H e y d ə r Ə lirz a oğ lıı a y d u ı ifa d ə oU ınan x a r iz m a y a m a likYüklə 5.46 Mb.
Pdf просмотр
səhifə15/15
tarix11.06.2017
ölçüsü5.46 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

186
Xoşnwramlı  səfır
MÜNDƏRİCAT
Ehni redaklordan
ÜnnmnniIIi  lider  H eydor  Əliyevin  irsi  m üstəqil  Azərbaycan
dövlətinin  nıilli sə rv ə tid ir.................................................................................. 3
Naşirdən
Şərəlli  öm rün  bitm əyən  a k k o rd la n ..............................................................21
Meydər  Əliyev  F ondunun  məcburi  köçkün  u şa q la n n a
hədiy>'əsi.............................................................................................................. 23
Görkəmli  şərqşünas  alim in  yubileyinə  həsr  olunm nş  elmi
konfrans  keçiriləcəkdir.................................................................................... 25
Aida  İm anquliyeva A zorbaycanda  Ş ərq-Q ərb  problem atikasm m
ilk sistem inin  tədqiqatçısı  id i.......................................................................... 26
Dünya  deyilən  elə sonm işson..........................................................................40
Görkəmli  şərqşünas  alim in  yubileyino  həsr  olunm uş
])cynəlxalq  konfrans başa  çatnıışdır..............................................................45
Ş ərqşünas  alim in  öm ü r  tarixini  vərəqləyən
kitab  - “Aida  İm anquliyeva.  B iblioqrafiya” ................................................47
H eydər  Əliyev  F ondunun  prezidenti  M ehriban  xannn  Əliyeva
Bakıdakı  2 68  nönırəli  m əktəbdə o h n u şd u r................................................. 50
H cydər  Əliyev  F ondunda  g örüş..................................................................... 53
Azərbaycan  prezidcntinin  xannnı  M ehriban  Əliyeva  və 
B olqanstan  p rezidentinin  xanunı  Zorka  P ırvanova
m üasir  təhsil  kom pleksində  olm u şlar........................................................... 54
Bolqarıstan  prezidentinin  xanm n  Z orka  P ırvanova
Dövlot  İncosonət  M uzeyində olm uşdur........................................................ 55
Azorbaycan  prezidentinin  xanımı  M ehriban  Əliyevanın 
Buxarestdə görüşlori......................................................................................... 56
187

Azərhaycam n  birinci  xanım ı  M ehriban  Ə liyevanm   şəxsi
saytı  açıhm şdn’.................................................................................................
5 8
Azəriıaycanm  l)ədii gim nastika  üzrə  XI  çem pionaü  başa  ç a tm ış d ır...6 0
I leydər  Əliyev  Fondu  Xaxçıvandakı  xəstə  u şaq lara  yardını
e tm işd ir........................................................................................................ 
q
2
U şaqların  təlim -tərbiyə  işinin,  yaşayış  şəraitin in   d ah a  da 
yaxşılaşdırılm ası Azərbaycaıı dövlətinin ali  m əqsədlərindən b irid ir...6 3  
H eydər  Əliyev  Fondu  kimsəsiz,  qaçqın  və  m əcburi  köçkün 
ailələrindən  olan  u şaq lar  üçün  G ülüstan  sarayında
bayranı  şənlikləri  k e ç irir................................................................................
09
H eydər  Əliyev  Fondu  ulu  öndərinıizə  h əsr  olunm uş  təqvim 
b u ra x m ışd ır..........................................................................................................
H eydər  Əliyev  F ondunun  kim səsiz,  qaçqın  və  m əcburi  köçkün
ailələrindən olan u şaq lar üçün  növbəti b ayram  şənliyi............................
7 4
U şaqlarm   təlinı-tərbiyəsi  işinin,  yaşayış  şəraitinin  d ah a  da 
yaxşılaşdırılması Azərbaycan dövlətinin ali  m əqsədlərindən b irid ir...7 6  
In tern at  m əktəblərə  m əxsus  sahələrin  qanunsuz
özəlləşdirilməsi  yolverilm əzdir.......................................................................
79
H u m anitar  fənlərin  m ükəm m əl  öyrədilməsi  üçün  tədris 
bazası  v a r d ır...............................................................................................
Uşaqların  təlim -tərbiyəsi  işiniıı,  yaşa>ış  şəraitinin  d aha  da 
yaxşılaşdırılması Azərbaycan  dövlətinin ali  m əqsədlərindən b irid ir...8 5  
U şaqlarm   təlim-tərbiyəsi  işinin,  yaşayış  şəraitinin  d aha  da 
yaxşılaşdınlınası A zərbaycan dövlətinin ali  m əqsədlərindən b irid ir...9 2  
Cəmiyyətdə  yardım a  ən  çox  ehtiyacı  olan  insanlara  diqqət və 
qayğı  H eydər  Əliyev  Fondunun  fəaliyyətinin  öncül
istiqanıətlərindən  b irid ir................................................................................
9 7
Azərbaycan  M ədəniyyətinin  Dostları  Fondu  filarm oniyada 
mıığam  axşamı  təşkil  etm işd ir....................................................................
1 0 1
_______________________
M ehriban  ƏLİYEVA
188
Yeni  m in iatü r  kitab  çapdan  çıxım şdır.......................................................103
Heydər  Əliyev  Fondu  ‘  Uşaq  evləri  və  in te rn a t  m əktəblərin in
inkişafı”  proqram ım n  h əy ata keçirilm əsini  davam   e td irir................... 105
Azərbaycan  prezidentinin  xanmıı  M ehriban  Əliyevanın
Rom ada  g örü şləri............................................................................................ 108
M ehriban  xanım   Əliyeva  Y U ı\ESK O -nun  xoşm əram h
səfirlərinin  iüik  iclasında  iştirak  ed əcək dir...............................................
1 1 0
YUNESKO-nun  xoşm əram h  səfiri,  H eydər  Əliyev  F ondunun 
prezidenti  M ehriban  xanını  Əliyeva  “Caspian  Energy 
İnteqration A w ard  -  2 0 0 5 ”  beynəlxalq  m ü k afa tm a  layiq
gö rü lm ü şd ü r.....................................................................................................
1 12
Parisdə  Y U N ESK O -nun  xoşm əram h  səfirlərinin  illik  iclası
başlanm ışdır......................................................................................................114
YUNESKO-nun  Baş  d irek to ru  xoşm əram h  səfir
M ehriban  xanım  ƏHyevanı  qəbul  etm işd ir............................................ 118
YUNESKO-nun  xoşm əram lı  səfiri,  Azərbaycan 
Mədəniyyətinin  Dostları  Fondunun  prezidenti
xanım   M ehriban  Ə liyevaya...........................................................................120
YUN ESK O-nun  xoşm əranılı  səfirlərinin  illik  iclası
başa çatm ışd ır....................................................................................................
122
Azərbaycan  prezidentinin  xamım  M ehriban  Əliyeva  Ə r-Riyadda
m uzey-m ərkəzdə  o lm u şd u r.......................................................................... 126
Heydər  Əliyev  F ondunun  prezidenti,  Y U N ESK O -nun 
xoşnıəramlı  səfiri  M ehriban  xamnı  Əhyevanın  adından
Bakıdakı  uşaq  evlərinə  Novruz hədiyyələri paylan m ışd ır.....................128
Heydər Əliyev  adına  m ü asir  təhsil  kompleksi ilə  tan ışlıq ..................... 131
Heydər  Əliyev  F ond un dan   uşaq evləri  və  in te rn a t
m əktəblərinə  N ovruz  sovqatları  ça td ın lm ışd ır........................................ 132
Azərbaycan  M ədəniyyətinin  D ostları  Fondu
filarnıoniyada  nıuğam   axşam ı  təşkil  etm işd ir...........................................133
Xoşməramlı səfır
f89

M ehriban  ƏLİYEVA
H eydər  Əliyev  F ondunun  prezidenti  M ehriban  x an n n   Əliyeva 
G ürciislan  prezidentinin  x an n n ı  S andra  Elizabet  Rulofsla
gö riişın ü şd ü r................................................................................................... 134
YU X ESK O -nun  xoşm əram b  səfiri,  H eydər  Əliyev 
F ond unu n  prezidenti  M ehriban   xanm ı  Əliyeva  B akınm  
Xəsimi  rayonundakı  23  nöm rəli  m əktəbin  70  illik
yui)ileyində  iştirak  etn ıişd ir........................................................................ 135
H eydər  Əliyev  F o n dunun  veb-saytı  açıh n ışd ır......................................138
H eydər  Əliyev  F o n dunun  P rezid en ti,  Y U N ESK O -nun 
xoşınəram iı  səfiri  M ehriban  Əliyeva  “2 004-cü   ilin  birinci
x a n ım ı”  m ük afatına layiq g ö rü lm ü şd iir.................................................. 139
H eydər  Əliyev  F ondunun  prezidenti,  YUN ESK O-nun 
xoşm əram lı  səfiri  M ehriban  xanım   Əliyeva  “S iyasət” 
ju rn alın ın   “2004-cü  ilin  birinci  x anım ı”  m ükafaüna
layiq  gö rü ln ıü şd ü r......................................................................................... 140
H eydər  Əliyev  Fondu  balakənli  əlil  uşağa kom püter
h ə d ijy ə   e td i...........................................................................................................141
“Q arabağ  x an ə n d ələri”  albonıunun  təqdim at  m ərasim i.................. 142
A.Çexovun  “Q ağayı”  pyesi  Bakı  səhn əsində........................................145
H eydər  Əliyev  F ondunun  prezidenti,  Y UN ESK O-nun 
xoşm əramlı  səfiri  M ehriban  xanım   Əliyeva  Şaınaxıda
in te rn a t  m əktəblərində  o h n u ş d u r............................................................146
Ölkomiz  Beynəlxalq  G im nastika  Federasiyasınm
diqqət  nıərkəzin d əd ir..................................................................................148
H eydər  Əliyev  F ondunun  prezidenti,  YUN ESK O-nun 
xoşm əram h  səfiri  M ehriban  xanım   Əliyeva  Bakının  Nizami 
rayonundakı  3  nöm rəli  xüsusi  təhsil  m əktəbinin  açılış 
m ərasim ində  iştirak  e tm iş d ir ....................................................................151
190
Heydər  Əliyev  Fondunun  prezidenti,  Y U N ESK O -nun 
xoşm əram h  səfiri  M ehriban  xanım  Ə liyevam n  konqresə
təbrik  m ək tu b u   o x u nm u şdu r.................................................................... 154
“H eydər  Əliyev  F on d u ”  kitabı  çapdan  çıx n n şd ır.................................156
H eydər  Əliyev  Fondunun  prezidenti,  Y U N ESK O -nun 
xoşm əranıh  səfiri  M ehriban  xanmı  Əliyeva  G oranboy 
rayonundakı  Rəsul  Atakişiyev  adına  in tern at
m əktəbində  o lm u şd u r.................................................................................. 158
M chriban  Əliyeva  xoşm əranıh  səfirdir................................................... 159
H eydər  Əliyev  F ondunun  prezidenti  M ehriban  Əliyeva 
Bakınm  N ərim anov  rayonundakı  Psixonevroloji  Uşaq
Evində  o ln u ışd u r........................................................................................... 1^0
Heydər  Əliyev  Fondunda  “Azərbaycan  Respublikasm da  dövlət 
uşaq  m üəssisələrindən  uşaqların  k ən a r  edilməsi 
(deinstitusionalizasiya)  və  alternativ  qayğı”  layihəsinin
m üzakirəsinə  həsr olunm uş dəyirmi  m asa keçirihnişdir..................... 182
A zərbaycan  P rezidentinin  xannnı  M ehriban  Əliyevanın
Zaqrobdə  g ö riişlo ri........................................................................................186
Xoşməramlı səjır
191

B a k ı,  “Ş Ə M S ”  n ə şriy y a tı  -  2 0 0 5 ,  1 9 2   s ə lı.  +   2 4   rə n g li  səlı.
“ X o şm əra m lı  s ə f i r ”  I  k ila b
Xə.'jriyyat  clircktoru: 
İcraçı  clircktor: 
M osul  rc d a k to rla r:
iio d ii  r o c ia k to r :
Ç apa  nıosui:
Ito n ın ıcrsiy a  d irc k to ru : 
ito ın p ü tc r  to rtiljatçısı 
vo  tcxniki  r c d a k to ru : 
M otni  yığ d d ar:
f^ o rrck to rlar:
Y ığdm ağa  v c riin ıişd ir: 
Ç apa  in ızaian m ışd ır: 
Kağız  fo n n a tı:
Fiziki  çap  voro([i: 
Moti)oo  i^ağızı 
S ifa riş:
S a y ı:
Şonısi  VƏFADAR 
Fuad  İSGƏNDƏROV 
Səm ayə &#


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə