Elman Rzayev Bəzi xəstəliklərin


INSANLARA G ƏRƏK LI  OLANYüklə 59.46 Mb.
Pdf просмотр
səhifə10/10
tarix26.05.2017
ölçüsü59.46 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

INSANLARA G ƏRƏK LI  OLAN 
DİGƏR  M Ə SLƏ H Ə TLƏ R
Ə G Ə R   V Ü C U D U N U Z D A  A R T I Q   Y I Ğ L L A N   D U Z D A N   A Z A D  
O L M A Q   İ S T Ə Y İ R S İ N İ Z S Ə ,   O N D A  A Ş A Ğ I D A K I   F A Y D A L I  
B İ T K İ L Ə R D Ə N   H Ə M İ Ş Ə   İ S T İ F A D Ə   E D İ N
1.  Soğanın  qaynadılmıəş  qatı  holimindon  səhər  vo  axşam 
ycmokdon  30  doqiqo qabaq hor dofo bir stokan  içmok.
2.  Andızotu  kökünii  toz  halm a  salıb  bir  çay  qaşığı  götü- 
rüb  bir  stokan  su  hcsabında  çay  domloyib  sohor  vo  axşam 
yemokdon  20-30  doqiqo  qabaq  ilıq  halda  hordon  bir  stokan 
qurtumlarla içmoli.
3.  Torxun  çayını  homin  qaydada içmok  faydalıdır.
4.Qayınağacı  (Akhuşağacı)  yarpaq  vo  cavan  zoğlarından 
çay  domloyib yuxarıdakı  qaydada içilmosi  do  sizlor üçün  fay- 
dalı  olar.
5. 
Duz yığılan  vo  ağrı  vcron  yero  tonzif içorisindo  ozilmiş 
sarımsaq  qoyub  bağlamaq  vo  1-2  saat  saxlamaq.  Prosesi  bir 
neço  dofo tokrar etmok.
Ə G Ə R   B U R U N   Q A N A M A S I N A   D Ü Ç A R   O L S A N I Z   B U   Z A M A N  
A Ş A Ğ I D A K I   O T L A R D A N   F A Y D A L A N M A Q   O L A R
1.  Quşoppoyi  (Çobançantası).  Yaş  halda  sıyığı,  quru  halda 
iso narm tozunu  buruna çokmoklo;
2.  Əmokömoci  molhomi  vo  ya  narınladılnuş  tozunu  buru- 
na çokmoklo;

3.  Gicitkon  sıyığı  (molhom)  vo  ya  toz  halında  buruna 
çokmoklo;
4.  Qırxdamarotu (Cryptogamac)  toz halında vo ya molhom 
halında buruna  çokmoklo.

Ə G Ə R   K Ö K L Ü K D Ə N   Ə Z İ Y Y Ə T  Ç Ə K İ R S İ N İ Z S Ə ,  
A Ş A Ğ İ D A K l   F A Y D A L l   B İ T K İ L Ə R   S İ Z Ə   K Ö M Ə K Ç I   O L A R
V Ə   Ç O K İ N İ Z İ  A Z A L D A R .
1.  Çörokotunun  (qara  ziro)  toxumunu  narın  toz  halına  sal- 
maq  vo  ya  yağmdan,  sohor  vo  axşam  hor  dofo  bir  çay  qaşığı 
qötürüb  ycmokdon  30  doqiqo  qabaq  bir  stokan  su  ilo  içmoklo 
(vaxt üç ay vo çox ola bilor).
2.  Kotan  (Zyorok)  toxumunu  toz  halına  salıb  gün  orzindo 
2  dofo,  sohor vo  axşam  bir  dolu  çay  qaşığı  götiirüb  bir  stokan 
su ilo yemokdon 30  doqiqodo qabaq  içmoklo  (vaxt  miiddoti  bir 
neço ay).
>
3.  Qarabaşaq  (qreçka)  toxumunu  toz  halında  yuxarıda- 
kı  qaydada  güıı  orzindo  2  dofo  bir  dolu  xörok  qaşığı  götürüb 
yemokdon  30  doqiqo  qabaq  su  ilo  içmok.  Digor  halda  qaraba- 
şaq  toxumunu  axşamdan  qabda  soyuq  vSu  ilo  isladıb  (şişono 
qodor)  sohor vo  axşam  yemokdon  30  doqiqo  qabaq  istodiyiniz 
qodor  yemoklo;  (vaxt  bir  neço  ay).  Hor  dofo  bir  qaşıq  daha 
moslohotdir.
4.  Qatırquyruğu  (qırxkilid)  çayını  gün  orzindo  yemokdon 
30  doqiqo  qabaq  sohor  vo  axşam  hordon  bir  stokan  isti  çay 
kimi  içmoklo; Digor halda  100 qrarn bitkinin narınladılmış to- 
zundan götürüb  (xırdalanmış halda da götürmok olar)  üzorino 
axşamdan  3-4  litr  su  töküb,  sohori  gün  qaynama  dorocosino

qodor  domloyib  bir  stokan  yemokdon  qabaq  içilor,  qalmış 
hissosi  ilo 20  doqiqo vanna qobul  edo  bilorsiniz.
5.  Gicitkon  toxumu  giindo  bir  dofo  1-xörok  qaşığı  (tozunu) 
su ilo yuxarıdakı  qaydada  içilo bilor.
6.  Qayınağacı  (Akhuşagacı)  vo  sarmaşıq  (Hedera  Helix) 
bitki  çay  domlomolori  do  bu  qobilodondir.  Onların  da  çayları 
yuxarıdakı  qaydalar kimi  içilir.
Ə G Ə R A Ğ I Z ,   B O Ğ A Z  V Ə   B A D A M C I Q   İ L T İ H A B L A R I   S İ Z İ  
N A R A H A T   E D İ R S Ə   B U   Z A M A N  A Ş A Ğ I D A K I   B İ T K İ L Ə R D Ə N
F A Y D A L A N A  B İ L Ə R S İ N İ Z
1.  Qoyun  otunun  çayını  içmoklo  vo  qarqara etmoklo;
2. Limon şirosini su ilo qarışdırıb qarqara etmok vo içmoklo;
3.  Adaçayı  (Salvia  officinalis)  çayı  içmok  vo  ya  qarqara 
etmoklo;
4.  Govon tiritkosini  ağızda sormaqla;
5.  Çaytikanı  yağı  ilo  silmok  vo  ya  meyvo,  cavan  zoğlarla 
yarpaqlarından  çay  domlomosi  içmok vo qarqara etmok;
6.  Şirin biyan kökü  çayı  içmok vo  qarqarası;
7.  Əmokömoci  çayı  içmok vo qarqara  etmok;
8.  Qatırquyruğu  (qırxkilid)  çayı  içmok vo  qarqarası.
Ə G Ə R  V Ü C U D U N U Z D A  Q A N A Z L I Ğ I N D A N
N A R A I I A T S I N I Z S A   B U   I I A L D A  A Ş A Ğ I D A K I   F A Y D A L l  
B İ T K İ L Ə R D Ə N   İ S T İ F A D Ə   E T M Ə Y İ   U N U T M A Y I N
1. 
Çay tikanı  mcyolorindon  vo yağından yemok vo  içmoklo 
faydalanın.  Bu  moqsodlo  yağından  tox  qarına  istifado  etmok,

meyvslori  şirinlodilmiş  halda  sohor-axşam  hordon  bir  xörok 
qaşığı  yeyilo bilor.
2.  Zoncirotunun  kök,  gövdo  vo  yarpaqlarmdan  çay  domlo- 
mosi  kimi  gün  orzindo  2-3  dofo  içmok  faydalıdır.  Çay  qobulu 
sohor, günorta vo axşam ycmokdon ovvol vo ya sonra içilo bilor.
3.  Qoyun  otu  (quzu  pıtrağı)  yaıpaq,  cavan  zoğ  vo  toxum- 
larından  (pıtraq)  çay  domlomosi  kimi  gün  orzindo  2-3  dofo 
yemokdon qabaq vo ya sonra  içilor.
4.  Cofori  (petruşka).  Ümumi  bildiyimiz  qaydada  çay  dom- 
loyib gün orzindo 2-3  dofo ycmokdon  qabaq vo ya  sonra icilor.
5.  Yoğurt  otu  (qatıq  otu)  çay  domlomosi  bildiyiniz  qayda- 
larla gün  orzindo  iki-üç  dofo  icilor.  Ycmokdon  qabaq vo  sonra 
bu işi aparmaq  olar.
6.  Ceviz  vo  ya  qoz  loposi  yemok.  Bunu  gün  orzindo  yarı 
ovuc  lopo  ycmoklo  vo  ya  mcyvo  loposini  toz  halına  salıb  bal 
ilo  qarşığmı  gün  orzindo  2  dofo  (sohor  vo  axşam),  hordon  bir 
xörok qaşığı yemoklı;
*  

•  

7.  Dazı  otu  (kantaron)  çayını  gün  orzindo  2-3  dofo  içmoli 
(sohoı-axşam  hordon  bir  stokan,  istonilon  vaxt  ycmokdon  qa- 
baq vo  sonra).
-  
•  
•  
,   ’
Ə G Ə R   B Ə D Ə N İ N   ( V Ü C U D )   M Ü X T Ə L İ F  Y E R L Ə R İ N D Ə  
K İ Ç İ K   Q A N A X M A L A R   V Ə   Y A R A L A N M A L A R   B A Ş  
V E R İ B S Ə   BU  Z A M A N   A Ş A Ğ I D A K I   B İ T K İ L Ə R D Ə N
F A Y D A L A N M A Q   O L A R
1.  Dazı  otu  (kantaron)  yağı  vo  ya  sıyığı,  yaxud  tozunu 
homin yero  basqı  qoymaq  (quru vo yaş  halda).
2.  Boymadoron  otundan  yaş  vo  ya  qurudulmuş  narın  to- 
zundan vo ya yağmdan yaraya sürtmok,  tozundaıı sopmok,  sı- 
yığından yaranın üzorino  qoyub  bağlamaq.

3.  Qırxbuğum  otunun  yaş  vo  ya  quru  tozundan,  yara 
üzorino  qoyub  bağlamaq.
4.  Yonca  (qarayonca)  ozilmiş  vo  ya  quru  tozu  yara  ycrino 
qoyulub  bağlamaqla.
5.
  Y oğurt  otu  (qatıqotLi)  ozilmiş  vo  ya  quru  tozunu  yara 
ycrino  qoy ub  bağlamaq.
6.  Süpürgo  otu (funda) zeytun yağında molhomi  hazırlanıb 
yaralaıa,  cloco  do ckzemalazda  işlodilir.
7. Quşoppoyi yaş halda sıyığı vo ya quru tozunu yara ycrino 
qoyub bağlamaq
8.  Giilxotimi tozunu vo ya sıyığını yara üzorino qoyub bağ- 
lamaq.
•   f  
•  
X
Ə G Ə R   B A Ş   K Ə P Ə Y İ ,   S A Ç L A R I N   S E Y R Ə K L İ Y İ   V Ə  
T Ö K Ü L M Ə S İ ,   C O D L I J Ğ U ,  A Ğ L I Ğ l   S İ Z İ   N A R A Y A T  
E D İ R S Ə   BU  Z A M A N  A Ş A Ğ I D A K I   B İ T K İ L Ə R L Ə
F A Y D A L A N A   B İ L Ə R S İ N İ Z
1.  Çinar ağacı  (Plantanus) yarpaqları  ilo  çay  domloyib  saç- 
larınızı yusanız kopoklori  yox edor vo  saçları  qaraldar.
2.Böyurtkon  yarpaq,  cavan  zoğ  vo  mcyvolorindon  çay  ha- 
zırlayıb  (qaynatmaqla)  saçlarınızı  yusanız  saçları  qaraldar vo 
tük  diblori  möhkomlonor.
3. 
Qayınağacı  (Akhusagacı) yarpaq vo cavan zoğlarmı qay- 
nadıb  saçları  yusanız saçları  guıiaşdırar vo kopoyi yox edor.
4.  Qatırquyruğunu  qaynadıb  saçlarmızı  yusanız  saçlar 
möhkomlonor vo  qaralar.
5.  Gicitikon  çayı  (qaynatmaqla)  tüklori  hamar  vo  parlaq 
cdor.
6.  Koklikotunu  qaynadıb  saçınızı  yuduqda  tüklor yum şaq 
vo paıiaq olar.

7.  Çobaııyastığı  çayı  (qaynatmaqla)  saçlarınızı  ronglor  vo 
yumşaq edor.
8.  Toro  (vozori),  kopoyi  yox  cdor,  saç  tökülmosini  dayan- 
dırar.
Ə G Ə R   B A B A S I L  X Ə S T Ə L İ Y İ N D Ə N   Ə Z İ Y Y Ə T  
Ç Ə K İ R S İ N İ Z S Ə   B U   H A L D A  A Ş A Ğ I D A K I   B İ T K İ L Ə R D Ə N
F A Y D A L A N M A Q   O L A R .
1.  Dovotikaııı  (yağ  tikanı)  -   ALHAGI  Adans.  Bu  bitkinin 
çayını  gündo  2-3  dofo  içmok  vo  onunla  yuyunmaq,  (vanna 
etmok)  çox  fayda veror.
2.  Kantaron vo ya Dazı otu çayı  içmok vo onunla özünü yu- 
maq, yağından sürtmok  çox  fayda vcror.
3.  Boymadoron  çiçok  vo  yarpaqlarmdan  (qaynaqtmaqla) 
çay  cdib  özünii  yumaq,  caymdan  içmok  vo yağından  sürtmok 
fayda veror.
4.  Qatırquyruğu  çayı  içmok  vo  onunla  vanna  etmok  çox 
faydalıdır.
5.  Yarpız çayı  içmok vo  onunla yuyunm aq  çox xeyirlidir.
6.  Qara  hollo,  sarı  hollo  vo  ayriqotu  kökünün  qarışıqları 
üyiidülüb  (borabor nisbotdo), ycmokdon  30 doqiqo  qabaq giin- 
do 2  dofo  içmok  fayda  veror.
Ə G Ə R   D Ə R İ D Ə ,   Ü Z D Ə   Ç İ L L Ə R ,   Ə L - A Y A Q   V Ə   İVIƏMƏ  Ü C Ü  
Ç A T L A R   S İ Z İ   N A R A H A T   E D İ R S Ə   BU  I I A L D A  A Ş A Ğ I D A K I
B İ T K İ L Ə R   K Ö M Ə Y İ M İ Z Ə   G Ə L Ə R
1. 
Hey va molhomi (qaynatmaqla) çat vo qırışları götürmokdo 
yardımçı  olar.

2.  Ycrkökü məlhəmi  vo ya şirosi  ol-üz vo ya boyun  qırışla- 
rının  azaltması vo yox  olmasına yardımçı olar.
3.  Xiyar suyu üzo sürtmoklo  fayda vcror.
4.  Çörokotu  yağı üzo  sürtmoklo.
5.  Limon  şirosi  siirtmoklo.
6.  Pcyğomborçiçoyi  molhomi  (maskası).
7.  Qayınağacı  molhomi  (qaynatmaqla).
8.  Dazıotu  (Kantoron)  yağı  iizdo  olan  çivizolori  sağaldar 
vo yox  cdor.

Son  söz
İnsanlar  həyatda  nə  qodər  oqli  vo  fiziki  cohotdon  sağlam 
olsalar, onlar arasında mehribançılıq, saflıq vo doğruçuluq bir 
o qodor yüksok olar. Bu sağlamlığı qazanmaq iso hor bir kosin 
özündon  asılıdır.
15 sentyabr 2012-ci il

İstinad  edilən  mənbələr:
1. 
H.M.Qodirov “Bitkilorin  toyinatı  kitabçası”
2. 
İ.  Domirov,  C.Şükürov “Dorman  bitkilori”.
•  
• •  
_
3. 
Tntcrnct  saytları:  Omor Coşqun vo Ə.  Mcrangı.
4. 
Şoxsi  tocri'ıbo.
«

Qaraciyər və  öd xəstəliklərin 
müalicəsində  faydalı olan  bitkilər
Dəvə tikaııı (Ala qanqal) Asteraceae
Hibiskus (Hibiscus)

Anclız (Jnula helenium L)
Quşqoıwıaz (Asparaqus officinalis)

Zəncirotu 
(Taraxacum ojficinale)
Qatırquyruğu 
(Euisetum arvense L)
Lavanda
( Lavandula officinalis və ya 
Lavandula angustifolia)

Cinsi zəiflik,  cinsiyyət üzvləri və 
prostat xəstəliklərinin  müalicəsində
faydalı olan  bitkilər
Qov göbdldyi (Ganoderma Lucidum)
Jetışetı (panax ginseng)

Gəvən  (Astragalus L)
Dəmir tikan (Tribulus terrestris)

Tərə (Lepedium sativıım L)
Kəklikotu (Thums  Vulgaris)

Yulaf (Avena sativa L)
Itburnu (Rosa Canina)
Oğulotu (Melissa officinalis)

Ürək və  qan-damar sistemi  üzvləri 
xəstəliklərinin  müalicəsində və yüksək qan 
təzyiqinin  aşağı salm m asm da faydalı
olan  bitkilər
Yenıişan (Crataegus L) 
Şirin biyaıı  (Glyeyrrlı'ıza glabra L)
Çörəkotu (Nigella L)

Sarımsaq (Allium sativum)
Böyürtkən  (Rubus L)

Şirquyruğu 
Boynuubıən
(Leonurus cardiaca L) 
(Achillea ınillefolium L)
Şahtərə (fumarina)

Razyatıa (Foeniculum  Vulqare L)
Çaytikanı (Hippophae rhamnoides L)

Böyrək,  sidik yoları,  sidik kisəsi 
xəstəliklərinin  müalicəsində və  daşlarm 
salmmasında faydalı  olan  bitkilər
Quşəppəyi (Capsella Medic)
Ardıc (Juniperus L)

Arpa (Hordeum L)
Qırxbuğum (Polygonum aviculare L)
Gicitkəıı (Urtica dioica L)

Ayrıqotıı 
(Aqropyrum Gaeıtn)
Paxla 
(Plıaseolus L)
Cəfəri (Petroseliınını lıortense Hofnı)

Altınbaşaq otıı (Solidago officinalis)
Tıırp (Raphatıus L)

Sinir sistemi  xəstəliklərinin  müalicəsində 
faydalı olan bitkilər
Dazı otu 
Pişik otu
(Hypericum perforatum L) 
(Valeriatta officinalis)
Üzərrik (Peganum harmala L)

Qarabaşotu 
Zirə
(Lavandula stoechas) 
(Carum carvi)
Ərik (ArmeniacaMill)

Gi'ıl kələm (Brassica oleracea var.  Caıılijiora L)
Çuğundur (Beta  Vulgarus hostensis L)
Çobanyastığı (Matricaria chamonıiUa L)

Şəkər (Diabet)  xəstəliyində 
faydalı  olan  bitkilər
Çəmən otu (Trigonella Foenıım-graecıım)
Öske otu (Vıskum album L)

Yapışqanotu və ya qatıqotu (Galium L)
Qoyunotu (Agrimonia euratoria)

Kətan və ya Zəyrək (Linum usitatissimum)
Əməköməci (Malva  Vulqaris)
Bodurotu (Teucrium polium L və ya Lamiaceae)

Çiyələk (Fragaria L)
Zeytun  (Olea europaca L)

M ədə-Bağırsaq  xəstəliklərində 
faydalı  olan  şəfalı bitkilər
A ılaçayı (Silviıı officitıalis)
Semizotıı və ya pərpərən  (Portıılaca oleracea)

Gülxətmi (Althae officinalis L)
Yeralması (Helianthus tuberosus)
Kərəviz (Apium graveolensL)

Yarpız (Mentha pulegium)
Aloye (Aloearborescens Milli vəyaAloe Ferox, Aloe Barbadensis)
Yerkökii (Daucus carota L)

Qəbizlik xəstəliyinin  müalicəsində 
faydalı  olan  bitkilər
Alma (Malus Mill və ya Malus domestica Borkh)
Albalı vəya Gilənar (CerasusVulgaris Mill)

Rematizma və  oynaq  ağrilarına  qarşı 
faydalı olan  bitkilər
Peyğəmbərçiçəyi vəya Göy çiçək (Centaurea cyanııs)
Kəvər vəya Prasa (Allium Porrum L)


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə