Cqbk -nin Az rbaycanda Geni L ndirilm si Layih si traf Mühit V Sosial Sah y t sirin Qiym tl ndirilm si


n Bitki Növl rinin Tikinti Qaba  Ara d r lmas   T l bYüklə 3.23 Mb.
Pdf просмотр
səhifə10/35
tarix23.06.2017
ölçüsü3.23 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   35

n Bitki Növl rinin Tikinti Qaba  Ara d r lmas   T l b 
Olunan Potensial Yerl r 
Ba lan c KG 
Son KG 
312 314 
321 322.9 
 
335,4  
336  
342 346 
346,1 351 
 
359 370 
 
378 380 
383 390 
 
                                            
5
 KG-nin ba lan c v  son yerl
diyi yerl r KS-d  növl r il  z ngin t bii ya ay  mühitl rinin yerin  v  
sah sin  yax n yerl
ir. Ara d rman n layih l ndirm si v  icras  bu bölm l rd n h r hans  birinin 
bec rilm si kimi ist nil n növb ti d yi iklikl ri n z r  almal  v  laz mi qaydada plana  lav l r ed c k.
 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
65 
 
 
Ara d rma, mövcud olduqlar  halda, daha yax  görülüb öyr nilm si imkan n   t min etm k 
üçün Süs nin v  QK-a dü
n dig r bitki növl rinin böyüm si v  çiç kl nm si üçün münasib 
vaxt  rzind  tamamlanacaq. Vaxt n mü yy n edilm si havadan v  mövsüm  uy unluqdan 
as l d r, h r halda,  n münasib vaxt aprelin sonlar  v  may n ortalar  aras ndak  vaxtd r.  n 
yax s , ara d rma tikintid n qabaqk  yaz mövsümünd  yerin  yetiril c k (m s l n tikinti 
2014-cü il  planla d r larsa, ara d rma 2013-cü ilin yaz nda yerin  yetiril c k). T dqiqat 
zaman  bir s ra bitki növl ri qar ya ç xa bil c yind n, onun yerin  yetirilm si üçün t yin 
olunmu  t dqiqatç  rast g lin  bil n növl r  b l d olan pe
kar v  t crüb li botanik olacaq. 
 
T dqiqat  rzind  KS-d  v  ya i  zonalar nda QK-a dü
n h r hans  bitkil r  rast g lin rs , 
onlar n i l rin ba lanmas ndan  vv l ba qa yer  köçürülm si z ruri olacaq. BTC-d n  ld  
edilmi  t crüb y   saslanaraq, bitkil rin yaln z bir d f  köçürülm si, v  köçürülmü  bitkil rin 
ya amas  üçün  n münasib imkan yaratmaq m qs di il  onlar n ç xar ld
 m sk n  uy un 
bir yerd  t krar  kilm si vacibdir.  
 
EKOLOJ   DAR  ETM  ÜZR  PODRATÇI a a dak  öhd likl ri yerin  yetir c k: 
 
X7-23 KS-d  bit n süs n  dair sah  üzr  ekologiyan n idar  edilm si plan  
i l nib haz rlanacaq. Bu i  bitkil r görün nd , y ni aprel v  may 
aylar nda, çiç kl nm  mövsümünd  v  ya sonra yerin  yetiril c k. 
X7-28a 
irk t tikinti önc si ilin  n m qs d uy un vaxt nda (ümumiyy tl , 
mövsümd n as l  olaraq aprel v  may aylar nda) mü yy n edilmi  
yerl rd   t dqiqat apararaq h r hans   Q rm z  Kitaba sal nm  bitkil ri 
t yin ed c k. 
X7-28b KS-d  v  ya i  sah l rind  tikinti önc si apar lm  t dqiqatlarda a kar 
edilmi   Q rm z  Kitab bitkil rini idar  etm k üçün sah  üçün s ciyy vi 
traf mühitin idar  edilm si plan  haz rlanacaq. Bu, bitkil r gözl  
görün  bil n olduqda, y ni növl rd n as l  olaraq aprel v  may aylar  
aras nda, bitkil rin çiç kl m  fazas nda v  ya ondan sonra h yata 
keçiril c k. 
X7-33a 
KG321 - KG 322.9, KG335.4 - KG336.4, KG342- KG346, KG346.1 - 
KG351, KG359 - KG370 v  KG383 - KG390 aras nda toxumlar eyni 
m skunla ma areal ndan, yerli  razid  mümkün oldu u yerd   v  
mümkün olan d r c d  toplanacaq v  K m r sah sind  b rpa zaman  
yenid n  kil c k. 
X7-33b 
g r uzun müdd tli monitorinql r K m r sah si il  KG321 - KG 322.9, 
KG335.4 - KG336.4, KG342 - KG346, KG346.1 - KG351, KG359 - 
KG370 v   KG383 aras nda b rpa prosesinin a a  s viyy d  getdiyini 
göst rirs , b rpa t dbirl ri h yata keçiril c k. 
X7-37 
KG205-250 
Q  miqrasiyas  zaman  ceyranlara potensial t siri azaltmaq m qs dil  
sah  üzr   t sirl rin qar s n  almaq üzr   t dbirl ri mü yy n etm k 
üçün KG205-250-d  noyabr v  fevral aylar  aras nda tikintiqaba  
t dqiqat i l ri apar lacaq.  
 
tik narl  süs nin t dqiqat  
Qobustan  razisind  (CQBKG-n  aid KS-d  yox) Q rm z  Kitaba dü
n bitki növl rind n 
olan  tik narl  Süs nin populyasiyas   m lumdur v  CQBKG KS-d  KG0 v  KG35 
göst ricil ri aras nda bu növl r üçün münasib mühit mövcuddur. EKOLOJ   DAR  ETM  
ÜZR  PODRATÇI  tik narl  Süs ni axtarmaq üçün mar rutun bu hiss sind   t dqiqat 
h yata keçir c k. Ara d rma, mövcud olduqlar  halda daha yax  görünm si imkan n  t min 
etm k m qs di il , bu növl rin böyüm si v  çiç kl m si üçün  lveri li müdd t  rzind  ba a 
çatd r lacaq. Vaxt n mü yy n edilm si havadan v  mövsüm  uy unluqdan as l d r, h r 
halda,  n münasib vaxt aprelin sonlar   v  may n ortalar  aras ndak  vaxtd r. Köçürülm  
plan n n haz rlanmas  üçün kifay t q d r vaxt t min edilm si v  münasib reseptor sah nin 
mü yy n edilm si üçün, ara d rman n tikintid n qabaqk  yaz mövsümünd  yerin  yetirilm si 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
66 
 
daha yax  olar (m s l n, tikinti 2014-cü il  planla d r larsa, ara d rma 2013-cü ilin yaz nda 
yerin  yetirilm lidir).  
 
KS-d  v  ya i  zonalar nda h r hans   tik narl  Süs n bitkil ri a kar edil rs , onlar n i l rin 
ba lanmas ndan 
vv l köçürülm si z ruri olacaq. BTC-d n 
ld  edilmi   t crüb y  
saslanaraq, bitkil rin yaln z bir d f  köçürülm si,  v  köçürülmü  bitkil rin ya amas  üçün 
n münasib imkan yaratmaq m qs di il  onlar n ç xar ld
 m sk n  uy un bir yerd  t krar 
kilm si vacibdir.  
 
PODRATÇI a a dak  öhd likl ri yerin  yetir c k: 
 
X7-32 
irk t tikinti önc si t dqiqat (aprel v  may aylar nda, mövsümd n as l  
olaraq) apararaq K m r sah si v  ya   KG0 - KG35 aras nda i çi 
sah l rd  itik narl  süs n   ( ris acutiloba) bitkisinin mövcudlu unun 
mü yy n edilm sini n z rd  tutacaq v  sah  üçün s ciyy vi 
traf 
mühitin idar  edilm si plan  haz rlanacaq. Bu, bitkil r gözl  görün  bil n 
olduqda, y ni aprel v  may aylar  aras nda, bitkil rin çiç kl m  
fazas nda v  ya ondan sonra h yata keçiril c k. 
 
Fauna 
Yarasalar n gec l m  yerl ri il  ba l  qabaqlay c  t dbirl r 
Mar rut boyunca rast g lin  bil n bir s ra yarasa növl ri, o cüml d n QK-a dü
n növl r 
mövcuddur: 
 
 
Palazqulaq Yarasa (Barbastella leucomelas) - pRDB 
 
Böyük Nalburun Yarasa (Rhinolophus ferrumequinum) - pRDB 
 
Kiçik Nalburun Yarasa (Rhinolophus hipposideros) - pRDB 
 
S hra Gönülç si (Eptesicus battoae) - pRDB 
 
tiqulaq Gec  
bp r si (Myotis blythii) - pRDB. 
 
Yarasalar ilin vaxt ndan as l  olaraq müxt lif tikilil rd  gec l yirl r (q da gec l m  t l bl ri 
yay mövsümünd  gec l m   t l bl rind n f rql nir). Ümumi t l bl r s rt hava 
raitind n 
mühafiz  olunan, y rt c lardan uzaq v  sabit temperaturun mövcud oldu u yerl r üçün 
n z rd  tutulur. Mar rut boyunca rast g lin  bil n, yarasalar n gec l y  bil c kl ri yerl r  
a a dak lar daxildir: 
 
 Binalar 
(xüsus n dam bo luqlar nda) 
 
ri, köhn  a aclar n oyuqlar nda. 
 
Mar rut h r hans  bel  yerl rd n keç rs  (daha do rusu, binalar v  ya a aclar 
k narla d r lmal  olarsa (m s l n, D ll r Da bulaqda – KG286), onlar n yarasalar t r find n 
gec l m k üçün istifad  olunub-olunmad
n  mü yy n etm kd n ötrü, ilk növb d  
ara d rma i l ri apar lmas   z ruri olacaq. Müvafiq qabaqlay c   t dbirl rin görülm si üçün 
vaxt t min etm k m qs di il , bel  yerl r tikintid n qabaqk  il  rzind  mü yy n edilm li v  
ara d r lmal d r. Ara d rmalar iki qaydada apar lmal d r: 
 
o
 Yarasalara 
aid 
h r hans   d lill rin (m s l n ifrazatlar n, l k l rin v  ya qida 
qal qlar n n) axtar lmas  üçün h rt r fli bax . Bu, ilin ist nil n vaxt  h yata keçiril  
bil r. 
o
 Bax   n tic sind , mü yy n bir yerin yarasalar n gec l m si üçün münasib yer 
oldu u a karlanarsa v  ya onlar n gec l m  yerl ri oldu unu t sdiql y n d lill r 
mövcud olarsa, t cili ara d rmalar h yata keçirilm lidir. Bu i l r yarasalar n f al 
oldu u zaman – aprel v  avqust aylar  (avqust ay  daxil olmaqla) aras nda ba a 
çatd r lacaq.  
 
Ax am vaxt  apar lan t cili ara d rmalar zaman  ekoloq sah y  alaqaranl qda – yarasalar n 
öz gec l m  yerl rind n ç xmalar  ehtimal edil n vaxtda g l c k. Ara d rmalar alaqaranl q 
dü m zd n  vv l t xmin n yar m saatdan, alaqaranl q dü
nd n sonra bir saat yar ma 
q d r, yarasalar n gec l m  yerl rin   ç xd qlar  vaxt yerin  yetirilir. T dqiqatç lar 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
67 
 
yarasalar n gec l m  yerl rind  peyda olma nöqt l rinin yax  göründüyü yerl rd  dayan r 
v  yarasalar n ç xmas n  gözl yirl r. Yarasalar  exolokasiya (s s siqnallar ) vasit sil  
mü yy n etm k üçün yarasalar   a karetm  cihazlar ndan, qeydiyyat avadanl qlar ndan v  
s s analizi proqramlar ndan istifad  olunur. T l b olunan ara d rmalar n say  gec l m  
yerinin ölçüsünd n v  yarasalar n say ndan v  növl rind n as l d r v  ekoloq t r find n 
t yin edilm lidir. Ara d rmalara, t l b olundu u halda  lav  ara d rmalar n da tamamlana 
bilm si üçün, mövsümün ba lan c na yax n bir vaxtda ba lanmas  daha münasibdir. 
 
EKOLOJ   DAR  ETM  ÜZR  PODRATÇI yerl rl   laq dar a a dak  öhd likl ri yerin  
yetir c k:  
 
X7-34 Tikinti 
önc si t dqiqat apar lacaq v   ç xar lacaq h r hans  strukturlarda 
v  ya a aclarda yarasalar n yuvalad
  a kar edil rs , yarasalar n 
qorunmas  üçün qar s n  alma t dbirl ri görül c k. 
 
Su ax nlar  
Sahild  yuvalayan növl rin öyr nilm si üçün aç q üsullu keçidl rind  ara d rma 
Çay sahill ri il   s x  laq dar olan, IUCN-nin (Beyn lxalq T bi tin v   T bii S rv tl rin 
Mühafiz si Birliyi) Q rm z  Kitab na v  ya Az rbaycan n Q rm z  Kitab na dü
n b zi heyvan 
növl ri mövcuddur. Mar rutla k si
n  sas çaylar n  ks riyy ti çay sahill rind  yuvalayan 
v  ya ya ayan növl r t r find n istifad  oluna bil r. This could include: 
 
 
Adi Su samuru (Lutra lutra) – NT, RDB (Q rm z  Kitab) (bu növl r n z rd  tutulan 
mar rutun ara d r lmas  zaman  qeyd  al nmam d lr) 
 Avropa 
Safsar  (Vormela peregusna) – VU, RDB 
 Zaqafqaziya 
t lx si (Elaphe hohenackeri pRDB  
 
Oxlu Kirpi (Hystrix indica) pRDB.  
 
Bir s ra dig r geni  yay lm  heyvan növl ri d , o cüml d n Suquz unu (Alcedo atthis), 
Ar yey n (Merops apiaster) çay sahill rind  yuva sal r v  onlar m hvolma v  ya ölüm 
hallar na eyni d r c d   h ssasd rlar. Çay sahill rind  bitkil rin t mizl nm sind n  vv l, 
RK T N Layih  üzr  Ekoloqu bütün aç q üsulla sal nan çay keçidl rind   v  texnika v  
avadanl
n çay n üz rind n keçm sin  imkan yaratmaq üçün körpül rin v  ya su borusu 
keçidl rinin qura d r ld
 qeyri-aç q yerl rd  çay sahill rind  yuva salan heyvanlar n 
ara d r lmas  i ini yerin  yetir c k.  
 
Tikinti qaba   t dqiqatlar zaman  çoxalma dövründ  (Aprel ay ndan  yun ay na q d r) 
qar ya ç xacaq aç q üsullu çay keçidl rinin sahill rind  IUCN Q rm z  Kitab na v  ya 
Az rbaycan n Q rm z  Kitab na daxil olan h r hans  bitki növl ri a kar edil rs , onlar 
çoxalma dövründ n sonra s
nacaqlardan ç xar lacaq v   h min mühit tikintid n  vv l 
onlar n qay tmas  üçün yarars z v ziyy t  g tiril c k. Ekoloji  dar  Etm  üzr  Podratç  sah  
üzr  ekoloji idar  etm  plan na bu f aliyy tl rl   laq dar t fsilatl   l rin apar lmas  üsuluna 
dair Plan , o cüml d n cins heyvanlar n köçürülm si üçün t hlük siz v  insanp rv r 
metodlar v   t l b olundu u halda, münasib qada a zonalar  bar d   t f rrüatlar  daxil 
ed c k.  
 
EKOLOJ   DAR  ETM  ÜZR  PODRATÇI bütün aç q üsullu su ax n  keçidl rind   v  
n qliyyat vasit l ri üçün keçidl rin qura d r ld
 qeyri-aç q üsullu yerl rd  a a dak  xüsusi 
öhd likl ri yerin  yetir c k: 
 
19-13a 
Aprel-iyul (daxil olmaqla) aylar  aras nda tikil n bütün keçidl rd  sahild  
yuvalayan faunan n t dqiqat  ba a çatd r lacaq. T dqiqat tikintid n 
vv lki il aprel v  sentyabr aylar nda apar lacaq. T dqiqat zaman  
Q rm z  kitaba dü mü  s ciyy vi növl r, m s l n susamuru (Lutra lutra), 
Avropa m rm r safsar  (Vormela peregusna), Avropa sürün n ba ailan  
(Elaphe hohenackeri), daraql  oxlu kirpi (Hystrix indica) v   d likd  
yuvalayan qu lar axtar lacaq. 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
68 
 
19-13b Tikinti 
önc si apar lan t dqiqat zaman  bu su hövz l rind       IUCN 
Q rm z  Siyah s na v  ya Az rbaycan Q rm z  Kitab na daxil edilmi  
qu lar v  ya dig r heyvanlar a kar edil rs , tikinti zaman  bu  razid  
m skunla man n qar s n  almaq üçün t dbirl r görül c k. 
 
8.4.3.2 Tikinti 
qaba  yoxlamalar 
 
Fauna 
Mar rut boyunca IUCN Q rm z  Kitab na v  ya Az rbaycan n Q rm z  Kitab na dü
n quruda 
ya ayan heyvanlar n a kar edilm si m qs di il  tikinti qaba  yoxlamalar 
Aral q d nizi t sba as ndan (Testudo graeca) savay  KS-d   v  yax nl qdak   t bii ya ay  
mühitl rind  rast g lindiyi m lum olan bir s ra quru mühitin  aid fauna növl ri mövcuddur. 
Bu növl rd n b zil r v  milli v  ya beyn lxalq s viyy d  nadirdir (bax n C dv l 8-5). Bunlar 
aras nda xüsusil   h ssas v   z if olan növ Aral q d nizi t sba as d r (Testudo graeca) – 
IUCN VU, QK Aral q d nizi t sba as   K m r Sah sinin  ks r seksiyalar  boyunca rast 
g lin n geni  yay lm  növdür. O, asta sür tl   h r k t ed n quruda ya ayan sürün nl r  
aiddir v   sas n bitkil rl  qidalan r. Onlar, ad t n yazda (fevral-aprel) q  yuxusundan 
ay ld qdan sonra cütl
ir v  bundan sonra di i f rdl r yum aq qruntda yuva düz ldir v  ya 
torpaqda yuvalar qaz r v  yumurta qoyur. Balalar n yumurtadan ç xmas  70-100 günd n 
sonra ba  verir v  balaverm  müdd ti ad t n hava 
rtl rind n as l  olaraq iyul ay n n 
sonuna q d r ba a çat r. Yay mövsümünd  onlar n çoxsayl  müxt lif areallarda (t bii 
ya ay  mühitl rind ) yem axtard
 mü ahid  edil  bil r v   q da is  (hava 
rtl rind n 
as l  olaraq oktyabr ay ndan sonra) onlar q  yuxusuna getm k üçün torpaqda v  ya 
q r nt lar n alt nda yuva sal r. 
 
C dv l 8-5: KS-d  Potensial Olaraq Rast G lin n Quru Mühitin  Aid Mühüm 
Fauna  
Status 
Balaverm  
dövrü 
(Mart – 
Iyul) 
Q  
yuxusu 
(Oktyabr 
- Fevral) 
Üstünlük Verdiyi T bii Ya ay  
Mühiyi 
Turac 
(Francolinus 
francolinus) 
QK Y 

Aç q, yar ms hra tipli bitki örtüyü, 
yerd  yuva sal r 
Safsar (Vormela 
peregusna) 
VU, 
QK 
Y Y 
Yar ms hra  razil r, t xmin n s x bitki 
örtüyü (m s l n Tamarix kolu) 
yuvalarda bala verir v  q  yuxusuna 
gedir 
Zaqafqaziya 
t lx si (Elaphe 
hohenackeri) 
pRDB Y 

Sahilyan  bitki örtüyü, s x kolluqdak  
(m s l n Tamarix kolu) kollar n 
dibind  yuva sal r v  q  yuxusuna 
gedir 
Asiya tir ndaz  
(Hystrix indica) 
pRDB Y 

Çaylara yax n yuvalarda v  s x 
kollarda ya ay r v  q lay r 
Suriya 
sar msaqiyli 
qurba as  
(Pelobates 
syriacus) 
QK Y 

Suda balalay r v  sonra uza a 
miqrasiya edir v  yay n sonunda v  
q da yum aq torpaqda yuva sal r. 
Adi 
quruqurba as  
(Bufo bufo) 
QK Y 

Suda balalay r v  sonra uza a 
miqrasiya edir v  q r nt lar n (da lar, 
bitki qala  v  s.) alt nda q  yuxusuna 
gedir, balalama sah l rind n 500 m-
d k m saf d  ola bil r 
Qam  pi iyi 
(Felis chaus) 
pRDB Y 

Çaylar n yan ndak  s
nacaql  
razil rd  sald
 yuvalarda balalay r 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
69 
 
Status 
Balaverm  
dövrü 
(Mart – 
Iyul) 
Q  
yuxusu 
(Oktyabr 
- Fevral) 
Üstünlük Verdiyi T bii Ya ay  
Mühiyi 
Çöl pi iyi (Felis 
sylvestris) 
QK Y 

Çaylar n yan ndak  s
nacaql  
razil rd  sald
 yuvalarda balalay r 
 
Bu növl rin  ks riyy ti uzaq m saf l r  miqrasiya edir v  geni   razil r boyunca balalaya, 
yem axtara v  ya q laya bilir. Onlar n balaverm   v   q lama sah l ri h r il d yi
 bil r, 
buna gör   d , i l rin ba lanmas ndan 
vv l onlar n mühafiz  edilm si m qs dil  
toxunulmamal   razil rin d qiq yerl rini mü yy nl
dirm k nadir hallarda mümkün olur. Ona 
gör   d , 
RK T N Layih  üzr  Ekoloqu ba lan lacaq bitki örtüyünün t mizl nm si v  
torpa n üst qat n n ç xar lmas   i l rind n bilavasit   vv l KS-d  bu növl r üçün münasib 
ola bil c k h r hans  
razil rin t mizlik-önc si yoxlamas n  aparmal   v   a kar edil n 
növl rd n v  onlar n ilin hans  dövründ   a kar edilm sind n as l  olaraq müvafiq t dbirl r 
gör c k.  sas prinsip ondan ibar tdir ki, praktiki c h td n mümkün olan hallarda balalayan 
v  ya yuva salan növl r   t sirl r  yol verilm y c k v  ilin dig r vaxtlar nda bu növl r 
RK T V  EKOLOJ   DAR ETM  üzr  PODRATÇI t r find n a a dak  qaydada h ssas 
kild  KS-d n k nara köçürül c k: 
 
19-11a 
irk t KS-ni v   h r hans  dig r sah ni bitkil r k silm zd n v  torpa n 
üst qat  ç xar lmazdan  vv l yoxlayacaq v  IUCN Q rm z  Siyah s na v  
ya Az rbaycan Q rm z  Kitab na daxil edilmi  növl rin olmas n  mü yy n 
ed c k. 
19-11b KS-d   v  ya müv qq ti i  sah l rind  yuvalama mövsümünd n (iyul-
sentyabr aylar ) k nar h r hans  IUCN Q rm z  Siyah s na v  ya 
Az rbaycan Q rm z  Kitab na daxil edilmi  növl r a kar edil rs , onlar 
KS-d n t hlük siz m saf y  köçürül c k v  sah  üçün s ciyy vi ekoloji 
idar etm  planlar na uy un ya ay  üçün müvafiq sah y  burax lacaq. 
19-11c KS-d   v  ya müv qq ti i  sah l rind   q  yuxusuna getm  
mövsümünd  (oktyabr-mart aylar ) h r hans  q  yuxusuna getmi  IUCN 
Q rm z  Siyah s na v  ya Az rbaycan Q rm z  Kitab na daxil edilmi  
növl r a kar edil rs , onlar sah  üçün s ciyy vi ekoloji idar etm  
planlar na uy un KS-d n t hlük siz m saf y  yeni q  yuxusu sah sin  
köçürül c k. 
19-11d KS-d   v  ya dig r i  sah l rind  yuva salm  IUCN Q rm z  Siyah s na 
v  ya Az rbaycan Q rm z  Kitab na daxil edilmi  növl r a kar edil rs , 
irk t bu növl rin köçürül  bil c yin  v  ya balalama dövrü ba a çatana 
v   g nc balalar yuvadan uçana q d r burada saxlanmal  olmas na dair 
q rar q bul edil n  q d r sah y  toxunulmayacaq. 
19-11e 
irk t KS-d n asanl qla köçürülm si mümkün olmayan IUCN Q rm z  
Siyah s na v  ya Az rbaycan Q rm z  Kitab na daxil edilmi  növl rin v  
ya dig r növl rin köçürülm sinin t hlük siz üsuluna v   t l b olunan 
hallarda t crid zonas n n t
kilin  dair  l rin Apar lmas  Plan n  
haz rlayacaq. 
 
Su ax nlar  
Balaver n suda-quruda ya ayanlar üzr  tikinti-önc si yoxlamalar 
Suda-quruda ya ayanlar n b zi növl ri bütün növ su axarlar  il   laq lidir v  aç q sularda 
balalay r. Buraya daxildir: 
 
 
Suriya sarimsaqiyli qurba as  (Pelobates syriacus) QK 
 Adi 
quruqurba as  (Pelobates syriacus) – QK. 
 
Suda-quruda ya ayanlar n çox güman ki dur un v  ya asta axarl  sularda, o cüml d n 
nisb t n kiçik suvarma kanallar nda v  mar rutun k si diyi sah  drenajlar nda balalad
 
a kar edil c k. Balaverm  mövsümünd  (fevral-may) h r hans  bu cür su hövz l ri il  
k si diyind , sah d ki ekoloq tikintid n  vv l kürül rin olub-olmad
n  yoxlayacaq v  a kar 
etdiyind  onu i  sah sind n k narla d racaq. 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
70 
 
 
Mar rutla k si
n su axarlar nda balalayan, Q rm z  Kitaba daxil edilm mi  dig r suda-
quruda ya ayanlar da a kar edil  bil r, lakin çöl 
raitind  müxt lif növl rin kürül rini bir-
birind n ay rd etm yin ç tin oldu unu n z r  alaraq, tikinti-önc si yoxlamalar zaman  a kar 
edil n h r hans  kürül r  bu t sirin azald lmas  t dbiri t tbiq olunur.  
 
EKOLOJ   DAR ETM  ÜZR  PODRATÇI yerl rl   laq dar a a dak  öhd likl ri yerin  
yetir c k:  
  
19-14 
Aprel-iyul (daxil olmaqla) aylar  aras nda tikil n bütün aç q üsullu v  ya 
su ax n  keçidl ri, yaxud n qliyyat n keçid keçidl ri  kürütökm  dövründ  
olan v  ya Q rm z  kitaba dü mü  növl rin olma ehtimal   sas nda  irk t 
t r find n yoxlanacaq,  g r h r hans  bel  növ  rast g lin rs , o yuxar  
ax n istiqam tind  uy un yer  köçürül c k. 
8.4.4 
Tikinti 
8.4.4.1 Giri  
Bu bölm d  tikinti zaman  heyvanlar al min  potensial t sirl rin qar s n  almaq v   h min 
t sirl ri minimuma endirm k üçün t l b olunan t dbirl r t svir olunur. O, ümumi öhd likl rin 
v  qurudak   t bii ya ay  mühitl ri il  ba l  öhd likl rin n z rd n keçirilm si il  ba lay r, 
sonra is  qurudak  fauna il  ba l  öhd likl r n z rd n keçirilir v  yekunda çay k si m l ri 
il  ba l  olan öhd likl r müzakir  edilir. 
8.4.4.2 Ümumi 
nvaziv v  ya z r rli növl rin yay lmas n n qar s n  almaq m qs dil , i l r üçün ölk y  
g tiril n bütün texnika v  avadanl qlar yoxlan lacaq ki, onlarda torpaq v  bitki material n n 
olmamas   t min edilsin. PODRATÇI avadanl qlar  istifad  edil c k ölk y   n ql etm zd n 
vv l avadanl
n v ziyy tini foto
kill r il  s n dl
dir c k v  sonra is  bu s n dl r t l b 
olundu unda audit edilm k üçün 
RK T   t qdim olunacaq. PODRATÇI bütün 
torpaqqazan avadanl qlar n torpaqdan v  bitki materiallar ndan t miz olmas n  t min etm k 
üçün onlar  s rh dd n keçirm zd n  vv l yuyulmas n  h yata keçir c k. 
 
PODRATÇI v  
RK T a a dak  öhd likl ri yerin  yetir c kl r:  
 
18-05 Podratç  bütün qur u v  avadanl qlar n istifad çi ölk y  
çatd r lmas ndan 
vv l, onlar n mümkün d r c d   i çi v ziyy td , 
torpaq v  bitki material ndan t miz oldu una  minlik m qs dil , t fti  
ed c k v  yuyacaq. 
8.4.4.3 T bii m skunla ma  razil ri 
Каталог: content -> dam -> bp-country -> az az -> PDFs -> ESIAs -> SCPXESIA
SCPXESIA -> Cqnkl geni L ndirilm si Layih si, Az rbaycan traf mühit V sosial sah y t sirin qiym tl ndirilm si
SCPXESIA -> Cqbk genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan Ətraf mühitə və sosial sahəyə təsirin qiymətləndirilməsi
ESIAs -> Əlavə 5a xəzər suitisi haqqında hesabat
SCPXESIA -> Cqbk geni L ndirilm si layih si, Az rbaycan traf mühit V sosial sah y t sirin qiym tl ndirilm si
ESIAs -> Fəsil 2 Lüğət və abreviaturalar cqbk nin Genişləndirilmə si Layih ə si, Az ə rbaycan Ə traf Mühit ə V ə Sosial Sahə y ə t əsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavə si Yekun variant 2
ESIAs -> 5 Ə traf MühitinT
SCPXESIA -> Çqbk-nin Genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan Ətraf mühitə və sosial sahəyə təsirin qiymətləndirilməsi
SCPXESIA -> G to ko tə DƏ


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   35


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə