+dvdqry -9 0dnkpxgryd+dvdqryd 1$ 6+2577(50 5(68/76 2) &$1$/23/$67Yüklə 0.57 Mb.
Pdf просмотр
tarix23.12.2016
ölçüsü0.57 Mb.

25ø-ø1$/ 0Ԥ4$/Ԥ/Ԥ5

31

2011/2 (6)

+DVDQRY -9 0DNKPXGRYD+DVDQRYD 1$

6+2577(50 5(68/76 2) &$1$/23/$67< 685*(5< )25 23(1$1*/(

*/$8&20$ ,1 $=(5%$,-$1

1DWLRQDO &HQWUH RI 2SKWKDOPRORJ\ QDPHG DIWHU DFDG =DULID $OL\HYD %DNX $]HUEDLMDQ

.H\ ZRUGV ɫDQDORSODVW\ ɨSHQDQJOH JODXFRPD LQWUDRFXODU SUHVVXUH 6FKOHPP¶V FDQDO

6800$5<


3XUSRVH 7R DVVHVV WKH VDIHW\ DQG HI¿FDF\ RI FDQDORSODVW\ LQ DGXOWV ZLWK RSHQDQJOH JODXFRPD  2$* 

0HWKRGV 1LQH H\HV RI  2$* SDWLHQWV XQGHUZHQW FDQDORSODVW\ VXUJHU\ DW 1DWLRQDO 2SKWKDOPRORJLFDO &HQWUH

QDPHG DIWHU DFDG =DULID $OLHYD 6L[ H\HV RI  SDWLHQWV XQGHUZHQW FDQDORSODVW\ DORQH DQG  H\HV RI  SDWLHQWV

XQGHUZHQW FDQDORSODVW\ FRPELQHG ZLWK FDWDUDFW VXUJHU\ &DQDORSODVW\ ZDV SHUIRUPHG ZLWK D  SRO\SURS\OHQH

WHQVLRQLQJ VXWXUH JXLGHG E\ *ODXFROLJKW PLFURFDWKHWHU $OO SDWLHQWV ZHUH IROORZHG XS IRU  PRQWKV &KDQJHV LQ

LQWUDRFXODU SUHVVXUH  ,23  DQG SRVWRSHUDWLYH FRPSOLFDWLRQV ZHUH H[DPLQHG

5HVXOWV 0HDQ SUHRSHUDWLYH ,23 ZDV  “  PP +J DQG GHFUHDVHG SRVWRSHUDWLYHO\ EHLQJ  “  PP +J

DW  PRQWK “  PP +J DW  PRQWKV 0HDQ QXPEHU RI DQWLJODXFRPD GURSV ZDV  “  EHIRUH FDQDORSODVW\

DQG GHFUHDVHG WR  “  DW  PRQWKV DIWHU FDQDORSODVW\  S    7KH PRVW IUHTXHQW SRVWRSHUDWLYH FRPSOLFDWLRQ

ZDV PLOG K\SKHPD     ZKLFK GLVDSSHDUHG ZLWKLQ  GD\V DIWHU VXUJHU\&RQFOXVLRQV &DQDORSODVW\ LV DQ H[FLWLQJ EXW FKDOOHQJLQJ SURFHGXUH WKDW DLPV WR UHHVWDEOLVK WKH QDWXUDO RXWÀRZ

V\VWHP &DQDORSODVW\ OHG WR D VLJQL¿FDQW ,23 UHGXFWLRQ LQ DGXOW SDWLHQWV ZLWK RSHQDQJOH JODXFRPD DQG KDG DQ

H[FHOOHQW VKRUW WHUP SRVWRSHUDWLYH VDIHW\ SUR¿OH :H QHHG ORQJ SHULRG GDWD WR DQDO\]H HIIHFW RI FDQDORSODVW\ LQ

DGXOWV ZLWK 2$*

.RUUHVSRQGHQVL\D oQ

+ԥVԥQRY &ԥPLO 9DTLI R÷OX DNDGHPLN =ԥULIԥ ԤOL\HYD DGÕQD 0LOOL 2IWDOPRORJL\D 0ԥUNԥ]L J|]Q LQIHNVL\D

[ԥVWԥOLNOԥUL Yԥ EX\QX] TLúDQÕQ FԥUUDKL\\ԥVL ú|EԥVLQLQ KԥNLPRIWDOPRORTX

hQYDQ%DNÕ ú $= &DYDG[DQ No 

7HO   

(PDLO DGPLQLVWUDWRU#H\HD]  ZZZH\HD]


25ø-ø1$/ 0Ԥ4$/Ԥ/Ԥ5

32

2011/ 2 (6)

827  

0DKPXGRYD+ԥVԥQRYD 1$ 4DVÕPRY (0 +DúÕPRYD 1)

621 %(ù ,/'Ԥ $=Ԥ5%$<&$1'$ 3(',$75,. 4/$8.20$1,1 5$67*Ԥ/0Ԥ

7(=/,<,1,1 9Ԥ ;h686,<<Ԥ7/Ԥ5,1,1 7Ԥ+/,/,$NDGHPLN =ΩULIΩ ΨOL\HYD DGÕQD 0LOOL 2IWDOPRORJL\D 0ΩUNΩ]L %DNÕ ú $]ΩUED\FDQ

$oDU V|]OԥU SHGLDWULN TODXNRPD KRVSLWDOL]DVL\D HSLGHPLRORJL\D

3HGLDWULN TODXNRPD DQDGDQ RODQGDQ  \DúD TԥGԥU XúDTODUGD EDú YHUԥQ LVWԥQLOԥQ IRUPD TODXNRPD\D YHULOԥQ DGGÕU

>@ 8úDTODUGD TODXNRPDQÕQ \D\ÕOPDVÕ Yԥ [ԥVWԥOԥQPԥ NRHI¿VLHQWL KDTGD GԥTLT PԥOXPDW \R[GXU $QDGDQJԥOPԥ

TODXNRPD  \DúGDQ NLoLN XúDTODU DUDVÕQGD ԥQ oR[ UDVW JԥOLQԥQ \DUÕPWLSGLU >@ øQGL\ԥ NLPL $]ԥUED\FDQGD SHGLDWULN

TODXNRPDQÕQ ԥKDOL DUDVÕQGD \D\ÕOPDVÕ Yԥ [ԥVWԥOԥQPԥ NRHI¿VLHQWL KDTGD oDS ROXQPXú PԥOXPDW P|YFXG GH\LO %X

VԥEԥEGԥQ KRVSLWDOL]ԥ ROXQPXú SHGLDWULN TODXNRPDOÕ [ԥVWԥOԥULQ HSLGHPLRORJL\DVÕ JHQLú ԥKDOL SRSXO\DVL\DVÕQGD

SDWRORJL\DQÕQ \D\ÕOPDVÕQÕ ԥNV HWGLUԥ ELOԥU

FL LOLQ PԥOXPDWÕQD J|Uԥ $]ԥUED\FDQGD NRUOXT Yԥ ]ԥLIJ|UPԥGԥQ ԥ]L\\ԥW oԥNԥQ XúDTODUÕQ VD\Õ 

EXQODUGDQ NRU XúDTODU      ]ԥLIJ|UԥQOԥU      QԥIԥU ROPXúGXU 2UWD KHVDEOD  \DúD TԥGԥU 

PLQ ԥKDOL\ԥ  KԥPoLQLQ  PLQ ԥKDOL\ԥ NRUOXTGDQ ԥ]L\\ԥW oԥNԥQ Yԥ  ]ԥLIJ|UԥQ GúU

%X XúDTODUÕQ PXPL VD\Õ DUDVÕQGD  R÷ODQODU Yԥ  TÕ]ODU WԥúNLO HGLU .RUOX÷XQ ԥVDV VԥEԥEL  KDOODUGD

WRU TLúD Yԥ J|UPԥ VLQLULQLQ SDWRORJL\DVÕ  KDOODUGD EOOXUXQ SDWRORJL\DVÕ  KDOODUGD GDPDUOÕ TLúDQÕQ

DQDGDQJԥOPԥ DQRPDOL\DODUÕ  KDOODUGD TODXNRPD  KDOODUGD GLJԥU SDWRORJL\DODU  KDOODUGD EX\QX]

TLúDQÕQ SDWRORJL\DVÕ  KDOODUGD PLNURIWDOP Yԥ DQRIWDOP ROPXúGXU >@

$UDúGÕUGÕ÷ÕPÕ] HOPL PԥQEԥOԥUGԥ $]ԥUED\FDQGD SHGLDWULN TODXNRPDQÕQ HSLGHPLRORJL\DVÕ [ԥVWԥOԥQPԥ

NRHI¿VLHQWL KDTGD PԥOXPDWD UDVW JԥOPԥGLN0ԥTVԥG 7ԥGTLTDWÕQ PԥTVԥGL $]ԥUED\FDQ 5HVSXEOLNDVÕQGD SHGLDWULN TODXNRPDQÕQ HSLGHPLRORJL\DVÕQÕQ

|\UԥQLOPԥVL SUR¿ODNWLND Yԥ PDOLFԥ WԥGELUOԥULQLQ KD]ÕUODQPDVÕGÕU0DWHULDO Yԥ PHWRGODU $]ԥUED\FDQGD SHGLDWULN TODXNRPDQÕQ HSLGHPLRORJL\DVÕQÕ GDKD \D[úÕ [DUDNWHUL]ԥ HWPԥN

oQ 5HVSXEOLNDQÕQ ԥQ E|\N J|] PԥUNԥ]L RODQ =ԤOL\HYD DGÕQD 0LOOL 2IWDOPRORJL\D 0ԥUNԥ]LQLQ FL

LOOԥUGԥ WRSODQPÕú DU[LY PDWHULDOODUÕQGDQ LVWLIDGԥ HGLOGL $QDOL] EX WDUL[OԥUGԥ VRQ NOLQLNL GLDTQR]X  TODXNRPD

RODUDT FԥUUDKL PDOLFԥ DSDUÕOPÕú  \DúÕQD TԥGԥU  [ԥVWԥQLQ [ԥVWԥOLN WDUL[LOԥUL ԥVDVÕQGD DSDUÕOGÕ +RVSLWDOL]DVL\D

RODQ [ԥVWԥOԥU [ԥVWԥOԥQPԥ WH]OL\L \DúÕ Yԥ FLQVLQԥ J|Uԥ D\ÕUG HGLOLE PTD\LVԥ ROXQGX %X [ԥVWԥOԥUGԥ FԥUUDKL

SURVHGXUODUGDQ *'7 DúD÷Õ VDODQ ԥPԥOL\\DWODU NRPELQԥ ROXQPXú TODXNRPD Yԥ NDWDUDNWD ԥPԥOL\\DWODUÕ DSDUÕOPÕúGÕU

7RSODQDQ PԥOXPDWD [ԥVWԥOL\LQ EDúODGÕ÷Õ YD[W XúD÷ÕQ \DúÕ FLQVL HY QYDQÕ ELULQFLOL Yԥ LNLQFLOL GLDTQR] DSDUÕODQ

ԥPԥOL\\DWODUÕQ DGÕ Yԥ VD\Õ GD[LO HGLOPLúGLU ;ԥVWԥOLN WDUL[OԥULQLQ \DUÕVÕQGDQ oR[XQGD XúDTODU NLoLN ROGX÷X oQ

J|UPԥ LWLOL\L TH\G ROXQPDPÕúGÕU ԥNVԥU KDOODUGD L]OԥPԥ Yԥ ¿NVDVL\DQÕQ ROPDVÕ EDUԥGԥ PԥOXPDW YDUGÕU %X VԥEԥEGԥQ

DQDOL]ԥ J|UPÕ LWLOLNOԥUL KDTGD PԥOXPDW GD[LO HGLOPԥPLúGLU (\QL ]DPDQGD IDUPDNRWHUDSL\D KDTGD GD LQIRUPDVL\D

Qԥ]ԥUԥ DOÕQPD\ÕE

1ԥWLFԥ 7ԥGTLTDW ]DPDQÕ FL LOLQ L\XO D\ÕQD TԥGԥU NOLQLND\D GD[LO RODQ  TODXNRPD [ԥVWԥVLQGԥQ

L SHGLDWULN TODXNRPDOÕ RODUDT PXPL VD\ÕQ 

QL WԥúNLO HWPLúOԥU %ԥ]L [ԥVWԥOԥU  Q  TODXNRPD LOԥ

ԥODTԥGDU ԥPԥOL\\DW NHoLUPԥGL\L Yԥ \D DQHVWH]L\D DOWÕQGD PD\LQԥ ROXQGXTODUÕ oQ Qԥ]ԥUԥ DOÕQPDPÕúODU 4DODQ 

[ԥVWԥ 5HVSXEOLNDQÕQ  UD\RQ Yԥ úԥKԥULQGԥQ JԥOPLúOԥU

'LDTUDP 1R]RORML TUXSODUÕ ԥNV HGWLUԥQ FԥGYԥO

anadang lm  qlaukoma

sistemik v  dig r göz  patologiyaları zamanı qlaukoma

vitreal-retinopatiya, vitrektomiyadan sonra qlaukoma

büllurla  laq dar qlaukoma

travmatik qlaukoma25ø-ø1$/ 0Ԥ4$/Ԥ/Ԥ5

33

2011/2 (6)

4ODXNRPDOÕ [ԥVWԥOԥU DUDVÕQGD DQDGDQJԥOPԥ TODXNRPD GDKD oR[ UDVW JԥOLQPLúGLU  [ԥVWԥ     EXQODUGDQ GD

 R÷ODQ  TÕ]GÕU øNLQFL ԥQ oR[ UDVW JԥOLQԥQ IRUPD [ԥVWԥ     VLVWHPLN Yԥ J|] SDWRORJL\DVÕ LOԥ ԥODTԥGDU

TODXNRPD ROGX  [ԥVWԥ 6WXUJH :HEHU VLQGURPX LOԥ  [ԥVWԥ 5LJHU DQRPDOL\DVÕ LOԥ  DQLULGL\D  $NVHQIHOG5LJHU

VLQGURPX  3HWHUV DQRPDOL\DVÕ  [ԥVWԥ DQDGDQJԥOPԥ EX\QX] TLúDQÕQ EXODQPDVÕ LOԥ

 [ԥVWԥ SHUVLVWHQW KLSHUSODVWLN ELULQFLOL úúԥ\ԥEԥQ]ԥU FLVLP  3+%ù   WRU TLúDQÕQ TRSPDVÕ  [ԥVWԥ LVԥ

YLWUHNWRPL\D Yԥ VLOLNRQ \D÷Õ LOԥ WDPSRQDGDGDQ VRQUD YLWUHDOUHWLQRSDWL\D Yԥ YLWUHNWRPL\DGDQ VRQUDNÕ TODXNRPDOÕ

[ԥVWԥOԥU     TUXSXQD DLG HGLOPLúGLU

 [ԥVWԥGԥ     EOOUOD ԥODTԥGDU TODXNRPD DúNDU HGLOGL  [ԥVWԥGԥ EOOUXQ VXEOXNVDVL\DVÕ  [ԥVWԥGԥ

0DUoHVDQL VLQGURPX  [ԥVWԥGԥ LVԥ PLNURVIHURIDNL\D YDU LGL  [ԥVWԥGԥ WUDYPDWLN TODXNRPD DúNDU HGLOPLúGLU

'LDTUDP  

;ԥVWԥOԥULQ RUWD \DúÕ  WԥúNLO HWPLúGLU $QDGDQJԥOPԥ TODXNRPDOÕ [ԥVWԥOԥULQ GDKD NLoLN \DúGD WUDYPDWLN

TODXNRPDOÕ [ԥVWԥOԥULQ LVԥ GDKD JHF \DúODUGD PUDFLԥW HWGL\L PԥOXP ROGX

&ԥUUDKL ԥPԥOL\\DWÕQ Q|Y TODXNRPDQÕQ WLSLQGԥQ \DúGDQ PúDL\ԥW HGԥQ SDWRORJL\DGDQ Yԥ GLJԥU J|]

DQRPDOL\DODUÕQGDQ DVÕOÕ RODUDT Gԥ\LúLUGL 0ԥVԥOԥQ EOOXUXQ VXEOXNVDVL\DVÕ RODQ [ԥVWԥOԥUGԥ OHQVHNWRPL\D ԥPԥOL\\DWÕ

ø2/XQ ¿NVDVL\DVÕ LOԥ DSDUÕOPÕúGÕU 4ODXNRPD LOԥ \DQDúÕ NDWDUDNWDVÕ RODQ [ԥVWԥOԥUGԥ WUDEHNXORWRPL\D EOOXUXQ

HNVWUDNVL\DVÕ Yԥ ø2/ LPSODQWDVL\DVÕ H\QL ]DPDQGD DSDUÕOPÕúGÕU

&ԥPL ԥPԥOL\\DWODUÕQ VD\Õ  RQODUGDQ  [ԥVWԥGԥ     ELUGԥQ oR[ FԥUUDKL SURVHGXU DSDUÕOPÕúGÕU ԤQ oR[

DSDUÕODQ FԥUUDKL ԥPԥOL\\DW WUDEHNXOHNWRPL\D   Q  ROPXúGXU

'LDTUDP 

$QHVWH]L\D DOWÕQGD PD\LQԥ

16

1412

10

86

4

20

2007


2008

2009


2010

2011


(6ay)

$QDGDQJԥOPԥ TODXNRPDOÕ [ԥVWԥOԥUGԥ WUDEHNXOHNWRPL\D LOԥ \DQDúÕ Eԥ]L [ԥVWԥOԥUGԥ NRPELQԥ WUDEHNXORWRPL\DWUD

EHNXOHNWRPL\D ԥPԥOL\\DWÕ GD   Q  DSDUÕOPÕúGÕU 4ODXNRPD GUHQDM LPSODQWODUÕ Eԥ]L LNLQFLOL TODXNRPDODUGD

Q  Yԥ ¿OWUDVLRQ FԥUUDKL\\ԥ\ԥ UHIUDNWHU DQDGDQJԥOPԥ TODXNRPDODUGD  Q  LVWLIDGԥ ROXQPXúGXU 6LNORGHVWUXNVL\D

Q  J|]GD[LOL PD\HQLQ D[ÕQÕQÕ DUWÕUDQ ԥPԥOL\\DWODU HIIHNW YHUPԥGL\L KDOODUGD Kԥ\DWD NHoLULOLE (QXNOHDVL\D 

WUDYPDWLN TODXNRPDOÕ Yԥ  3+%ùOL [ԥVWԥGԥ ROXQXE  [ԥVWԥGԥ LVԥ DIDNLN TODXNRPD\D J|Uԥ HYLVVHUDVL\D DSDUÕOPÕúGÕU

%LU TD\GD RODUDT LVWԥQLOԥQ SHGLDWULN TODXNRPD PQDVLEԥWL LOԥ ԥPԥOL\\WDGDQ |QFԥ Yԥ VRQUDNÕ WԥNUDU PD\LQԥOԥU

]DPDQÕ DQHVWH]L\D DOWÕQGD PD\LQԥ  $$0  DSDUÕOPDOÕGÕU %X ԥPԥOL\\DWÕQ Qԥ TԥGԥU HIIHNWLY ROPDVÕQÕ *'7QLQ

WԥNUDU TDO[PDVÕ ]DPDQÕ YD[WÕQGD TDUúÕVÕQÕ DOPDT oQ WԥGELUOԥULQ J|UOPԥVLQԥ J|]Q |QDU[D R[XQXQ X]XQOX÷XQX

 EX\QX] TLúDQÕQ GLDPHWULQL UHIUDNVL\DQÕ J|UPԥ VLQLULQLQ Yԥ]L\\ԥWLQL GLQDPLNDGD L]OԥPԥ\ԥ LPNDQ YHULU 7ԥGTLTDW

$$0QLQ VD\ÕQÕQ FL LOGԥQ FDUL LOԥGԥN DUWDQ úԥNLOGԥ DSDUÕOPDVÕQÕ J|VWԥULU %HOԥ NL ԥJԥU FL LOGԥ FԥPL 

$$0 DSDUÕOPÕúGÕUVD FL LOGԥ  FX LOGԥ  FX LOGԥ  FL LOLQ ELULQFL \DUÕVÕQGD LVԥ  $$0

DSDUÕOPÕúGÕU  'LDTUDP   $$0 VD\ÕQÕQ DUWPDVÕ [ԥVWԥOԥULQ PD\LQԥVLQGԥ GLQDPLN PúDKLGԥQLQ GDKD HIIHNWLY

DSDUÕOPDVÕQÕ J|VWԥULU0]DNLUԥ øQGL\ԥ NLPL $]ԥUED\FDQGD SHGLDWULN TODXNRPDQÕQ ԥKDOL DUDVÕQGD \D\ÕOPDVÕ Yԥ [ԥVWԥOԥQPԥ

NRHI¿VLHQWL KDTGD PԥOXPDWODU P|YFXG GH\LOGL KDQVÕ NL EX PԥOXPDW OD]ÕPL J|] VHUYLVLQLQ SODQODúGÕUÕOPDVÕQGD

YDFLE URO R\QD\ÕU


25ø-ø1$/ 0Ԥ4$/Ԥ/Ԥ5

34

2011/ 2 (6)

$SDUÕODQ WԥGTLTDW $]ԥUED\FDQGD KRVSLWDOL]DVL\D ROXQPXú TODXNRPDOÕ XúDTODUÕQ ԥQ JHQLú KHVDEDWÕGÕU

$QDGDQJԥOPԥ TODXNRPD LUVL [ԥVWԥOLNGLU Yԥ P[WԥOLI SRSXO\DVL\DODUGD ]ԥoÕ[PD LQWHQVLYOL\L IԥUTOL RODUDT RUWD

KHVDEOD   QLVEԥWLQGԥGLU >@ ԤQ \NVԥN [ԥVWԥOԥQPԥ IDL]L TRKXP QLJDKODUÕQ oR[ ROGX÷X   $QGUD

3UDGHú +LQGLVWDQ >@  6ԥXGL\\ԥ ԤUԥELVWDQÕ >@  5XPÕQ TDUDoÕODUÕ >@ DUDVÕQGDGÕU KDQVÕ NL DXWRVRP

UHVHVVLY \ROOD NHoLU $QDGDQJԥOPԥ TODXNRPD  LOԥ  KDOODUGD XúDT NRUOX÷XQD VԥEԥE ROXU Yԥ GLJԥU TODXNRPD

WLSOԥULQGԥQ ԥQ HUNԥQ GLDTQR]X TR\XODQGÕU >@

%X WԥGTLTDWGD \DúGDQ NLoLN XúDTODU GD  \DúOÕ NLPL J|VWԥULOPLúGLU RGXU NL KԥTLTL RUWD \Dú KԥGGL GDKD NLoLNGLU

2÷ODQODUGD EX SDWRORJL\D TÕ]ODUD QLVEԥWԥQ  GԥIԥ oR[ UDVW JԥOLQPLúGLU 2[úDU QԥWLFԥOԥU $PHULND Yԥ $YURSDGD GD

ԥOGԥ HGLOLE  >@

*|] WUDYPDODUÕ XúDTODUGD J|] [ԥVWԥOLNOԥULQLQ YDFLE DPLOL ROPDTOD \DQDúÕ DQDGDQJԥOPԥ ROPD\DQ XQLODWHUDO XúDT

NRUOX÷XQXQ ԥVDV VԥEԥELGLU FL LOGԥ $PHULNDGD SHGLDWULN J|] ]ԥGԥOԥULQԥ J|Uԥ KRVSLWDOL]DVL\D VԥYL\\ԥVL  \Dú

Yԥ RQGDQ NLoLN XúDTODU DUDVÕQGD   LGL %|\N %ULWDQL\DGD EX J|VWԥULFL   ROPXúGXU >@

%D[PD\DUDT NL LQGL\ԥ NLPL KHo ELU WԥGTLTDW SHGLDWULN WUDYPDGDQ VRQUD LNLQFLOL TODXNRPDQÕ |\UԥQPԥPLúGLU EX

DQDOL] ]DPDQÕ WUDYPDWLN TODXNRPD  WԥúNLO HWPLúGLU $]ԥUED\FDQ XúDTODUGD J|] WUDYPDVÕQÕQ \NVԥN UDVWJԥOPԥ

WH]OL\L RODQ LQNLúDI HWPԥGNԥ RODQ |ONԥGLU DQFDT [ԥVWԥOԥU KԥU ]DPDQ YD[WÕQGD KԥNLPԥ PUDFLԥW HWPLUOԥU 'LJԥU

SHGLDWULN J|] WUDYPDVÕ WԥGTLTDWODUÕ Pԥ\\ԥQ HWPLúGLU NL R÷ODQODU TÕ]ODUD QLVEԥWԥQ GDKD oR[ J|] ]ԥGԥVL DOÕU >@

(\QL ]DPDQGD WUDYPDWLN TODXNRPD GDKD oR[  \DúGDQ \X[DUÕ XúDTODUGD EDú YHULU

7UDYPDWLN TODXNRPD TDUúÕVÕ DOLQD ELOԥQ Yԥ PDOLFԥ ROXQDQ [ԥVWԥOLNGLU ']JQ LúOԥQLE KD]ÕUODQPÕú SUR¿ODNWLN

WԥGELUOԥU WUDYPDWLN TODXNRPDQÕQ EDúYHUPԥ WH]OL\LQL ԥKԥPL\\ԥWOL GԥUԥFԥGԥ D]DOGD ELOԥU

%L]LP VWDWLVWLN DQDOL]Gԥ DQFDT JHFLNPLú PԥUKԥOԥGԥ DIDNLN TODXNRPD GLDTQR]XQD UDVW JԥOLQPԥVLQԥ ED[PD\DUDT

Eԥ]L WԥGTLTDWODU RQXQ \NVԥN UDVWJԥOPԥ WH]OL\L KDTGD PԥOXPDW YHULU >@ 3HGLDWULN NDWDUDNWD FԥUUDKL\\ԥVLQGԥNL

WH[QRORML \HQLOLNOԥU ROVD GD TODXNRPD ԥQ oR[ UDVW JԥOԥQ D÷ÕUODúPDGÕU 3HGLDWULN NDWDUDNWD ԥPԥOL\\DWÕQGDQ VRQUD

TODXNRPD\D J|Uԥ FLGGL PúDKLGԥ DSDUÕOPDOÕGÕU $IDNLN J|]O XúDTODUGD TODXNRPDQÕQ UDVWJԥOPԥ IDL]L  LOԥ

 DUDVÕQGD >@   LVԥ SVHYGRIDNLN J|]OԥUGԥGLU >@ %ԥ]L WԥGTLTDWODUD J|Uԥ ø2/ LNL VԥEԥGԥQ LNLQFLOL

TODXNRPDQÕQ TDUúÕVÕQÕ DOÕU >@ ø2/ úúԥ\ԥEԥQ]ԥU FLVPLQ NLP\ԥYL NRPSRQHQWLQLQ WUDEHNXO\DU úԥEԥNԥQL

]ԥGԥOԥPԥNGԥQ TRUX\DUDT EDU\HU UROXQX R\QD\ÕU KԥPoLQLQ PH[DQLNL GD\DT UROXQGDGÕU 3VHYGRIDNLN TODXNRPDOÕ

[ԥVWԥOԥU DIDNLN TODXNRPDOÕ [ԥVWԥOԥUԥ QLVEԥWԥQ GDKD E|\N \DúGD UDVW JԥOLQLUOԥU .DWDUDNWD FԥUUDKL\\ԥVLQLQ DSDUÕOPD

YD[WÕ Qԥ TԥGԥU HUNԥQ RODUVD ø2/XQ LPSODQWDVL\DVÕQGDQ DVÕOÕ RODP\DUDT TODXNRPDQÕQ ԥPԥOԥ JԥOPԥ ULVNL ELU R

TԥGԥU \NVԥNGLU >@ 3HGLDWULN NDWDUDNWD FԥUUDKL\\ԥVLQGԥQ VRQUDNÕ TODXNRPDOÕ [ԥVWԥOԥU oR[VD\OÕ GԥUPDQ PDOLFԥVL

Yԥ FԥUUDKL PGD[LOԥOԥUԥ ED[PD\DUDT ԥNVԥU KDOODUGD \D[úÕ J|UPԥ LWLOL\LQԥ PDOLN ROXUODU >@

7ԥGTLTDWÕQ DSDUÕOPDVÕ ]DPDQÕ Eԥ]L PԥKGXGL\\ԥWOԥULQ ROPDVÕ QԥWLFԥOԥULQ L]DKÕ ]DPDQÕ Qԥ]ԥUԥ DOÕQPDOÕGÕU øONLQ

RODUDT EX J|VWԥULFLOԥU SRSXO\DVL\DQÕQ WDP J|VWԥULFLVL \R[ ԥQ \D[úÕ J|] PԥUNԥ]LQLQ [ԥVWԥOԥULQLQGLU øNLQFL LVԥ EX

WԥGTLTDWD J|UPԥ LWLOL\L KDTGD PԥOXPDW GD[LO HGLOPԥPLúGLU 6RQGD [ԥVWԥOԥULQ GLJԥU [ԥVWԥ[DQDODUD PUDFLԥW HGԥ

ELOԥFԥNOԥUL HKWLPDOÕQÕ Qԥ]ԥUԥ DODUDT KԥU GLDTQR] oQ FԥUUDKL SURVHGXUODUÕ FԥPOԥPԥN WDP GԥTLTOL\L LOԥ PPNQ

ROPDPÕúGÕU

%ԥ]L PԥKGXGL\\ԥWOԥUԥ ED[PD\DUDT WԥGTLTDWÕQ QԥWLFԥOԥUL SHGLDWULN TODXNRPDQÕQ $]ԥUED\FDQGDNÕ HSLGHPLRORJL\DVÕ

KDTGD OD]ÕPOÕ PԥOXPDW YHULU *ԥOԥFԥNGԥ EX VDKԥGԥ GDKD JHQLú NOLQLNL WԥGTLTDWODUÕQ DSDUÕOPDVÕ YDFLEGLU

Ԥ'Ԥ%ø<<$7

 %HFN $' 'LDJQRVLV DQG PDQDJHPHQW RI SHGLDWULF JODXFRPD 2SKWKDOPRO &OLQ 1RUWK $P   

 +R &/ :DOWRQ '6 3ULPDU\ FRQJHQLWDO JODXFRPD  XSGDWH - 3HGLDWU 2SKWKDOPRO 6WUDELVPXV   7D\ORU 5+ $LQVZRUWK -5 (YDQV $5 /HYLQ $9 7KH HSLGHPLRORJ\ RI SHGLDWULF JODXFRPD WKH 7RURQWR

H[SHULHQFH - $$326   

 ..ɟɪɢɦɨɜ ɂɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɶ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɩɚɬɨɥɨɝɢɢ ɨɪɝɚɧɚ ɡɪɟɧɢɹ ɢ ɩɭɬɢ ɦɟɞɢɤɨɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ

øQYDOLGQRVW YVOHGVWYLH SDWRORJLL RUTDQD ]UHQL\D L SXWL PHGLNRVRFLDOQR\ HNVSHUWL]L L UHDELOLWDFLL %DNX (OP
 'DQGRQD / :LOOLDPV -' :LOOLDPV %& 5DR *1 3RSXODWLRQEDVHG DVVHVVPHQW RI FKLOGKRRG EOLQGQHVV LQ

VRXWKHUQ ,QGLD $UFK 2SKWKDOPRO   

 %HMMDQL %$ 6WRFNWRQ ': /HZLV 5$ 7RPH\ .) 'XHNHU '. -DEDN 0 HW DO 0XOWLSOH &<3% PXWDWLRQV

DQG LQFRPSOHWH SHQHWUDQFH LQ DQ LQEUHG SRSXODWLRQ VHJUHJDWLQJ SULPDU\ FRQJHQLWDO JODXFRPD VXJJHVW

IUHTXHQW GH QRYR HYHQWV DQG D GRPLQDQW PRGL¿HU ORFXV +XP 0RO *HQHW   

 *HQFLN $ (SLGHPLRORJ\ DQG JHQHWLFV RI SULPDU\ FRQJHQLWDO JODXFRPD LQ 6ORYDNLD 'HVFULSWLRQ RI D IRUP

RI SULPDU\ FRQJHQLWDO JODXFRPD LQ J\SVLHV ZLWK DXWRVRPDOUHFHVVLYH LQKHULWDQFH DQG FRPSOHWH SHQHWUDQFH

'HY 2SKWKDOPRO   25ø-ø1$/ 0Ԥ4$/Ԥ/Ԥ5

35

2011/2 (6)

 .LSS 0$ &KLOGKRRG JODXFRPD 3HGLDWU &OLQ 1RUWK $P   

 )UDQNV : 7D\ORU ' &RQJHQLWDO JODXFRPDD SUHYHQWDEOH FDXVH RI EOLQGQHVV $UFK 'LV &KLOG   6KDIIHU 51 *HQHWLFV DQG WKH FRQJHQLWDO JODXFRPDV $P - 2SKWKDOPRO   

 GH/XLVH 93 $QGHUVRQ '5 3ULPDU\ LQIDQWLOH JODXFRPD  FRQJHQLWDO JODXFRPD  6XUY 2SKWKDOPRO   

 &DUROLQH - 0DF(ZHQ 3DXO 6 %DLQHV 'HVDL 3 (\H LQMXULHV LQ FKLOGUHQ WKH FXUUHQW SLFWXUH %U - 2SKWKDOPRO

  

 %URSK\ 0 6LQFODLU 6$ +RVWHWOHU 6* ;LDQJ + 3HGLDWULF H\H LQMXU\UHODWHG KRVSLWDOL]DWLRQV LQ WKH 8QLWHG

6WDWHV 3HGLDWULFV   HH &RRG\ ' %DQNV -0 

LQ &KLOGUHQ HSLGHPLRORJ\ PDQDJHPHQW DQG SUHYHQWLRQ - 3HGLDWU +HDOWK &DUH   

 -RKQVRQ &3 .HHFK 59 3UHYDOHQFH RI JODXFRPD DIWHU VXUJHU\ IRU 3+39 DQG LQIDQWLOH FDWDUDFWV - 3HGLDWU

2SKWKDOPRO 6WUDELVPXV   

 7ULYHGL 5+ :LOVRQ 0( -U *ROXE 5/ ,QFLGHQFH DQG ULVN IDFWRUV IRU JODXFRPD DIWHU SHGLDWULF FDWDUDFW

VXUJHU\ ZLWK DQG ZLWKRXW LQWUDRFXODU OHQV LPSODQWDWLRQ - $$326   

 &KURXVRV *$ 3DUNV 00 2ƍ1HLOO -) ,QFLGHQFH RI FKURQLF JODXFRPD UHWLQDO GHWDFKPHQW DQG VHFRQGDU\

PHPEUDQH VXUJHU\ LQ SHGLDWULF DSKDNLF SDWLHQWV 2SKWKDOPRORJ\   

 6LPRQ -: 0HKWD 1 6LPPRQV 67 &DWDODQR 5$ /LQLQJHU // *ODXFRPD DIWHU SHGLDWULF OHQVHFWRP\

YLWUHFWRP\ 2SKWKDOPRORJ\   

 5DELDK 3. )UHTXHQF\ DQG SUHGLFWRUV RI JODXFRPD DIWHU SHGLDWULF FDWDUDFW VXUJHU\ $P - 2SKWKDOPRO 

 

 )UDQFRLV - /DWH UHVXOWV RI FRQJHQLWDO FDWDUDFW VXUJHU\ 2SKWKDOPRORJ\   

 .HHFK 59 7RQJXH $& 6FRWW :( &RPSOLFDWLRQV DIWHU VXUJHU\ IRU FRQJHQLWDO DQG LQIDQWLOH FDWDUDFWV $P -

2SKWKDOPRO   

 0LOOV 0' 5REE 50 *ODXFRPD IROORZLQJ FKLOGKRRG FDWDUDFW VXUJHU\ - 3HGLDWU 2SKWKDOPRO 6WUDELVPXV

   GLVFXVVLRQ 

 0DJQXVVRQ * $EUDKDPVVRQ 0 6MRVWUDQG - *ODXFRPD IROORZLQJ FRQJHQLWDO FDWDUDFW VXUJHU\ DQ \HDU

ORQJLWXGLQDO IROORZXS $FWD 2SKWKDOPRO 6FDQG   

 0L\DKDUD 6 $PLQR . 7DQLKDUD + *ODXFRPD VHFRQGDU\ WR SDUV SODQD OHQVHFWRP\ IRU FRQJHQLWDO FDWDUDFW

*UDHIHV $UFK &OLQ ([S 2SKWKDOPRO   

 .LUZDQ & 2ƍ.HHIH 0 3HGLDWULF DSKDNLF JODXFRPD $FWD 2SKWKDOPRO 6FDQG   

 .XJHOEHUJ 0 6KD¿HL . =HWWHUVWU|P & 6LQJOH SLHFH $FU\6RI LQ WKH QHZ ERUQ UDEELW H\H - &DWDUDFW 5HIUDFW

6XUJ   

 =HWWHUVWU|P & .XJHOEHUJ 0 3DHGLDWULF FDWDUDFW VXUJHU\ $FWD 2SKWKDOPRO 6FDQG   

 .XJHOEHUJ 0 .XJHOEHUJ 8 %REURYD 1 7URQLQD 6 =HWWHUVWU|P & ,PSODQWDWLRQ RI VLQJOH SLHFH IROGDEOH

DFU\OLF ,2/V LQ VPDOO FKLOGUHQ LQ WKH 8NUDLQH $FWD 2SKWKDOPRO 6FDQG   

 $VUDQL 6 )UHHGPDQ 6 +DVVHOEODG 9 %XFNOH\ (* (JEHUW - 'DKDQ ( HW DO 'RHV SULPDU\ LQWUDRFXODU OHQV

LPSODQWDWLRQ SUHYHQW DSKDNLF JODXFRPD LQ FKLOGUHQ - $$326   

 %KROD 5 .HHFK 59 2OVRQ 5- 3HWHUVHQ '% /RQJWHUP RXWFRPH RI SHGLDWULF DSKDNLF JODXFRPD - $$326

  

ɆɚɯɦɭɞɨɜɚȽɚɫɚɧɨɜɚ ɇȺ Ʉɚɫɢɦɨɜ ɗɆ Ƚɚɲɢɦɨɜɚ ɇɎ

ȺɇȺɅɂɁ ɑȺɋɌɈɌɕ ȼɋɌɊȿɑȺȿɆɈɋɌɂ ɂ ɈɋɈȻȿɇɇɈɋɌɂ ɉȿȾɂȺɌɊɂɑȿɋɄɈɃ

ȽɅȺɍɄɈɆɕ ɁȺ ɉɈɋɅȿȾɇɂȿ  ɅȿɌ   ȼ ȺɁȿɊȻȺɃȾɀȺɇȿɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɐɟɧɬɪ Ɉɮɬɚɥɶɦɨɥɨɝɢɢ ɢɦɟɧɢ ɚɤɚɞ Ɂɚɪɢɮɵ Ⱥɥɢɟɜɨɣ ɝȻɚɤɭ Ⱥɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧ

Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɩɟɞɢɚɬɪɢɱɟɫɤɚɹ ɝɥɚɭɤɨɦɚ ɝɨɫɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢɹ ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɹ

ɊȿɁɘɆȿ


Ⱦɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ ɨɰɟɧɤɚ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɡɚɛɨɥɟɜɚɟɦɨɫɬɢ

ɩɟɞɢɚɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɝɥɚɭɤɨɦɨɣ ɜ Ⱥɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧɟ Ɂɞɟɫɶ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɫɩɟɤɬɪ ɝɨɫɩɢɬɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɛɨɥɶɧɵɯ ɜ

ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɐɟɧɬɪɟ Ɉɮɬɚɥɶɦɨɥɨɝɢɢ ɢɦɟɧɢ ɚɤɚɞ Ɂɚɪɢɮɵ Ⱥɥɢɟɜɨɣ ɫ ɩɟɞɢɚɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɝɥɚɭɤɨɦɨɣ

ɐɟɥɶ ɂɡɭɱɢɬɶ ɜ Ⱥɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧɫɤɨɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɸ ɩɟɞɢɚɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɝɥɚɭɤɨɦɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ

ɦɟɬɨɞɵ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɢ ɥɢɱɟɧɢɹ25ø-ø1$/ 0Ԥ4$/Ԥ/Ԥ5

36

2011/ 2 (6)0Hɬɨɞɵ ȼ ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɐɟɧɬɪɟ Ɉɮɬɚɥɶɦɨɥɨɝɢɢ ɢɦɟɧɢ ɚɤɚɞ Ɂɚɪɢɮɵ Ⱥɥɢɟɜɨɣ ɛɵɥɢ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɵ

ɢɫɬɨɪɢɢ ɛɨɥɟɡɧɟɣ ɞɟɬɟɣ ɞɨ ɬɢ ɥɟɬ ɫ ɞɢɚɝɧɨɡɨɦ ɝɥɚɭɤɨɦɚ ɫ ɝɨ ɩɨ ɢɸɥɶ ɝɨ ɝɨɞɚ ɍ ɜɫɟɯ ɞɟɬɟɣ

ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɚɧɬɢɝɥɚɭɤɨɦɚɬɨɡɧɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɥɟɱɟɧɢɟ ɨɫɥɨɠɧɟɧɢɣ ɢɥɢ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨɞ ɚɧɟɫɬɟɡɢɟɣ Ȼɵɥɢ

ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɢ ɩɪɨɩɨɪɰɢɢ ɪɚɡɧɵɯ ɫɭɛɬɢɩɨɜ ɝɥɚɭɤɨɦɵɊɟɡɭɥɶɬɚɬɵ Ɉɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɟɬɟɣ  ɧ  ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɨ  ɜɫɟɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɝɨɫɩɢɬɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ

ɛɨɥɶɧɵɯ ɫ ɝɥɚɭɤɨɦɨɣ ɫ ɝɨ ɝɨɞɚ ɩɨ ɢɸɥɶ ɝɨ ɢ ɤɨɧɟɱɧɚɹ ɰɢɮɪɚ ɨɩɟɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɛɨɥɶɧɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚ

 ɜɤɥɸɱɚɹ ɜ ɫɟɛɹ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɢɡ  ɝɨɪɨɞɨɜ ɢ ɪɚɣɨɧɨɜ ɫɬɪɚɧɵ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɚɥɶɱɢɤɨɜ ɩɪɟɜɚɥɢɪɨɜɚɥɨ ɜɨ ɜɫɟɯ

ɫɭɛɬɢɩɚɯ ɢ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɯ ɫ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɦɚɥɶɱɢɤɨɜ ɤ ɞɟɜɨɱɤɚɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ  ȼɪɨɠɞɟɧɧɚɹ

ɝɥɚɭɤɨɦɚ ɛɵɥɚ ɫɚɦɨɣ ɱɚɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɚɟɦɨɣ ɩɚɬɨɥɨɝɢɟɣ 

ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɛɨɥɶɧɵɯ ɋɪɟɞɧɢɣ

ɜɨɡɪɚɫɬ ɛɨɥɶɧɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥ  ɥɟɬ ɉɚɰɢɟɧɬɵ ɫ ɝɥɚɭɤɨɦɨɣ ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɧɵɦɢ ɢ ɝɥɚɡɧɵɦɢ ɩɚɬɨɥɨɝɢɹɦɢ

ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢ ɜɬɨɪɭɸ ɨɛɳɭɸ ɝɪɭɩɩɭ  ɧ     Ƚɥɚɭɤɨɦɚ ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ ɫ ɩɚɬɨɥɨɝɢɟɣ ɫɬɟɤɥɨɜɢɞɧɨɝɨ ɬɟɥɚ ɢ

ɜɢɬɪɟɤɬɨɦɢɟɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɹ ɬɪɟɬɶɸ ɩɪɟɜɚɥɢɪɭɸɳɭɸ ɝɪɭɩɩɭ ɛɨɥɶɧɵɯ  ɧ    

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ȼɪɨɠɞɟɧɧɚɹ ɝɥɚɭɤɨɦɚ ɫɚɦɵɣ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɣ ɬɢɩ ɝɥɚɭɤɨɦɵ ɜɫɬɪɟɱɚɸɳɢɣɫɹ ɭ

ɝɨɫɩɢɬɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɞɟɬɟɣ ɜ ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɐɟɧɬɪɟ Ɉɮɬɚɥɶɦɨɥɨɝɢɢ ɢɦɟɧɢ ɚɤɚɞ Ɂɚɪɢɮɵ Ⱥɥɢɟɜɨɣ

ɉɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ ɢ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɥɟɱɟɧɢɟ ɬɪɚɜɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɝɥɚɭɤɨɦɵ ɦɨɠɟɬ ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ ɢɧɰɢɞɟɧɬɧɨɫɬɶ

ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ ɡɪɟɧɢɹ ɜ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯɫɹ ɫɬɪɚɧɚɯ Ɉɱɟɧɶ ɜɚɠɟɧ ɱɚɫɬɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɝɥɚɭɤɨɦɵ ɩɨɫɥɟ

ɯɢɪɭɪɝɢɢ ɞɟɬɫɤɨɣ ɤɚɬɚɪɚɤɬɵ

0DNKPXGRYD+DVDQRYD 1$ .DVLPRY (0 +DVKLPRYD 1)

7+( $1$/<=,6 2) )5(48(1&< 2) 2&&855(1&( $1' &+$5$&7(5,67,&6

2) 3(',$75,& */$8&20$ ,1 7+( &2856( 2)  <($56   ,1

$=(5%$,-$1

1DWLRQDO &HQWUH RI 2SKWKDOPRORJ\ QDPHG DIWHU DFDG =DULID $OL\HYD %DNX $]HUEDLMDQ

.H\ ZRUGV SHGLDWULF JODXFRPD KRVSLWDOL]DWLRQ HSLGHPLRORJ\

6800$5<


$LP 1R SRSXODWLRQEDVHG DVVHVVPHQW RI WKH SUHYDOHQFH DQG LQFLGHQFH RI SHGLDWULF JODXFRPD LQ $]HUEDLMDQ DUH

DYDLODEOH +HUH ZH GHVFULEH WKH VSHFWUXP RI KRVSLWDOL]HG SHGLDWULF JODXFRPD SDWLHQWV LQ 1DLRQDO (\H &HQWHU QDPHG

DIWHU DFDG =DULID $OL\HYD

0HWKRGV :H UHYLHZHG WKH FKDUWV RI SHGLDWULF SDWLHQWV IURP ELUWK WR  \HDUV ROG ZLWK D GLVFKDUJH GLDJQRVLV

RI JODXFRPD LQ 1DWLRQDO (\H &HQWUH IURP  WR -XO\  $OO FKLOGUHQ ZHUH DGPLWWHG IRU DQWLJODXFRPD

VXUJHU\ WUHDWLQJ WKH VHTXHODH RI WKH JODXFRPD RU H[DPLQDWLRQ XQGHU DQHVWHVLD :H HYDOXDWHG WKH GHPRJUDSKLF

FKDUDFWHULVWLFV DQG WKH SURSRUWLRQ RI GLIIHUHQW JODXFRPD VXEW\SHV5HVXOWV 3HGLDWULF SDWLHQWV  Q     DFFRXQWHG IRU  RI WKH WRWDO JODXFRPD LQSDWLHQWV IURP  WR

-XO\  DQG DW ODVW GDWD RI SHGLDWULF JODXFRPD ZHUH SUHVHQWHG IRU  FKLOGUHQ ZKR FDPH IURP  FLW\ DQG

UHJLRQV RI $]HUEDLMDQ %R\V ZHUH PRUH FRPPRQ LQ DOO VXEW\SHV DQG DW DOO DJHV ZLWK D WRWDO UDWLR RI ER\V WR JLUOV

RI  &RQJHQLWDO JODXFRPD ZDV WKH PRVW FRPPRQ VXEW\SH DFFRXQWLQJ IRU  LQ DOO SDWLHQWV 7KH PHGLDQ

SUHVHQWLQJ DJH RI SHGLDWULF JODXFRPD SDWLHQWV ZDV  \HDUV 3DWLHQWV ZLWK V\VWHPLF DQG RFXODU DEQRUPDOLWLHV ZKR

KDG TODXFRPD ZHUH WKH VHFRQG PRVW FRPPRQ JURXS  Q       9LWUHRXVUHWLQRSDWK\ DQG YLWUHFWRP\UHODWHG

TODXFRPD ZDV WKH WKLUG FRPPRQ VXEW\SH  Q    

&RQFOXVLRQV &RQJHQLWDO JODXFRPD LV WKH PRVW SUHYDOHQW JODXFRPD VXEW\SH LQ KRVSLWDOL]HG SHGLDWULF SDWLHQWV

LQ 1DWLRQDO 2SKWKDOPRORJLFDO &HQWUH QDPHG DIWHU =$OL\HYD 7KH SUHYHQWLRQ DQG WUHDWPHQW RI WUDXPDWLF JODXFRPD

FDQ UHGXFH WKH LQFLGHQFH RI YLVXDO GDPDJH LQ GHYHORSLQJ FRXQWULHV &ORVH IROORZXS IRU JODXFRPD LV LPSRUWDQW

DIWHU SHGLDWULF FDWDUDFW VXUJHU\

.RUUHVSRQGHQVL\D oQ

0DKPXGRYD+ԥVԥQRYD 1LJDU $GLO TÕ]Õ DNDG XúDT J|] SDWRORJL\DVÕ ú|EԥVLQLQ KԥNLPRIWDOPRORTXɌɟɥ      

hQYDQ $= %DNÕ úΩK &DYDG[DQ No PΩKΩOOΩ 

(PDLO DGPLQLVWUDWRU#H\HD]  ZZZH\HD]Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə