Az rbaycan m LL elml r akadem yasinin nsan


ey ayd nd r: v t n v  v t nda l q ideyas  h r  eyd n ucad rYüklə 17.1 Mb.
Pdf просмотр
səhifə3/36
tarix23.06.2017
ölçüsü17.1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36

24

ey ayd nd r: v t n v  v t nda l q ideyas  h r  eyd n ucad r. Dünyan n 

tarixi d  bu h qiq ti d f l rl  sübut etmi dir.” 

Fransan n t r qqi  srinin (XV  srin sonu – XVI  srin  vv li) siyasi 

olimpinin  n ciddi  xsiyy ti say lan Nikollo Makiavelli demi dir: “Söhb t v t n v  v t nda l q borcundan ged nd  n yin  dal tli, n yin 

dal tsiz, n yin xeyirxah, n yin q ddar, n yin t qdir layiq, n yin 

biab rç  olmas  fikrin   q tiyy n  h miyy t verilm m lidir. H r  eyi 

yaddan ç xar b, yaln z ölk nin varl n  v  azadl n  xilas etm k üçün 

f aliyy t göst rm k laz md r”

Qar m zdak  bu kitab zaman-zaman dövl tçiliyimiz   z rb l r 

endir n, onun ünvan na  r v  böhtanlar dey n, torpa n , milli-m n vi 

x zin sini o urlayan, adamlar n  güll d n v  süngül rd n keçir n, yurd 

yerl rini xarabazara çevir n v  bütün bunlardan l zz t alanlara... daxili v  

xarici dü m nl r , Beyn lxalq terrorun bir qolu olan Erm ni Terror 

Birl m l rin , erm ni silahl  birl m l rin  v  separatç  d st l rin  qar  

q z b v  nifr tl  yaz l b.  slind  bu kitab Xocal da tör dil n cinay tl rin, 

terror hadis l rinin, bir sözl , b

ri nifr t  layiq erm ni vandalizminin 

anatomiyas d r. 

M n sülhsev r insanlar ,  razi v  ölk l ri t latüm v   s ks k d , 

qorxu alt nda saxlayan Beyn lxalq terrorun bir qolu olan erm ni terroru 

il  ba l  Az rbaycanda öz diplomatik missiyalar n  yerin  yetir n 

Avropan n, el c   d , q rbin nüfuzlu diplomatlar na, ictimai-siyasi 

xadiml rin , NATO generallar na bel  bir sual verdim: h r il AB  Dövl t 

Departamenti t r find n dünyada mövcud olan terror t kilatlar n n adlar  

aç qlan r, xüsusi siyah lar t rtib olunur. Amma hans   s b bd ns  türk 

dünyas nda, el c  d , Avropada, Asiyada, Afrikada... n hay t Q rbin bir 

s ra  razil rind   v  Az rbaycan n Da l q Qaraba   razisind , xüsus n 

Xocal  ya ay   m nt q sind  insanlar   v h ic sin , xüsusi amans zl qla  

m hv ed n, kütl vi q r nlar v  soyq r mlar tör d n, bir milyon 

v t nda m z  yurdundan did rgin salan, m d ni, m n vi d y rl rimizi 

m hv ed n, insanlar m z  m n vi, fauna v  floram z  ekoloji terrora m ruz 

qoyan b dnam “ASALA”, “DPO”, “Haydad”... kimi terrorçu d st l rin v  

qrupla malar n adlar   h min s n dl rd  qeyd olunmur. N  üçün? 

Sonradan bu sual n cavab  bizim üçün ayd n oldu. Y qin etdik ki, bu 

s n dl r AB  Dövl t Departamentind  el  erm nil r t r find n haz rlan r.  

 

25

Az rbaycan xalq  art q bu yana man  yax  d rk edir...  übh  etmir m ki, 

bel  ikili yana ma çox uzun sürm z. 

alç  dövl ti v  onun terrorçu 

qruplar n  himay  ed nl r  bütün bunlar ba ucal  g tirmir.  nsanlar  indi 

aldatmaq mümkün deyil.  

Bu kitablar dünyaya kimin kim oldu unu bir daha aç b, göst rir,  sl 

terrorçular   v  onlar n maliyy  m nb l rini, el c  d  onlar  d st kl y n-

l rin  sl xisl tini if a edir. AB  Konqresinin v  Dövl t Departamentinin 

kitabxanalar na, “The Washington Post” (AB ) q zetin  Beyn lxalq 

terrorla, onun bir qolu olan erm ni terroru il  ba l  çox mühüm s n dl rin 

aç qlamas n  ver n Az rbaycan Milli T hlük sizlik Nazirinin müavini, 

general-mayor Hafis Musayev fikirl rind  xat rlad r: “...Az rbaycan 

h mi  sülhün v   dal tin ke iyind  olub. Bizim torpaqlar m z v  insan-

lar m z h r cür terrora m ruz qal b. Az rbaycan Sizl rd n n  ist yir?.. 

st yir ki, h r k si öz ad  il  ça ras z. Terrorçu d st l rin siyah s  

haz rlanark n, erm nil rin bir qayda olaraq, tör tdikl ri cinay tl rin  sl 

mahiyy ti aç l b, göst rilsin. M n Konqres kitabxanas nda Amerika xalq  

üçün bir kitab qoydum.  st rdim xalq o kitab  oxusun... O h qiq ti, Xocal  

dal tini, Qaraba  h qiq tini d rk etsin.” 

Kitablarda qoyulan mövzunun yadda lardan silinm y n uzun bir 

tarixi olsa da, bu mövzuya yana ma x tti, onun ideyas  yenidir. Art q 

dünyada özün  böyük nüfuz qazanm  Heyd r  liyev Fondunun Vitse-

Prezidenti, Fondun Rusiya Federasiyas ndak  Nümay nd liyinin r hb ri 

Leyla xan m  liyevan n «Xocal ya  dal t!” ça r na münasib t  vv lki 

ill rd n tam f rqlidir.  

Dünyan n terror tarixind  qeyd olunur ki, Beyn lxalq terrora qar  

c mi yeddi strategiya mövcuddur. Heç k s  übh  etm sin ki, ya ad m z 

yüzillikd  yaranm  bu strategiya tarixd   m hz “Leyla  liyeva 

strategiyas ” kimi qalacaq, t hlil olunacaq.  

Erm ni terrorçular  i al etdikl ri Az rbaycan torpaqlar nda, Da l q 

Qaraba n ya ay   m nt q l rind , xüsusi il  Xocal   razisind  kütl vi 

q r nlarla tör tdikl ri qenosid  gör  BMT s n dl rinin, Konvensiya v  

q rarlar n, layih  v  planlar n, müharib  v  i g nc l r  leyhin  ç xar lan 

hökml rin, direktivl rin üstünd n saymazyana x tt ç km li oldular.  nsan 

hüquqlar  il  ba l  bütün beyn lxalq öhd likl r tamamil  pozuldu. 

Xocal da pozulan insan hüquqlar  sah sind ki beyn lxalq normativl r   

 

26

g linc , onlar bel  qeyd edilir: –  nsan hüquqlar  sah sind   sas baza 

prinsipl rini 

ks etdir n beyn lxalq müqavil l r. M s l n, BMT 

Nizamnam si; 1948-ci il tarixli  nsan hüquqlar  haqq nda Ümumi 

B yannam ; BMT Nizamnam sin  müvafiq olaraq dövl tl r aras nda 

dostluq münasib tl rin   v   m kda l a aid beyn lxalq hüququn 

prinsipl ri haqq nda 1970-ci il tarixli B yannam ; 1975-ci il tarixli 

AT M-in Helsenki Yekun Akt  v  s; 

-  nsan hüquqlar  sah sind  ümumi (universal v  regional) normalar. 

M s l n,  qtisadi, sosial v   m d ni hüquqlar haqq nda 1966-c  il tarixli 

Beyn lxalq Pakt; Mülki v  siyasi hüquqlar haqq nda 1966-c  il tarixli 

Beyn lxalq Pakt;  nsan hüquqlar n n v   sas azadl qlar n müdafi si 

haqq nda 1950-ci il tarixli Avropa Konvensiyas ;  nsan v  xalqlar n 

hüquqlar  haqq nda 1981-ci il tarixli Afrika xartiyas  v  s; 

-  nsan hüquqlar  sah sind  ayr -ayr  münasib tl rin t nziml n-

m sin  yön lmi  normalar (universal v  regional): Soyq r m cinay tinin 

qar s n n al nmas  v  c zaland r lmas  haqq nda 1948-ci il Konvensiyas ; 

Köl liyin, qul ticar tinin v  köl liy  ox ar institut v   dal tl rin l v 

edilm si haqq nda 1956-c  il Konvensiyas ;  g nc   v   q ddar, qeyri-

insani v  ya l yaq ti alçaldan r ftar v  ya c za  leyhin  1984-cü il 

Konvensiyas ;  g nc nin v  ya qeyri-insani v  ya l yaq ti alçaldan r ftar 

v  ya c zan n qar s n n al nmas  haqq nda 1987-ci il Avropa 

Konvensiyas  v  s.; 

- Ayr -ayr  hüquqlar n v  qrup  xsl rin hüquqlar n n müdafi si 

istiqam tind   q bul edilmi  normalar: Qad nlar n siyasi hüquqlar  

haqq nda 1952-ci il Konvensiyas ; U aq hüquqlar  haqq nda 1989-cu il 

Konvensiyas ; Bütün  m kçi miqrantlar n v  onlar n ail  üzvl rinin 

hüquqlar n n müdafi si haqq nda 1990-c  il Beyn lxalq Konvensiyas ; 

Milli azl qlar n müdafi si haqq nda 1995-ci il Ç rçiv  Konvensiyas ; 

Aparteid cinay tinin qar s n n al nmas   v   c zaland r lmas  haqq nda 

1973-cü il Beyn lxalq Konvensiyas ; Qad nlara qar  ayr -seçkiliyin bütün 

formalar n n l v edilm si haqq nda 1979-cu il Konvensiyas , T hsil 

sah sind  ayr -seçkilik  leyhin  1960-c  il YUNESKO Konvensiyas   v  

s.; 


-  nsan hüquqlar  sah sind  tövsiy  xarakterli normalar. M s l n, 

nki afa olan hüquq haqq nda 1986-c  il tarixli B yannam , Yetkinlik  

 

27

ya na çatmayan  xsl r  münasib td   dal t mühakim sinin h yata 

keçirilm sin  dair BMT-nin 1985-ci il tarixli Minimal standart qaydalar ; 

Milli, etnik, dil v  dini azl qlara m nsub olan  xsl rin hüquqlar  

haqq nda 1992-ci il B yannam si v  s. 

Mü llifl rin bu kitab   n r etdirm kd   m qs dl ri Xocal  faci sil  

ba l  tör dil n q r nlar n  sl mahiyy tini, cinay tkarlar   v  onlar n 

havadarlar n  dünyaya b yan etm k, ikili standart mövqeyind  durmu  

ayr -ayr  dövl tl ri, b zi beyn lxalq t kilatlar  haqq n s sin  s s verm y  

ça rmaq, beyn lxalq qurumlar n bu faci  il   laq dar v  el c  d  insan 

hüquqlar   v  azadl qlar  haqq nda q bul edilmi   q rarlara, müraci tl r  

hörm tl  yana maq, h m beyn lxalq hüquq normalar   ç rçiv sind   v  

h m d   xlaql , saf siyasi yana ma yolu il  Xocal  faci sin  hüquqi v  

siyasi qiym t verm k ist yidir. Hadis l rd   i tirak ed n silahl  erm ni 

quldur birl m l rinin fakt v   s n dl rl  if a olunmas  üçün burada 

kifay t q d r h m daxili, h m d  xarici arxivl rd n y lm   s n dl r 

vard r. 


Mü llifl r bu t dqiqat  s rl ril  Heyd r  liyev Fondunun vitse-

prezidenti, Rusiya Federasiyas ndak  nümay nd liyinin r hb ri Leyla 

liyevan n «Xocal ya 

dal t!” ça r na qo ulduqlar n   b yan edir, 

güclü, t kzibedilm z m ntiqi fakt v  sübutlar, d lill r v   s n dl rl  bu 

mövzuda elmi-t dqiqat i l ri il   m

ul olan aliml rimiz, yaz ç   v  

jurnalistl rimiz, siyas tçil rimiz üçün çox z ngin materiallar toplusu 

yaratm lar. Bu iki cildlik kitabdan b hr l n n h r k s, inan r q ki,  dal t 

sora na ç xm   v t nda m z Leyla xan m n bu müq dd s 

kampaniyas n n aktiv i tirakç lar na çevril c k,  dal tin t nt n sin , z f r 

çalmas na öz töhf sini ver c kdir. 

Bu kitab n mahiyy ti göst rir ki, «Xocal ya  dal t!” ça r  yeni 

yüzillikd  beyn lxalq terrora qar  mübariz d  humanizm d y rl ri 

üz rind  kökl nmi  güclü v  yeni strateji modeldir.  übh siz, kitablar  

oxuyan v  bunlar  obyektiv t hlil ed n h r k s bu modelin böyüklüyünü 

v   h miyy tini hiss ed c k, gör c k v  g l c k mübariz miz, q l b miz 

üçün laz mi n tic l r ç xaracaqd r. 

Mü llifl r bel   q na t   g lirl r ki, «Xocal ya 

dal t!” heç d  

t sadüf n siyasi meydana ç xmay b. Onun böyük ictimai-m ntiqi 


 

28

mahiyy ti oldu u kimi, güclü siyasi-f ls fi d y rl ri d  diqq td n yay na 

bilm z. 

liyevl r ail si haqq nda xeyli filml r ç kilib, kitablar n r edilib. 

Amma fikrimc , milyonlarla insan , (ist r dost olsun, ist rs  d  dü m n, 

f rq etm z) t rbiy l ndir n, onlara dünyan  d rk etdir n, t miz, saf  qid  

v   z ngin m n vi d y rl r alt nda ya ama a ça ran, zülm ,  dal tsiz 

i l r  qar  bar maz olma a... ça ran f ls fi elementl r, m s l l r, h yat 

v   c miyy ti, dövl t v  xalq  birl dir n, sintez ed n tezisl rd n yaddan 

ç xan , toxunulmayan  varsa da, onu axtaranlar bu ail nin timsal nda tapa 

bil rl r. 

Dü m n bizim üçün sürgünl r d   t kil ets , bizl ri, övladlar m z , 

ail l rimizi diri-diri yand rsa da, kütl vi q tliamlar tör ts   d , 

can m zdak   v  qan m zdak  “Vicdan”, “Namus”, “Mill t”, “Torpaq”, 

“ r f”, “L yaq t”, “ dal t”, “Ki ilik”... sözl rini ç kib ç xara bilm di... 

Qeyd edim ki, bu sözl rin h r biri Beyn lxalq terrora v  onun bir qolu 

olan erm ni terroruna qar  mübariz d   n ciddi s ng rdir. M n  liyevl r 

ail sini m hz bu m lubedilm z s ng rd  görür m. Fikrimc , dünyada 

el  bir ikinci n sil yoxdur ki, dünya  öhr tli siyas tçi v  dövl t xadimi il  

yana  orada be  n f r elmin, t hsilin v  t rbiy nin  n yüks k pill sind  

dayanaraq “Akademik” kimi  r fli bir ad  da s n. Varm ? H l ki 

yoxdur... ( übh siz, bütün bunlara dü m n heç vaxt sevinm z). Bu gün 

liyevl r ail si d  ba qa ail l r kimi itirilmi  torpaqlar m z u runda, 

yand r lan v  viran  qalan Xocal  haqq nda, ümum n Da l q Qaraba  

haqq nda, köçkün v  qaçq n insanlar haqq nda, tökül n 

hid qan  

haqq nda...  dal t prinsipil  beyn lxalq kürsül r  yol al b. Bu ail  

dünyaya anlatmaq ist yir ki, yer üzünd , b

riyy t   n f s ver n, ona 

dayaq olan bir söz d  var: “ dal t”. H l ki bu söz dü m n lü tind  yox  

d r c sind dir. Olsayd  onlar bu amans z, qat  cinay tl ri tör tm zdil r. 

M nim fikrimc , aliml rimiz, t dqiqatç lar m z, elm adamlar m z 

Az rbaycan n  r f v  L yaq ti u runda vuru urlarsa, a saqqallar m z v  

a birç kl rimiz, qad nlar m z ki il rimizl  birlikd  Namus v  Ki ilik 

u runda döyü l r  at l blarsa, cavanlar m z, g nc o lan v   q zlar m z il  

dal t v  Torpaq u runda mübariz d  meydanlardad r. Art q, ot kökü 

üst  bitib. Geriy  yol yox d r c sind dir. Bu yolu is  Az rbaycana 

liyevl r ail si açd .  

 

29

Yolun ba lan c nda,  n ç tin, ke m ke li c rlar nda, s ld r ml , 

buzlu-q rovlu qayalar nda is ... Ulu Önd rimiz Heyd r  liyevin özü 

dayand ... Ulu Önd r tarixin  r f v   L yaq t kürsüsünd  dayanaraq, 

xalq na, mill tin  müraci t etdi, itirilmi  v  yaxud erm ni terroruna m ruz 

qalaraq i al olunmu  torpaqlar m zla ba l  xat rlatd :  “...Qar m zda 

duran  sas v zif l rd n biri son  srd  xalq m za qar   h yata 

keçiril n soyq r m  haqq nda indiki v   g l c k n sill rd  möhk m 

milli yadda  formala d rmaq, bu faci l rd  bütün dünyada siyasi v  

hüquqi qiym t verilm sin  nail olmaq, onun a r n tic l rinin aradan 

qald r lmas na v  bir daha bel  hallar n t krar olunmamas na 

çal maqd r. Bunun üçün is  yaln z möhk m v  yenilm z milli birlik 

nümayi  etdirm liyik. Xalq m za qar  tör dil  bil c k h r cür 

x yan tin v   t cavüzün qar s n  ham m z üçün ali m qs d olan 

müst qil Az rbaycan dövl ti u runda dönm z mübariz   zmi v  

irad si il  almaq olar...” 

Fikrimc , bu siyasi-f ls fi müraci tin öz yini xalqa v  mill t  qar  

dal t   b rq rar olunmas   u runda apar lacaq mübariz nin nüv si t kil 

edirdi. O, xüsus n erm ni t cavüzünün n tic si olaraq itkin dü mü  öz 

yax n v   zizl rinin taleyini bu gün d k bilm y n, erm ni terroruna 

m ruz qalm  minl rl  insan n faci sini öz faci si bilirdi. Xocal  

soyq r m n  ba

lamaq heç cür mümkün deyildi. Ulu Önd r Heyd r 

liyev h r ç x nda, h r görü ünd  irqind n, dinind n v  dilind n as l  

olmayaraq t krar-t krar xat rlad rd :”...Erm nistan n t cavüzü 

ba lanandan indiy   q d r t xmin n 16 min az rbaycanl  

hid, t l f 

olmu , 22 min   q d r adam yaralanm , bir milyona yax n adam is  

qaçq n dü mü dür.  ndi qaçq nlar m z n, m cburi köçkünl rimizin say  bir 

milyondan art qd r. K ndl rimiz, 

h rl rimiz, q s b l rimiz viran 

olmu dur... Lakin Xocal  faci si bunlar n  n d h tlisi olmu dur. Bütün 

bu qanl  faci l rin qar s n n al nmas nda, o cüml d n, Xocal  faci sinin 

ba  verm sind , 

h rin t p d n d rna a q d r silahlanm  amans z 

dü m nl  üz-üz  müdafi siz qalmas nda erm ni q sbkarlar  il   b rab r, 

Az rbaycan n o zamanki r hb rliyi, habel  hakimiyy t u runda h r cür 

yolverilm z vasit l rl  mübariz  aparan müxalif t qüvv l ri d  birba a 

m suliyy t da y rlar... Faci  haqq nda dünya ictimaiyy tin  geni  

m lumat verm k, beyn lxalq al m  h y can t bili çalmaq  v zin , Xocal  


 

 

30

d h tl rinin h qiqi miqyas n  xalqdan gizl tm y   c hd etmi , tam 

f aliyy tsizlik v  xalq n taleyin  bigan lik nümayi  etdirmi l r...” 

Dünyan n nüfuzlu Dövl t v  siyasi xadimi, Ümummilli Liderimizin 

bu ça r  is  bugünkü n sl , el c  d  g l c k n sl   sl x b rdarl q idi. 

Dü m n bu x b rdarl qdan h mi  qorxub. M hz buna gör   d , Xocal  

soyq r m n   t sdiq ed n fakt v   s n dl ri t kzib etm k üçün AB - n v  

Fransan n erm ni diaspor t kilatlar  2003-cü ilin fevral n 26-da 

Va inqtonda bir araya g l r k, i  adamlar n   v  siyas tçil ri özünd  

birl dir n “Xüsusi komit ” yaratd lar. Komit  üzvl rinin v zif si, 

sas n, beyn lxalq miqyasda Xocal  il  ba l  ba  ver nl ri t kzib etm k, 

bütün günahlar  Az rbaycan n üz rind  saxlamaq idi. Amma al nmad . 

Mill t art q oyanm d . O, indi a  qaradan seç  bilirdi. O vaxt dünyan n 

n m hur telekanallar nda, m tbuat s hif l rind  b

riyy t üçün bel  bir 

sual qoyulmu du: “C nablar! Az rbaycanda n  ba  verib?..” V  yaxud, 

“Az rbaycan torpaqlar n n erm nil r t r find n i al ndan, külü göy  

sovrulan Xocal  olaylar ndan x b riniz varm ?..” 

Amma dünya h l   d  ba  ver nl r  bigan liyind  idi. Heç n  ba  

verm mi  kimi, ham  susurdu. Ulu Önd r, art q Xocal  faci sinin bütün 

dünyada tan nmas  v  ona beyn lxalq hüquqi-siyasi qiym tin verilm sil  

ba l , el c  d  bu faci nin t kilatç lar n n, ideoloqlar n n v  icraç lar n n 

dünya ictimaiyy tinin gözünd  if as na v   c zaland r lmas na nail 

olma n Milli F aliyy t Proqram n  vermi di. Bu proqram n h yatda öz 

t sdiqini tapmas  bir t r fd n Xocal  müdafi çil rinin v   hidl rinin ruhu 

qar s nda bizim insanl q v   v t nda l q borcumuz, dig r t r fd n is , 

insanl a qar  yön lmi  bu cür q ddar cinay tl rin g l c kd  bir daha 

t krar olunmamas na xidm t ed rdi. 

Bu, Ulu Önd rin qar s nda dayanan, onun taleyin  dü n tarixi bir 

missiya idi v  o, bu missiyan     r f v   l yaq tl  yerin  yetirmi di... 

Erm ni separatç lar  is  o vaxt v  bu günün özünd  bel   t l s r k, 

dünyan n  n m hur kitabxanalar nda Xocal  faci sini t sdiq ed n 

k fiyyat s n dl rini, politoloqlar n aç qlamalar n , foto kill ri, 

qovluqlar  ya m hv edirl r, ya da o urlay b, aradan ç xarmaqla 

m

uldurlar. Maraql  idi, bir ay n iç risind  (2005-ci ilin aprel ay ) “Böyük Erm nistan” n ideoloqlar ndan olan Z.Balayan n dünyan n erm ni 

m tbuat nda 36 d f  ç x  verildi. Çünki o, qorxurdu. Bu gün d  erm ni  

 

31

siyas tçil ri tarixin v  Az rbaycanda do ulan yeni n sill rin üsyan ndan 

ehtiyat edirl r. V  yaxud Kaliforniyan n Qlendil  h r meri Ara Naçaryan 

AB  Prezidenti Barak Obama il  bir kollecd  oxudu undan istifad  

ed r k, Xocal   h qiq tl rini öyr nm k ist y n Prezident  erm ni 

diasporunun haz rlad , hadis l ri t hrif ed n “Xocal  fotoalbomu” 

vermi di. Kanadada erm ni diasporunun orqan  olan  “Abaqa” 

(“G l c k”) q zetind  is  “V t n yadda larda” v  “Q ribl r evi” c miy-

y tl ri Xocal  hadis l rini ört-basd r etm y   c hd ed n ard c l yaz lar 

verir, müsabiq l r keçirirdil r. M s l n, m lumata gör , “V t n 

yadda larda” erm ni c miyy tinin liderl ri Avropa  uras nda t msil 

olunan erm ni mill t v kill rin  ünvanlad qlar  müraci tl rd   t l b 

edirdil r: “...N yin bahas na olursa olsun, Siz Avropa  uras n n 

s n dl rind n “i alç ” sözünü ç xarma a çal n. Bu da sizl rin erm ni 

xalq  önünd   n böyük missiyan z olard ...” 

Az rbaycanda böyük quruculuq i l rini v  Ulu Önd rin siyasi 

proqramlar n , dövl tçiliyimiz üçün vacib olan ideyalar   c sar tl   h yata 

keçir n Prezident  lham  liyevin Xocal  hadis l rin  yana ma metodu 

zaman n t l bl rin  uy un olaraq, ard c l, k skin v  bar maz oldu. 

Faktiki Xocal  soyq r m  Az rbaycan n yanacaq resurslar nda gözü qalan 

Avropan n, Asiyan n, Amerikan n, Afrikan n... neft v  qaz s lt n ti hesab 

etdikl ri Az rbaycan ad n n geni  m nada Az rbaycan n haqlar n  müda-

fi  ed n hüquqi, siyasi qiym t verilm si  dal tli yana ma bax m ndan heç 

d  asan m s l  deyildi. Dini v  iqtisadi maraqlar n toqqu du u, ba -ba a 

dayand   m qamlar hiss olunmaqda idi. Ata Heyd r 

liyev siyasi 

kursunun o ul  lham  liyev t r find n ard c l, zaman n t l bl rin  uy un 

olaraq c sar tl ,  r fl  davam etdirilm si erm ni diaspor t kilatlar n  

faktiki olaraq iflic v ziyy tind  qoymu du.  

Bak da Heyd r  liyev Fondunun yarad lmas  is , erm ni hakimiy-

y tini, beyn lxalq al md  erm ni separatç lar n  ça d rd . Erm nil r 

bundan sonra dünyada anti-Az rbaycan t bli at n  daha da geni l n-

dirm k m qs di il  yeni strateji taktiki seçiml r etm k z ruriyy til  

üzl dil r.  

Prezident  lham  liyev is  Xocal  faci sil  ba l  fikirl rini bir daha 

aç qlad :  “

 

  

      

   


 

 

      

  

 

- 

 

32

 

  

 

  

- 

 

  

 

  

 

  32 

 

  

- 

 

  

 

  

  -


 

 

  

 

 -

  

 

    

 

  - 

  

 

  

- 20 

 

  

 

”. Bu el  bir vaxtda deyilirdi ki, onda Heyd r  liyev Fondunun 

Prezidenti, Mill t v kili Mehriban xan m  liyeva yeni bir missiyan  

dünyada h yata keçirm kd  idi. Mehriban xan m dünyan n  n ali 

m clisl rind , y ncaq v  simpoziumlarda, konfranslarda insanlara v  

b

riyy t  sülh v   minamanl q arzulayan Az rbaycan xalq n n q dim v  z ngin tarixi, m n vi d y rl rind n, bugünkü nailiyy tl rind n... dan r, 

onu t bli  edir, dünya dövl tl ri il  yana  öz imzas n  qoyurdu.  übh siz, 

bu imza sözün  sl m nas nda dü m ni sars dan, pax l v  xainl ri m n n 

s nd r b n f sini k s n Az rbaycan imzas  idi... 

Fondun RF-dak  Nümay nd liyinin r hb ri Leyla xan m  liyeva is  

tamam ba qa bir missiyan  icra edir. O, art q «Xocal ya 

dal t!” 

ça r n  ideoloji bir bazaya çevirmi di. Bu ça r , do rudan da 

Beyn lxalq erm ni terroruna qar  mübariz d  güclü strateji bir model 

kimi diqq ti c lb etdi.  

Xat rlad m ki, mü llifl rin  rs y   g tirdikl ri bu iki cildlik kitab 

elmi-t dqiqat  s ri kimi Beyn lxalq erm ni terrorizminin v h ilikl rini, 

cinay tl rini t sdiq v  if a ed n  ahid ifad l ri, s n dl r, sübutlar v  s. 

faktlar toplusu kimi diqq ti c lb edir. «Ëåéëà ßëèéåâàíûí «Õîúàëûéà 

ßäàëÿò!» ÷àüûðûøû Áåéíÿëõàëã åðìÿíè òåððîðóíà ãàðøû ìöáàðèçÿäÿ éåíè 

ñòðàòåæè ìîäåëäèð» àäëû êèòàáû möÿëëèôëÿðèí âÿòÿíäàø yan s yla apard qlar  

ýÿðýèí åëìè àõòàðûøëàðû, çÿùìÿòëÿðè ñàéÿñèíäÿ ÿðñÿéÿ ýÿòèðèá, äöíéà 

èúòèìàèééÿòèíÿ, òàðèõèìèçÿ, ýÿëÿúÿê íÿñèëëÿðÿ òÿãäèì åòäèêëÿðè äÿéÿðëè 

òþùôÿñèäèð. 

H yat davam edir. «Xocal ya  dal t!” art q dünyan   g zir, beyn l-

xalq kürsül rd n insanlar  haqs zl a, zülm   v  zülümkarl a, terrorçu-

lu a... qar  mübariz y  ça r r.  


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə