Ərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016Yüklə 1.83 Mb.
Pdf просмотр
səhifə1/14
tarix06.02.2017
ölçüsü1.83 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

 

 
Az
ərbaycan Respublikası Prezidentinin
 
                                                         2016-
cı il 
28 dekabr tarixli 
                                                             F
ərmanı ilə
 t
əsdiq edilmişdir
 
 
 
Mingəçevir şəhərinin və Yevlax rayonunun inzibati ərazilərində icbari tibbi 
sığortanın baza zərfinə daxil olan tibbi xidmətlərin siyahısı və tarifləri
 
 
Sıra 
nömr
ə
si 
Tibbi xidm
ətin adı
 
Tibbi xidm
ə
tin tarifi 
(ƏDV
-siz, manatla) 
1.1. 
İLKİN SƏHİYYƏ XİDMƏTİ TƏMİNATI
 
1.1.1 
Ə
halinin  ixtisas  h
ə
kimin
ə
  q
ə
d
ə
rki  müayin
ə
si, 
tibbi  göst
ərişlə
r
ə
 
ə
sas
ə
n  müvafiq  ixtisas 
h
ə
kiml
ə
rin
ə
 
v
ə
 
ə
lav
ə
 
müayin
ə
l
ə
r
ə
 
gönd
ə
rilm
ə
si 
H
ə
r t
əhkim olunmuş 
şə
xs
ə
 gör
ə
 illik 18,00 
manat. 
1.1.2 
Hamil
ə
 
qadınların
 
patronajı
 
 
1.1.3 
Yenidoğulmuşların patronajı
 
 
1.1.4 
0-
6  yaşlı  uşaqların  prof
ilaktik 
peyv
ə
nd 
t
ə
qvimin
ə
 
uyğun 

dbirl
ərin 
aparılması 
(Peyv
ə
ndl
ə
r  AR  S
ə
hiyy
ə
  Nazirliyi  t
ə
r
ə
find
ə

t
ə
min edilir). 
 
1.1.5 
Qidalanma,  günd
ə
lik  rejim  bar
ə
d
ə
 
ə
haliy
ə
 
m
ə
sl
ə
h
ə
t xidm
əti (Sanitariya maarifi işi)
 
 
1.1.6 
Qan alma 
 
1.1.7 
USM (abdominal, ginekoloji, uroloji) 
 
1.1.8 
EKQ 
 
1.1.9 
Görm
ə
 qabiliyy
ətinin yoxlanılması
 
 
1.1.10 
İlkin terapevtik tibbi yardım xidmə
ti 
 
1.1.11 
Ə
z
ə
l
ə
daxili,  damar  daxili,  d
ərialtı inyeksiyaları 
olunması
 
 
1.1.12 
Burun tamponadası
 
 
1.1.13 
Yara sarğısı (kiçik, orta, böyü
k ölçülü) 

 

 
 
1.1.14 
Uretral v
ə
 sidik kis
ə
sin
ə
 kateterl
ərin taxılması
 
 
1.1.15 
Nazoqastral kateterin qoyulması
 
 
1.1.16 
T
ə
mizl
ə
yici imal
ənin olunması
 
 
1.1.17 
Yaxmanın götürülmə
si 
 
1.1.18 
M
ə
d
ənin yuyulması
 
 
1.2. 
TƏCİLİ TİBBİ YARDIM TƏMİNATI
 
1.2.1 
Ambulans xidm
ə
ti - 
şə
h
ə
r içi  
 
30 
 
1.2.2 
Tibbi t
ə
xliyy
ə
 
feldşer müşayə
ti il
ə
 
(şə
h
ə
r içi) 
 
20 
 
1.2.3 
T
əcili yardım briqadasının eyni xə
st
ə
liy
ə
 gör
ə
 
t
ə
l
ə
b olunan t
ə
krar - 
aktiv çağırışı, xə
st
ə
y
ə
 
baxışı
 
 
15 
 
1.2.4 
Şə
h
ə
rd
ə
n k
ə
nara t
əcili yardım briqadasının 
ç
ağırılması (60 km mə
saf
ə
yad
ə
k) 
 
50 
 
1.2.5 
Şə
h
ə
rd
ə
n k
ə
nara t
əcili yardım briqadasının 
çağırılması (160 km mə
saf
ə
yad
ə
k) 
 
100 
1.2.6 
Şə
h
ə
rd
ə
n k
ə
nara t
əcili yardım briqadasının 
çağırılması (500 km mə
saf
ə
yad
ə
k v
ə
 
artıq)
 
 
200 
2.1 AMBULATOR XİDMƏT TƏMİNATI 
2.1.1 
İxtisaslı hə
kim müayin
ə
si 

2.1.2 
Ginekoloqun müayin
ə
si+USM 

2.1.3 
HMK-

n r
ə
yi 
öd
ənişsiz
 
2.1.4 
Daxili konsultasiya 

2.1.5 

Kontrol müayin
ə
 
(21 gün)”
- 21 gün 
ə
rzind
ə
 eyni 
h
ə
kim
ə
 eyni x
ə
st
ə
likl
ə
 
ə
laq
ə
dar t
ə
krar ambulator 
müayin
ə
 
öd
ənişsiz
 
2.1.6 

Kontrol müayin
ə
 (müdaxil
ə
 
sonrası 21 gün)”
-
ə
m
ə
liyyatdan sonra 21 gün 
ə
rzind
ə
 kontrol 
m
ə
qs
ə
di il
ə
 müraci
ə

öd
ənişsiz
 
2.1.7 
D
ə
ri v
ə
 
selikli qişa yaxması
 

2.1.8 
Vizometriya+aftorefraktometriya+göz t
ə
zyiqinin 
yoxlanılması
  (göz müayin
ə
si paketi) 


 

 
2.1.9 
Kompüterl
ə
 görm
ə
 sah
ə
si müayin
ə
si 
12 
2.1.10 
Biometriya iki göz 

2.1.11 
Ultrasonoqrafiya (ultras
ə
s müayin
ə
si) iki göz 
12 
2.1.12 
Ultras
ə
s + biometriya iki göz 
16.2 
2.1.13 
Ekzoftalmometriya 
6.6 
2.1.14 
R
ə
ng hissinin müayin
ə
si 

2.1.15 
Sinoptofor müayin
ə
si (h
ər bir seansı)
 
4.2 
2.1.16 
Icg angioqrafiyası (yaşıl insianinlə
 angioqrafiya) 
36 
2.1.17 
OST KT 
42 
2.1.18 
Ön seqmentin r
əngli şə
kli (t
ə
k göz) 
6.6 
2.1.19 
Arxa seqmentin r
əngli şə
kli (t
ə
k göz) 
12.6 
2.1.20 
Endotelial biomikroskopiya bir göz 

2.1.21 
Ön seqmentin r
əngli şə
kli (t
ə
k göz) + arxa 
seqment fundus r
əngli şə
kil 
18 
2.1.22 
Şirmer testi
 

2.1.23 
Retrobulbar v
ə
 parabulbar inyeksiyalar 

2.1.24 
Subkonyuktival v
ə
 
subtenon inyeksiyaları
 

2.1.25 
İntravitreal punksiya və
 ya inyeksiya (müayin
ə
 
üçün) 
30 
2.1.26 
Konyuktivadan yad cisim çıxardılması
 
12 
2.1.27 
Korneadan yad cisim çıxardılması
 
12 
2.1.28 
Pakimetriya pamiki göz 

2.1.29 
Pnevmotonometriya (göz t
ə
zyiqinin ölçülm
ə
si) 

2.1.30 
Avtorefraktometriya 

2.1.31 
Eyn
ə
k müayin
ə
si 

2.1.32 
Korneanın
 
debridmanı (epiteliyin tə
mizl
ə
nm
ə
si) 
19.2 
2.1.33 
Göz yaşı kanalının yuyulması
 
12 
2.1.34 
Yaş kanalının testi
 

2.1.35 
Göz yaşı kanalının açılması
 
uşaq
larda 
30 
2.1.36 
Keratopoqrafiya 
15 
2.1.37 
Fluorescein fundus angioqragiya bir göz (FFA) 
36 
2.1.38 
İntravitreal inyeksiyası
 
Xidm
ə
t
ə
 
daxil olan anesteziyanın növü 
- yerli 
Xidm
ə
t
ə
 daxil olmayan tibbi vasit
ə
l
ə
r - tibbi s
ə
rf 
60 
2.1.39 
Yerli d
ə
rman t
ə
yini 
3.6 
2.1.40 
Uşaqlıq ifrazatının tə
hlili 

2.1.41 
Pap smear alınması
 

2.1.42 
Kültürün alınması
 

2.1.43 
Douqlas (arxa tağ) punksiyası
 
7.2 
2.1.44 
Kolposkopiya 
18 

 

 
2.1.45 
Serviks (uşaqlıq boynu) eroziyasının 
koterizasiyası
 
24 
2.1.46 
Karman aspirasiyası
 
24 
2.1.47 
Hamil
ə
liyin USM il
ə
 t
ə
yini 
24 
2.1.48 
Pelvik USM 
15 
2.1.49 
Ezofaqoqastroduodenoskopiya 
Xidm
ə
t
ə
 
daxil olan anesteziyanın növü 
- yerli 
25 
2.1.50 
Rektoskopiya 
48 
2.1.51 
Sol kolon (fibrorektosiqmoidoskopiya) 
48 
2.1.52 
Kolonoskopiya 
48 
2.1.53 
Ezofaqus varikozunun skleroterapiyası
 
Xidm
ə
t
ə
 
daxil olan anesteziyanın növü 
- ümumi 
Xidm
ə
t
ə
 daxil olmayan tibbi vasit
ə
l
ə
r - tibbi s
ə
rf 
150 
2.1.54 
Üst qis qanamalarında koaqulyasiya və
 inyeksiya 
terapiya 
Xidm
ə
t
ə
 
daxil olan anesteziyanın növü 
- ümumi 
Xidm
ə
t
ə
 daxil olmayan tibbi vasit
ə
l
ə
r - tibbi s
ə
rf 
300 
2.1.55 
Alt qis qanamalarında koaqulyasiya və
 inyeksiya 
terapiya 
Xidm
ə
t
ə
 
daxil olan anesteziyanın növü 
- ümumi 
Xidm
ə
t
ə
 daxil olmayan tibbi vasit
ə
l
ə
r - tibbi s
ə
rf 
300 
2.1.56 
Qis daralmalarında balon / bujla dilatasiya
 
Xidm
ə
t
ə
 
daxil olan anesteziyanın növü 
- ümumi 
Xidm
ə
t
ə
 daxil olmayan tibbi vasit
ə
l
ə
r - tibbi s
ə
rf 
180 
2.1.57 
Üst qis yad cismin çıxarılması
 
Xidm
ə
t
ə
 
daxil olan anesteziyanın növü 
- ümumi 
Xidm
ə
t
ə
 daxil olmayan tibbi vasit
ə
l
ə
r - tibbi s
ə
rf 
150 
2.1.58 
Endoskopik yolla qida zondunun yerl
əşdirilmə
si 
Xidm
ə
t
ə
 daxil olmayan tibbi vasit
ə
l
ə
r - tibbi s
ə
rf 
42 
2.1.59 
Endoskopik perkutan qastrostomiya 
Xidm
ə
t
ə
 
daxil olan anesteziyanın növü 
- ümumi 
Xidm
ə
t
ə
 daxil olmayan tibbi vasit
ə
l
ə
r - tibbi s
ə
rf 
210 
2.1.60 
Perkutan qastroyeyunostomiya 
Xidm
ə
t
ə
 
daxil olan anesteziyanın növü 
- ümumi 
Xidm
ə
t
ə
 daxil olmayan tibbi vasit
ə
l
ə
r - tibbi s
ə
rf 
210 
2.1.61 
Boşaldıcı parasentez
 
30 
2.1.62 
Nazobiliar/pankreatik drenajın nə
zar
ə
ti 
60 
2.1.63 
T-tipli drenajla xolangioqram 
60 
2.1.64 
İntraoperasion ezofaqoqastroduodenoskopiya
 
90 
2.1.65 
Endoskopik biliar endoprotezin çıxarılması
 
Xidm
ə
t
ə
 
daxil olan anesteziyanın növü 
- ümumi 
180 

 

 
2.1.66 
Endoskopik mukozal rezeksiya  
Xidm
ə
t
ə
 daxil olmayan tibbi vasit
ə
l
ə
r - tibbi s
ə
rf 
180 
2.1.67 
Endoskopik kisto-qastrostomiya  
240 
2.1.68 
Endoskopik kisto-duodenostomiya 
270 
2.1.69 
Ezofaqus varikozun müalic
əsi (skleroterapiyası, 
h
ə
lq
ə
 
qoyulması) 
 
Xidm
ə
t
ə
 daxil olmayan tibbi vasit
ə
l
ə
r - tibbi s
ə
rf 
330 
2.1.70 
Larinqoskopiya 
10 
2.1.71 
Qulaq kiri tıxacı (yuyulma və
 manipulyasiya) 
12.5 
2.1.72 
Ventilyasiya borusunun çıxarılması
 
30 
2.1.73 
Otoakustik emissiya 
10.5 
2.1.74 
Perforasion t
ə
bil p
ə
rd
ə
sinin k
ənarlarının 
yandırılması
 
30 
2.1.75 
Burun sümüyü qırığının düzə
ldilm
ə
si 
50 
2.1.76 
Burun boşluğundan yad cismin çıxarılması
 
30 
2.1.77 
Burun boşluğundan arxa tamponun çıxarılması
 
30 
2.1.78 
Udlaqdan yad cismin ç
ıxarılması
 
50 
2.1.79 
Paranazal punksiya 1 t
ə
r
ə

15 
2.1.80 
Lakunaların yuyulması (3 seans)
 
24 
2.1.81 
Yaxmanın alınması
 

2.1.82 
Parasentez 
15 
2.1.83 
Perforasiyalı tə
bil p
ə
rd
ə
sinin t
ə
miri 
75 
2.1.84 
Qulaq arxası inyeksiya olunması
 
2.5 
2.1.85 
Orta qulaq 
inyeksiyası olunması
 
26.5 
2.1.86 
Burun boşluğunun ön və
 
arxa tamponadası
 
75 
2.1.87 
Xarici qulaq keç
ə
c
ə
yind
ən yad cisim çıxarılması
 
30 
2.1.88 
Burun boşluğunda qanayan sahənin yandırılması 
(elektrokoaqulyasiya) 
30 
2.1.89 
Traxeostomiya borusunun çıxardılması
 
30 
2.1.90 
Udlağa də
rman madd
ə
l
ə
rinin sürtülm
ə
si 

2.1.91 
T
ə
bil p
ə
rd
ə
sin
ə
 t- 
tüpün qoyulması
 
55 
2.1.92 
Xarici qulaq keç
ə
c
əyi furunkulunun açılması
 

2.1.93 
Lakunaların yuyulması (1 seans)
 

2.1.94 
Tonzillektomiya 
ə
m
əliyyatı sonrası qanaxmanın 
daya
ndırılması
 
30 
2.1.95 
Burun arak
ə
sm
əsi absesin açılması
 
20 
2.1.96 
Burun furunkulunun açılması
 
20 
2.1.97 
Otohematomanın punksiyası
 
20 
2.1.98 
Endonazal inyeksiya (1 seans)  
Xidm
ə
t
ə
 daxil olmayan tibbi vasit
ə
l
ə
r - d
ə
rman 


 

 
2.1.99 
Orta burun keç
ə
c
ə
yinin an
emizasiyası burun 
boşluğ
una d
ə
rman madd
ə
l
ə
rinin yeridilm
ə
si (1 
seans) 

2.1.100 
Yevstax Borularının kateterizasiyası (5 seans)
 
30 
2.1.101 
Peritonzillyar absesin açılması (birtə
r
ə
fli) 
Xidm
ə
t
ə
 
daxil olan anesteziyanın növü 
- yerli 
25 
2.1.102 
Qırtlağ
a d
ə
rman madd
ə
l
ə
rinin tökülm
ə
si 

2.1.103 
Parasentez boru (t
ə
kt
ə
r
ə
fli) (ambulator) 
Xidm
ə
t
ə
 
daxil olan anesteziyanın növü 
- yerli 
50 
2.1.104 
Fibroendoskopik müayin
ə
 
25 
2.1.105 
Burun boşluğunun arxa tamponadası
 
50 
2.1.106 
Udlaqarxası absesin açılması
 
30 
2.1.107 
Paranazal punksiya ikit
ə
r
ə
fli 
35 
2.1.108 
İkisaatlıq EEQ monitorizasiyası
 
45 
2.1.109 
Kompüter EMQ 
50 
2.1.110 
Bir
saatlıq EEQ monitorizasiyası
 
30 
2.1.111 
Ən azı 12 aparmalı elektrokardioqram: EKQ + izah 
v
ə
 n
ə
tic
ə
 

2.1.112 
Kardiovaskulyar stress test - treadmill, 
veloerqometr, farmakoloji 
17.5 
2.1.113 
24 saatlıq EKQ və
 arterial t
ə
zyiqin qeydi - holter 
monitoru 
22.5 
2.1.114 
Doppler + r
ə
ngli exokardioqrafiya 
17.5 
2.1.115 
Transezofageal exokardioqrafiya 
50 
2.1.116 
Stress exokardioqrafiya 
50 
2.1.117 
K
ontrastlı müayinənin kontrastsız müayinə
d
ə

f
ə
rqi 
30 
2.1.118 
Yuxarı qarın boşluğu KT
 
40 
2.1.119 
Çanaq KT 
40 
2.1.120 
Tam qarın boşluğu KT
 
60 
2.1.121 
Dinamik KT 
40 
2.1.122 
Boyun KT 
40 
2.1.123 
Burun-udlaq KT 
40 
2.1.124 
Qırtlaq KT
 
40 
2.1.125 
Gicgah-ç
ə
n
ə
 
oynağı (bir tə
r
ə
f) KT 
40 
2.1.126 
Onurğa sütunu boyun nahiyyəsi disk aralığı (üc 
disk aralığı) KT
 
40 
2.1.127 
Onurğa sütunu döş nahiyyəsi disk aralığı (üc disk 
aralığı) KT
 
40 
2.1.128 
Onurğa sü
tunu bel v
ə
 
oma disk aralığı (üc disk 
aralığı) KT
 
40 

 

 
2.1.129 
Oma qalça oynağı KT
 
40 
2.1.130 
Bud-
çanaq oynağı KT
 
40 
2.1.131 
Diz KT (bir t
ə
r
ə
f) 
40 
2.1.132 

Каталог: store -> files -> 28.12.16
28.12.16 -> Mingəçevir şəhərinin və Yevlax rayonunun inzibati ərazilərində icbari tibbi sığortanın baza zərfinə daxil olan tibbi xidmətlərin siyahısı və tarifləri
files -> Az ərbaycan Respublikasının dövlət qurumları r ə hb ə rl ə rinin
28.12.16 -> Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 28 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq
28.12.16 -> Ming əçevir şə
files -> Dairə Dairənin adı Namizədin soyadı Toplanılan səslər faizi
files -> 2016-cı il 18 mart tarixli Qanunu ilə təsdiq edilmişdir 2 nömrəli əlavə Zəhərli maddələrin
28.12.16 -> Mingəçevir şəhərinin və Yevlax rayonunun inzibati ərazilərində Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə