AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu folklor və DÖVLƏTÇİLİk düŞÜNCƏSİYüklə 6.46 Mb.
səhifə17/17
tarix26.05.2017
ölçüsü6.46 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Qaynaqlar

Azərbaycan dastanları I, 2005 – Azərbaycan dastanları. Beş cilddə, I cild. Bakı: Lider, 2005.

Azərbaycan dastanları II, 2005 – Azərbaycan dastanları. Beş cilddə, II cild. Bakı: Lider, 2005.

Azərbaycan dastanları III, 2005 – Azərbaycan dastanları. Beş cilddə, III cild. Bakı: Lider, 2005.

Azərbaycan dastanları IV, 2005 – Azərbaycan dastanları. Beş cilddə, IV cild. Bakı: Lider, 2005.

Azərbaycan dastanları V, 2005 – Azərbaycan dastanları. Beş cilddə, V cild. Bakı: Lider, 2005.

Azərbaycan etnoqrafiyası 2007 – Azərbaycan etnoqrafiyası. Üç cilddə, III cild. Bakı: Şərq-Qərb, 2007.

Azərbaycan folkloru külliyyatı 2011 – Azərbaycan folkloru külliyyatı, XXIX cild. Dastanlar (XIX kitab). Bakı: Nurlan, 2011.

Azərbaycan folkloru antologiyası 2008 – Azərbaycan folkloru antologiyası, XVIII kitab. Şəki folkloru (III cild). Bakı: Nurlan, 2008.

Azərbaycan nağılları I, 2005 – Azərbaycan nağılları. Beş cilddə, I cild. Bakı: Şərq-Qərb, 2005.

Azərbaycan nağılları II, 2005 – Azərbaycan nağılları. Beş cilddə, II cild. Bakı: Şərq-Qərb, 2005.

Azərbaycan nağılları III, 2005 – Azərbaycan nağılları. Beş cilddə, III cild. Bakı: Şərq-Qərb, 2005.

Azərbaycan nağılları IV, 2005 – Azərbaycan nağılları. Beş cilddə, IV cild. Bakı: Şərq-Qərb, 2005.

Azərbaycan nağılları V, 2005 – Azərbaycan nağılları. Beş cilddə, V cild. Bakı: Şərq-Qərb, 2005.

Azərbaycan tarixi 2007 – Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə, III cild (XIII-XVIII əsrlər). Bakı: Elm, 2007.

Babayеv 2007 – Babayеv Y. Təriqət ədəbiyyatı: sufizm, hürufizm. Dərs vəsaiti. Bakı: Nurlan, 2007.

Babur 2011 – Zəhirəddin Məhəmməd Babur. Baburnamə. Bakı: Nurlan, 2011

Borçalı folkloru 2013 – Borçalı folklor örnəkləri, II kitab (Dastanlar). Bakı: Elm və təhsil, 2013.

Əfəndiyev 2007 – Əfəndiyev O. Azərbaycan Səfəvilər dövləti. Bakı: Şərq-Qərb, 2007.

Əsgər 2012 – Əsgər Ə. XII-XV əsrlərdə Аzərbaycanın mənəvi mədəniyyəti. Bakı: Elm, 2012.

Feyziyev 2013 – Feyziyev C. Türk Dövlətləri Birliyi: Qlobal inteqrasiyanın Avrasiya modeliş Bakı: Şərq-Qərb, 2013.

Güngör 1998 – Güngör H. Türk bodun bilim araştırmaları. Türkiye, Kayseri: Kıvılcım Yayınları, 1998.

Göyalp 1991 – Göyalp Z. Türkçülüyün əsasları. Bakı: Maa­rif, 1991.

Hacıyev 2011 – Hacıyev A. “Dədə Qorqud kitabı”nın şərhli oxunuşu (müqəd­dimə üzrə) // “Dədə Qorqud” elmi-ədəbi toplu. IV cild, Bakı: Nurlan, 2011, s.3-27.

Xəlil 2014 – Xəlil A. Folklor və dövlətçilik. Bakı: Elm və təhsil, 2014.

İsmayıl – Bağırova 1997 – İsmayıl M., Bağırova M. Şəki xanlığı. Bakı: Azərnəşr, 1997.

Kazımoğlu 2011 – Kazımoğlu M. Mifoloji parodiyada hökm­dar obrazı // Azər­bay­can şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, XXXVI. Bakı: Nurlan, 2011, s.3-21.

KDQ 2004 – Kitabi-Dədə Qorqud. Əsil və sadələşdirilmiş mətnlər. Bakı: Öndər, 2004.

Qeybullayev 1994 – Qeybullayev Q. Azərbaycan türklərinin təşəkkülü tarixin­dən. Bakı, Azərnəşr, 1994.

Məlikova 2004 – Məlikova M. “Dədə Qorqud kitabı”nda döv­lət və hüquq haq­qında ideyalar // Dədə Qorqud dünyası. Mə­qalələr. Bakı: Öndər, 2004, s.58-75.

Naxçıvan folkloru 2011 – Naxçıvan folkloru antologiyası. II cild. Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2011.

Naxçıvan xanlığı 2009 – Naxçıvan xanlığı. Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2009.

Ordubadi 1983 – Ordubadi M.S. Qılınc və Qələm (Niza­minin həyat və dövrünə aid tarixi roman). Bakı: Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 1983.

Özbək xalq nağılları – Узбекские народные сказки. www.ziyouz.com

Rəşidəddin 1992 – Rəşidəddin F. Oğuznamə. Bakı: Azər­nəşr, 1992.

Tаnrıvеrdi 2006 – Tаnrıvеrdi Ə. “Kitаbi-Dədə Qоrqud”un söz dünyаsı. Bаkı: Nurlan, 2006.

Tusi 2005 – Nəsirəddin T. Əxlaqi˗Nasiri. Bakı: Şərq-Qərb, 2005.

Təhmasib 2005 – Təhmasib M.H. Məqalələr. Bakı: Elm, 2005.
KITABIN İÇİNDƏKİLƏR
İnstitutdan ................................................................................3
Muxtar Kazımoğlu (İmanov). Dövlətçilik düşüncəsinin

əsas istiqamətləri və folklor ..7


Füzuli Bayat. Türk dövlətçilik ənənəsi və

idarəetmə ritualları 47


Seyfəddin Rzasoy. Əcdad kultu və Oğuz

dövlətçilik ənənəsi 67


Əfzələddin Əsgər. Tuğa (bayrağa) qurban mərasimi 110
Sərxan Xavəri. Milli mədəniyyət kontekstində

folklor və dövlətçilik ………………………………………..125


Ağaverdi Xəlil. Türk xalqlarının mərasim folkloru və

dövlətçilik 155


Elçin Abbasov. Qədim türklərin dəfn mərasimləri

xalq inamları kontekstində 237
Oruc Əliyev. Azərbaycan nağıl və dastanlarında

dövlətçiliklə bağlı mərasimlərin izləri 273


Folklor və dövlətçilik düşüncəsi.

I kitab.

Bakı, Elm və təhsil, 2016

Nəşriyyat direktoru:

Prof. Nadir Məmmədli
Kompyuterdə yığan:

Ruhəngiz Əlihüseynova
Kompyuter tərtibçisi və

texniki redaktoru:Aygün Balayeva

Kağız formatı: 70/100 1/16

Mətbəə kağızı: №1

Həcmi: 19,5 ç/v

Tirajı: 300

Kitab Azərbaycan MEA Folklor İnstitutunun

Kompyuter Mərkəzində yığılmış,

“Elm və təhsil” NPM-də hazır deopozitivlərdənofset üsulu ilə çap olunmuşdur.


1 Azərbaycanda siyasi və ya idarəetmə ritualı termini işlədilməsə də bir çox Avropa ölkələrində və Türkiyədə siyasi ritual termini işlədilir.

2 Bu söz türküt şəklində transkripsiya olunur. P.Pelyonun fikrinə görə, -üt şəkilçisi monqol dilləri üçün xarakterikdir. Müəllif göstərir ki, bu vəziyyətin səbəbi çinlilərin bu sözü monqol dili cuan-cuanların vasitəçiliyi ilə qəbul etməsidir .

3 Hun sözünün çincə yazılış formasıdır.

4 Aşina sözünün çincə yazılış formasıdır.

5 Turfan


Каталог: arasdirmalar
arasdirmalar -> AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu vəLİ xuluflu – 120
arasdirmalar -> AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu təRTƏr rayon icra hakiMİYYƏTİ
arasdirmalar -> Xiii respublika elmi konfransının mater I allari (Bakı, 24 may, 2013) Bakı – “Elm və təhsil” – 2013 azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi
arasdirmalar -> Amea-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun nəşrləri (2010-2016) Kazımov Q
arasdirmalar -> Rəyçi və ön sözün müəllifi: Əziz ƏLƏKBƏRLİ
arasdirmalar -> AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu rza xəLİlov- 70 baki – 2015
arasdirmalar -> Created by Neevia Personal Converter trial version ялимярдан бяй топчубашов
arasdirmalar -> AZƏrbaycan elmlər akademiyasi I. NƏSİMİ adina diLÇİLİK İnstitutu
arasdirmalar -> AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə