Tibb Üzüm kvası

Азярбайжан республикасы тящсил назирлийи азярбайжан дювлят игтисад университетиАзярбайжан республикасы тящсил назирлийи азярбайжан дювлят игтисад университети
Üzüm kvası
0.55 Mb. 6
oxumaq
N qidali яrzaq mяhsullari (Monoqrafiya) b a k I – 2009 2 Аз Я11 ббк 45 2N qidali яrzaq mяhsullari (Monoqrafiya) b a k I – 2009 2 Аз Я11 ббк 45 2
Azяrbaycanda becяrilяn цzцmцn kimyяvi tяrkibi, tяsnifatы, sцfrя, texniki vя. Üzüm kvası
1.33 Mb. 11
oxumaq
MƏSLƏHƏt göRÜLƏN ƏDƏBİyyat siyahisiMƏSLƏHƏt göRÜLƏN ƏDƏBİyyat siyahisi
Fərzəliyev E. B., Əliyev Ə. Y. Yeyinti məhsullarının ümumi texnologiyası. Bakı.: İqtisad Universiteti, 2005. 392 s. Üzüm kvası
8.31 Mb. 50
oxumaq

  1


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə