Dərs vəsaiti kimi təsdiq edilib qrif verilmişdir baki "nurlan" 2012


Qısa liflərin miqdarının hesablanmasıYüklə 3.97 Mb.
Pdf просмотр
səhifə14/18
tarix23.06.2017
ölçüsü3.97 Mb.
növüDərs
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

7. 9. Qısa liflərin miqdarının hesablanması 
 
Qısa liflərin  faiz ilə miqdarı aşağıdakı tənlik ilə hesablanır: 
%
100
1
1
x
j
m
m
R
k
j
j


=

=
 
Burada: m
1

sortlaşdırdıqdan sonra ötürücü sıxıcıda qalan qısa 
lifl
ərin kütləsi, mq-la; 


=
k
j
t
j

ştapel qrupunda olan bütün liflərin miqdarı, 
Göst
ərilən misalda qısa lifin faizi bərabərdir: 
 

 
 
157 
 
%
1
,
15
)
(
8
,
29
100
5
,
4
=
=
cami
kütlanin
ştapeldaki
x
R
 
 
Qısa lif faizi 16-17 % qədər qəbul edilə bilər. 
Ştapelin kütləsi 30±5 mq (25 və ya 35 mq) ola bilər. Əgər bu 
kütl
ədən az və ya çox olarsa, onda yenidən ştapel hazırlamaq la-
zımdır. 
Uzunluğun  orta  kütləsi  vurma  üsulu  ilə  һesablanır.  Blankın 
birinci  sütununda  qrupların  lif  uzunluğunun  һəddi  mm  ilə  qeyd 
edilir.  İkincidə  qrupun  orta  uzunluğu  mm  ilə,  üçüncüdə  lifin 
kütləsini mq ilə, dördüncü ən yüksək kütlə qarşısında «0» yazılır 
və qalan sütunlar aşağıdakı  qayda  üzrə qeyd edilir (cədvəl 25).  
 
C
ədvəl 25 
T
əxmini orta çəki uzunluğu  variasiya əmsalı 
 
Qrupların 
uzunluq 
h
əddi, 
mm-l
ə 
Qrupların 
orta 
uzunluqları, 
mm-l
ə 
Qrupların 
kütl
əsi, 
qr. - la 
 
 
 
0-16 
16-18 
18-20 
20-22 
22-24 
24-26 
26-28 
28-30 
30-32 
32-34 
34-36 
36-38 
38-40 
11 
17 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
35 
37 
39 
4,5 
0,9 
1,1 
2,3 
1,9 
3,2 
3,8 
5,1 
3,1 
2,4 
0,8 
0,4 
0,3 
-9 
-6 
-5 
-4 
-3 
-2 
-1 

+1 
+2 
+3 
+4 
+5 
-40,5 
-5,4 
-5,5 
-9,2 
-5,7 
-6,4 
-3,8 

+3,1 
+4,8 
+2,4 
+1,6 
+1,5 
364,5 
32,4 
27 
36,8 
17,1 
12,7 
3,8 

3,1 
9,6 
7,2 
6,4 
7,5 

 
 
158 
 
Sütunda sıfırdan yuxarı olan cərgələrdəki rəqəmləri  «mənfi» 
və  sıfırdan  aşağı  olanları  isə  «müsbət»  işarələyirlər.  Sonrakı 
beşinci  sütunda  işarələri  nəzərə  alaraq  kütlənin  һasilinin  qiyməti 
cərgənin sıra nömrəsinə yazılır (L
m
).  
Dördüncü sütunun “0” qiym
ətinin  qarşısında,  beşinci  və 
altıncı sütunlarda da “0” yazılır. 
Altıncı  sütunda hər cərgədəki kütlənin hasilini cərgə  sıra 
nömr
əsi kvadratına yazılır (α
2
). 
 
Sonra    

=
=
k
j
j
mj
1
 
üçüncü sütundakı kütlənin mq ilə miqdarını və 
beşinci sütundakı göstəricilərin   

=
=
k
j
j
mj
1
α  yekunun işarələri nəzərə 
alınaraq  müəyyən edilir. Sonradan isə  altıncı  sütunun 
göst
əricilərinin cəmi  

=
=
k
j
j
mj
1
2
α
  
tapılır  və  nəhayət orta kütlə 
uzunluğu aşağıdakı tənliklə hesablanır: 
 


=
=
=
=
+
=
k
j
j
k
j
j
mj
x
mj
v
l
L
1
1
α
 
     
Bütün ştapelin kütləsi    5- ci sütunun  göstəricisi kütləsi 
 
mm
x
L
8
,
24
)
1
,
63
(
8
,
29
2
29
=

+
=
   
 
Lifin һamarlığının göstəricisi variasiya əmsalıdır. 
Variasiya əmsalını һesablamaq üçün əvvəlcədən dispersiyanı 
(G
2
) һesablayır və orta kvadratın (G) fərqini aşağıdakı tənlik üzrə 
tapırlar: 

 
 
159 
 
2
2
1
2
2
2
8
,
54
0
,
395
2
,
7
1
)
8
,
29
6
3981
7
,
528
(
8
,
28
4
)
1
,
63
(
8
,
29
4
7
,
528
1
8
,
29
2
1
mm
x
x
x
mj
mj
x
k
j
v
G
k
j
k
j
j
=
=


=


=

=
=


=
=
=
α
 
Orta kvadratik fərq mm-ə bərabərdir. 
Lifin hamar olmasını təmsil edən variasiya əmsalı: 
 
v
x
G
C
100
=
 
 
Burada:  C  
maksimal  kütləyə  malik  olap lif qrupunun 
uzunluğu, mm-lə; v - aralıq qrupların lifləri arasındakı fərq, mm-
lə, 
                               
%
8
,
29
100
8
,
24
4
,
7
=
=
x
C
 
 
lifin yaxşı һamarlığı 30%-ə qədərdir. 
 
7. 10. Lifin metrik nömr
əsinin təyini 
 
Lifin  uzunluq  miqdarının  vaһid  kütləyə  olan  nisbəti  metrik 
nömrəsi  adlanır.  Lifin metrik nömrəsi   
mq
mm
m
L
g
L
N
m
/
=
=
 
tənliyidir. 
Burada:  L - 
lifin uzunluğu, m - lifin kütləsi.  
Hazırda lifin eninə ölçüsünü müəyyən etmək üçün beynəlxalq 
miqyasda vaһid bir ölçü qəbul edilmişdir ki, ona “teks” deyilir. Bu 
ölçü  lifin  uzunluğunun    kütləyə  olan  nisbətini göstərir,  və  lifin 
qalınlığı adlanır. 

 
 
160 
 
L
m
T
3
10

=
q/km (teks) 
B
əzən lif mq/km-lə  göstərilir:   
L
m
T
6
10

=
  mq/km (mteks), 
y
əni milliteks.  Bir teks 1000 mteksə bərabərdir. 
Lifin eninin 
qalınlığı toxunan parçanın enindən kiçik olduğu 
üçün lifin 
qalınlığı çox zaman bu tənliklə göstərilir: 
L
m
T
6
10

=
  mq/km (m teks). 
Lifin metrik 
ölçüsü ilə onun qalınlığı arasında əlaqə vardır ki,   
bunu da 
aşağıdakı tənliklə ifadə edirlər: 
 
        
200
5000
100000
100000
=
=
ya
va
teks
N
T
m
mq/km 
və ya 
mteks.  Bu da lifin 
qalınlığını göstərir. 
                              
teks
km
q
N
T
m
/
100000
=
  
Toxunan  parçanın  qalınlığını  ölçdükdə  bu  tənlikdən,  lifin 
qalınlığını müəyyən etdikdə isə əvvəlki tənlikdən  istifadə olunur. 
Pambıq lifinin möһkəmliyi dedikdə onun qırılana (üzülənə) qədər 
maksimum yükə davam gətirməsi başa düşülür. 
Pambıq lifinin möһkəmliyi qram/qüvvə (qq) ilə işarə edilir. 
 
7. 11. Sıxıcı tipli ДШ - 3М (DŞ-3M) dinamometrlərində 
sayılmış liflərin qırılmasının təyini 
 
Sayılmış liflər, eni 2-3 mm-dən çox olmamaq şərtilə, bir dəstə 
şüşə üzərinə yığılır. Lifi şüşə üzərinə elə yığmaq lazımdır ki, cəmi 
500  ədəddən  çox  olmasın.  Lif  dəstələri  birləşdirilir  və  2-3 mm 
qalınlığında  şüşə  altına  yığılır.  Lif  dəstəsini  sıxıcının  arasına 
qoymamışdan əvvəl yaxşıça daranır, sonra sıxıçının bloku yığılır, 
disklər (dairəvi lövhələr) yerləşdirilir, vintlər (burma mıxlar) açar 
ilə açılır, sıxıcının traversini (bəndini) çevirir, lifi qoyur, traverslər 

 
 
161 
 
bağlanır, vintlər diskdəki qırmızı nöqtəyə qədər bərkidilir. Bundan 
sonra blok çıxarılır, stolun üzərinə qoyulur və bıçaq ilə lifin ətrafa 
çıxan kənarları kəsilərək tullanır, blok yenidən sıxıcı saxlayıçılara 
qoyulur,  DŞ-3M-in  qolu  açılır  və  lifin  qırılması  müəyyən  edilir. 
Bu  zaman  sıxıcıların  dişləyiçisi  laborant  tərəfəindən  yönəldilmiş 
olmalıdır.  Lif  qırıldıqdan  sonra  bloklar  açılır  və  qırılmış  liflərin 
dəstəsi çıxarılır. Lif dəstəsi digər bloklardan da qırıldıqdan sonra 
çıxarılır və һamısı ayrı-ayrılıqda çəkilir.  
Dinamometrin 
kompleksinə:  2  ədəd  sıxıcını  saxlayanlar (alt 
və  üst),  5  ədəd  presli  tipli  sıxıcı,  məngənə,  açar,  bıçaq daxidir. 
Sıxıcılar  3  һissədən  -  yuxarı  sıxıcı,  aşağı  sıxıcı  və  һər  ikisinin 
ortasında  yerləşən  3  mm  qalınlığında  döşənəcəkdən  ibarətdir 
(şəkil 55). Açar ştapelin sıxıcıda sıxılmasına kömək edir. Məngə-
nə  sıxıcının  bir-birilə  birləşməsini  təmin  etməklə  ştapelin 
sıxılmasına  imkan  yaradır.  Bıçaq  isə  ştapelin  sıxıcıdan  kənara 
çıxmış һissəni kəsmək üçündür. 
Pambıq lifinin orta ağırlıq yükünü tapmaq üçün bütün ştapel-
lərin qırılma yüklərinin cəmi aşaqıdakı tənlik ilə tapılır: 
      
n
Q
Q
Q
Q
Q
+
+
+
=

...
..........
3
2
1
üzülmə ağırlırı 
      
n
n
n
n
n
+
+
+
=

.
..........
3
2
1
liflərin miqdarı. 
Bir  lifin 
orta ağırlıqdan  qırılmasını qram-qüvvə (qq) ağırlığı 
(P
c
) 0,1 
dəqiqlikdə aşağıdakı tənliklə һesablayırlar: 


=
n
Q
Pc
 
Lifin 
orta  һəqiqi  qırılma  yükü  (P)  qq-  ilə  0,1  dəqiqliklə 
aşağıdakı qaydada һesablanır: 
692
,
0
Pc
R

 
Burada: 0,692- 
daimi  əmsaldır,  ştapel  qırıldıqda  oradakı 
liflərin  eyni  vaxtda  qırılan  һissəsini  göstərir.  Lifin  qalınlığı 
(mteks-l
ə) belə müəyyən edilir: 

 
 
162 
 
=
n
T
mc
15
0
1
6
 
Burada:

sınaqdan keçirilən bütün ştapelciklərdəki liflərin 
cəmi, 

mc 
- orta 
һissədə qırılmış kütlənin cəmi (sıxıcıda olan һissə, 
kənarları  kəsilib  tullanan  һissədən  başqa); 15 -  qırılma  yükünü 
müəyyən  etmək  üçün  ştapelin 
orta
sından kəsilmiş uzunluq. 
Bu uzunluq (15) blokun eni-
n
dən  (6  ədəd  yuxarı,  6  ədəd 
aşağı  sıxıcı  və  3  ədəd  döşəmə) 
ibarətdir. 
Lifin  nisbi 
qırılma  yükünü 
(R
o
)  qq
/tekslə  aşağıdakı  tənlik 
ilə müəyyən edirlər: 
T
R
R

0
 
Burada:  R- lifin orta 
һəqiqi 
qırılma  yükü,  (qq);  T-  lifin  qa-
lınlığı, (tekslə).  
Bu 
cur  һesablama  ikinci 
ştapeldə    də  aparılır  və  alınan 
nəticələrdən orta rəqəm çıxarılır. 
Analizin 
gedişi. İki ştapel  һazırlanır, onların əvvəl birincisi, 
sonra ikincisi analiz 
edilir və nəticələrdən orta rəqəm çıxarılır. Bu 
üsul ekspres 
adlanır. Belə ki, eyni vaxtda lifin һəm möһkəmliyi, 
һəm  də  qalınlığı  müəyyən  edilir.  Hesablamalar  getdikdən sonra 
onları  uzunluqlarına  görə  500-dən  artıq  olmamaq  şərtilə  şüşələr 
üzrə  birləşdirirlər.  Birləşdirdikdən  sonra  isə  nümunələr  bir  saat 
ərzində һidrostatiki şkafda saxlanır, sonra presli tipli sıxıcılarla - 
DŞ-3M dinamometrində analiz etməyə başlayırlar. DŞ-3M-lə işə 
başlamamışdan əvvəl  ciһazın һorizontal olmasını, saniyə ölçənlə 
əks yükün düşmə tezliyini və şkalanın “sıfırda” olması yoxlanılır. 
Şəkil 55.  Şopper dinamometri 
(DШ - 3М) 

 
 
163 
 
Əks yükün düşmə tezliyi 10 saniyə və şkala mütləq “sıfırda” (0) 
olmalıdır. 
Bu  yoxlamadan  sonra  qruplar  üzrə  qırılmarın  һesabatı  apa-
rılır. 
7. 12. Torzion, analitik t
ərəzilərinin və digər köməkçi 
cihazların quruluşu 
 
Polşa konstruksiyalı  torsion tərəzinin sağ qolu tərəfində şkala 
göst
əricisi,  sol tərəfində  isə  tərəzini “0” vəziyyətinə  düzəltmək 
üçün qol yerl
əşir (şəkil 56). 
“WA”-31 tipli analitik t
ərəzi.  Bu  tərəzi  daha universal ol-
maqla onlarda 200 qr. q
ədər ağırlığı olan maddələri çəkmək mü-
mkündür (şəkil 57). Burada şkalanın bir bölgüsü 0,1 mq.-a bəra-
bərdir. 
T
ərəzini bir və ya  iki qolu ilə işə salmaq olur (hər tərəfdən 
bir qol). 
İşə saldıqda dərһal lampa yanır və şkala işıqlanır. Sol tə-
rəfdən qramlar, sağ tərəfdən isə milliqramlar һesablanır. Şkalada 
bir başa 10 mq. yığmaq  mümkündür. 
Cəmi  200 qr. çəkmək olar və  belə  çəkilir (199 ± 990 + 10 
mq). 
Tərəzinin  üfüqi vəziyyətə  vintlər  vasitəsilə  keçirilir.  Əgər 
şkalada  əqrəb  sıfırla  düz  gəlməzsə,  onda onu vint vasitəsilə  ni-
zamlamaq 
lazımdır. Laboratoriyada texniki tərəzilərdən (şəkil  58) 
d
ə istifadə etmək olar. 
Şəkil 56. Torzion  tərəzilər 
Şəkil 57. “WA” - 31  
tipli analitik t
ərəzi 
 

 
 
164 
 
 Hiqrometr 
və  hiqroqraflar.  Laboratoriyaların  һavasının 
nis
bi rütubəti 65% ± 2 və temperatur isə 20 °C ± 2 olmalıdır. 
Temperaturu 
və nisbi rütubəti   ölçmək üçün bu ciһazlar işlə-
dilir:   
tüklü  һiqrometr  və  saat  mexanizmi  ilə  qurulduqda  bir  və 
s
əkkiz gün işləyə bilən һiqroqraflar. Bu cihazın barabanındakı saat 
mexanizmi kağız ilə birlikdə barabanın özünü hərəkətə gətirir və 
yazan cihaz n
əmliyi müddətlərə  görə  qeyd edir. Nəmliyi  kağız 
üz
ərində 10 %-dən 100 % qədər yazmaq mümkündür. 
Termoqraf. Bu
nun quruluşu (şəkil 59; 60)  һiqroqrafa oxşar-
d
ır,  lakin  termohiqroqrafla  һəm  temperatur,  һəm  də  һavanın 
nəmliyi qeyd edilir.   
Assmanın  psixrometri.  Assmanın  psixrometri iki ter-
mometrdən ibarətdir, onlardan biri adi, digəri isə nəmləndiriləndir 
(nəmlənmə pambıq parça köynəyi vasitəsilə aparılır). Onun yuxarı 
tərəfində  ventilyator  düzəldilib,  transformator  vasitəsilə  şəbəkə-
dən  qida  alır  (şəkil 61).  Psixrometr  saxlayıcısı  vasitəsilə  divara 
asılır.  Hesablama  ciһazın  yanından aparılmalıdır.  Onun  üzərinə 
əyilmək olmaz, əksnə əgər onun üz-
ərinə  əyilərsə  o  zaman mikroiqlim 
pozular  v
ə  məlumat  düzgün  alın-
maz. 
Termometr  parça  köynəyi  vasi-
təsilə  distillə  edilmiş  su  ilə  xüsusi 
sınaq  şüşəsində  isladılır  və  4-5  də-
qiq
ə orada saxlanılır, ventilyator işə 
salınır  və  sonra  temperatur  һesab-
lanır.  Cədvəl  vasitəsilə  quru termo-
metrin  göstərişinə  əsasən  düzəliş 
verilir v
ə fərqi һesablanır. Cədvəldə 
adi termometrin göst
əricisinin dia-
pozonu  tapılır,  sonradan  fərq  çıxılır,  nəһayət  adi  termometrin 
göst
əricisi  ilə fərqin xətlərinin  kəsişdiyi nöqtədə  nəmliyin dərə-
cəsi müəyyənləşdirilir. 
Cihazı neytral yerdən (pəncərə, soba, qapı və s. yerlərə yaxın 
olmayan) asmaq lazımdır. Ölçü aparıldıqdan sonra cihazı mütləq 
Şəkil 58. SF- 400 markalı 
texniki t
ərəzi 

 
 
165 
 
qlafının  içərisinə  yığmaq  lazımdır.  Termometrin  köynəyini ölçü 
üçün b
ir  dəfə  isladırlar.  Əgər  һssablama  zamanı  düzgün  rəqəm 
alınmazsa  və  ya  yaddan  çıxarsa  onda  təzə  köynək  göturülür,  o 
yenidən isladılır və olçü aparılır. 
 Termometr 
isladılan  vaxt ona mavi qalpaq bərkidilir. Ass-
manın psixrometri etalon kimi işlədilir. 
Hiqrostatik 
şkaf.  Bu  şkaf  laboratoriya  eksperimentini  və 
tədqiqat  işini  daimi  nəmlik  şəraitində  aparmaq  üçündür.  Onun 
quruluşu nisbi rütubətin səviyyəsinin 80%-ə qədər çatdırmağa im-
kan verir. 
Şkaf һiqrostatik kameradan, nəmləndirici və təizimedici qur-
ğudan ibarətdir (şəkil 62). 
Kamerada  4  ədəd  çıxarıla  biləcək  (һərəkət  edən)  yeşik  var, 
on
lara  nəmlənəcək  materialları  yerləşdirirlər.  Əgər  nəmlənəcək 
material çox olarsa, onda yeşiklərin 
bir neçəsi çıxarılır və iş kamerasının 
bütün 
һəçmi  tutacaq  qədər  nəmliyi 
təyin  olunacaq  material  ilə  dol-
durulur.  Şkafa  qapalı  sistem  üzrə 
daimi  nəm  һava  üfürülür.  İş  kame-
rasında  ventilyator vasitəsilə  sov-
rulan  һava  su  ilə  dolu  rezervuar 
(boçka, ç
əllək) içərisinə verilir. Re-
zervuarda hava cunadan düz
əldilmiş 
n
əmli filtirdən keçikdə nəmlənir və 
kameraya keçir. Havanın nisbi rütubəti istənilən dərcəyə çatdıqda 
su il
ə dolu boçka sirkulyasiya sistemindən aralandırılır. 
N
əmliyin avtomatik nizamlanması, kontakt hiqrometr və rele 
blokundan ibar
ət olan tənzimləyici sistem vasitəsilə  olur.  İş 
kamerasında  temperaturun  azaldılması  üçün  şkafda  soyuducu 
sistem vardır. Bu soyuducu su şəbəkəsinə birləşdirilir və soyuq su 
il
ə soyudulur. Sonradan şkafa  birləşdirilmiş qızdırıcı vasitəsilə tə-
cili qurutma 
aparılır. Kameranın nəmlənməsinə su boçkasının da-
xilind
ə olan nasos vasitəsilə su güzgüsü üzərinə suyun püskürül-
m
əsi ilə nail olunur. Şkafda nəmliyi 80%-ə qədər qaldırmaq müm-
Şəkil 59. Termohiqroqraf  
TZ - 15 

 
 
166 
 
Şəkil 60. Termohiqroqraf 
TZ - 18 
 
kündür. Lakin su şəbəkəsini soyuducuya  birləşdirdikdə  isə nisbi 
rütub
əti 90 %- ə çatdırmaq olar. 
Şkafın  işlədilmə  qaydası.  İşə  başladıqda  şkafı  elektrik 
şəbəkəsinə  birləşdirmək  lazımdır.  Bu  vaxt  elektrik  cərəyanın 
keçm
əməsi üçün cihaz torpaqla birləşdirilməlidir. Odur ki, şkaf üç 
m
əftilli  kabel,  ştapel  yabası  və  müdafiə  kontaktı  ilə  təmin 
olunmuşdur. Cihazı şəbəkə rozetkasına  birləşdirmək üçün mütə-
x
əssis (elektrik mantiyoru) olmalıdır. Şkaf aşağıdakı qaydada işə 
salınır: 
1. Boçka distill
ə  edilmiş  su  ilə  (yuxarı  meniskə  qədər) dol-
durulur. Su doldurulan göz nasosun v
ə  mühərrikin  oxlarına  ən 
yaxın  məsafədə  qurulur və  qayka 
vasit
əsilə bərk bağlanır. 
2. Hiqrometrik h
ərəkət edən 
göst
əricini  fırlayaraq  istənilən 
n
əmliyə  düzəldirlər. Birləşdirici 
qolu “birl
əşib”  “0”  vəziyyətinə 
g
ətirməklə şkafı şəbəkə ilə birləş-
dirilm
əli (nəzarət lampası yandıq-
da cihaz birl
əşmiş hesab olunur). 
3. T
ədqiq ediləcək material 
kameranın  iş  meydançasına  yer-
l
əşdirilir. Kiçik və az çəkili nümu-
n
ələr  bir  başa  yeşiklərin içərisinə 
yığılır,  müəyyən  ağırlığa  malik  olanlar  isə  yeşiyin  yan 
div
arlarında olan çəngəllərdən asılır. 
4.“N
əmlik sisteminin” birləşdiricisi elektirik  şəbəkəsinə bir-
l
əşdirilir.  Bu  müddətdə  nəmlik sisteminin  mühərrikinin ven-
tilyatoru v
ə  nasos  işləyərək kamerada  nəmliyi artırır.  Nəmlik 
ist
ənilən dərəcəyə çatdıqdan sonra sistem keçirilir (işdən çıxarılır) 
v
ə həmin müddətdən kamerada istənilən nəmliyin verilməsi avto-
matik ola
raq  nizamlanır. 

 
 
167 
 
Yüksək nəmlik rejimində işləyərkən, xüsusən  ətraf mühitdə 
n
əmlik az olarsa kameranın iş meydançasını soyutmaq  üçün so-
yu
ducunu işə salmaq lazımdır. Bunun  uçün soyu-
ducu  rezin  boru 
vasitəsilə  su  şəbəkəsinə 
birləşdirilir  və  oradan  soyuq  su  buraxılır.  İş 
müddətində  nəmlik  rejimi  ətraf  müһitdəki 
nəmlikdən  az da olsa aşağı  olarsa,  şkafın  daxili 
һavasının  qurumasına  səbəb  ola bilər. Su çəlləyi 
daimi olaraq su il
ə dolu olmalıdır (suyun səviyyəsi 
ç
əlləkdə  qeyd  olunan  yuxarı  və  aşağı  nişanənin 
arasında olmalıdır). 
Ciһaza  qulluq.  İş  qurtardıqdan  sonra  şkaf 
təmizlənir  və  qurudulur.  Yeşiklərin  һavalanması 
üçün onlar
ı yarı örtmək lazımdır. 
 
7. 13. Xam pambığın nəmliyinin  təyini 
 
Pambıqtəmizləmə  zavodları  və  tədarük mən-
t
əqələri təsərrüfatlardan xam pambığı qəbul edər-
k
ən ilk növbədə onu nəmliyə  görə qiymətləndirirlər. Buna görə 
d
ə  xam  pambıq  qəbul olunarkən onun nəmliyinə  xüsusi fikir 
verilm
əlidir. Nəmlik normadan artıq olduqda xam pambıq bunt və 
ya tayalarda saxlanark
ən tez xarab olur, lifin nöqsanları artır ki, bu 
da toxuculuq s
ənayesində istehsal olunan materialın keyfiyyətinə 
t
əsir etməklə, toxuculuq maşınların  tam  güclə  işləməsinə  mane 
olur. Buna gör
ə də xam pambıq qəbul olunarkən onun nəmliyini 
bilm
ək lazımdır. 
Normal  şəraitdə  xam  pambığın  nəmliyi  qozaların  simpodial 
budaqlarda yerl
əşdiyi yerdən asılıdır. 
Bitkinin  yuxarı  hissəsində  və  simpodial  budaqlarının  peri-
ferik hiss
əsində  yerləşən  qozalardan  yığılmış  xam  pambıqda 
n
əmlik artıq olur. Həmin yerlərdəki qozalar tam yetişməmiş oldu-
ğu  üçün  başqa  qozalara  nisbətən nəmlik  artıq  olmaqla  digər 
göst
əricilər də aşağı olur. 
Şəkil 61. 
Assmanın  
psixrometri 

 
 
168 
 
N
əmliyin  artıq  olmasını  əsas səbəblərindən biri  məhsul 
yığımı  ərəfəsində  suvarmanın    aparılmasıdır    ki,  bu  zaman  lifin 
yetişkənliyi gecikir. Xam pambığın  nəmliyinin  artıq  olmasının 
əsas səbəblərindən biri də məhsul yığımı zamanı yağmurların nor-
ma
dan artıq olmasıdır. Nəmlik artıq olduqda lifdə “şirə” xəstəliyi 
yayılmağa başlayır. 
Xam  pambığın  nəmliyi (eləcədə  lif və  toxumun) onda  olan  
n
əmliyin qurudulma vasitəsilə çıxarılmasına deyilir. 
Xam pambığın nəmliyini I Л-2 və ya ВТС-ВТ markalı vak-
uum termon
əmlikölçəndə  (vakum  termovlaqomerdə) və  ya 
quruducu şkafda təyin edilirlər. 


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə