H e y d ə r Ə lirz a oğ lıı a y d u ı ifa d ə oU ınan x a r iz m a y a m a likYüklə 5.46 Mb.
Pdf просмотр
səhifə8/15
tarix11.06.2017
ölçüsü5.46 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15

95

Mehriban  ƏLİYEVA
bir ciddi  probleın yoxdur,  bəzi çətinliklər v ar,  b u n lar da il  ərzində büdcə- 
dən  aynlan  vəsait hesabnıa aradan  qaldırılacaqdır.
Fondun  prezidenti  uşaq  evində  yaradılmış  şəraitlə,  balacalann  əl  işləri 
ilə  tanış  oldu,  miiayinə  və  müalicə  prosesi,  uşaqlara  verilən  yenıəklərin 
keyfıyyəti iiə  nıaraqlandı.
ANA  NƏVAZİŞİNDƏN  MƏHRUM  OLAN 
KÖRPƏLƏR S A Ğ U M   BÖYÜMƏLİDİRLƏR

ləmin gün  Heydər Əliyev  Fondunun prezidenti,  YUNESKO-nun xoş- 
nıəramlı  sətlri  Melıriban  xannn  Əliyeva  Nəsimi  rayonundakı  1  nömrəli 
körpələr evində də  olnıuşdur.
Diqqət  və  qayğıya,  balacalara  baş  çəkdiyinə  görə  hörmətli  qonağa  tə- 
şəkkür edən köqw lər evinin dJrektoru Nəhayət Əliyeva bildirdi ki, burada 
46 kimsəsiz uşağa j^ k sə k  səvij^ədə  c[ulluq edilnıəsi üçün Səhiyyə  Nazirli- 
yi  və  yerli  icra  hakimiyyəti  tərəfnıdən  hər  cür  kömək  göstərilir.  Milxtəlif 
huınanitar  təşkilatlarm  da köməyi  vardır.  Uşaqlara  3 yaşadək burada ba- 
xılır.
Y ataq, m üajdnə otaqlannda i)alacalara baş çəkən Mehriban xanım  ƏIi- 
yeva  onlara əsl  valideyn  sevinci  bəxş  etdi,  Fatimə  və  Zəhra əkiz bacılan- 
nı,  digər körpələri  qııcağnıa  alaraq  bağnna basdı,  ana  nəvazişindən  məh- 
rum   olan  fıdanlann  qidalanm ası,  müajdnəsi, sağlam  böyümələri  üçün ya- 
radılmış şəraitlə  tanış oldu.
YUNESKO -nun xoşnıəramlı səfiri gömlən işlərdən razılığmı vıırğulaya- 
raq,  kinısəsiz  uşaqların  gələcəkdə  cəıniyyətdə  layiqli  yeriərinl  tutınalan 
üçün  bundan sonra  da h ər cür  tədbiriərin görüləcəyini  bildirdi.
Təhsil  naziri  Misir  M ərdanov,  Prezident Administrasiyasınm şöbə  nıü- 
diri  Fatm a AbduIIazadə  tədbirdə iştirak edirdilər.
4 fevral 2 0 0 5
96
Xoşməramh səfır
CƏMİYYƏTDƏ  YARDIMA  ƏN 
ÇOX  EHTİYACI  OLAN  İNSANLARA 
DİQQƏT  VƏ  QAYĞI  HEYDƏR  ƏLİYEV 
FONDUNUN  FƏALİYYƏTİNİN  ÖNCtJL 
İSTİQAMƏTLƏRİNDƏN  BİRİDİR
H EY D Ə R   ƏLİYEV  FO ND U ND A   TALASSEMİYA 
PROBLEMLƏRİNƏ  HƏ SR  OLUNMUŞ 
"DƏYİRMİ  MASA”  KEÇİRİLMİŞDİR
o
F evralın 
8
-də  H eydər  Əliyev  Fondunun  təşəbbüsü  ilə  talasscm iya 
problem lərinə  h əsr  olunnıuş  “Talassem iyasız  həy at  n aın in ə”  mövzu- 
su n d a  “dəyirm i  m a sa ”  keçirilm işdir.
T ədbirə  d əvət  olunm uş  m üxtəhf  beynəlxalq  səhiyyə  təşk ilatlan n ın , 
ölkəm izdə  fəaliyyət  göstərən  diploınatik  ko rp u su n ,  iri  yerli  və  xarici 
şirk ətlerin   nüm ay ənd ələri,  beynəlxalq  ek spertlər  əvvəlcə,  xalqıımzın 
üm uınm illi  liderinin  həy at  və  fəaliyyətini  əks  etd irən  sərgiyə  baxdılar, 
uhı  önd ərin  n u rlu   xatirəsini  ehtiram la yad  etdilər.
Fondun  p rezid enti,  Y U N ESK O -nun  xoşnıəram lı  sol'iri,  Azərbaycan 
M ədəniyyətinin  D ostları  F ondunun  prezidenti  M ehriban  xanını  Əliye- 
va  tədbiri  açaraq   iştirakçıları,  o cüm lədən ABŞ-ın  Çikaqo  R eproduktiv 
G enetika  Elmi  Tədcıiqat  İn stitu tu n u n   direk toru   Ə nvər  Quliyevi  salam - 
ladı.  0 ,   fond  barədə  m əhıınat  verərək  bildirdi  ki,  Heydər  Əliyev  Fon- 
d un un   əsas  məqsədi  ulu  öndərim izin  V ətən,  xalq  üçün  göstərdiyi  xid- 
m ətləri,  onun  ünuım bəşəri  idey alann ı,  zəngin  irsini  təbliğ  etınək, 
gənclər və  gələcək  nəsillər  üçün  qoruyub  saxlam aqdır.  Fondun  çoxşa-
97

M ehriban  ƏLİYEVA
xəli  fəali>yətinin  öncül  istiqam əllərindən  biri  cəıniy>'ətinıizdə  yardnna 
011
  çox  ehtiyacı  olan  in san iara  diqqət  və  qayğjdır.  Bu,  ilk  növbədə, 
qaçqnı  və  m əcbııri  köçkün  ailələri,  uşaq  evləri,  in tern a t  m əktəblərin- 
də  tərbiyə  alan   u şaq lar  və  əlb əttə,  m üxtəlif xəstəliklərdən  əziyj'ət  çə- 
kən  ın sa n la rd ır.  F ondun  bu  istiqam ətdə  qısa  zam anda  bir  neçə  böyük 
layıbə  (dıabetli  u şaqlara ən   yüksək  qayğı,  uşaq  evi  və s.  in tern at m ək- 
təblərinin iııkişafı,  “M ən A zərbaycam  sev irə m ”  rəsm  sərgisi, qaçqnı və 
m əcburi  köçkün  ailələrindən  olan  u şaqlarla görüşlər və)  bazu’Iajıb hə- 
y ata  keçirnıişdir.  Talassenıiya  xəstəliyinin  ölkəmiz  üçün  çətin  prob- 
lem lərdən  biri  olduğunu  k o n k re t  fak tlarla  diqqətə  çatdıran  M ehriban 
xanım   x a tırla td ı  ki,  A zərbaycanda  talassem iya  haqqm da  ilk  m əlum at- 
lar  keçən  əsrin   50-ci  illərindən  so n ra  alnınnşdır.  Azərbaycanm  bir  sı- 
ra   ra y o n la n n d a   talassenıiya  geninin  yayılnıa  taleyi  dünya  üzrə  rekord 
göstəriciyə  ç a tır.  Talassem iya  daşıyıcılarınnı  əhalinin  sayına  görə  orta 
nısbəti 
8
% -ə  b ə ra b ə rd ir.  Yəni  respublikam ızın  h ə r  12  sakinindən  biri 
bu  potoloji  genin  daşıyıcısıdır.  H ə r  il  200-ə  q ədər  böyük  BETA-talas- 
sem iya  x əstə  uşaq  a n a d a n   olur.  Y aşayan  böyük  talassemiya  xəstələri- 
nin sa>ı  isə 
2
  m indən  artıq d ır.  Əslində bu  rəqəm lər daha da yüksək ola 
b ilə ı.  Çünki  ölkəm izin  bəzi  u cq a r  rayo nlarında  talassemiya  diaqnozu 
qoy'ulınur və  an a d an   olan  uşaq xüsusi  m üayinələrdəıı  keçnıir,  əfsuslar 
o lsu n,  h əy atu ıın   ilk  illərində  vəfat  edir  və  ölüm ünün  səbəbi  də  bilin- 
n u r.  D unya  səhiyyə  təşkilatım n proqnozuna g örə, Azərbaycanda  talas- 
sem ıyannı  proflaktikası  lazım ınca  təşkil  edilm əsə,  bu  xəstəliyə  düçar 
olm uş  xəstələrin  sayınm   45  il  ərzində  16  m inə  çatacağını  xatırladan 
M ehriban  xanım   Əliyeva  bildirdi  ki,  hazırda  H eydər  Əliyev  Fondu  la- 
lassem ıya  xəstəliyinin  qarşısını  alnıaq  məqsədi  ilə  bövük  bir  proqram 
üzərində  işləyir.
Həmin  p roqranıın  əsas  istiqam ətlərini  iştirakçıların  diqqətinə çatdı- 
ra n   Fondun prezidenti  dedi  ki,  b u n la r ictim aiyyətin, xarici ölkələrin və
98
Xoşməramlı səfır
Beynəlxalq  Talasseıniya  Fedorasiyasının  di(|qətini  bu  problem in  həlli 
yollarım n  araşd ırılınasına  cəlb  etm ək,  A zərbaycanda  talassem iya  xəs- 
təlij'inin  nıüalicəsi  və  diaqnostikası  m əqsədi  ilə  H eydər  Əliyev  Fondu 
tərəfindən  ixtisaslaşdırılm ış  ıııərkəzin və  qan  bankının yaradılnıası,  ta- 
lassenıiyadan  əziyy'ət  çəkən  uşaqlarnı  təhlükəsiz  və  keyfiyj'ətli  qanla 
təm in  olunm ası  üçün  könüllü  donor  xidm ətinin  inkişaf etdirilnıəsi,  ta- 
lassem iyanın  yayılnıasınuı  qarşısm nı  alınm asnıdan  ötrü  əhalinin  m aa- 
rifləndirilm əsi  və  p re n a ta l diaqnostika  üsulu  vasitəsilə xəstəliyin  proq- 
nozlaşdırılm ası  (xüsusilə  bu  yeni  ailələrə  a id d ir),  talassemiya  ilə  ınü- 
barizə  aparan   bir sıra  dövlətlərlə  əm əkdaşlığnı  genişləndirilm əsi  çərçi- 
vəsində  ölkənıizdə  yüksək  ixtisaslı  k ad rların   bazırlanm asıdır.
S onra  mövzu  ətra fn ıd a  nıüzakirələr  oldu.
Səhiyyə  ııazirinin  ınüavini  Elsevər  Ağayev,  ABŞ-nı  Çikaqo  Repro- 
duktiv  G enetika  Elnıi  T ədqiqat  İn stitu tu n u n   direk to ru   Ənvər  Quliyev, 
İtaliyam n  B akıdakı  səfiri  M arqarita  K osta,  B.A.Eyvazov  adına  Elmi 
Tədqi{[at  H enıotologiya  və  Transfiziologiya  İn stitu tu n u n   direktoi’u 
Azad  Hacıyev,  “Savab  d ün y ası”  Talassem iya  Assosiasiyasımn  prezi- 
denti  Xailə  Q uliyeva,  “B a rm e k ” şirkətinin  prezidenti  Hüseyin  A rabul, 
israilin  Bakıdakı  səliri  Eytan  Naye  və  Milli  Məclisin  deputatı  Vəsadət 
Əzizov  çıxış  ed ərək,  adıçəkilən  proqram   barədo,  lıabelə  talas.seıniya 
xostoliyi ilo  m übarizo a|)aran   və artu ı  m üsbot  nəticəlor oldə edən  bir sı- 
ra  xarici  dövlətlərlə,  o  cümlodən  İtaliya,  Y unanıstan  vo  T ürkiyə  ilə 
əlaqəlorin  genişləndirilm əsi  ilə  lıağlı  fikirlərini  açıqladılar,  təkliflərini 
söylodilər.
Heydor  Əliyev  Fondunun  bu  xeyirxah  təşobl)üsünü  yüksok  (liymət- 
ləndirən  n atiq lər v u rğu lad ılar  ki,  bu  bolanuı  arad an   qaldırılm ası  üçün 
hazırda Azorbaycanda  b ü tü n   inıkanlar  nıövcuddur.  Fondun  bu  proble- 
nıo  xüsusi  diqqot yetirm osi  də əminlik y arad ır ki,  ölkəmizdə  talassem i- 
yalı  uşa([lara  xüsusi  qayğı  göstoriləcok,  onların  başqa  ölkələrdəki  kinıi
99

Mehriban  ƏLİYEVA
tanı  dəyərli  həyat  sü rə  bilm ələri  və  cəmiyyətə  in teq ra siy a  olunmaları 
üçiin  əlindən  gələni  əsirgəraəyəcəkdir.
Çıxış  edənlər xalqnnızın  üm um m illi  lideri  H ey d ər  Əliyevin  səhijyə- 
yə  göstərdiyi  diqqət  və  qayğmı  x a tırla td d a r,  A zərbaycan  parlam entin- 
də  nıüvafiq  qanun  layihələrinin  hazırlanm ası  və  qəbuhı  ilə  bağlı  nıəsə- 
lələrdən  söz  açddar.  Xüsusi  vurğulandı  k i,  P rezid en t  İlham   Əliyevin 
tapşırığı  ilə  yeni  tibbi  texnologiyanm   təbliği  və  avadanhğm   ahnması 
üçü n  bu  il  dövlət büdcəsindən  ay rd an  vəsaitin  həcm i  15  q a t  artırdm ış- 
dır.
M ehriban  xanm ı  Əliyeva  “dəyirm i  m a sa ”ya  yekun  v u ra ra q   dedi  ki, 
hesab  edirənı,  çox  vacib  və  dəyərh  m üzakirələr  oldu.  Talassem iyadan 
ən   çox  u şaq lar  əzab  çəkirlər.  X əstəlik  böyük-kiçik  tan m ıasa  da,  uşaq- 
ların   əzabı  daha  ağrıdıcıdır.  Amma  dünyada  bu  xəstəhkdən  tamamilə 
sağaian in san lar var.  O na görə çox  böyük iş görm ək laznndır və bunun 
ölıdəsindən  yalnız  birhkdə  gəlnıək  olar.  H əm   dövlət,  həm   də  ictimaiy- 
y ə t,  fondlar,  im kanh  in san lar birlikdə bu  bəlanın  qarşısını  ala bilərlər. 
H eydər  Əliyev  Fondu  ü çün  isə  əsas  məsələ  ixtisaslaşdırdm ış  mərkəzin 
və  qan  banl^ınm  yaradılm asıdır.  Beləhklə,  biz  bu  gün  bu  problemin 
həlh  yolunda  birinci  addım ı  birlikdə atdıq.  H eyd ər Əliyev  Fondu bu is- 
tiqam ətdə  h ə r bir  yardım ı  dəstəkləyir və  təklifləri  gözləyir.
9  fe v r a l 2 0 0 5
100
Xoşməramlı səfır
AZƏRBAYCAN  MƏDƏNİYYƏTİNİN 
DOSTLARI  FONDU  FİLARMONİYADA 
MUĞAM AXŞAMI  TƏŞKİL  ETMİŞDİR
A zərbaycan  M ədəniyyətinin  Dostları  F ondunun  və  Y U N ESK O -nun 
“M uğam  d ə s tg a h la n ”  layihəsi  çərçivəsində  fevrahn  18-də  M üslüm 
M aqom ayev  ad ın a A zərbaycan  Dövlət  Filarm oniyasm da  m uğam   axşa- 
mı  təşkil  olun m u şdu r.
Salona  toplaşan  m uğam sevərlər  Azərbaycan  R espublikasının  Prezi- 
denti  İlham   Əliyevi  və  Y U N ESK O -nun  xoşm əram h  səfiri,  Azərbaycan 
M ədəniyyətinin  D ostları  F ondunun  rəh b əri  M ehriban  xanım   Əliyeva- 
nı  h ərarə tlə  qarşılad ılar.
M uğam  axşam m ı  Asəf  Zeynallı  ad ın a  Musiqi  Kollecində  təhsil  alan 
gənc  x an ən d ələr  “Ç ah arg ah ”  təsnifi  ilə  açdılar.  Sonra  m uğam   ustası, 
xalq  artisti  A ğaxan  AbduIIayevin  ifasında  “Z abul-segah”  səsləndi.
Fasilə  zam anı  Azorbaycan  Prezidenti  İlham   Əliyev  və  xanım ı  Meh- 
rib an   Əliyeva  respublikam ızm  görkəm li  ziyahları,  mədəniyyət  və  incə- 
sən ət  xadindəri  ilə  görüşüb  ətraflı  söhbət  etdilər.  Dövlətimizin  başçısı 
o n lan n   qayğıları  və  prol)IemIəri  ilə  nıaraqlandı.  Xalq  artistləri  Əliba- 
ba  M əm m ədov,  Canəli  Əkbərov  incəsənət  xadim lərinə  göstərilən  diq- 
qət  və  qayğıya  görə  P rezident  İlham   Əliyevə  dərin  təşəkkürlərini  bil- 
dirdilər.  O n lar  A zərbaycan  xalq  m usiqisinin  misilsiz  sərvəti  olan  m u- 
ğam ların  d ü n y a d a   təbliği  sahəsində  A zərbaycan  M ədəniyyətinin 
D ostları  F ondunun  m əqsədyönlü  fəaliyyətinin  respublika  ictimaiyyəti 
torəfindən  yüksək  qiym ətləndirildiyini  də  qeyd  etdilər.
P rezident  İlhanı  Əliyev A zərbaycanın  modəni  irsinin  qorunm asm ın, 
b ü tü n   dünyada  dah a  geniş  və  ən  yüksək  səviyyədə  təbliğ  olunm asm m
101

M ehriban  ƏLİYEVA
zərııriliyini  vurğuladı.
Fasilədən  sonra  nuığam   u s ta la n   -  xalq  a rtisti  Arif  Babayev,  əraək- 
d a r a rtistlə r  -  Könül  X asiyeva,  Xəzal<ət T ey m urov a,  Aygün  Bayraıno- 
v a,  habelə  Fehruz  S əxavət,  Səbuhi  İbayev  və  S abir  Abdullayevin  ifa 
etdikləri  “Ş u r ”  dəstgahı  g u ru ltu lu   alqışlarla  qarşıland ı.
Miili  Məclisin  sədri  M urtuz  Ələsgərov,  P rezid en t  Adm inistrasiyası- 
nn ı  rəhbəri  Ramiz  M ehdiyev,  nazirlər,  kom itələrin,  şirk ətlərin   başçı- 
la rı,  p ay tax t ictim aiyj'ətinin  nüm ayəndələri  m uğam   axşam m da olmuş- 
lar.
lO fe ü ra l 2 0 0 5
102
Xoşməramlı səfır
YENİ  MİNİATÜR  KİTAB  ÇAPDAN 
ÇIXMIŞDIR
A zərbaycan  Respublikası  “K itab ”  cəm iyyətinin  xətti  ilə  nəfis  tərti- 
b atd a  “Y U N ESK O -nun  xoşm əram h  səfiri”  adh  m in iatü r k itab   çapdan 
çıxmışdır.
Yüksək  poliqrafik  səviyyədə,  su per  cilddə,  3 8x51  m illim etr  ölçüdə 
olan m in ia tü r kitabda  2004-cü il sentyab rın   9-da  Parisdə YUNESKO- 
nun  iqam ətgahında  Azərbaycan  P rezidentinin  xanım ı,  H eydər  Əliyev 
Fondunun  P rezidenti  M ehriban  Əliyeva  Y U N ESK O -nun  xoşm əram lı 
səfiri  fəxri  adının  verilm əsi  m ünasibətilə  keçirilən  m ərasim ə  dair  ma- 
teriallar  öz  əksini  tapm ışdır.  Kitabda  Y U N ESK O -nun  baş  direktoru 
Koişiro  M atsu u ra n ın ,  Y UN ESK O-nun xoşm əram lı səfiri  M ehriban xa- 
nnn  Əliyevannı  çıxışları  və  Azərbaycan  P rezidenti  İlham  Əliyevin  nit- 
qi  A zərbaycan,  ru s  və  ingilis  dillərində  verihnişdir.
R espublika  “K itab ”  cəmiyyətinin  sədri  Zərifə  Salahovanın  təşəbbü- 
sü  ilə  nəşr  olu nan   176  səhifəlik  m in ia tü r k itab d a  verilən  rəngli  12  fo- 
toşəkil  də  m ü asir kitab sənətinin və qrafikasının  qabaqcıl  nailiyyətləri- 
nin  göstəricisi  hesab  olunm alıdır.
Z .Salahova  ınüxbirinıizə  demişdir:  “Bu  gün  Azərbaycanın  mədəni 
irsinin  q orun m asınd a,  onun  beynəlxalq  aləm də  təbliğində  böyük  xid- 
nıətlər  göstərən  M ehriban  xanm ı  Əliyevanın  Y U N ESK O -nun  xoşmə- 
ram lı səfiri  ad ın a  layiq  görülməsi  milli  m ədəniyyətim izin  tarixində əla- 
m ətdar  hadisədir.  l9 9 5 -ci  ildə  M ehriban  xam m   Əliyevanın  təşəbbüsü 
ilə  yaradılm ış  Azərbaycan  M ədəniyyətinin  D ostları  F ondunun  indiyə- 
dək uğurlu fəaliyyəti  bu nun  bir daha bariz nüm unəsidir.  M ehriban xa- 
nmı  Əliyeva  musiqi  təhsili  və  gələcək  nəslin  m aarifləndirilm əsi,  uşaq-
103

M ehriban  ƏLİYEVA
Xoşməramlı səfır
la n n   sağlam lığının  qorunm ası  və  bir çox  sahələrd ə  də  ö zü n ü n   xoşmə- 
ram lı  fəaliyyəti  ilə  xalq m a  xidm ət  g östərir.  K itab sev ərlər  tərəfindən 
böyük  m araq və  rəğbətlə  qarşılan an  bıı yeni  n ə şr cari  ildə  ABŞ-da  ke- 
çiriləcək  m in ia tü r k itab   sərgisində  nüm ayiş  e td irilə c ə k d ir” .
Kitab  “İn d iq o ”  nəşriyyatında çap  olunm u şd ur.
1 9 f e v r a l 2 0 0 5
HEYDƏR ƏLİYEV  FONDU 
‘‘UŞAQ  EVLƏRİ  VƏ  İNTERNAT 
MƏKTƏBLƏRİNİN  İNKİŞAFI” 
PROQRAMININ  HƏYATA 
KEÇİRİLMƏSİNİ  DAVAM  ETDİRİR
Heydər Əliyev  F ond un da  “Uşaq evləri və in te rn a t m əktəblərinin in- 
kişafı”  pro qram m m   reallaşm asm m  gedişinə  h əsr edilmiş  “dəyirmi  ma- 
s a ”  keçirilm işdir.  G örüşdə  Bakıdakı  uşaq  evlərinin  və  in te rn a t  mək- 
təblərin  rə h b ə rlə ri,  əlaq əd ar  nazirliklərin  və  beynəlxalq  təşkilatlarm  
nüm ayəndələri  iştirak   etm işlər.
Tədbir başlanm azdan  ə w ə l iştirakçılara bu p roqram m   B akıda həya- 
ta  keçirilm əsinin  gedişi,  Fondun  prezidenti  M ehriban  Əllyevanm  uşaq 
evlərinə  və  in te rn a t  m əktəblərə  baş  çəknıəsi,  b u ra d a   uşaqlarla  görüş- 
ləri,  özünün  b ü tü n   siyasi  fəaliyyəti  ərzində  m illətin gələcəyi  olan  uşaq- 
la n n   sağlam lığuıa  daim   diqqət  yetirm iş  ulu  öndərim izin  adnıı  daşıyan 
Fondun  rəhbərliyi  tərəfindən  onlara  göstərilən  qayğı  və  him ayə  barə- 
də  film  nüm ayiş  etdirildi.
Fondun  p rcziden ti,  Y U N ESK O -nun  xoşm əram lı  səfiri  M ehriban 
Əliyeva  “dəyirm i  m a sa ”m n  açılışmda  çıxış  edərək   dedi  ki,  Fondun  fə- 
aliyyətinin  əsas  istiqam ətlərindən  biri  A zərbaycan  cənıiyyətinin  m üda- 
fiəyə  ən  çox  ehtiyacı  olan  üzvlərinə  -  uşaq  evləri  və  in tern atlard ak ı 
uşaqlara  və  yen iyetm ələrə,  qaçqm  və  m əcburi  köçkün  u şaq larına,  ha- 
belə  m üxtəlif  xəstəliklərə  m übtəla  olan  u şaq lara  yardnn  göstərilməsi 
ilə  bağlıdır.  Fondun  fəaliyyət  göstərdiyi  qısa  m üddət  ərzində  bu  sahə- 
də  çox  işlər  g ö rülm ü şd ür  -  uşaq  evləri  və  in te rn a t  m əktəblərin  şa-
104
105

Mehriban  ƏLİYEVA
girdləri  arasında  “Mən uşaqları sev irə m ” m övzusunda rəsnı  m iisabiqə- 
si  keçirilm iş,  Bilik  Günii  ilə  əlaq ə d ar  qaçqm -köçkiin  u ş a q la n n a   m ək- 
təb  ləvazimatı  verihniş,  F ondun,  A zərbaycan  D iabct  Cəm iyyətinin  və 
D aniınarkanın  “\o v o   X ordisk ”  şirkətinin  təşkilatçılığı  ilə  “D iabetlə 
xəstələnıniş  uşaqlara  daha  çox  q ay ğ ı”  layihəsi  gerçəkləşdirihniş,  qaç- 
(jın-köçkün  uşaqları,  uşaq  evləri  və  in te rn a t  m ək təblərinin  şagirdləri 
üçün  Güliistan  sarayında  yeni  il  şənlikləri  keçirilnıiş,  “Talassenıiyasız 
həyat  n aın in ə”  layihəsi yerinə yetirilm iş və  bu  layihə çərçivəsində  ixti- 
saslaşdınlm ış  m ərkəz,  qan  bankı  y aradıhnışdır.
Fondun  prezidenti  bildirdi  ki,  indiki  “dəyirıni  m a sa ”nın   keçirilm ə- 
sindən  məqsəd  “Uşaq evləri  və  in te rn a t  m əktəblərin  in k işafı”  layihəsi- 
nin  birinci  m ərhələsinə  yekun  v u rm aq ,  bu  p ro q ram ın   perspektivinə 
d air  yeni  təklitləri  m üzakirə  etm ək d ir.  Birinci  n ıərhələnin  gedişində 
B akının  25  uşaq  evinə və  in te rn a t  m əktəbinə  baxış  keçirilm iş,  bu  təd- 
ris  ocaqlarındakı  mövcud şərait  öyrənilm işdir.  Növbəti  m ərhələdə  res- 
publikanın  qalan  bölgələrindəki  uşaq  evləri  və  in te rn a t  m əktəblərində 
ınonitorinq  keçiriləcəkdir.
P roqram ın  əlaqələndiricisi  İlqar  M ustafayev  birinci  m ərhələnin  ye- 
kunları  haqqında  m əruzə  etdi. 
0
,  pro qraım n  əsas  cəhətlərindən  danı- 
şaraq   dedi  ki,  fəaliyyət  p ro q ram ın a  təhsil,  səhiyyə,  uşaq  evləri  və  in- 
te rn a t  m əktəblərin  texniki  təchizatı,  ictinıaiyyətin  bu  prosesdə  iştira- 
kının  fəallaşdırılması  sahəsində  işlər  daxildir.  H azırda  uşaq  evləri  və 
in te rn a t  m əktəblərin  yetirnıələri  üçüıı  H eydər  Əliyev  Fondu  yam nda 
resurs mərkəzi  yaradılm ası  istiqanıətində işlər g ö rü lü r.  P roqram   çərçi- 
və.sində  ekoloji  və  sosial  xarak terli  tədb irlər,  festivallar,  sərgilər,  kon- 
sert  p ro q ra m la n ,  bayranı  şənlikləri  keçirilm əsi,  telefonla  “Birbaşa 
x ə tt”  açılması  da  nəzərdə  tu tu h ır.
P roqram ın  həyata  keçirilnıəsinin  gedişini  daha  geniş  işıqlandınnaq 
üçün ən populyar KİV-lərdə xüsusi  ru b rik a la r açıhnış,  televiziya və ra-
106
Xoşməramlı  səfır
dio  reklanıları  hazniannıış,  veb-sayt  yaradılm ışdır.
Y U N İSEF-in  Bakı  nünıayəndəliyinin  başçısı  X anna  S inger  u şaq lan n  
h ü q u q lan n a  d air  bir  çox  beynəlxalq  sənədlərə  qoşulan  A zərbaycanla  bu 
beynəlxalq  təşkilat arasında oınəkdaşhq y aratın ağın zəruriliyini vuığula- 
dı. 
0
  dedi  ki,  bu  müəssisələrdo  təhsil  alan  uşaqların  problem lərinin  həl- 
li  sahəsində  Azərbaycanın  nüm unəsi  başqa  ölkələr üçün  də  iaydah  olar- 
dı  və  b u ,  YUXİSEF  rəhbərliyinin  diqqətinə  çatdırılacaqdır.
Bakıdakı  uşaq evlərinin  və in tern a t  m əktəblərin  rəh b ərlən   çıxışlann- 
d a  mövcud  problem lərdən  söhbət  açdılar,  o n la n n   müəssisələrində  əsash 
y en id ən q u n n a  işlori  aparılnıasının,  köhnəlm iş  santexnika  avadanlığının 
və  digər  kom nuınikasiyalann  dəyişdirilm əsinin  zəruriliyini  qeyd  etdilər. 
M əzunlann  mənzillo  təm in  olunması və işə düzəldihnəsi  ilo  bağlı  ınəsələ-
lər  həlli  ləxirosalınınaz  m ühünı  vozifələr  kimi  göstərildi. 
........................
Həınçinin  bildirildi  ki,  proqram   çərçivəsində  “İnfotek”  icüm aı  bırlıyi 
zəif görən  uşacjlar  iiçün  bir  sıra  m oktəbləri  Brayl  əlifbası  olan  m onitor- 
lu  kom püterlə  təmin  elnıəyi,  habelə  dərslikləri,  bodii  ədəbiyyat  əsərlən- 
ni Azorbaycan  dilində səslondirınok ü çü n  k on ıp ü ter pro(iraınIan yaradıl-
masını  plaıılaş(hnr. 

,
Heydor  Əliyev  Fondunun  prezidenti  M ehriban  Əlıyeva  dəyırmı  m a- 
s a ”ya  yckun  vurara^ı  dedi  ki,  ııroqranı  həy ata  keçirilərkon  başlıca  diq- 
(}əti  nıoktəblərdə  ev  şoraiünə  m aksim unı  yaxın  olan  nıühit  yaradıhnası- 
na  yönəltnıək  lazuııdır.  Buıımıla  əlaqədar  hazırd a  9  nıəktəbdə  osaslı  tə- 
nıir  işləri,  rahatlığı  yaxşılaşdırm aq  üçün  lazımi  todbirlor  görüliir.  bon- 
dun  başçısı  Azorbaycannı  bütün  dövlot s tru k tu rla rın ı,  vətənd aşlann ı  aı-
lo  ocağım n  istisindon  m əhrunı  ohınınuş  u şa(|la n n   taleyini  yüngülləşdir- 
nıək  işindo  foal  iştirak  etm əyə  çağırdı.
/   n w r l 2 0 0 5
107

Mehriban  ƏLİYEVA
AZƏRBAYCAN  PREZİDENTİNİN 
XANIMI  MEHRİBAN  ƏLİYEVANIN 
ROMADA  GÖRÜŞLƏRİ
Azərbaycan  Respııblikasının  Prezidenti  İlham   Əliyevin  İtaliya  Res- 
publikasına  və  V atikan  Dövlətinə  rəsnıi  səfəri  çərçivəsində  H eydər  Əli- 
yev  F ondunun  prezidenti,  Y U N ESK O -nun  xoşm əranılı  səfiri  M ehriban 
xanım   Əliyeva  üçü n   də  ay rıca,  xüsusi  səfər  p roqram ı  tərtib   ohuım uşdu. 
M ehriban  Əliyeva vaxtilə  İtah y a  kraU arm m   və  h azırd a  isə  dövlət  başçı- 
smm   iqam ətgahı  oian,  m öhtəşəm   tarixi  abidə  kim i  öz  fü sun kar gözəlliyi 
ilə  seçilən  P rezident  Sarayı  ilə  tanış  oldu.  A zərbaycan  Prezidentinin xa- 
nım m a  m əlum at  verildi  ki,  sarayın  K iyurunale  salonu  im perator  Napo- 
leonun  R om ada  qarşılanm ası  üçün  hazırlan m ışd ı.  Təxm inən  1800-cü il- 
lərdən  bu  saray d a  yer  alan  valehedici  incəsənət  n üm unələri  öz  orijinal- 
iığı  və  gözəlliyi  ilə  göz oxşayır.  1870-ci  illərdən  başlayaraq bu  saray Ro- 
nıa  krallarm m   iqanıətgahı  idi.
M ehriban xanım   Əliyeva  təxm inən iki əsrlik  tarixi  olan saraydakı  mə- 
rasim  o ta q la n n a ,  güzgülü  salo n a,  təbii  yolla  daim   təmiz  hava  ilə  təchiz 
cdilən  o ta q la n n   layihələşdirilm əsi  q ay d a la n n a ,  d ivarlard a,  tavanda, 
h ətta  döşəm ələrdə yüksək peşəkarlıqla  təsvir olunan və  İtaliya mədəniy- 
yətinin  zənginliyinin  əyani  göstəricisi  kimi  diqqəti  cəlb  edən  n adir  incə- 
sənət  əsərlərin ə,  qədim və  zəngin  İtaliya  m ədəniyyətinin  digər  nünıunə- 
lərinə  baxdı.
H eydər  Əliyev  F ondunun  prezidenti  M ehriban  Əliyeva  Romadakı 
uşaq  xəstəxanasnıa  da  baş  çəkdi.  K ən ar şəxslər  üçün  qapalı  olan  və  vi- 
deoçəkiliş  üçün  icazə  verilm əyən  bu  tibb  ocağmm  müalicə  və  fəaliyyət 
prinsipləri  ilə  yaxm dan  tam ş  oldu.
M ehriban  xanm ı  Əliyeva  R om adakı  n ad ir  incəsənət  muzeyləri  ilə  də


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə