Cqbk -nin Az rbaycanda Geni L ndirilm si Layih si traf Mühit V Sosial Sah y t sirin Qiym tl ndirilm siYüklə 3.23 Mb.
Pdf просмотр
səhifə30/35
tarix23.06.2017
ölçüsü3.23 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35

19.4.4 
caz l r v  T sdiql r 
PODRATÇI  min olacaq ki, bütün t l b olunan icaz l r, t sdiql r v  torpaq sah l rin  daxil 
olma üzr  sazi l r (sonuncu 
RK T t r find n t min olunur) torpaq sah sinin v  ya 
obyektin istifad sind n önc  haz rd r. PODRATÇI t min ed c k ki, müqavil l r  uy un 
olaraq sah  hasarlan b.  
19.4.5 
ikay tl rin  dar  olunmas  Sistemi 
Torpaq sah l rinin  ld  olunmas ndan v   lav  torpaq sah l rinin istifad sind n ortaya 
ç xan  ikay tl r,  ikay tl rin idar  olunmas  üzr   t l bl rin, o cüml d n PODRATÇININ 
icman n  ikay tl rinin qeydiyyat n  saxlama t l binin daxil oldu u  cma il   laq nin  dar  
Olunmas  Plan na uy un h ll edil c k.  
 
Torpaq sah sinin idar  olunmas  il  ba l  bütün  ikay tl r 
RK T t r find n PODRATÇI 
il  birlikd  diqq tl  ara d r lacaq. Torpaq sah l rinin idar  olunmas  üzr  kompensasiya 
iddialar  PODRATÇININ v zif sidir. 
 
PODRATÇI t r find n raz la d r lm   razi hüdudlar ndan k narda vurulan ist nil n ziyan, o 
cüml d n m hsula ziyan CQBKG-nin Torpaq Sah l rinin  ld  Olunmas  v  Kompensasiya 
T limat nda mü yy n olunan tarifl r  uy un olaraq, PODRATÇI t r find n kompensasiya 
olunacaq.  
19.5 Yoxlama 
v  Monitorinq 
19.5.1 
Podratç n n Monitorinqi 
PODRATÇI, bu plan n t l bl rinin yerin  yetirilm sini qiym tl ndirm k v  
n az  
a a dak lar  daxil etm k üçün özünün  MSS S-nin bir hiss si kimi r smi monitorinq 
proqram n  haz rlayacaq: Münt z m sah  yoxlamalar , o cüml d n i in Layih nin hüdudlar  
daxilind  oldu unu t min etm k üçün yoxlama; xüsusi mövzular v  ya  sas yerl r üzr  
m rk zl
mi  auditl r; düz ldici t dbirl rin mü yy n olunmas ; f aliyy ti izl m  sistemi v  
PODRATÇININ  MSS S-n   sas n yekunla an f aliyy t   minlik.  
 
traf mühit v  sosial f aliyy t 
lav  D, C dv l D1-d  
G-l rin  
sas n müqayis  
olunacaq.  
19.5.2 
irk tin T sdiqi 
PODRATÇI bu plan n v  dig r MÜQAV L   s n dl rinin daxilind  olan t l bl ri yerin  
yetirm yi müqavil y   sas n öhd sin  götürür v  
RK T bir s ra mexanizml r yolu il , o 
cüml d n özünün  MSS S-n , el c   d  
MSS S-nin Uy unsuzluq Proseduruna uy un 
olaraq öz yoxlamalar n , auditl rini v  monitorinq proqramlar n   h yata keçirm kl  
uy unlu u yoxlayacaq.  
 
T kmill
dirm  üçün çat mazl qlar v  ya imkanlar a kar olunduqda
RK T bu bar d  
PODRATÇIYA yaz l  
kild   m lumat verm y   c hd ed c k. H min yaz l  bildiri l r  
ist nil n uy unsuzluqlar il  ba l  xüsusi t fsilatlar daxil olacaq. PODRATÇI onun 
uy unsuzlu u bar d   m lumatland r ld qdan sonra, buna uy un olmas  üçün d rhal bütün 
düz ldici t dbirl ri gör c k.  H min düz ldici t dbirl r, MÜQAV L N N dig r hiss l rind  
t min olunmad qda, PODRATÇININ hesab na görül c k.  g r PODRATÇI h min düz ldici 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
213 
 
t dbirl ri vaxt nda gör  bilm zs , 
RK T laz mi düz ldici t dbir görül n  q d r,  l ri tam 
v  ya qism n dayand rma  Podratç ya göst ri  ver  bil r. Bel  dayand rma n tic sind  
PODRATÇI t r find n yaranan x rcl r PODRATÇININ hesab na olmal   v  Podratç n n 
f aliyy ti n tic sind  yaranan ist nil n yubanmalar buna  sas n üzrlü hesab oluna bilm z. 
RK TD N uy unsuzlu a dair yaz l  bildiri in al nmamas  ist nil n uy unsuzlu u 
mü yy n etm k v  düz ltm k üçün PODRATÇININ cavabdehliyini azaltm r. 
 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
214 
 
20 MON TOR NQ 
PODRATÇININ  traf mühit v  sosial sah  üzr   cra Planlar ,  traf mühit v  sosial sah y  
t sirl rin azald lmas  t dbirl rinin u urunu mü ahid  etm k, el c  d   lav  D-d  göst ril n 
G-l r v   traf Mühitin Monitorinqi t l bl rin  dair  traf mühitl  ba l  m lumatlar  toplamaq 
üçün proqramlar, protokollar v  prosedurlar  ir li sür c k.  
 
PODRATÇI 
RK T N t sdiqi üçün özünün  ablonlar n  haz rlamal  v  ya göst ri  olduqda 
RK T N t sdiq etdiyi hesabat  ablonlar ndan istifad  ed c k. Bütün monitorinq,  traf 
mühit v  sosial qiym tl ndirm , ilkin ara d rma n tic l ri v  dig r  traf mühit v  sosial 
monitorinq m lumatlar  PODRATÇININ s n dl r   n zar t sistemind  saxlanmal , 
RK T N sor usu 
sas nda verilm li v  
RK T N bu m lumat  
m liyyatlar üzr  
dar etm  Sisteml rin  köçür  bilm si üçün Layih  tamamland qda, 
RK T   t hvil 
veril c k. PODRATÇI, EKOLOJ   DAR ETM  üzr  PODRATÇI v   M D N   RS ÜZR  
PODRATÇI m lumat n növl rini, onu saxlama vasit l rini göst rm kl , köçürm  plan n  
i l yib haz rlayacaq. 
20.1 
traf Mühit Üzr  Monitorinq 
PODRATÇI tikinti i l rinin ba lan c nda  traf mühitin monitorinqini ba lamal   v   razid  
ba  ver n tikinti f aliyy tl ri 
sas nda sah y  xas münt z m monitorinq t dbirl rini 
planla d racaq (m s., suyun keyfiyy tinin monitorinqi çay k si m l ri tikil n zaman yerin  
yetiril c k). Monitorinq t tbiq olunan t sir azaltma t dbirl rinin effektivliyini mü yy n etm k 
üçün tikinti f aliyy ti boyunca davam ed c k. PODRATÇI emissiyalar n v  at lmalar n bütün 
stasionar m nb l rini mü yy n etm kl  (m s., hava; s s-küy, tullant  sular ) tullant lar n v  
at lmalar n qeydiyyat n  saxlayacaq.  
 
PODRATÇI  traf mühit üzr  bütün monitorinq v  analiz f aliyy tl rini h yata keçirm k üçün 
monitorinq üzr  müst qil m sl h tçini i
  c lb ed c k. PODRATÇI  min olacaq ki,  traf 
mühit üzr  monitorinq i çi hey ti laz mi texnikalar (o cüml d n sah  monitorinq 
avadanl qlar n n istifad si, kalibrasiyas   v  texniki xidm ti; nümun  götürülm si, etiketl m  
v  da nma; f aliyy tl rin izl nm si) v  monitorinqin n tic l rinin aç qlanmas , qeydl rin 
saxlanmas  v  hesabat verm  prosedurlar na dair t lim keçir.  
 
PODRATÇI t min ed c k ki,  traf mühitin monitorinq proqramlar  laz mi üsul v  
avadanl qlardan istifad  edir (m s l n, konteynerl ri v  nümun  saxlama yerl rini göst r n 
nümun  götürm  üzr  icra plan ; suyun keyfiyy tini, havan n v   s s-küyün ani olaraq 
avtomatik göst ricil rini qeyd  alanlar; ç ki v   h cmi ölç n cihazlar; foto
kil v  co rafi 
m lumat sistemi cihazlar ). PODRATÇININ  cra Planlar  t yin edilmi  monitorinq v  hesabat 
proqramlar na riay t ed c k. 
 
PODRATÇI nümun l ri analiz etm k üçün müst qil analitik laboratoriyalar il  subpodrat 
müqavil si ba layacaq. PODRATÇI istifad  olunan h r bir laboratoriyan n f aliyy tini 
yoxlamaq üçün keyfiyy t   z man t proqram n  istifad  ed c k. PODRATÇI t klif olunan 
laboratoriyalar  
RK T N t sdiqi üçün t qdim ed c k. 
20.2 Sosial 
Sah nin Monitorinqi 
PODRATÇININ  cma il   laq l r üzr  m sul 
xsl ri v  
RK T N  cma il   laq l r üzr  
m sul 
xsl ri Layih nin tikinti m rh l sind  Layih nin T sirin   m ruz qalan icmalar il  
dialoq quracaq. PODRATÇININ  cma il   laq l r üzr  m sul 
xsl ri öz f aliyy tl rin  dair 
günd lik hesabatlar  Sosial m s l l r üzr  Menecer  t qdim ed c k. 
 
PODRATÇI  cma il  
laq l r üçün özünün  cra Plan   sas nda 
ikay tl r  Bax lmas  
Prosedurunu t tbiq ed c k. PODRATÇININ  cma il  
laq l r üzr   m sul 
xsl ri v  
RK T N  cma il   laq l r üzr  m sul 
xsl ri  ikay tl r  bax lmas  Proseduruna  sas n 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
215 
 
qeyd  al nan  ikay tl ri birg  ara d racaq. PODRATÇI h r hans  bir sosial ”hadis ”d n 
sonra (o cüml d n icmalardan v  qon ulardan  ikay tl r) onun s b bl rini mü yy n ed n, 
t siri azaltma v  t kmill
dirm  üçün tövsiy l r ver n hesabat  
RK T  t qdim ed c k. 
20.3 Hesabatverm  
PODRATÇI h r ay a a dak lar n daxil oldu u, lakin onlarla m hdudla mayan  traf mühit  
v  sosial sah y  dair hesabat  haz rlayaraq 
RK T  t qdim ed c k:  
 
 
cmal 
 
MSS OMP il  bütün uy unsuzluqlar n statusu 
 Bütün MSS il  
laq dar q zalar n v  
l rin dayand r lmas  il   n tic l nmi  
hadis l rin xülas si 
 Bütün MSS il   laq dar normativ v  hüquqi probleml rin xülas si 
 Atq   v  emissiyalardan götürülmü  bütün nümun l r   v   t hlil  dair yenil nmi  
qeydl r 
 Yarad lm  v  k narla d r lm  bütün tullant lar n yenil nmi  qeydiyyat  
 
H r bir  dar etm  Plan   sas nda keyfiyy t xülas si  
 
H r planda t yin edilmi  
G  sas nda k miyy t hesabat  
 Al nm  h r hans   ikay tl rin növü v  statusu  
 
cman n cavab reaksiyas n n v  Layih nin xo  niyy tli t dbirl rinin xülas si 
 
H ll edilm li m s l l r. 
20.4 
sas  cra Göst ricil ri 
RK T 7-19 Bölm l rind   t qdim olunan t sirl rin azald lmas na v  planlar n yerin  
yetirilm sin  ünvanlanan bir s ra  traf mühit v  sosial sah  üzr  
G-l rini göst rmi dir. 
Bunlar  lav  D-d   traf Mühit v  Sosial V ziyy t  dair Hesabat v  Monitorinq T l bl rind  
yekunla d r l b. Tikinti m rh l si üzr  bu 
G-nin  ks riyy ti t sir azaltma f aliyy tl ri il  
laq dard r, bel likl , onlar  mü ahid  etm k v  onlar haqq nda hesabat verm k 
PODRATÇININ üz rin  dü ür. 
RK T 
G-nin PODRATÇI t r find n ölçüldüyünü v  
hesabat verildiyini t min etm y  cavabdehdir. 
 
PODRATÇI  traf mühit v  sosial sah  üzr   sas  cra Göst ricil ri (
G)  sas nda f aliyy ti 
ayl q olaraq qiym tl ndirm li v   m zmunu 
RK T il  raz la d r lmal  olan ayl q 
traf 
Mühitin 
cra Hesabat nda 
RK T N ölk  üzr   r hb rliyin   m ruz  edil c k. 
PODRATÇIDAN h mçinin t l b olunur ki, bu 
G-in tikinti ba lamadan önc  bütün müvafiq 
t r fl r  çatd r lmas n  t min etsin.  
 
PODRATÇI 
G-nin detallar   v  bu m lumatlarda v  hesabatlarda t l b olunan  traf 
mühitin Monitorinqi üzr  
lav  D-y  istinad ed c k. 
g r 
G icras  
RK T N 
öhd likl rin  riay t olundu unu nümayi  etdirmirs ,  hat  olunan m s l l r PODRATÇININ 
F aliyy tl ri  zl m  Sistemind  qeyd  al nacaq v  PODRATÇI v  
RK T f aliyy tin 
t kmill
dirilm si yollar n  raz la mal   v  PODRATÇI raz la d r lm   t dbirl ri yerin  
yetirm k üçün t dbirl r gör c k. 
 
RK T PODRATÇININ n tic l rini yoxlamaq üçün müst qil monitorinq, nümun  götürm  
v  analizl r aparacaq.  
 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
216 
 
21 N ZAR T YOXLAMALARI V  AUD TL R 
Bu  MSS MP-nin müdd alar n n v  onu d st kl y n  dar etm  Planlar n n effektiv 
kild  
h yata keçirildiyin   min olmaq üçün: 
 
  PODRATÇI özünün dövri olaraq s n dl
dirilmi  yoxlamalar v  auditl r üzr   cra 
Planlar n  t klif ed c k 
  PODRATÇI dövri yoxlamalar v  auditl r n tic sind   h r hans  uy unsuzluqlar n 
tap lmas n   F aliyy tl ri  zl m  Sistemind  (F S) qeyd  almal , uy unsuzluqlar  
aradan qald rma vasit l rini 
RK T il  raz la acaq. F S üzr  yenil nm l r v  
düz ldici t dbirl rin h yata keçirilm sinin gedi i ayl q olaraq  RK T   m ruz  
edil c k 
 
RK T, PODRATÇI t r find n  dar etm  Plan nda göst ril n öhd likl ri t min ed n 
traf mühit   t sirl rin azald lmas   t dbirl rinin yerin  yetirilm sini yoxlamaq üçün 
PODRATÇININ f aliyy tinin öz yoxlama v  audit qrafikini t tbiq ed c k. 
21.1 PODRATÇININ 
Yoxlamalar  v  Auditl ri 
PODRATÇI, h r bir  traf mühit v  ya sosial  dar etm  Plan nda qeyd  al nan t sir azaltma 
t dbirl rinin h yata keçirildiyinin sübutunu vizual olaraq qiym tl ndirm k v  mü ahid l ri 
qeyd  almaq üçün onun t r find n haz rlanm  formadan istifad  etm kl , bütün tikinti 
f aliyy tl rinin, sah l rin ümumi yoxlamas n   v   i  sah sinin yax nl
nda olan k ndl rin 
n zar t yoxlamas n  aparacaq. Yoxlamalara vizual yoxlama il  qiym tl ndiril  bilm y n, 
öhd likl rin yerin  yetirilib-yetirilm diyini mü yy n etm k üçün i çi v  icma üzvl ri il  
söhb tl r daxil ola bil r. Hesab proformalar na a a dak lar daxil olacaq, lakin bunlarla 
m hdudla m r: 
 
 Eroziyaya 
qar  mübariz  t dbiri 
 
Ekologiya – flora v  faunan n qorunmas  
 Çay n su ax n n k silm si 
 Tullant  sular n n t mizl nm si v  bo ald lmas  
 
T mizliy  v  qaydalara riay t olunmas  
 Tullant lar n idar  edilm si 
 Enerjid n s m r li istifad  
 
N qliyyat vasit l ri v  avadanl qlara texniki xidm t 
 
S s-küy v  toz 
 Aqreqatlar n ç xar lmas  v  da nmas  
 Suyun 
ayr lmas  
 Yanaca a q na t 
 Neft, 
kimy vi madd  v  sürtgü materiallar n n saxlanmas  
 Da lmalar n qar s n n al nmas  üçün avadanl qlar 
 Davran  Kodeksinin M cburi  cras  
 
ikay tl rin Qeydiyyat  
 
N qliyyat n h r k ti v  sür tl ri 
 Giri  yollar  v  c
rlara yax n yollar n, binalar n v ziyy ti 
 Lövh l r v  icman n t hlük sizliyi 
 
 götürm  prosesinin 
ffafl
 
 
T limin t l bl r  uy unlu u 
 Yerli 
s viyy d  sat n al nan materiallardan istifad . 
 
Yoxlama v  ya audit aparmazdan  vv l, PODRATÇININ  traf Mühit üzr  Müf tti i (v  ya 
sosial yoxlama oldu u halda  cma il  
laq l r üzr   m sul 
xsi) müvafiq sah l r üzr  
vv lki yoxlama hesabat n , ba lanmam   h r hans   h ll olunmayan m s l l r v  ya 
t dbirl r üzr  PODRATÇININ F S-ni yoxlayacaq. Müf tti  yerin  yetirilmi  düz ldici 
t dbirl rin effektivliyini t sdiq ed n yoxlama formas n n mü ahid l rin  dair qeyd aparacaq.  

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
217 
 
 
PODRATÇI 
MS S-nin bir hiss si kimi, r smi audit proqram n   v  audit proformalar n  
haz rlayacaq. 
 
PODRATÇI, Uy unsuzluq Prosedurlar na 
sas n v  özünün F S daxilind  bütün 
uy unsuzluqlar  qeyd ed c k. PODRATÇININ  traf Mühit üzr  meneceri (v  ya sosial 
tap nt  oldu u halda Sosial m s l l r üzr  Meneceri) laz mi düz ldici t dbirl ri ir li sürm li 
v  onlar  h ft lik/ayl q  laq l ndirm  iclaslar nda 
RK T il  raz la d racaq. 
21.2 Uy unsuzlu a dair Bildiri in Monitorinqi 
Bundan ba qa, PODRATÇI layih nin  traf mühit standartlar na ( lav  B) uy un olmayan 
h r bir v  bütün monitorinqin yekunlar  bar d   n tic ni (n tic l ri) ald qdan sonra iyirimi 
dörd (24) SAAT  RZ ND  
RK T  m lumat ver c k. Uy unsuzlu u göst r n monitorinq 
n tic sinin al nmas ndan sonra q rx s kkiz (48) SAAT  RZ ND  PODRATÇI  n az  
a a dak  m lumatlar daxil olan yaz l  hesabat  ( ngilis dilind ) 
RK T  t qdim ed c k: 
 
 Uy un olmayan monitorinqin n tic sinin t sdiqi (o cüml d n monitorinqin yeri, tarixi 
v  vaxt , monitorinqin n tic si, PODRATÇININ monitorinqin n tic sini ald
 vaxt v  
tarix; v  t tbiq olunan layih  standart ) 
 Uy un olmayan monitorinq n tic sin  cavab olaraq görül n t dbir (misal üçün, uy un 
olmayan at lma i l rinin dayand r lmas ) 
 Uy un olmayan at lma i l rinin  lav  t mizl nm si (faktiki v  ya t klif olunan) 
 Uy un v ziyy t  qaytarmaq üçün  lav  monitorinq (faktiki v  ya t klif olunan) 
 Uy un olmayan v ziyy tl rin h ll olunmas n n t sdiqi v  ya ba lanma üçün vaxt 
qrafiki (sonrak  monitorinq v  
RK T  hesabat verm ni daxil etm k üçün vaxt 
qrafiki). 
21.3 T dbirl ri  zl m  Sistemi 
PODRATÇININ  traf mühit üzr  Meneceri a a dak lar  qeyd  alan F S saxlayacaq: 
 
 
dar etm  Planlar nda göst ril n öhd likl r  uy un olmayan monitorinq n tic l ri 
 
dar etm  Planlar nda göst ril n öhd likl r  uy un olmayan yoxlama v  audit 
n tic l ri. 
 
PODRATÇI h mçinin t hlük li material n burax lmas  (y ni, da lmalar üzr  jurnallar) v  
RK T il  raz la d r lacaq formatlarda  ikay tl r jurnal n  haz rlayacaq. 
 
PODRATÇININ 
traf Mühit üzr  Meneceri v  Sosial M s l l r üzr  Meneceri F aliyy ti 
zl m  Sistemind ki h r bir b ndi münt z m 
traf mühit v  Sosial sah  üzr  iclaslarda 
RK T N nümay nd si il  müzakir  etm li, laz mi düz ldici t dbirl ri raz la d rmal   v  ya 
raz la d r lm  düz ldici t dbirl rin ba lanmas na v  yoxlanmas na q d r onlar n icras na 
do ru i l rin gedi ini izl y c k. 
21.4 
RK T N Yoxlama Auditl ri 
RK T, PODRATÇININ öz  cra Planlar na v  Prosedurlar na, o cüml d n  dar etm  
Planlar nda faktiki olaraq ir li sürül n öhd likl rd   q bul olunan f aliyy t s viyy sin  nail 
ola bil n v  Layih nin  traf mühit v  sosial t sirl rinin azald ld
  h r hans   i l rin icra 
planlar na v   t sir azaltma t dbirl rin  riay t edib-etm diyini nümayi  etdir n real faktlar  
toplamaq üçün yoxlama auditl rinin proqram n  planla d racaq. O h mçinin Layih nin  traf 
mühit   v  sosial sah y   t sirl rin  yol verm m k v  onu azaltmaq, h mçinin davaml  
t kmill
m sin  yard m etm k üçün yeni t dbirl rin icras  üzr  mexanizm t min edir. 
 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
218 
 
R smi yoxlama auditl ri dövrü (misal üçün, rüblük) v  mümkün oldu u zaman apar lacaq, 
RK T bütün laz mi i çi hey tinin, s n dl rin v  monitorinq qeydl rinin mümkün oldu unu 
t min etm k üçün planla d r lan auditl r bar d  PODRATÇIYA yaz l  bildiri  ver c k.  
 
RK T a a dak   f aliyy tl ri aparmaq üçün audit qrupunun r hb rini v  audit qrupunu 
t yin ed c k: 
 
 
vv lki auditl rin n tic l rini v  PODRATÇI t r find n h yata keçiril n düz ldici 
t dbirl ri n z r  almaqla, audit olunacaq  traf mühit v  ya sosial m s l l ri  hat  
ed n v  ”memorandum” kimi istifad  olunacaq audit protokolunu haz rlamaq 
 Auditin 
aç l  iclas n  ça rmaq 
 
S n dl ri n z rd n keçirm k, i   t crüb l rini, sah nin v  avadanl qlar n v ziyy tini 
mü ahid  etm k v  laz m g ldikd , müsahib l r aparmaq 
 Audit 
n tic l rini v  tövsiy l ri toplamaq 
 PODRATÇININ 
h r bir mü ahid  olunan uy unsuzlu u aradan qald raca  metodlar  
raz la d rmaq üçün sah  menecerl ri il  auditin ba lanmas na dair iclas n  aparmaq. 
 Laz mi uy unsuzlu a dair hesabatlar  qald rmaq v  PODRATÇININ F S-nin uy un 
olaraq yenil nm sini t min etm k 
 Audit 
hesabat n  haz rlamaq. 
 
Vaxt keçdikc , 
RK T N yoxlama auditl ri proqram  bir s ra Layih   f aliyy tl rini v  
PODRATÇININ bütün  traf mühit v  sosial idar etm  sistemini yoxlayacaq, o cüml d n 
bunlarla m hdudla mayan: 
 
 
traf Mühit v  sosial idar etm  s n dl ri (m s l n,  traf mühit siyas tinin n z rd n 
keçirilm si, PODRATÇININ  cra Planlar n n uy unlu u,  traf mühit üzr  
G,  m k 
müqavil l rinin t lim s n dl ri, i l rin icra planlar ) 
 
T sir azaltma t dbirl rinin h yata keçirilm si (m s l n, KS-nin v  sah nin 
t mizl nm sin  n zar t, növl rin köçürülm si, x nd k ç kilm si, borunun düzülm si 
v  torpaqla geri doldurma, t bii s rv tl rd n istifad nin azald lmas , çay k si m sinin 
tikintisi, hidros na n apar lmas , biob rpa, emal avadanl qlar n n qura d r lmas , 
avadanl qlar n istismara verilm si, n qliyyat vasit l rinin v  elektrik generatorlar n n 
yoxlanmas  v  onlar n t mirinin qeyd  al nmas ) 
 PODRATÇININ cra Planlar  il  uy unluq v  düz ldici t dbirl r  olan ehtiyac n 
mü yy n olunmas   v   vv lki düz ldici t dbirl rin effektiv 
kild   t tbiq olundu unu 
yoxlamaq 
 PODRATÇININ traf mühitin keyfiyy tin   n zar t prosedurlar n n icras  (m s l n, 
PODRATÇININ yoxlama hesabatlar n n yoxlanmas  v  düz ldici t dbirin qeydiyyat ) 
 
dal tli v  
ffaf i  t crüb l rinin yerin  yetirilm si 
 
F aliyy t m lumatlar n n hesabat verilm sinin d qiqliyini v  s m r liliyini yoxlamaq 
 Mövcud 
v  yeni aqreqat karxanalar n   v  qrunt karxanalar n n yoxlanmas , çünki 
onlar Layih  üçün xidm t göst rir. Seçilmi  sah nin davaml l q il  ba l  
RK T N 
traf mühit t l bl rin  cavab verdiyini v  sah  operatorlar n n t hlük siz i  
t crüb l rind n istifad  etdiyini, laz mi icaz l r  malik olmas n  yoxlamaq v  onlar n 
i çi hey tini uy un S T M t lim v  avadanl qlar  il  t min etm k. 
 
RK T, bütün mü yy n olunan uy unsuzluqlar v  tövsiy l r daxil olan yaz l  hesabat  
haz rlamaqla apar lan h r bir auditi s n dl
dir c k. 
l rin düzgün icra metodlar n  
mü ahid  ed rk n bunlar da qeyd  al nacaq.  

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
219 
 
LAV  A – 
RK T N S TT M S YAS T  
 
 
 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
220 
 
LAV  B – LAY H N N  TRAF MÜH T ÜZR  
STANDARTLARI 
1.  
Ümumi 
 
1.1  
M qs d 
 
Bu s n din m qs di CQBKG Layih sinin  traf Mühit üzr  K miyy t Standartlar n  mü yy n 
etm kdir. 
 
Bu standartlar CQBKG layih si müdd tind , o cüml d n tikinti, istismar v   m liyyat 
dövründ   t tbiq olunacaq. CQBKG boru k m ri v  obyektl ri istismara verildikd n sonra, 
onlar mövcud CQBK sisteminin, o cüml d n mövcud CQBK  traf Mühitin  dar  Olunmas  
Sisteminin v  onun  traf mühit üzr  standartlar n n bir hiss sini t
kil ed c k. 
 
CQBKG Layih si üzr  q bul olunmu  bu  traf mühit standartlar  CQBK üzr  Az rbaycan n 
Tranzit 
raziy  Malik Ölk  Hökum ti il  Sazi inin (T MÖHS) t l bl rin   saslanaraq 
yaranm d r.  
 
Az rbaycan Hökum ti il  CQBK  tirakç lar  aras nda imzalanm   T MÖHS CQBK 
sisteminin h r hans   g l c k geni l ndirilm sini  hat  ed n v  bel likl   d , CQBKG 
Layih si üçün yaranan hüquqi öhd likl r T MÖHS müdd alar  Az rbaycan Respublikas  
Konstitusiyas n n müdd alar  istisna olmaqla, milli qanunvericiliyin h r hans  uy un 
g lm y n müdd alar n   v z edir.  
 
T MÖHS layih   i tirakç lar  üçün boru k m rl rini layih l
dir n v  istismar ed n zaman 
mü yy n standartlar   t tbiq etm k öhd liyi yarad r Yekun olaraq, Az rbaycanda CQBKG 
layih sinin tikintisi v   m liyyat n n a a dak   traf mühit standartlar na uy un olmas  t l b 
olunur: 
 
 
h yat amilin ,  traf mühit   v   mlaka üstünlük verm kl ,  traf mühüt  potensial 
müdaxil l ri minimuma endirm k üçün  n yax  s yl ri etm k 
 
beyn lxalq T bii Qaz boru k m ri s nayesind  
sas n üstünlük t
kil ed n 
standart v  t crüb l r  uy un. 
 
Каталог: content -> dam -> bp-country -> az az -> PDFs -> ESIAs -> SCPXESIA
SCPXESIA -> Cqnkl geni L ndirilm si Layih si, Az rbaycan traf mühit V sosial sah y t sirin qiym tl ndirilm si
SCPXESIA -> Cqbk genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan Ətraf mühitə və sosial sahəyə təsirin qiymətləndirilməsi
ESIAs -> Əlavə 5a xəzər suitisi haqqında hesabat
SCPXESIA -> Cqbk geni L ndirilm si layih si, Az rbaycan traf mühit V sosial sah y t sirin qiym tl ndirilm si
ESIAs -> Fəsil 2 Lüğət və abreviaturalar cqbk nin Genişləndirilmə si Layih ə si, Az ə rbaycan Ə traf Mühit ə V ə Sosial Sahə y ə t əsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavə si Yekun variant 2
ESIAs -> 5 Ə traf MühitinT
SCPXESIA -> Çqbk-nin Genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan Ətraf mühitə və sosial sahəyə təsirin qiymətləndirilməsi
SCPXESIA -> G to ko tə DƏ


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə