məzmununda hansı əlamətlər üstünlük təşkil edir? 

70

İdrak motivinin mahiyyətini nə təşkil edir? 71

Əqidə nədir? 

72

Obrazlı təfəkkür nədir? 73

Özünüqiymətləndirmə hansı psixoloji törəmənin tərkibinə daxildir? 

74

Endogen nəzəriyyənin mahiyyətinin hansı izahı doğrudur? 75

Mən anlayışının işlədilməsinə ilk dəfə hnası yaşda təsadüf edilir?     

76

İradi davranışın inkişafında hansı psixoloji törəmə əsasdır? 77

Transseksualizm nədir? 

78

Sosial inkişaf şəraiti"anlayışını elmə kim daxil etmişdir? 79

Çağalıq dövrünün əsas fəaliyyəti: 

80

Mümarisənin əlamətlərinə aid edilən bəndlərdən biri səhvdir: 81

Əşyavi fəaliyyət hansı yaş dövrünün əsas fəaliyyət növüdür? 

82

Əşyavi fəaliyyətin mahiyyətinin hansı izahı doğrudur? 83

Rollu oyunlar uşağın inkişafinda hansı dəyişikliklər əmələ gətirir? 

84

Mənşəyinə görə tələbatın növləri: 85

İnsanın sosial varlıq kimi psixoloji xüsusiyyətləri hansı terminlə ifadə 

olunur? 

86

Şüursuzluq hallarını hansı elm araşdırır? 87

Özünütəhsil motivi aşağıdakılardan hansına daxildir? 

88

Hisslərin keçirilməsi zamanı bədəndə gedən üzvi dəyişikliklər: 89

Astenik hisslərin mahiyyəti: 

90

Əhvalın mahiyyətini əks etdirən bənd: 91

Ehtirasın mahiyyətini nə təşkil edir? 

92

Stress terminini elmə kim daxil etmişdir? 93

İnformasiya stressi necə yaranır? 

94

Freyd şüursuzluq dedikdə nəyi nəzərdə tuturdu? 95

Əxlaqi hisslərin mahiyyətinin düzgün izahı: 

96

Estetik hisslərin mənbəyini nə təşkil edir? 97

Emosional halətlərə daxildir: 

98

Hiss və emosiyanın mahiyyətini əks etdirən bəndlərdən biri səhvdir: 99

Motivasiyanın funksiyaları: 

100

İdrak motivləri hansılardır? 101

Yazılı şəkildə aparılan sorğu metodu: 102

Əldə edilmiş materialları kəmiyyət baxımından işləmək hansı tədqiqat 

meodları üçün xarakterik əlamətdir? 

103


İntervyü metodunun əlamətləri kimi qeyd olunan bəndlərdən biri səhvdir: 

104


Mövqe və ya status anlayışından nə məqsədlə istifadə olunur? 

105


Sosial norma nədir? 

106


Yönəlişlik anlayışı ilk dəfə kim tərəfindən işlənilmişdir? 

107


İnsanın insan tərəfindən qavranılmasında ekspressiv yük daşıyan zona: 

108


İndentifikasiya nədir? 

109


Oreol effektinin mahiyyətini nə təşkil edir? 

110


Refleksiya nədir? 

111


Mənlik şüuru hansı yaş mərhələsində formalaşır? 

112


Psixi inkişafın zəruri şərtləri hansıdır? 

113


Postnetal ontogenetik inkişaf hansı dövrləri əhatə edir? 

114


Qavrayışın mürəkkəb növləri hansıdır? 

115


İdrak nədir? 

116


Şagird şəxsiyyətinin inkişafında hansı ünsiyyət forması mühüm rol 

oynayır? 

117

Duyqu prosesinin mahiyyətini düzgün əks etdirən bənd: 118

Analizator nədir? 

119

Analizator anlayışı hansı fizioloq tərəfindən irəli sürülmüşdür? 120

 Qavrayışın əsas xüsusiyyətləri hansılardır? 

121

Sinir sisteminin tipləri hansıdır? 122

Görmə duyğusu aşağıdakılardan hansına aiddir? 

123

Görmə duyğusunun mərkəzi harada yerləşir? 124

Duyğuların mahiyyətinə aid olmayan bəndi seçin: 

125

Motivasiyanın yalnız insana məxsus funksiyası: 126

Hafizənin fizioloji mexanizmini nə təşkil edir? 

127

Uşaq təfəkkürünün inkişafında hansı psixi funksiya mühüm əhəhmiy-yətə malikdir? 

128


Tərcümeyi - hal metodu ilə öyrənilir: 

129


Psixodiaqnostika nəyi öyrənir? 

130


"Təbii eksperiment" anlayışının müəllifi kimdir? 

131


Hisslərin xarici ifadəsinin mahiyyəti: 

132


Ümumi müddəya aid olan xüsusi halları fikrən müəyyənləşdirmək fikri 

əməliyyatlardan hansına aiddir? 

133

Məfhumların mənimsənilməsində və formalaşmasında hansı amil mühüm rol oynayır? 

134


Elmi məfhumların mənimsənilməsi hansı şəraitdə baş verir? 

135


Təfəkkür fəaliyyət sahəsi kimi hansı amillər səciyyələndirir? 

136


Təfəkkürün növlərindən biri səhvdir: 

137


Mücərrəd təfəkkür hansı yaş dövrünə xas olan psixoloji törəmə kimi 

təzahür edir? 

138

"Təfəkkürün tənqidiliyi" dedikdə hansı amil ön plana çəkilir? 139

Təfəkkürün müstəqilliyi nədə ifadə olunur? 

140

Ağlın dərinliyi insanın idrak fəaliyyətinin hnası keyfiyyət xarakteris-tikasını şərtləndirir? 

141


Biri məfhumların növlərinə aid deyil: 

142


Fikri əməliyyatlara aid edilən bəndlərdən biri səhvdir: 

143


Qeyri-ixtiyari diqqət yaradan amillərə aid olmayan bəndi seçin: 

144


Uşaqlarda ixtiyari diqqətin inkişafında hansı proses daha mühüm rol 

oynayır? 

145

Diqqətin xüsusiyyətləri ifadə olunmuş bəndlərdən biri səhvdir: 146

Sözlü-məntiqi hafizənin mahiyyətini əks etdirən düzgün cavab: 

147

Sosial-psixoloji treninqdən nə məqsədlə istifadə olunur? 148

Sosial-psixoloji treninqi praktik surətdə ilk dəfə kim tətbiq etmişdir? 

149

Yaddasaxlama prosesinin assosasiyalarla əlaqədar olması fikrini ilk dəfə kim irəli sürmüşdür? 

150


Formal qarşılıqlı münasibətlərin düzgün izahı: 

151


Referenometriya üsulunu sosiometriyadan fərqləndirən cəhət: 

152


Təxəyyülün mahiyyətinə aid olmayan bəndi seçin: 

153


Təxəyyül obrazları uşağın hansı fəaliyyət növü üçün daha səciyyəvidir? 

154


Oyun fəaliyyətinin hansı növündə təxəyyül daha qabarıq şəkildə təzahür 

edir? 


155

Baş beyin qabığında yaranan dominant oynama mərkəzinin diqqətin 

fizioloji əsası olması haqqında baxış hansı fizioloqa məxsusdur? 

156


Təəccüb və biliksevərlik hisslərin hansı növünə daxildir? 

157


Nəzəri təfəkkür: 

158


Materialın möhkəmlənməsi və yadda saxlanması müddətindən asılı olaraq 

hafizənin növlərini müəyyənləşdirin: 1)Qısa müddətli hafizə 2)Operativ 

hafizə 3)Surət hafizəsi 4)Emosional hafizə 5)Uzunmüddətli hafizə 6)Sözlü-

məntiqi hafizə 7)Qeyri-ixtiyari hafizə 

159

Diqqətin keçirilməsi xüsusiyyətinin mahiyyəti: 160

Keçirilən hisslərin yadda saxlanması və yada salınması hafizənin hnası 

növünə aiddir? 

161


Şəxsiyyətin psixi xassələri hansıdır? 

162


Özünütərbiyənin mahiyyətini əks etdirən bənd: 

163


Kiçik məktəblilərdə ixtiyari diqqətin davamlılığı neçə dəqiqədir?  

164


Maslou hansı elmi cərəyanın nümayəndələrindən sayılır? 

165


Psixoanaliz cərəyanının banisi: 

166


Biheviorizm cərəyanının banisi kimdir? 

167


Tərbiyəvi tədbirlərin tətbiqi zamanı yaşlılarla uşaqlar arasında baş verən 

anlaşılmazlıq necə adlanır? 

168

"Rollar nəzəriyyəsi" adı ilə məşhur olan istiqamət: 169

"Ali psixi funksiyaların inkişafı" nəzəriyyəsinin müəllifi kimdir? 

170

Şüur və fəaliyyətin vəhdəti prinsipini irəli sürmüşdür: 171

"Pedaqoji psixologiya" psixologiya elminin hansı sahəsinin tərkibinə 

daxildir? 

172


Psixodinamik istiqamət şəxsiyyətin inkişafını hnası amillərlə bağlıdır? 

173


Assosiasiyaların fizioloji əsasını təşkil edir: 

174


Ekstraversiya və inteqrasiya anlayışlarını elmə kim daxil etmişdir? 

175


Oğlan uşaqlarında qadın əlamətlərinin əmələ gəlməsi: 

176


Diaqnostik məqsədlə istifadə olunan metod: 

177


Bədən quruluşu və xarakter əsərinin müəllifi: 

178


Aksentuasiya terminini kim təklif etmişdir? 

179


Xarakreristika sözünü ilk dəfə kim işlətmişdir? 

180


Temperament haqqında ilk təlim və zaman yaranmışdır? 

181


Hippokrat temperamenti əlaqələndirirdi: 

182


Temperamentin əsas xassələri hansıdır? 1.Emosinallıq 2.Mütəəssirlik 

3.İmpulsivlik 4.Hərəki aktivlik 5.Emosional labillik 6.Ümumi aktivlik 

183

Ali sinirf fəaliyyətinin zirək tipinə hansı temperament tipi uyğun gəlir? 184

Fərdi fərqlər psixologiyasının banisi: 

185

Temperament tiplərinə aid olmayan bəndi seçin: 186

Göstərilən bəndlərdən biri müəyyən olunmuş xarakter əlamətlərinə aid 

deyil: 

187


XX əsrin əvvəllərində psixi inkişafın mənbəyini izah etməyə cəhd edən 

cərəyan: 

188

20-30-cu illərdə özünü uşaq haqqında xüsusi "elm" adlandıran elm hansıdır? 

189

Fikri fəaliyyətin mərhələlər üzrə formalaşması nəzəriyyəsinin əsasını kim 

qoymuşdur? 

190


Tərbiyə prosesinin mahiyyətini təşkil edən cəhətə aid olmayan bəndi 

göstərin: 

191

"Uşaqları tərbiyə edə-edə və öyrədə-öyrədə öyrənmək lazımdır ki, onları öyrənə-öyrənə tərbiyə edək və öyrənək" sözlərinin müəllifi: 

192


İnsan tərbiyənin mövzusudur əsərinin müəllifi kimdir? 

193


"Məna maneəsi" nədə özünü göstərir? 

194


Dominat oynama sahəsi haqqında  təlimin banisi kimdir? 

195


Hansı komponent təlimin strukturuna daxil deyil? 

196


Tədris işlərinin srtukturuna daxil olmayan bəndi seçin? 

197


"Öyrənməyə qabillik" anlayışını kim irəli sürmüşdür? 

198


Planlı və müəyyən üsullardan istifadə etməklə təşkil edilən yaddasaxlama: 

199


"Fəal inkişaf zonası" analyışının mahiyyətini düzgün əks etdirən bənd: 

200


Təlimin strukturu ilə bağlı konsepsiyası yoxdur: Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə