H e y d ə r Ə lirz a oğ lıı a y d u ı ifa d ə oU ınan x a r iz m a y a m a likYüklə 5.46 Mb.
Pdf просмотр
səhifə5/15
tarix11.06.2017
ölçüsü5.46 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

HEYDƏR  ƏLİYEV FONDUNDA  GÖRÜŞ
O ktyabrm   7-də  Azərbaycan  M ədəniyyətinin  D ostlan  F o n du nu n 
sədri,  YUNESKO-nun  xoşm əram lı  səfiri  M ehriban  xanım   Əliyeva 
D ünya  İrs siyahısına  daxil  edilmiş  İç ərişəh ər,  Ş irvan şahlar saray ı,  Qız 
qalası  abidələri  ilə  bağlı  “dəyirm i  m a s a ”d a  iştirak   etm ək  üçün  Bakıya 
gəlmiş  missiyam  qəbul  etm işdir.  M issiyanm   tərkibinə  Y U N ESK O -nun 
D ünya İrs  Komitəsinin m ütəxəssisi x an ım   Fum iko  O hinata,  İCCROM - 
u n   nüm ayəndəsi,  Litvanm   paytaxtı  V ilnus  şəh ərin in   tarixi  q o ru q  his- 
səsinin  direktoru  Gedim inas  R utk ausk as  və  İCOM OS-un  nüm ayəndə- 
si,  M acarıstan  milli  İCOM OS  təşkilatm m  sədri  Gereli  Nagi  daxildirlər.
Söhbət  zamanı  İçərişəhər  tarix i-m em arlıq   qoruğunda yaranm ış  və- 
ziyyət  haqqm da  ətraflı  fikir  m übadiləsi  aparılm ış,  mövcud  problem lə- 
rin   həlli  ilə  bağlı  rəy  və  təkliflər  dinlənilm işdir.  YUNESKO  ekspertlə- 
ri  İçərişəhərin  xüsusi  təhlükədə  olan  D ün ya  İrs  abidələri  siyahısm dan 
çıxarılm ası  haqqm da  öz  m ülahizələrini  bildirm iş,  bu nun  üçün  B akıda 
keçirilən  “dəyirmi  m asa” zam anı yollarm  araşdırılacağm ı və yekun  nə- 
ticələr  haqqm da  A zərbaycan  h ökum ətinə  m əlum at  verəcəklərini  vur- 
ğulam ışlar.
Görüşdə  D ünya  İrs  abidələri  siyahısm a  daxil  ediləcək  Q obustan  ta- 
rix-bədii  qoruğu  və  Atəşgah  h aqq ın da  da  söhbət  getm işdir.
M ehriban  xanım   Əliyeva  A zərbaycanda  D ünya  İrs  abidələri  ilə  əla- 
q əd a r yaranm ış  problem lərin  həll  olunm ası  üçün  ölkəmizin  q anu nları- 
n a  uyğun  tədbirlərin  görüləcəyini  və  İçərişəhərin  xüsusi  təhlükədə 
olan  abidələr  siyahısm dan  çıxarılaraq,  D ünya  İrs  abidələri  siyahısm a 
daxil  ediiməsinə  köm ək  göstərəcəyini  bildirm işdir.
Görüşdə  m ədəniyyət  naziri  Polad  Bülbüloğlu  iştirak   etm işdir.
8  oklyabr 2 0 0 4
53

Mehriban  ƏLİYEVA
AZƏRBAYCAN  PREZIDENTININ 
XANIMI  MEHRİBAN  ƏLİYEVA VƏ 
BOLQARISTAN  PREZİDENTİNİN 
XANIMI  ZORKA  PIRVANOVA  MÜASİR 
TƏHSİL  KOMPLEKSİNDƏ  OLMUŞLAR
A zərbaycan  R espublikası  P rezid en tin in  xannııı  M ehriban  Əliyeva və 
B olqarıstan  P rezidentinin  xanım ı  Z orka  P ırvanova ok ty ab n n   8-də  Ba- 
!<ıdakı  H eydər  Əliyev  adnıa  M üasir  Təbsil  Koınpleksində  olnıuşlar. 
X am ın  P ırvanova  üm um milli  liderim iz  H eydər  Əliyevin  buradakı  abi- 
dəsi  ö n ü n ə  gül  qoydu.
T əd ris  Kom pleksində  dərs  prosesi  ilə  tam şlıq  zanıanı  xannn  Zorka 
Pıi'vanova  A zərbaycanda  b ü tü n   salıələr  kimi,  təbsilin  də  dünya  stan- 
d artia rı  səviyyəsinə yüksəldiyinin şabidi  oldıı.  H örm ətli  qonaq konıpü- 
ter,  linqafon  k ab iııetləri,  sinif  o ta q la n n ın   m üasir  texniki  təcbizatı  ilə 
m araqla  tanış  oldu.  S onra  m əktəbin  kiçikyaşlı  şagirdləri  m araqlı  bədii 
pro q ran ı  nünıayiş  etdirdilər.
M əktəbdəki m üasir idm an qurğ u ları ölkəmizdə gənc nəslin fiziki  tər- 
biyəsinə  yüksək  diqqət  yetirildijdnin  nüm unəsi  kimi  yadda  qaldı. 
Kom pleksin  nəzdindəki  uşaq  bağçasında  yaradılm ış  şəraitlə  tanışlıq  da 
xoş  təəssü rat  doğurdu.
M əktəblə  tanışhqdan x a tirə   olaraq xanıın Zorka  Pırvanovaya hədiy- 
yə  təqdim   edildi.
9  o k lfab r 2 0 0 4
54
Xoşməram lı səfir
BOLQARISTAN  PREZİDENTİNİN 
M N IM I  ZORKA  PIRVANOVA  DÖVLƏT 
İNCƏSƏNƏT  MUZEYİNDƏ  OLMUŞDUR
B olqarıslan  Res|npblikası  P rczidentinin  xannııı  Zorka  Pırvanova 
o klyal)n n  8-do  Rüstəın  M ustafayev  a d ın a  Azərbaycan  D ö v b t  incəsə- 
n ə t  Muze>ində  olm uşdur.
H önnətli  qonaq  b u ra d a  m ehribanlıqla  qarşılandı,  ona  gül  dəstəsi 
təqdinı  edildi.
Xamm   Zorka  P ırvanova muzeyin  ek sp o n atlan   ilə yaxından  tanış ol- 
d u ,  bıırada  A zərbaycanın  tanınm ış  incəsənət  u stalan n ın   m üxtəlif 
ja n rla rd a   y aratd ıq la n   rəsm   əsərlərinə  baxdı.
B olqanstan  P rezidentinin  xanım ına  muzeydə  toplanmış  n ad ir sənət 
nüm unələri  barəd ə  ətrafiı  m əlum at  verildi.  Bildirildi  ki,  b u ra d a  dün- 
y an ın   ınüxtəlif  ölkələrinə  və  x alq ların a  m əxsus  böyük  s ə n ə tk a rla n n  
əsərlən ııın   də  q o run ub  saxlanm ası  Azərbaycan  xalqınm   bəşəri  dəyər- 
lə ri,  dünya  m ədəniyyətini  yetərincə  qiym ətləndirm əsinin  sü b u tu d u r. 
A zərbaycan milli m ədəniyyətinə d air m üxtəlif eksponatlar  -  milli geyim 
d əstləri, xalqımızın xalçaçıhq sənətinin solmaz nünuınələri,  nəfis şəkil- 
də  ışlənmiş  zinət  əşyaları  da  qonaqda  xoş  təəssürat  y aratdı.  Muzeylə 
tanışhqdan  sonra  A zərbaycan  P reziden tin in  xannm   M ehriban  Əliyeva 
B olqan stan  P rezidentinin  xannm   Z orka  P ırvanovanın  şərəfinə  n ah a r 
təşkil  etdi.
9  oklyabr 2 0 0 4
55

M ehriban  ƏLİYEVA
AZƏRBAYCAN  PREZIDENTININ 
XANIMI  MEHRİBAN  ƏLİYEVANIN 
BUXARESTDƏ  GÖRÜŞLƏRİ
A zərbaycan  R espublikasının  P rezidenti  İlham   Əliyevin  R um uıiyaya 
rəsmi  səfəri  çərçivəsində  M ehriban  xanm ı  Əliyeva  o k ty ab n n   11-də 
R um m iya  P rezidentinin  iqam ətg ah u ıd a  K ortoçen  saraym da  yerləşən 
m uzeylə  tanış  olm uşdur.
XVII  əsrin  tarixi  abidəsi  olan  K ortoçen  saraym da  qorunub  saxlanı- 
lan  dəyərli  eksponatlar  barəd ə  M ehriban  xam m   Əliyevaya  ətrallı  mə- 
lum at verildi.
R um m iya  xalqm m   qədim  tarix in ə,  etnoqrafiyasm a  aid  ekspo natlar, 
0
 cüm lədən m üxtəlif dövrləri əks etd irə n   m əişət əşyaları, incəsənət nü- 
m unələri  börm ətli  qonaqda  böyük  m a ra q   doğurdu.
O k ty a b n n   12-də  M ehriban xanm ı  Əliyeva  B uxarestdə T u do r Vianu 
aduıa  milli  kollecdə  olm uşdur.
Kollecin  direktoru nun  otağm da çay  süfrəsi  ətrafın d a  söhbət  zam anı 
M ehriban  xanm ı  Əliyevaya  burad ak ı  təhsil  sistem i  haqqm da  m əlum at 
verildi.  Bildirildi ki,  6-cı sinifdən >aıxarı şagirdlərin  təhsil aldığı kollec- 
də  m ü asir  inform asiya-texnologiya  m ərkəzi  fəaliyyət  göstərir.  M ehri- 
ban  xanım   bu  m ərkəzlə,  habelə  sinif  otaqları  və  dərs  prosesi  ilə  tanış 
oldu.
Kollecin rəhbərliyi  tərəfindən hörm ətli  qonağa hədiyyə  təqdim olun- 
du.  M ehriban  xanım   Əliyeva  isə  bu  təhsil  ocağına  Azərbaycan  mədə- 
niyyəti  h aqqında  kitablar  hədiyyə  etdi.
S onra  M ehriban xanım   Əliyeva b u ra d a   “Rum ın  P re ss”  İnform asiya 
Agentliyinə  m üsahibə  verdi  və  ju rn a listin   sualına  cavabında  Buxa-
56
Xoşməramlı  səfir
re std ə  olan  m ədəniyyət  abidəiərindən  xoş  təəssü rat  aldığını,  kolleclə 
tan ışh qdan  m əm nunluğunu  söylədi.
Muzey  və  kolleclə  tanışlıq  zam anı  M ehriban  xanım   Əliyevaym  Ru- 
m ıniyanın iqtisadiyyat və  ticarət n azirinin xanım ı  Yelena  Popesku nıü- 
şayiət  edirdi.
14 oM yabr 2 0 0 4
57

Mehriban  ƏLİYEVA
AZƏRBAYCANIN  BİRİNCİ  XANIMI 
MEHRİBAN  ƏLİYEVANIN  ŞƏXSİ 
SAYTIAÇILMIŞDIR
Ü n ıu m d ü n y a  İn te n ıe t-v e b   m əkannıda  Azərbaycanm   birinci  xanmıı 
M ehriban  Ə liyevanm   ictim ai  və  xeyrij'yəçilik  fəaliy>^ətini  əks  etdirən 
yeni  İııte rn e t-sa y t  açılm ışdır.  Saytla  w w w .m eh rib an -aliy ev a.o rq ,  ha- 
belə  w w w .first-la d y .a z .-d a   tanış  olm aq  m iim kündür.
S ayt  yüksək  texnoloji  p ro q ram   təm inatı  və  İn te rn e t  texnologiyaları 
nıütəxəssisləri  qrupıı  tərəfindən  hazn’lanm ışdır.  Azərbaycan  xalqmın 
üm um m illi lideri H eydər Əliyevin, A zərbaycan  Prezidenti İlham   Əliye- 
v in,  habelə  o n u n   şəxsi  İn te rn e t-sa y tla rın ı  da  həm in  qrup yaratnıışdır.
Q ru p u n   rə h b ə ri,  texnika  elm ləri  namizədi  T elm an  Məmmədov  bil- 
d irm işd ir  ki,  İn te rn e t  səhifəsi  “F əaliyyət” ,  “S əfərlər” ,  “G örüşlər” , 
“ M ü sah ib ələr” ,  “Ç ıxışlar” ,  “Xeyriyyəçilik  fəaliyyəti” ,  “Ailə”  və  “Fo- 
to alb o m ”  bölm ələrindən  ib arə td ir.  A zərbaycan,  rus  və  ingilis  dillərin- 
də  h az ırlan n ıışd ır  İn tern et-say ta  daxil  olan  həm in  bölm ələrdə  Mehri- 
ban  Ə liyevanm   çoxşaxəli  fəaliyyətini  əks  etdirən  m araqlı  m ateriallar- 
la,  habelə  A zərbaycanm   birinci  xanım ınm   tərcüm eyi-halı  ilə  tanış  ola 
bilərlər.
S aytda  M ehriban   Ə liyevanın  ölkəmizdə  modəni  irsin  qorunnıası, 
A zərbaycan  mədəniyj^ətinin  b ü tü n   dünyada  layiqincə  təbliği,  idm am n, 
xüsusilə  də  R espublika  G im ııastika  Federasiyasının  prezidenti  kimi, 
gim nastikanın  inkişafı  sahəsində  fəaliyyətinə  həsr  ohm m uş  məqalələr 
lə([dim  edilm işdir.
SayUn yaradıcılarım n  fikrincə,  b u ra d a   Heydər Əliyev  Fonduna həsr 
olunm uş  bölm ə  xüsusi  y er  tu tu r.
58
Xoşməramlı  səfır
T.M əm m ədov saytı  hazırlayarkən  lazuni  inform asiya  təm inahn a gö- 
rə  H eydər  Əliyev  F o nduna, A zərbaycan  M ədənij^ətinin  Dostları  Fon- 
d u n a ,  Milli  Oiinıpiya  Komitəsinə,  AzərTAc-ın  rəhbərliyinə,  “R espub- 
lik a ”  qəzetinə,  habelə  Azərbaycan  G im nastika  Federasiyasına  m innət- 
darhğm ı  bildirm işdir.
2 3  oklrabr 2 0 0 4
59

M ehriban  ƏLİYEVA
AZƏRBAYCANIN  BƏDİİ 
GİMNASTİKA  ÜZRƏ  XI  ÇEMPİONATI 
BAŞA  ÇATMIŞDIR
D ekabrm   19-da  “ABU  a r e n a ”  idm an  kom pleksində  Azərbaycanm 
bədii  gim n astik a  üzrə  XI  çem pionatm m   final  yarışları  keçirilmişdir. 
Y a n şla rı A zərbaycan  G im nastika  Federasiyasm m  prezidenti  M ehriban 
Ə liyeva,  R usiya  G im nastika  Federasiyasm m   vitse-prezidenti,  Rusiya 
yığm asm m   baş  məşqçisi  İrin a   V iner  izləmişlər.
Üç  g ü n   davam   edən  y arışlard a  B akı  gim nastika  m əktəbini,  Ham- 
k a rla r  İttifaq m m   M ədəniyyət  saraym ı,  R espublika  idm an-kom pleks 
m əktəbini  təm sil  edən  3 6  idm ançı  iştirak  etm işdir.  D ekabrm   17-I8-də 
keçirilən  çoxnövçülük  üzrə  y arışlard a  1994-1995-ci  il  təvəllüdlü  id- 
m an çd a r  ara sm d a   Aelita  X ələfova,  Kamilə  M əm m ədova  və  Leyla  Nə- 
rim anzadə  m ü k a fa ta   layiq  yerləri  tutm u şlar.  1 99 2-1 99 3-cü   il  təvəl- 
lüdlü  g im n a stla r  arasm d a  Ceyla  Quliyeva  birinci,  Əzizə  Səlimbəyova 
ikinci,  N igar  M irzəyeva üçü n cü  yerlərə  layiq görülm üşlər.  Zeynəb  Ca- 
vadlı  1 9 9 0 -1 9 9 1-ci  il  təvəllüdlü  idm ançılar  arasm da  birinci  yerə,  hə- 
min  yaş  k ateqoriyasm da  K ristina  P avlunina  ikinci  y erə,  Zülfiyyə  Əli- 
yeva  üçüncü  y erə  çıxm ışlar.
D ek abrm   19-da  g im nastlar  əşyalarla  təm rinlərdə  yarışm ışlar.  Belə 
ki,  iplə  təm rin lərd ə  Zeynəb  Cavadh  birinci,  Zülfiyyə  Əliyeva  ikinci, 
Leyla Şam ilova üçüncü yeri  tu tm u şlar.  Topla  təm rinlərdə  Zülfiyyə Əli- 
yeva  qalib  gəlm iş,  Leyla  Şam ilova  ikinci,  Zeynəb  Cavadh  üçüncü  ol- 
m uşlar.  Gürzlə  təm rinlərdə  Zeynəb  Cavadlı birinci yerə,  K risüna  Pav- 
lunina ikinci,  Zülfiyyə  Əliyeva üçüncü yerə çıxm ışlar.  Lentlə  təmrinlə- 
rə  görə  h ak im lər  ən  yüksək  balları  K ristina  Pavluninaya  verm işlər.
Xoşməramlı  səflr
sonrakı  yerlərə  Zeynəb  Cavadlı  və  Zülfiyyə  Əliyeva layiq görülnıüşlər.
Sonda yarışm  b ü tü n  iştirakçılarnnn və gənc ginm astlarm  çıxışları ilə 
qala-k on sert  olm uşdur.  İdm an  kom pleksinin  salonuna  toplaşm ış  bədii 
gim nastika  həvəskarları  Azərbaycan  yığm asının  aparıcı  g im nastları, 
dəfələrlə  D ünya  kubokunun  ınükafatçıları  D in ara  Gim atova  və  A nna 
Q urban ov anm   çıxışlarını  m araqla  izləm işlər.
S onra  çıxış  edən  Azərbaycan  G im nastika  Federasiyasınm   baş  katibi 
Çingiz  Şam ilov  Azərbaycan  ginm astlarm m   son  nailiyyətlərindən  danı- 
şa ra q ,  nıilli  federasiyam n  prezidenti,  idnıanm  çoxillik, zəngin ənənələ- 
rə  nıalik  bu  növü nü n  dirçəlişi  üçün  böyük  səylər  göstərnıiş  M ehriban 
xanını  Ə liyevanm   xüsusi  rohm u  qeyd  etm işdir.  Gələn  ilə  planlaşdırıl- 
mış  Azərbaycan  G inm astika  Federasiyasm m   K uboku  u ğ ru n d a ,  bədii 
ginm astika üzrə  D ünya kubokunun y arışları və  2005-ci ilin  oktyabrm - 
da  keçiriləcək  dünya  çem pionatı  ölkəm izin  d ün ya  nıiqyasm da  idnıan 
im icinin  yüksəlm əsinə  d ah a  bir  sü bu t  olacaqdır.
Hənıin  il  cari  ildə  böyük  nıüvəffəqiyyətlər  əldə  etm iş  əm əkdar 
m əşqçilərə,  idm ançılara,  federasiyanın  işini  fəal  təbliğ etdiklərinə görə 
kütləvi inform asiya vasitələrinə,  o cüm lədən Azərbaycan  Dövlət Teleq- 
r a f A gentliyinə  nıilli  federasiyanm   diplom ları  təqdinı  olunnıuşdur.
Yekun  m ətb u at  konfransm da  A zərbaycanm   baş  məşqçisi  V alentina 
U kleyina  dem işdir  ki,  bu  çem pionat  perspektivli  idnıançılarm   üzə  çı- 
xarıln ıasm a köm ək  etınişdir.  O nlar  d ünya gim nasükasm da yüksək zir- 
vələr  fəth  etm ək  üçün  hələ  çox  məşq  edəcəklər.
2 1   d e k a b r 2 0 0 4
60
61

Mehriban  ƏLİYEVA
HEYDƏR ƏLİYEV  FONDU 
NAXÇIVANDAKI  XƏSTƏ  UŞAQLARA 
YARDIM  ETMİŞDİR
M ehriban  xam m  Əliyevanın  başçılıq etdiyi  H eyd ər Əliyev  Fondıınun 
ləşəbbiisü  ilə  iıəyata  Iteçirilən  “D iabelli  u şaq lara  ən  yü ksd k  qayğı” 
p ro q ran n  çərçivəsində  N axçıvan M R-dəki xəstə u şaq lara üç  ay m üddə- 
linə  nəzərdə  tutulnıuş  xüsusi  dərnuın  p re p a ra tla rı  göndərilnıişdir.
Bu  barədə  M uxtar  R espublikaınn  Səhiy>’ə  NazirHyində  şəkərli  dia- 
bet  xəstəUyinə  tu tu la n   u şaq lar  və  o n la n n   valideynləri  ilə  keçirilən  gö- 
rüşdə  m əlum at verihnişdir.
T ədbirdə çıxış edən valideynlər  “D iabetli  u şaq lara ən yüksək qayğı” 
p ro q ram m a görə  H eydər  Əhyev  F ondunun  rəhbərhy in ə  öz  m innətdar- 
h q la n m   bildirm işlər.
2 8  dekohr 2 0 0 4
62
Xoşm əm m lı  səfır
UŞAQLARIN  TƏLİM-TƏRBİYƏ 
İŞİN İN ,  YAŞAYIŞ  ŞƏRAİTİNİN 
DAHA  DA  YAXŞILAŞDIRILMASI 
AZƏRBAYCAN  DÖVLƏTİNİN ALİ 
MƏQSƏDLƏRİNDƏN  BİRİDİR
MEYDƏR  ƏLİYEV  F O N D U N ü N   PREZİDENTİ 
MEHRİBAN  XANIlM  ƏLİYEVA  BAKIDAKIİNTERNAT 
MƏKTƏBDƏ  VƏ  ÜŞAQ  EVLƏRİNDƏ  OLMÜŞDÜR
H eydər  Əhyev  F ondunun  prezidenti,  Y U N ESK O -nun  xoşm ərandı 
səfiri  M ehriban  xam m   Əllyeva d ek a b n n   28-də  Bakmm  X ərim anov ra- 
yonun da  yeriəşən  kor  və  zəif görən  u şaq lar  ü çün  respublika  in tern a t 
o rta   m əktəbində  olm uşdur,  U şaqlar,  m üəllim lər və  valideynlər  M ehri- 
I)aıı  xammı  somimiyyotlə,  gül-çiçoklo  q arşıladılar.
Diinya Azəri)aycaıılılanm ıı  Hom rəylik  Günü  vo  Yeııi  il  m ünasiboti- 
lə  təşkil  edlhniş  şənlikdə  M ehriban  xanm ım   i-ştirakı  u şaq lan n   böyük 
seviııcinə səbəb  oldu.  Hörm olli  qonağa  təşəkkür edon  uşaqlar bu görü- 
şü  uznn  m üddot  unutm ayacaqlanm   dedilər,  o n lara  göstərilən  diqqət 
və  qayğıya görə  dövlətimizin  başçısma və  M ehriban  xannna  dərin  min- 
nətd ariıq lan m   l)ildirdilər.
Məktəbin  özfəaliyj'ət donıoj'i üzvlərinin  çıxışları, səslənən  şeriə r bu- 
rad a  tohsil  alan  u şaq lan n   no  qodər istedadlı  old uq lan nı göstərdi.  Meh- 
riban  xanım   Əliyeva  uşa(iları  Diinya  Azərlıaycaıılılarm m   Hənıroylik 
Günü  vo  Yeni  il  bayram ı  m ünasibotilə  ürək dən   təlırik  edərok  dedi:  - 
Arzum  b u du r  ki,  siz  daha  yaxşı  oxuyasım z,  daha  gözol  b ay ram lar  ke-
63

Mehriban  ƏLİYEVA
çirəsiniz.  Sizin  çıxışlannız m ənim  çox xoşunıa gəldi,  çox sağ  olun.  M ə- 
ni  çox  h ə ra rə tlə ,  sevgi  ilə  qarşıladınız.  Mən  də  sizi  çox  sevirəm .  B ay- 
ram lan n ızı  b ir  daha  təbrik  edirəm .  Söz  v erirəm   k i,  l)iz  sizinlə  yeni  il- 
də  tez-tez  görüşəcəyik.
S o nra  M ehriban  xannn  ay rı-ay n   sinif  o ta q la rın a   baxdı,  görnıəyən 
u şaq lar  üçiln  latnı  qrafikası  ilə  k ita b la r  çap  ed ən  a p a ra tla ,  kiçik  m ət- 
bəə  ilə,  şagirdlərin  respublika  səvij^əsində  idm an   və  təhsil  üzrə  keçi- 
riiən  y arışlarda  qazandığı  naihyyətlərlə,  istedadlı  u şaq larm   rəsm   əsər- 
ləri  və  tikiş  nüm unələri,  y ataq x a n a  ilə  tanış  oldu.
H örm ətli  qonağa  m əktəb  barədə  m əlum at  verilərək  bildirildi  ki, 
] 936-01  ildə əsası  qoyulan  bu   təhsil  ocağm da u şaq larm  m üxtəlif sənət- 
lərə  yiyələnm əsi  üçün  geniş  şərait  y aradıhnışd ır.  H azırda  m əktəbdə 
266  uşaq  təbsil  ah r.  O n lard an   135-i  tam  g ö rm ü r.  100  m üəlhm  və  tər- 
biyəçidən  2 5 -i  birinci  q ru p   əlildir.  130  şagird  b u rad akı  y ataq x an ad a 
yaşay ır,  qalanları  isə  dərsdən  sonra  evlərinə  b u ra x ıh r.
M ehriban  xam m   Əhyeva  m əktəbə  BRAYL  kağızı,  dərslik,  kasetlər, 
görm əyənlərin  yazması  ü çü n   cihaz  və  qrifel  hədiyyə  etdi,  şagirdlərlə 
səmim i  görü şü b ,  onlarm   təlim -tərbiyəsi,  yem əkləri  ilə  m araqlandı  və 
xatirə  şəkli  çəkdirdi.
U şaqlara  M ehriban xannm n  adm dan bayi’am  sovqatı  da gətirilmişdi.
MEHRİBAN  ƏLİYEVA:  KİMSƏSİZ  UŞAQLARIN 
EHTİYACI  BUNDAN  SONRA  DA  ÖDƏNİLƏCƏKDİR
H eydər  Əliyev  F ondım un  prezidenti  M ehriban  xannn  Əliyeva  de- 
kabrm   28-də  B aknıın  X ətai  rayonundakı  3  nönırəli  uşaq evində  də  ol- 
m uş,  b u ra d a  D ünya  A zərbaycanhlannm   H əm rəylik  Günü  və  Yeni  il 
bayram ı  nıünasibətilə  təşkil  olunm uş  şənlikdə  iştirak  etm işdir.  H ör- 
mətli  qonağı  böyük  sevgi  və  m əhəbbətlə  qarşılayan  u şaqlann  nüm ayiş
64
Xoşməramh  səfır
etdirdikləri  ədəbi-bədii  kom pozisiya,  Ş ax ta  b ab a  və  Q ar  qıznı  bir-bi- 
rin dən   m araq h   və  məzəli  söhbətləri  h an n d a xoş  ovqat  doğurdu.
M ehriban x an n n   Əliyeva  uşaqları  əlam ə td a r bayram lar  nıünasibəti- 
lə  təb rik  etdi,  buradak ı  şəraitlə,  istedadlı  uşaqlarm   rəsm ləri  və  tikiş 
n ü m u n ələri,  xalça,  k om püter  otaq ları,  k itab x an a ,  nıətbəx,  yem əkxa- 
n a  ilə  tanış  oldu,  uşaq  evinə  kondisioner  bağışladı.
F ondun  prezidenti  xəstə  yatan  4  yaşh  H əcər  Əlimirzəyevaya  da  baş 
çəkdi,  ona  A llahdan  şəfa  dilədi,  m üalicəsi  üçün  laznn  olan  işlərin  gö- 
rülm əsi  barədə  tapşırıqlar  verdi.  0   bildirdi  k i,  kimsəsiz  u şaq lan n   bü- 
tü n   ehtiyacları  bundan  son ra  da  ödəniləcəkdir.
U şaq evinin  m üdiri  Zöhrə  H üseynova xeyirxah  işlərinə görə  M ehri- 
ban x an n n a m innətdarhğm ı  bildirdi.  0   dedi  ki,  130 nəfərin  tərbiyə  al- 
dığı  uşaq  evində  sənətə  yiyələnmək  ü çün  şərait  yaradıhınşdn’.  B urada 
u şaq lar,  əsasən,  kom püterdə  m ətnlərin  yığdm asm ı  öy rənir,  dərzilik 
peşəsinə  və  digər sənətlərə  yiyələnirlər.
Sonda  M ehriban  xannn  Əhyeva şagirdlərlə  x a tirə   şəkli  çəkdirdi.
268  NÖMRƏLİ  MƏKTƏBDƏ  NÖVBƏTİ  GÖRÜŞ
H eydər  Əliyev  F ondunun  prezidenti  M ehriban  xamm  Əliyeva  de- 
k a b n n   28-də  B akm m   Nəsimi  rayonundakı  268   nöm rəli  yardnnçı  mək- 
təbə  də  gəlm işdir.  Şagirdlər,  m üəllim lər və  valideynlər h ö nnətli  qona- 
ğı  sənıim iyyətlə q arşılad d ar.  M ehriban xanm ı b u ra d a keçirilən bayram  
şənliyində  iştirak   etdi.
Azərbaycan  Dövlət  Gənc  T am aşaçdar  T e a tn n n ı  akty orlan  m araqh 
səhnəciklər  göstərdilər.  8-ci  sinif şagirdi  Azər  M ustafayevin  sazda  gö- 
zəl  ifası,  şagirdlərin  dam şdıqlan  n ağıllar,  V ətən,  Prezident  haqqm da 
söylədikləri  şe rlə r  h ərarə tli  alqışlarla  q arşd an d ı.  M ehriban  xanunm  
adm dan u şa q la n n   h ər b irinə  bayram  sovqatı  paylandı.  M üəllimlər,  va-
65

Mehriban  ƏLİYEVA
lideynlər  qayğıya,  nəvazişə  ehtiy aclan   olan  ıışaq larla  n övbəti  göriişə 
gəldiyinə,  o n lara  böyük  sevinc  bəxş  e td ijin ə   g örə  M eh rib an   x annna 
dərin  nıin nətdarhqiarını  bildirərək  dedilər  k i,  Sizin  şəxsi  təşəbl)üsü- 
nüzlə  bu  ınəktəb  B akının ən  gözəl  təhsil o caqlarınd an  b irin ə çevrilnıiş- 
d ir.  H önııətli  Prezidentim izə  də  təşəkkür  edirik  ki,  u şa q la n   heç  vaxt 
yaddan  çıxarın ır.
M ehriban  xannn  uşaqları  q arşıd an  golən  b a y ra ın la r  nıünasibətilə 
təbrik  etdi,  çıxışlannı  diqqətlə  dinlədiyini,  iste d a d la n n a   h ey ran   qaldı- 
ğnn  söylədi,  onların  təhsili,  təhm -tərbiyəsi  və  nıüalicəsi  ilə  m araqlan- 
dı,  x a tirə   şəkli  çəkdirdi.
H eydər Əliyev  F ondunun prezidenti  M ehriban xanım   Əliyeva hənıin 
gün  ıışaqlarla  görüşlərdən  aldığı  təəssüratını  ju rn a listlə rlə   bölüşərək 
dedi:  -  Mən  çox  xoşbəxtəm   ki,  bu  gün  nşaqlarla  b ir yerdəyəm .  Görür- 
sünü z,  nə  gözəl,  nə  göyçək  uşaq lard ı,  nə  gözəl  oynayır,  nə  gözəl  oxu- 
y u rla r.  Mesab  edirəm ,  b u ,  böyük xoşbəxtlikdir  ki,  bizim  belə  uşaqlan- 
mız  v a r,  A zərbaycanm   belə  gələcəyi  v ar.  Mən  özüm ü  o n larla  çox-çox 
yaxşı  hiss  edirəm .
Təhsil  naziri  Misir  M ərdanov,  P rezidentin  İcra A paratın ın   şöbə ınü- 
diri  Fatnıa  Abdullazadə  görüşlərdə  iştirak  edirdilər.
iMEHRİBAN  XANIM  ƏLİYEVA  BAKININ  NİZAMİ 
lU YO NU NDAK I  1  NÖMRƏLİ  UŞAQ  EVİNƏ  13  ƏDƏD 
KOMPÜTER  BAĞIŞLAMIŞDIR
Heydər  Əliyev  Fondunun  prezidenti  Mehriban  xanım  Əliyeva  dekabrın 
28-də  Bakınm  Xizami  rayonundakı  1  nönırəli  uşaq  evində  tərbiyə  alan 
nşaqlara baş çəkmişdir.
Uşaq  evinin  həyətində  Mehriban  xanımı  l)öyük  səmimiyyətlə  qarşıladı- 
lar.  Milli geyimli  oğlan  və qız  hönnətli  qonağa gül dəstələri  təqdim  etdilər.
66
Xoşməramh  səfır
B urada  təşkil  ohınm uş şənlikdə  u şaq lar  M ehriban xanıım n  gəlişi şə- 
rəfinə  şerlər  söylədilər,  m ahnılar  o x u d u lar,  bir-birindən  gözəl  ınilli 
rəqslər ifa etdilər.  Ümummilii  liderinıizə h əsr ohınm nş  “H eydər b a b a ” 
şeri  böyük  m araq la  qarşılandı.
Bu  Vətənə,  bu  x alq a,
Olnıusan  sipər,  baba!
B ütün   türk  dünyasının,
Babası  H eydər  baba!
Q ədir  bilən  h ə r  kəsin 
Qəlbində  heykəhn  var.
Gələcəyin əlini 
Sıxa  bilən  əlin  v a r. 
ü ü n y ay a şəfəq  saçan 
N urh ı,  pak  əm əlin  var.
Sizə  haqdan  pay  gəlib,
0   cü rət,  təpər,  baba!
Bütün  türk  dünyasının 
Babası  Heydər  baba!
Sən  qoşa  bir  zirvəsən,
H eydər  baiıa  dağıyla.
Sən  dünyada  m əşhu rsan ,
A tatü rk   qaynağıyia.
Gəlmisən  i)u  dünyaya,
Ancaq  sülh  sorağıyla.
Əkdi>in  hər  bir  toxum ,
C ücərər,  bitər,  b aba.
B ütün  türk  dünyasının 
Babası  H eydər  baba!
67

Mehriban  ƏLİYEVA
U şaqlar  sevinclə  bildirdilər  ki,  o n lar  bu  il  aprelin   23-də  Türkiyədə 
beynəlxalq  uşaq  festivahnda  M ehriban  xanım ın  təşəbbüsü  və  dəstəyi 
ilə  respubHka  uşaq  evləri  arasnıda  keçirilmiş  festival-m üsabiqədə  bi- 
rinci  yeri  tu tm u ş,  Q ra n -P ri  m ükafatı  ilə  təltif ohm m uşlar.
U şaqlar göndərdiyi  b ayram   sovqatm a görə  də  M ehriban  xanm ıa  tə- 
şək k ü r etdilər.
M ehriban  xanım   Əliyeva  balacaları  D ünya  A zərbaycanhlarm m  
H əm rəyhk  G ünü və  Yeni  il  bayram ı  m ünasibətilə  ürəkdən  təbrik etdi. 
S onra o, uşaq evində yaraddm ış şəraitlə , balaca isted ad lan n  əl işləri ilə 
tanış  oldu.  U şaq  evinə  M ehriban  xanım m   ad m d an   13  ədəd  m üasir 
kom püter  hədiyyə  edildi.
Uşaq  evinin  d irek to ru   N ərm inə  Zöhrabova  bu  diqqət  və  qayğıya, 
bayram   günləri  ərəfəsində  b alac alara  baş  çəkib,  onları  sevindirdiyinə 
görə  M ehriban  xanım a  d ərin  təşək kürünü  bildirərək  son  b ir  il  ərzində 
görülən  işlər,  u şa q la n n   təhsih  və  asudə  v ax tlarm m   səm ərəh  keçməsi 
üçün yaradılan  şərait,  re sp u b h k a səviyyəsində  təşkil  olunan yarışlarda 
qazanılan  u ğ u rla r  barədə  m əlum at  verdi.  Bildirildi  ki,  b u ra d a  105 
kimsəsiz  uşağm   yüksək səviyyədə  təhm -tərbiyəsi  üçün  Təhsil  Nazirliyi 
və  yerh  icra  hakim iyyəti  tərəfindən  h ə r  cür  köm ək  gö stərihr.  Mehri- 
ban x annn Əhyeva m əktəbdə yaradılm ış şəraitdən razüığm ı vurğulaya- 
raq  kimsəsiz  uşaqlarm   gələcəkdə  layiqh  yerlərini  tutm aları  üçün  döv- 
lət  tərəfindən  bundan  so n ra  da  h ə r  c ü r  tədbirlərin  görüləcəyini  bildir- 
di.  0 ,   an a  nəvazişindən  m əhrunı  olm uş  körpələri  bağrm a  basaraq  on- 
larla  səmimi  söhbət  etdi  və  yadigar  olaraq x atirə  şəkli  çəkdirdi.
2 9  d e k a b r 2 0 0 4
68
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə