Azərbaycan Respublikası PrezidentininYüklə 3 Mb.
Pdf просмотр
səhifə1/18
tarix16.07.2017
ölçüsü3 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
 
2016-
cı il 6 dekabr tarixli 
 
Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az
ərbaycan Respublikasında 
kommunal xidm
ə
tl
ə
rin (elektrik v
ə
 
istilik enerjisi, su v
ə
 
qaz) inkişafına dair 
Strateji Yol X
ə
rit
ə
si
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Münd
ə
ricat
 
1. QISA XÜLASƏ ............................................................................................................ 4
 
2. QLOBAL TRENDLƏR ................................................................................................ 7
 
3. MÖVCUD 
VƏZİYYƏTİN TƏHLİLİ ............................................................................ 12
 
3.1. Kommunal xidm
ə
tl
ə
r sektorunun mövcud v
ə
ziyy
ə
ti
 .............................................. 12 
3.2. Kommunal xidm
ə
tl
ər sektorunun GZİT tə
hlili
 ......................................................... 19 
4. STRATEJİ BAXIŞ ..................................................................................................... 20
 
4.1. 2020-ci il
ə
d
ək strateji baxış ....................................................................................... 20 
4.2. 2025-ci il
ə
d
ə
k olan dövr üçün uzunmüdd
ətli baxış ................................................ 20 
4.3. 2025-ci ild
ən sonrakı dövr üçün hə
d
əf baxış .......................................................... 21 
5. HƏDƏF İNDİKATORLARI ........................................................................................ 24
 
6. STRATEJİ MƏQSƏDLƏR ........................................................................................ 25
 
7. STR
ATEJİ HƏDƏFLƏR ............................................................................................ 26
 
7.1. Strateji h
ə
d
ə
f 1. Kommunal xidm
ə
tl
ə
r sektorunun t
ə
nziml
ə
nm
ə
sind
ə
 
dayanıqlılığın və
 effektivliyin t
ə
min edilm
ə
si
 ................................................................. 26 
7.1.1. Prioritet 1.1. Müst
ə
qil t
ə
nziml
əyici orqanın və
 m
ə
qs
ədli fondun yaradılması, effektiv xidmə

v
ə
 
yığım mexanizmlə
rinin, kadr t
əminatının formalaşdırılması ........................................................ 26
 
ELEKTRİK ENERJİSİ ................................................................................................... 29
 
7.2. Strateji h
ə
d
əf 2. Tam şaxə
l
əndirilmiş və
 
ekoloji baxımdan tə
miz elektrik enerjisi 
istehsalının tə
min edilm
ə
si
 ............................................................................................... 29 
7.2.1. Prioritet 2.1. Milli istehsal portfelinin ehtiyat h
əcminin artırılması .......................................... 29
 
7.2.2. Prioritet 2.2. Milli istehsal portfelinin şaxə
l
ə
ndirilm
ə
si
 ............................................................ 36
 
7.2.3. Pri
oritet 2.3. İzafi tə
chizata gör
ə
 
qısamüddə
tli perspektivd
ə
 
xalis elektrik enerjisi ixracı 
imkanının nə
z
ə
rd
ə
n keçirilm
ə
si
 ........................................................................................................... 41
 
7.3. Strateji h
ə
d
ə
f 3. Dünya üzr
ə
 orta s
ə
m
ə
r
ə
lilik v
ə
 keyfiyy
ət standartlarının tə
tbiqi 
v
ə
 m
ə
qs
ə
dl
ə
r
ə
 nail olmaq üçün mexanizml
ərin işə
 
salınması ..................................... 44 
7.3.1. Prioritet 3.1. Elektrik stansiyalarının sə
m
ə
r
əliliyinin artırılması və
 mövcud potensialdan 
s
ə
m
ə
r
ə
li istifad
ə .................................................................................................................................... 45
 
7.3.2. Prioritet 3.2. Elektrik enerjisi itkil
ərinin azaldılması, elektrik enerjisi verilişinin və
 
paylanmasının keyfiyyə
tinin yüks
ə
ldilm
ə
si
 ......................................................................................... 50
 
7.3.3. Prioritet 3.3. İstehlakda sə
m
ə
r
ə
liliyin yüks
ə
ldilm
ə
si üçün optimal mexanizml
ə
rd
ə
n    
istifad
ə ................................................................................................................................................... 55
 
7.3.4. Prioritet 3.4. Effektiv t
ə
nziml
ə
m
ə
 v
ə
 h
ə
rrac mexanizml
ərinin yaradılması ........................... 60
 
QAZ TƏCHİZATI ........................................................................................................... 62
 
7.4. Strateji h
ə
d
ə
f 4. S
ə
m
ə
r
ə
li v
ə
 effektiv qazpaylama infrastrukturunun   
yaradılması ......................................................................................................................... 62 


7.4.1. Prioritet 4.1. T
əbii qazın paylanması ilə
 
bağlı bütün növ itkilə
rin minimuma endirilm
ə
si
 .... 62
 
SU TƏCHİZATI VƏ TULLANTI SULARI ..................................................................... 69
 
7.5. Strateji h
ə
d
ə
f 5. Yüks
ə
ks
ə
viyy
ə
li su idar
ə
etm
ə
 
strukturunun yaradılması ......... 69 
7.5.1. Prioritet 5.1. İçmə
li v
ə
 
tullantı su infrastrukturunun tətbiqinin genişlə
ndirilm
ə
si
................... 69
 
7.6. Strateji h
ə
d
ə
f 6. Su t
əchizatında itkilərin azaldılması və
 s
ə
m
ə
r
ə
liliyin t
ə
min 
edilm
ə
si
 ............................................................................................................................... 74 
7.6.1. Prioritet 6.1. İtkilə
rin minimuma endirilm
ə
si, sudan istifad
ə
 tarifl
ərinin optimallaşdırılması 
v
ə
 t
ə
l
ə
b olunan infrastruktur üçün investisiyalar c
ə
lb etm
ə
kl
ə
 
su istehlakında 
s
ə
m
ə
r
ə
liliyin 
yüks
ə
ldilm
ə
si
 ......................................................................................................................................... 74
 
İSTİLİK TƏCHİZATI ...................................................................................................... 78
 
7.7. Strateji h
ə
d
əf 7. Dayanıqlı və
 
etibarlı istilik təchizatı infrastrukturunun 
yaradılması ......................................................................................................................... 78 
7.7.1. Prioritet 7.1. Coğrafi, sosial və
 iqtisadi xüsusiyy
ə
tl
ə
r n
ə
z
ə
r
ə
 
alınmaqla, ölkə
d
ə
 optimal 
istilik enerjisi v
ə
 isti su t
əchizatı sisteminin genişlə
ndirilm
ə
si
 ........................................................... 78
 
7.7.2. Prioritet 7.2. Normativ-
hüquqi bazanın tə
kmill
əşdirilmə
si, institusional t
ə
dbirl
ə
rin görülm
ə
si 
v
ə
 istilik tarifl
ərinin optimallaşdırılması ............................................................................................... 82
 
7.7.3. Prioritet 7.3. M
ə
rk
ə
zl
əşdirilmiş istilik təchizatı sistemində
 mövcud probleml
ə
rin 
qiym
ə
tl
ə
ndirilm
ə
si v
ə
 
aradan qaldırılması, sistemin sə
m
ə
r
ə
liliyinin t
ə
min edilm
ə
si
 ....................... 84
 
8. MALİYYƏLƏŞDİRMƏ MEXANİZMLƏRİ ................................................................. 86
 
9. İCRA, MONİTORİNQ VƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ ...................................................... 87
 
10. TƏDBİRLƏR PLANI ............................................................................................... 89
 
 
 
 
 
 


1. QISA XÜLASƏ
 
Az
ərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2016-
cı il 16 mart tarixli 1897 nömrə
li 
S
ə
r
əncamı  ilə
  milli  iqtisadiyyat  v
ə
 
iqtisadiyyatın  əsas  sektorları  üzrə
  strateji  yol 
x
ə
rit
əsinin başlıca istiqamə
tl
ə
ri t
əsdiq edilmiş və
 bundan ir
ə
li g
ə
l
ə
n m
ə
s
ə
l
ə
l
ə
rin h
ə
lli 
istiqam
ə
tind
ə
  yerli  v
ə
  xarici  müt
ə
x
ə
ssisl
ə
r  c
ə
lb  olunmaqla,  Az
ə
rbaycan 
Respublikasına uyğun strateji yol xə
rit
ə
l
əri işlənmişdir.
 
“Azərbaycan Respublikasında kommunal xidmə
tl
ə
rin (elektrik v
ə
 istilik enerjisi, 
su v
ə
 
qaz) inkişafına dair Strateji Yol Xə
rit
əsi” (bundan sonra 
- Strateji Yol X
ə
rit
ə
si) 
2020-ci  il
ə
d
ək  strateji  baxışı,  2025
-ci  il
ə
d
ə
k  olan  dövr  üçün  uzunmüdd
ətli  baxışı və
 
2025-ci ild
ən sonrakı dövr üçün hə
d
əf baxışı ə
hat
ə
 edir. S
ə
n
ə
dd
ə
 sah
ə
 üzr
ə
 f
ə
aliyy
ə

s
ə
m
ə
r
ə
liliyin
ə
 v
ə
 yüks
ə
k xidm
ə
t s
ə
viyy
ə
sin
ə
 nail olmaq üçün ge
nişmiqyaslı tə
dbirl
ə
rin 
h
ə
yata  keçirilm
ə
si  üzr
ə
  t
ə
klifl
ər  verilmişdir.  Hə
mçinin  Strateji  Yol  X
ə
rit
ə
si  h
ə
yata 
keçiril
ə
c
ə
k t
ə
dbirl
ə
r üzr
ə
 
“dövlə
t-öz
ə
l t
ə
r
əfdaşlığı” mexanizmlərinin hazırlanmasını da 
n
ə
z
ə
rd
ə
 tutur. 
Bununla bel
ə
, strateji h
ə
d
ə
fl
ə
r
ə
 nail olmaq m
ə
qs
ə
dil
ə
 h
ə
yata keçiril
ə
c
ə
k h
ə
r bir 
layih
ə
 t
ə
sdiq olunmazdan önc
ə
 mü
ə
yy
ən olunmuş mə
sul qurumlar t
ə
r
ə
find
ə
n texniki-
iqtisadi 
əsaslandırılmalar aparılmalı və
 aidiyy
ə
ti qurumlarla müzakir
ə
 
olunmalıdır.  
 
Kommunal  xidm
ə
tl
ə
r  sektoru  üzr
ə
  Strateji  Yol  X
ə
rit
ə
si
nin  hazırlanması 
m
ə
qs
ə
dil
ə
  Az
ərbaycan  Respublikasında  sahə
  üzr
ə
  mövcud  v
ə
ziyy
ə
t,  habel
ə
 
beyn
ə
lxalq  t
ə
crüb
ə
y
ə
 
ə
saslanaraq,  t
ə
hlük
ə
siz  v
ə
 
diversifikasiya  olunmuş  davamlı 
t
ə
chizat,  d
ə
y
ə
r  z
ə
nciri  boyu  yüks
ə
k  s
ə
m
ə
r
ə
lilik  v
ə
  keyfiyy
ə
t  s
ə
viyy
ə
l
ə
ri,  t
ə
nziml
ə
yici 
mexanizml
ə
r,  istifad
ə
  olunan  idar
ə
etm
ə
  prinsipl
əri,  formalaşdırılmış  tarif  siyasə
ti  v
ə
 
dig
ə
r  istiqam
ə
tl
ə
r  üzr
ə
  statistik  m
ə
lumatlar 
əsasında  tə
hlill
ər  aparılmış  və
  ölk
ə
d
ə
 
dayanıqlı  inkişafın  təmin  olunması  üçün  dünyanın  qabaqcıl  ölkə
l
ə
rinin  analoji 
t
ə
crüb
ə
l
ə
rind
ə
n istifad
ə
 edil
ə
r
ə
k strateji m
ə
qs
ə
dl
ə
r mü
ə
yy
ə
nl
əşdirilmişdir.
 
Strateji  m
ə
qs
əd  kimi  tam  şaxə
l
əndirilmiş  və
  fasil
ə
siz  ekoloji  t
ə
miz  elektrik 
enerjisi  istehsalının  tə
min  edilm
ə
si,  beyn
ə
lxalq  göst
ə
ricil
ə
r
ə
 
uyğun  sə
m
ə
r
ə
lilik  v
ə
 
keyfiyy
ət  standartlarının  yaradılması,  elektrik  enerjisi  sahə
sind
ə
  m
ə
qs
ə
dl
ə
ri 
reallaşdırmaq  üçün  ə
sas  h
ə
r
ə
k
ə
tverici  mexanizml
ərin  işə
 
salınması,  sə
m
ə
r
ə
li  v
ə
 
effektiv  qazpaylama  infrastrukturunun,  h
ə
mçinin  yüks
ə
ks
ə
viyy
ə
li  su  idar
ə
etm
ə
 
strukturunun  yaradılması  və
 
suyun  istehlakında  sə
m
ə
r
ə
liliyin  t
ə
min  edilm
ə
si,  istilik 
t
əchizatı  sistemində
  mövcud  probleml
ərin  aradan  qaldırılması  və
  sistemin 
s
ə
m
ə
r
ə
liliyinin  t
ə
min  edilm
ə
si  mü
ə
yy
ə
nl
əşdirilmişdir.  Hə
r  bir  strateji  h
ə
d
ə
f  üzr
ə
 
prioritetl
ə
r  mü
ə
yy
ən  olunmuş,  müvafiq  tə
hlill
ər  aparılmış,  bu  pri
oritetl
ə
r  üzr
ə
  h
ə
yata 
keçiril
ə
c
ə
k t
ə
dbirl
ə
r mü
ə
yy
ə
nl
əşdirilmiş və
 
onların hə
yata keçirilm
ə
si il
ə
 
ə
ld
ə
 olunacaq 
n
ə
tic
ə
l
ər proqnozlaşdırılmışdır.
 
Strateji  Yol  X
ə
rit
ə
si  ç
ə
rçiv
ə
sind
ə
  h
ə
yata  keçiril
ə
c
ə
k  t
ə
dbirl
ə
r  n
ə
tic
ə
sind
ə
 
kommunal sah
ə
d
ə
 f
ə
aliyy
ə
t s
ə
m
ə
r
ə
liliyinin v
ə
 xidm
ə
t s
ə
viyy
ə
sinin yüks
ə
ldilm
ə
si, eyni 
zamanda,  ölk
ənin  enerji  resurslarının  ixrac  potensialının  artırılması,  resurslardan 
q
ə
na
ə
tl
ə
 istifad
ənin genişlə
ndirilm
ə
si, 
ə
traf mühit
ə
 
atılan zə
r
ə
rli madd
ə
l
ə
rin h
ə
cminin 
azaldılması ilə
 
yanaşı, ö
lk
ə
nin 
ə
ks
ə
r bölg
ə
l
ə
rind
ə
 
çoxsaylı yeni iş yerlərinin açılması 
imkanları yaranacaqdır.
 
Bu 
baxımdan, 
Azərbaycan 
Respublikasında 
sahə
 
üzr
ə
 
yüks
ə

texnologiyalardan istifad
ənin genişlə
ndirilm
ə
si m
ə
qs
ə
dil
ə
 
dünyanın aparıcı ölkə
l
ə
rind
ə
 
müv
ə
ff
ə
qiyy
ə
tl
ə
 
sınaqdan  çıxmış  hüquqi,  iqtisadi,  təşkilati  və
  texniki  sah
ə
l
ə
rd
ə
 
kompleks t
ə
dbirl
ə
rin h
ə
yata keçirilm
ə
si z
ə
rur
əti yaranır.
 
H
ə
yata keçiril
ə
n t
ə
dbirl
ə
r n
ə
tic
ə
sind
ə
 2020-ci ild
ə
 Az
ərbaycan Respublikasında 
real ÜDM-
in 832 milyon manat artacağı, eyni zamanda
, ümumilikd
ə
 
6645 min yeni iş 
yerinin yaradılacağı proqnozlaşdırılır. Nə
z
ə
rd
ə
 tutulan t
ə
dbirl
ərin reallaşdırılması üçün 


dövl
ə
t  v
ə
  öz
ə
l  m
ə
nb
ə
l
ə
rd
ə
n  istifad
ə
  etm
ə
kl
ə
,  c
ə
mi  8150  milyon  manat  investisiya 
qoyuluşunun tə
l
əb olunacağı gözlə
nilir. 
Strateji  Yol  X
ə
rit
ə
si  ç
ə
rçiv
ə
sind
ə
  görül
ə
c
ə
k  t
ə
dbirl
ə
r  üzr
ə
  t
ə
l
ə
b  olunan 
investisiya m
ə
bl
əği və
 gözl
ə
nil
ə
n n
ə
tic
ə
l
ə
r 

 
Prioritetin adı
 
Real ÜDM-
ə
 
t
ə
siri 
(milyon 
manatla, 
2020) 
M
əşğulluq 
(muzdlu 
işçilə
rin 
sayı, 2020)
 
İnvestisiya
 
(milyon 
manatla) 
2.1. 
Milli istehsal portfelinin ehtiyat 
h
əcminin artırılması
 
215 
5085 
1950 
2.2. 
Milli istehsal portfelinin 
şaxə
l
ə
ndirilm
ə
si 
70 
270 
1040 
2.3. 
İzafi tə
chizata gör
ə
 
qısamüddə
tli perspektivd
ə
 
xalis elektrik enerjisi ixracı 
imkanının nə
z
ə
rd
ə

keçirilm
ə
si 
115 

 

 
3.1. 
Elektrik 
stansiyalarının 
s
ə
m
ə
r
əliliyinin artırılması və
 
mövcud potensialdan 
s
ə
m
ə
r
ə
li istifad
ə
 
75 

 
1075 
3.2. 
Elektrik enerjisi itkil
ə
rinin 
azaldılması, elektrik enerjisi 
verilişinin və
 
paylanmasının 
keyfiyy
ə
tinin yüks
ə
ldilm
ə
si 
25 

 
400 
3.3. 
İstehlakda 
s
ə
m
ə
r
ə
liliyin 
yüks
ə
ldilm
ə
si üçün optimal 
mexanizml
ə
rd
ə
n istifad
ə
 
170 

 

 
4.1. 
T
əbii qazın paylanması
 il
ə
 
bağlı bütün növ itkilə
rin 
minimuma endirilm
ə
si 
90 
340 
1515 
5.1. 
İçmə
li v
ə
 
tullantı su 
infrastrukturunun t
ə
tbiqinin 
genişlə
ndirilm
ə
si 
40 

 
1135 
6.1. 
İtkilə
rin minimuma 
endirilm
ə
si, sudan istifad
ə
 
tarifl
ərinin optimallaşdırılması 
v
ə
 t
ə
l
ə
b olunan infrastruktur 
20 

 
845 


üçün investisiyalar c
ə
lb 
etm
ə
kl
ə
 
su istehlakında 
s
ə
m
ə
r
ə
liliyin yüks
ə
ldilm
ə
si 
7.1. 
Coğrafi, sosial və
 iqtisadi 
xüsusiyy
ə
tl
ə
r n
ə
z
ə
r
ə
 
alınmaqla, ölkə
d
ə
 optimal 
istilik enerjisi v
ə
 isti su 
t
əchizatı sisteminin 
genişlə
ndirilm
ə
si 
12 
950 
190 Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə