H e y d ə r Ə lirz a oğ lıı a y d u ı ifa d ə oU ınan x a r iz m a y a m a lik


- Siz hansı kitabları oxujıırsunıız, sizi hansı janr maraqlandınr?Yüklə 5.46 Mb.
Pdf просмотр
səhifə14/15
tarix11.06.2017
ölçüsü5.46 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

- Siz hansı kitabları oxujıırsunıız, sizi hansı janr maraqlandınr?
-  K itablar i)axım ından  m ən,  necə deyərlər, olduqca  “u n iv ersa l” zöv- 
qə  m alikəm .  K itabları  m ən  həm   B akıda  a h ra n ı,  həm  də  k ən a rd a,  o 
cüm lədən  M oskvadan  g ətirirlər.  M üasir  ədəbiyyat  haqqında  onu  deyə 
bilərəın  ki,  yaxşı  və  asan  oxu n an   ədəbiyyat  az  deyil,  lakin  daim  belə
176
Xoşməramlı səfır
bir  sual  doğur  ki,  bunu  ədəhiyyat  ad lan dırın aq   olarm ı?  O na  görə  də 
biz  yenidən  klassikaya  qayıtm ağa  m əcburuq.  M əsələn,  m ən  l)ir  qədər 
ə w ə l  tək ra rən   Dostoyevskini  oxuy urd um ,  bir  çox  şeyləri  yenidən  kəşf 
etdim .  İndiki  qavrayış  gənclik  illərindəkindən  tam am ilə  fərqlidir.
-  Bos  leleviziya  haqqmda no  dcyo  bilərsiniz?
-  Üm um iyj'ətlə,  m ən  televiziya  adam ı  deyil,  k itab   adam ıyam .
İş  belə  gətirib.  İlham   b ü tü n   inform asiya  p roq ram larm a  b ax ır,  o  ev- 
də  olm ayanda  isə  televizoru  yandu’inağa  həvəsim  də  gəlm ir.  Kinem a- 
toqrallyaya gəldikdə isə,  kino da m ənim  üçün ədəbiyyatdan  tö rəm ə d ir. 
Buna görə də,  A vropa,  o cüm lədən  ru s  kinosu  nıənə  H ollivudun  isteh- 
sal etdiyi fihnlərdən d ah a yaxındır.  B ugünkü  cəmiyyətdə  televiziya çox 
zam an, sadəcə, vaxt keçirm ək vasitəsidir.  M ənim üçünsə əsas problem  
vax t  problem idir.
-  Bos  dosllar?
-  Mənim  qızlarım  böyüm üşlər  və  indi  o nlar,  dem ək  olar  ki,  mənim 
ən   yaxşı  rəfiqələrim dir.  Bacımla  m ünasibətlərim i  çox  qiym ətləndiri- 
rəm .  Biz  onunla  m öhkəın  dostuq.  M ənim  həyat  ritnıim ,  təəssüf ki,  hə- 
zən  ən  yaxın,  doğma  adam larım a  kifayət  q əd ər  vax t  ayırm ağa  iınkan 
v erm ir. A tam la bir yerdə çox vaxt keçirə bilmədiyim üçün n a ra h a t olu- 
ram .  V axtın  qıtlığı  d aha  geniş  əlaqələr  saxlam ağnna  imkan  verm ir.
- Siz özünüzü işlo hoddindon çox yüklonmis hesab elmirsinizmi?
-  Şübhəsiz,  iş  çox  o lu r,  lakin  m ən  iş  günüm ün  dolğun  olm asından 
əziy>’ət  çəkm irəm .  İnsan  gördüyünü  işin  h aq h ,  xeyirli  və  lazımlı  oldu- 
ğuna  daxilən  inandıqda  həvəslə  işləyir.  Fiziki  yorğunluq  isə  mənəvi 
ınəm nunhıqla  ödənilir.
-  Siz qohvə  içirsiniz,  yoxsa çay?
-  Mən  çayı  xoşlayıram ,  özü  də  q a ra   çaydan  d ah a  çox  yaşıl  çay  içi- 
rəm .
-  Bos  siz  neco  dincolirsiniz?
177

M ehriban  ƏLİYEVA
-  B u,  cavab verilnıəsi nıüm kün  olm ayan b ir sualdır.  Hələlik heç c ü r. 
Hcçai)  edirəm   ki,  birlikdə,  ailəliklə  dincəlm ək  laznndır.  İllıanıın  nə 
vaxt  im kanı  oisa,  onda  dincələcəyik.
-  Soforlər zamanı  protokola riayol etnıək sizin  Uçün  ağndn mı?
-  Bilirsinizm i,  çox  m araq h   insanlarla  görüşlər  b ü tü n   buuçuşları, 
reqlam en li  kom pensasiya  edir.  B ir  qayda  o laraq,  prezidentləri  gör- 
kəmli  səxsiyyətlər  ə h a tə   ed irlər.  Ölkədə  m araqlı  nə  v arsa,  onları  gös- 
tə rirlə r.  M ən  hesab  edirəm   k i,  səfər etm ək,  in sanlarla,  başqa x alq lan n  
mədəniyy’əti  ilə  tanış  olm aq xoşbəxtlikdir.
-  Prezident həyal yoldaşı  ilə gəlir,  onu  danışıqlar, görüşlər,  si- 
yasi  todbirlər gözləyir.  Xanımların öz proqramı  olur?
-  Bəli,  q arşılanm a  m ərasim ləri  və digər xüsusilə  təntənəli  m əqam lar 
istisna  olm aqla,  x am n ıların   özlərinin  ayrıca  proqram ı  olur.  Birinci 
şəxslərin  həyat yoldaşların a  ən  m araqlı  nə  varsa  göstərm əyə çalışn-lar. 
B u,  p ay tax tlarla  tanış  ohnaq ü çü n  yaxşı  im kandır.  Dünyanın ən gözə- 
gəlinıli,  m araqh  y erlərini  görm əyə  və  scyr  etm əyə  bir  də  nə  vaxt  bclə 
im kan  olacaq?
-  Yarım  ildə  nə  qodor bclə  səforləriniz olmuşdur?
-  Yəqin  k i,  dəqiq  on  səfərim iz  ohnuşdur,  bəlkə  də  on  beş.  Fiziki  cə- 
hətdən  b u ,  kifayət q ə d ə r ağ ırd ır,  uçuşlar y o rucud ur,  h ər şey d
0
qiqol)ə- 
dəqiqə  req lan ıentləşdirilm işdir,  lakin  nə etm ək  olar.  Dözürük.  Hər za- 
m an  to rm ad a  olm aq  və  öz  ölkəni  ləyaqətlə  təmsil  etnıək  lazmıdır.
- Lora  Buş ciddi  proqramlarla moşğul olur,  Hillari  Klinton qu- 
bernatordur,  siyasi  karj^eraya  başlayıb.  Siz  siyasotlə  nıəşğul  ola 
bilordinizmi?
-  Ə lbəttə,  b u n un  ü çü n   geniş  im kanlar  açıhr.  Lakin  h ər  şey  fərdiy- 
yətdən  asıh d ır.  Əgər  siyasi  fəaliyyət  sənə  yaxuıdırsa,  əlbəttə  ki,  bu  işə 
d ah a  asanlıqla  başlaınaq  olar.  M ən  siyasətlə  məşğul  olm uram ,  sadəcə 
in sa n la ra  köm ək edirəm .  Əgər b u n u  siyasət adlandırm aq olarsa,  hııjıı-
178
Xoşmaramlı səfir
ru n ,  elə  də  hesab  edin.  Çox vaxt  siyasət  dedikdə,  insam n  h akim ijyətə 
gəlnıək  niyyəti  olduğu  düşünülür.  M ən  hakim iyyət  adamı  deyiləm  və 
hakim iyyətə  can  atn n ram .  Bu,  m ənlik  deyil.  İstər  Y U N ESK O -nun 
Xoşm əram lı  səfiri  kim i,  istərsə  də  H eydər  Əliyev  Fondunun  preziden- 
ti  kimi  m ənə  ehtiyac  olduğunu  hiss  edirəm .  M ənim  adım a  h ə r  gün 
2 0 0 -dən  çox  m əktub  gəlir.  O n lan n   heç  biri  diqqətsiz  qalm ır.  Mən 
k on kret  iş  görnıək,  k o n k ret  in s a n la ra   köm ək  etm ək  istəyirəm . 
Konkret  problenıləri  həll  etm ək,  y ard n n   edə  bildikdə  sevinc  hissi  ke- 
çirm ək və  səndən  asılı  olmayan  səbəblər  ü zündən  nəsə  edə  bilmədikdə 
təəssüflənm ək,  qəzavü-qədər,  sağalm az  xəstəlik  qarşısında  bütü n   güc- 
süzlüyünü  dərk edərkən əziyyət çəkm ək, xilas edilmiş bir uşağın  təbəs- 
süm ünü  gördükdə  isə  bir  daha  sevinm ək  istəyirəm .  Bu,  m əninı  seçi- 
m im dir.
31  m a r 2 0 0 5
179

M ehriban  ƏLİYEVA
-  Bıı,  cavab verilnıəsi m üm küıı  olm ayan b ir sualdır.  Hələiik heç c ü r. 
Hcçai)  edirəm   ki,  Ijiriikdə,  aiiəliklə  dincəhnək  lazınıdır.  İlbamm  ııə 
vaxl  im kanı  olsa,  onda  dincələcəjak.
- Səfəı lor zamanı protokola riayəl elmək sizin iiçün agırdırnıı ?
-  Bilirsinizmi,  çox  m araqh  insanlarla  görüşlər  bü tü n   b uuçuşları, 
reqlajnenti  kom pensasiya  edir,  B ir  qayda  olaraq ,  prezidentləri  gö r- 
kənıli  şəxsiyyətlər  ə h a tə   edirlər.  Ö lkədə  m araq h   nə  v arsa,  onlan  gös- 
tərirlər.  M ən hesab edirənı  ki,  səfər etm ək,  insan larla,  başqa x a lq la n n  
m ədəniyyəti  ilə  tanış  olm aq  xoşbəxtlikdir.
-  Prezirlent həyat yoldaşı ilə gəlir,  onu  danışıqlar, görüşlər,  si- 
yasi  tədbirlər gözləyir.  Xanımların öz proqramı  olur?
-  B əli,  qarşılanm a m ərasim ləri  və  digər xüsusilə  təntənəli  m əqam lar 
istisna  olm aqla,  x a n n n la n n   özlərinin  a y n c a   proqram ı  olur.  Birinci 
şəxslərin  h əy at y o ld aşlan n a  ən  m araqh  nə  varsa  göstərm əyə çahşn'lar. 
B u,  pay tax tlarla  tanış  olm aq  ü çün yaxşı  im kandır.  D ünyannı ən gözə- 
gəlim li,  m araqh  y erlərini  görm əyə  və  seyr  etm əyə  bir  də  nə  vaxt  belə 
im kan  olacaq?
-  Yarım  ildə  nə  qədər bclə  səfərləriniz olmuşdur?
-  Yə([in  ki,  dəqiq  on  səfərim iz  olm uşdur,  bəlko  də  on  beş.  Fiziki  cə- 
hətdon b u ,  kifayət q əd ə r ağ ırd ır,  uçuşlar y o rucud ur,  h ər şey dəqiqəbə- 
dəqiqə  reqlam entləşdirilm işdir,  lakin  nə etm ək  olar.  D özürük.  H ər za- 
m an  form ada  olm aq  və  öz  ölkəni  ləyaqətlə  təmsil  etm ək  lazmıdn-.
-  Lora  Buş ciddi  proqramlarla məşğul olur,  HiIIari  Klinton qu- 
bernatordur,  siyasi  karyeraya  başlayıb.  Siz  siyasətlə  məşğul  ola 
bilərdinizmi?
-  Ə lbəttə,  b unun  ü çü n   geniş  im kanlar  açıhr.  Lakin  hor  şey  fordiy- 
yətdon  asü ıd ır.  Əgər  siyasi  fəaliyyot  sonə  yaxnıdırsa,  əlbətto  ki,  bu  işə 
d ah a  asan h q la  başlam aq  olar.  M ən  siyasətlo  məşğul  olm uram ,  sadəcə 
in san lara köm ək edirənı.  Əgər b u n u  siyasət adlandu’m aq olarsa,  bujaı-
178
Xoşməramlı  səfır
ru n ,  elə  də  hesab  cdin.  Çox vaxt  siyasot  dedikdə,  insannı  hakinıiyyətə 
golmək  niyyəti  olduğu  düşünülür.  M ən  hakim iyyət  adamı  deyiləm  və 
lıakimiyyətə  can  atm ıram ,  Bu,  nıonlik  deyil.  İstər  Y U N ESK O -nun 
Xoşm oramh  səfiri  kim i,  istorsə  do  H eydər  Əliyev  F ondunun  preziden- 
ti  kimi  mono  ehtiyac  olduğunu  hiss  edirəm ,  M ənim  adnna  h ə r  gün 
200-don  çox  m əktub  gəlir,  O n lan n   heç  biri  diqqətsiz  qalm ır.  Mon 
k o n k ret  iş  görm ək,  k o n k re t  in s a n la ra   köm ək  etm ək  istəyirəm , 
Konkret  problem ləri  həll  etm ək,  y ard u n   edə  bildikdə  sevinc  hissi  ke- 
çirm ək və  səndən  asdı  olm ayan  səbəblər  üzündən  nəsə  edə  bilmodikdə 
təossüflənnıək,  qəzavü-qodər,  sağalm az xostəlik  qarşısm da  b ü tü n   güc- 
süzlüyünü d ərk  edərkən əziyyət çəkm ək, xilas edilnıiş bir uşağın  tobos- 
süm ünü  gördükdə  isə  bir  daha  sevinm ək  istəyirəm .  Bu,  m ənim   seçi- 
m im dir.
3 1   n ı a r 2 0 0 5
179

Mehriban  ƏLİYEVA
HEYDƏR  ƏLİYEV  FONDUNUN 
PREZİDENTİ  MEHRİBAN 
ƏLİYEVA  BAKININ  NƏRİMANOV 
RAYONUNDAKI  PSİXONEVROLOJİ 
UŞAQ  EVİNDƏ  OLMUŞDUR
Meyclər  Əliyev  Fondunıın  prezidenti,  Y U N ESK O -nun  xoşm əraınlı 
səfiri  M ehriban  xanun  Əliyeva  iyunun  1-də  U şaqları  Beynəlxalq  Mii- 
dafiə  G ünü  Bakı  Baş  Səhiyyə  İdarəsinin  N ərinıanov  rayonundakı  psi- 
xonevroloji  uşaq  evində  olm uşdur.  Uşaq  evi  Fondun  vəsaiti  hesalwna 
əsaslı  təm ir  olunm uş,  lazuni  avadanlıqla  təm in  edilm işdir.  B u rad a 
M ehrihan  xannm   höjäik  səmimiyy'ətlə,  gül-çiçəklə  qarşıladılar.
Fondun  prezidenti  üm um milli  liderimiz  H eydər  Əliyevin  uşaqlarm  
əhatəsində  çəkilmiş  p o rtre tin ə ,  hu  tihb  ocağınuı  təm irdən  əw əlk i  və 
hazırkı  görkəmini  əks  etdirən   fotoguşəyə  b a x d ı.  H əyətdə  uşaqların  əy- 
lənnıəsi  üçün  yaradılm ış  şəraitd ə n ,  b urada  aparılm ış  yaşıllıq,  abadhq 
işlərindən  razılığını  söylədi,  bu  ilin  əw əlin d ə  b urada  gördüjfı  mənzə- 
rədən  əsər-əlam ət  qalm adığını  bildirdi.
Mohriban  xanım  Əliyevaya  məlumat  verildi  ki,  100  çarpayıhq  uşaq 
evində  hazırda  87  azyaşlı  uşaq  müalicə  edilir.  Buraya  qəbul  olunarkən 
hətta ayaq üstə durmağı bacarm ayan xeyli uşaq indi fıziki sağlamlığmı Ixır- 
pa edərək sərbəst yeriyir.  Uşaqlanıı  müayinə və müalicəsi ilə öz peşəsinin 
şərət və  məsuliyyətini  dərk  edən  ali  təhsilli,  təcrübəli  həkim və  tibb işçilə- 
ri  məşğul  olurlar.  Səhiyyə  ocağı  xaricdə  istehsal  olunmuş  trenajorlar,  in- 
ventarlar,  yataq dəstləri,  m üasir  tibb avadanlığı  ilə  tam  təchiz edilmişdir.
Fondun  pezidenti  işıq,  qaz,  su  təchizatı  ilə  m araqlandı,  uşaqların
180
Xoşməramlı səfır
çəkdikləri  rəsm loro,  ümummilli  liderim iz  H eydər  Əliyevin  həy at və  fə- 
aliyyətinə  d air şəkillərə  baxdı,  aktiv  terapiya,  m asaj,  m üayinə,  y ataq , 
yemək otaqlarını gəzdi,  təm irin, avadanlığın keyfiyyətinə xüsusi diqqət 
yetirdi,  h ə r  uşağa  ayrılan  yemək  norm ası,  tibb  ləvəzim atları,  dornıan 
preparatları  ilə  təm inatın  vəziyyətini  öyrəndi,  b u rad a  çalışan  insanla- 
rm  əməyini yüksək qiym ətləndirdi.  Geniş, bayram sayağı bəzədilmiş sa- 
londa  müəllim  vo  u şaqların  hazırladığı  m usiqili-ədəbi  kompozisiya 
göstərildi.  V ətənə,  ulu   öndər  H eydər  Əliyevə  h ə sr olunm uş  şerlər səs- 
londi,  nıahnı  və  rəqslər  ifa  olundu.  M ehriban  xanım   balacaları  Uşaq- 
ları  Beynəlxalq  M üdafiə  Günü  m ünasibətilə  təb rik  etdi,  ən xoş  arzula- 
rm ı  bildirdi,  onlarla şəkil  çəkdirdi.
B uraya  toplaşmış  valideynlər  M ehriban  xanım ın  respublikam ızdakı 
uşaq  evlərinə,  in te rn a t  m əktəblərinə  əsil  analıq  qayğısı  göstərilm əsini 
yüksək  qiym ətləndirdilər.  O nun  rəhbərliyi  ilə  hazırlanm ış  “Uşaq  evlə- 
ri  və  in tern a t  m əktəblərinin  inkişafı”  p roqram ı  çərçivəsihdə  görülən 
işlərin  əhənıiyyətini  vurğu lay araq ,  bir  çox  in te rn a t  m əktəblərində 
kompleks  yenidənqurm a,  əsaslı  təm ir  işləri  görüldüyündən  xəbordar 
olduqlarını,  bu qayğı  və diqqətdon  m inlərlə ailənin  təsəlli  tapdığm ı  bil- 
dirdilər.  Valideynlər  uşaqların  bayram m da  b u ra y a  gəldiyino,  onlara 
scvinc  bəxş  etdiyinə  görə  M ehriban  xanım a  ürək d ən   toşəkkür  etdilər.
M ehriban  xanım   Əliyeva  uşaq  evinin  kollektivinə  üm um milli  lider 
Heydər  Əliyevin  vəsiyyətlərini  unutm am ağı,  xüsusi  qayğıya  ehtiyac 
olan  uşaqlara  diqqəti  artırn ıağ ı,  öz  vəzifolərinin  necə  şorəlli,  məsuliy- 
yətli,  savab  iş  olduğunu  daim yadda  saxlam ağı  tövsiyə  etdi.
2  ixnn  2 0 0 5
181

Mehriban  ƏLİYEVÄ
HEYDƏR  ƏLİYEV  FO ND UND A 
“ AZƏRBAYCAN  R ESPU BL İK A SIN D A  
DÖVLƏT  UŞAQ  M ÜƏSSİSƏLƏRİNDƏN 
UŞAQLARIN  KƏNAR  EDİLM ƏSİ 
(D E İN ST İT U SİO N A L İZ A SİY A )  VƏ 
ALTERNATİV  Q AYĞ I”  LA Y İH Ə SİN İN 
M ÜZAKİRƏSİNƏ  HƏSR  OLUNM UŞ 
DƏYİRM İ  MASA  KEÇİRİLM İŞDİR
İyıın ıın   1-də  H e y d ə r  Ə liyev  F o n d u n d a   “A z ə rb a y c a n   R esp ııb li- 
k a s ın d a   d ö v lət  ıışa q   n ıü ə s s is ə lə rin d ə n   n ş a q la r ın   k ə n a r   e d ih n ə s i 
( d e in s titu s io n a liz a s iy a )  və  a lte r n a tiv   q a y ğ ı”  la y ih ə s in in   m iiz a- 
k irə s in ə   h ə s r  o lu n m u ş   d ə y irm i  m asa  k e ç irilm iş d ir.  R e sp u b lik a  
h ö k u m ə tin in ,  b e y n ə lx a lq   və  q e y ri-h ö k u m ə t  t ə ş k ila tla n n ın ,  x ü - 
susi  i n t e r n a t   m ə k tə b lə ri  və  u şa q   e v lə rin in   n ü m a y ə n d ə lə rin in   iş- 
tira k ı  ilə  k e ç irilə n   tə d b iri  a ç a n   fo n d u n   p re z id e n ti,  Y U X E SK O - 
n u n   x o şm ə ra m lı  s ə firi  M e h rib a n   x a n ım   Ə liyeva  ded i  k i,  biz  ço x  
v acib   m əsələ n i  m ü z a k irə   e tm ə k   ü çü n   y ığ ışm ışıq .  H e y d ə r  Ə liyev 
F o n d u   ö lk əm izin   so sia l  p ro b le m lə r in in   h ə llin d ə   çox  fəal  i ş t ir a k  
e d ir,  b ir  s ıra   b ö y ü k   p r o q r a m la r ,  la y ih ə lə r  h a z ırla y ıb   h ə y a ta   k e - 
ç i r i r ,  iş lə r  g ö r ü lü r .  F o n d u n   p re z id e n ti  kim i  m ən  B akı  ş ə h ə rin d ə  
y e rlə ş ə n   2 8   u şa q   evi  və  i n t e r n a t   m ə k tə b in d ə ,  G ə n cə,  G o ra n b o y  
və  Ş a m a x ıd a k ı  u ş a q   e v lə rin d ə   də  o lm u şa m .  M əqsədim   bu  m ü ə s- 
s is ə lə rd ə k i  p ro b le m lə rlə   ta n ış   olm aq  id i.  P ro b le m lə r  isə  v a r   və
182
Xoşməram lı səfır
n ıü x tə lifd ir.  H əm   tə d r is ,  həm   də  y a ta q x a n a   b in a la r ı,  y ard ım ç ı 
tik ililə r  y a r a r s ız   v ə z iy y ə td ə d ir,  m a d d i-te x n ik i  baza  k ö h n ə lm iş - 
d ir.  D ig ər  tə rə fd ə n ,  u ş a q la r ın   s a ğ la m lığ ın ın   v ə z iy y ə ti,  o n la rın  
aldığı  tə h s ilin   səv iy y əsi,  x ü su sə n   g ələ c ə k   ta le y i,  cə m iy y ə tim izd ə 
ro lu   və  y e ri  b ö y ü k   p ro b le m lə r d ir .  B u n u   n ə z ə rə   a l a r a q ,  fond 
“ U şaq  e v lə ri  və  i n t e r n a t   m ə k tə b lə r in in   in k iş a f ı”  p ro q ra m ı  h a - 
zırla y ıb   v ə  o n u n   ç ə rç iv ə s in d ə   b ir  s ıra   n ıü h ü m   işlər  g ö rü lü b d ü r. 
H a z ırd a   1 0 -d a n   çox  m ə k tə b d ə   ə s a s h   tə n ıir  g e d ir.  B ir  n e ç ə sin d ə  
tə m ir  b a ş a   ç a tıb   və  o n la r   ən   m ü a s ir  tə lə b lə rə   cav ab  v e rə n   təh sil 
o c a ğ ın a  ç e v rilib d ir. 
M e h rib a n   x a n ım   x ü s u s i  v u rğ u la d ı  k i,  ən 
gözəl  tə m ir  o lu n m u ş   u ş a q   ev i,  ən   m ü a s ir  in t e r n a t   m ə k tə b i  heç 
v a x t  a ilə n i,  a ilə  m ü h itin i  əvəz  ed ə  b iln ıə z.  A z ə rb a y c a n d a   h ə r  b ir 
g ən c in   fo rm a la ş m a s ın d a   və  tə h s ilin d ə   a ilə n in   ro lu   a p a rıc ı  olm uş- 
d u r.  O n a  g ö rə  d ə,  b izim   q a rş ın ıız d a   b ö y ü k   b ir  p ro b len ı  d u r u r . 
Bu  d a  u şa q   e v ləri  və  i n t e r n a t   n ıə k tə b lə r in d ə   y a şa y a n   u ş a q la rın  
d ö v lə t  m ü ə s s is ə lə rin d ə n   k ə n a r  ed ilm əsi  və  o n h ıra  a lte r n a tiv  
q ay ğı  p ro q ra m ı  h a z ır la n m a s ıd ır .  B u  is tiq a m ə td ə   d ö v lə t  tə rə fin - 
d ə n   m ü x lə lif  iş lə r  g ö r ü lü r ,  l)e y n ə lx a lq   tə ş k ila tla rn ı  d a  tö v siy ələ- 
ri  v a r d ır .  D ü n y a n ın   b ir  s ıra   in k iş a f  e tm iş  ö lk ə lə rin d ə   d em ək  
o la r  k i,  b u   p ro b lem   a r tı q   h əllin i  ta p ır   və  o n h ırın   tə c rü b ə si  bizim  
ü ç ü n   m a r a q lıd ır .
F ond  ilk in   tə k liflə ri  tö vsiyə  x a r a k te r l i  la y ih ə   ş ə k lin d ə   h a z ırla - 
n ıışd ır  və  o ,  sizin   d iq q ə tin iz ə   tə q d in ı  o lu n n u ış d u r.  R e s p u b lik a  
g ə n c lə r,  id m a n   və  tu riz n ı  n a z iri  Ə bü lfəz  Q a ra y e v ,  U X İS E F -in  
A z ə rb a y c a n d a k ı  n ü n ıa y ə n d ə liy in in   r ə h b ə ri  x a n ın ı  H a n a   S in g e r, 
N a z irlə r  K a b in e tin in   e lm ,  m ə d ə n iy y ə t,  x alq   təh sili  və  sosial 
p ro b le m lə r  şö b əsi  m ü d irin in   n ıü a v in i  Q u rb a n   Ə m iro v ,  M illi 
M əclisin  so sia l  s iy a s ə t  daim i  k o n ıis siy a s ın ın   sə d ri  H adı  R ə c ə b li, 
M illi  M əclisin  d e p u t a t ı,  R e s p u b lik a   U şaq   T ə ş k ila tın ın   s ə d ri  G ü-
183

Mehriban  ƏLİYEVA
Xoşməramlı  səfır
lə r  Ə hm əclova,  d ig ə r  iş tir a k ç ıla r   m iiz a k irə lə rd ə   çıx ış  e d ə r ə k   ın ə - 
sə iə n in   a k lu a ilığ ın ı,  m ü lıü m   s o s ia l-m ə n ə v i  ə h ə m iy y ə t  d a ş ı d ı g ı n ı, 
m övcud  q a n u n v e ric ilik   b a z a s ın ın   tə k m illə ş d irilm ə s i  z ə r u r ə l i n i ,  
x a ric i  ö lk ə lə rin   tə c r ü b ə s in in ,  ö y rə n ilm ə s i  və  tə tb iq i  z a m a n ı  ın il-
li  m e n ta lite tin   n ə z ə rə   a lın m a s ın ın   v a c ib liy in i  b ild ir d ilə r .  M e lıri- 
b an   x a n ım ın   c ə m iy y ə tin ,  m ü v afiq   d ö v lə t  s t r u k t u r l a n n ı n ,   im - 
k an lı  v ə tə ıu la ş la rım ız ın ,  ö lk əm izd ə  fə a liy y ə t  g ö s tə rə n   x a r ic i   ş i r -  
k o tlə rin   d iq q o tin i  re s p u b lik a m ız d a k ı  u ş a q   e v lə r in in ,  i n t e r n a t  
m ə k tə b lə rin in   p r o b le m lə r in ə   y ö n ə ltə m ə s in in   ə h ə m iy y ə tin i  v u r -  
ğ u la d ıla r ,  o n u n   b u   s a h ə d ə k i  fə a liy y ə tin in   n ə tic ə lə rin i  y ü k s ə k  
q iy m ə tlə n d ird ilə r.
M e h rib a n   Ə liyeva  m ə z m u n lu   k e ç ə n   m ü z a k ir ə lə rə   y e k u n   v u r a -  
ra q   d ed i  k i,  g ö rü u d ü y ü   k im i,  b u ,  d o ğ ru d a n   d a  çox  v a c ib   m ə s ə - 
lo d ir.  M ü z a k irə lə r  o n u   d a  g ö stə rd i  k i,  s u a lla r   ç o x d u r ,  c a v a b l a r  
isə,  lıolə  biz  istə y ə n   kim i  d e y ild ir.  B u n la r   y a x ın   b ir  n e ç ə   ild ə  
həll  edilosi  m əsəlo  d e y ii,  ço x   v a x t  tə lə b   e d ir ,  g ü c  tə lə b   e d ir .  M ü - 
z a k iro lo rd ə   yen i  p ro b le m lə rə   to x u n d u q ,  b u n la r   d a  öz  h ə llin i 
ta p m a lıd ır.
F o n d u n   p re z id e n ti  U N İS E F -in   təm silç isi  x a n ım   H a n a y a   x ü s u -  
si  m in n ə td a rlıq   e d ə rə k   d ed i  k i,  to şk ila t  bu  is tiq a m ə td ə   d ü n y a d a  
və  A z o rb a y c a n d a   çox  b ö y ü k   və  fay d alı  iş lə r  g ö r ü r .  A m m a  b iz   g ə - 
ro k  u n u tm a y a q   k i,  A z ə rb a y c a n ın   öz  re a llığ ı  v a r .  Bizim   1  m ily o n  
q a ç q ın   və  m ə c b u ri  k ö ç k ü n lə rim iz   v a r ,  b u   a ilə lə rd ə   u ş a q la r  v a r .  
S ta tis tik   m ə lu m a tla ra   g ö rə ,  b u   g ü n   i n t e r n a t   m ə k tə b lə rin d o   t ə r -  
biyo  a la n   u ş a q la rın   7 -1 0 % -i  hom in  a ilo lo rd ə n   o lan   u ş a q la r d ır . 
O n la r ın   p ro b le m lə ri  necə  h ə llin i  ta p a c a q d ır ?   B u n u n   y aln ız  b i r  
yolu  v a r :  A z o rb a y c a n ın   o ra z i  b ü tö v lü y ü   b ə rp a   o lu n m alı  və  b u  
in s a n la r   öz  doğm a  y u r d la r ın a   q a y ıtm a lı,  u ş a q la r  d a  öz  d o ğ ın a  
to rp a ğ ın d a   m o k təb in o   g e tm o lid ir lə r.  B u ,  yalnız  A z ə rb a y c a n a   x a s
olan   çox  m ü h ü m   m əq am d u ’.
M e h rib a n   x a n ım   ən ıin   o ld u ğ u n u   b ild ird i  k i,  b ü tü n   b u   p ro b - 
lem lor  öz  h o llin i  ta p a c a q d ır.  Ç ü n k i  A z ə rb a y c a n d a   h am ı  -  həm  
d ö v lə t,  həm   ic tin ıa iy y ə t,  həm   do  a y n - a y r ı   ş ə x s lə r  bu  m əso lən in  
h əllin i  is tə y ir lə r .
2   iyu n   2 0 0 5
184
185

Mehriban  ƏLİYEVA
AZƏRBAYCAN  PREZİDENTİNİN 
XANIMI  MEHRİBAN  ƏLİYEVANIN 
ZAQREBDƏ  GÖRÜŞLƏRİ
Azorbaycan  R espublikasının  Prezidenti  İlhanı  Əliyevin  Xoi’vatiya 
Respublikasnıa  rəsmi  səi'əri  çərçivəsində  dövlətimizin  başçısm nı x ann nı 
M ehriban  Əliyeva  üçiin  ayrıca  proqram   tutulm uşdu.
İyunun  10-da  M eşriban  x an n n   Əliyevanuı  X orvatiya  Prezidentinin 
xam nn  Milka  Mesiç  ilə  görüşü  oldu.  Dövlət  başçılarnnn  xannnları  mə- 
dəniy\’ə t,  onun  ayrdm az  qolu  olan  folklor sənətinin  təbhği  və  bu  sahə- 
də  əm əkdaşlıq,  lıabelə  səhiyyə,  kimsəsiz  və  əhl  uşaqlara  dövlət  qayğısı 
məsələləri  l)arədə  h k ir  m übadiiəsi  etdilər.
YUNESKO-nun  xoşm əranılı  səliri  M ehriban  Əliyeva  həmin  gün 
Zaqn^bdəki mərkəzi  uşa(j evinə də gəldi.  Uşaq evinin  nıüdiriy>'əti və bu- 
rada  tərbiyə  alan  balacalar  Azərbaycan  P rezidentinin  xannm nı  bö>iik 
səmimi>^ətlə  qarşıladdar.  H örm ətli  qonağa  m əlum at  verildi  ki,  dövlət 
him ayəsinə götürülnıüş 
120
 əlil  və  kimsəsiz  uşağm  təlim-tərbiyəsi,  hər- 
tərəlli  inkişah  üçün  bu rad a  h ə r  cü r şərait yaraddm ışdır.
M ehriban xannn  Əliyeva bu  aşaq  müəssisəsinin  kollektivinə nəcib  və 
xeyirxah  işlərində  u ğ u rlar  dilodi,  eyni  zam anda,  rəhi)orlik  etdi>i  Hcy- 
dər  Əliyev  Fondunun  ölkəmizdə  uşaq  evləri  və  in tern a t  m əktəblərinin 
problem lərinin  həlli,  gənc  vətəndaşlarnm znı  sağlam hğnını  qorunm ası 
sahəsindo  həyata  keçirdijd  proqram lar  haqqnıda  m əlum at verdi.
Dövlətimizin  başçısnnn  xannnnım   adm dan  xorvatiyalı  uşaqlara  ha- 
di>
7
ələr  təqdim  olundu.
M ehriban xam m   Əliyeva  uşaq  evinin  müdiriy^'əti  və  nşaqlarla x atirə 
şəkili  çəkdirdi.
1 2  ivıın  2 0 0 5


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə