I beynəlxalq həMZƏ NİgariYüklə 21.7 Mb.
Pdf просмотр
səhifə1/44
tarix26.07.2017
ölçüsü21.7 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44

I BEYNƏLXALQ 

HƏMZƏ NİGARİ 

SİMPOZİUMU

Qarabağdan Amasiyaya Könül Körpüsü

Qafqaz Üniversitesi Qafqaz Araştırmalar İnstututu nəşriləri № 5

31 May - 1 İyun 2012

AMASİYA

Hazırlayanlar:Dos.Dr. Mehmet Rıhtım

Dos.Dr. Metin Hakverdioğlu

Dr. Fariz Xəlilli

Muttalip Ulutanrıverdi

Qafqaz Üniversitesi Qafqaz 

Araştırmalar instututu2

I BEYNƏLXALQ HƏMZƏ NİGARİ SİMPOZİUMU | Amasiya

I. ULUSLARARASI

HAMZA NİGARİ 

SEMPOZYUMU

31 Mayıs - 1 Haziran 2012

AMASYA

Editörler:Doç.Dr. Mehmet Rıhtım

Doç.Dr. Metin Hakverdioğlu

Dr. Fariz Halilli

Muttalip Ulutanrıverdi

Karabağ’dan Amasya’ya Gönül Köprüsü

Qafqaz Üniversitesi Qafqaz 

Araştırmalar instututu

Kafkas Üniversitesi Kafkas Araştırmaları Enstitüsü Yayınları № 53

I BEYNƏLXALQ HƏMZƏ NİGARİ SİMPOZİUMU | Amasiya

1

ST

 INTERNATIONAL HAMZA NIGARI 

SIMPOSIUM

31 May - 1 June 2012

AMASIA


Editors:

Doc.Dr. Mehmet Rıhtım

Doc.Dr. Metin Hakverdioglu

Dr. Fariz Khalilli

Muttalip Ulutanrıverdi

Bridging Soul from Karabakh to Amasia

Qafqaz Üniversitesi Qafqaz 

Araştırmalar instututuQafqaz University Qafqaz Research İnstitute publication № 5

4

Ön söz ...............................................................................................................................................................  7

“BƏZMİ SƏMADAN KEÇMƏZƏM…”

Qənirə Paşayeva  ..............................................................................................................................................  11

MÖVLANA İSMAYIL SİRACƏDDİN ŞİRVANİ QAFQAZ MÜRİDİZMİ İDEOLOGİYASININ BANİSİDİR

Arif Bəşirov  ......................................................................................................................................................  33

NİGÂRÎ DÎVÂNI’NIN SÖZBİLİM YÖNÜYLE İNCELENMESİ

Elif AYAN NİZAM  .............................................................................................................................................  39

XIX ƏSRDƏ CARTALA (Car-Balakən) BÖLGƏSİNDƏ TƏSƏVVÜFÜN ROLU

Əhməd Niyazov  ................................................................................................................................................  49

ELXANLI ÇAĞININ QARABAĞ TÜRBƏLƏRİ

Cəfər QİYASİ  ....................................................................................................................................................  57

SEYYİD MİR HAMZA NİGARÎ `NİN YAŞADIĞI DÖNEMDE 

AZERBAYCAN`IN İÇTİMÂİ-SİYASİ DURUMU ÜZERİNE

Fariz Farzali  ....................................................................................................................................................  65

XIX ƏSRDƏ QAFQAZDA TƏSƏVVÜFİ CƏRƏYANLAR

Fariz Xəlilli  ......................................................................................................................................................  75

MİR HAMZA NİGÂRÎ, BAHTİYAR VAHABZÂDE VE YAVUZ BÜLENT 

BÂKİLER’İN HAYAT HİKÂYELERİ VE ESERLERİ BAĞLAMINDA VATAN SEVGİSİ

Hüsniye MAYADAĞLI  ......................................................................................................................................  95

ŞEYX MAHMUD ƏFƏNDİ XIX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİNDƏ GÖRKƏMLİ ŞƏXSİYYƏT KİMİ

Xanımağa İSMAYILOVA  ..................................................................................................................................  107

SEYİD NİGARİNİN “SƏNİ” RƏDİFLİ QƏZƏLİNƏ YAZILMLŞ BİR NƏZİRƏ HAQQINDA

Huraman Hummatova  ......................................................................................................................................  115

“BEN” deki SEYYİD NİGARİ

İbrahim Yıldırım ...............................................................................................................................................  121

MİR SEYYİD HAMZA NİGÂRÎ’Yİ ANLATAN YAZARI BİLİNMEYEN BİR RİSALE

Kurtuluş ALTUNBAŞ  .......................................................................................................................................  137

QARABAĞIN QƏDİM MƏDƏNİYYƏT ƏNƏNƏLƏRİ

Qafar Cəbiyev  ..................................................................................................................................................  147

HƏMZƏ NİGARİNİN DİVANINDA FOLKLORDAN GƏLƏN BƏZİ DİL VƏ İFADƏ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Maarifə HACIYEVA  .........................................................................................................................................  157

FAHREDDİN AĞABALİ’NİN “HUMAY-I ARŞ” ADLI ESERİNDE MİR HAMZA 

NİGARİ İLE ALAKALI BİLGİ VE BELGELER 

Mehmet RIHTIM  ..............................................................................................................................................  167

NİGÂR-NÂME MESNEVİSİ VE TEREKEME SÖZLÜ KÜLTÜRÜNDE YAŞAYAN NİGÂRÎ

M. Mete Taşlıova  ..............................................................................................................................................  175

MİR HAMZA NİGARÎ’NİN FUZULÎ’YE NAZİRELERİ

Metin HAKVERDİOĞLU ..................................................................................................................................  189

MİR HAMZA NİGARİNİN TASAVVUF ANLAYIŞI

Mətanət ABDULLAYEVA  .................................................................................................................................  233

İÇİNDEKİLER5

XIX ƏSRİN DÜNYA FƏLSƏFƏSİ TARİXİNDƏKİ XARAKTERİSTİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

VƏ BU ƏSRDƏ YAŞAMIŞ AZƏRBAYCANLI NƏQŞİBƏNDI ŞEYXİ MİR HƏMZƏ NİGARİ

Mətanət Sadıqova (Şəkixanova) ........................................................................................................................  239

SEYYİD MİR HAMZA NİGÂRÎ’NİN DÜŞÜNCELERİ VE DİVANINDA KARABAĞ

Yrd.Doç.Dr.Muzaffer AKKUŞ  ..........................................................................................................................  247

NİGARİ AŞİQİ ŞAHNİGAR XANIM RƏNCUR

Minaxanım TƏKLƏLİ  

Fəridə ƏLİYEVA ...............................................................................................................................................  255

SEYİD NİGARİ VE MÖVLANA CƏLALƏDDİN RUMİ

Nəzakət Məmmədli  ...........................................................................................................................................  271

SEYYİD NİGARÎ’NİN ŞİİRLERİNDE “HÜSN-İ TALİL” SANATININ KULLANIMI

Ömer BAYRAM .................................................................................................................................................  277

SEYYİD NİGÂRÎ’NİN POETİKASI

Parvana BAYRAM  ............................................................................................................................................  285

NİGÂRÎ DİVANINDA KUR’AN KÜLTÜRÜ

Recep Orhan ÖZEL  ..........................................................................................................................................  299

SEYYİD NESİMİ VE MİR HAMZA NİGARİ: ŞİİRSEL SÖZÜN SEYRİ

Seadet Şıhıyeva  ................................................................................................................................................  323

XX ƏSRİN 20-30-CU İLLƏRİNDƏ AZƏRBAYCANDA MÜRİDİLİYƏ QARŞI MÜBARİZƏ

Şəhla Nuruzadə .................................................................................................................................................  345

XIX. YÜZYIL AZERBAYCAN’INDA DOĞU-BATI ÇATIŞMASININ 

KÜLTÜREL HAYATA YANSIMALARI

Zemine ZİYAYEVA  ............................................................................................................................................  353

AZƏRBAYCANIN MƏNƏVİ HƏYATINDA TƏSƏVVÜF (S.Y.BAKUVİ VƏ XƏLVƏTİLİK CƏRƏYANI)

Zöhrə Əliyeva  ...................................................................................................................................................  359

POSTERLƏR  ..................................................................................................................................................  365

MİR HƏMZƏ SЕYİD NİGARİ: HƏYAT VƏ YARADICILIĞI 

Albina RZAYEVA  ..............................................................................................................................................  367

ÜMUMTÜRK ƏDƏBİ, FƏLSƏFİ FİKRİNDƏ TÜRKÇÜLÜYÜN MAHİYYƏTİ VƏ TƏKAMÜLÜ 

Faiq Ələkbərov  .................................................................................................................................................  373

HƏMZƏ NİGARİNİN MÜRİDİ HACI MAHMUD ƏFƏNDİ

Faiq NƏSİBOV .................................................................................................................................................  381

SEYİD HƏMZƏ NİGARİ TƏRİQƏT ŞAİRİDİR

Şahismayıl İsmayılov  .......................................................................................................................................  385

MİR HƏMZƏ NİGARİNİN HİKMƏT XƏZİNƏSİ

Şəbnəm MƏSTƏLİLİ  ........................................................................................................................................  391

CİCİMLİDƏN AMASİYAYA GEDƏN TƏSƏVVÜF YOLU 

Prof.Dr. Şikar QASIMOV

Flora QASIMOVA  ............................................................................................................................................  395

FOTOLAR  .......................................................................................................................................................  405

İÇİNDEKİLER6

I BEYNƏLXALQ HƏMZƏ NİGARİ SİMPOZİUMU | Amasiya7

ÖN SÖZ

Son zamanlarda düzenlenen yerel tarihi kültür değerleri ve şahsiyetlerini konu 

alan sempozyumlardan biri de bu günlerde Amasya’da yapıldı. 31 Mayıs -1 Hazi-

ran tarihlerinde Amasya Üniversitesinin evsahipliğinde gerçekleşen “Karabağ’dan 

Amasya’ya Gönül Köprüsü – Uluslararası Hamza Nigârî Sempozyumu” Azerbaycan 

ve Amasya’da üniversite ve gönüllü kuruluşların ortak çalışması ile meydana geldi. 

Sempozyum,  Azerbaycan’dan  Qafqaz  Üniversitesi  Qafqaz  Araştırmaları  Enstitüsü 

ve MİRAS Kültürel İrsin Öğrenilmesine Kömek İçtimai Birliği, Amasya’dan Amasya 

Üniversitesi ve Azerbaycan Türkleri Kültür, Sanat ve Dayanışma Derneğinin katılımı 

ile gerçekleşti. 

Sempozyuma  konu  olan  Mir  Hamza  Nigârî  tasavvufi  ve  edebi  yönü  ile  19. 

Asra damgasını vuran önemli bir şahsiyettir. 1798 yılında Azerbaycan’ın Karabağ 

bölgesinde  doğan  Nigârî,  yine  bu  asırda  aynı  bölgede  yetişen  Mevlânâ  Hâlid-i 

Bağdadi’nin halifesi İsmail Şirvani’nin müridi olarak Sivas ve Amasya’da tasavvufi 

eğitimini gerçekleştirmiştir. Bir müddet Karabağ’da ilim ve tasavvuf eğitimi vermek-

le meşgul olan Nigârî, Rus yönetimi tarafından takibata uğrayınca memleketini terk 

etmek mecburiyetinde kalarak Erzurum’a gelmiştir. Daha sonra Amasya’ya yerleşen 

Nigârî buradaki tasavvufi faaliyetleri yanında yazdığı tasavvufi şiirlerle de meşhur 

olmuştur. Bu dönemde Azerbaycan’ın Karabağ ve Kuzey-batı bölgesindeki halife-

lerinin faaliyetleri sonucunda binlerce insan göç ederek Amasya ve etrafına yerleş-

mişlerdir. Hamza Nigârî Nigar sembolü ile ifade ettiği Allah aşkını büyük bir cezbe 

ile Divan ve halk edebiyatı tarzındaki şiirlerinde yansıtmışdır. Fuzulî, Şeyh Galib ve 

Niyazi Mısrî etkisiyle Türkçe ve Farsça divanları, Nigarname, Menakıbname isim-

li eserleri olan Nigârî, 1886 yılının 11 Ekim günü sürgün yaşadığı Harput’ta vefat 

eder. Vasiyeti üzerine Amasya’ya getirilerek Beyazıdpaşa mahallesinde defnedilir. 

Daha sonra Azerbaycan’daki müridlerinin yardımıyla türbe ve yanında Şirvanlı ca-

mii yaptırılır. Melami-Alevi neşveye sahip cezbeli bir şeyh olan Nigârî, Azerbaycan 

ve Türkiye’nin tasavvufi-edebi ortak değeri olarak edebi, tasavvufi, felsefi ve tarihi 

açıdan önemli bir şahsiyettir.  

Günümüze  kadar  Türkiye’de  Nigâri  ile  ilgili  çalışmalar  yapılmışsa  da 

Azerbaycan’da  son  yıllara  kadar  edibin  ismi  sadece  birkaç  edebiyat  tezkiresinde 

geçmekle kalmıştır. Türkiye’de birkaç kere basılan Türkçe Divanı dr.Nezaket Mem-

medli tarafından 2010 yılında Azerbaycan Türkçesinde yayınlanmıştır. Diğer bir ça-

lışma ise dr.Pervane Bayram’ın “Karabağlı Seyid Mir Hamza Nigâri’nin hayatı, yara-

dıcılığı ve Türkçe divanının poetik strukturu” isimli doktora tezi olmuştur. 

Mayısın  31’de  Amasya  Üniversitesi  konferans  salonunda  gerçekle-

şen  “Karabağ’dan  Amasya’ya  Gönül  Köprüsü  –  Uluslararası  Hamza  Nigârî 

Sempozyumu”nun açılış töreninde Azerbaycan Türkleri Kültür, Sanat ve Dayanışma 

Derneğinin başkanı Muttalip Ulutanrıverdi, derneğin onursal üyesi, Avukat Orhan 

Kayıhan, MİRAS başkanı Fariz Halilli, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin 

Orbay, Giresun Üniversitesinin Rektörü Prof. Dr. Aygün Attar ve Azerbaycan Mil-

letvekili Ganire Paşayeva, katılımcıları selamlayarak Azerbaycan-Türkiye kardeşliği-

nin tarihi geçmişinden, Hamza Nigârî’nin iki ülke açısından birleştirici fonksiyonu-

na dikkat çekmişler, Nigari’nin hayat yolu ve edebi faaliyeti hakkında görüşlerini 

paylaşmışlardır. Açılış töreninde yer alan konuşmacılar Karabağ konusunu özellikle 


8

I BEYNƏLXALQ HƏMZƏ NİGARİ SİMPOZİUMU | Amasiya

seslendirmekle gelecekte Hamza Nigârî Sempozyumlarından birisinin Karabağ’da 

teşkil olunması temennisini dile getirdiler. Aynı zamanda Karabağ edebi mirasının 

Amasya’da Hamza Nigârî ile temsil edilmesinin Türk dünyası tarihi için önemli bir 

hadise olduğu ve bu mirasın araştırılmasına ihtiyaç olduğu vurgulandı. 

Sempozyuma  konusunu  ve  amacını  özetleyen  çok  etkili  ve  samimi  bir  ko-

nuşma  yapan  Azerbaycan  milletvekili  Ganire  Paşayeva,  Amasya’nın  19.  yüzyılda 

Azerbaycan’ın çeşitli bölgelerinden göç eden insanlara kucak açtığını ifade ede-

rek; “Amasya bizim için gurur ve iftihar bölgesidir. Bu gün Hamza Nigârî’yi yalnızca  

anmak  değil,  gençlere  gerektiği  şekilde  anlatmak,  onun  zengin  edebi-ilmi  irsine 

sahiplenme duygularını aşılamak önem arz etmektedir” dedi. Nigârî’nin tam mana-

sıyla hem bir alim, hem bir gönül insanı, hem bir mücahid, hem de bir şair olduğu-

nu vurgulayarak tüm organizatörlere teşekkür etmiş, katılımcılara başarılar diledi. 

Azerbaycan’dan ve Türkiye’nin muhtelif illerinden gelen Hamza Nigârî hayran-

larının doldurduğu konferans salonunda yapılan ve bir saat süren açılış töreni TRT 

AVAZ kanalından canlı olarak yayınlanmışdır.  

Verilen kısa aradan sonra sempozyumun açılış oturumuna geçilmiş ilk olarak 

Qafqaz Üniversitesi Qafqaz Araştırmaları Enstitüsü müdürü Doç. Dr. Mehmet Rıh-

tım söz alarak Azerbaycan tasavvuf tarihi, Anadolu’ya intikal yolları, temsilcileri ve 

Amasya-Azerbaycan tasavvuf alakalarının tarihi hakkında geniş bir sunum yapmış, 

Türk tarihinde tasavvuf kültürünün Azerbaycan bölgesinden nasıl beslendiğini gö-

rüntülerle anlatmıştır. Büyük ilgi uyandıran bu tebliğin ardından İstanbul Üniver-

sitesi  emekli  profösörü  İbrahim  Yıldırım  “Benim  Gözümle  Nigari”  adlı  tebliğinde 

Azerbaycanlıların  Amasya’ya  geliş  yollarını  ve  Amasya’ya  taşıdıkları  Azerbaycan 

kültürünü  kendi  hayatından  hatıralarla  örnekler  vererek  görüntülerle  birlikte  an-

latmıştır. 

Ikinci gün, yani 1 Haziran’da sempozyum iki bölüm halinde ayrı salonlarda de-

vam etmiştir. Toplam sekiz oturum olarak gerçekleşen sempozyumda Azerbaycan 

ve Türkiye’den katılan elliye yakın edebiyat, dil, tarih, folklor, sanat tarihi, felsefe, 

ilahiyat ve diğer alanlarda uzman ilim adamları tarafından bildiriler sunuldu. Bildi-

riler; Hamza Nigârî’nin, edebi ve tasavvufi hayatı, Karabağ ve Amasya’daki hayatı, 

fikirleri, şiiri, etkilendiği ve etkilediği şahsiyetler, şiirlerinde Karabağ, divan ve halk 

edebiyatındaki yeri, yaşadığı devrin siyasi ve kültürel vaziyeti, eserlerindeki dil ve 

edebi özellikleri, mana ve uslup hususiyetleri, 19. Asır Türk-İslam bölgesindeki etki-

leri, tasavvuf tarihindeki yeri ve özellikleri, Azerbaycan ve Amasya’da Nigari kültürü-

nün izleri ve devam eden tesirleri gibi konular etrafında tebliğler dinlenildi. Hamza 

Nigârî’nin geçtiği ömür yolu, edebi tasavvufi faaliyetleri ile ilgili yeni araştırmalar ve 

bu sahada yapılması gereken görevlere dair bilgiler sunuldu. 

Sempozyuma katılan değerli bilim adamları Hamza Nigârî’yi Fuzuli, Nesimi ve 

Şeyh Galib gibi şairlerle karşılaştırarak benzer ve farklı yönlerini sanatlar açısından 

kıyaslamışlar,  ilginç sonuçlar ortaya koymuşlardır.  İsimlerinden  görüldüğü üzere 

Bildiriler, Mir Hamza Nigâri’nin edebi kişiliği ve Karabağ muhiti üzerinde yoğunlaş-

mıştır. Şahsi hayatı, eserleri, edebi tesirleri, şiirlerinin mana boyutu, felsefi derinliği, 

edebi ve fikri mektebi, Azerbaycan ve Amasya’da Nigarilik, halifeleri, Çarlık Rusyası 

ve Sovyetler devrinde aleyhinde yapılan faaliyetler, tarikatı ve şeyhi, Ehl-i Beyte kar-

şı münasebeti, çevresinde oluşan tartışmalar gibi konular ile tasavvufi yönü hakkın-

da ise çok az bilgi verilmiştir. Bu gibi konularda daha tafsilatlı ve geniş araştırmalara 

ihtiyaç olduğu ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla Hamza Nigari sempozyumlarının periyo-


9

I BEYNƏLXALQ HƏMZƏ NİGARİ SİMPOZİUMU | Amasiya

dik olarak devam ettirilerek Nigari’nin bir edebi-tasavvufi şahsiyet olarak incelen-

mesinin ve keşfedilmesinin lüzumu anlaşılmıştır. Aynı zamanda Hamza Nigari’nin 

Azerbaycan ve Türkiye arasında birleştirici bir fonksiyona sahip olduğu, ülkelerimiz 

arasında gönül birliğinin tesisinde ve bir millet olgusunun tahakkukunda önemli bir 

fiğür olabileceği anlaşılmıştır. Hamza Nigârî’nin hayatı, fikirleri ve faaliyeti sadece 

sempozyumlarla sınırlı kalmamalı, yeni ilmi tezlere de konu olmalıdır. 

Sempozyum sonrası katılımcılar Amasya şehrinin tarihi ve görülecek yerlerini, o 

cümleden, Hamza Nigârî ve İsmayıl Şirvani’nin türbelerini ziyaret etmişler. Amasya 

valisi  Abdil  Celil  Öz  ve  Amasya  Üniversitesinin  rektörü  Metin  Orbay  Azerbaycan 

nümayende heyetini kabul etmişdir.

Sempozyumun kapanış toplantısı doçent Mehmet Rıhtım’ın başkanlığında ya-

pıldı, AMEA Elyazmalar Enstitüsünün doçenti Nezaket Memmedli, Yıldırım Beyazıt 

Üniversitesinin doçenti Mete Taşlıova konuşmuş, sempozyumu değerlendirmişler. 

Kapanış konuşmasında katılımcılara ve teşkilatçılara teşekkür eden Mehmet Rıhtım; 

sempozyumun  en  büyük  neticesinin  Hamza  Nigârî  irsinin  öğrenilmesi  için  daha 

çok işler yapılması ve bu sempozyumun devamının getirilmesi gerekliliğinin ortaya 

çıkması olduğunu demiş, yine Hamza Nigârî irsinin korunması ve tebliği kasdıyla 

hem Amasya üniversitesinde, hem de Azerbaycan’da araştırma merkezlerinin yara-

dılmasının önemini vurgulamanın yanısıra Amasya’da bir Hamza Nigârî müzesinin 

kurulmasının  gerekliliğini  dile  getirmiş,  Sempozyumun  ikincisinin  Azerbaycan’da 

gerçekleştirilmesi teklifini ileri sürmüşdür. 

Sempozyum  Düzenleme  Kurulu  tarafından  yayımlanan  Sempozyum  Kapanış 

Bildirisinde şu görüşlere yer verildi; 

İki Devlet Bir Millet parolası ile kardeşliğimizi pekiştirdiğimiz Azerbaycan ile yeni 

bir gönül köprüsü kurmak ve iki ülkenin ortak bir değeri olan büyük şair, mutasav-

vıf ve gönül eri Seyyid Mir Hamza Nigârî’yi çeşitli cepheler ile tanıtmayı, anlamayı 

ve anlatmayı amaçlayan sempozyumumuzun kapanış oturumunda varılan kararlar, 

öneriler ve temenniler şunlardır:

1.   Seyyid Mir Hamza Nigârî’nin gönül köprüsünden geçmeye vesile olacak sem-

pozyumun gelecek senelerde de -gönlün arzusu- doğduğu, büyüdüğü mem-

leketinde Karabağ’da ya da Bakü’de gerçekleştirerek O’nun sanatı, edebî kişiliği 

ve hayat yolculuğunda gün yüzüne çıkarılmayı bekleyen noktaları aydınlatmaya 

devam etmek,

2.   Seyyid Mir Hamza Nigârî’yi ve sanatını çeşitli cepheleriyle tanıtmak, Amasya ve 

Karabağ’la özdeşleşmiş bu mutasavvıf şairimizin adına Amasya Üniversitesi’nde 

bir kültür ve araştırma merkezi kurularak bu ismi ölümsüzleştirmek,

3.   Yer  altındaki  madenlerimiz  gibi  çıkarmamızı  bekleyen  bu  altın  değerindeki 

şahsiyetleri  gençliğimize  tanıtmak  amacıyla  hayatının  uzun  yıllarını  geçirdiği 

Amasya’da Mir Hamza Nigârî adına bir müze kurulması;

Sonuç olarak; Mir Hamza Nigârî bir Mevlana’dır, bir Hacı Bektaş’tır, bir Yunus 

Emre’dir. Onu anmak kendimizi anlamaktır. Onu anlamak Azerbaycan ile gönül köp-

rüsü kurmaktır. Onu sevmek şiiri, sanatı, ahlakı, kısaca insanı sevmek demektir. Ana-

dolu ile Azerbaycan ve tüm Türk yurtları arasında kopmaz bağlar kurmak demektir.

Sempozyumun Kapanışında söz alan Azerbaycan Türkleri Kültür, Sanat ve Daya-

nışma Derneği başkanı Muttalib Ulutanrıverdi, teşkilatçılar adına sempozyuma katı-

lanlara teşekkür etmiştir. Ulutanrıverdi, sempozyum fikrinin ve isim babasının, Bakü 

seyahati esnasında Qafqaz Üniversitesinde görüştüğü Mehmet Rıhtım olduğunu 


10

I BEYNƏLXALQ HƏMZƏ NİGARİ SİMPOZİUMU | Amasiya

belirterek özel olarak kendisine teşekkürlerini ifade etmiş, çok önemli bir başarıya 

imza atıldığını vurgulayarak gelecekte Karabağ’da yapacakları sempozyuma herkesi 

davet etmiştir. 

Doç. Dr. Mehmet Rıhtım

Qafqaz Üniversitesi, Qafqaz Araştırmaları Enstitüsü müdürü


11

I BEYNƏLXALQ HƏMZƏ NİGARİ SİMPOZİUMU | AmasiyaКаталог: userfiles
userfiles -> Penitensiar sistemdə Vərəmə nəzarət üzrə TƏLİmat
userfiles -> Рабочая учебная программа дисциплины «эндодонтия» для специальности 060201. 65 «Стоматология» Всего зет 6 Всего часов 216, из них
userfiles -> Рабочая учебная программа дисциплины «пародонтология» для специальности 060201. 65 «Стоматология» Всего зет 4
userfiles -> Kafedra: “Biznesin təşkili və idarə olunması” Fənn: “Antiböhranlı idarəetmə” Müəllim: Nəbiyev Aydın Xalıq oğlu
userfiles -> Şəhərsalmanın əsasları” fənnindən testlər
userfiles -> MÖvcud liSTİnq təLƏBLƏRİ
userfiles -> HƏyat və FƏALİYYƏTİNİN Əsas tariXLƏRİ 1936 5 mart


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə