Cqbk -nin Az rbaycanda Geni L ndirilm si Layih si traf Mühit V Sosial Sah y t sirin Qiym tl ndirilm siYüklə 3.23 Mb.
Pdf просмотр
səhifə17/35
tarix23.06.2017
ölçüsü3.23 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   35

Boru k m rl ri, dü
rg l r, giri  yollar  v  bütün obyektl r: 
 
3-21 Hidros naq sular n n v  ya nasosla vurulan (x nd k sular  daxil 
olmaqla) ba qa sular n s th ax nlar na v  ya torpa a bo ald ld
 
yerl rd  çöküntü yükl rini azaltmaq üçün t sirl rin minimuma 
endirilm si üzr   t dbirl r h yata keçiril c k (m s l n, bo ald lan 
sular n normas na n zar t v   geotekstil h sirin yerl
dirilm si v  ya 
fiziki eroziyan n qar s n  almaq üçün ba qa t dbirl r). 
3-24 X nd k sular   v  ya hidros naq sular , yaxud dig r nasosla vurulan 
sular yuyulma v  ya eroziya tör tdiyi yerl rd  eroziyaya m ruz qalm  
sah l r b rpa olunacaq. 
10-02 
irk t t sdiq etdiyi hallar istisna olmaqla, layih d   x nd k sular n n 
birba a su keçidl rin  bo ald lmas n n qar s  al nacaq. 
10-03 Hidros naq sular n n v  mümkün oldu u hallarda, x nd k sular n n 
ax d lmas  üçün yerl r Podratç n n 
traf mühitin çirkl nm sinin 
qar s n n al nmas  üzr   cra Plan nda mü yy n edil c k.  
10-04 X nd k suyunun su keçidl rin  ax d lmas  qaç lmaz oldu u hallarda, 
ax d lan sular filtrasiya edil c k. 
 
PODRATÇI x nd yin qurudulmas   m liyyatlar ndan lilli/bulan q tullant  sular n n ist nil n 
drenaja/su m nb yin /su v  bataql q 
raziy , 
g r h min yer quru v  yax  
ya lla d r lmay bsa, daxil olmas n n qar s n  almaq üçün t dbirl r t tbiq ed c kdir. Bütün 
drenaj  lanqlar  x nd yin dibind n yuxar  qald r lacaq ki, nasoslama  m liyyatlar  il  dibd  
lili ç km sin  yol verilm sin.  g r x nd yin qurudulmas  üçün bo altma yeri ist nil n su 
ax n ndan 30 m-d n azd rsa, bo altma filtr qolu v  ya dig r filtr vasit sil  (t sir   m ruz 
qalma potensial  olan ax n a a  istifad çil r olan yerd  
RK T t r find n t sdiq 
olunacaq) v /yaxud eroziyaya n zar t b ndl ri il  saxlan lan  razil r  yön ldil c k. Su 
ax n ndan 30 m-d n d  çox m saf d  olan bo altmalar üçün yerli torpaq v  bitki örtüyünd n 
as l  olaraq filtr vasit l ri t l b oluna bil r. PODRATÇI bu amill ri n z r  almaqla bo altma 
yerl rind ki yerli 
raitl ri qiym tl ndirm li v  filtr vasit sinin laz m olub-olmad
n  
mü yy n ed c kdir. Bu qiym tl ndirm  s n dl
diril c k. Nasosla vurulan çirkab sular çay 
yata na narahatl q verm y n s viyy d  apar lacaq. Eroziya v  çöküntül rin su ax nlar nda 
qar s n n al nmas  üçün dig r t dbirl rin effektiv olmad
 yerl rd  Çöküntül r üçün 
durulducu hovuzlar qura d r lacaqd r.  
10.4.6.5 S thi ax nlar 
PODRATÇI, sement, t z  tökül n beton qat
,  h ng v  gil kimi tikinti materiallar ndan 
yaranan s thi ax nlar n su m nb l rin  çatmas n n v  ya torpa n keyfiyy tini d yi m sinin 
qar s n  almaq üçün laz m ola bil c k saxlama b ndl ri v  ya kanallar qura d r lacaqd r.  
 
PODRATÇI boru k m ri mar rutu  traf nda v  tikinti sah l rind  ax nt lar il   t sir   m ruz 
qala bil c k sularda s th sular n n keyfiyy tin  n zar t ed c kdir.  
 
PODRATÇI, ax nt lar n t hlük siz 
kild  yol k nar ndak  drenajlara heç bir eroziya v  ya 
lill nm  olmadan yön ldilm si üçün uy un eni   v  könd l n drenaj il  yeni giri  yollar n  
layih l ndir c kdir.  
 
 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
114 
 
10.4.6.6 Ya
 sular  
H r hans  s th sular n n dü
rg   razisind  y
lmamas n  t min etm k üçün ya
 sular n n 
drenaj sisteml rini yerli ya
/qar ya nt lar  
raitl rind  i l m si üçün layih l ndiril c kdir.  
 
PODRATÇI bütün dö
nmi   razil rd n v  binalardan ya
 sular  üçün s m r li toplanma 
v  ax tma sisteml ri t min ed c k. Drenaj sistemi el  layih l ndiril c k ki, ya
 sular n n 

rg nin kanalizasiya sistemin  (m s, lyuklar vasit sil ) ax b tökülm sinin qar s  al ns n 
v  ist nil n çirkl nmi  tullant  su ax nlar n n (m s, n qliyyat vasit l rinin yuyulma 
sah l rind n) drenaj sisteml rin  daxil olmas n n qar s  al ns n.  
  
PODRATÇI yüks k ya nt   v  güclü da q n v ziyy tl rind  dü
rg   v   i  sah l rinin 
funksiyas n  saxlamaq üçün su basmas   v  eroziyaya qar  ehtiyat t dbirl rini n z r  
almaqla layih l ndir c kdir.  
 
Sah nin drenaj sisteminin layih l ndirm  cizgil ri 
RK T   t qdim olunmal   v   t sdiq 
olunacaqd r. 
 
Potensial çirkl nmi  ya
 sular n  neft, kimy vi qal qlar v  as l  b rk hiss cikl ri t mizl m k 
üçün o çirkab sular   t mizl m  qur ular na yön ldil c k ki, `s naye` m nb l rind n 
yaranan çirkab sular n n ham s  (o cüml d n avtomobill rin t miri, avtomobill rin yuyulma 
sah l ri, tullant lar  da ma stansiyalar   v  dig r qeyri-normal t miz m nb l rd n) 
bo ald lmadan  vv l layih nin  traf mühit üzr  standartlar na ( lav  B) cavab versin.  
 
PODRATÇI bütün potensial çirkl nmi  çirkab sular  (sanitar tullant  sular  istisna olmaqla) 
uy un g l n yerd  laz mi ölçüd  olan v   lav  B-d , C dv l 1-6-da göst ril n standartlara 
nail olma bacar
 olan t mizl m  qur usuna gönd rilm sini n z rd  tutacaqd r. 
10.4.6.7 Hidros naq sular n n k narla d r lmas  
 
PODRATÇI a a dak  öhd likl ri yerin  yetir c k: 
 
Boru k m ri: 
 
10-03 Hidros naq sular n n v  mümkün oldu u hallarda, x nd k sular n n 
ax d lmas  üçün yerl r Podratç n n 
traf mühitin çirkl nm sinin 
qar s n n al nmas  üzr   cra Plan nda mü yy n edil c k.  
10-06 Hidros naq keçirm zd n 
vv l Podratç  hidro s naq plan   i l yib 
haz rlayacaq v  t sdiql nm  üçün  irk t  t qdim ed c k. 
 
PODRATÇININ hidrostatik s na n apar lmas  üçün h rt r fli plan n  haz rlamaq t l b 
olunur, h min plana laz m olan suyun miqdar   v  keyfiyy tin  dair m lumat, ist nil n 
kimy vi  lav l rin t klif olunan istifad si, müvafiq regionlarda mümkün su resurslar n n 
qiym tl ndirm si v   t klif olunan su ay rma m nt q l ri, el c   d   a a dak   t l bl r, 
layih nin  traf mühit üzr  standartlar   ( lav  B) v  ist nil n laz mi spesifikasiyalara uy un 
olaraq bo altma üzr   t klif daxil olacaq. Bu h mçinin Resurslar n  dar  Olunmas  Plan n n 
t l bl rin , o cüml d n suyun götürülm si v  istifad sin  iyerarxiyal  yana maya v  kimy vi 
madd l rd n istifad y  uy un olacaqd r (Hiss  11).  
 
PODRATÇININ Çirkl nm nin Qar s n n Al nmas  üzr   cra Plan  hidros naq sular n n 
bo ald lmas n n  traf mühit  t sirl rini azaltmaq üçün t dbirl r ir li sür c kdir. 
 
PODRATÇI hidravlik s naq suyunun saxlanmas  üçün istifad  olunan h r hans  doldurucu 
nohurlara sukeçirm y n ara qat yerl
dir c k. Bu t l bd n h r hans  yay nmalar 
RK T 
t r find n t sdiql nm li v  PODRATÇI t r find n yerin  yetiril c k v  
RK T   t min 
edil c k bel  yay nma il  ba l  riskl rin qiym tl ndirilm sin , potensial t sirl rin 
qiym tl ndirilm sin   saslanacaq.  
 
 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
115 
 
PODRATÇI a a dak  öhd likl ri yerin  yetir c k:  
 
Boru k m ri: 
 
10-10 Su 
(hidros naq suyu da daxil olmaqla) ax d lmazdan  vv l yoxlan lacaq 
v  layih nin  traf mühit üzr  standartlar n n t l bl rini öd m k üçün 
t mizl n c k.  
10-11 Ç nl rd  oksigeni y maq üçün hidros naq suyu diffuzerl rl  
t mizl n c k; as l   b rk hiss cikl ri minimalla d rmaq üçün filtrasiya 
t tbiq edil c k. Torpa n eroziya riskini azaltmaq v  çay yata ndak  
çöküntül rin pozulmamas  üçün ax n gücü t nziml n c k. 
10-21 Hidros naq suyunun birba a su ax nlar na v  drenaj quyular na 
ax d lmas  kimy vi riskl rin qiym tl ndirilm sinin n tic l rind n as l  
olacaq. Buxarlanma hövz l rinin istifad si torpa n mövcudlu u,  traf 
mühitin v  sosial sah nin qiym tl ndirilm si il   laq l ndiril c k. 
 
PODRATÇININ Çirkl nm nin Qar s n n Al nmas  üzr   cra Plan  hidros naq suyunun 
bo ald lmas  üçün yerl ri t yin ed c kdir.  
 
PODRATÇI a a dak lar  sas nda t yin olunan bo altma yerl rini qiym tl ndir c kdir.  
 Bütün 
ax nt lar Layih nin Standartlar na uy un olacaq 
 Çox 
tutumlu 
v  ax n  olan  sas çaylara bo ald lmalar n,  g r h min ax nlar  haz rk  
rejim  mane olmadan q bul ed  bil rs , t sir potensial  a a d r.  n yüks k su ax n  
olan bo altma yerl rinin seçilm si yax  durula ma t min edir v  bal q itkisinin 
qar s n  al r 
 
vv lki su m nb yin  geri bo ald lman n, suyun keyfiyy t parametrl rinin su ayr lan 
zaman qeyd  al nan parametrl rind n o q d r d  pis olmad qda, a a   t sir 
potensial  var 
 Podratç n n qiym tl ndirilm sind  çay n ax n istiqam tind  istifad  olunmas   n z r  
al nmal d r.  nsan istehlak   v  ya irriqasiya üçün yararl  olmayan suyun çaya 
at lmas na (bo ald lmas na) üstünlük verilir 
 At lma üçün bitki örtüyü olan eroziyas z  razil r  üstünlük veril c k 
 Da q n, eroziya v  ya q buledici torpaqlar n k nd t s rrüfat  keyfiyy tl rinin a a  
sal nmas n n qar s n n al nmas  üçün torpa a at lma sah l ri seçil c kdir.  cma / 
ictimai su m nb l rinin birba a ax n n n yuxar  istiqam tind  torpa a at lma 
olmayacaqd r 
 
H ssas su s thl ri v   h ssas yeralt  sular olan sah l rd  at lmalara yol 
verilm y c kdir ( MSTQ-d  mü yy n olunan qaydada). 
 
PODRATÇI ax nt n n sür tinin azald lmas   v  qruntun alt lay n n eroziyas n n qar s n n 
al nmas  üçün hidros naq sular n n at ld
 sah l rd  eroziya mühafiz  t dbirl ri gör c kdir. 
Çay n çöküntü yükünün artmas n  minimum s viyy d  saxlamaq üçün  sas çaylara v / v  
ya su qur ular na (m s l n durula d rma hövz l ri, çöküntü baryerl ri, v  su ax n n zar t 
qur ular ) at lmadan  vv l çöküntü n zar t t dbirl rind n istifad  olunacaqd r. 
 
Tikilil r 
Qur u avadanl qlar n n istismara burax lmas  zaman  keçiril c k hidros naq t dbirl rin  
münasib td  PODRATÇI a a da göst ril n t dbirl ri gör c kdir. 
 
10-06 Hidros naq keçirm zd n 
vv l Podratç  hidros naq plan   i l yib 
haz rlayacaq v  t sdiql nm  üçün  irk t  t qdim ed c k.  
10-03 Hidros naq sular n n v  mümkün oldu u hallarda, x nd k sular n n 
ax d lmas  üçün yerl r Podratç n n  traf mühitin çirkl nm sinin qar s n n 
al nmas  üzr   cra Plan nda mü yy n edil c k.  
 
Qur ular n s naq plan   h mçinin borular n kimy vi t mizl nm sini  hat  etm li v  ona 
kimy vi qiym tl ndirm  daxil edilm li v  ax nt  miqdarlar   k miyy tc  göst ril c k. 
Neytralla d rmaya üstünlük veril n seçim hesab olunur v  neytralla d rma prosesinin 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
116 
 
yarad lmas   v   t tbiqi üçün z ruri olan s ri t li analitik kimya müt x ssisl ri v  dig r 
müt x ssisl rin t min olunmas  daxil olmaqla PODRATÇI t r find n t tbiq olunacaqd r.  
10.4.6.8 Avtomobil v  avadanl qlar n yuyulmas  v  texniki xidm t 
CQBKG layih sind  a a da göst ril nl r üzr  öhd lik götürülür: 
 
Boru k m ri 
 
10-22 Su 
ax nlar nda tikinti avadanl
  v   n qliyyat vasit l rinin yuyulmas na 
icaz  verilm y c k.  
10-18 Çaylara 
v /v   ya  su  ax nlar na v  yaln z yanacaq/sürtgü ya   s zmas  
yoxlamas ndan keçmi   ( irk t t r find n t sdiq edildiyi kimi)  sas 
tikinti n qliyyat vasit l rinin daxil olmas na icaz  veril c k. 
Ümumiyy tl , n qliyyat  su keçidl rind n sualt  kanal/drenaj borular  
(boru körpül r) vasit sil  çay  el  keç c k ki, su ax n na mane  
olmas n, bal qlar v  dig r su orqanizml ri d  ax n  keç  bilsinl r. 
 
PODRATÇI su il  dolu olan zaman avtomobill rin v  avadanl qlar n su axarlar na daxil 
olmas n   m hdudla d racaq v  ya onlar n ist nil n zaman su axarlar nda yuyulmas n  
qada an ed c kdir.  
 
Avtomobill rin su axarlar na daxil olmal  olduqlar  yerl rd , onlar yanacaq v  ya lama 
materiallar n n su axarlar na s zmas n n qar s n n al nmas   m qs di il  qabaqcadan 
t mizl n c k v  yoxlan lacaqd r (mü yy n olunmu  yoxlama v r ql rind n istifad  
etm kl ). PODRATÇI yoxlama v r ql rini saxlayacaq v  onlar t l b olunan zaman 
RK T  t qdim olunacaqd r. 
 
PODRATÇI bütün mexanizm, ma n v  avtomobill rin t k rl rinin mü yy n olunmu  
razil rd  yuyulmas n   t l b ed c kdir v   h min sah l rin izolyasiyal  (m s l n, beton) 

m l ri, k narlar  olmal  v  su/ya  separatorlar na ax d lan drenaj sistemi olmal  v  dövr 
ed n sistem  malik olacaq. PODRATÇI su/ya  separatorlar n n qar s nda traplar 
qura d racaq v  separatorun i in  maneçilik yaratmamaq üçün h min traplar  münt z m 
olaraq t miz v ziyy td  saxlayacaqd r. Maye tullant lar emal v  üçün konteynerl rd  
toplanmal   v  layih nin  traf mühit standartlar na müvafiq sur td  utilizasiya olunacaqd r 
( lav  B). 
10.4.7 
S s-küyün v  vibrasiyan n idar  edilm si 
10.4.7.1 S s-küy n zar t t dbirl ri 
CQBKG 
MSTQ il   s s-küyün azald lmas   v   i  saatlar n n m hdudla d r lmas   t tbiq 
olunacaqd r. Son 2 ara d rma v  mü yy n edilmi  yeni dü
rg   v  boru anbar  yerl ri il  
laq dar olaraq, tikintiqaba  m rh l d   lav  i in yerin  yetirilm si t l b olunacaq.  
 
Tikintiqaba  dövrd  PODRATÇI a a dak  öhd likl ri yerin  yetir c k:  
 
25-20 Müv qq ti i  sah l rin   n yax n m saf d  yerl
n ya ay  binalar  
mü yy n edil c k v  ya ay  binalar  ora tikinti  rzind  yaranan tozun 
n z rd  tutulan orta v  ya yüks k t sirin   m ruz qalacaq q d r çox 
yax nd rsa, 25.09, X9.03 v  X9.04 öhd likl ri yerin  yetiril c k. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
117 
 
PODRATÇI a a dak  öhd likl ri yerin  yetir c k: 
 
Boru k m rl ri, dü
rg l r, giri  yollar  v  bütün obyektl r: 
 
25-01 Tikinti 
i l ri zaman   i l r ad t n gündüz vaxt  (xüsusi  m liyyatlar 
istisna olmaqla) apar lacaq.  nsanlar i l r  yax n yerd  ya ay rsa, 
yaxud narahatl q üçün yüks k potensial mövcuddursa, ax am 7-d n 
s h r 7-y   q d r apar lan i l rd  yer üçün s ciyy vi olan riskin 
qiym tl ndirilm si apar lacaq. 
25-05 S s-küy s viyy si Layih nin 
traf Mühit Standartlar  il  münt z m 
olaraq müqayis  edil c k. 
25-09 Boru 
k m rinin v  qur ular n in as , o cüml d n tikinti dü
rg sinin v  
boru anbar  sah l rinin istismar  zaman   i l rin bir aydan art q 
olmayaraq 10 d qiq  müdd tind  dövri s s-küy s viyy sinin 
monitorinq göst ricil ri ölçül c k (Layih  prosedurlar na uy un olaraq). 
Bu, ya ay  binalar ndan 400m aral da, binalar n fasad hiss sind , 
y ni potensial s s-küylü f aliyy tl rin ba lan c nda h yata keçiril c k. 
g r s s-küyün s viyy si Layih  Standartlar n  üst l y rs , s s-küy 
s viyy sinin (m s l n, tikinti meydanças n n müv qq ti hasarlanmas ) 
azald lmas  m qs dil  müvafiq t dbirl r h yata keçiril c k. 
 
PODRATÇI a a dak  öhd likl ri yerin  yetir c k:  
 
25-08 Layih d   m qs d uy un oldu u yerd , n qliyyat vasit l rinin geriy  
h r k tinin qar s  al nacaq, n qliyyat vasit l rinin geriy  dayanacaq 
yerin  verilm si v  ya geriy  h r k ti üçün a a  s sli h y can siqnal  
sisteml rinin istifad sin  üstünlük veril c k. 
 
Podratç n n Çirkl nm nin Qar s n n Al nmas  üzr   cra Plan nda yüks k s s-küy yaradan 
f aliyy tl r mü yy n olunacaq v  onlar n normal gündüz i  saatlar   ç rçiv sind  icra 
olunmas   t klif olunacaq. Gec  saatlar nda i l r yaln z 
RK T N icaz si il  görül c k v  
sah y  spesifik s s-küy risk qiym tl ndirm si t rtib olunacaq ki, orada layih   traf mühit 
standartlar ndan ( lav  B) k nara ç xmalar; s s-küy t sirl rinin müdd ti; layih nin  traf 
mühit standartlar n n qar lanmas  üçün  lav   n zar t t dbirl ri v   t tbiq olunacaq icma 
koordinasiya t dbirl ri göst ril c kdir. 
 
PODRATÇI xüsusil  24 saatl q f aliyy tl r (m s l n hidros naq) müdd tind  insanlara v  
ya heyvanlara narahatl q yarada bil c k h r hans   s s-küylü i l rin yerin  yetirilm sin  
ba lamazdan  vv l yerli sakinl r   x b rdarl q edilm si daxil olmaqla bu pan n t l bl ri il  
ziddiyy t t
kil etm diyi d r c d  BS5228 (2009) Hiss  1 v  Hiss  2-d   t svir olunan 
qaydada S s-Küy v  Vibrasiya N zar t t dbirl ri t tbiq ed c kdir. 
 
PODRATÇI a a dak  öhd likl ri yerin  yetir c k:  
 
Boru k m rl ri, dü
rg l r, giri  yollar  v  bütün obyektl r: 
 
25-04 Yerli 
sakinl r  layih d   s s-küy (m s l n, payalar n vurulmas   v  
s naq zaman   t zyiqin burax lmas ) yaradaca  güman edil n 
planla d r lan f aliyy tl r bar d  önc d n m lumat veril c k. 
 
PODRATÇI s s-küy m nb yinin t sirin  potensial olaraq m ruz qala bil c k sakinl r  s s-
küylü i l rin görül c yi bar d  adekvat m lumat çatd racaqd r. Ya ay  sah l rinin 
yax nl
nda, PODRATÇI s s-küyd n yaranan narahatl
n azald lmas  üçün i l rin qrafikini 
t rtib ed c k v  tikinti n qliyyat n n sür tini m hdudla d racaq. 
 
PODRATÇI avadanl qlar  seç n zaman s s-küy s viyy sini n z r  alacaq v  daha az 
s viyy d  s s-küy yaradan avadanl qlara üstünlük ver c k v  onlar   hat  olunan s s-küy 
mühitin  dost bir t rzd  istismar ed c kdir (m s l n avadanl qlar n laz m olmayan hallarda 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
118 
 
i l k v ziyy td  saxlan lmamas   v  ya müh rrikl r  laz ms z sür t verilm m si). 
PODRATÇI sah d  qura d rmazdan  vv l günd lik texniki qulluq i l rinin bir hiss si olaraq 
s n dl
diril n mexanizm s s-küy s viyy  yoxlamalar  t tbiq ed c kdir. Bütün avadanl qlar 
atmosfer  küy at lmalar n n minimuma endirilm si üçün adekvat texniki qulluq olunacaqd r. 
 
CQBKG 
MSTQ s s-küy s b bind n narahatl
n azald lmas  üçün avtomobill rd n 
m suliyy tli 
kild  istifad ni n z rd  tutur. 
 
RK T v  PODRATÇI a a dak  öhd likl ri yerin  yetir c k: 
 
37-16 Sürücül r `a a -s s-küy` üzr  sürücülük t crüb l rini t tbiq etm k 
üçün t lim keç c k, misal üçün sür t h dl rin  ciddi  m l etm kl , 
qeyri-aktiv dövrl rd  mümkün oldu u q d r n qliyyat vasit l rini 
söndürm kl , siqnallardan istifad ni azaltmaqla, aqressiv 
kild  sür ti 
art rmamaqla v  ya dayand rmaqla. 
25-02 Sürücül rin t limi avtomobil fitl ri, aç q p nc r l rl  uca s sl  radio 
musiqisi dinl m , istifad  edilm dikd  müh rrikin söndürülm si, 
mü yy n edilmi  sür t h ddin  ciddi 
kild  riay t olunmas , aqressiv 
kild  yüks k sür t v   yl c  bas lmas  kimi mümkün narahatl qlar n 
azald lmas  üçün z ruri davran larla ba l  tövsiy l ri özünd  
ks 
etdir c k.  
 
PODRATÇIDAN avtomobil, ma n v  mexanizml rin i l nmi  qaz borular nda 
s sbo ucular n qura d r lmas   v  tonal, impulsiv v  ya a a  tezlikli küyl rin qar s n n 
al nmas  üçün qulluq olunmas  t l b olunur 
 
PODRATÇI elektrik generatorlar n   i çil rin istirah t sah l ri, ya ay  sah l ri v   h ssas 
ekosisteml rd n mümkün q d r uzaq m saf d  yerl
dir c k. Bir istiqam td  güclü küy 
yaradan qur u kimi bilin n qur ular mümkün olan hallarda el  yerl
diril c kdir ki, küs 
istiqam ti s s-küy  h ssas sah l rin  ks istiqam tind  olsun.  
 
PODRATÇI layih nin  traf mühit standartlar n n ( lav  B) a laca  ehtimal olunan hallarda 
s s-küy baryerl ri t tbiq ed c kdir. S s-küy ekranla d r lmas na a a da göst ril nl r daxil 
edilir:  
 
 
S s-küylü avadanl qlar n s s-izolyasiyal  otaqlarda yerl
dirilm si 
 
S s m nb yi v   t sir   m ruz qalan ya ay  binalar  aras nda torpaq b ndin v  ya 
möhk m hasar n ç kilm si 
 Sah  materiallar n n torpaq v  ya qazma materiallar n n  lav  ekran yaradacaq 
t rzd  toplanmas .  
 
Layih nin  traf mühit standartlar na ( lav  B)  m l olunmas n   t min etm k üçün m kt b, 
x st xana v  u aq ba çalar  kimi h r hans  h ssas reseptorlara xüsusi diqq t yetiril c k. 
 
stismara burax lma v  s naq müdd ti üçün 
RK T a a dak  öhd likl ri götürür: 
 
25-11 Layih d  uy un hesab edil n s s izolyasiyas ndan istifad  etm kl , 
avadanl qlar n istismara verilm si v  s naqdan keçirilm si zaman  s s-
küy emissiyalar n n s viyy si minimuma endiril c k. 
OP148 
lkin 
m liyyatlar zaman , Layih nin müvafiq  traf Mühit 
Standartlar n n t l bl rin  cavab verm sini t sdiq etm k üçün 
rsinl m  stansiyas na s s-küy   h ssas  n yax n reseptorlardan 10 
d qiq lik s s-küy ölç n cihazla göst ricil r götürül c k. 
10.4.7.2 Vibrasiya n zar t t dbirl ri 
Podratç n n Çirkl nm nin Qar s n n Al nmas  üzr   cra Plan nda qeyri-adi vibrasiya 
s viyy l ri yaradan f aliyy tl r mü yy n olunacaqd r (m s l n partlatma, dir k vurma, a r 
avtomobill rin h r k ti). 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
119 
 
 
Avtomobill rin h r k tl ri 
PODRATÇI binalara vibrasiyadan d y  bil c k z r rin minimuma endirilm si v  PODRATÇI 
v  
RK T  buna münasib td  kompensasiya iddialar ndan qorumaq üçün a a da 
göst ril n t dbirl ri t tbiq ed c kdir.  
 
PODRATÇI a a dak  öhd likl ri yerin  yetir c k:  
 
Boru k m rl ri, dü
rg l r, giri  yollar  v  bütün obyektl r: 
 
25-15 H r hans   d ymi   z r rin öd nilm si il  ba l  iddialar n qanuniliyi 
qiym tl ndiril c k; t mir i l ri apar lacaq v  ya bel   z r r tikinti 
n qliyyat vasit l rinin h r k ti n tic sind   d ymi dirs ,  müvafiq 
kompensasiya öd nil c k. 
25-16 N qliyyat vasit l rinin  inl rind  düzgün hava t zyiqi yoxlan lacaq v  
saxlan lacaq. 
 
Podratç   h mçinin xüsusil   z d l nm y  meylli binalar n yax nl
nda olan yollar n 
münt z m yoxlamalar   t l b olunan 37-08 daxil olmaqla  nfrastruktur v  Xidm tl rin  dar  
Olunmas  Plan n n t l bl rin   m l ed c kdir. PODRATÇI 
RK T N i tirak  il  vibrasiyaya 
h ssas m nt q l rin v ziyy tinin qeyd  al nmas n   t
kil ed c k v  onu münt z m 
yenil y c kdir. 
Каталог: content -> dam -> bp-country -> az az -> PDFs -> ESIAs -> SCPXESIA
SCPXESIA -> Cqnkl geni L ndirilm si Layih si, Az rbaycan traf mühit V sosial sah y t sirin qiym tl ndirilm si
SCPXESIA -> Cqbk genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan Ətraf mühitə və sosial sahəyə təsirin qiymətləndirilməsi
ESIAs -> Əlavə 5a xəzər suitisi haqqında hesabat
SCPXESIA -> Cqbk geni L ndirilm si layih si, Az rbaycan traf mühit V sosial sah y t sirin qiym tl ndirilm si
ESIAs -> Fəsil 2 Lüğət və abreviaturalar cqbk nin Genişləndirilmə si Layih ə si, Az ə rbaycan Ə traf Mühit ə V ə Sosial Sahə y ə t əsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavə si Yekun variant 2
ESIAs -> 5 Ə traf MühitinT
SCPXESIA -> Çqbk-nin Genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan Ətraf mühitə və sosial sahəyə təsirin qiymətləndirilməsi
SCPXESIA -> G to ko tə DƏ


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   35


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə