AZƏrbaycan mġLLĠ elmlər akademġyasi a. A. Bakixanov adina tarġX ĠnstġtutuYüklə 5.66 Mb.
Pdf просмотр
səhifə40/40
tarix06.07.2017
ölçüsü5.66 Mb.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   40

И.А.Агакишиев, 

доцент кафедры по изучению стран 

постсоветского зарубежья Российского 

Государственного Гуманитарного Университета 

 

 474 

 

MÜNDƏRĠCAT 

 

GİRDİMANIN GERÇƏK TARİXİ ..................................................................... 3 

GİRİŞ ................................................................................................................. 7 

I FƏSĠL. GĠRDĠMAN TARĠXĠNĠN ÖYRƏNĠLMƏ VƏZĠYYƏTĠNƏ DAĠR 12 

GĠRDĠMAN TARĠXĠ ANTĠK VƏ ORTA ƏSR MƏNBƏLƏRĠNDƏ.................. 12 

GĠRDĠMAN TARĠXĠ RUS-SOVET TARĠXġÜNASLIĞINDA .......................... 23 

GĠRDĠMAN TARĠXĠ AZƏRBAYCAN MĠLLĠ TARĠXġÜNASLIĞINDA ......... 32 II FƏSĠL. ALBANĠYADA ĠNZĠBATĠ-SĠYASĠ VAHĠDLƏR VƏ GĠRDĠMAN 

ƏRAZĠLƏRĠNĠN LOKALĠZƏSĠ .................................................................... 38 

III  FƏSĠL.  GĠRDĠMAN  ƏRAZĠLƏRĠNĠN  TƏBĠĠ-COĞRAFĠ  ġƏRAĠTĠ  VƏ 

ƏHALĠNĠN MƏSKUNLAġMA DĠNAMĠKASI.............................................. 63 

IV FƏSĠL. GĠRDĠMANIN MADDĠ-MƏDƏNĠYYƏT ABĠDƏLƏRĠ ............. 78 

ÖYRƏNĠLMƏ TARĠXĠNƏ DAĠR .................................................................. 78 

YAġAYIġ YERLƏRĠ ...................................................................................... 80 

QIRLARTƏPƏ ................................................................................................. 81 

QƏBƏLƏ .......................................................................................................... 89 

MEHRƏVAN (BƏYĠMLĠ QALASI) ................................................................. 96 

QALAGAH ..................................................................................................... 101 

LAHIC ............................................................................................................ 105 

KÜRDÜVAN .................................................................................................. 112 

HƏSƏN BƏYĠN YURDU ............................................................................... 113 

GƏNDOB ....................................................................................................... 114 

AġAĞI QARAMƏRYƏM ............................................................................... 115 

ƏRƏBCƏBĠRLĠ .............................................................................................. 116 

YEKƏXANA .................................................................................................. 117 

TƏRKƏġ ........................................................................................................ 117 

KƏLƏġ ........................................................................................................... 119 475 

 

QALA VƏ ĠSTEHKAMLAR ........................................................................ 120 

CAVANġĠR QALASI ..................................................................................... 122 

GĠRDĠMAN QALASI ..................................................................................... 128 

XANƏGAH QIZ QALASI .............................................................................. 130 

NĠYAL QALASI ............................................................................................. 133 

FĠT QALASI ................................................................................................... 134 

XĠRƏKĠ .......................................................................................................... 139 

BAYRAMKOXA QALASI ............................................................................. 141 

XAÇMAZ GOVUR QALASI .......................................................................... 142 

BUM QALASI ................................................................................................ 146 

VƏNDAM QALASI........................................................................................ 147 

OĞUZ QALASI .............................................................................................. 148 

XOSROV QALASI ......................................................................................... 150 

QIZLAR QALASI ........................................................................................... 152 

QALATAP ...................................................................................................... 154 

HƏZRƏ QÜLLƏSĠ ......................................................................................... 155 

MƏBƏDLƏR VƏ QƏBĠR ABĠDƏLƏRĠ ...................................................... 155 

GĠRDĠMAN MƏBƏDĠ .................................................................................... 156 

KĠLSƏDAĞ MƏBƏDĠ .................................................................................... 157 

QƏBĠR ABĠDƏLƏRĠ ...................................................................................... 159 V FƏSĠL. GĠRDĠMAN ƏHALĠSĠNĠN TƏSƏRRÜFAT HƏYATI ............... 166 

ƏKĠNÇĠLĠK .................................................................................................... 166 

MALDARLIQ ................................................................................................. 175 

OVÇULUQ ..................................................................................................... 180 

SƏNƏTKARLIQ............................................................................................. 182 

METALĠġLƏMƏ ............................................................................................ 185 

DULUSÇULUQ .............................................................................................. 189 


476 

 

DAġĠġLƏMƏ ................................................................................................. 214 AĞACĠġLƏMƏ .............................................................................................. 217 

SÜMÜKĠġLƏMƏ ........................................................................................... 221 

TOXUCULUQ ................................................................................................ 222 

ġÜġƏ MƏMULATI ........................................................................................ 225 TĠCARƏT ƏLAQƏLƏRĠ .............................................................................. 226 

VI FƏSĠL. ALBANĠYANIN ĠQTĠSADĠ, SĠYASĠ, HƏRBĠ, DĠNĠ VƏ MƏDƏNĠ 

HƏYATINDA GĠRDĠMAN VĠLAYƏTĠNĠN ROLU .................................... 228 

ĠQTĠSADĠ HƏYAT ......................................................................................... 228 

SĠYASĠ HƏYAT ............................................................................................. 236 

ALBANĠYANIN SĠYASĠ HƏYATINDA MEHRANĠLƏRĠN ROLU ............... 241 

DĠNĠ DURUM ................................................................................................ 258 

GĠRDĠMANIN MƏDƏNĠ HƏYATI ................................................................ 267 NƏTİCƏ ......................................................................................................... 280 

QƏBUL OLUNMUŞ İXTİSARLAR ............................................................... 287 

İSTİFADƏ EDİLMİŞ ƏDƏBİYYAT .............................................................. 289 

XÜLASƏ (İNGİLİS DİLİNDƏ)...................................................................... 322 

GİRDİMAN  TARİXİNƏ  DAİR  XƏRİTƏ,  DİAQRAM,  CƏDVƏL  VƏ 

TABLOLAR .................................................................................................... 356 

MÜTƏXƏSSİS RƏYLƏRİ .............................................................................. 356 

 


477 

 

  

 

 

 

QAFAR CƏFƏR OĞLU CƏBĠYEV 

 

 

GĠRDĠMAN TARĠXĠ 

(IV-IX əsrlər) 

 

 

«ġərq-Qərb"  Bakı-2010 

 

Texniki redaktor: R. Ağayev Kompüter tərtibçisi: A. Duxanina 

Rəssam: R.Cəfərova 

Memar: S.Allahverdiyev 

 

 Çapa imzalanmıĢdır: 2010. Formatı 60x90 

1

/16

.  


Həcmi 38,5 ç.v. Tirajı 1000 nüsxə.  

 

 

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   40


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə