Cqbk -nin Az rbaycanda Geni L ndirilm si Layih si traf Mühit V Sosial Sah y t sirin Qiym tl ndirilm siYüklə 3.23 Mb.
Pdf просмотр
səhifə31/35
tarix23.06.2017
ölçüsü3.23 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35

1.2  
stinadlar 
 
S n din Ad  
ÜST-nin Havan n Keyfiyy tin  dair T limatlar , Beyn lxalq S n d, 2005-ci il
 
ÜST Avropa üzr  Havan n Keyfiyy tin  dair T limatlar, 2-ci N
r, 2000-ci il
 
BK-nin Havan n Keyfiyy t Standartlar  üzr  Normalar, 2007-ci il
 
A -nin  traf Havan n Keyfiyy tin  dair Direktiv, 2008/50/AK
 
BMK-nin Ümumi  MSS üzr  T limatlar , 2008-ci il
 
ÜST  cmada S s-küy  dair T limatlar  (1999-cu il)
 
BS-5228-1;2009: Tikinti v  aç q sah l rd  s s-küy  v  vibrasiyaya n zar t 
üzr  tikinti norma v  qaydalar  – Hiss  1: S s-küy 
BS-5228-1;2009: Tikinti v  aç q sah l rd  s s-küy  v  vibrasiyaya n zar t 
üzr  tikinti norma v  qaydalar  – Hiss  2: Vibrasiya 
A -nin 
h r Çirkab Sular n n T mizl nm si üzr  Direktivi (91/271/A B) 
BK-nin 
h rin Tullant  Sular n n T mizl nm si üzr  Normalar  (1995-ci il) 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
221 
 
S n din Ad  
BMK-nin  MSS Sektoru üzr  T limatlar : Quruda Neft v  Qaz Layih l ri, 2007-
ci il 
A -nin t miz suda ya ayan bal qlar üzr  direktivi (2006/44/AK) 
Çirkl nmi  Torpaq Sah l rinin  dar  olunmas  üzr  Nümun  Prosedurlar 
(CR11) (DEFRA v   traf Mühit Agentlik, 2004-cü il) 
B rpa H d fl ri üzr  Metodologiya: Torpaq sah l rinin Çirkl nm si üzr  
Hidrogeoloji Risk Qiym tl ndirm si ( traf Mühit Agentliyi, 2006-c  il) 
 
1.3 QISALTMALAR 
V  T R FL R 
 
xtisarlar/Q saltmalar  T sviri 
OBT Oksigen  Bioloji T l bat 
CO Karbon 
Monoksid 
OKT Oksigen  Kimy vi T l bat 
A  Avropa 
ttifaq  
BMK Beyn lxalq Maliyy  Korporasiyas  
NO2 Azot 
Dioksid 
BH B rk Hiss cik 
SO2 Kükürd 
Dioksidi 
ÜST Ümumdünya 
S hiyy  T
kilat  
Zn Sink 
 
1.4   Layih nin Havaya Emissiyalar üzr  Standartlar  
Tikintid  istifad  olunan v  h l  mü yy n olunacaq yand rma avadanl qlar  BMK-nin Ümumi 
MSS Qaydalar ndak  müvafiq standartlara cavab ver c k (2007-ci il). 
 
1.5  
Layih nin  traf Havan n Keyfiyy t Standartlar  
 
C dv l 1-1: Layih nin  traf Havan n Keyfiyy t Standartlar  
Parametr 
T klif olunan CQBKG Layih si üzr  
Standart 
CQBKG Standart n n 
M nb yi 
NO
2
 
40 g/m3 orta illik (insan sa laml

30 g/m3 orta illik (ekosisteml r)1  
200 g/m3 orta saat 
 
ÜST DB3/BK BK2 
ÜST4/DB 
Benzin 
5  g/m3 orta illik 
BK2 
CO 
100,000 g/m3 15 d qiq  üçün 
60,000 g/m3 30 d qiq  üçün 
30,000 g/m3 1 saat üçün 
10,000 g/m3 maksimum günd lik orta 
8-saat 
 
ÜST4 ÜST4 ÜST4 ÜST4 
ÜST4/BK2 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
222 
 
Parametr 
T klif olunan CQBKG Layih si üzr  
Standart 
CQBKG Standart n n 
M nb yi 
BH10 
20 g/m3 orta illik 
50 g/m3 24-saat orta (ild  3 günd n 
çox olmayacaq, 99 prosentil) 
 
ÜST/DB3 ÜST/DB3 
BH2.5 
10 g/m3 orta illik 
25 g/m3 24saat orta 
 
ÜST/DB 3 ÜST/DB3 
Qeyd: Mövcud  traf havan n keyfiyy t s viyy sinin layih  ba lamadan önc  yuxar dak  
standartlar  keçdiyi mü yy n olunduqda (ola bilsin ki, layih y  aid olmayan emissiya 
m nb l rinin tör tm si n tic sind ), layih  onun n zar tind n k nar amill r  gör  bu 
standartlara cavab verm y  bil r. Bu hallarda, havan n keyfiyy tin   t sir ed n layih d n 
k nar amill ri diqq td  saxlamaqla, layih   traf havan n keyfiyy t s viyy sini n z r  alacaq, 
layih nin havaya emissiyalar n  azaltmaq üçün laz mi praktik add mlar atacaq. 
stinad: 1. Ekosisteml r üzr  havan n keyfiyy t m qs dl ri 250000-d n çox  halisi olan 
razid n 20 km-d n çox v  5000  halisi olan s naye m nb l ri, magistral yollar  v  tikil n 
razil rin 5 km-d n art q hiss sin  t tbiq olunmal d r. 
2 BK-nin Havan n Keyfiyy t Standartlar  üzr  Normalar 2010-cu il, BK-nin Havan n Keyfiyy t 
Strategiyas   v  BK-nin  traf Mühit üzr  Agentliyinin H1  traf Mühit Riskinin 
Qiym tl ndirm si üzr  T limat,  lav  F, Havaya Emissiyalar 
3 ÜST, Havan n Keyfiyy tin  dair T limatlar, Beyn lxalq S n d, 2005-ci il; BMK-nin  MSS 
üzr  Ümumi T limatlar  (2007-ci il) 
4 ÜST Avropa üzr  Havan n Keyfiyy tin  dair T limatlar, 2-ci N
r, 2000-ci il 
 
traf havan n keyfiyy t standartlar na  traf mühitd   halinin m ruz qald
 yerl rd  nail 
oluna bil r. Bunlara ya ay  binalar , m kt bl r v  x st xanalar daxildir. 
 
1.5  
Layih nin  traf S s-küy  N zar ti Standartlar  
 
1.5.1   Daimi s s-küy m nb l ri 
 
C dv l A-2 Layih nin  traf s s-küy Standartlar  (Daimi s s-küy) 
S s-küyün H ddi 1 (reseptorlarda t tbiq 
olunur) 
dB(LAeq) -  nsan qula n n e itdiyi s s 
m nb l rinin d yi k nliyini  ks etdirm k 
üçün istifad  olunan orta qiym t, 
ölçülmü  davaml  ekvivalent s s t zyiqi 
s viyy si 
S rb st sah  nominal  (LAr,Tr)2 
Gündüz vaxt  (07:30-23:30) 
50 
S rb st sah  nominal  (LAr,Tr) 2,3 
Gec  vaxt  (23:00-07:00) 
42 
Yataq otaqlar n n fasad  (LAmax, fast) gec  
(23:00-07:00)  
60 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
223 
 
S s-küyün H ddi 1 (reseptorlarda t tbiq 
olunur) 
dB(LAeq) -  nsan qula n n e itdiyi s s 
m nb l rinin d yi k nliyini  ks etdirm k 
üçün istifad  olunan orta qiym t, 
ölçülmü  davaml  ekvivalent s s t zyiqi 
s viyy si 
Bo ulmu  d r c l m  s viyy si (LAr,Tr) 
s s-küyün ötürülm sinin mütl q h dl ri 
keçdiyi yerd  fon s s-küyü 3dB-d n art q 
keçmir.  
 
1 Bu h dl r fövq lad  v  ya gözl nilm z hadis l r  t tbiq olunmur. 
2 LAr,Tr = bo ulmu  nominal s viyy , yaln z sah d ki s s-küy v  tonun düz li i
 
3 BK-nin t limat  bunu 45dB(A) fasad s viyy si kimi göst rir, davaml  cihazlar  saxlamaq 
üçün buna s rb st sah d  düz li  olunmu dur. 
stinad: BMK-nin ” MSS üzr  Ümumi T limatlar ’, 2007-ci il:  traf Mühit, 1.7; BK; IPPC H3 
(Hiss  1 v  2) Üfüqi t limat Qeydi (2002 v  2004-cü ill r). 
 
1.5.1.1 Yar m-daimi s s-küy m nb l ri 
Yuxar dak  standartlar (C dv l 1-2) daimi layih  obyektl rin   t tbiq olunur, tikinti 
f aliyy tl rin  deyil. Layih , müv qq ti obyektl r olmas na baxmayaraq, istifad  müdd ti 
rzind  daimi s s-küy yarada bil c k tikinti dü
rg l rind  bu standartlara nail olma a dair 
könüllü q rar vermi dir. Misal üçün, elektrik generator avadanl qlar  dü
rg nin i l diyi 
müdd td  daimi i l y  bil r. Yuxar dak   s s-küy standartlar  tikinti dü
rg l rinin 
yax nl
nda h ssas reseptorlara t tbiq olunur. Bu standartlar h r hans  dig r tikinti 
f aliyy tl rin  t tbiq olunmur. 
 
1.5.2  
Müv qq ti S s-Küy M nb l ri 
Tikinti zaman  s s-küyün yay lmas  BS5228-1 (2009), E3.3 uy un olaraq qiym tl ndiril c k. 
Nümun  Metodu 2: 5dB(A) d yi ikliyi Bu metodda göst rildiyi kimi, a a dak   s s-küy 
standartlar  bir ay v  ya daha çox müdd td  tikintinin s s-küy f aliyy tl rin  t tbiq olunur. 
 
Tikintinin yaratd
  s s-küy s viyy l ri, yaln z tikinti s s-küyünd n gündüz vaxt , ax am 
vaxt  v  gec  vaxt  dövrl rind  uy un olaraq 65 dB, 55 dB v  45 dB LAeq daha a a  cüzi 
h miyy tli art m 
rti il , 5dB v  ya yuxar , tikintid n 
vv lki 
traf s s-küy   q d r 
artmayacaq.  
 
 Lakin  s s-küy s viyy l rinin bu s viyy l ri keçm si proqnozla d r ld
 halda, 
proqnozla d r lan s s-küy s viyy l rini, s viyy l rin keç c yi müdd ti v   s s-küyün 
mümkün q d r a a  olmas n   t min etm k m qs dil   t tbiq olunmu  potensial t sir 
azaltma t dbirl rini ba a dü m k üçün risk qiym tl ndirm si apar lacaq. 
 
1.6  
Layih nin Vibrasiya üzr  Standartlar  
Vibrasiyan n insanlara narahatl q v  binalara z d  vurmaq potensial  var. Layih  
Vibrasiyaya n zar t üzr  5228-2009 Britaniya Standart  Hiss  2-nin prinsipl rin  riay t 
etm li v  vibrasiyaya insanlar üçün m qbul v   a a dak   t limat qiym tl rin  uy un, 
binalara z d  vurma ehtimal  olmayan s viyy l rd  n zar t etm y  çal acaq: 
 
C dv l A-3 Layih nin Vibrasiya Standartlar  
Standart 
Reseptor 
Vibrasiya h dl ri mms-1 (ppv) 
Britaniya Standart  5228, 2009 
- Hiss  2: 
S s-küy v  vibrasiyaya 
n zar t üzr  Tikinti Normalar  
Tikinti v  aç q sah l rd  
Vibrasiya 
Binalardak  
insanlar 
1.0 mms-1 ya ay  mühitl rind  bu s viyy d  
vibrasiyan n naraz l a s b b olaca  görünür,  
Lakin sakinl r   vv lc d n x b rdarl q v  izahat 
verilmi s , dözül  bil r. 
10 mms-1 Vibrasiyan n bu s viyy sin  m ruz 
qalma çox q sa müdd td n bir q d r art q davam 
etdikd , dözülm z ola bil r. 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
224 
 
Standart 
Reseptor 
Vibrasiya h dl ri mms-1 (ppv) 
Britaniya Standart  5228, 2009 
- Hiss  2: 
S s-küy v  vibrasiyaya 
n zar t üzr  Tikinti Normalar  
Tikinti v  aç q sah l rd  
Vibrasiya 
Armaturlanmam  
v  ya yüngül 
karkas 
konstruksiyal  
Ya ay  v  ya 
yüngül 
kommersiya 
növlü binalar 
Bunlardan yuxar  olduqda, binalara cüzi z d  
vura bil c k h dl r:  
4 Hz-d  15 mms-1  
15 Hz-d  20 mms-1  
40 Hz-d  50 mms-1  
15 Hz-d  20 mms-1  
V  yuxar  artaraq 
Daha  trafl  m lumat üçün Britaniya Standartlar na istinad edin 
Qeyd: Layih y  ba lamazdan önc , mövcud fon titr yi   s viyy l rinin yuxar dak  
standartlar   a d
 mü yy n edildikd  (ola bilsin ki, layih y  aid olmayan m nb l rin 
yaratd
), o zaman layih  onun n zar tind n k nar amill r  gör  bu standartlara cavab 
verm y  bil r. Bel  hallarda layih , vibrasiyaya m ruz qalan layih d n k nar amill ri n z r  
almaqla, vibrasiyan n s viyy l rini n z rd  tutacaq, layih nin vibrasiya yaratmas n  
azaltmaq üçün mümkün praktik add mlar  atacaq.  
 
1.7   Çirkab sular n at lmas   
 
1.7.1   Sanitar tullant lar n at lmas  üzr  Layih nin Standartlar  
Bu standartlar t mizl nmi  sanitar atq lar n n s th sular na at lma m nt q sind   t tbiq 
olunur. 
 
C dv l A-4 Sanitar Kanalizasiyan n Bo ald lmas  üzr  Layih nin Standartlar  
Parametr 
Layih nin Standart  
pH 6-9 
Oksigen  Bioloji T l bat (OBT) (5) (mq/l) 
25 
Oksigen  Kimy vi T l bat (OKT) (mq/l) 
125 
Azotun ümumi miqdar  (mq/l) 
10* 
Fosforun ümumi miqdar  (mq/l) 
2* 
Ya  v  sürtkü ya  (mq/l) 
10 
As l  b rk hiss cikl rin ümumi miqdar  
(ABHÜM) (mq/l) 
35 
Kolikobod bakteriyalar ( n mümkün 
r q m)/100ml 
400 
Temperatur 
Elmi c h td n yarad lm  qar d rma 
zonas n n k nar nda  traf temperatur 
3°C-d n yuxar  artmayacaq 
stinad: BMK-nin ” MSS üzr  Ümumi T limatlar ’, 2007-ci il:  traf Mühit, Bölm  1.3;  stinad: 
AB-nin 
h rin Çirkab Sular n n T mizl nm si üzr  T limat  (1991-ci il) v  BK-nin 
h rin 
Çirkab Sular n n T mizl nm si üzr  Normalar  (1995-ci il) 
*Fosfor v  Azot normalar   q buledici mühitin bataql qla maya h ssas olub-olmad
n   v  
t hlük li s viyy l rin h ddi a a bil c yini mü yy n etm k m qs di il  riskin 
qiym tl ndirilm si n tic l rin   saslanaraq, t tbiq olunacaq.  
 
1.7.2  
S naye Çirkab Sular n n At lmas  üzr  Layih nin Standartlar  
S naye çirkab sular na bütün emal, s naye, hidros naq v  sel sular  aiddir (Bölm  11-d  
mü yy n olunur). Bu standartlar s naye çirkab sular n n s th sular na at ld
 yerl rd  t tbiq 
olunur. 
 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
225 
 
C dv l A-5 S naye Çirkab Sular n n At lmas  üzr  Layih nin Standartlar  
Parametr 
CQBKG üzr  t klif olunan Standart 
pH 6-9 
OBT (5) (mq/l) 
25 
OKT (mq/l) 
125 
Ya  v  sürtkü ya lar  (mq/l) 
10 
Karbohidrogen t rkibinin 
ümumi miqdar  (mq/l) 
10 
Fenol (mq/l) 
0.5 
As l  b rk hiss cikl rin ümumi 
miqdar  (ABHÜM) (mq/l) 
35 
Sulfidl r (mq/l) 

Xloridl r (mq/l) 
600 mq/l (orta), 1200 mq/L (maksimum) v  ya 
torpa n duzlulu unu 5%-d n çox d yi m k 
Temperatur 
S viyy l r mümkün q d r a a  olmal d r v  q bul 
ed n suyun keyfiyy tini  ks etdirm lidir. 
Q bul ed n suyun temperaturunu 1°C-d n art q 
d yi m m k, at lma üçün yuxar  temperatur h ddi 
40°C-dir 
A r metallar (ümumi miqdar ) 
(mq/l) 

stinad: Sahild  Neft v  Qaz k m rl rinin Tikintisi üzr  BMK-nin  traf Mühit, Sa laml q v  
m yin T hlük sizliyi üzr  T limatlar  (Aprel 2007-ci il); BK-nin Emal Sektoru üzr  T limat 
Qeydi FHQCTP 1.02  
 
1.7.3   Torpaq sah l rin  at lmalar 
Drenajlar yaln z t mizl nmi  sanitar, sel sular  v  ya potensial hidros naq sular n n at lmas  
üçün istifad  olunacaq. Ax nt lar n torpaq sah l rin  at ld
 bütün v ziyy tl rd  torpa a 
potensial t sirl r, qrunt sular   v   s th sular  qiym tl ndiril c k. Drenajlar üzr , ax nt n n 
suya çatd
 yerd  C dv l A-4 v  C dv l A-5-d  olan standartlar t tbiq olunacaq. At lman n 
su resurslar na cüzi t sirind n çox olmad
n n t min edilm si iki m rh l li ara d rma t l b 
edir: 
 
 
Birinci halda torpa n fiziki c h td n su ax nlar n  t min etm  tutumu ara d r lacaq. 
Çirkab ax nt lar  yerl
dirm k tutumu bax m ndan onlar n xüsusiyy tl rini mü yy n 
etm k üçün (bo  torpaq çat-çat torpa a qar ) sah d  nümun  çuxurlar  qaz lacaq 
v  üst qat nda torpa a suyun s zd r lmas  apar lacaq. 
 
kincisi,  n yax n qrunt su m nb yin  potensial t sirl ri mü yy n etm k üçün risk 
qiym tl ndirm si apar lacaq. BK-nin  traf Mühit Agentliyi t r find n (1.8-d  oldu u 
kimi) tövsiy  olunanlar il  eyni analitik h ll yollar ndan istifad  edil n üsul t tbiq 
olunacaq 
 
1.7.4  
Layih nin  traf S th Sular n n Keyfiyy t Standartlar  
 
traf suyun keyfiyy t standartlar  günd lik at lman   q bul ed n s th sular na t tbiq olunur, 
y ni t mizl nmi  kanalizasiya ax nt s , n zar t olunan çirkab su ax nt lar  (tikinti 

rg l rind n, sel sular  drenaj sisteml rind n) v  hidros naq sular  (monitorinq proqram  
üzr   lav  D-y  istinad edin). 
 
C dv l A-6: Layih nin Suyun M nb d  Keyfiyy t Standartlar  
Parametr 
Bölm  
MKS Q z lbal ql  
Sular 
MKS Karp bal ql  
sular 
pH 
 
6-9 6-9 
OBT (5) 
mq/l 
   3 
   6 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
226 
 
Parametr 
Bölm  
MKS Q z lbal ql  
Sular 
MKS Karp bal ql  
sular 
Karbohidrogen 
t rkibinin ümumi 
miqdar  
 Neft 
m hsullar  a a da göst ril n miqdarlarda 
suyun t rkibind  olmayacaq:- Suyun s thind  
görün n nazik p rd  yaratd qda v  ya su ax nlar  
v  göll rin yataqlar nda örtük yaratd qda - Bal a 
a kar “karbohidrogen” tam  verdikd  - Bal qda 
z r rli t sirl r yaratd qda 
Fenollar  
 Bal
n dad na k skin t sir ed n 
konsentrasiyalarda mövcud olmayacaq 
As l  b rk 
hiss cikl rin ümumi 
miqdar  (ABHÜM) 
mq/l 
 25 
   25 
Nitritl r (mq/l NO2) 
mq/l 
   0.01 
 0.03 
H ll olmu  Cu (mis) 
Suyun güman 
edil n s rtliyi 
100mq/l CaCO3 
mq/l 
 0.04 
 0.04 
Zn mq/l (suyun 
güman edil n 
s rtliyi 100mq/l 
CaCO3) 
mq/l 
 0.3 
 1.0 
H ll olunmu  
oksigen (mq/lO2) 
mq/l Vaxt n 50%   9, vaxt n 
100%   7 
Vaxt n 50%   8, vaxt n 
100%   5 
onla d r lmam  
ammonyak mq/l 
NH3 
mq/l 
 0.005 
 0.005 
Ammonyak n 
ümumi miqdar  
(mq/l NH4) 
mq/l 
 0.04 
 0.2 
Xlorun qal q 
miqdar  (mq/l 
HOCl) 
mq/l 
 0.005 
 0.005 
*bu standartdan azalmalar mümkündür  g r, misal üçün, istisna olaraq hava v  ya t bii 
z nginl
dirm  ba  ver rs . 
Qeyd: Layih  ba lamazdan önc  mövcud suyun keyfiyy t s viyy l rinin yuxar dak  
standartlar  keçdiyi mü yy n olunduqda (ola bilsin ki, layih y  aid olmayan tullama 
m nb l rind n), o zaman layih  onun n zar tind n k nar amill r  gör  bu standartlara 
cavab verm y  bil r. Bel  hallarda layih  suyun keyfiyy tin   t sir ed n layih d n k nar 
amill ri diqq td  saxlamaqla, suyun keyfiyy t s viyy l rini n z r  alacaq, layih nin suya 
tullant lar n  azaltmaq üçün mümkün praktik add mlar  atacaq. Layih  C dv l 1-4 v  C dv l 
1-5-d  yuxar dak  at lma standartlar na riay t etm y  davam ed c k.  
stinad: SB-nin T miz Su Bal qlar  üzr  T limat  (2006/44/AK) Q z l bal ql  Sular – q z l bal q, 
ala bal q, xarius v  ya a  bal q kimi növl r  aid olan bal qlar  saxlayan v  ya saxlamaq 
qabiliyy tind  olan sular. Karpl  sular: Durna bal
, xan  bal
  v  ankvil bal
 kimi karp 
f sil sin   v  ya dig r növl r  aid olan bal qlar  saxlayan v  ya saxlama qabiliyy ti olan 
sular. Standartlar uy un olaraq t tbiq olunacaq (yerüstü su ax nlar ndak  bir s ra növl rd n 
as l  olaraq). 
 
1.8  
Layih nin T mizl m  üzr  Standartlar  
Layih  çirkl nmi  torpaqlar n idar  olunmas n n risk qiym tl ndirm si metodunu t tbiq 
ed c k, yerli reseptorlarda torpa n, s th sular n n v  ya qrunt sular n n çirkl nm sin  

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
227 
 
potensial t sirl ri qiym tl ndir c k. Bu a a da mü yy n olunan BK-nin  traf Mühit 
Agentliyinin yana mas   sas nda metodologiyaya riay t ed c k:  
 
 Çirkl nmi  Torpaq Sah l rinin  dar  olunmas  üzr  Nümun  Prosedurlar  (CR11) 
( traf Mühit Agentliyi, 2004-cü il) 
 
B rpa H d fl ri üzr  Metodologiya: Torpa n Çirkl nm si üzr  Hidrogeoloji Risk 
Qiym tl ndirm si` ( traf Mühit Agentliyi, 2006-c  il). 
 
Bu, çirkl ndirici madd l r v  reseptor aras nda  laq l r yaratma a çal an m nb -yol-
reseptor prinsipin   v  sa laml a v  ya  traf mühit   z r rin ba  verib-verm y c yin  
saslan r. Bu metod mü yy n t mizl m  standartlar n  göst rmir, çünki bunlar torpaq/sudan 
istifad d n v  potensial reseptorlara ged n yollar n olmas ndan as l d r.  
 
Bu metod risk qiym tl ndirm sin  pill li yana man  izl yir, burada birinci pill d  sonrak  
daha  trafl   t hlill r  ehtiyac mü yy n olunur v  sonrak  risk qiym tl ndirm si pill l rind  
m lumat t l bl ri v  t hlill rin k skinliyi v  proqnozla d r lan t sir   minlik yarad r.  
 
Risk qiym tl ndirm si sa laml q v  ya  traf mühit  riskin olmas n  göst r rs , b rpa plan  
i l nib haz rlanacaq. Buraya müxt lif m nb l rd n olan m lumatlara  saslanan düz ldici 
h d fl rin i l nm si daxil ola bil r, bunlara ÜST t limatlar , A  v  ya BK-nin standartlar  v  
t limatlar  v  ya laz m g ldikd , dig r milli standartlar v  t limatlar aiddir. 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
228 
 
LAV  C – AZ RBAYCANIN  TRAF MÜH T V  SOS AL 
DAR ETM   L   LAQ DAR  CAZ  T L BL R  
caz  t l b ed n 
f aliyy t 
caz nin ad  
caz ni ver n 
orqan/ laq l ndirici 
t r f 
Müraci t üzr  
t l bl r 
Layih  
m rh l si 
Cavabdehlik 
Boru k m rinin v  
laq dar 
obyektl rin v  
infrastrukturun 
tikintisi 
MSSTQ t sdiqi ETSN, 
 
MSTQ Tikinti 
önc si 
i l r 
RK T 
KS üçün torpaq 
sah sinin 
ayr lmas  
Q rar, 
raz l q/r y/
rtl rin 
ld  olunmas  
Nazirl r Kabineti 
(NK), torpaq 
sahibl ri, 
istifad çil r, dövl t 
notariuslar  
Torpaq 
sah sinin 
ayr lmas  üçün 
q rar 
 
Tikinti 
önc si 
i l r 
RK T 
YÜQ v  KS üçün 
torpaq sah l rinin 
al nmas  
Q rar, 
raz l q/r y/
rtl rin 
ld  olunmas  
Dövl t Torpaq v  
X rit ç km  
Komit si (DTXK), 
Rayon icra 
hakimiyy tl ri, 
da nmaz  mlak 
m s l l ri üzr  
Az rbaycan 
Respublikas  Dövl t 
Komit si, Dövl t 
notariuslar  
Torpaq sah l ri 
üzr  statistik 
m lumatlar n 
verilm si 
(x rit l r/torpaq 
sahibl rinin 
siyah s , torpa a 
sahiblik 
had tnam l ri 
v  s.), torpaq 
sah l rinin  ld  
olunmas  üçün 
icra hakimiyy ti 
ba ç lar n n 
q rarlar  
 
Tikinti 
önc si 
i l r 
RK T 
Müv qq ti v  
daimi obyektl r 
üçün torpaq 
sah l rinin  ld  
olunmas  
Q rar, 
raz l q/r y/
rtl rin 
ld  olunmas  
Torpaq sahibl ri, 
istifad çil r.  Rayon 
icra hakimiyy tl ri 
Torpaq sah l ri 
üzr  statistik 
m lumatlar n 
verilm si 
(x rit l r/torpaq 
sahibl rinin 
siyah s , torpa a 
sahiblik 
had tnam l ri 
v  s.), torpaq 
sah l rinin  ld  
olunmas  üçün 
icra hakimiyy ti 
ba ç lar n n 
q rarlar  
Tikinti 
önc si 
i l r 
PODRATÇI 
sas su ax nlar  
v  suvarma 
kanal n n 
k si m l ri 
MSSTQ v  
icaz /r y/
rtl rin 
ld  olunmas  
ETSN, Meliorasiya 
v  Su Resurslar  
üzr  Dövl t Komit si, 
müvafiq kanal 
t
kilat  
Layih nin 
t sviri, 
layih l ndirm  
saslar , texniki 
qeyd,  trafl  
layih l ndirm  
Tikinti 
önc si 
i l r 
PODRATÇI 
Kanal n m rk z 
x ttinin 100 m-d  
i l r 
caz  Müvafiq 
Kanal 
t
kilat , m s l n, 
Qaraba  Kanal  
Texniki qeyd 
Tikinti 
önc si 
i l r 
Kanal n 
m rk z 
x ttinin 100 
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə