H e y d ə r Ə lirz a oğ lıı a y d u ı ifa d ə oU ınan x a r iz m a y a m a likYüklə 5.46 Mb.
Pdf просмотр
səhifə9/15
tarix11.06.2017
ölçüsü5.46 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15

1Ö8
Xoşməramlı səfır
m araqland ı.  Bergeze  qalereyasm da  17-18-ci  əsrlərə  aid  təsviri  sənət 
əsərlərindəki  real m əişət lövhələri, m ənzərələrdəki  təbiilik, rom an tik a, 
təbiətin  canlı  boyaları,  zahiri  təm təraq  və  tən tən ə  ru h u n u n   üstünlük 
təşkil  etdiyi  realizm   elem entləri  istər-istənıəz  in sanlard a xoş  ovqat ya- 
ra d ır.
M əşhur  İtaliya  m em arı  və  heykəltəraşı  B erinin  heykəllərində,  mo- 
nu m en tal  kom pozisiyalarda  güclü  dinam ika  elə  ilk  baxışdan  diqqəti 
cəlb  edir.  İtaliy ad a  həssashqla  qorunan  və  böyük  səxavətlə  qonaqlara 
nüm ayiş  etd irilən   h ər  bir  mədəniyyət  abidəsi,  incəsənət  nüm unəsi  is- 
tər-istəm əz  onu  m üşahidə  edənlərdə  bu  ölkəyə  rəğbət,  xoş  duyğular 
oyadu’.  A zərbaycan  Prezidentinin  xanım ı  M ehriban  Əliyeva  tanışlıq- 
dan  m ənm un  qaldığmı  bildirm işdir.
1  m a rl 2 0 0 5
109

M ehriban  ƏLİYEVA
MEHRİBAN  XANIM  ƏLIYEVA 
YUNESKO-nun  XOŞMƏRAMLI 
SƏFİRLƏRİNtN  İLLİK  İCLASINDA 
İŞTİRAK  EDƏCƏKDİR
X oşınəraınlı  səfir,  H eydər  Əliyev  Fondıınıın  və  Azərbaycan  Mədə- 
niyyətinin  D ostlan  F ondnnun  prezidenti  M ehriban  xannn  Əliyeva 
n ıartn ı  3 -4 -d ə  P arisdə,  Y U N ESK O -nnn  xoşm əranılı  səfirlərinin  illik 
iclasnıda iştirak   etnıək  üçiin  F ran sa  pay tax tn ıa yola  diişm üşdür.  Meh- 
riban  xanını  Əliyevannı  P arisə  səfəri  böyük  m araq   doğurnr.
YU N ESK O -dan verilən m əh u n ata görə,  iIHk iclasda dünyam n bir sı- 
ra   görkəndi  ictim ai-siyasi,  elm  və  m ədəniyyət  xadim ləri,  o  cümlədən 
Mstislav  R ostropoviç,  M onserrat  Kabalye,  M ərakeşin  şahzadəsi  Lalla 
M ərj'ənı,  L üksem burqun  hersoginyası  M ariya  T ereza,  habelə  Ömər 
Zülfü  Livanelh,  Z urab  Sereteli  və  digər  xoşnıəram lı  səfirlər  də  iştirak 
edəcəklər.
İclasda  təhsilin  davandı  inkişafda  rolu  və  on u n   hannya  müyəssər ol- 
m ası,  təbii  fəlakətlər  zanıanı  Y U N ESK O -nun  fəaliyyəti  və  bir  sıra  di- 
g ər  m əsələlər  m üzakirə  olunacaqdır.
Y U N ESK O -nnn  baş  d irek to ru   Koiçiro  M atsuuranın  giriş  nitqindən 
sonra  təhsilin  davam h  inkişafda  ro huıa həsr olunm uş ongünlüyün  toq- 
dim atı  keçiriləcəkdir,
Sonra  Y U N ESK O -nun  xoşm əram lı  sətu'ləri  bu  təşkilatın  Hökuınət- 
lərarası  O keanoqrafiya  Komissiyası  tərəfindən  hazırlanm ış  və  2007-ci 
ildə  istifadəyə  veriləcək  Sunaıniyə  qarşı  xəbərdariıq  sisteıni  ilə  tanış 
olacaqlar.
M ehriban  xanım   Əliyeva illik  iclasda çıxış edəcək, gündəlikdəki  mə-
110
Xoşməramlı səfır
sələlərlə  əlaqədar ölkəmizdə  görülən  nıühüm   işlər  barədə  ətrafh   m əlu- 
m at  verəcək,  hai)elə  b ir  sıra  görüşlər  keçirəcəkdir.
YUNESKO  M ehriban  xam m   Əliyevanın  A zərbaycanda  və  Qafqaz 
regionunda  m ədəni  irsin  qorunm asında,  təhsilin  və  idm anın  inkişafm - 
da  xidm ətlərini  yüksək  qiym ətləndirir.  Bu  beynəlxalq  təşkilat  Azər- 
baycan  P rezidentinin xam m ım n  fəaliy>'ətinə  böyük diqqət y etirir.  YU- 
N ESK O -nun  saytında  M ehriban  xanım   Əliyeva  haqqnıda  xüsusi  səhi- 
fə açılmış,  onun gördüyü işlər barədə geniş inform asiya, habelə xoşmə- 
ram lı  səfır  adınm   verilm əsi  m ərasim inə  dair x əb ə r,  fotoşəkillər yerləş- 
dirilm işdir.
2  m a rl 2 0 0 5
111

M ehriban  ƏLİYEVA
YUNESKO-nun  XOŞMƏRAMLI
SƏFİRİ,  HEYDƏR  ƏLİYEV  FONDUNUN 
PREZİDENTİ  MEHRİBAN XANIM 
ƏLİYEVA  “ CASPİAN  ENERGY 
İNTEQRATİON AWARD  -  2 0 0 5 ” 
BEYNƏLXALQ  MÜKAFATINA 
LAYİQ  GÖRÜLMÜŞDÜR
X əzər  İnteqrasiya  İşgüzar  K lubundan  AzərTAc-a  daxil  olmuş  m ət- 
b u a t  m əlum atm da  bildirilir  ki,  Y U N ESK O -nun  xoşm əramlı  səfiri, 
H eydər Əliyev  F ondunun və A zərbaycan  M ədəniyyətinin  Dostları  Fon- 
d u n u n   prezidenti  M ehriban  xanım   Əliyeva  “2004 -cü   ilin  ictimai  xadi- 
m i”  nom inasiyası  üzrə  “ Caspian  Energy  İnteq ratio n   A w ard -2 0 0 5 ” 
beynəlxalq  m ükafatnıa  layiq  görülnıüşdür.  Bu  ən  yüksək  m ükafaün 
verihnəsi  barədə  q ərar  kiuba  daxil  olan  və  30   ölkəni  təmsil  edən 
1 0 0

dən  artıq   şirk ətin   və  təşkilahn  keçirdiyi  rəy   sorğusunun  nəhcalərinə 
əsasən  qəbul  ohn unuşdur.
M ükafaün  təqdim  edilməsi  m ərasim i  qarşıdakı  aylar ərzində  Bakıda 
keçiriləcəkdir.  Həmin  m ərasim də  khıbun  birinci  və  ikinci  dərəcəli  mü- 
k a fa tia n n m   da  təqdim  ediləcəyi  göziənilir.
X atırladaq  ki,  beynəlxalq  m ükafat  2002-ci  ildə  təsis  olunm uşdur. 
X əzər-Q ara  dəniz  hövzəsi  ölkələrinin  inkişafi  və  inteqrasiyasm a  xid- 
m ətlərinə  görə  Azərbaycan  Prezidenti  H eydər  Əliyev,  Rusiya  Prezi- 
den h   Vladim ir  Puhn  və  Q azaxıstan  Prezidenti  N ursultan  Nazarbayev 
həm in  il  bu  m ükafatla  təltif edihnişdilər.  2 003-cü  ildə  Prezident  Hey-
112
Xoşməramlı səfır
dər  Əliyev  khıbun  təsis  etdiyi  yeganə  və  xüsusi  m ükafata  -  “XX  əsrin 
siyasi h d e ri”  m ü kafatm a,  Prezident  N ursu ltan  N azarbayev  “İhn Avra- 
siya h d e ri” nıük afatm a,  Prezident İlham  Əliyev isə  “İhn siyasi x adim i” 
m ü k afah na  layiq  görülm üşdülər.
3 m a r l 2 0 0 5
113

M ehriban  ƏLİYEVA
PARİSDƏ  YUNESKO-nun 
XOŞMƏRAMLI  SƏFİRLƏRİNİN 
İLLİK  İCLASI  BAŞLANMIŞDIR
Y U N ESK O -nun  xoşm əram lı  səfiri,  H eydər  Əliyev  Fondunun  və 
A zərbaycan  Mədəniy^'ətinin  D ostları  F ondunun  prezidenti  M ehriban 
xam nı  Əiiyeva  xoşnıəram lı  səfirlərin  illik  iclasm da  iştirak  etm ək  üçün 
F ransa  p ay tax tn ıa  gəlm işdir.
M artm   3-də  iclas  öz  işinə  başlam ışdır.  Y U N ESK O -nun  iqam ətga- 
lunda  M elıriban xam m   Əliyevanı  təşkilatm  baş  direktoru  Koiçiro  M at- 
su u ra   və  digər  rəsmi  şəxslər  səminıiyyətlə  qarşdam ışlar.  Baş  direk to r 
iclası  açara q ,  xoşm əram lı  səfirlərin  beşinci  görüşünün  iştirakçılanm  
salam lanuş,  son  bir ildə  iki  nəfərin  xoşm əram lı  səfir  adm a layiq görül- 
düyünü  x atu ’Iatm ışdır.  X oşm əranılı  səfir  adına  layiq  görülm üş  M ebri- 
ban  xannn  Əliyevamn  ölkəm izdəki  fəaliyyətindən  m əlum at  verən 
K .M atsuura  bildirm işdir  ki,  o,  1995-ci  ildə  qeyri-hökum ət  təşkilatı 
olan  A zərbaycan  M ədəniyyətinin  Dostları  Fonduna  rəhbərhk  etməklə 
yanaşı,  m ədəni  irsin  qoru n m ası,  2003-cü  ildə  YUNESKO-nun  bəşə- 
riyyətin  m ədəni  irs siyahısına  daxil etdiyi  nıuğam larm   təbliği  və zəngin 
Azərbaycan  m usiqisinin  inkişafı  sahəsində xüsusi  xidnıətlər göstərmiş- 
dir.  X oşm əram lı  səfir  kim i  M ehriban  Əliyeva  mədəni  irsin  qorunub 
saxlanm asına  dair  K onvensiyanın  təqdim atı  ilə  bağlı  ötən  ilin  dekabr 
aym da  Kazan  şəhərində  keçirilm iş  tədbirdə  iştirak   etm işdir.
Baş  d irek to r son za m a n lar  M ehriban xam m   Əliyevanm  xəstə və va- 
lideyn  him ayəsindən  m əhrum   u şaqlara  göstərdiyi  qayğmı  yüksək  qiy- 
m ətləndirm işdir.
Sonra  Koiçiro  M atsuura  dünyanı  təhdid edən  hadisələrə xoşm əram-
114
Xoşməramlı səfır
h səfirlərin göstərdiyi  m ünasihətdən, xüsusilə  QİÇS kimi  təhlükəli  xəs- 
təlikdən  əzab  çəkən  xəstələrə  onlarm   köm əyindən  söhbət  açım ş,  rəh- 
bərlik  etdiyi  quru nu ın   təhsil sahəsində  BM T ilə  əlaqəsindən  ətraflı  da- 
nışnnş  və  YUN ESK O-nun  tədrisin  keyfiyyətini  daim   diqqət  m ərkəzin- 
də  saxladığını  vurğulam ışdır.
Baş  d irek to r  bildirm işdir  ki,  C ənub-Şərqi  Asiyadakı  dağıdıcı  suna- 
nıi  zam anı  valideynlərini  itinniş  u şaq lara  qayğı  göstərm ək  məqsədilə 
YUNESKO  xüsusi  layihə  hazırlam ışdır.  C ənab  K .M atsuura  İraq  və 
Ə fqanıstanda  m üh arib ələr  nəticəsində  tarixi  abidələrin  dağıdılm asın- 
d an   n arah atlıq la  bəhs  etm iş,  m ədəniyyətin  inkişafm a  göstərdikləri 
xidnıətlərinə  görə  bir  çox  xoşınəram h  səfirə,  o  cüm lədən  M ehriban 
xanım   Əliyevaya  təşək kü r  etm işdir.
YUNESKO-nun  xoşməramlı  səfiri  M ehriban  Əliyeva  iclasda  çıxış 
etm işdir. 
0
  dem işdir:

Ə w əlcə  bu rad a  ohnağm ıdan  nıəm nunluq  duyduğum u  dem ək  istə- 
yirəm .  Bildiyiniz kim i,  ilk  dəfədir ki,  bu görüşdə iştirak edirənı və mon 
YUNESKO  ailəsi  ilə  -  sizinlə  hirgə  ohnağım dan  çox  sevinirəm .
Bu  gün  2004-cü  ilin  sentyahr  aym dan  xoşm əram lı  səfir  kinıi  mədə- 
ni  irsin  qorunm asm a cəlb olunduğum  bir sıra  layihələr barədə  qısa mə- 
hm ıat  verm ək  istəyirəm .
Biziın  layihəmiz  nıilli  musiqiıniz  olan  m uğam   və  onun  m üxtəlif sa- 
hələrini  əhatə  edir.  Üm umilikdə  biz 
1 0
-dan  çox  layihə  üzərində  işləyi- 
rik .  Bım lardan  l)əziləri  a rtıq   haşa  çatm ışdır,  bəziləri  icra  o lunu r.  I)i- 
gərləri  isə  yaxın  gələcək  üçün  nəzərdə  tu tu lm u şd u r.  Icazə  v erin ,  yeni- 
cə  başa çaim ış  bir  layihə  - Azərhaycan  nuığam  sən o tk arla n n ın  ə w ə llə r 
yazılmış  nuısiqi  parçaların ın   təmizlənməsi  və  yenidən  yazılması  barədə 
danışım .  O n lan n   o rijin allan n m   bir  çoxunu  xaricdə  axtarm alı  olduq. 
B un a  baxm ayaraq,  hiz  u ğ u r  əldə  etdik  və  o n la n   SD  disklərə  köçürə 
bildik.  Sizə  nuısiqi  dəstini  təqdiın  etnıək  istəyirəm .  Ümid  edirəm   ki, 
nuısiqini  dinləm əklə  siz  zövq  alacaqsınız.  B una  əlavə  olaraq,  biz  məş-
iTö

M ehriban  ƏLİYEVA
h u r  xanəndələrin  haq q m d a  və  m uğam   fəlsəfəsinə  aid  b ir  sıra  k ita b la r 
n əşr  elm əyi  də  p la n la şd ın n q .
Bizim  diqqətimiz  başlıca  olaraq  bir  m əsələyə  -  Bakı  şəh ərində  Bey- 
nəlxalq  Musiqi  M ərkəzinin  yaradılm asm a  yönəldihııişdir.  Bu  m usiqi 
m ərkəzini  y arad ark ən   nəinki  m usiqiçilərin,  həm   də  nm siqisevərlərin 
bu ray a gələrək m usiqini  dinləm əsini,  ənənəvi  musiqim iz  barədə  m üza- 
kirələr  aparm ağı  və  yaşh  nəsildən  olan  s ə n ə tk a rla n n   öz  təcrü bələrini, 
biliklərini  və  u stahqlarm ı yeni  nəsllə böKişdürülm əsini  nəzərdə  tutm u- 
şuq.  Ü nnd  edirik  k i,  bu  m ərkəz  həm   də  m üxtəlif  ölkələrdən  olan  in- 
sa n h ın n   görüş  yerinə  çevriləcək,  dünya  m ədəni  irsinin  q o ru nu b  sax- 
iannıası  yohında  d ah a  bir  addım   olacaqdır.
Sonda  dem ək  istəyirəm   ki,  A zərbaycan  YUN ESK O  ilə  yaxm   əm ək- 
daşhqdan  q ü ru r  dujaır  və  o n u n   dünyadakı  layihələrinin  b ir  hissəsi  ol- 
m asm a  həm işə  hazırd ır.  Sizinlə  bir  yerdə  ohnaqdan  q ü ru r  duydum . 
Çox yaxm  gələcəkdə sizi A zərbaycanda salam lam ağa üm id  edirəm .  Çox 
sağ  ohm !
M ehriban xanm ı  Əliyevanm  çıxışı çox  m araq la dinlənihniş və sürək- 
ii  aiqışlarla  qarşılanm ışdır.
Digər  xoşm əram lı  səfirlər  də  gördükləri  işlər  barədə  m əlum at  ver- 
m iş,  b ü tü n   dünyam   hədələyən  QİÇS  xəstəliyinin  yayılm asm dm   nara- 
lıath q la n n ı  vurğulam ış,  Y U N ESK O  tərəfindən  həyata  keçiriləcək  təd- 
birlərə  m ünasibətlərini  bildirm iş  və  təklillərini  söyləmişlər.
T ürkiyənin  xoşm əram h  səfiri  erm ənilər  tərəfindən  uydurulnuış 
“so y q ın n n ”  bir çox ölkələrin  tannnnasm da n arahatlığn n xüsusi vurğu- 
lam ış,  YUXESKO  x ətti  ilə  bu  nıəsələnin  anışdınlm asm a  dünyanın  ta- 
nm m ış  tarixçi  alim lərinin  cəlb  ohım nasını  xahiş  etm işdir.
Iclasm  gedişində  sunam i  faciəsini,  Ə fqanıstanda  taliblər  tərəfindən 
buddizm ə  m əxsus  tarixi  abidənin  dağıdılm asını, ərəb dünyasm m   musi- 
qisini,  adət  və  ənənələrini  əks  etd irən ,  Afrika  ölkələrində  içnıəli  su
116
Xoşməramlı səfır
problem lərindən,  u şaqlar  arasm da  savadsızhqdan  bəhs  edən  sənədli 
fıhnlər göstərilm işdir.
Sonra  Y U N ESK O -nun  baş  d irek to ru   Koiçiro  M atsuura  xoşm əram h 
səfirlərlə  x a tirə   şəkli  çəkdirm iş  və  onlarm   şərəfinə  ziyafət  verm işdir. 
Azərbaycan  P rezidentinin  İcra A paratm m   H u m an itar siyasət şöbəsinin 
m üdiri  Fatm a  Abdullazadə  və  öİkəmizin  YUNESKO-dal^ı  səfiri  Eleo- 
n ora  Hüseynova  iclasda  iştirak  etm işlər.
Əsgar  ƏLIYEV,
4  m a rl 2 0 0 5
117

Mehriban  ƏLİYEVA
YUNESKO-nun  BAŞ  DİREKTORU 
XOŞMƏRAMLI  SƏFİR  MEHRİBAN 
XANIM  ƏLİYEVANI  QƏBUL  ETMİŞDİR
Y U X ESK O -nun  baş  direktorıı  Koiçiro  M atsııu ra  P arisdə  xoşmə- 
ranılı  səfirlərin  illik  iclasnıda  iştirak  edən  xoşm əranılı  səfir,  Heydər 
Əliyev  Fondunun  və  A zərbaycan  M ədəniyy'ətinin  D ostları  Fondunun 
prezidenti  M ehriban  xannn  Əliyevanı  qəbul  etm işdir.
Görüş  zam anı  M ebriban  xanm ı  Əliyeva  A zərbaycan  Prezidenti  İl- 
ham   Əhyevin  sənıinıi  salam larnıı  baş  d irek to ra  çatdırm ışdır.  Son 
dövrdə  YUNESKO  ilə  Azərbaycan  arasuıda  əm əkdaşhğnı  daha  da  in- 
kişaf etdiyini  vurğulayan xoşm əram lı  səfir A zərbaycan  nıusiqisinə,  xü- 
SU.SİİƏ 
nıuğanıa  göstərilən  qayğnıı,  onun  nıədəni  irs  siyahısm a  daxil 
edihnəsini,  YUX ESK O-nun  bu  sahədə  m əqsədyönlü  fəaliyyətini  yük- 
sək  qiym ətləndirm işdir.
M ehriban  xanm ı  ƏHyeva  rəhbərlik  e td iji  fondlarm   gördüyü  işlər, 
m addi-m ədəni  irsin,  o  cüm lədən  nuığam larnı  qorunm ası  və  təbliği  ilə 
bağlı  h əy ata  keçirilən  layihələr  barədə  nıəlum at verm iş,  eyni  zamanda 
bu  və  digər  m əsələlərdə  YUX ESK O-nun  dəstəyinə,  y ardnnm a  ehtiyac 
duyulduğunu  söyləm işdir.  M ehriban  x an un  Y U N ESK O -nun  xoşmə- 
ram lı  səfirlərinin  illik  iclasnıuı  ümumi  fəalijy ət  proqram m a  təsirini  də 
vurğulanuşdır.
Cənab  Koiçiro  M atsuura  xoşm əram h  səfirlərin  illik  iclasmda  iştira- 
km a  görə  M ehriban  xannn  Əliyevaya  təşək k ü r  etm işdir.  Ötən  ilin 
sentyabrm da  YUN'ESKO-da  keçirilmiş  tədbirdə  P rezident  İlham  Əli- 
yevin  iştirakm dan  l)öyük  m əm nunluq  duyduğunu  söyləyən  Koiçiro 
M atsuura dövləüm izin  başçısuun  onu Azərbaycana səfərə  dəvət etdi>i-
Xoşməramh  səfır
ni  xatırlatnnş  və bu  il  həm in səfərin baş  tutacağm a əm in  olduğunu  bil- 
dirm işdir.
Baş  d irek to r YUNESKO  ilə Azərbaycan  arasm da elm,  təhsil  və  mə- 
dəniyj^ət sahələrində  ınövcud  əlaqələrin  inkişafm dan  razı  qaldığnıı xü - 
susi  vurğulam ışdır.  K .M atsuura  Azərbaycan  P rezidenünin  m addi-m ə- 
dəni  irsin  qorunnıası  sahəsindəki  tədbirlərini  yüksək  qiym ətləndirm iş, 
Azərbaycanı  zəngin  tarixi  abidələrə,  nıədəniyyətə,  o cüm lədən  ınusiqi- 
yə  malik  bir  ölkə  kimi  səciyyələndirm işdir.
Azərbaycanm   YUNESKO  yanm dakı  daimi  nünıayəndəsi  səfir  Eleo- 
no ra  Hüseynova  görüşdə  iştirak  etınişdir.
Əsgər  ƏLİYEV, 
5  m a rl 2 0 0 5
118
119

Mehriban  ƏLİYEVA
YUNESKO-nun  XOŞMƏRAMLI  SƏFİRİ, 
AZƏRBAYCAN  MƏDƏNİYYƏTİNİN 
DOSTLARI  FONDUNUN  PREZİDENTİ 
XANIM  MEHRİBAN  ƏLİYEVAYA
X anım   Əliyeva!
2005-ci  il  9  y an v a r  və  11  fevral  tarixli  ınəklublarınıza,  şifahi  ənə- 
nələr və  musiqi  ənənələri  üzrə  Y U X ESK O -nun  xoşm əranılı  səfiri  kimi 
m ədəni  irs  sahəsində  Y U N ESK O -nun  fəaliyyətinə  böyük  cləstəyinizə 
görə  Sizə  təşəkkür  edirəm .
Bildiyiniz  kim i,  nuığam nı  q o ru n u b   saxlanılm asm a  və  təbliğinə  dair 
layihə  b arəd ə  təkhf  Y aponiya  hökum ətinin  m üzakirəsinə  və  m ali\^’ə- 
ləşdirilm əsinə  təqdiın  edilm ək  üçün  indi  Azərbaycan  Mədəniyyət  Xa- 
zirliyi  ilə  sıx  əm əkdaşlıq  şəraitin d ə  lıazırlanm anın  yekun  m ərhələsin- 
dədir.  Qeyri-m addi  m ədəni  irsin  qorunnıası  və  təhliği  işinə  Sizin  necə 
böjfık  əhəm iyyət  verdiyinizi  bilirəm   və  əm inəm   ki,  YUNESKO  həm in 
layihənin  həyata  keçirilm əsinə  yüksək  diqqət  yetirəcəyinizə  ümid  edə 
bilər.
B undan  əlavə,  nıuğam ın  q o ru n u b  saxlanılm ası  işində höyük xidınət- 
lərinizi  qeyd  edirəm   və  bu  m ühüm   sahədə  ölkənizə  tölıfənizə  görə  sə- 
mimi  təşəkkürüm ü  bildirm ək istərdinı.  Bildiyiniz kinıi,  B əşərijyətin şi- 
fahi  və  qeyri-m addi  irsinin  orijinallarm ın  üzə  çıxarılm asnıa  dair  |)roq- 
raım n  məq.sədlorinin  başlıca  əsası  təşkilatımıznı  üzvü  olan  ölkəlori  on- 
larm   qeyri-m addi  mədoni  irsin  qorunuh  saxlanılma.sı  üçün  soylorini 
gücləndirm əyə  təşviq  etm əkdən  ibarətdir.
B ununla  yaııa.şı.  F ondunuzun  lO-cu  ildönüm ü  və  m uğama  dair  la- 
yihənin  təqdim atı  nıünasihətilə  məra.simdo  iştirak  barədə  dəvotiııizi
120
Xoşməramlı səfır
höyük  m om nunluqla  qobul  edirənı.
Cari  həftə  Parisdə  keçirilocok  görüşüm üz  zam anı  bu  və  digər  nıəsə- 
lələrin  m üzakirəsini  səbirsizliklə  gözləyironı.
Xam m   Əliyeva,  Sizə  yüksək  eh tiram   həslədiyimə  əmin  olmağınızı 
xahiş  edirəm .
H ö rm ə lb  K oiçiro MATSUUIİA, 
YUNESKO-nıın  baş  direklorıı 
P a ris, 2  m a rl 2 0 0 5 -c i  il
5  m a rl 2 0 0 5
121

M ehriban  ƏLİYEVA
YUNESKO-nun  XOŞMƏRAMLI 
SƏFİRLƏRİNİN  İLLİK İCLASI 
BAŞA  ÇATMIŞDIR
M artın  4-də  Y U N ESK O -nun  xoşm əram lı  səfirlərinin  illik  iclasmm 
sonım cu  günii  u şaqlarm   təhsili  ilə  bağlı  “H ə r  bir  insan  üçün  təhsil” 
nıövzusunda  m üzakirələr  aparılm ışdır.  Çıxış  edən  xoşm əram lı  səfirlər 
u şaqlar  arasm da  savadsızhq  h allan n m   artm asm d an   ciddi  n a ra h a t  ol- 
d u q larm ı,  Afrika  və  Asiyam n  b ir  çox  ölkələrində  u şaqlarm   əksəriyyə- 
tinin  yazıb-oxum ağı  b acarm adıq larm ı,  təhsildən  ayrı  düşdüklərini  bil- 
dirm işlər.  U şaqlarm   ağır işlərə  cəlb edilməsini  pisləyən xoşm ərarah  sə- 
firlər azyaşlılar arasn ıd a zorakıhq və cinay ətk arh q hallarm m  artdığm ı, 
d ünyannı  bəzi  ölkələrinin  üzləşdiyi  aclıq problem inin  uşaqlarm   təhsili- 
nə  ciddi  təsir  etdiyini  v u rğulannşlar.  O nlar  bu  problem in  aradan  qal- 
dırıhnasm da  YU N ESK O -nu  m ətb u atla  birgə  fəaliyyət  göstərnıəyə,  in- 
kişaf etm iş  dövlətləri  achq  təhlükəsi ilə  üzləşmiş yoxsul ölkələrə hunıa- 
n ita r  y ardnn  etm əyə  ça ğ ın m şlar.
Y U X ESK O -nun  baş  d irek to ru   Koiçiro  M atsuura  iclasa yekun  vura- 
ra q ,  növbəti  toplantnnn  2006-cı  ilin  nıartm d a  keçiriləcəyini  bildirnhş- 
dir.  0 ,   Y U N ESK O -nun  qarşıdakı  60  illiyi  iiə  əlaqədar  hazırhq  işləri 
barədə  xoşm əranıh  səfirlərə  nıəhıınat  verm iş  və  onlara  gələcək  fəaliy- 
yətlərində  u ğ u rlar  arzulam ışdır.
İclasdan  sonra  P arisin  “I^ d ııa y e n ”  salonunda  Azərbaycan  nuısiqi- 
sindən  ib arə t  konsert  təşkil  edilm işdir.  K onsertdən  ə w ə l  xoşməramlı 
səfir  M ehriban  xanım   Əliyeva  qonaqları  salam laınış,  YUNESKO  kimi 
nüfuzlu  təşkilatm  xoşm əram lı səfiri seçilməsindən xoşbəxtlik duydugu- 
n u ,  həm karlarm m   faydalı işlər gördüyünü  vurğulam ışdır. Azərbaycan-
Xoşməramlı səflr
da m uğam ın  inkişafi  üçün  xüsusi  p ro q ram ların  həyata keçirildiyini xa- 
tırladan  M ehriban xam m   nuığanun  m ədəni  irs siyahısm a  daxil  edilmə- 
sini  ölkəmiz  üçün  m ühüm   hadisə  kinıi  qiym ətləndirm işdir.
Sonra çıxış  edən  dünya şöhrətli  musiqiçi  M stislav  Rostropoviç  əslən 
bakılı  olm asnıdan  böyük  q ü ru r  duyduğunu,  b un u n la  fəxr  etdiyini  bil- 
dirm işdir.  M aestro Azərbaycam n zəngin  musiqi  tarixinə  m alik olduğu- 
nu  söyləmiş  və  m uğam   barədə  qısa  m əhım at  verm işdir.
Alm aniyada  yaşayan  həm yerlim iz,  xalq  a rtisti,  bəstəkar  Firəngiz 
Əlizadə  pianod a  m uğam   parçaları  ifa  etm işdir.
K onsertdən  sonra  Y UN ESK O-nun  baş  d irek to ru   Koiçiro  M atsuura 
M ehriban  xanm ı  Əliyevaya  qurum un  m edahnı  və  özünün  ru s  dilində 
çapdan  çıxmış  kitabını  təqdim  etm işdir.  Azərbaycanh  jurn alistlərin  
xoşm əram h  səfir  kimi  M ehriban  xanım   Əliyevanm  fəaliyyəti  ilə  bağh 
suallarına  cavabında  cənab  K .M atsuura  M ehriban  xanım ın  m uğamın 
qorunub  saxlanm ası  və  təbliğində,  x əstə,  kimsəsiz  uşaqlara  qayğı  sa- 
həsində  gördüyü  işlərin  təqdirəlayiq  olduğunu  vurğulannşdır.  Baş  di- 
re k to r  iyun  ayında  YUNESKO  çərçivəsində  Y aponiyanın  Naqoya  şə- 
hərində  keçiriləcək  beynəlxalq  sərgiyə  M ehriban  xanmı  Əliyevam  də- 
vət  etdiyini,  sərgidə  m uğanı  u stalarınd an   ib arə t  qrupun  çıxışnun  nə- 
zərdə  tutuld uğ un u  bildirm işdir.
Azorbaycanın  E rm ənistan  tərəfindən  işğal  olunm uş ərazilərində xal- 
qımıza  m əxsus  tarix  və  mədəniyyət  abidələrinin  dağıdılması  son  za- 
m anlar  isə  Ş uşa şəhərində  erınənilərin  “arxeoloji  q azm tılar”  aparm a- 
sı  ilə  bağlı  Y U N ESK O -nun  hansı  addım lar  atacağı  barədə  suallara  ca- 
vab  verən  baş  d irek to r  denıişdir  ki,  rəhbərlik  etdiyi  qurum   siyasi  təş- 
kilat  olnıadığına  görə  bu  faktlarla  əlaq əd ar h ansısa  bir sanksiya  tətbiq 
etm ək  im kanları  yoxdur.  Eyni  zam anda  o,  h ə r  b ir  xalqa  nıəxsus  abi- 
dələrin  dağıdılmasını  pisləm iş,  m addi-m ədəni  irsin  qorunub stıxlanm a- 
sı  istiqanıətində  təşkilatın  gördüyü  işlərdən  danışm ışdır.
122
123

Mehriban  ƏLİYEVA
Y UX ESK O-nun  xoşm əram lı  səfiri,  H ey d ər  Əliyev  F ondunun  və 
Azərijaycan  M ədəniyyətinin  D ostları  F o n dun un   preziden ti  M ehriban 
Əliyeva  iclasdan  so n ra ju rn alistlə rin   s u a lla n n a   cavab  verm işdir.
-  M ehriban x an n n ,  b u ,  xoşməraml]  səfirlərin  illik  iclasm da  Sizin  ilk 
iştirakm ız  idi.  İclas və  həm k arlan m zla  birgə  iş  prosesi  barədə  nə  deyə 
bilərsiniz?
-  H esab  edirəm   ki,  iclas  yüksək  səviyyədə  keçdi.  İclas  çərçivəsində 
üm unıi  göriişlərlə  b ərab ər,  şəxsi  görüşlərim də  oldu.  Cənab  baş  direk- 
torla da görüşdünı.  Y U N ESK O -nun baş d irek to ru   Bakıya dəvətimi  qə- 
bul etdi  və bu il ərzində ölkəmizə səfər edəcəyinə söz verdi.  B ütün xoş- 
m əram lı  səhrləri  də  Bakıya  dəvət  etdim .  Ölkəm izlə  bağh  həqiqətləri 
öyrənm ək  baxunnıdan  A zərbaycanda  belə  görüşlərin  keçirilməsi  çox 
faydalı  ola  bilər,  üm um i  işimizə  xeyir v erər.
G örüşlərim   zam am   həyata  keçirdiyinıiz  və  nəzərdə  tutduğum uz 
p ro q ram la r barədə  m əlum at verdim ,  nıüxtəlif dam şıqlar apardnn.  Mə- 
nə  belə  gəlir ki,  görüşlərim iz  çox  faydalı  oldu.
-  A zərbaycan  vətəndaşnım   ilk  dəfə  xoşm əram lı  səfir  seçilnıəsi  ölkə- 
mizin  tarixində  m ühüm   hadisədir  və  YUXESKO  kimi  nüfuzlu  bir  təş- 
kilat  tərəfindən  respublikannza  göstərilən  yüksək  etim addu’.  Bu  qu- 
rum la  Azərbaycan  arasn ıd a  mövcud  əlaqələrin  daha  da  inkişaf etdiril- 
məsi  və  nıöhkənıləndirilınəsi  sahəsində  gələcək  fəaliyyətinizi  necə  tə- 
s ə w ü r   edirsiniz?
-  Mən  çıxışmıda  A zərbaycanla  YUXESKO  arasm da  çox  sıx,  çox 
yaxşı  əlaqələr  olduğunu  bilirdim .  Bir  neçə  layihəmiz  v ard ır  ki,  onları 
YUNESKO  ilə  birlikdə  həyata  keçiririk.  M əsələn,  hazırda  üzərində  iş- 
lədi>imiz  nuığanıa  həsr ohınm uş  layihələrin  təqdinıatı  ınəhz  Bakıda  ol- 
m uşdur.  Bu  istiqanıətdə  böyük  işlər  görülm üşdür.  B undan  əlavə  elə 
layihələrim iz  də  vard ır  ki,  onların  həyata keçməsi  üçün  YUXESKO  ilə 
birlikdə  iş  aparıri([.  H esab  edirəm   ki,  əlaqələrimiz  yaxşı  istiqam ətdə


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə