Bakı 2015 KİÇİk sahibkarlar üÇÜn bəLƏDÇİ Şirniyyat məhsullarının istehsalı: kiçik sahibkarlar üçün


Şirniyyat məhsullarının istehsalı ilə bağlıYüklə 2.71 Mb.
Pdf просмотр
səhifə2/3
tarix04.07.2017
ölçüsü2.71 Mb.
1   2   3

Şirniyyat məhsullarının istehsalı ilə bağlı

dövlət standartlarının  tətbiqi

Şirniyyat istehsalında Azərbaycan Respublikası Standartlaş -

dırma,  Metrologiya  və  Patent  üzrə  Dövlət  Komitəsi  tərəfindən

təsdiqlənən müxtəlif dövlət standartları tətbiq edilir. Ən mühüm

standartlar aşağıdakılardır: 

·

AZS 213-2006  Konfetlər. Ümumi texniki şərtlər. 

·

AZS 111-2003  Qənnadı məmulatlar istehsalı. Termin

və təriflər 

·

AZS 204 -2006 Karamel tipli şərq şirniyyatları. Ü

mumi

texniki şərtlər

·

AZS 439 -2010 Karamel.Ü

mumi texniki şərtlər

·

AZS 101 -2003Undan hazırlanmış şərq şirniyyatları.

Ü

mumi texniki şərtlər

Bu standart istehsalı üçün zəruri sertifikatlar alınmış şir niy -

yatların adlarını, onların yararlılıq müddətini, istifadəyə yarar lı lı ğın

zəmanət  müddətini,  şirniyyatların  təsnifatını,  bu  məmulatların

istehsalı zamanı istifadə edilən xammala qarşı texniki tələləri, hər bir

şirniyyat məmulatının kütlələsinin xaraktersitikasını, həmin məmu -

latların orqanoleptik, mikrobioloji və fiziki-kimyəvi göstəri cilərini,

konfetlərdə toksiki element lə rin yol verilən həddini, mar kalama və

qablaşdırma standartlarını, təhlükəsizlik və ətraf mühitin mühafizəsi

üzrə tələbləri, qəbul qaydalarını, daşınma və saxlanma üzrə tələbləri,

istehsala nəzarət üzrə metodları,  hər bir şiriyyat növünün qida və

enerji dəyərinə qarşı tələbləri, istehsalın texniloji prosesləri müəyyən

edir.  

Biznes subyektləri şirniyyat istehsalında məhsulların keyfiy -yətinə  təminat  verən  bu  standartları  əməl  etməlidirlər.  Onların

təcrübədə tətbiqinə dövlət nəzarətini 

Standartlaşdirma, Metrolo -

giya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi həyata keçirir. 

Şirniyyat məhsullarının istehsalı: kiçik sahibkarlar üçün bələdçi

K

İçİK

 S

ah

İb

Ka

r

la

r

 Üç

Ü

n b

ə

lə

d

çİ

13


Şirniyyat məhsullarının istehsalı və satışı üçün tələblər

Şirniyyat sənayesini təmsil edən qənnadı məmulatları qida ra-

sionumuzda geniş istifadə olunan yeyinti məhsullarından olduğuna

görə, onun istehsalında keyfiyyət və təhlükəsizlik göstəricilərinə

əməl edilməsi sağlamlığımız baxımından vacibdir. Bu məmulatlar

kimyəvi tərkibinə, qidalılıq dəyərinə və hazırlanma texnologiyasına

görə fərqlənirlər. İstehsalında əsas xammal kimi un, şəkər, yağ, yu-

murta, süd, süd məhsulları, müxtəlif ədviyyatlar, rəng, ətirverici

maddələrdən və digər vəsaitlərdən istifadə olunur.

İstifadə olunan хammaldan və istehsal teхnologiyasından asılı

olaraq qənnadı məmulatını 2 əsas qrupa ayırmaq olar. 

1. Şəкərli qənnadı məmulatı

– meyvə-giləmeyvə şirniy ya tı;

şoкolad və кaкao tozu; кaramel məmulatı; кonfet məmulatı; halva.

Meyvə-giləmeyvə qənnadı  məmulatına  marmelad,  pastila,

povidlo, mürəbbə, cem, suкat və jele aiddir.

Кonfet məmulatı şirələnmiş və şirələnməmiş, şoкoladlı içliкli

və şəкər кirşanında növlərinə ayrılır. Кonfetlər büкülmüş, qismən

büкülmüş və büкülməmiş olur. Кonfetlərin üzəri şoкoladlı şirə və

yağlı şirə ilə şirələnir. Formalanmasına görə proses кonfet кütləsinin

formalara  çöкdürülməsi,  yaхıb  doğrama  və  formalara  töкmə,

ştamplanma, preslənmə üsulları fərqlənir. 

2. Unlu qənnadı məmulatı

– peçenyelər, pryaniк, vafli mə -

mu latı, tort və pirojna, кeкs, rulet və romlu кöкələr.

Bu məmulatlar xüsusi resept və təsdiq edilmiş texnoloji təli -

mat lar əsasında hazırlanır. Hazırlanmış hər bir növ qənnadı mə mu -

latı dövlət standartlarının, texniki şərtlərin tələblərinə tam cavab

ver məli, ticarət şəbəkəsində mənşəyini, təhlükəsizliyini, saxlama

şəraitini və saxlama müddətini göstərən sənədlərlə müşayiət olun -

malıdır.

Şirniyyatlar gündəlik qidamızın bir hissəsi olduğunda onların

keyfiyyətinin idarə edilməsi, istehsalı, bazarının təşkili əsasları  №

759-IQ  saylı,  18  noyabr  1999-cu  il  tarixli  “Yeyinti  məhsulları

haqqında”  Qanunla  tənzimlənir.  Qanunvericiliyə  görə,  yeyinti

İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai birliyi

K

İç

İK S

a

hİb

K

ar

l

ar

 Ü

çÜ

n

 bə

l

əd

ç

İ14

məhsullar qrupuna daxil olan qənnadı məmulatların keyfiyyəti və

təhlükəsizliyi aşağıdakı yollarla təmin edilir:

· qənnadı məmulatlarının keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə dair

tələblərin normalaşdırılması və təkmilləşdirilməsi;

· qənnadı məmulatlarının sertifikatlaşdırılması;

· qənnadı məmulatlarının dövlət gigiyena qeydiyyatı;

· qənnadı məmulatlarının keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə dövlətnəzarəti.

Qənnadı məmulatlarınınkeyfiyyətinin və təhlükəsiz li yi nin

təmin edilməsi sahəsində normalaşdırma

bu məhsulların keyfiy -

yəti və təhlükəsizliyinə dair tələbləri, onların istehsal, daşınma, sax -

lanma, qablaşdırma, etiketləşdirmə və satış şərtlərini müəyyən edən

texniki, ekoloji, sanitariya, baytarlıq və fitosanitar standartlar, norma,

qayda və tələblər vasitəsi ilə həyata keçirilir.Qənnadı məmulatlarının keyfiyyətinin və təhlükəsiz liyi -

nin təmin edilməsi sahəsində standartların və tələblərin icra

edilməsi şirniyyat sahəsində fəaliyyət göstərən bütün hüquqi

və fiziki şəxslər üçün məcburidir.

Qənnadı məmulatlarının keyfiyyətinə və təhlükəsizli yinə

dövlət nəzarəti.

Yeyinti məhsullarının istehsalı, ticarəti, tədarükü,

saxlanması, idxalı, ixracı və daşınması zamanı onun keyfiyyətinə və

təhlükəsizliyinə dövlət nəzarəti funksiyalarını müxtəlif dövlət qu -

rum ları həyata keçirir.

Bu qurumlar aşağıdakılardır:

· istehlakçıların  hüquqlarının  müdafiəsi  -  İqtisadiyyat  vəSənaye Nazirliyi;

· sanitariya tələblərinə əməl olunması - Səhiyyə Nazirliyi;

· ekoloji tələblərə əməl olunması - Ekologiya və Təbii Sərvətlər

Nazirliyi

;

· dövlət standartlarının və standartlaşdırma üzrə digər normativsənədlərin  tələblərinə  əməl  olunması  -  Standartlaş dırma,

Şirniyyat məhsullarının istehsalı: kiçik sahibkarlar üçün bələdçi

K

İç

İK S

a

hİb

K

ar

l

ar

 Ü

çÜ

n

 bə

l

əd

ç

İ15

Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi

· gömrük nəzarəti - Dövlət Gömrük Komitəsi

Bundan  başqa  bələdiyyələr,  istehlakçılar,  onların  ictimai

birlikləri  və  qeyri-hökumət  təşkilatları  ərzaq  bazarında  yeyinti

məhsullarının  keyfiyyətinin  və  təhlükəsizliyinin  təmin  edilməsi

sahəsində standartlara və tələblərə əməl olunmasına ictimai nəzarətfunksiyalarını

həyata keçirə bilərlər.

Yeyinti məhsullarının keyfiyyətinin və təhlükəsizliyinin təmin

edilməsi sahəsində standartlar və tələblərə əməl olunmasına dövlət

nəzarəti funksiyalarının həyata keçirilməsində digər orqanların

iştirakına yol verilmir.

Qənnadı məmulatlarının sertifikatlaşdırılması.

İnsan ların

sağlamlığına və təhlükəsizliyinə, ətraf mühitin mühafizəsinə dair

tələblərə uyğunluğutəmin etmək üçün məhsullar sertifi katlaşdırılır.

Məhsulların sertifikatlaşdırılması onların sərbəst dövriyyəsinə, məh -

sulların təkrar sertifikatlaşdırma aparmadan idxal-ixracına şərait ya -

radır. Azərbaycan Respublikasında məhsulların sertifikatlaşdırıl ması

onların istehsalı, emalı, idxalı və ixracı səviyyəsində aparılır.

Bəzi sertifikatlar hər mal partiyasına, bəzi sertifikatlar isə is-

tehsalata verilir. Ona görə hər mal partiyasına satış, idxal və ixrac

edilmək üçün ayrıca, istehsalata isə müəyyən müddət üçün verilir

ki,  bu  müddət  ərzində  istehsal  olunan  mallar  həmin  sertifikat

əsasında satıla bilər.

Şirniyyatların keyfiyyət və təhlükəsizlik göstəricilərinin standart-

lar və tələblərə uyğunluğunu müəyyən etmək məqsədi ilə müvafiq icra

hakimiyyəti  orqanları  tərəfindən  sertifikatlaşdırılır.  Azərbaycan

Respublikasına idxal olunan yeyinti məhsullarına uyğunluq sertifikatı

həmin məhsulun son yararlılıq müddətinədək verilir. 

Sertifikatın (şəhadətnamənin) alınmasına görə dövlət rüsumu

yalnız bank, poçt, plastik kart, elektron ödəmə sistemləri və ya İn-

ternet vasitəsi ilə ödənilməlidir. 

Azərbaycanda yeyinti malları, o cümlədən şirniyyat sənayesini

İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai birliyi

K

İçİK

 S

ah

İb

Ka

r

la

r

 Üç

Ü

n b

ə

lə

d

çİ

16


Şirniyyat məhsullarının istehsalı: kiçik sahibkarlar üçün bələdçi

K

İçİK

 S

ah

İb

Ka

r

la

r

 Üç

Ü

n b

ə

lə

d

çİ

17

təmsil edən qənnadı məmulatlarının ixracı, idxalı və daxili bazardasatışı üçün aşağıdakı sertifikatların alınması tələb olunur:

·

“Gigiyenik sertifikat” - bütün məhsullar üçün

· “Keyfiyyət sertifikat” - Avropa Birliyinə ixrac olunan

yeyinti məhsulları üçün

· “Mənşə sertifikatı” - bütün məhsullar üçün

· “Uyğunluq sertifikatı” - əksər məhsulları üçün

Yeyinti məhsullarının ixracı üçün mənşə və keyifyyət sertifikatı

tələb olunur. Ancaq bu sertifikatları almaq üçün digər sertifikatların

da alınması tələb olunur. Keyfiyyət sertifikatı yalnız Avropa Birliyinə

ixrac üçün tələb olunur. Digər sertifikatlar isə digər ölkələrə mal ixracı

zamanı malı müşayiət edən sənədlərin siyahısına daxil edilməlidir.Gigiyenik sertifikat necə alınır?

Yeyinti məhsullarına sertifikat almaq üçün hüquqi və ya fizi ki

şəxslər müvafiq sertifikat verən orqana ərizə ilə müraciət edir lər.

Ərizədə aşağıdakılar öz əksini tapmalıdır:

hüquqi şəxslər üçün - hüquqi şəxsin adı, hüquqi ünvanı;

fiziki şəxslər üçün - soyadı, adı, atasının adı, şəxsiyyəti təsdiq

edən vəsiqə haqqında məlumatlar (seriya, nömrə, nə vaxt və kim

tərəfindən verilmişdir, ünvan).

Ərizə ilə birlikdə qanunvericilikdə nəzərdə tutulduğu halda,

xüsusi razılığın surəti təqdim olunmalıdır.Gigiyenik

sertifikatın verilməsinə Azərbaycan

Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi, uyğunluq

sertifikatının verilməsinə Azərbaycan Respublikasının

Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət

Komitəsi, Azərbaycan Respublikasından Avropa İttifaqı

ölkələrinə ixrac edilən yeyinti məhsullarına keyfiyyət

sertifikatının verilməsinə Azərbaycan Respublikasının

İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi məsuldur.


Bundan  başqa  yeyinti  məhsullarına  sertifikat  almaq  üçün

ərizəçi aşağıdakıları təqdim etməlidir:

· sanitar-epidemioloji xidmətin mütəxəssisləri tərəfindən götü rül -

müş məhsulun nümunəsini;

· istehsal olunan yeyinti məhsulları üçün əlavə olaraq, istehsalçımüəssisənin sanitariya norma və qaydalarının tələblərinə uy -

ğun luğu haqqında ərazi dövlət sanitariya nəzarəti orqanının

müa yinə aktını;

idxal olunan yeyinti məhsulları üçün əlavə olaraq:

· müqavilənin surətini;

· istehsalçı ölkənin səlahiyyətli orqanları tərəfindən verilmiş yey-inti məhsulunun mənşəyini və təhlükəsizliyini xarakterizə edən

müvafiq sertifikatın notariat qaydasında təsdiq edilmiş tərcü -

mə sini.

Yeyinti məhsullarına sertifikat, bir qayda olaraq, həmin məh -

sullar dövlət gigiyena qeydiyyatına alındıqdan və dövlət reyestrinə

daxil edildikdən sonra verilir.

Məhsulun gigiyenik qiymətləndirilməsi dövlət sanitariya nəza -

rəti  orqanlarının  müvafiq  qaydada  akkreditasiya  edilmiş  labora -

toriyalarında  aparılmış  ekspertizanın  nəticələrinə  əsasən  həyata

keçirilir.

Azərbaycan  Respublikasında  istehsal  edilən,  respublikaya

gətirilən yeyinti məhsullarının kimyəvi, bioloji, toksikoloji və radi-

oloji göstəricilərə görə ekspertizasının aparılması ərizəçinin vəsaiti

hesabına həyata keçirilir.

Yeyinti məhsullarına sertifikat almaq üçün təqdim edilən sə -

nədlər sertifikat verən orqan tərəfindən qəbul edilir, qeydə alınır, ba -

xılır, çatışmazlıqlar və ya imtina üçün əsas olmadıqda, qanunve-

riciliyə və normativ sənədlərə uyğun olaraq, bütün zəruri tədbirlər

görüldükdən sonra sertifikat verilməsi haqqında 10 (on) iş günü

müddətində qərar qəbul edilir.

Təqdim edilmiş sənədlərdə çatışmazlıqlar aşkar edildikdə, bu

barədə ərizəçiyə 1 (bir) gündən gec olmayaraq, yazılı məlumat ver-

İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai birliyi

K

İçİK

 S

ah

İb

Ka

r

la

r

 Üç

Ü

n b

ə

lə

d

çİ

18


ilir. Məlumatda sənədlərdəki çatışmazlıqlar konkret göstərilməlidir.

Çatışmazlıqlar  aradan  qaldırıldıqdan  və  sənədlər  təkrar  təqdim

edildikdən sonra onlara 3 (üç) iş günü müddətində baxılır və mü-

vafiq qərar qəbul edilir.

Yeyinti məhsullarına verilən sertifikat xüsusi blanklarda tərtib

edilir və mühafizə olunur. Bu sertifikat ciddi hesabat blankıdır və

sertifikatı verən orqanın rəhbəri və ya onun həvalə etdiyi vəzifəli şəxs

tərəfindən imzalanır və imza həmin orqanın möhürü ilə təsdiqlənir.

(ƏLAVƏ 1 və 2)

Sertifikat Azərbaycan dilində və qarşılıqlı razılaşma ilə digər

dillərdə tərtib edilə bilər.

Məhsulun sertifikatlaşdırılması üzrə xidmətlərin xərci, nəticə -

sindən  asılı  olmayaraq,  Azərbaycan  Respublikası  Tarif  (qiymət)

Şurasının  müəyyən  etdiyi  məbləğdə  ərizəçi  tərəfindən  ödənilir.

(ƏLAVƏ 5)

Ərizəçiyə sertifikatın verilməsindən imtina edildikdə, bu barə -

də ona imtinanın səbəbləri göstərilməklə, 3 (üç) iş günü müddətində

yazılı məlumat verilir.Sertifikatın verilməsindən aşağıdakı hallarda imtina edilir:

· qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş sənədlər təqdim edil -

mədikdə;

· ərizəçinin təqdim etdiyi sənədlərdə qeyri-dürüst və ya təhrif

olunmuş məlumatlar olduqda;

· qanunvericiliyə uyğun olaraq, müvafiq dövlət orqanları tərə -

findən ərizəçinin fəaliyyətinə xitam verildikdə;

· müxtəlif ərzaq növləri eyni ad altında və ya eyni yeyinti

məhsulları bir neçə ad altında olduqda;

· yeyinti məhsulları təhlükəsizlik və keyfiyyət normalarına

uyğun olmadıqda.

Şirniyyat məhsullarının istehsalı: kiçik sahibkarlar üçün bələdçi

K

İç

İK S

a

hİb

K

ar

l

ar

 Ü

çÜ

n

 bə

l

əd

ç

İ19

Yeyinti məhsullarına verilmiş sertifikatın sahibi ona

verilən sertifikatdan yalnız özü istifadə edə bilər.

Hüquqi şəxs ləğv edildikdə, həmin şəxsə verilən müvafiq ser-

tifikat  öz  hüquqi  qüvvəsini  itirir.  Vəfat  etmiş  fiziki  şəxsin  adına

verilən sertifikat onun varisləri üçün həmin sənədlərdə göstərilən

müddət və şərtlərlə öz qüvvəsini saxlayır.

Sertifikat ölkə ərazisində istehsal olunan yeyinti məhsullarına 1

(bir) il müddətinə, xarici dövlətlərdən ölkə ərazisinə idxal olunan yey-

inti məhsullarına (məhsul partiyasına) isə 6 (altı) ay müddətinə verilir.

Keyfiyyət sertifikatını necə almalı

Keyfiyyət  sertifikatı  Avropa  Birliyi  ilə  əldə  edilmiş  razılığa

əsasən Birliyə ixrac olunan yeyinti məhsullarına verilir. Sertifikatın

alınması üçün İstehlak Bazarına Nəzarət üzrə dövlət xidmətinə ərizə

ilə  müraciət  olunmalıdır.  Ərizədə  məhsulun  ixrac  tarixi,  təyinat

ölkəsi, mənşə ölkəsi, ixrac edilən məhsulların istehsal və emal edil -

diyi müəssisənin təsdiqedici kod nömrəsi, gömrük çıxış məntə qəsi,

məhsulun adı, miqdarı və s. məlumatlar göstərilməldir. 

Keyfiyyət sertifikatı ixrac olunan hər mal partiyasına verilir.

Sertifikat əldə etmək üçün təqdim edilmiş ərizəyə aşağıdakı sənədlər

əlavə olunmalıdır:

· mənşə sənədinin əsli

· uyğunluq sertifikatı

· gigiyenik sertifikatı

· alqı-satqı müqaviləsi (kontraktı)

· ixrac olunan məhsulun növündən asılı olaraq mövcud qanun -vericiliyə uyğun fitosanitar sertifikatı, baytarlıq şəhadətnaməsi,

ovlanmış heyvanlara müvafiq orqanın icazəsi və ovun qadağan

olunmamış müddətdə ovlanması və müəssisəyə daxil olduğu

haqda sənəd, Avropa Komissiyasının müvafiq direktivləri və

şura reqlamentləri ilə müəyyən edilmiş digər sənədlər

· ixrac ediləcək məhsula dair hesab-faktura (invoys)

Sənədlər  təqdim  olunduqdan  sonra  Xidmət  əməkdaşları

tərəfindən istehsal edilmiş və qablaşdırılmış məhsullardan nümunə

götürülür və laboratoriyadan ekspertizadan keçirilir. Ekspertizanın

nəticəsi haqqında isə rəy tərtib olunur.

İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai birliyi

K

İçİK

 S

ah

İb

Ka

r

la

r

 Üç

Ü

n b

ə

lə

d

çİ

20


Şirniyyat məhsullarının istehsalı: kiçik sahibkarlar üçün bələdçi

K

İçİK

 S

ah

İb

Ka

r

la

r

 Üç

Ü

n b

ə

lə

d

çİ

21

Bundan  sonra  Xidmətin  Avropa  Birliyinin  tələbinə  əsasənixracatçı müəssisənin istehsal prosesinin HACCP planına uyğun

olması üzrə müşahidələr aparılır. Nəticələr müsbət olduqda verilən

rəylər və təqdim olunan sənədlər əsasında dəyərləndirmə aparılır və

keyfiyyət sertifikat (ƏLAVƏ 7) verilir. Sertifikat 3 nüsxədə hazır -

lanır, biri səlahiyyətli orqanda qalır, 1-i malı müşaiyət edən sənədərə

daxil edilir, bir isə müəssisəyə verilir. Məhsul ixrac olunduqdan sonra

3  gün  ərzində  doldurulmuş  yük  gömrük  bəyənnaməsinin  sürəti

ərizəçi tərəfindən Xidmətə təqdim olunmalıdır.Keyfiyyət sertifikatı

İcazəni verən icra orqanın adı:

İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyiİcazənin verilməsinə görə ödənişin məbləği

- Keyfiyyət sertifikatının verilməsinə görə dövlət rüsmunun məbləği

- 20 manat;

İcazənin verilməsinə tələb olunan günlərinin sayı

Müvafiq elektron xidmətin icra müddəti – 3 (üç) günLaborator müayinələrin aparılması üçün məhsulun növündən asılı olaraq

müddət fərqli ola bilər. 

İcazənin güvvədə olduğu müddət

Məhsulun növünə görə dəyişir. Bəzi məhsullarda məhsulun normativ

sənədlərlə müəyyən edilmiş saxlama müddətində güvvədədir.

İcazənin verilməsi üçün tələb olunan sənədlərin siyahısı

- mənşə sertifikatının surəti; 

- uyğunluq sertifikatının surəti;

- gigiyenik sertifikatın surəti;

- alqı-satqı müqaviləsi;

- ixrac olunan məhsulun növündən asılı olaraq mövcud qanun ve ri -

ciliyə uyğun fitosanitar sertifikatı, baytarlıq şəhadətnaməsi; 

- ixrac ediləcək məhsula dair hesab-faktura (invoys);

- məhsul partiyasına dair nümunənin laborator müayinələrinin nəti -

cə ləri barədə müsbət rəyi;

- keyfiyyət sertifikatının verilməsinə görə dövlət rüsumunun ödənil -

mə si barədə qəbzin surəti. Mənşə sertifikatını necə almalı

Mənşə sertifikatı Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və

Sənaye  Nazirliyi  yanında  Antiinhisar  Siyasəti  və  İstehlakçıların

Hüquqlarının Müdafiəsi Dövlət Xidməti tərəfindən hüquqi və fiziki

şəxslərin müraciəti əsasında verilir.

İxrac ölkəsindən asılı olaraq sifarişçilərə aşağıda verilmiş üç

formada: “CT-1”, “A” və “Ümumi” formalı mənşə sertifikatları təsdiq

edilir.


· “CT-1” formalı mənşə sertifikatı malın MDB ölkələrinə ixracı

zamanı;

· “A” formalı mənşə sertifikatı malın Avropa Birliyi ölkələrinə(Ümumiləşdirilmiş Preferensiyalar Sisteminə daxil olan ölkə -

lərə) ixracı zamanı;

· “Ümumi” formalı mənşə sertifikatı malın Avropa Birliyinin vəMDB ölkələrinin üzvü olmayan digər ölkələrə ixracı zamanı

tərtib olunur.

Malın mənşə ölkəsi müvafiq ekspertizaların nəticələri əsasında

müəyyən olunur. Malın mənşə ölkəsinin müəyyən edilməsi üzrə

ekspertizalar Dövlət Xidmətinin nəzdində “İstehlak Mallarının Eks -

pertizası Mərkəzi” MMC (www.ekspertiza.az) tərəfindən apa rı lır.

Aparılan ekspertizaların nəticələri əsasında aşağıda verilmiş formada

“Ekspertiza aktı” tərtib olunur.

Malın mənşə ölkəsinin müəyyən edilməsi üzrə ekspertizalar

Bakı şəhəri üzrə “İstehlak Mallarının Ekspertizası Mərkəzi” MMC

və 6 regional bölmə tərəfindən aparılır:

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə