H e y d ə r Ə lirz a oğ lıı a y d u ı ifa d ə oU ınan x a r iz m a y a m a likYüklə 5.46 Mb.
Pdf просмотр
səhifə2/15
tarix11.06.2017
ölçüsü5.46 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

13

M ehriban  ƏLİYEVA
yev dövlətçilik irsiııə görə,  dem o k ratiy a üçüıı vacib  olan  başlıca şərt si- 
yasi sabitlik və güclü dövlət hakim iyyətid ir.  Cəmi  10 il ərzində Azərbay- 
can  cəm iyyətində  bu  qədər  nəhəng  dəyişikliklərə  nail  olm aq  bir  anda 
başa  gəlm əyib.  H eydər  Əliyev  xarizm ası  cəmiyyəti,  bütövlükdə  Azər- 
baycan dövlətçiliyini gələcəkdə eh tim al  edilən  bir sıra bəlalardan da qo- 
ruya bildi.  Ö lkədə  elə bir siyasi  sistem   təşəkkül  tapdı  k i,  b u rada  istənı- 
lən  problem in  k onkret  həll  m exanizm i  mövcud  oldu  və  bu  gün  ıctıma- 
iyyətin  öz gələcək  aqibəti  barəd ə  güm ansızlığı  y oxdur.
UIu  öndərim iz  həyatı  boyu  həm işə  x alq a  arxalanm ışdı:  “Mənim  hə- 
yat am ahm  b ü tü n  varlığım q əd ə r sevdiyim  Azərbaycan x alqm a,  dövlət- 
çiliyimizə,  ölkənıizin iqtisadi,  siyasi,  m ənəvi inkişafm a xidm ət  olub.  Bu 
yolda bütü n  gücüm ü və iradəm i yalnız  m üdrik və  qədirbilən  xalqmıdan 
alm ışam .  Ən çətin  anlarda,  ən   m ürək k əb  vəziyyətlərdə yalnız və  yalnız 
xalqm ıa arxalanm ışam .  Bu  da m ənə  dözüm , iradə v erib və b ü tü n  uğur- 
lanm ı  təmin  e d ib ” .  Müstəqil  A zərbaycanm   keçdiyi  sm aq lar,  dövlətçili- 
yimizin  ən  ağır  günlərində  H eydər  Əliyevin  göstərdiyi  qətiyyət  b u   .söz- 
lərdəki  gerçəkliyi  dəfələrlə  təsdiqləyib.  H eydər  Əliyev A zərbaycan  döv- 
lətçiliyini  iflasdan,  Azərbaycan  xalqm ı  fəlakətdən  q u rta rd ı,  dövlətçiliyi 
nıöhkəm lətdi,  onu  xain əllərdən,  çevriliş,  qiyam  cəhdlərindən  hifz  edə- 
rək  dirçəliş  və  inkişafa  doğru  yönəltdi,  cəmiyyətdə  özünəinam   hissinı 
bərpa etdi, sabitlik və firavanlığa  təm inat yaratdı.  O nu n Azərbaycanla, 
xalqımızla  bağlı  arzuları  bitib-tükənm əz  idi,  məhz  bu  arzu  ilə  o,  dövlə- 
timizin  gələcəyi  üçün  misilsiz  əhəmiyyəti  olan  böyük  la>ihələrin,  nə- 
həng işlərin  təməlini  qoym uşdu.  H əm in  layihələr,  H eydər Əlıyev xeyir- 
duası ilə başlanmış işlər hələ uzun illər Azərbaycanın  inkişafm ı, güclən- 
məsini,  rifah və  firavanlığını  təm in  edəcəkdir.  Heydər  Əliyev  fəaliyyətı 
və əməlləri  ilə  bütöv  bir siyasət  m əktəbinin  qurucusu  oldu,  on un   sayə- 
sində  m üasir  dünyanm   politoloji  leksikonuna  “H eydər  Əliyev  siyasətı” 
istilahı  daxil  oldu.  Bu  tara zh ,  bütü n   cəhətləri  ölçülüb-biçilmiş  və  ən
14
Xoşməramlı səfır
əsası, dövloÜn  təmol  nıarttqlarıııı, onıın  perspoktivini,  conıiy>'ətin  bütiin 
təhoqələrinin  nıonal'olərini  elıllva  odon,  cəm i\yət(lə  alıoııgdarii(|  yara- 
dan siyasotdir.  O rta statistik azərbaycanlı  üımnnınilli  liderindo nıüdrik- 
lik,  (lotiyyət,  siyasi  uza(|göronlik,  realizın  və  novatorluq kimi  bütiin  zə- 
ruri  keyfiyv’ətləri  görünlii.  Iloydor  Əliyov  elo  bir  lider  idi  ki,  Azorbay- 
canın  bundan  sonrakı  biitün  rohbəriəri  üçün  otalon  rolımıı  oynayacaq, 
xalq,  com ijyət  seçdiyi  biitün  lidorlori  məhz  omıııla  m ii(ia\isə  odocok. 
H eydər  Əliyevin  siya.sotinin  bundaıı  sonra  illor və  >fızillər  boyu  davam 
etmosi  Azorbaycan  dövləliniıı  təroqcıisi  üçün  on  böyük  tom inatdır.
Şüblıo yoxdur  k i,  Azorbaycan  Hoydor  Əliyovin  başladığı  inkişaf yolu 
ilə godocok, Azərbaycanda  Hoydor Əliycvin  dövlotçilik əııəııolori  davanı 
edəcokdir.  Bu  yolun  Azorbaycan  larixindo  gorçok  yeri  ıııəsoio.siniıı  həlo 
çox  miizakirəlorə  .s;)bob  olacağı  şəksizdir.  Anıına  önənıli  olan  bir  anıil 
xü.su.si  vurğıılannıaİKİır  -  bu  yolmı  alternalivi  yoxdıır.  Vo  bıı  gün  mii- 
hüm  olan  aıııillərdoıı  biri  də  odur ki,  həm in  .siyasəti  uğuria  (lavam  otdi- 
rən  lidor var.  “İnaıııranı  ki,  məninı  axıra  çaklıra  bilınodivım  taloyüklü 
mo.səlolori,  planları,  işlori  .sizin  köıııoyiniz  vo  (ləstoyiııizlo  lllıanı  Əliyov 
ba.şa  çafdıra  bilocok.  Mon  oııa  öziiııı  ([odor  iııaıııram  vo  goloco>ino 
Ik)- 
yük  ümidlor bosloyirom” ,  -  dc;yo  lloydor Əliyov  2()03-(ii  il  oktyabrm   3- 
do  Azorbaycaıı  xalifina  nıiiraciətindo  öziiniin  .siyasi  varisini  bıı  cür  .so- 
ci>yoloııdirmi.sdi.  200.1-cü  il  oktyabrın  15-do  Azori)aycan  xal(|mm  bö- 
yük ok.soriyyoti  üınıımmilli  lidoriınizin  löv.siyo.sino və  H eydorƏ liyevdü- 
ha.sıııa .sadi(| olduğunu  nüm ayiş otdirdi.  Boləliklo, dövlotçiliyiınizin .siya- 
.si  varisli>i  lonıin  odildi  vo  yoııi-yeni  fa(;iolordon,  fəlakollordoıı  xilas  ol- 
(luq.
Tobii  ki,  Hoydor Əliy(?v dövlotçilik irsinin  varisliyinin  lomin  olunm a- 
sı  .sosial  sifariş  idi.  Bu  konsepsiyanm   üsliinlüyü,  obyekliv  x arak ter  da- 
şıması  Hoydor Əliyevin  hakimi>yotdə oldıığu on  ildo özünü dəfolorlə  nü- 
mayiş  etdirib.  Z am an-zam an  comiy>’ət  belə  bir siya.si  irado  ortaya  ([oy-
15

Mehriban  ƏLİYEVA
(lu  ki,  ıııiUləq bu k ursun,  aparılan siyasətin varisliy i  təm in   olunm ahdır. 
Q)nıiy\'əli  n a ra h a t edən əsas faktor hakimiy>'ət s ü k a n m n ı yenidən  təsa- 
düfi şəxslərin,  nıeydan eyforiyasmdan  ayıla biln ıəy ən   d ile ta n tla rm  əlinə 
düşnıəsi  qorxusu  idi.  Xalqdan  tələb  edilirdi  k i,  o rta y a   siyasi  irad ə  qoy- 
sun.  Bu  beiə  də  okkı  və  xalqımız  birm ənalı  o la ra q   İlh an ı  Əliyev  feno- 
nıeni  üzərində  dayandı.
15 
oktyabr seçkiləri  təsdiqlədi  ki,  A zərbaycan  x alq ı  üm um m illi  lide- 
rinin siyasi k u rsu n a sadiqdir və bu k u rsu n  d öv lətçihy in təhlükəsiz və sa- 
bil şoraitdə  inkişafm a im kan verən yeganə  s tra te ji  seçim   olduğunu  tam 
m ənada dərk edir.  Cənab İlham   Əhyevin  seçkilərdə  qazandığı  tarixi qə- 
ləbə  l)unun  ən  bariz  nünıunəsi  oldu.  15  o k ty a b r  h ə m   də  Azərbaycanda 
nıöhkəm , hcç bir q ü w ə n in  sarsıtm ağa gücü ç a ta  bilm əyəcək siyasi həm- 
rəyliyin, dövlət idarəçilik sistem inin m övcudluğıuıa dəlalət etdi və bu si- 
yasi  həm rəyiiji  təm in  edən  bir  nöm rəli  fa k to r A zərbaycanda artıq  döv- 
iotçilik şü u ru n u n   mövcud  olması  faktı  ilə  bağ h d ır.
Cənab  İlham  Əliyev  andiçm ə  nıərasim indəki  n itq in d ə  ümummilli  li- 
der  lley d ər  Əliyevin siyasi  k ursu nu  davam   etdirəcəyini  bildirdi:  “Azər- 
baycanı  (jüdrətii  dövlətə çevirm ək  üçün  ən   başlıcası  ölkədə  Heydər ƏIi- 
yevin siyasəti davam  etdiriim əlidir.  Hu gün yüksək  kürsüdən çıxış edər- 
kən  m ən  Azərbaycan  xalqm a  söz  verirəm   ki,  bu  siyasətə  sadiq  qalaca- 
ğaın, heç vaxt bu yoldan dönm əyəcəyəm ,  H eydər Əliyevin siyasətini da- 
vanı  etdirəcəyəm .  Mən  bu  yüksək  k ürsüdən  əziz  Prezidentiıniz  cənab 
Heydər  ƏHyevə  m üraciət edərək  deyirəın:  -  Əziz  P rezident, əsərin  olan 
Azərbaycanı gücləndirəcəyik, zənginləşdirəcəyik,  hərtərəfli inkişaf etdi- 
rəcəyik,  Sizin yolunuzla yeni  qələhələrə  doğru  g ed ə cəjik ” .
Cənab  İlham  Əliyev  prezident  səlahiyyətlərinin  icrasm a  başladığı  ilk 
gündən  etibarən  iqtisadiyyatın  inkişahnm   sürəlləndirilm əsinə və  əhali- 
ııin  sosial vəziyyətinin daha da yaxşılaşdınlm asm a xüsusi diqqət yetirə- 
cəyini  nüm ayiş  etdirdi.  Dövlət  başçınıızın  həın  Nazirlər  K abinetinin  ilk
Xoşməramlı səfır
iclasmdakı  çıxışı,  həın  də  “Azərbaycan  R espublikasında  sosial-i^jtisadi 
inkişaftn  sürətləndirilnıəsi  tədbirləri  h a q q ın d a ”  Fərm anı  da  elə  bu  mü- 
nasibətin  əyani  göstəricisi  idi.  Qeyd  edək  ki,  sözügedən  fərm an  ölkədə 
aparılan  islahatların  səmərəlilij'ini  və  sürətini  artırm aq   nıəqsədinə  xid- 
m ət  edirdi.  Sənədə  görə,  nıüxtəlif sahələrdə  m övcud  olan  problem ləri 
həll  etnıək  və  b ü tü n   ölkə  miqyasmda  iqtisadi  inkişafa  nail  olm aq  üçün 
m ü asir dövrün reallıqlarına uyğun və b azar iqtisadiyyah şəraitində özü- 
n ü   doğrulda  biləcək  dövlət  proqram larının  hazırlanm ası  nəzərdə  tutu- 
lu rd u .  “Azərbaycan  Respublikası  regionlarm ın  sosial-iqtisadi  inkişah 
Dövlət  P ro q raın ı” da m əhz cənab İlham  ƏHyevin  “Azərbaycan  Respub- 
likasında  sosial-iqtisadi  inkişafm   sürətləndirilm əsi  tədbirləri  ha^ıqm da” 
Fərnıanına  uyğun  olaraq  hazırlanm ışdı  və  onun  b ü tü n   nüiddəaları  öl- 
kədə  iqtisadi  inkişafm  sü rətin in   yüksəldilməsinə  nail  olmağa  hesabla- 
nıb.  Dövlət  Proqram ında iqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunun dirçəldil- 
məsi  məsələsi  əsas  istiqam ət  kimi  göstərilib  və  qeyd  etnıək  lazımdır  ki, 
^  
regionların inkişah,  denıək o lar ki, əsasən  qeyri-neft sektorunun  dirçəl- 
ryj 
dilnıəsini  nəzərdə  tu tu r.
Prezident  İlham   Əliyevin  həyata  keçirdiyi  so.sial-iqtisadi  islahatlar 
statistik  rəqəınlərdə də öz əksini  tapm ışdır.  Belə  ki,  2004-cü  ilin  sakkiz 
ayı  ərzində  Azərbaycanda  sənaye  və  kənd  təsərrüfatı  nıəlısullarının  is- 
teh.salında ciddi  artıın  nıüşahidə  edilməyə  başlam ış,  ümıımi  daxili  məlı- 
sulun  həcnıi  nəzərəçarpacaq  dərəcədə  yüksəlınişdir.  Qeyd  olunan 
dövrdə Azərbaycanda  üm um i  daxili  nıəhsulun  artım   sürəti  9,5% -ə çat- 
mış,  adaınbaşına  düşən  pul  gəlirləri  isə  19,3%   artm ışdır.  O rta  aylıq 
ənıək  haqqm m   nıiqdarında  artım   2 4 ,2 % -ə  b ərab ər  olm uşdur.  Ölkə 
rəhl)əri  ötən  ilin  dekabrında  I^ n d o n d a  olarkən  m ətb uat  nüm ayəndələ- 
rinə  bu  barədə  denıişdir:  “ Üınunıi  daxili  m əhsul  bu  il  10%  artıbdır. 
Sərnıayələr  40% -dən  artıq   artm ışdır.  Dövlət  idarələrində  işləyənlərin 
m aaşlannı  nəzərəçarpacaq  dərəcədə  artırm ışıq.  M inimum   əmək  haqqı
16
17

Mehriban  ƏLİYEVA
l)ir ııeço clol'ə arlnıışdır. Sosial  problenılərin  lıəllino  İKmik  diqqət yeliri- 
lir” .
Prezidenl  İlhanı  Əliyev  H eydər  Əliyevin  siyasi  x əllin ə  sadiq  qalaraq 
Azərbaycanın  dünyanın  nıüxtəlif  dövlətləri  ilə  əlaqələrinin  d aha  da 
nıöhkəm lənnıəsinə,  respublikam ıznı  A vropaya  inteqrasiyasm nı  tənıin 
olıınnıasma  çalışnnşdn’.  Onmı  ilk  xarici  səfərinin  F ran sad an   başlaması 
da  göstordi  ki,  Azərbaycan  A vropa  ölkələri  ilə  əlaqələrin  inkişafmı  pri- 
oritel  vəzifolərdon  biri  kiıni  qiym ətlondirir.  Dövlət  başçısı  dünyadfTge- 
dən  ınürokkəb proseslərin və ziddijyətlərin  fonunda  respublikanın siya- 
si  ıııüstəqilliyini  daha  da  m öhkəm ləndirnıəyə  nail  olnuışdur.  Prezident 
İlbam  Əliyevin xarici soforlərinin  siyahısına  diqqət yetirdikdo bun u çox 
aydm  şokiklə  görm ək  nıüm kündür:  F ran sa ,  Rusiya,  Slovakiya,  Qaza- 
xıstan,  Özhokistan,  Türkiyo,  Polşa,  Belçika,  U k ray na,  G ürcüstan, 
Moldova,  Almaniya,  ABŞ,  Rum ıniya,  İra n ,  Çin,  İlaliya.  Heç  kimə  sirr 
(leyil  ki,  bu  ölkəlorin  bozilərinin  əksor  hallarda  üst-üstə  düşmoyən  özü- 
noməxsus strateji ınaraqları v ar və onkırın  regionda gedon proseslorə  re- 
al  təsir im kanlarına malik olduğunu danm aq  müm kün de>il.  B öjiik döv- 
lotlərin  bir-birilo  ziddiy>'ot  toşkil  edən  m araqları  fonunda  Azərbaycanın 
müsto(|illi>ini  (|oruyuh  saxlanuMi  və  bu  əks-qülblorin  hor  biri  ilə  ıııüna- 
sibotləri  strateji  tərofdaşlıq  səviyj^osində  davanı  etdirnıok  oldııqca  çətiıı 
bir  məsələdir.  G'jııab  İlham Əliyev  bu vəzifənin öhdəsindən  la>iqinco gə-
lo  hilmişdir.
Prezident  İlham  Əliyev  daim  com ijyətə  əsl  votondaşlıq  hissləri  aşıla- 
jnb.  Bu  fikri  omın  holo  1997-ci  iklə ABŞ-ın  Kcnıbric  Universitetindo çı- 
xışı  zamanı  vurğuladığı  bir  m əqam   da  təsdiqlo>ir:  “Biz  xarici şirkətloro 
doyirdik: 
-  Siz 
ajTi-ayrı 
şirkətlərin  m araqlarm ı  nıüdalıo 
edirsiniz. 
Biz isə 
ölkənin  vo  Azorbaycan  xalqının  m ara(|larını  m üdanə  edirik.  Əgor  siz 
sohvə  yol  versoniz,  bu,  sizin  şirkətin  yalnız  bir  layihəsindo  öz əksini  ta- 
pacaq,  əgər  biz  səhvə  yol  vensək,  bu  səhv  bütün  Azərbaycan  xakjmın
18
Xoşməramlı səfır
ınonalejino xolol  gotirocokdir.  Baş(|a sözlə,  biz  heç cü r  heç'  bir səhvo yol 
vero  bilnıorik” .
Bu  gün  illixar  hissi  ilo  deyo  bilorik  ki,  llhaın  Əliyev  böyük  cosarot və 
iradə  ııünıa>iş  etdirorok  milli  ıııənafelərin  qorunm ası  uğrunda  dalıa 
əznılə  çalışır.  Toqdirolayiq  haldır  ki,  Prezidentin  xanım ı  M ehriban  Əli- 
yeva  da  Heydor Əliyev siyasi  irsiniıı  fundam ental  prinsiplorinə sadiq  (ja- 
laraq  Azərbaycan  mədonivyotinin  mühafizəsi,  ınilli-monəvi  (loyərloriıni- 
zin  (lorıınması  isli(jamotindo  səıııoroli  foaliyyot  göstornıəkdodir.  Məlız 
xanım   Mehriban  Əliyevanın  toşobbüsü  ilo  1996-cı  ildə  yaradılınış Azor- 
baycan  Modoniyyotinin  Dostları  Fondu  xalqımızm  nıodəni  irsinin  bütüıı 
dünyada  lobliğino,  qiynıolli  incosoııot  abidoləriniıı  (jorunmasıııa  xidmət 
edir.  Azorbaycan  nıodoniyyəlino  hıı  (jodər  yüksok  (jiymol  verilnıə.si  Pre- 
zidentin  xammının  xakjıınızın  nıilli-monovi  dəyoıioriııə  sonsuz  bağlılığı- 
nın oyani  lozahiirüdür.  Elə buıuın ııəti(;osidir ki, ötən  il  Mehriban xanım 
Əliyeva  YUNKSKO  kimi  luifıızlu  hir  toşkilalın  xoşmoramlı  sofiri  vozifə- 
siııo seçilıııişdir.  Bu  omm  mədoniyyoto  xüsusi  müna.sibolinin  beynolxakj 
loşkilalların  da  di(j(iəl  morkozindo  olduğuıuı  to.sdiqloyon  oyaııi  fakllar- 
(lan  biridir.
Bıı  giin  Mclıriban  xaıımı  Əliyeva  yalmz modoniyyətimiziıı  vo xakjımı- 
za  nıoxsus  qiymolli  inco.soııot  o.s,)iiorinin  (jonınnıa.sı  .salıo.sindo  çalışmır, 
hənı  (lo  kim.səsiz  uşa(jlara,  (jayğıya  ehliyacı  olan  yeniyelmoloro  yardmı 
göstorir.  Omın  təşobbüsü  ilə  uşa(j  evlərino,  olil  vo kinıso.sizloro  ınaddi  və 
mənovi  yardım lar  edilir,  bn  insanların  özlorini  comiyyolin  horaborhü- 
qııqlu  üzvü  kimi  dork  etınosi  üçün  bütün  zonıri  addm ılar  atılır.  Onun 
hoyala  keçirdiyi  bu  tədbiıiər ho(ji(jotoıı  də  böyük  (jələbo,  yüksok  ınonəvi 
l'Cyfi>'yotloro,  hunıanist  x araktero   nıalik  okluğuna  əyani  sübııtdur.
M ehrihan  xam nı  Əliyeva  bıı  gün  lıəm  də  Meydər  Əliyev  Fonduıuın 
jırezidenti  kimi  dövlotçilik  tariximizdo  müstosna xidnıotlər göstərnıiş  bö- 
yük  bir  şox.siyyətiıı  -  Azərbaycaıı  xakjınnı  üınummilli  lideri  Ileydər  Əli-
19

M ehriban  ƏLİYEVA
yevin  irsinin  qorunm ası  və  təbliği  kimi  ali  bir  missiyanı  yerinə  yetirir. 
Heydər  Əliyev  irsinin  qorunm ası  və  gələcək  nəsillərə  ötürülm əsi  isə 
Azərbaycan  xalqınm   nıilli  dövlətçilik  ş ü u n m u n   inkişafm m   və  yetişmək- 
də  olan  gənc  nəslin  dövlətçilik  ənənələrinə  sədaqət  ru h u n d a  tərbiyə 
olunmasmm  ən vacib şərtlərindən biridir.
Mədəniyyətimizin,  milli-mənəvi  dəyərlərim izin  qorunm ası  istiqamə- 
tində  nümayiş etdirdiyi  fəallıq,  b um anist fəaliyyəti  M ehriban xanım  Əli- 
yevanm  qısa vaxt ərzində yüksək nüfuz  qazanm asnıı  təm in etmişdir.  Bu 
günlərdə  keçirihniş  sorğunun  nəticələrinə  görə,  onu n  “İlin  qadım ”  adı- 
na layiq görülməsi bütövlükdə Azərbaycan xalqm nı bu nəcib insana yük- 
sək  hörm ətinin  təzahürü  kimi  qiym ətləndirihnəyə  layiqdir.
Bu  gün  m üstəqil  Azərbaycana  cavan,  enerjili,  gü m rah,  intellektual, 
vətənpərvər, ən əsası isə H eydər Əhyev kimi fenomen və dahi bir şəxsiy- 
yətin  ocağmm istisində böyüm üş, ərsəyə gəlmiş bir şəxsin  -  Prezident İl- 
ham   Əliyevin rəhbərlik etməsi xalqım ızm  alm  yazısıdır.  T an n  onun üzə- 
rinə  tarixi  bir  missiya qoyub.  M üdrik  xalqımız  ona  olduqca çətin və şə- 
rəfli  bir  nıissiyanı  əm anət  edib.  Elə  b ir  missiyanı  ki,  bu günümüz və sa- 
bahmnz  yainız  və  yalnız  ondan  asıhdır.  Bu  baxım dan  Azərbaycan  xalqı 
öz  tarixinin ən şərəfli  dövrlərindən  birini yaşayır.  B ütün sahələrdə dina- 
ıııik  inkişaf,  işgüzarlıq  m üşabidə  edilir.  Y onılm adan  xalqm  m araq  və 
nıənafeləri,  (iravan  yaşayışı,  təhlükəsizliyi  uğrunda  mübarizə  aparan, 
Azərbaycana i)acanqla  rəhlw rhk edən  liderin  -  Prezident İlham Əliyevin 
üınummilli  lider  Heydər  Əliyev  dövlətçilik  irsini  uğurla davanı  etdirəcə- 
yi  danılmaz  həqiqət  kimi  cəmiyyət  tərəfindən  böyük  rəğbətlə  qəbul  olu- 
nur.
İrada HÜSEYNOVA, 
Idlm l nazirinin  m üavini,  YAP Siyasi 
Şıırasunn  iizvii,  la rix  e lm lm   dokloru, professor
20
Xoşməram lı səfır
N aşirdən
ŞƏRƏFLİ  ÖMRÜN 
BİTMƏYƏN AKKORDLARI
Kilr  - Araz...  Iki  çay,  ild  ııəhr...  Tarlxin  yol  yoldaşları.  Ölkslər do- 
laşıb,  dajlar, daralər kccil) c|ovıısurlar lıiri-birina.  Sonra da Ana Xəzs- 
rin   qoynuna  üz  tu tu rla r.
T alelər də  K ürə,  Araza  bənzəyir.  A y n -a y n   bölgələrdən  öz  başlanğı- 
cını  gö tü rü r,  son ra  üm m ana  doğru  ayaq  a h rla r...  Bu  üm m ana  qovuş- 
n ıağa,  çatınağa  yalnız  q ü d rə tli,  inam h,  mənsəbi  Ana  Vətənin  dərinlik- 
lərindən  süzülüb gələn  çayların  nəfəsi,  önırü  çatır.
Kür-Araz  timsalındadı  dahi  siysətçi,  ünuımınilli  liderimiz  Heydər 
Əliyev nəsli  - nəcabəti  ilə  M ir  Cəlal  Paşayev soy-kökü.  Minilliklərin şə- 
rəfli  öm ü r yolunu  keçə-keçə,  keçib gəldikləri  Iwlgələri  laləzara  çevirə- 
çevirə,  şərəflondirə-şərənəndirə  b ir-b irinə  doğru  inam lı,  sədaqətli  yol 
keçib  gəlih  hıı  iki  nəsil.  K ürlə-A raz  kimi  qovuşublar  -  hörmətli  prezi- 
flentim iz  İllıam  Əliyevin  və  H.ƏIiyev  adına  Fondun  prezidenti,  YU- 
NESKO-nım  xoşm əramlı  səfiri, ölkəmizin  birinci  xanım   M ehriban  Əli- 
yevanın  tiınsalm da.
A rtıq  reallıqdır  ki,  bu  gün  M ehriban  xanım   ölkəmizin  mədəni  inki- 
şafi  sahəsində  ən  diqqətəlayiq  layihələrin  ideya  müəllifi  və  dəstəkçisi, 
bu  sahədə  ölkə  prezidentinin  ən   yaxın  silahdaşı  və  köməkçisidir.  Bu 
ən ə n ə Azərbaycan  xalqm ın  tarixindən  süzülüb gəlir.  Koroğlu  -  Nigar, 
Q açaq  Nəhi  -  Məcər,  Şah  İsm ayıl  Xətai  -  Aləm şahbəyim ,  H eydər  Əli- 
yev  -  Zərifə  xanım   Əliyeva  paralelliyi,  cütlüyü  tarixən  xalqımızm 
inkşafi  yollarında  qoşa  qanad  kimi  xidm ət  edib.
21

M ehriban  ƏLİYEVA
Yadınıa  d ü şü r  ki,  o rta  m əktəb  illərində  bö>iik  ədibinıiz  M ir  Cəlahn 
“Bir gəncin  nıan ifesti”  əsərini  ən   k ö v rə k ,  həzin,  ağrıh  duyğularla, göz 
yaşı  və  q ü ru r  hissi  ilə  oxu yardıq.  T ez-tez  vərəqi  çevirib  nıüəllifin  nu- 
rani  şəklinə  baxu'dıq,  elə  bil  b u   sifətin  cizgilərindən  baharın  iztirabia- 
rn ıd an ,  Sona  arv ad n ı  ləyaqətli  q ü ru ru n d a n ,  M ərdanm   q aran h q   tale- 
yindən  nəsə  bir  nişanə  görəcək ,  itirdiyim izi  tapacaqdıq.  S onralar  tələ- 
bəlik  illərində  bu  böyük  yazıçm m   h ə y a tı,  yaradıcdığı  ilə  yaxm dan  ta- 
nış  olduq.  Və  sidq  -  ürəkdən  inandıq  k i,  M ir  Cəlal  nıüəilim l)öyük şəx- 
siyyət,  böyük  in san ,  böyük  yazıçı-ahm dir.  O nun  öz  oğluna  ayrılıııış 
ıııənzili  ehtiyacı  olan,  kinısəsiz  bir  şairə  verihnəsini  xahiş  etnıəsi  haq- 
qmda  eşidib-oxuyanda bu  böyük  in san ın   qəlbinə  b ir  daha vurldunı.
Bu  gün  A zərbaycan  m uğam m a,  el  sənotinə  M ehriban  xannnm   hö- 
yük  diqqət və  qayğısmı gö rəndə  M ir  Cəlal  ınüəUinıin  o nurani  sifəti gə- 
hb d u ru r gözlərim   önündə.  Ü m um m illi  hderinıiz  H eydər Əliyevin ədə- 
b ij^ a t  və  incəsənətim izin  yaxm   d o stu ,  sirdaşı,  ham isi  olduğu  canlanır 
gözlərim  qarşısında.  Bihrəm   k i,  yalnız  bu  cür  d ahi,  böyük şəxsijyətlə- 
rin  tərbiyəsini  görm üş  b ir  insan   öz  x alq m m ,  m illətinin  ınilli-nıənəvi 
(iəyərlərinə  belə  ürəkdən  bağlana  b ilər.
Kür və Araz  çayı  Xəzərə  a x ır,  onu  y aşad ır,  ona  can verir,  nəfəs ve- 
rir.  İki  böyük  nəslin ən  layiqli  ö vladlarınuı qovşağm da dünyaya göz aç- 
ınış,  həyat yolu  keçnıiş  M ehriban xanım   haqqm da düşünəndə gözlərim 
qarşısm da iki  aləm   canlanır:  Ə zəm ətin  -  H eydər Əliyevin, humaniznıin
-  Mir  Cəlal  Paşayevin  ru h u   bu  zərif xanınıd a  birləşib,  təcəlli  edib.
Öz  k ökünü ,  soyadm m   ə la m ə td a r  keyfiyyətlərini  yaşadanlarsa  həıni- 
şə  böyük  ehtiram a  layiqdir  -  M eh riban  xannn  Əliyeva  kimiləri.
Şäim i VƏFADAIl, 
A zərh a yca n   Yazıçılar Birliyinin  iizm
22
Xoşməramlı səfır
HEYDƏR  ƏLİYEV  FONDUNUN  MƏCBURİ 
KÖÇKÜN  UŞAQLARINA  HƏDİYYƏSİ
Erm onislanm   təcaviizü  nəticəsində  ərazilori  işğal  olunımış  rayonla- 
n ıı  üınuıntəhsil  moktəblorinin  9  ıııinə  yaxm   birinci  sinif  şagirdinə 
senty ahrm   15-də  lleydo r  Əliyev  Fondm um   və  oıuın  prezidenti  M ehri- 
ban  xanm ı  Əliyevannı  təşobbüsü  ilə  məktobli  lovazimatları  və  hodiyyo- 
lər  təqdiın  ohm m uşdur.
Fondmı  nüm ayəndolori  əw əlco  S abirabad  rayonuıum   Qalacıaym 
kəndində  müvə(|([oti  moskunlaşıl)  köçkün  hoyatı  süron  məktob  kollek- 
tivlori  ilo görüşm üşlor.  B urada  Cobrayıl  vo  Füzııli  rayonlarınnı  iıor  bi- 
rinin  2,  Zəngilan  rayonunun  iso  1  m əktəbi  fəaliyyot  göstərir.  Həmin 
məktoblordo  70  nofordon  arti(|  birinci  sinif şagirdi  var.
[J(!ydor  Əliyev  Foıi(hımm  ınəsul  nüm ayəndosi  A n ar Əlokborov  Fon- 
dun  prezidenti  M ehrihan  xaııım  Əliyevamn  adından  nıəktoblilori  Bilik 
G ünü  münasibotilo  təbrik  etm iş,  on lara  on  xoş  arzularım   çatdırm ışdır.
27   nönıroli  Füzuli  moklobinin  müollimi  Ülkor  Quliyeva,  Cəbrayıl 
m oktobinin  d irekloru  (b lal  Qııliyev,  valid(;yn  Südabo  Əliy(?va  çıxış 
cdorok  vurğulam ışlar  ki,  ümummilli  liderimiz  lley d o r  Əiiyevin  ideya- 
ları  vo  nəcib  əmollori  yaşayır,  xüsusilə  uşa^ılarm  xoşboxt  gələcəyi  na- 
miııo  istək  vo arzuları  ardıcıl  sıırotdə  həyata  keçirilir.  Oıılar qaç(iın  vo 
m ocburi  köçkünloro göstorilon  di(i(iəl vo  (layğmm  Prezident  İlhanı  Əli- 
yev  tərofindon  davanı  eldirildiyini  söyləmiş,  indiki  köməyo  göro  Meh- 
riban  xam m a  m inn otd arh (|lannı  bildirm iş,  YUNİ'^SKO-nun  xoşmə- 
ramlı  sofiri  fəxri  adı  alması  m ünasil)ətilə  onu  təbrik  etmişlor.
Fondun  nüm ayəndəlorinin  İnıişli  şəhərindo  11  nönırəli  Füzuli,  12 
nömroli  Zongilan  şəhor  və  Cəbrayıl  rayonu  Qum la(|  kond  m əktəbləri
23

M ehriban  ƏLİYEVA
kollektivləri  ilə  görüşü  də  y ad d aq alan   o lnııışdu r.  A n a r  Ələkbərov  şa- 
gird və  m üəllim lərə  M ehriban xanm ı  Ə liyevanın salam larm ı çatdırmış- 
dır.  İmişli  R ayon  İcra  H akim iyyəti  başçısm m   m üav in i  Səfa  Ağayev, 
Füzuli  Rayon T əhsil  Şöbəsinin  m üdiri  H afiz  T a h iro v ,  12  nönırəH  Zən- 
gilan şəhər nıəktəbinin d ire k to ru  Sadiq H əsən ov ,  C əbrayıl  Rayon Təh- 
sil  Şöbəsinin  m etodisti  Əbülfəz  Ə hm ədov  və  b a şq a la rı  öz  çıxışlannda 
H eydər Əliyev id ey alan n m   o n lara a rx a  və k ö m ək ,  m ənəvi dayaq oldu- 
ğunu  vurğulam ış,  gənc  nəslə  ölkə  rəhbərU yi  səviyyəsində  qayğı  göstə- 
rihııəsindən  razı  qaldıqlarm ı  bildirm işlər.
S onra  h ə r  üç  m əktəbin  I  sinif şag ird lərin ə  fo n d u n   və  M ehriban  xa- 
nmı  Əliyevanm  göndərdiyi  hədiyyələr  və  dərs  ləvazim atları  təqdiııı 
edihnişdir.
D aha  bir  görüş  üm um m illi  hderim iz  H ey d ər  Ə hyevin  təşəbbüsü  ilə 
B iləsuvar  rayo nu  ərazisində  sahnm ış,  açıhş  m ərasin ıind ə  Prezident  İl- 
ham  Əliyevin  iştirak   etdiyi  və  12  m in  nəfərə  y ax m   cəbrayılh  yaşayan 
6  qəsəbədən  ü çüncüsündə,  İ.N .Q uH yeva  ad m a  B öyük  M ərcanh  kənd 
o rta  m əktəbində  olm uşdur.
Görüşdə çıxış edən  m əktəbin  d ire k to ru   F əxrəddin  Q uhyev,  Cəbrayıl 
Rayon  İcra  H akim iyyətinin  başçısı  M ahm ud  Q uhyev  m əcburi  köçkün 
ailələrindən olan u şaqiara yeni  dərs ilinin  ilk gü n ü   bəxş etdikləri sevin- 
cə  görə  H eydər  Əhyev  F onduna  və  o n u n   preziden ti  M ehriban  xanım 
Əiiyevaya  səmimi  m innətdarlıqlarm ı  bildirm işlər.
S onra  I  sinif  şagirdlərinə  M ehriban  xanm ı  ƏHyevanm  adm dan  hə- 
diyyələr  və  dərs  ləvazim atlan  paylanm ışdır.
1 6  senlyabr 2004
24
Xoşməramlı  səfır


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə