H e y d ə r Ə lirz a oğ lıı a y d u ı ifa d ə oU ınan x a r iz m a y a m a likYüklə 5.46 Mb.
Pdf просмотр
səhifə7/15
tarix11.06.2017
ölçüsü5.46 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15

bcLxdı
, sinif otaqlarında ana dih və təbiətşünaslıq doı-slə- 
rinin  gedişini  izlədi,  tədris  proqramı  ilə  maraqlaiKh,  4-cü  sinil  şagirdlori 
“Heydər b ab a” şcrini  söylədilər,  hörmətli  qonağı  da şerlo sdamlachlar:
H cydər  b aha,  uşa([lar 
Sənin  nəvələrindir,
O nların  mohobboti 
D əryalardan  dorindir.
İlhanıla  biıiikdə  qoşa  addım la,
Açılsın  qitənin  h ə r  guşəsinə,
İşi  b ir,  sözü  bir  bu  şən  h əyatd a,
Azori  qızına  Allah  y a r  olsun!
M ehriban xanım   on lara  təşəkkür ctdi, omək  təlimi  dornoyində  uşaq- 
larm   nıəşğoləsinə,  habclə  əl  işlərinə  baxdı.
P rczidentin  xanım ına  x a tirə   hədiy>əsi  təqdim  olundu.
83

M ehriban  ƏLİYEVA
T Ü R K A N   Q Ə S Ə B Ə S İN D Ə K İ  X Ü S U S İ   İNTERNAT
 
M Ə K T Ə B İN D Ə   G Ö R Ü Ş
Həmin  giin  H eydər  Əliyev  F o n d u n u n   prezidenti,  YUNESKO-nun 
xoşnıəranılı  səfiri  M ehriban x a n n n   Əliyeva  Əzizbəyov  rayonunun  T ü r- 
k an   qəsəbəsindəki  E lm ar  M irzəyev  a i n a   nitqi  qiisurlu  uşaqlar  iiçün 
respublika  xüsusi  in te rn a t  nıəktəbində  də  olm uş,  169  şagirdin  təhsil 
aldığı  m əktəbin  p roblem ləri,  şəraiti  ilə  m araqlanm ışdır.
M ehriban  xam m ı  h ö rm ə t  və  e h tira m la  qarşılayan  şagirdlər  və  m ü- 
əllim lər  m əktəbə  gəldiyinə  görə  o n a  m innətdarhqlarm ı  bildirdilər.
Fondun prezidenti m əktəbin problem ləri ilə m araqlandı.  36 tərbiyə- 
çinin  çalışdığı  m əktəbin  d ire k to ru   İlham  Ağayev bildirdi  ki,  bir neçə il 
ə w ə l dam  ö rtü y ü  təm ir olunsa d a ,  işlər keyfiyyətsiz görülm üşdür.  İşıq, 
su  dainı  olsa  da,  qaz  sarıd a n   çətinliklər  m övcuddur.  D irektor  tədris 
prosesindən  də  d am şaraq   dedi  k i,  b u ra d a  xüsusi  dərslər  keçirilir.  Şa- 
girdlərin  134  nəfəri  y a ta q x a n a d a   yaşayır.  Loqoped  otağm da uşaqlarla 
fərdi  m əşğul  o lu n u r  və  m üəllim lər  M oskva  Pedaqoji  İnstitutunu  bitir- 
miş  ali  təhsilh  k a d rla rd ır.
M ehriban  xam m   Əliyeva  dərsliklərlə,  təd ris,  təlim-tərbiyə  prosesi 
ilə  m ara q lan d ı,  ayrı-ayrı  siniflərdə şagirdlərlə səmiıni  görüşərək,  onla- 
n n   bilik  səviyj'əsinə  xüsusi  d iqqət  yetirdi,  dərslərində  uğurlar  arzula- 
dı.  F ondun prezidenti  d ah a so n ra  y ataq x an a və yem əkxana ilə tanış ol- 
d u ,  yenıəyin  keyfiyyəti  ilə  m ara q lan d ı,  ərzaq  anbarm a baxdı.  Məktəb- 
də  təm ir  işlərinin  aparılm asım n  zəruriliyi  vurğulandı.
Təhsil  naziri  M isir  M ərd an o v ,  P rezid ent  Administrasiyasmın  şöbə 
m üdiri  F atm a  A bdullazadə  də  ad ları  çəkilən  məktəblərdə  olmuşlar.
2 f e v r a l2 0 0 5
84
Xoşməramlı səfır
UŞAQLARIN TƏLİM-TƏRBİYƏSİ 
İŞİN İN ,  YAŞAYIŞ  ŞƏRAİTİNİN 
DAHA  DA  YAXŞILAŞDIRILMASI 
AZƏRBAYCAN  DÖVLƏTİNİN 
ALİ  MƏQSƏDLƏRİNDƏN  BİRİDİR
H E Y D Ə R   ƏLİYEV  F O N D U N U N 
P R E Z İD E N T İ  M E H R İB A N   XA N IM   ƏLİYEVA
 
B A K I D A K IİN T E R N A T   M Ə K TƏ BLƏ R D Ə   O L M U Ş D U R
H eydər  Əliyev  F ondunun  prezidenti,  Y U N ESK O -nun  xoşm əram h 
səfiri  M ehriban  xam m   Əliyeva  Fondun  hazırladığı  Bakı  şəhərinin  in- 
te rn a t  m əktəbləri  və  uşaq  evləri  ilə  tanışlıq  üzrə  dördm ərhələli  proq- 
ram ın  birinci  m ərhələsi  çərçivəsində  fevralın  2-də paytaxtın  Əzizbəyov 
rayon un un   M ərdəkan  qəsəbəsində  yerləşən  əqli  cəhətdən  qüsurlu 
u şaqlar  üçün  3  nönırəli  in tern a td a  olm uşdur.  U şaqlar  və  m üəllim lər 
M ehriban  xanım ı  və  qızı  Leylanı  səmimiyyətlə  qarşıladılar,  gül  dəstəsi 
təqdinı  etdilər.
D irektor T aleh  M əmmədov  m əlum at  verdi  ki,  1984-cü  ildən  fəaliy- 
yət göstərən  in tern a td a  176  uşağın  təlim -tərbiyəsi  ilə  17  müəllim  məş- 
ğııl  ohır.  Əmək  və  Əhalinin  Sosial  M üdafiəsi  Nazirliyinin  tabeliyində 
olan  in tern a ta  Norveç  H u m an itar  T əşkilatının  nüm ayəndələri  də  vax- 
taşırı  baş  çəkirlər.
M ehriban  xanım   ayrı-ayrı  o taq lara,  idm an  salonuna  baxdı,  uşaqla- 
n n   istirabəti  ilə  m araqland ı.  İngiltərənin  A zərbaycana  Birgə  Yardım  
T əşkilaünın  nüm ayəndələri  ilə  görüşüb  söhbət  edən  Y UN ESK O-nun
85

Mehriban  ƏLİYEVA
xoijinəranılı  səfirinə  o n la n n   in te rn a t  m əktəblərində  gördü>fı  işlər,  bi- 
rillik  proqram   çərçivəsində  keçirdikləri  təd h irlər  və  göstərdikləri  y a r- 
dn n lar  barədə  nıəlum at  verildi.
Fondun  prezidenti  yem əkxana  və  m ətbəxlə  də  tanış  oldu,  b u rad akı 
avadanlığnı  yaxşı  vəziy>'ətdə  olm asnıdan,  u şaq lara  verilən  yem əyin 
keyfiyyətindən  razı  qaldığm ı  bildirdi.
İN T E R N A T   M Ə K T Ə B L Ə R D Ə   ŞƏ R A İTİN 
YAXŞILAŞDIRILM ASI  Z Ə R U R İD İR
Iley d ə r  Əliyev  Fondunun  prezidenti,  Y U N ESK O -nun  xoşm əram lı 
səflri  M ehriban  xam m   Əhyeva  fevralın  2-də  B aknını  Əzizboyov  rayo- 
ın n u m   M ərdəkan  qəsəbəsindəki  yetim   və  valideyn  him ayəsindən  ıııəh- 
rum   olmuş  uşaqlar  üçün  2  nöınrəli  xüsusi  ijıte rn a t  m əktəbinə  getmiş- 
d ir.
U şaqlar  hörm ətli  qonağı  böyük  m əhəbbətlə  qarşıladılar.
M əktəbin  direktoru  K am ran  Hacıyev  m əlum at  verdi  ki,  l)urada  53 
peda(|oji  işçi  299  uşağın  təlim -tərbiyəsi  ilə  m əşğul  olur.  Yerli  icra  ha- 
kim i^yəti  lərəlindən  vaxtaşırı  könıək  göstərilsə  də,  hinanın  təm irə  eh- 
tiyacı  v a rd ır, vəsait də azhq  edir.  B urada  hir uşağa gündəlik  7500 nıa- 
n a t İK j 
yem ək  verilir  ki,  bu  da  azdır.  İstilik  sistem i  bərbad  vəziy>'əldə- 
dir.
Bildirildi  ki,  ümumi>’yətlə,  Əzizbəyov  rayonunda  olan  bu  tipli  41 
m əktəbin  təm irinə  keçən  il  600  milyon  m anat  (təcırihən  h ə r  birinə  15 
m iiyon)  vəsait  aynlnıışdır.  B un u n la  cari  təm ir işləri  ap a n lsa  da,  əsas- 
lı  iş  görm əyə  kifayət  etm ir.  Y ataq x an a  b in alan   dansqallıq  edir.
Fondun  prezidenti  m əktəbin  xüsusi  təhsil  proqranıı  ilə  m araqlandı, 
a y n -a y n   sinif o taq lan n ı,  y ala q x a n a   binalarını,  yem əkxana  və  nıətbə- 
xi  gəzərək,  vəzijyəllə  ətraflı  tanış  oldu.
86
Xoşməramlı səfır
X Ü S U S İ  M Ə K TƏ BİN  ƏSASLI  TƏMİRƏ 
EHTİYACI  Y A R D IR
Bu  fikri  lle y d ə r  Əliyev  F ondunun  p reziden ti,  Y UN ESK O-nun  xoş- 
m əranılı  səfiri  M ehriban  xanım   Əliyeva  B akının  Əzizbəyov  rayonunun 
M ərdəkan  qəsəbəsindəki  ciddi  tərbiyə  şəraitin ə  ehtiyacı  olan  oğlanlar 
üçün  xüsusi  ınəktəhdə  olarkən  bildirm işdir.
Ilörm ətli  qonağı  m əktəbdə  gül-çiçəklə  q arşılad ılar.  124  şagirdin 
təhsil  aldığı,  26  tərbiyəçinin  çalışdığı  m əktəbin  d irek to n ı  N adir  Əhmə- 
dov  M chrihan xam m a  m əlum at verərək  dedi  ki,  3  korpusdan  ibarəl  bu 
təhsil  ocağı  indiyədək  tənıir  olunm am ışdır.  Keçən  il  ay nlan  vəsait  he- 
sabına  yataqx an anın  bir  hissəsi  təm ir  olunsa  d a ,  vəsait  çatışm adığına 
görə  işlər yan ınçıq  qahm şdır.
M ehriban  xanm ı  Əliyeva  II-IX  siniflərdə  şagirdlərin  təhsili  ilə  ına- 
raqlaııdı,  idm an  salonu,  k itabx ana,  tibb  m əntəqəsi,  yataq x an a,  ye- 
m əkxana  və  mətboxlə  tam ş  oldu,  yem əyin  keyfi>yəti  ilə  m ara(ilandı, 
ərzaq  nıəhsullarının  saxlandığı  an b a ra  baxdı.  Söhbət  zaınanı  m əktəb- 
də  şəraitin  yaxşılaşdırılm ası  üçün  m ühünı  işlərin  görülınəsinin  zəruri- 
liyi,  binam n  əsaslı  təm irə  ehtiyacnnn  ohnası  xüsusi  vurğulandı.
B Ü T Ü N   PR O B LEM LƏ R   BİRLİKDƏ 
IIƏLL  EDİLƏCƏKDİR
Ileyd ər  Əliyev  F ondunun  prczidenti,  Y U N ESK O -nun  xoşm əram h 
səfiri  M ehriban  xanım   Əliyeva fevrahn  2-də Əzizbəyov rayonunun  Bu- 
zovna  (ləsəhəsində  yerləşən  sanatoriya  tipli  13  nöm rəli  in te rn a t  mək- 
təbinə  getm iş,  3 3 0 -a   yaxın  şagirdin  oxuduğu,  56  müəllimin  çalışdığı 
bu  təbsil  ocağının  vəziyyəti,  prohlem ləri  ilə  tanış  olm uşdur.
87
 
^

M ehriban  ƏLİYEVA
D irek to r  Nizanıəddin  M əm m ədov və  m üəllim lər hörm ətli  qonağı  sə- 
m im iyyətlə  qarşılay araq ,  u şaq lara  göstərilən  diqqət  və  qayğıya  görə 
m in n ətdarlıqlarm ı  bildirdilər.  O n la r  43  il  fəaliyyət  göstərən  m əktəbin 
əsaslı  təm irinə  könıək  olunm asını  xahiş  etd ilər.
M ehriban  xanm ı  dedi  ki,  H ey d ər  Əliyev  Fondu  xüsusi  proqram   h a- 
zırlam ışdu’.  Mən  b ü tü n   in te rn a t  nıəktəblərini  gəzib  tanış  oluram   və 
b ü tü n   problem ləri  birlikdə  həll  ed əcəjik .  Ə lbəttə,  heç  bir fond bu işlə- 
rin   öhdəsindən  tək gələ  bilməz.  Təbii  ki,  dövlət  s tru k tu rla rı,  ictimaiy- 
yət yardım   göstərm əhdir.  H ə r h a ld a ,  b u n a ehtiyac v ar,  çünki  m əktəb- 
lərin   əksəriyyəti  də  belə  vəziyyətdədir.
Fondun  prezidenti  dərs  prosesini  izlədi,  m üxtəlif  siniflərdə  oxuyan 
şagirdlərin bilik səviyyəsinə xüsusi diqqət y etird i.  Sonra istedadlı uşaq- 
ların   rəsm lərindən  ib a rə t  sərgi,  y ataq x a n a  və  yem əkxana  ilə  tanış  ol- 
du.
M əktəblə  tanışlıqdan  so n ra  M ehriban  x anım   Əzizbəyov  Rayon  İcra 
H akim iyyətinin və  ray o n   təhsil şöbəsinin  rəhbərlərind ən   müvafiq  layi- 
hə  və  təkliflər  h az ırlan ara q   təqdinı  olunm asını  xahiş  etdi.
Təhsil naziri  M isir M ərdanov,  ənıək və əhalinin sosial müdafiəsi na- 
ziri  Əli  N ağıyev,  P rezid en t A dm inistrasiyasının şöbə müdiri  Fatnıa Ab- 
dullazadə  də  adları  çəkilən  m əktəblərdə  olm uşlar.
UŞA Q LA R   H E Y D Ə R   B A B A N IN   DİQ QƏT
 
VƏ  Q AYĞ ISINI  U N U T M U R L A R
H eydər  Əliyev  F ondunun  prezidenti,  YUNESKO-nun  xoşməramlı 
səfiri  M ehriban  xanım   Əliyeva  fevralm   2-də  M ərdəkan  qəsəbəsindəki 
Süleym an  R üstəm   adına  xarici  dillər  təm ayüllü  3  nömrəli  əsas  inter- 
n a t  m əktəbində  də  olm uşdur.  Ş agirdlər  M ehriban  xanımı  və  qızı  Ley- 
lanı  gül-çiçəklə  qarşıladılar.
88
Xoşməramlı  səfır
Əsasən  ərəb ,  fars,  ingilis  dilinin  tədris  olunduğu  m əktəbin  direkto- 
ru   Ənvər  M ustafayev  nıəlum at  verdi  k i,  b u ra d a  m üxtəlif rayo n lard an  
gəlmiş  750  uşaq  təhsil  a h r.  O nların  100  nəfəri  yataqx anad a  yaşayır, 
qalanları  isə  dərsdən son ra  evlərinə  gedirlər.  Şagirdlər arasın d a şəhid, 
qaçqın  və  nıəcburi  köçkün  ailələrindən  olan  u şaq lar  da v ard ır.
M ehriban xanım  Əliyeva nıüəllim lərin problem i ilə m araqlandı.  On- 
lar  Y U N ESK O -nun  xoşm əram lı  səfirinə  xeyirxah  fəaliyyətinə  görə 
m inn ətd arh qların ı  bildirərək  dedilər  ki,  ulu  öndərim iz  H eydər  Əliyev 
daim   Vətən  sevgisi  ilə  yaşam ış,  gələcək  nəsillərə,  uşaq lara  həm işə  bö- 
>iik  diqqət  və  qayğı  göstərm işdir.  B ü tü n   xalqım ız  kimi  u şaq lar  da bu- 
n u   heç  vaxt  u n u tm u rla r.
Şagirdlər  H eydər  babaya  qəlblərindəki  sevgi  və  m əhəbbəti  şerlərlə 
ifadə  etdilər:
Qəlbi  təmiz  in san larm ,
G örən  gözü  H eydər baba!
Beşikdəki  kö rp ələrin ,
Şirin  sözü  H eydər  baba!
Biz  övladıq,  o  b ir  a ta ,
Əlinıizdən  tu ta -tu ta ,
Ç atdırdı  xoşbəxt  h əyata,
Xalqımızı  H eydər  baba!
M ehriban  x an n n   Əliyeva  istedadlı  u şaqlara  təşək kü r  edərək ,  onlara 
dərslərində  u ğ u rla r  arzu lad ı,  m əktəbin  üm um i  vəziyyəti,  tədris  prose- 
si  ilə  tanış  oldu.
89

Mehriban  ƏLİYEVA
H E Y D Ə R   ƏLİYEV  F O N D U N D A   AZƏRBAY CAN
 
M U Ğ A M L A R IİL Ə   BAĞLI  LAYİHƏLƏRİN 
TƏ Q DİM A TI  KEÇİRİLMİŞDİR
H eydər  Əliyev  Fondunun  prezidenti,  Y U N ESK O -nun  xoşm əraınlı 
səfiri,  Azərbaycan  M ədəniyyətinin  D ostları  F on dun un   rəh bəri  M ehri- 
ban  xannn  Əliyeva  fevrahn  2-də  Azərbaycan  m uğanıları  ilə  bağh  layi- 
hələrin  təqdim at  m ərasinıini  keçirm işdir.
Fondun  binasm da  təşkil  ohm m uş  tədbirə  dəvət  edilən  tannım ış  mu- 
siqişünaslar,  m uğam  u staları,  m usiqiçilər,  sən ətşün aslar əw ə lc ə  xalqı- 
mıznı  üm um nıilh  liderinin  həyat  və  fəaliyyətini  əks  etdirən  sərgiyə 
b ax d d ar,  uhı  öndərin  n u rlu   xatirəsini  ehtiram la  yad  etdilər,
M ehriban  xam m   Əliyeva  m ərasinıi  açaraq,  Fond  barədə  iştirakçıla- 
ra   m əlum at  verdi  və  bildirdi  ki,  H eydər  Əliyev  F ondunun  əsas  məqsə- 
di  ulu  öndərin. irsinin  dərindən  öyrənilməsi  və  gələcok  nəsillərə  çatdı- 
rdnıasıdır,  Fondun  bu  gün  həy ata  keçirdiyi  xeyirxahhq,  m ərhənıət 
m issiyasm dan  danışan  M ehriban  xannn  Əliyeva  P rezident  H eydər Əli- 
yevin  nuığam a,  bu  sənətin  ifaçılann a  həmişə  böyük  diqqət  göstərdi\i- 
ni  vurğuladı.  A zərbaycanda  nuısiqi  ənənələrinin  yaşadıhnasnıda böyük 
xidm ətləri  olan  üm ununilli  lider  H eydər  Əliyevin  arzu  və  istəklərinin 
həyata  keçirilm əsi  baxunm dan  Azərbaycan  nuığam ları  ilə  bağh  layihə- 
lərin  təqdim atınm   əhəm iyyətindən  dam şdı.
Mərasim  iştirak çılan n a  videolentlər  vasitəsilə  göstərilən  “Muğam- 
ir s ” ,  “M uğam -dəstgah” ,  “M uğam -ensiklopediya” ,  “M uğam -inter- 
n e t ” ,  “M uğam -antologiya” ,  “M uğam aləm i” və  “Muğam  M ərkəzi”  la- 
yihələrində  bu  musiqi  növüııün  unudulm uş səhifələri  yada  sahndı,  hər 
bir  layihə  barəd ə  ətrath   m əlum at  verildi,  ustad  sən ətkarların   ifasmda 
ay n -ay rı  m uğam   parçaları  səsləndirildi.  Layihələrin  rəngarəngliyi,
90
Xoşməramlı  səfır
xronologiya  baxınnndau  tarixiliyi  və  böyük  əhəm iyyəti  xoş  təəssürat 
doğurdu.
S onra  dəyirm i  m asa  arxasında  layihələr  barəd ə  m üzakirələr  aparü- 
dı.  M usiqişünas  Nigar Axundova,  Milli  M usiqi  Akadem iyasınm   rekto- 
ru   Siyavuş  K ərinü,  Bakı  Musiqi  A kadem iyasuıın  p ro rek to ru   Gülnaz 
A bdullazadə,  nuısiqişünas  Iləsən  A dıgözəlzadə,  AMEA-nm  əm əkdaşı 
S ənubər  B ağırova,  Bakı  Musiqi  A kadem iyasm ın  professoru  Zemfira 
Səfərova,  xalq  artistləri,  Prezident  təqaüdçüləri  Habil  Əliyev,  Canəli 
Əkbərov,  “S p ace”  teleşirkəünin  əm əkdaşı  N adir  Axundov,  B əstəkar- 
lar  İttifaqı  sədrinin  m üavini  Ramiz  Z öh rabov ,  xalq  artisti  Ramiz  Qu- 
liyev,  Bakı  Musiqi  Akadem iyasuun  professoru  Nərgiz  Paşayeva,  P re- 
zident  A dnünistrasiyasuun  şöbə  m üdiri  F atm a  A bdullazadə,  Dövlət 
Səsyazm alar Arxivinin  m üdiri  Yaqub  M ədətov,  Bakı  Musiqi  Akademi- 
yasınm   asp iran tı  Əliağa  Sədiyev  layihənin  Azərbaycan  m odəniyj'əti, 
milli-mənovi  sərvotim iz  olan  m uğam ın  inkişaf  etdirilm əsi,  qorunub 
saxlanılm ası  vo  gələcək  nəsillərə  çatdırılm ası  üçün  çox  dəyərli  olduğu- 
nu  söylodilər,  təklifloriııi  verdilor.  Bildirildi  ki,  Azorbaycanda  diinya 
səviyyəH  Muğam  M ərkoziıü  yaratm ac[la,  m uğam   sim poziumları  keçir- 
məklo,  kütləvi  təbliğat  vasitolərində  m uğam   ifaçıhğma  ([odərinco  yer 
verilnıəklə  və  to([dim  edilən  layihələri  rcallaşdırm aqla  xalqım ızm   bö- 
yük  sorvoti  olan  m uğanu  dünyada  d ah a  geniş  təbliğ  etınok  m üıııkün- 
d ü r,
M ehriban  xanım   Əliyeva  m üzakirələri  y ekunlaşdıraraq öz  fikirlərini 
söylodi,  ınüzakirədə  səslonon  təklinərin  nəzərə  ahnacağını,  m uğam la 
bağh  hazırlannnş  mükommol  layihonin  reallaşm ası  üçün  b ü tü n   sonət 
adanılarının  köm oyindon istifado ohm acağm ı  vo  bclo görüşlərin ənənə- 
yo  çevriləcoyini  vurğuladı.
S J e v ra l 2 0 0 5
91

Mehriban  ƏLİYEVA
UŞAQLARIN  TƏLİM-TƏRBİYƏSİ 
İŞİN İN ,  YAŞAYIŞ  ŞƏRAİTİNİN  DAHA 
DA YAXŞILAŞDIRILMASI 
AZƏRBAYCAN  DÖVLƏTİNİN ALİ 
MƏQSƏDLƏRİNDƏN  BİRİDİR
HEYDƏR  ƏLİYEV  F O N D U N U N   PREZİDENTİ 
MEHRİBAN  XANIM  ƏLİYEVA  BAKIDAKI  X Ü S U S İ 
İNTERNAT  MƏKTƏBLƏRDƏ  O L M U ŞD U R
H eydər  Əliyev  Fondunıııı  prezidenti,  YUN ESK O-nını  xoşm əraınlı 
səfıri  M ehriban  xannn  Əliyeva  F ondun  hazırladığı  Bakı  şəhərinin  in- 
te rn a t  m əktəbləri  və  uşaq  evləri  ilə  tanışiıq  üzrə  dördm ərhələli  proq- 
ra n n n  dördüncii  m ərhələsi çərçivəsində  fevralın  3-də  paytaxtnı  Sabun- 
çu  ra y o n u n u n   Bilgəh  qəsəbəsindəki  əqli  cəhətdən  qü su rlu   uşaqlar 
üçün  11  nöm rəll  yardımçı  in te rn a t  m əktəbində  olm uşdur.  U şaqlar  və 
m üəllim lər  M ehriban  xannnı  səm im iyyətlə,  gül-çiçəklə  qarşıladılar.
M əktəbin  direktoru  M ehparə  Cəl'ərova bildirdi  ki,  1940-cı  illərdə  ti- 
kilib  istifadəyə  verilən  bina  indiyədək  əsaslı  təm ir  olunm am ışdır.  Pilot 
dərslərinin  keçirilməsi  üçün  F ransanın  “T o ta l”  neft  şirkəti  tərəfindən
10  sinif otağından  ibarət  yardınıçı  bina  inşa  olunm uşdur.  B u rada sağ- 
lam  və  xəstə  uşaqların  adaptasiyası  üçün  şərait  yaradılm ışdır.  39 6 şa- 
girdin  oxuduğu  və  56  m üəllim in  çalışdığı  m əktəbin  təm irlə  bağlı  ciddi 
problenıləri  vardır.
M ehriban  xam m   ayrı-ayrı  sinif otaqlarına baxdı,  dərs  prosesini  izlə- 
di,  uşaqların  təhsil  səviyyəsi,  idm an  salonu,  tikiş,  dərzilik,  xalçatoxu-
9 2

Xoşməramlı  safır
m a  və  əm ək  təlimi  em alatxanası,  y ataq x a n a,  yem əkxana  ilə  tanış  ol- 
dıı,  u şa q la n n   əl  işlərinə  baxciı. 
0
,  m əktəb  binasm m   təm iri  ilə  bağlı 
problem lərin  həlli  üçiin  lazınıi  təclbirlərin  görüləcəyini  vurğıılaclı.
TƏMİR  İŞLƏRİ  BU  İLİN  MAYINADƏK 
BAŞA  ÇATACAQDIR
H eydər  Əliyev  F ondunun  prezidenti,  Y U N ESK O -nun  xoşm əram lı 
səfiri  M ehriban xanım   Əliyeva fevraluı  3-cIə  S abunçu rayonun un  Maş- 
tağa  qəsəbəsindəki  yetim   və  valideyn  him ayəsindən  m əhrum   olnıuş 
u şaq lar  üçün  1  nöm rəli  xüsusi  in te rn a t  m əktəbinə  getm işdir.  B urada 
hörm ətli  qonağı  eh tiram la  qarşıladılar.
İki  tədris  k orpusundan  və  bir  y ataq x a n a  binasuıdan  ibarət  m əktəb 
Avropa  B irliyinin  A zərbaycana yardım   p roqram ı  çərçivəsində  aynlm ış 
vəsait  hesabına  əsaslı  təm ir  edilir.
M əktəbin  direk to ru   Z aıır  Quliyev bildirdi  ki,  204 şagirdin  oxuduğu 
və  60 pedaqoji  işçinin çalışdığı m əktəbdə  təm ir işləri bu ilin  mayınadok 
tam   başa  çatd ırılacaqd ır.  Lakin  binaların  qızdırılnıası  və  avadanlıqla 
təchizat sarıd an   çətinliklər  nıövcuddur.
F ondun  ])rezidenti  tam   tənıir olunm uş birinci  tədris korpusu  ilə,  ye- 
m ək x an a,  m ətb əx,  sinif otaqları  ilə  tanış  oldu,  bu  təhsil  ocağının  ava- 
d an h q la  təchizinə  köm ək  göstəriləcəyini  vurğuladı.
UŞAQLAR  Ü Ç Ü N   HƏR  CÜR  Ş Ə IU İT 
Y A l^ D IL A C A Q D IR
H əm in  gün  H eydər  Əliyev  F ondunun  p rezidenti,  Y UN ESK O-nun 
xoşm əram lı  səfiri  M ehriban  xam ın  Əliyeva S abunçu  rayonunun  Pirşa- 
ğı  cıəsəbəsindəki  san ato riy a  tipli 
10
  nöm rəli  in te rn a t  məktəbi  ilə  də  ta- 
nış  olm uşdur.  D irektor  D ilarə  H əsənova  ınəktəh  hacıqında  nıəlum at
9 3

Mehribaıı  ƏLİYEVA
verorək  dedi  ki,  b uradakı  şagirdlər  əsasən  yel  xəstəlikləri  olan  ıışaqlar- 
dır.  545  uşağın  445-i  yataqxanada  qalır,  qalanlarını  isə  valideynləri 
dərsdən  sonra  evlərinə  apai’irlar.  Bu  ıııəktəb  də Avro|)a  Birlivinin yardı- 
nn  ilə  tənıir olnnur və burada uşaqlar üçün  hor cü r şərait yaradılacaqdır. 
YUXESKO-nun xoşınəraınlı sətiri  1961-ci ildon  foalijyət göstərən bu  tor- 
biyə  ocağının  toınir  olunınuş  otaqlarına,  şagirdlərin  əl  işlərino  baxdı  və 
uşaqlar  üçün  yaradılınış şəraitdən  razılığını  bildirdi.
TƏDRİS  PROQRAMLARINDA  ƏMƏK  DƏRSLƏRİNƏ 
DAHA  ÇOX  ÜST ÜN LÜ K  VERİLİR
Bu  barodo  Heydər  Əliyev  Fondunun  prezidenti,  YUNESKO-nıın  xoş- 
nıəranılı  səfıri  Mebriban  xanını  Əliyevaya fevralın  3-də  Suraxanı  qəsəlw- 
sindoki  əqli  cəhətdon  qüsurlu  uşaqlar  üçün  7  nönırəli  internat  ıııəktəbin- 
də  olarkən  ınəlunıat  verilınişdir.  Fondıın  prezidenti  sinif otaqları,  akt  vo 
idınan salonları, yatatpcana, yenıokxana vo ınətljoxlə tanış oldu. Ə1 işlorin- 
dən  ibarət sərgiyə baxdı,  yenıəkləriıı  ke>fıy>'oti  ilə  ınaracılandı.
Direktor Qabilə  Bağırova bildirdi ki,  nıoktəbin  326şagirdi,  67 pedaqo- 
ji  işçisi vardır.  Əınək dorslərinə ciddi fıkir verilir.  Uşaqlar  IX sinli  bitirdik- 
don sonra Əhınədli qəsıbosində yerloşən  1  nöınrəli peşo ınoktəbinə göndə- 
riliriər.
Direktor ınoktəbdo  (|izdırıcı  sistcmin  ala-yarınıçıq işlodijdni  do  xatıriat- 
dı.  M(‘hriban xanıın |)robleınlərin  holli  üçün  todbiriər göriilocəjini s()ylədi.
MoktoİK)  gəlınəsindən  xatiro  olaraq,  Fondun  prozidentino  hədi^yo  toq- 
diın  (‘dildi.
94
Xoşməramlı  ssfır
DİPLOMATİK  KORPUSUN  UŞAQ  EVLƏRİNƏ 
YARDIMI  T Ə Q D İR Ə U Y İQ D İR
lley dər Əliyev  Fondunun  prczidenti,  YUXESKO-nun xoşnıəraınlı səti- 
ri  Meln-iban  xannn  Əiiyeva  fevralın  3-də  SunLxanı  rayonunun  Yeni  Gü- 
nəşli  (ləsolwsindoki 
2
  nöınroli uşa(i evində olnıuş,  burada yaradılnıış şəra- 
iti  >fılisək  qiyınətləndirınişdir.
M üdir Sevda Ilacıyeva burada  145 uşağın tolinı-tori)iyəsi ilə l9  pedaqo- 
(Iiın 
nıəşğul  olduğunu  bildirdi.
M ehriban  xannn  Əliyeva  uşaq  evi  ilə  tanış  oldu,  Yaponiya,  Türkiyə, 
ABŞ  sofırliklərinin  buranın  probleınlorinin  həllinə  köınok  göstərnıələrin- 
dən, ABŞ-m hərbi attaşesinin yardnnı ilo xüsusi yeməkxananm  tikiləcəjin- 
dən  m əmnunlıığunu s()ylodi.
Özfəalijyət  kollektivinin  çıxışı,  uşa^ılarm  söylodikləri  şerlər  mara^ıla 
qai’şılandı.  M ehriban  xanım  uşaqlaria xatirəşokli  çəkdirdi.
Uşaqlar  Mcydor Əliy(!v  Fonduna  “Bütün  dünyanın  uşaqlan”  adlı  rəsnı 
osəri  hədiyj’ə  ctdilər.
BAKININ  NƏRİMANOV  M Y O N U N D A K I 
PSİXONEVROLOJİ  UŞAQ  EVİ  İLƏ  TANIŞLIQ
lleyd ər Əliyev  Fondunun  prezidenti,  YUXESKO-nun  xoşınoranılı sofı- 
ri  Mchriban  xanım   Əliycva  fevralın  3-də  Bakınııı  Xoriınanov  rayonıında- 
kı  |)sixonevroloji  uşaq  (^vino  gctınişdir.  Onu  bnrada  soıniıniyyotlo,  gül-çi- 
çoklo (lai’şıladılar.
Uşaq  evinin  dircktoru  Irado  Mnsayeva  nıəlıımat  vcrdi  ki,  hazırda  73 
uşağm  olduğu,  m üasir  tihbi  ləvaziınatlaria  təchiz  edilıniş  hn  ınüossisənin 
bina.sının  tomiri  üçün  Bakı  Baş Səhi>yo  İdarosi  vaxltışın  könıək  edir.  Heç


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə