Az ərbaycan Respublikası adındanYüklə 264.7 Kb.
Pdf просмотр
tarix10.06.2017
ölçüsü264.7 Kb.

 

 

 

İş № 2(107)

-1577/2016                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Az

ərbaycan Respublikası adından

 

 

QƏTNAMƏ

 

 

28 noyabr 2016-cı il                                                                                       Şəki şə

h

əri 

 

Şəki Apellyasiya M

ə

hk

ə

m

əsinin Mülki Kollegiyası

 

 

hakim Hüseynov Mirbahəddin Mirdam

ət oğlunun sə

drliyi v

ə

 mə

ruz


ə

sind


ə

hakimlər Əliyev Rəfail Əyyub oğlu və

 

Şükürov İmanverdi Həşimxan oğlundan ibarət t

ə

rkibdə

mə

hk

əm

ə

 iclasının katibi Əfə

ndizad


ə

 H

əmdiyy

ə

 Natiq oğlunun katibliyi,

 

iddiaçı “DəmirBank” ASC-nin 

nümayəndəsi İbrahimxəlilov Coşqun Əvəz

 

oğlun


un, 

cavabdeh  Məmmədov  Pərviz  Dursun  oğlunun  etibarnamə  üzrə  nümayəndəsi  Məmmədov 

Məmməd Nağdalı oğlunun

 

iştirakı ilə 

iddiaçı  “DəmirBank”  ASC-

nin  cavabdehlər  Məmmədov  Pərviz  Dursun  oğlu,  Məmmədov 

Elşən Mustafa oğlu və Məmmədov Əhməd Mustafa oğluna qarşı «borc və rüsum tələbinə dair»

  

iddiası

 

ilə  bağlı 

mülki  iş  üzrə  Şəki  Rayon  Məhkəməsinin  29  avqust  2016

-

cı  il  tаrixli qətnaməsindən  cavabdeh  Məmmədov  Pərviz  Dursun  oğlu  tərəfindən  verilmiş  apellyas

iya 


şikayətinə

 

açıq məhkəmə iclasında baxaraq, 

 

müəyyən etdi: 

 

Şə

ki  Rayon  Mə

hk

əm

ə

sinin  (sə

drlik  ed

ə

n  hakim C.F.İmanov

)  29  avqust  2016-

  il  tarixli 2(075)-7770/2016 

nömrə


li q

ə

tnamə

si il


ə

 iddia 


təmin

 

edilərək, 5300,98 manat 

ə

sas borc, 905,42 manat faiz borcu v

ə

 1050,79 manat cə

rim


ə

 olmaqla c

ə

mi 7257,19 manat (yeddi min iki yüz ə

lli 


yeddi  manat,  19  q

ə

pik)  mə

bl

əğində  kredit  borcunun 

 ödənilmiş

 

30  manat  dövlət  rüsumu 

əvəzinin


 

cavabdehlər  Məmmədov  Pərviz  Dursun  oğlu,  Məmmədov  Elşən  Mustafa  oğlu  və 

Məmmədov Əhməd Mustafa oğlundan müştərək qaydada 

tutularaq 

iddiaçı “Dəmirbank” ASC

-

nin hesabına ödənilməsi qət edil

mişdir.


 

 

İşin halları 

 

İddiaçı  “Dəmirbank”  ASC  iddia  ərizəsi  ilə

 

məhkəməyə 

müraciət


 

edərək


Məmmədov 

Pərviz Dursun oğlu, Məmmədov Elşən Mustafa oğlu və Məmmədov Əhməd Mustafa oğlundan 

müştərək  qaydada  “Dəmirbank”  AS

C-

nin  xeyrinə  02  aprel  2014-

cü  il  tarixli  kredit  müqavilə

si 

üzrə


  5300,98  manat 

ə

sas  borc,  905,42  manat  faiz  borcu  və

  1050,79  manat  c

ə

rim


ə

  olmaqla 

c

ə

mi  7257,19  manat  mə

bl

əğində  kredit  borcunun  v

ə

 30  manat  ödənilmiş  dövlət  rüsumu

 

əvəzinin 

alınaraq “Dəmirbank” ASC

-nin 

xeyrinə


 

tutulması barədə qətnamə çıxarılmasını xahiş 

etmişdir. 

 

İddiaçı “DəmirBank” ASC-

nin etibarnamə üzrə nümayəndəsi Hacıyev İsa Camal oğlu 29 

avqust 2016-

cı il tarixdə birinci instansiya məhkəməsinə

 

teleqram göndərərək, üzrlü səbəbdən məhkəmə

 

iclasında  iştirak  edə  bilməyəcəy

ini  bildirmiş  və  işə  onun  iştirakı  olmadan  baxıb 

iddianın təmin edilməsini xahiş etmişdir. 

 


 

 

 İddiaçı  “Dəmirbank”  Açıq  Səhmdar  Cəmiyyəti  iddia  ərizəsini  onunla  əsaslandırmışdır  ki, 

02  aprel  2014-

cü  il  tarixli 

kredit 

müqaviləsinə  əsasən  Məmmədov  Pərviz  Dursun  oğlu “DəmirBank” ASC

-

dən illik 30 faizlə 24 ay müddətinə 10000 manat kredit götürmüşdür. Borcun təminatı olaraq

 

Məmmədov Elşən Mustafa oğlu və Məmmədov Əhməd Mustafa oğlu ilə bankın arasında 02 aprel 2014

-

cü il tarixli zaminlik müqaviləsi bağlanmışdır. Lakin borclu Məmmədov Pərviz  Dursun  oğlu  müqavilənin  şərtlərini  pozaraq  borc  öhdəliyini  icra  etməkdən  boyun 

qaçırmışdır. 07 iyun 2016

-

cı ilədək Məmmədov Pərviz Dursun oğlunun banka 02 aprel 2014-

cü 


il tarixli kredit müqaviləsi üzrə 

5300,98 manat 

ə

sas borc, 905,42 manat faiz borcu və

 1050,79 

manat  c

ə

rimə

  borcu  olmaqla  c

ə

mi  7257,19  manat məbləğində  kredit 

borcu 


yaranmışdır. 

Xəbərdarlıq edilməsinə baxmayaraq cavabdeh borcu ödəməkdən boyun qaçırmışdır.

 

Cavabdeh  Məmmədov  Pərviz  Dursun  oğlunun  etibarnamə  üzrə  nümayəndəsi Məmmədov  Məmməd  Nağdalı  oğlu  birinci  instansiya  məhkəməsinin

 

iclasında  izahat  verərək bildir

miş


dir 

ki,  Məmmədov  Pərviz  Dursun  oğlu  ilə  “DəmirBank”  ASC  arasında  bağlanmış  02 

aprel  2014-

cü  il  tarixli 

kredit 

müqaviləsinə  əsasən  Pərviz  Məmmədova  illik  30  faizlə  24  ay müddətinə 10000 manat kredit verilmişdir. Borcun təminatı olaraq

 

Məmmədov Elşən Mustafa oğlu və Məmmədov Əhməd Mustafa oğlu ilə bankın arasında 02 aprel 2014

-

cü il tarixli zaminlik 

müqaviləsi  bağlanmışdır.  La

kin 

Məmmədov  Pərviz  Dursun  oğlu  maddi  imkanının  olmaması səbəbindən  müqavilənin  şərtlərini  pozaraq,  borc  öhdəliyini  icra  edə  bilməmişdir.  Kredit 

müqaviləsinin 2.5

-

ci bəndinə görə gecikdirilən borc məbləğinə cərimə kimi illik 60 (altmış) faiz dərəcəsi ilə faiz hesablanır və borcalan tərəfindən kreditora ödənilir.  Hal

-

hazırda Məmmədov Pərviz Dursun oğlunun banka 02 aprel 2014

-

cü il tarixli kredit müqaviləsi üzrə 5300,98 manat 

ə

sas  borc,  905,42  manat  faiz  borcu  və

  1050,79  manat  c

ə

rim


ə

  borcu  olmaqla  c

ə

mi  7257,19 manat 

borcu vardır. O, məhkəmədən qanuni qətnamə çıxarılmasını xahiş etmiş

dir. 

Cavabdehlər Məmmədov Elşən Mustafa oğlu və Məmmədov Əhməd Mustafa oğlu birinci 

instansiya məhkəməsinin

 

iclasında iştirak et

məmişlə


r. 

İş üzrə qeyd edilən məhkəmə qətnaməsi qəbul edilmişdir.

 

Birinci  instаnsiyа  məhk

ə

məsinin  iş  üzrə

  q


ətnаmə

sind


ən  nаrаzı  qalan 

cavabdeh 

Məmmədov  Pərviz  Dursun

 

oğlu 

apellyаsiyа  şikаyə

ti  ver

ə

rə

Şəki  Rayon  Məhkəməsinin  29 avqust 2016-

cı il tаrixli qətnaməsi

nin l

əğv ed


ilib yeni q

ə

tnamə

 q

əbul edilm

ə

sini xahiş etmişdir.

 

 Apellyаsiyа şikаyətinin dəlilləri

 

 

Cavabdeh 

Məmmədov Pərviz Dursun

 

oğlu 

apellyаsiyа şikаyətini onunla əsaslandırmışdır 

ki, 

Şəki  Rayon  Məhkəməsinin  29  avqust  2016-

cı  il  tаrixli  qətnaməsi

 

maddi  və  prosessual hüquq  normalarının  tələbləri  pozulmaqla  qəbul  edilmişdir.  Belə  ki,  kredit  müqaviləsinin  əsas 

borc  və  dəbbə  pulu  hissəsində  məbləğ  düzgün  hesablanmamışdır.  Bundan  əlavə  qeyd 

etmişdir ki, 1050,79 manat cərimə tənasübsüz dərəcədə yüksək hesablanmışdır. Azərbaycan 

Respublikası  MM

-nin  467-ci  ma

ddəsinə  əsasən  məhkəmə  işin  hallarını  nəzərə  alaraq 

tənasübsüz  surətdə  yüksək  cərimə

 

pulunu  azalda  bilər.  Bundan  başqaməhkəmə  tərəfindən 

işin hərtərəfli tam və obyektiv araşdırılması məqsədi ilə ekspertiza təyin edilsəydi

onda hər şey aydın  olardı.  O,  kredit  müqaviləsi  üzrə  bir  çox  aylar  üzrə  ödəniş  etmiş,  sonralar  xəstəliyi  ilə 

əlaqədar  ödəniş  etmək  iqtidarında  olmadığına  görə  bir  neçə  dəfə  iddiaçıya  rəsmi  qaydada 

müraciət edərək

 

kredit faizlərinin 

dayandırılmasını xahiş etmişdir. Buna baxmayaraq Bank süni 

şəkildə onu borclandırmaqda davam etmişdir. 

Odur ki, q

ətnаmə

nin l


əğv edilməsini xаhiş edir.

 

Məhkəmə  kollegiyasının  iclasında  iştirak  edən  cavabdeh  Məmmədov  Pərviz  Dursun oğlunun  etibarnamə  üzrə  nümayəndəsi  Məmmədov  Məmməd  Nağdalı  oğlu

  apellyasiya 

şikayətinin məzmununa uyğun izahat verərək, şikayətin təmin edilməsini xahiş etdi.  

    


Məhkəmə kollegiyasının iclasında iştirak edən iddiaçı “DəmirBank” ASC

-

nin nümayəndəsi İbrahimxəlilov  Coşqun  Əvəz  oğlu

 

apellyasiya  şikayətinin  təmin  edilməməsiniiş  üzrə  Şək

Rayon Məhkəməsinin 29 avqust 2016-

cı il tаrixli qətnaməsinin dəyişdirilmədən saxlanılmasını

 

xahiş etdi.   

 

 

 C

avabdehlər  Məmmədov  Pərviz  Dursun  oğlu,  Məmmədov  Elşən  Mustafa  oğlu  və Məmmədov  Əhməd  Mustafa  oğlu

 

məhkəmə  kollegiyası  iclasının  vaxtı  və  yeri  barədə  lazımi qaydada xəbərdar edilmələrinə

 

baxmayaraq məhkəmə iclasına gəlməmişlər. Məhkəmə kollegiyası MPM-nin 376.2-

ci maddəsinə əsasən işə onların iştirakı olmadan baxılmasını mümkün hesab etdi.

 

Məhkəmə  kollegiyası  apellyasiya  şikayətinin  dəlillərini  iş  materialları  üzrə  yoxlayıb, cavabdeh  Məmmədov  Pərviz  Dursun  oğlunun  etibarnamə  üzrə  nümayəndəsi  Məmmədov 

Məmməd  Nağdalı  oğlu

 

və  iddiaçı  “DəmirBank”  ASC-

nin  nümayəndəsi  İbrahimxəlilov  Coşqun 

Əvəz  oğlunun  izahatlarını  dinləyərək,  tədqiq  edilən  sübutlara  tətbiq

 

edilməli  hüquq  normaları baxımından qiymət verərək hesab edir ki, 

cavabdeh 

Məmmədov Pərviz Dursun

 

oğlu 

tərəfindən

 

verilmiş apellyasiya şikayəti 

qismən təmin edilməli, Şəki Rayon Məhkəməsinin 29 avqust 2016

-

cı il tаrixli qətnaməsi 

dəyişdirilməlidir.  

 

 

Hüquqi 

məsələlər

 

 

Azərbaycan  Respublikası  Mülki  Prosessual  Məcəlləsinin  372.1

-

ci  maddəsinə  görə, apellyasiya instansiyası məhkəməsi tam hüquqlu məhkəmə kimi işə, işdə olan və əlavə təqdim 

olunmuş sübutlar əsasında mahiyyəti üzrə baxır. 

 

Həmin  Məcəllənin  372.6-

cı  maddəsinə  görə,  apellyasiya  instansiyası  məhkəməsi  birinci 

instansiya  məhkəməsinin  qətnaməsinin  əsaslılığını  onun  düzünə  və  ya  dolayısı  ilə 

mübahisələndirilən  hissəsində,  şikayət  qərarın  ləğv  edilməsinə  yönəldikdə  və  ya  apellyasiya 

şikayətində və ona etirazlarda ifadə olunmuş dəlillərə əsasən mübahisənin predmeti bölünməz 

olduqda isə tam yoxlayır.

 

Həmin  Məcəllənin  372.7-

ci  maddəsinə  əsasən,  apellyasiya  instansiyası  məhkəməsi 

şikayətin  dəlillərindən asılı  olmayaraq,  məhkəmənin  maddi  və  prosessual hüquq  normalarına 

riayət etməsini yoxlayır.

 

İş  materiallarında  olan  02  aprel  2014-

cü  il  tarixli

  673-

14  №


-li  kredit 

müqaviləsindən 

görünür ki, Məmmədov Pərviz Dursun oğlu «Dəmirbank» ASC ilə

 

həmin müqaviləni imzalamışkredit müqaviləsinə əsasən Məmmədov Pərviz Dursun oğluna illik

 

faiz dərəcəsi 30 faizlə 24 ay müddətinə 10000 manat

 

məbləğində kredit 

verilmişdir.

 

İş  materiallarında  olan  02  aprel  2014-

cü  il  tarixli  kassa  məxaric  orderinin  sürətindən 

görünür ki,

 

Məmmədov Pərviz Dursun oğlu 10000 manat nəqd pulu 02 aprel 2014-

cü il tarixdə 

«Dəmirbank» 

ASC-


dən imza edərək götürmüşdür.

 

İş  materiallarında  olan  673-

14  №


-li  kredit 

müqaviləsinin  ayrılmaz  tərkib  hissəsi  olan  02 

aprel 2014-

cü il tarixli ödəniş qrafikindən görünür ki, Məmmədov Pərviz Dursun oğlu götürdüyü 

10000 

manat krediti ona hesablanmış faizlərlə birlikdə 24 ay müddətinə hissə-

hissə ödəməklə  

qaytarmalı olmuşdur.

 

İş  materiallarında  olan  «Dəmirbank»  ASC-nin  07  iyun  2016-

cı  il  tarixli  maliyyə 

arayışından  görünür  ki,  Məmmədov  Pərviz  Dursun  oğlu  ilə  «Dəmirbank»

  A


SC  arasında 

bağlanmış  02  aprel  2014

-

cü  il  tarixli  kredit  müqaviləsinə  əsasən  Məmmədov  Pərviz  Dursun oğlunun «Dəmirbank»

 ASC-


yə 

5300,98 manat 

ə

sas borc, 905,42 manat faiz borcu və

 1050,79 

manat c

ə

rimə

 olmaqla c

ə

mi 7257,19 manat mə

bl

əğində kredit 

borcu vardı

r.  

İş  materiallarında  olan  12  may  2015-ci  il  tarixli  14-

11/685 saylı xəbərdarlıq məktubunun  

və  həmin  məktubun  geriyə  xəbərnamələrindən  görünür  ki,

 

Məmmədov  Pərviz  Dursun  oğlu, Məmmədov Elşən Mustafa oğlu və Məmmədov Əhməd Mustafa oğlu 05 may 2015

-ci il t


arixə 

olan borclarının 10 gün müddətində ödənilməyəcəyi təqdirdə qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş 

tədbirlərin görüləcəyi ilə bağlı xəbərdar  edilmişdir.

 

İş materiallarında olan 02 aprel 2014-

cü il tarixli ZM/673

-

14 №


-

li zaminlik müqaviləsindən 

görünür  ki,  Məmmədov  Elşən  Mustafa  oğlu  və  Məmmədov  Əhməd  Mustafa  oğlu  ilə 

«Dəmirbank» ASC arasında 

02 aprel 2014-

cü il tarixli kredit müqaviləsi üzrə öhdəliklərin icrası 

üçün zaminlik müqaviləsi bağlanmışdır. 

 


 

 

 İş materiallarında

  olan  02  aprel  2014-

  il  tarixli  673-14 №

-li  kredit 

müqaviləsinin 2.5

-ci 


maddəsindən görünür ki, gecikdirilən borc məbləğinə cərimə kimi illik 60 % dərəcəsi ilə, aylıq 

isə 5 % dərəcəsi ilə faiz hesablanır və borcalan tərəfindən kreditora ödənilir. 

 

İş materiallarında  olan  02  aprel  2014-

cü il tarixli 673

-

14 №


-li  kredit 

müqaviləsinin 3.8

-ci 

maddəsindən görünür ki, borcalan və onun xeyrinə üçüncü şəxs tərəfindən ödənilən pul vəsaiti ilk  növbədə  kreditorun  xərclərinin  və  ona  dəyən  zərərin,  ikinci  növbədə  ödəniş  tarixinə  olan 

vəziyyət üzrə dəbbə pulunun (cərimənin, penyanın), üçüncü növbədə kredit üzrə hesablanmış 

faizlərin və dördüncü növbədə kredit məbləğinin ödənilməsinə yönəlir. 

 

İş materiallarına əlavə edilmiş 02 avqust 2016-

cı il tarixli hesabdan çıxarışdan görünür ki, 

Məmmədov

 

Pərviz  Dursun  oğlu  tərəfindən 01  yanvar  2015-

ci  il  tarixdən  30 dekabr  2015

-ci  il 

tarixə  kimi  olan  müddətdə  “Dəmirbank”  ASC

-

nin  xeyrinə  ödəniş  edilmiş  və  qeyd  olunan ödənişlər Məmmədov Pərviz Dursun oğlunun əsas, faiz və cərimə borcundan silinmişdir.   

 

Beləliklə,  iş  materialları  ilə

 

müəyyən olunur  ki, 

“DəmirBank”  ASC  ilə  Məmmədov  Pərviz 

Dursun  oğlu  arasında

 

bağlanmış  02  aprel  2014-

cü  il  tarixli  673

-

14  №


-li  kredit 

müqaviləsinə 

əsasən Məmmədov Pərviz Dursun oğluna illik

 

faiz dərəcəsi 30 faizlə 24 ay müddətinə 10000 manat  məbləğində

  kredit 

verilmiş  və

  kreditin 

qaytarılması

 

üçün 

ödəniş  cədvəli

 

tərtib


 

olunmuşdur

.  Kredit 

müqaviləsinə

 

əsasən  Məmmədov  Pərviz  Dursun  oğlu  qrafik 

üzrə


 

kreditə


 

görə


 

hesablanmış

 

faizlə


 

birlikdə


 

hər


  ay  kreditin 

müəyyən


 

hissəsini

  qaytarmal

ı

 olduğu

  halda, 

«Dəmirbank» ASC qarşısında kredit öhdəliklərinin icrasını təmin etməmişdir. 

  

Azərbayc

an  Respublikası  Mülki  Məcəllənin  385

-

ci  mаddəsinə  əsasən,  kreditorun borcludаn vəzifəsinin icrаsını tələb etmək hüququ vаrdır.

 

Həmin  Məcəllənin  389.1-ci  m

addəsinə  əsasən

mülki  hüquq  və  vəzifələrin müəyyənləşdirilməsi, dəyişdirilməsi və ya xitamı haqqında iki və ya bir neçə şəxsin razılaşması 

müqavilə sayılır.

 

Həmin  Məcəllənin  390.1-

ci  maddəsinə  əsasən

fiziki  və  hüquqi  şəxslər  azad  surətdə müqavilələr bağlaya və bu müqavilələrin məzmununu müəyyənləşdirə bilərlər.

 

Həmin Məcəllənin 399.1-

ci maddəsinə görə, müqavilə bağlandığı andan qüvvəyə minir və 

tərəflər üçün məcburi olur.   

 

Həmin Məcəllənin 427-c

i maddəsinə əsasən

əgər öhdəlik onun ic

rası gününü və ya i

cra 

edilməli olduğu vaxt dövrünü nəzərdə tutursa və ya müəyyənləşdirməyə imkan verirsəöhdəlik 


həmin gün və ya bu 

c

ür dövr ərzində istənilən an ic

ra edilməlidir. 

 

 

Həmin  Məc

əlləsinin  442

-c

i  maddəsinə  əsasənöhdəliyin  i

c

ra  edilməməsi  dedikdə  onun pozulmas

ı və ya lazımın

ca ic

ra edilməməsi başa düşülür.  

Həmin  Mə

c

əllənin  445.2.1-c

i  maddəsinə  əsasən

öhdəliyin  onun  ic

rası  üçün 

müəyyənləşdirilmiş müddətdə i

c

ra edilməməsi borclunun ic

ranı ge


c

ikdirməsi sayılır

Həmin  Məc

əllənin  448.1

-c

i  maddəsinə  görə,  borclu  on

un  risk  dairəsinə  daxil  olan 

öhdəliklərin i

c

ra edilmədiyi bütün hallar üçün cavabdehdir. 

Həmin  Məcəllənin  449.1

-

ci  maddəsinə  əsasənözgənin  pul  vəsaitini  qanunsuz 

saxlamaqla,  onu  qaytarmaqdan  boyun  qaçırmaqla,  onun  ödənilməsini  digər  şəkildə 

gecikdirməklə

 

və  ya  başqa  şəxsin  hesabına  pul  vəsaitini  əsassız  əldə  etməklə  və  ya toplamaqla ondan faydalanmağa görə həmin vəsaitin

 

məbləğindən 

faizlər ödənilməlidir.

 

Həmin  Məcəllənin  449.4-c

ü

 maddəsinə  əsasən

özgə  vəsaitindən  istifadə  üçün  faizlər, əgər  müqavilədə  faizlərin  hesablanması  üçün  daha  qısa  müddət  müəyyənləşdirilməyibsə, 

həmin vəsait məbləğinin kreditora ödənildiyi günə qədər tutulur.  

  

Həmin Məcəllənin 465-

ci maddəsinə uyğun olaraq, kreditor icranın gecikdirilməsinə görə 

borcludan cərimə ödənilməsini tələb etməyə haqlıdır.

 

Həmin  Məcəllənin  465.2-

ci  maddəsinə  əsasən

əgər  borclu  öhdəliyin  lazımınca  icra edilm

ə

məsi,  o  cümlə

d

ən  müəyy

ə

nləşdirilmiş  müddə

td

ə  icra  edilm

ə

məsi  üçün  cə

rim


ə

 

ödəy

ə

cə

yini  v


əd  etmişdirsə

,  kreditor  c

ə

rim


ənin  ödə

nilm


ə

sini  v


ə

 

öhdəliyin  icr

asını  tə

l

ə

b  edə

 

bilər. Əgər kreditorun lazımınca icra etmə

m

ək  n

ə

ticə

sind


ə

  d


ə

y

ən  z

ə

rə

rin 


ə

v

əzinin ödənilm

ə

si hüququ varsa, kreditor onun ödə

nilm


ə

sini  t


ə

l

əb  ed

ə

  bilər. Əgər kreditor icranı qəbul etmişsə 

 

 c

ərim

ənin  tutulmasını  yalnız  icranı  qə

bul  ed

ə

rkə

n  bu  h


üququ  özündə

 

saxlamış  olduğu  halda t

ə

lə

b ed


ə

 bil


ə

r.  


Mülki Məcəllənin 472.1.

-

ci maddəsinə görəborclu zaminliklə təmin  edilmiş öhdəliyi icra 

etmədikdə və  ya lazımınca icra etmədikdə, əgər bu Məcəllədə və ya 

z

aminlik müqaviləsində zaminin subsidiar məsuliyyəti nəzərdə tutulmayıbsa, zamin  və borclu  kreditor qarşısında birgə 

məsuliyyət daşıyır. 

 

Qeyd  olunan  Məcəllənin  472.2-

ci  maddəsinə  görə

əgər  zaminlik  müqaviləsində  ayrı qayda nəzərdə tutulmayıbsa, faizlərin, borc tutulması üzrə məhkəmə xərclərinin və b

orclunun 

öhdəliyi icra etməməsi və ya lazımınca icra etməməsi nəticəsində kreditora dəyən digər zərərin 

əvəzinin  ödənilməsi  də  daxil  olmaqla,  zamin  kreditor  qarşısında  borclu  ilə  eyni  həcmdə 

məsuliyyət daşıyır. 

 

Odur  ki,  bank  hazırkı  mübahisə  üzrə  borcun  m

üştərək  qaydada

  borclu 

və  zaminlər

 

tərəfindən ödənilməsini tələb etməkdə haqlıdır. 

Borc müqаviləsi üzrə hüquq münаsibətlərini tənzimləyən Azərbаycаn Respublikаsı Mülki 

Məcəlləsinin

 739-


cu mаddəsinə əsаsən

borc müqаviləsinə görə iştirаkçılаrdаn biri pulа və yа digər  əvəz  edilən  əşyаlаrа  mülkiyyət  hüququnu  digər  iştirаkçıyа  (borc  аlаnа)  keçirməyi 

öhdəsinə  götürür,  digər  iştirаkçı  (borc  аlаn)  isə  аldıqlаrını  müvаfiq  olаrаq  pul  və  yа  eyni 

keyfiyyətdə  və  miqdаrdа  olаn  eyni  növlü  əşyаlаr  şəklində  borc  verənə  qаytаrmаğı  öhdəsinə 

götürür.


.. 

Borc  müqаviləsinin  predmeti  hər  hаnsı  pul  məbləği  olduqdа,  o,  kredit  müqаviləsi 

аdlаndırılır.

 

Həmin  Məcəllənin  742.1-

ci  mаddəsinə  görə,  borc  аlаn  borcun  qаytаrılmаsı  üçün 

qoyulmuş müddətdə borcu qаytаrmаlıdır. 

 

Mülki 

M

əcəllənin  445.1-

ci  mаddəsinə  görə,  icrаnı  gecikdirmiş  borclu  gecikdirmə 

nəticəsində  vurduğu  zərər  üçün  və  gecikdirmə  zаmаnı  təsаdüfən  bаş  vermiş  icrа 

mümkünsüzlüyünün nəticələri üçün kreditor qаrşısındа məsuliyyət dаşıyır. 

 

Həmin Məcəllənin 445.7-

ci maddəsinə müvafiq olaraq, borclu pul məbləğinin ödənilməsini 

gecikdirdikdə, gecikdirilmiş vaxt üçün faiz ödəməyə borcludur.

 

Həmin Məcəllənin 449-

cu mаddəsinə əsаsən, kreditorun borcludаn fаizlərin ödənilməsini 

tələb etmək hüququ vаrdır... Özgə vəsaitindən istifadəyə görə

 

faizlər həmin vəsait məbləğinin kreditora ödənildiyi günə qədər tutulur.

 

Mülki 

Məcəllənin  460.1

-

ci  mаddəsinə  əsаsənöhdəliklərin  icrаsı  girov

  (ipoteka)

,  dəbbə 

pulu,  borclunun  əmlаkının  sаxlаnmаsı,  zаminilk,  qаrаntiyа,  beh 

il

ə  v

ə

  bu  Mə

c

əll

ə

də

  v


ə

  ya 


m

ü

qavilə

d

ə n

ə

zə

rd

ə tutulan dig

əü

sullarla t

ə

min edil


ə

 bil


ə

r. 


Həmin

 

Məcəllənin  467-

ci  mаddəsinə  əsаsən,  məhkəmə  işin  hallarını  nəzərə  alaraq 

tənasubsüz surətdə yüksək dəbbə pulunu azalda bilər.      

 

Sadalanan hüquq normalarının tələblərini, işin hallarını nəzərə 

alan məhkəmə kollegiyası 

bu nəticəyə gəlir ki, cavabdehlər

 

kredit müqaviləsi üzrə  üzərlərinə götürdükləri 

öhdəliyə əməl 

etmədiklərindən  iddiaçı  həmin  müqavilədən  yaranmış 

borc


ların

 

ödənilməsini 

məhkəmə 


qaydasında tələb etməkdə haqlı olmuşdur.

 

Cavabdeh Məmmədov  Pərviz  Dursun  oğlu

 

apellyasiya  şikayətind

ə

 iddiaçı  tə

r

əfind

əhesablanmış

 1050,79 manat m

ə

bl

əğində c

ə

rimə

 

borcuna etirazını bildirmiş və h

ə

min cə

rim


ə

nin 


azaldılmasını

 

xahiş  etmişdir.  Mülki 

Məcəllənin  46

7-

ci  mаddəsind

ə  nəzərdə  tutulduğu  kimi, 

məhkəmə  işin hallarını  nəzərə  alaraq tənasubsüz surətdə yüksək dəbbə pulunu azalda bilər. 

Həmin maddədə həmçinin qeyd olunur ki, tənasüb müəyyənləşdirilərkən kreditorun həm əmlak

 

mənafeləri,  həm  də  bütün  əsaslı  mənafeləri  nəzərə  alınmalıdır.  Bu  baxımdan  məhkəmə ko

llegiyası  cavabdehin  şikayət  və  tələbini  tam  təmin  etməyi  məqbul  hesab  etməsə  də,  lakin 

mövcud  sosial

-

iqtisadi  şəraitə  uyğun  olaraq,  eyni  zamanda  iddiaçının  da  diqqətəlayiq mənafelərini  nəzərə  almaqla

hesablanmış  cərimə  məbləğinin  qismən 

azaldılmasını

 

mümkün 


və məqsədəmüvafiq sayır. Cərimənin azaldılması həm də cavabdehin qalan borcları daha tez 

ödəməyə səy göstərməsinə stimul yaratmış olar. Şərh olunanlara əsasən məhkəmə kollegiyası 

cərimənin miqdarını 

250 (


iki yüz əlli

) manat 


məbləğində saxlamaq qənaətinə gəlir.

 


 

 

 MPM-nin  14.2-

ci  mаddəsinin  tələbinə  görə

məhkəmə  yаlnız  tərəflərin  təqdim  etdikləri sübutlаrı аrаşdırmаlı və onlаrdаn istifаdə etməlidir.

 

MPM-nin  77.1-ci mаddəsinə görə

hər bir tərəf öz tələblərinin və etirаzlаrının əsаsı kimi istinаd etdiyi hаllаrı sübut etməlidir.

 

MPM-nin  384.0.3-cü  maddəsinə  görə,  аpellyаsiyа  instаnsiyаsı  məhkəməsi  birinci 

instansiya məhkəməsinin qətnaməsini dəyişdirə bilər.  

 

Şərh  olunanları  ümumiləşdirərək  məhkəmə  kollegiyası  bu  nəticəyə  gəlir  ki,  apellyasiya şikayəti  qismən

 

təmin  edilməli,  Şəki 

Rayon  Məhkəməsinin 

29  avqust  2016-

cı  il  tarixli

 

qətnaməsi 

dəyişdirilərək

 

həmin qətnamə ilə təmin edilən cərimənin məbləği 1050,79 manatdan 

250 manata 

azaldılmalı

 v

ə 

qalan hissədə

 q

ətnamə dəyişdirilmədən saxlanılmalıdır. 

Göstərilənlərə

 

əsasən


 

və  Azərbaycan  Respublikası  Mülki  Prosessual  Məcəlləsinin

  372, 

384, 387, 392-393-cü maddələrini rəhbər tutaraq, məhkəmə kollegiyası

  

 qət etdi:

 

 

Cavabdeh 

Məmmədov Pərviz Dursun oğlu

 

tərəfindən verilmiş apellyasiya şikayəti 

qismən 


təmin edilsin.

 

İş üzrə Şəki Rayon Məhkəməsinin 29 avqust 2016-

cı il tаrixli qətnaməsi

 

dəyişdirilsin. 

Həmin  qətnamə  ilə  təmin  edilən  cərimənin  məbləği 

1050,79  manatdan  250  (

iki  yüz  əlli

manata 


azaldılsın.

   


Q

ətnamə


 

qalan hissədə dəyişdirilmədən saxlansın. 

  

Hazırkı qətnamədən şikаyət verilmədiyi hаldа qəbul edildiyi gündən 2 (iki) аy keçdikdən sonrа qanuni qüvvəyə minir. 

 

Qətnamədən  sur

əti  işdə

 

iştirak  edən  şəxsl

ə

rə

  r


əsmi  qaydada  verildiyi  gündə

n  2  (iki)  ay 

müddə

tind


ə

 

Şəki  Apellyasiya  Məhkəməsi  vasitəsi  ilə  Azərbaycan  Respublikası  Ali Məhkəməsinin Mülki Kollegiyasına kassasiya şikayəti verilə bilər.

 

       S

ə

drlik ed

ə

n: /imza/    

 

           

Hаkimlə

r: /imzalar/ 

 

                 Ə

sli il


ə

 

düzdür 

         

İş üzrə

 s

ədrlik ed

ə

n hakim:                                                  Mirbahəddin Hüseynov

 

  Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə