H e y d ə r Ə lirz a oğ lıı a y d u ı ifa d ə oU ınan x a r iz m a y a m a likYüklə 5.46 Mb.
Pdf просмотр
səhifə6/15
tarix11.06.2017
ölçüsü5.46 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

HEYDƏR ƏLİYEV  FONDU  KİMSƏSİZ, 
QAÇQIN VƏ  MƏCBURİ  KÖÇKÜN 
AİLƏLƏRİNDƏN  OLAN  UŞAQLAR 
ÜÇÜN  GÜLÜSTAN  SARAYINDA 
BAYRAM  ŞƏNLİKLƏRİ  KEÇİRİR
H e y d ə r  Əliyev  fondu  G ülüstan  sarayında  nıüxtəlif orta  m əktəblərdə 
tə h sild ə   xüsusilə  fərqlənən,  uşaq  evlərində  və  in te rn a t  m əktəblərində 
tə rb iy ə   a la n ,  qaçqnı və  məcl)uri köçkün  ailələrindən olan, yetim  və va- 
lideyn  hinıayəsindən  m əhrum   uşaqlar  ü çün  Yeni  il  şənlikləri  keçirir. 
Ş ə n lik lə rə   ıninlərlə  uşaq  dovət  olunm uşdur.
Y a n v a n n   3-də  Fondun  prezidenti,  A zərbaycan  Respublikası  Prezi- 
d e n tin in   x an n ın   YUNESKO-nun  xoşm əram lı  səfiri  M ehriban  Əliyeva 
n ö v b o ti  şən lik də  iştirak  etm iş,  bir  neçə  saa t  u şaq larla  birlikdə  olm uş, 
o n la rın   sev in c və  forəhini  bölüşm üşdür.
Ü n ıu m n ıilli  liderimiz  H eydər  Əliyevin  m üxtəlif illərdə  D ünya  Azər- 
b a y c a n lıla n n m   Həmroyliyi  günü  və  Yeni  il  b ayram larm da  uşaqlarla 
b ir y e r d ə   olnıasnıdan  bəhs edon filmin  nüm ayişi  iştirakçılarda xoş duy- 
ğ u la r  o y atm ışd ır.
S a lo n a   toplaşm ış  u şaq lan n ,  onları  m üşayiət  edon  böyüklərin  çöhrə- 
lə rin d ə   b u   gözəl  bayram   şənliyini  o n lara  ərm əğan  edən  H eydər  Əliyev 
F o n d u n a ,  o n u n   prezidenti  M ehriban  xanım a  m innətdarlıq  hissləri  ay- 
dın  se z ilird i.  A parıcıların  tobrikləri,  perso n ajların   şən  zarafatları  bu 
ovqatı  d a lıa   da  artırırd ı.  H əm in  gün  şənlik  iştirakçıları  arasın d a  məc- 
buri  k ö ç k ü n   vo  qaçqın  ailəlorindən  olan  u şaq lar,  qayğıya gündəlik  eh- 
tiyac  d u y a n ,  uşaq  evlorində  və  xüsusi  m oktoblordə  tolim -tərbiyə  alan
6 9

Mehriban  ƏLİYEVA
balaca  soydaşlanm ız  əksəriyyət  təşkil  edirdi.
İncəsənət  uşaqları, gənc  isted ad lar  öz  oy naq,  şux   m ah n ılan ,  rəqslə- 
ri  ilə  bayram   tədbirini  d ah a  da  rö v n əq lən d irird ilər.  Rəqslərə  qoşulan, 
n ıəharətlərin i  göstərən,  m öcüzələrə  h ey rət edən  u şaq lan n   sevinci  həd- 
siz  idi.  Çünki  tam nm ış sənətçilərin,  k lo u n la n n ,  seh rb azlan n  bir-birin - 
dən  m araqlı  çıxışları  m əhz  o n lara  ü n v anlann nşdı.  Şənlikdə  m araqh 
fiıüsabiqələr  də  təşkil  olunm uş,  qaliblərə  H eyd ər  Əliyev  Fondunun 
m ü k afa tla n   və  hədiyyələri  təqdim   edilm işdir.
Ən yaddaqalan  ınəqam lardan biri şübhəsiz ki, Ş axta baba və  Q ar qı- 
zın  m öhtəşəm   saray a gəlişi  olm uşdur.
H eydər  Əliyev  Fondunun  p rezidenti  M ehriban  xanıın  Əliyeva  bay- 
ram   şənliyində  çıxış  edərək  denıişdir:

Əziz  u şaq lar,  hörnıətli  valideynlər,  hörm ətli  m üəllim lər!  Mən  sizi 
ü rə k d ən   təbrik edirəm .  Sizə  2005-ci  ildə cansağlığı,  yeni-yeni  uğu rlar, 
səa d ət, xoşbəxtlik  arzulayıram .  M ən bilirəm   ki,  sizin hər birinizin ürə- 
yində  öz  arzu lan m z,  istəyiniz v ar.  İstəyirəm   ki,  bu  yeni  ildə  bü tün   ar- 
zu lan n ız ,  b ü tü n   istəkləriniz  gerçəkləşsin.  Bu  gün  bizim  bu  Gülüstan 
sarayıım zda  m əcburi  köçkün  və  qaçqın  ailələrinin  nünıayəndələri  var. 
Sizin  ürəyinizdi  olan  arzu  h ə r  bir azərbaycanlının,  h ər bir Azərbaycan 
vətəndaşının ən  m üqəddəs a rz u su d u r.  Mən  arzulayıram  ki, bu arzu ye- 
ni  ildə  h ə r şeydən  ə w ə l  gerçəkləşsin.
Biz  -  H eydər  Əliyev  Fondu  çox  çalışır,  çox  işləyirik  ki,  bu  gün  sizin 
üçün  əsil  bayram  olsun.  Mən  hiss edirəm   ki,  biz  buna  nail  ola bilmişik. 
Sizi  bir d ah a ürəkdən  təbrik ed ir,  ham ınızı ö pürəm .  Söz verirəm   ki,  bu 
il  tez-tez  görüşəcəyik.  B ayranıınız  ınübarək!
A zərbaycan  P rezidentinin  xanım ı  və  qızlan  şənliyin  sonunadək 
u şaqlarla  birlikdə  olm uşlar.
H eydər  Əliyev  F ondunun  keçirəcəyi  şənliklər y an v an n   4-də yeni  iş- 
tirakçılarla  davam   edəcəkdir.
70
Xoşməramlı  səfir
Şənli^ln  sonu nd a  M ehriban  xanım   Əliyeva  ju rn alistlərə  m üsahibə 
v erərə k   dem işdir:

M ənim  çox  xoşum a  gəldi.  Çox  xoşbəxtəm   ki,  belə  gözəl  bayraın 
alındı.  H eydər  Əliyev  F ondunun  məqsədi  o  idi  ki,  şənlik  u şaq lar  üçün 
yaxşı  keçsin.  Hiss  edirəm   ki,  onlar  çox  razıd ırlar.  Mənim  istəyim   bu 
idi,  ona  da  nail  oldnm .  Mən  söz  verdim   ki,  bu  il  uşaqlarla  tez-tez  gö- 
rüşəcəyik.  H eydər Əliyev fondunun  proqram ı v a r.  B u, kimsəsiz və ağır 
vəziyj'ətdə  yaşayan  u şaqlara  yardım   proq ram ıd ır.  Yeni  il  ərəfəsində 
m ən  4  m əktəbdə  -  iki  uşaq  evində  və  iki  in te rn a td a   olm uşam .  Azər- 
baycandakı  b ü tü n   belo  m əktəblərə  gedəcək,  o n la n n   vəziyyəti,  şəraiti 
ilə  tanış  olacağam .  Sonra  ünuım i  b ir  p ro qram   yaradılacaq  və  onlara 
yardım   edəcəkdir,  Ona  görə  də  mən  söz  verm işəm   və  sözüm ün  üstün- 
də  duracağam .  Yeni  iliniz  m übarək!
4 y a n v a r  2 0 0 5
71

Mehriban  ƏLİYEVA
HEYDƏR  ƏLİYEV  FONDU  ULU 
ÖNDƏRİMİZƏ  HƏSR  OLUNMUŞ 
TƏQVİM  BURAXMIŞDIR
H eydər  Əliyev  Fondu  xalqım ızın  üm um m illi  lideri,  m üstəqil  Azər- 
baycan  dövlətinin  m em arı  və  q u ru cu su ,  ulu  öndərim iz H eyd ər  Əliyevə 
h əsr  olunm uş  yeni  il  təqvimi  buraxm ışdır.
Nəfis  tərtib atd a  hazırlanm ış,  üz  qabığm da  Fondun  binasnnn  şəkli 
verilm iş  təqvim   H eydər  Əliyev  F o n dun un  prezid en ti,  Y UN ESK O-nun 
xoşm əram h  səfiri  M ehriban xanım   Əliyevanm   Yeni  il  təbriki  ilə  açıhr. 
T əb rik   bu  sözlərlə  başlayır:
“2 004-cü  il  artıq   a rx a d a   q ah r.  Biz  hənıin  ih  dahi  şəxsiyyət  H eydər 
Əhyevsiz  yaşadıq.  Ə shndə,  H eydər  Əhyev  bu  m üddətdə  cismən  bizim- 
lə  ohnasa  d a,  ölkədə  h əy ata  keçirilən  nəhəng  işlərdə  onun  dəsti-xətti, 
onun  nəfəsi  özünü  açıq-aydnı  g östərir.  B u,  bizə  təsəhi  v e r ir ” .
B əh, həqiqətən belədir və uhı öndərim izin siyasətinin layiqh  davam- 
çısı  P rezident  İlham   Əhyevin  rəhbərliyi  ilə  ölkənhzin  ötən   ildə  bütün 
sahələrdə  əldə  etdiyi  böyük  u ğ u rlar  xalqum zda  belə  bir  inam ı  daha  da 
gücləndirir  k i,  onun  dahi  oğhunın  müəyyən  etdiyi  yolla  inam la irəhlə- 
yən  Azərbaycannnız  özünün  işıqh  və  firavan  gələcəyinə  qovuşacaqdır.
M ehriban  xannnm   təbrik  sözündə vurğuhındığı  kimi,  H eydər Əhyev 
Fondunun  başhca m əqsədlərindən biri  uhı ö nd ərin  zəngin irsini öyrən- 
m ək  və  təbhğ  etm əkdir.  Çünki  H eydər  Əhyevin  şəxsiyyəti  və  fəaliyyə- 
ti  böyük  siyasi  m əktəb,  həyatı  boyu  ən  sachq  övladı  kimi  xidnıət  etdiyi 
V ətənin  h ərtə rəth   inkişafı  üçün  hazırladığı  konsepsiyalar  xalqnm zm  
misilsiz sərvətidir.  O na görə  də  bu  m əktəbdən,  bu  sərvətdən  faydalan- 
m aq,  lazım m ca  bəhrələnm ək Azərbaycanım ızm   tərəqqisini  daim   təm in
72
Xoşməramh səfır
edəcək  əsas  şərtlərdənd ir.
M ehriban  x annn  Əliyevanm  təbrikində  əm inliklə  v u rğ u lan ır  ki, 
H eydər Əliyev dühasm m  n u ru  ilə işıqlanan Azərbaycan  2005-ci ildə və 
b ü tü n  sonrakı  illərdə yeni-yeni  nailiyyətlər əldə  edəcək və  vətənini  se- 
vən  h ə r  kəs  bu  işə  öz  layiqli  töhfəsini v erəcək dir.
Geniş  form atda  və  yüksək  poliqrafik  səviyyədə  çap  olunm uş  bu  na- 
d ir  təqvim də  tü rk   dünyasunn  parlaq şəxsiyyəti  H eydər Əliyevin öm rü- 
n ü n   m üxtəlif illərində  çəkihniş  fotoşəkilləri  verilm işdir.
5 y a n v a r  2 0 0 5
73

Mehriban  ƏLİYEVA
HEYDƏR  ƏLİYEV  FONDUNUN 
KİMSƏStZ,  QAÇQIN VƏ  MƏCBURİ 
KÖÇKÜN AİLƏLƏRİNDƏN  OLAN 
UŞAQLAR  ÜÇÜN  NÖVBƏTİ 
BAYRAM  ŞƏNLİYİ
Meydər  Əliyev  Fondıı  nıüxtəlif  o rta   m əktəblərdə  təhsildə  xüsusilə 
fərqlənən,  uşaq evlərində  və  in te rn a t  m əktəblərində  tərbiyə alan,  qaç- 
qnı  və  m əcburi köçkün ailələrindən olan,  yetim  və valideyn himayəsin- 
dən  m əhrunı  uşaqlar  üçü n   G ülüstan  saray n ıd a  Yeni  il  şənlikləri  keçi- 
rir.
Şənliklərin  üçüncü  g ü n ü   -  y a n v a n n   4-də  də  sarayın  yaraşıqlı  salo- 
n u n a   yüzlərlə  uşaq  toplain nşdı.  H eydər  Əliyev  F ondunun  prezidenti, 
Y U X ESK O -nun  xoşnıəranılı  səfiri,  Azərbaycan  Respublikası  Prezi- 
d entinin  xanum   M ehriban  Ə liyevanm   təşəbbüsü  ilə  keçirilən  növbəti 
bayram  şənliyində də  balaca soydaşlarm ıızm   sevinci  hodsiz idi.  Ulu ön- 
dərin  uşaqlarla  g örüşünü,  b ayram larda  o n lan n   sevincini  bölüşməsini 
əks etdirən  videokadrlar  balaca  soydaşlanm ıza  unudulnıaz  Heydər ba- 
bam n  səmimi  qayğıkeşliyini  bir  d ah a  xatırlatdı.
Üm umm illi  liderinıiz  lie y d ə r  Əliyevin  ölkəm izin  balaca  vətəndaşla- 
rm a ünvanlanm ış  “Sizin gələcək vəzifəniz Azərbaycanı qorum aq, yara- 
dılmış ənənələri  uğurla davam   etd irm ək ,  V ətənin şöhrətini  daha da ar- 
tırm aq d ır”  tövsiyəsi  ölkəm izin  sabahkı  quru cu larm a  ləyaqətlə  böNÜ- 
yüb  boya-başa  çatm ağa  çağırış  kimi  səslənirdi.
B ayram   şənliyi  aktyorların  u stah q la  yaratdıqları  nağıl  qəhrəm anla- 
rm ın  igidliyi,  kloun  və  seh rb azların   şən  və  heyrətləndirici  çıxışları.
74
Xoşməramlı  səfır
u şaq lan n   d a  qoşulduğu  oynaq  rəqslərlə  yadda  q a ld ı.
A zərbaycanın tanm m ış incəsənət u s ta la rın ın , özfəaliyyət kollektivlə- 
rin in   sürprizləri  bayram   m ərasim inə  xüsusi  tərav ət  gətirdi.  U şaqlar 
onlarm   şərəfinə  açıhmş  bayram   süfrəsindən  razı  qaldılar,  saraydan 
ş e r,  m ahnı  m üsabiqəsində  qazandıqları  hədiyyələrlə,  ən  başlıcası  isə, 
şənlikdən  aldıq lan   unudulm az  təəssü ratla  ay rıld ılar.
5  y a n m r  2 0 0 5
75

Mehriban  ƏLİYEVA
UŞAQLARIN TƏLİM-TƏRBİYƏSİ 
İŞİN İN ,  YAŞAYIŞ  ŞƏRAİTİNİN  DAHA 
DA YAXŞILAŞDIRILMASI 
AZƏRBAYCAN  DÖVLƏTİNİN ALİ 
MƏQSƏDLƏRİNDƏN  BİRİDİR
H E Y D Ə R   ƏLİYEV  F O N D U N U N   P R E Z İD E N T İ
 
M E H R İB A N   X A N IM   ƏLİYEVA  BAKIDAKI  X Ü S U S İ
 
İN T E R N A T   M Ə K T Ə B L Ə R D Ə   O L M U Ş D U R
H eydər  Əliyev  F ondunun  p rezidenti,  Y U N ESK O -nun  xoşnıəram lı 
səfıri  M ehriban  xannn  Əliyeva  F ondun  hazırladığı  Bakı  şəhərinin  in- 
te rn a t  ınəktəbləri  və  uşaq  evləri  ilə  tanışhq  üzrə  dördınərhələli  proq- 
ram nı  ikinci  m ərhələsi  çərçivəsində  fevrahn  1-də  paytaxtın  Əzizbəyov 
ra y o n u n u n   Şüvəlan  qəsəbəsindəki  zəifeşidən  və  sonradan  karlaşım ş 
uşaqlar  üçün  respublika  xüsusi  in te rn a t  m əktəbində  ohnuşdur.
X atırladaq  ki,  adıçəkilən  proqram a  uyğun  o laraq ,  uşaq  evləri  və  in- 
te rn a t  m əktəbləri  haqqında  m əh n n atiar  toplanıb,  Heydər  Əliyev  Fon- 
dunda  təhlil  edilir və  b u n ların   əsasında  beşillik  “Uşaq  evlərinin  və  in- 
te rn a t  m əktəblərinin  in k iş a h ”  P roqram ı  hazırlanacaqdır.  Proqram  
əsasında  təhsil,  səhiyyə,  h u m a n ita r  və  digər sahələri  əhatə  edən  müx- 
təlif  tədbirlər  reallaşdırılacaqdır.  Əgər  resurs  m ərkəzinə  zə ru rə t  olsa, 
onun  da yaradılm ası  nəzərdə  tu tu lm u şd u r.  O rada  uşaq evləri və  inter- 
n a t  m əktəblərinin  təıninat  m əsələsinə  baxılması  və  kütləvi  tədbirlərin 
h əyata  keçirilm əsi  p lan laşd ın h r.  B ütün  bu n lar  Fondun  prezidenti 
M ehriban  xanım ın şəxsi  təşəbbüsüdür.
76
Xoşməramlı  səfır
U şaqlar  və  nıüəllim lər  M ehriban  x am nn  m əktəbdə  səm im iyj'ətlə 
qarşıladılar,  ona  gül  dostosi  toqdinı  et(hIor.  M əktəbin  d irek to ru   Akif 
Yusifzado  m olum at  verdi  ki,  1962-ci  ildən  fəaliyyət  göstərən  xüsusi 
nıəktobdo  180-don  çox  şagird  tohsil  a lır,  o n larnı  tolim-tərbiyəsi  ilə  66 
müəllinı  məşğul  ohır.  M oskvada yaşayan  soydaşım ız,  xeyriyyoçi  Güla- 
ğa  Q ənbərovun  təşəbbüsü ilo  2 0 0 3 -cü  ildo  nıoktəbin bir korpusu sökü- 
lərək ,  yerində  sm eta  dəyəri  3,5  m ilyard  m a n a t  olan,  A vropa  stan - 
d artla rın a  cavab  verən  üçnıərtobəli  yeııi  korpus  tikihniş  və  avadanlıq- 
la  tanı  tomin  edilınişdir.  Yeni  korp usu n  təm əli  xalqıınızın  üm um milli 
hderi  H eydər  Əliyevin  ad  günü  -  m ayın  10-da  qoyulınuş,  bir  il  son ra, 
2 004-cü  il  m ayın  10-da  tikinti  başa çatdırıln n şd ır.  Məktəbin  ə tra h  ya- 
şıllaşdırılınış  və  idman  meydançası  tikilm işdir.
Borbad vəziyyətdo olan  tədris korpusu  da yaxın vaxtlarda söküləcək 
və  M oskvada  yaşayan  soydaşımızın  adını  daşıyan  Xeyriyyə  Fondu  tə- 
rəfindən  yaraşıqh  bina  inşa  olunacaqdır.  O nun  birinci  m ərtəbəsində 
idm an  koınpleksi,  hovuz  inşa  edilocokdir.  Yaxtilo  özü  in te rn a t  moktə- 
bində böyüm üş  Gülağa  Qonbərov bütövlükdə  nıoktobo  1,5  milyon  dol- 
la r  vəsait  ayırm ağı  nozərdə  tu tm uşd ur.
Görülon  işləri  yüksok qiym otləndirən  M ehriban xanıın Əliyeva  mok- 
təbin  ow əlk i  və  indiki  vəziyyətini  göstərən  şokilləro,  tikintinin  ikinci 
ınərholosinin  layihosino,  b urada  yaradılm ış  “Azorbaycan  dünyaya  gü- 
nəş  kimi  doğ acaq ”  adh  Heydor  Əliyev  M uzeyinə  baxdı,  m üasir  tələb- 
loro  cavab verən  yem əkxana,  y ataq x a n a,  duş  kabinələri  ilə  tanış  oldu, 
istilik  sistenü  ilo  nıara([Iandı,  lövsiyələrini  verdi.
M əktəbin  direk to ru   bildirdi  ki,  Xeyriy'yə  Fondu  torofindon  quraşdı- 
rılm ış  istilik  sistenıi  yaxın  vaxtlarda  işə  düşəcək,  yeni  yataq  dəstləri 
ah nacaqdır.
Y U N ESK O -nun  xoşm əranılı  səfiri  tədris  ko rp usu na  da  baş  çokdi, 
b urad a valideynlərlo görüşd ü,  qayğıları  və  problem ləri  ilə  nıaracılandı.
77

M ehriban  ƏLİYEVA
Oıılai’  xeyirxah  təşəbbüsünə  görə  M ehribaıı  x an ıın a  m in n ətciarh q lan - 
nı  bildirclilər,  yeni  bin ad a  y arad ılan   şəraitclən,  nıüəllinılərin  səviyj'ə- 
sindən  razıh q lan n ı  söylədilər.
M ehriban xam nı  tədris k o rp u su n d a vəziyyətin  ağırlığnn  diqqətə çat- 
d ırd ı,  A zərbaycan  və  ru s   bölm ələri  üzrə  ay rı-ay rı  siniflərdə şagirdlərin 
təhsili  ilə  m araq lan d ı,  d ərs  prosesini  izləcli.  M üəllim lər  M ehriban  xa- 
nım a  nıüraciətlə dechlər k i, siz bu gəlişinizlə  u şa q la ra  çox b öj'ük sevinc 
bəxş  etdiniz.  Həmişə  g ö rü rü k   ki,  siz  u şaq lara  qayğı  g ö stərir,  xoş  m ü- 
nasib ət  bəsləyirsiniz.
Sənıimi  sözlərə  görə  təşəkkür  edən  və  g ö rdü yü   işləri  özün ün   borcu 
kimi  səciyyələndirən  Heyclər  Əliyev  F o n d u n u n   prezidenti  d ah a  son ra 
şagircllərlə  görüşdü,  o n lara  dərslərində  m üvəffəqiyyət  arzuladı.
2  fe v ra l 2 0 0 5
78
Xoşməramlı  səfır
INTERNAT  MƏKTƏBLƏRƏ 
MƏXSUS  SAHƏLƏRİN 
QANUNSUZ  ÖZƏLLƏŞDİRİLMƏSİ 
YOLVERİLMƏZDİR
Bıı  l'ikir  H eydər  Əliyev  Fondunun  p rezidenti,  YUN ESK O-nun  xoş- 
məram lı  səfiri  M ehriban  xannn  Ə liyevanın  fevrahn  1-clə  B akının  Əziz- 
bəyov  rayo nun un   Şüvəlan  qəsəbəsindəki  poliomielit  və  be>in  iflici  c[a- 
lığı  olan  u şaqlar  üçün  16  nömrəli  in te rn a t  m əktəblə  tanışhğı  zamanı 
söylənm işdir.  U şaqlar  və  m üəllim lər  hörnıətli  cjonağı  səm im ij^ətlə 
qarşıladılar.
D irektor  Allahverdi  Vəliyev  Fondun  prezidentinə  ınəlum at  verərək 
bildirdi  ki,  m əktəbə  m əxsus  olan  ərazinin  bir  hissəsi  1985-ci  ilclə  cja- 
lum suz  olaraq  bıı  təhsil  ocağıınn  balansınclan  çıx anh nışd ır.  1991-
1992-ci  illərdə  ölkodə  yarannnş  özbaşınahqdan  istifaclə  edən  bəzi 
şəxslər  m oktəbin  xeyli  ərazisini  rosm iləşdirorok özəlloşdirm işlər.
M EllRİBA N   ƏLİYEVA:  0   vaxtd an  belə  voziyyət  qah bd ır?
GÜLAĞA  İSLAMOV  (Əzizboyov  Raycm  İcra  Ilakinnyyotinin  başçı- 
sı):  Boli,  eloco  cjahbdır.  Biz  onlara  tikinti  üçün  ic;azo  verm irik.
M EIIRİBAN  ƏLİYEVA:  Tikmok  istəyirlər?!
GÜLAĞA  İSLAMOV:  Boli,  ancaq  qanunsuz  olduğu  üçün  qoym u- 
ruc|.  Gorək  m əhkəm ənin  cıorarı  ilə  onlarm   sənodlori  ləğv  ohınsun. 
M əktobin  rohbərliyinin  m üraciəti  osasında  i)unu  etmok  olar.
ALLAHVERDİ  VƏLİYEV:  50  ildon  çoxdıır  ki,  bu  ərazi  m əktəbə 
m əxsusdur.
MEHRİBAN  ƏLİYP]VA:  Bııram  alan da  yocjin  ki,  cjanunsuz  alıblar, 
ancaq  qanunla  ləğv  etm ək  lazımdır.
79

Mehriban  ƏLİYEVA
ALLAHVERDİ  V Ə LİY E\ :  M əktəbin  225  şagirdi,  63  nıüəllim   lıeyəü 
vardn’,  190  uşa([ b urada yaşa>ır,  q alan la n n n ı valideynləri  axşanılar ev- 
ləriııə  ap a rırlar.  B urada görülən b ü tü n   işlər sizin  və  lıörnıətli  Prezideıı- 
tinıizin  qayğısı  nəticasində  ınüm kün  olm uşdur.  2000-ci  ildə  sizin  şəxsi 
dəstə>inizlə  təm ir  işləri  yüksək  səviyj'ədə  apardm ış  və  m əktəb  avadan- 
Iıqla  təmin  edilmişdir.  Hazn’da  heç  b ir  problem inıiz  yoxdur.  M ehriban 
x ann n  Əliyeva uşaqlann əl işlərindən ibarət sərgiyə baxdı,  m əktəbin dü- 
nənini və bu gününü göstərən  , eləcə də  “Azərbaycanm  m üstəqilliji dön- 
m əzdir,  əb əd id ir”  fotoguşələrinə  baxdı,  xüsusi  qaj'ğıya,  k ə n a r  köməyə 
ehtiyacı  olan  uşaqlarm   dərs keçdikləri  q ru p lan  gəzdi, istedadlı  uşaqların 
qabiliyyəü  ilə  tanış  oldu,  ibtidai  siniflərə  baş  çəkdi,  Fondun  prezidenti 
dedi  ki,  son  günlər  mən  in tern at  məktəbləri  gəzirəm ,  çox  pis  şəraitlori 
vard ır.  Ila ra   gedirəmsə,  pis  şəraitlə  rastlaşıram .  Amnıa  buraya  gəldiın, 
heç  olm asa,  bir  az sevinirəın  ki,  belə gözəl şərait  vardır,
M üəllim lər  razıhqla  söylədilər  k i,  m əktəbin  təm irind ən,  göstorilən 
qayğıdan  so n ra  uşaqların  uğurları  çox  olm uşdur.  Belə  ki,  iki  il  əw əl 
İrlandiyam n  Dublin  şəhərind ə  keçirilən  xəstə  uşaqlarm   idnıan  yarışı- 
na  göndərdiyim iz  7 şagirdin  hanıısı  qızıl  m edalla  qayıdıhdır.  İki  aydan 
sonra  Xüsu.si  Olimpiya  K onıitəsinin  köməyi  ilə  otü stü   xokkey  üzrə ya- 
rışlard a iştirak etm ək üçün  9 nəfər Yaponiyaya yola düşəcəkdir.  Biz si- 
zə  və  hörm ətli  Prezidentim izə  həm işə  m innətdar  olacağıq.
MLHRİBAX  ƏLİYEVA;  B unlar  bizim  u şaqlardır,  m ənim   üçün  çox 
doğm adırlar.  U şaqlar,  gənclər  xalqnm zın,  nıüstəqil  Azərbaycan  Res- 
publikasınnı  p arlaq  gələcəyidir.
Y U X ESK O -nun  xoşm əram lı  səfiri  m əkiəbin  m əişət,  sinif otaqlanna 
baxdı,  akt  salonunda  u şaqların  ifa  etdiyi  m ahm ya  qulaq  asdı,  onlarla 
x atirə şəkli çəkdirdi.  S onra yem əklərin  keyfiy>'əti,  ərzaq anbarı  ilə ma- 
raqlandı,  yem əkxananm   təm irinin  zəruriliyini  bildirdi.
2  fe v r a l 2 0 0 5
80
Xoşməramlı  səfır
HUMANİTAR  FƏNLƏRIN 
MÜKƏMMƏL  ÖYRƏDİLMƏSİ  ÜÇÜN 
TƏDRİS  BAZASIVARDIR
H eydər  Əliyev  F ondunun  prezidenti,  Y U N ESK O -nun  xoşm əranıh 
səfiri  M ehriban xannn  Əliyeva fevralın  1-də Əzizbəyov rayon un un   “Şi- 
m a l”  DRES  qəsəbəsində yerləşən  A .S .M akarenko adnıa b u ın an itar  tə- 
nıayüllü  in le rn a t  nıəkləbdə  do  ohnuş,  560  şagirdin  tohsil  aldığı  müos- 
sisəsinin  problem ləri,  şəraiti  ilo  m araqlanm ışdır.
X eyirxah  işlərinə  görə  M ehriban  xanım a  m innotdarhğını  bildirən 
direk tor  F ərhad   Zeynalov  hörm ətli  qonağa  nıəlum at  verorək  dedi  ki, 
1953-cü  ildon  fəaliyyət  göstərən,  56  ınüəllim in  çalışdığı  m əktəbdə 
uşaqlarm   təlim -tərbiyəsi  üçün  şərait  yaradıhnışdır.  B urada  20  nəfər 
qaçqın  və  m əcburi  köçkün  yaşayu’  və  onlar  m əktəbdə  işlə  təmin  olun- 
m uşlar.  H u n ıan itar  fənlərin  nıükomməl  öyrədilməsi  üçün  xüsusi  pro(i- 
ram   hazırlanm ışdır.  Təhsil  Nazirliyi  məktəbi  dərsliklorlə  təmin  edir. 
ÜmummiIIi  liderinıiz  H eydor Əliyev  tərəfindon  yaradıhm ş  Naxçıvanski 
adına  llərb i  Liseyə  u şaqlar bu rad an  ru s dilini  dərinloşm iş  proqram   üz- 
rə öyrənih gedirdilər,  İndi  buna ehtiyac (lalmayıb, çünki  liseydo dərslər 
A zərbaycan  dilində  keçilir,
Fondun  pi’ezidenlinə  gül  dəstəsi  tə(idim  edən  10-cu  sinif  şagirdi 
Xərm in  Lotifova  dcdi:

H örm ətli  M ehriban  xanm ı,  məktəbim izə  xoş  gəlmisiniz.  Biz  .sizin- 
lə  fəxr  edir  və  m innotdarhğım ızı  bildiririk.  Ənıinik  ki,  bu  gün  yadda- 
şımızda  dainı  (lalaca^j  və  gələcokdə  onu  xatırladuıca  böyük  (lüru r  hissi 
keçirocəyik.
XI  sinif  şagirdi  H üseynxan  Axundov  isə  M ehriban  xannnı  Gənclər
81

M ehriban  ƏLİYEVA
G ünü  m ünasibətilə  ürəkdən  təbrik etd i,  ona  cansağlığı,  uzun  ö m ü r  a r- 
zuladı  və  ulu  öndərim izə  h əsr  etdiyi  şeri  oxudu:
Ölnwz Heyd,)r baba .xalqın şöhrəlin,
Bu  Yer kürəsina yayıb  gedibdir.
Özii  oinıasa  da  b u g ü n   bizinıl,),
Layiqli bir övlad qoyub gedibdir.
Y ataqxanada  və  istirah ət  otağnıda  yaradıhnış  səliqo-səhm andan  ra- 
zıhğnıı  bikhrən  Y U N ESK O -nun  xoşm əram h  səfiri  M ehriban  x ann n  əl 
işiəri  o tağnıa,  idm an salonuna  baxdı,  yem əkxana  və  m ətbəxlə  tanış ol- 
(hı,  ingilis  dih  dərsini  iziədi,  sanıbo  y an şlarn ıd a  rayonda  birinci  ycri 
tu tm u ş,  əlaçı  şagirdlərlə,  uşaq  təşkilatının  üzvləri  ilə  səmimi  göriişdü, 
o n lara  u ğ u rlar  arzuladı.  Bildirildi  ki,  m əktəbin  klubuıuın  təm iri  üçün 
Təhsil  Nazirliyi  tərəfindən  145  milyon  m an at  ayrılm ışdır,  yaxın 
v ax tlard a  işə  başlanacaqdır.
X Ü S U S İ   İN T E R N A T   M ƏKTƏBLƏRİ  YENİ
 
KOıMPÜTERLƏ  T Ə M İN   OLUNACAQLAR
Hcydər Əhyev  Fondunun  prczidenti,  YUXESKO-nun xoşməramlı .səfi- 
ri  iMehriban  xanmı  Əliycva  fcvralm  1-də  Bakının  Əzizlwyov  rayonunun 
Şüvəlan  (|əs^ıl)osindoki yctim və validejıı himayəsindon  nıohmm olmuş oq-
li  cəhətdon qüsurlu uşaqlar üçün  1  nömi’əli yardımçı intcrnat məktəlw get- 
mişdir.  Burada hörmətli  qonağa  milli  gc>imli  ([izlar gül dostosi  təqdim ct- 
dilor.
1990-cı ildə istifadoyə vcrilən,  hazırda  140-a yaxın şagirdi,  19  tərbiyə- 
çisi və  24 müəllim heyoti olan  məktəbin  direktoru  Mübariz Qasımov Fon- 
dun  prezidentinə  molumat  verdi  ki,  ikimərtolwli  yataqxanada  138  uşaq
82
Xoşməramlı  səfır
yaşayır.  Todris korpusunda  14 sinif otağı  vardır.  Hazırda Avropa  Birliji- 
nin  qranh  hesabına  idman  salonu  tikilir.  “Ş evron”  neft  şirkəti  məktəbin 
həyotindo  torbiyə otağı  inşa ctnıişdir.
Mehriban  xanım   Əliyeva  yataqxana,  istiralıot,  kom püter  o taqlan,  ye- 
məltxana və  mətbəxlo  tanış  oldu,  ot və  digər orzaq  məhsullarının  saxlan- 
cbğı  anbara  baxdı,  ycmə>dn  keyfıyyəti  ilo  nıaraqlandı.  Bildirildi  ki,  Azər- 
baycan  Prezidentinin  məlum  fərmanına əsasən,  bu  ihn  m artından  xüsusi 
internat  moktoblərə  kom püterlər veriləcəkdir.
Sonra  YUNESKO-nun  xoşmoramh  sofıri  tədris  korpusunu  gozdi, 
ümumınilli  liderimiz  Hcydər  Əliycvo  həsr  olunınuş  “Ömüriərdə  yaşayan 
ö m ü r” adlı  fotoguşoyo,  Prezident İlham Əliyevin fəaliyyətindən l)ohs cdon 
“Votən  layiqh  oğullarına  əm anətdir”  adh  stcndə,  nıəktəblilərin  müxtəlif 
yanşlarda qazandığı  naili^yotlori vəks etdiron  “Bizo sülh Iwxş edin  -  biz si- 
zo h əyat” guşəsino 


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə