##book id= 191//book name= Mülki MüdafiəYüklə 5.01 Kb.
Pdf просмотр
səhifə11/20
tarix17.04.2017
ölçüsü5.01 Kb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   20

  
4 - 
qanı dayandıran maddə
l
ə
r t
ə
tbiq etm
ə
k  
5 - 
Esmarx turnasını qoymaq
  
A) 3, 4, 5 
B) 2, 4, 5 
C) 1, 2, 3 
D) 1, 3, 5  
E) 2, 3, 4  
5. 
Hava emboliyası nə
dir?  
A) d
öş qə
f
əsinin güclü sıxılması
 
B) z
ə
d
ə
l
ənmiş venaya havanın keçmə
si  
C) 
ağciyə
rl
ərin açıq travması
  

 
98 
D) 
oksigen çatışmazlığı və
ziyy
ə
ti  
E) t
ə
n
əffüsün kə
skin z
ə
ifl
ə
m
ə
si  
6. 
Arterial qanaxmanın ə
lam
ə
tl
ərini tapın:
  
1 - 
qan yapışqan və
 
qatı olur
  
2 - 
qan güclü

arası kə
silm
ə
d
ən axır
  
3 - 
qan tünd qırmızı rə
ngd
ə
 olur  
4 - qan n
ə
bz
ə
 
uyğun pulsasiya edir
  
5 - qan duru, 
al qırmızı olur
  
A) 1, 2, 3 
B) 1, 3, 5  
C) 2, 3, 4 
D) 2, 4, 5  
E) 3, 4, 5  
7. 
Hava emboliyası zamanı nə
 
baş verir

Ardıcıllığı gözlə
yin:  
1 - x
ə
st
ə
 
çə
ng olur v
ə
 
ölür
  
2 - x
ə
st
ə
nin r
ə
ngi d
ə
rhal solur  
3 - b
ə
d
ə
n titr
ə
m
ə
y
ə
 
başlayır
, soyuq t
ər basır
  
4 - t
ə
n
əffüs çə
tinl
əşir
, s
ə
thi olur  
5 - . x
ə
st
ə
 
hüşünü itirir
  
A) 2, 4, 5, 1, 3 
B) 1, 2, 3, 5, 4  
C) 4, 2, 3, 5, 1  
D) 1, 3, 5, 2, 4  
E) 5, 3, 2, 1, 4  
8. Ve
noz qanaxmanın ə
lam
ə
tl
əri hansıdır
?  
1 - qanaxma t
ə
n
əffüslə
 
sinxron axır
  
2 - 
qan tünd qırmızı və
 
qatı olur
  
3 - qan eyni h
ə
cmd
ə
 
yavaş
, fasil
əli axır
  

 
99 
4 - 
qanın rəngi al qırmızı olur
  
5 - 
qan güclü tə
zyiql
ə
 
axır
  
A) 1, 2, 3  
B) 1, 4, 5  
C) 2, 4, 5  
D) 2, 3, 5  
E) 1, 4, 5  
9. 
Qanaxmanın gücü

sürəti hansı sə
b
ə
bl
ə
rd
ən asılıdır
?  
1 - z
ə
d
ə
l
ənmiş qan damarının növündə
n v
ə
 
böyüklüyündə
n  
2 - 
insan orqanizminin çə
kisind
ə
n  
3 - 
yaranın nə
 il
ə
 v
ə
 nec
ə
 
vurulmasından
  
4 - z
ə
d
ə
l
ənmişin yaşından
, cinsind
ə
n  
5 - z
ə
d
ə
l
ə
nm
iş toxumanın növündə
n  
A) 1, 2, 3 
B) 2, 3, 5  
C) 1, 3, 5  
D) 2, 4, 5  
E) 1, 3, 4  
10. 
Qanaxmanın qəti dayandırılma üsullarını göstə
rin.  
1 - c
ə
rrahiyy
ə
 
üsulu
  
2 - 
turnanın qoyulması
  
3 - z
ə
d
ə
l
ənmiş qan damarının bağlanması
  
1 - - 
damarsıxıcı pinsetlə
rd
ə
n istifad
ə
  
5 - mexaniki, fiziki, kimy
ə
vi v
ə
 
bioloji üsul
  
A) 2, 3, 5 
B) 1, 2, 3  
C) 2, 4, 5 
D) 5, 3, 1  

 
100 
E) 1, 4, 5  
11. 
Qanaxma zamanı turna qoyulduqda buraxılan sə
hvl
ər hansılardır
?  
1 - 
ətrafa qoyulmuş turnanı 2 saatdan artıq saxlamaq
  
2 - bilavasit
ə
 
lüt bə
d
ə
n
ə
 turna qoymaq  
3 - 
bazu önü sahə
y
ə
 v
ə
 
baldıra turna qoyulur
  
4 - 
turnanın qoyulma vaxtı qeyd edilir
  
5 - turna yara nahiyy
ə
sind
ən yuxarı qoyulur
  
A) 1, 3, 5 
B) 2, 3, 5 
C) 2, 4, 5  
D) 2, 3, 4  
E) 1, 2, 3  
12. 
Turnanın qoyulması qaydalarına düzgün riayə
t etm
ə
dikd
ə
 n
ə
 
baş verə
 bil
ə
r?  
1 - 
ətrafda nekrozlaşma və
 
güclü iflic ola bilə
r  
2 - 
qan dövranı sürə
tl
ə
nir  
3 - 
qanaxmanın qüvvə
tl
ə
nm
əsi baş verə
 bil
ə
r  
4 - x
ə
st
ə
 
huşunu itirə
 bil
ə
r  
5 - 
turna dağıla bilə
r  
A) 3, 5 
B) 2, 4  
C) 1, 5 
D) 1, 3  
E) 4, 5  
13. 
Qanaxmanın qəti dayandırılmasının fiziki üsulu hansıdır
?  
1 - qan 
ə
v
ə
zedicil
ərin köçürülmə
si  
2 - 
qırılmış damarın bağlanması
  
3 - 
qanaxmanı aşağı temperaturun tə
siri il
ə
 
dayandırılması
  
4 - 
qanaxmanın kimyəvi preparatla dayandırılması
  

 
101 
5 - 
qanaxmanı yüksə
k t
ə
zyiql
ə
 
dayandırmaq
  
A) 2, 5 
B) 1, 2 
C) 1, 4 
D) 3, 5  
E) 3, 4  
14. 
Qanaxmanın qəti dayandırılmasının bioloji üsulları

Uyğunlaşmanı göstə
rin:  
1 - 
qan köçürmə
  
2 - 
plazmanın tə
tbiqi  
3 - 
qandan hazırlanmış hemostatik süngə
rin t
ə
tbiqi  
4 - qan preparatla
rının tə
tbiqi  
5 - qan 
ə
v
ə
zedicil
ə
rinin t
ə
tbiqi  
a - 
plazmanın köçürülmə
si  
b - qan
ə
v
ə
zedicil
ərinin köçürülmə
si  
c - 
leykosit kütləsinin köçürülmə
si  
d - bilavasit
əli köçürülmə
si  
e - xarici qanaxmalarda  
A) 1 - e, 2 - c, 3 - d, 4 - b, 5 - a 
B) 1 - a, 2 - b, 3 - d, 4 - e, 5 - c  
C) 1 - d, 2 - b, 3 - e, 4 - c, 5 - a  
D) 1 - b, 2 - c, 3 - a, 4 - e, 5 - d  
E) 1 - d, 2 - a, 3 - e, 4 - c, 5 - b  
15. Anemiya n
ə
dir?  
A) qan itirm
ə
 
B) 
qanazlığı
  
C) 
ürək çatışmazlığı
  
D) 
vitamin çatışmazlığı
  
E) arterial qan t
ə
zyiqi
nin qalxması
  

 
102 
16. 
Qan köçürmə
 
zamanı istifadə
 edil
ə
n qan
ə
v
ə
zedicil
ər hansılardır
?  
1 - hemodez  
2 - plazma  
3 - 
poliqlükin
  
4 - 
eritrosit kütlə
si  
5 - Ringer m
ə
hlulu  
A) 3, 4, 5 
B) 2, 3, 5  
C) 1, 3, 5  
D) 1, 2, 3  
E) 1, 3, 4  
17. 
Qanaxmanın kimyə
vi yolla d
ayandırılması üsulu:
 
A) yerli t
əsir göstə
r
ən müvafiq də
rman madd
ə
l
ə
rinin t
ə
tbiqi  
B) 
müxtə
lif kimy
ə
vi birl
əşmə
l
ə
rin t
ə
tbiqi  
C) z
ərdabların tə
tbiqi  
D) 
turşuların tə
tbiqi  
E) q
ə
l
ə
vil
ə
rin t
ə
tbiqi  
18. 
Qan preparatların düzgün sırasını göstə
rin: 
A) donor, resipient qan qrupu 
B) hemodez, plazma 
C) 
poliqlükin
, fibrinogen  
D) eritrosit, 
leykosit kütlə
si, fibrinogen, plazma  
E) 
qlükoza
, trombin  
19. 
Qanköçürmə
 
zamanı yaranan ağırlaşmalar hansılardır
?  
1 - 
ürə
yin k
əskin genişlə
nm
ə
si, 
hava emboliyası
  
2 - d
ə
rid
ə
 s
ə
pkil
ə
r  
3 - qusma, 
ürə
kbulanma  
4 - yoluxucu x
ə
st
ə
likl
ə
r v
ə
 
şokun ə
m
ə
l
ə
 g
ə
lm
ə
si  

 
103 
5 - 
baş ağrıları
  
A) 1, 2, 3 
B) 1, 3, 4  
C) 1, 4, 5  
D) 2, 4, 5  
E) 3, 4, 5  
20. 
Qanköçürmə
y
ə
 
göstəriş:
  
1 - arterial t
ə
zyiqin enm
ə
si  
2 - k
ə
skin qan itirm
ə

şok
  
3 - k
əskin ü
r
ək çatışmazlığı
  
4 - 
ağır anemiya
  
5 - 
ağır travmatik cə
rrahiyy
ə
 
ə
m
əliyyatı
  
A) 1, 4, 5 
B) 2, 3, 5  
C) 1, 3, 5  
D) 2, 4, 5  
E) 3, 4, 5  
21. 
Qanköçürmə
y
ə
 
əks göstərişlər hansılardır
?  
A) k
ə
skin hepatit, k
ə
skin septik endokardit, bronxial astma  
B) 
yanıqlar
  
C) yoluxucu x
ə
st
ə
likl
ə
r  
D) z
ə
h
ə
rl
ə
nm
ə
l
ə
r  
E) k
ə
skin respirator x
ə
st
ə
likl
ə
r  
22. 
Hansı qan qrupu universal donor adlanır
?  
A) 
B) 1  
C) 
D) 

 
104 
E) 
heç birisi
  
23. 
Hansı qan qrupu universal resipient adlanır
?  
A) 
heç birisi
 
B) 3  
C) 
D) 
E) 4  
##num=14/
/level=1// sumtest=21 //name=Qapalı və acıq zədələnmələr. // 
 
1. 
Yaraların əsas ağırlaşmaları hansılardır
?  
A) 
Travmatik şok
, qanitirm
ə

yaranın irinlə
m
ə
si  
B) 
Qıcolmalar
  
C) 
Hissiyatın pozulması
  
D) 
Qan dövranının pozulması
  
E) 
Ətrafların iflici
  
2. 
Ə
zilm
iş və
 
parçalanmış yaralar nə
 il
ə
 f
ə
rql
ə
nir?  
A) Toxumalar kobud sur
ə
td
ə
 pozulur 
B) 
Yaranın sahəsi böyük olur
  
C) 
Yara çöx gec sağalır
  
D) Yarada irinl
ə
m
ə
 gedir  
E) Yara k
ənarları dilik
 - dilik olur, 
ağır zə
d
ə
l
ə
nir  
3. 
Açıq zə
d
ə
l
ə
nm
ə
l
ə
r, 
yaralar zamanı tibbi yardım tə
dbirl
əri hansılardır
?  
Ardıcıllığı gözlə
yin:  
1 - 
Ağrıkə
sicil
ə
r vurulur  
2 - 
Yaranın kənarlarına tikiş qoyulur
  
3 - 
Yaranın kənarları antiseptik maddə
 il
ə
 silinir  
4 - 
Yaradakı yad cisimlə
r k
ə
nar edilir  
5 - 
Yaraya aseptik sarğı qoyulur 
 
A) 2, 3, 4, 5, 1 

 
105 
B) 1, 2, 4, 5, 3  
C) 1, 3, 4, 2, 5  
D) 2, 4, 5, 1, 3  
E) 1, 5, 2, 4, 3  
4. Sidik kis
əsinin qapalı zə
d
ə
l
ə
nm
ə
l
ə
rind
ə
 
ilk tibbi yardım nə
d
ə
n ibar
ə
tdir?  
1 - sidik kis
ə
sin
ə
 katetr qoyulur  
2 - 
buz qovuğu qoyulur
  
3 - narkotikl
ə
rd
ə
n istifad
ə
 olunur  
4 - sidik qovucular verilir  
5 - nitroqliserin verilir  
A) 
B) 5  
C) 3  
D) 4  
E) 2  
5. 
Hemotoraks zamanı qan hara yığılır
?  
1 - sidik kis
ə
sin
ə
  
2 - 
qarın boşluğuna
  
3 - 
oynaq boşluğuna
  
4 - 
toxumaların arasına
  
5 - 
plevra boşluğuna
  
A) 
B) 2  
C) 1  
D) 5  
E) 4  
6. 
Döş qə
f
əsinin yaralanmalarında hermetiklik yaradan sarğı hansıdır
?  
1 - 
okkluzion sarğı
  

 
106 
2 - l
əçəkvari sarğı
  
3 - 
dezo sarğısı
  
4 - 
bint sarğısı
  
5 - 
gips sarğısı
  
A) 1  
B) 5  
C) 4  
D) 2  
E) 3  
7. 
Ə
zilm
ə
l
ər zamanı ilk tibbi yardım hansıdır
?  
1 - isitqac qoymaq  
2 - 
buz qovuğu qoymaq
  
3 - x
ə
s
ə
t
ə
y
ə
 
rahatlıq vermə
k  
4 - antibiotikl
ə
r verm
ə
k  
5 - 
qanaxmanı dayandırmaq
  
6 - 
ağrıkə
sicil
ə
r yeritm
ə
k  
A) 2, 3, 5, 6  
B) 2, 3, 4, 5  
C) 3, 4, 5, 6  
D) 2, 4, 5, 6  
E) 1, 2, 3, 4  
8. 
Qabırğaların sınığı zamanı xə
sar
ət alanı hansı və
ziyy
ə
td
ə
 
daşımaq olar
?  
1 - 
arxası üstə
 
uzadılmış
  
2 - 
sağlam tə
r
ə
f
ə
 
uzadılmış
  
3 - x
ə
st
ə
nin n
ə
f
ə
sverm
ə
 v
ə
ziyy
ə
tind
ə
 
dartıcı leykoplastır sarğısı qoyulur
  
4 - 
yarım oturaq və
ziyy
ə
td
ə
 
daşınır
  
5 - oturaq v
ə
ziyy
ə
td
ə
  
A) 2, 3 

 
107 
B) 1, 2  
C) 3, 4  
D) 4, 5  
E) 1, 5  
9. K
ə
ll
ə
 - beyin z
ə
d
ə
l
ə
nm
əsinin olmasını göstə
r
ə

ə
sas 
ə
lam
ət hansıdır
?  
1 - 
baş ağrıları
  
2 - 
temperaturun yüksə
lm
ə
si  
3 - 
qulaqlarda küy
  
4 - 
hallüsinasiyalar
  
5 - qusma  
6 - Arterial t
ə
zyiqin enm
ə
si  
7 - Amneziya  
A) 3, 4, 5, 6 
B) 2, 3, 4, 5  
C) 4, 5, 6, 7  
D) 1, 3, 5, 7  
E) 2, 4, 6, 7  
10. 
Çanaq zə
d
ə
l
ə
nm
ə
l
əri zamanı xə
st
ə
 
hansı və
ziyy
ə
td
ə
 
daşınmalıdır
?  
1 - x
ə
st
ə
 
arxası üstə
  
2 - 
qurbağa və
ziyy
əti (ayaqlar aralanmış

ayaqlar arasına yumşaq döşəkçə
 
qoyularaq)  
3 - 
üzü üstə
  
4 - qar
nı üstə
  
5 - 
yarım oturaq
  
A) 3, 4 
B) 1, 2  
C) 4, 5  
D) 2, 5  
E) 3, 5  
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   20


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə