Az ərbaycan Respublikası adındanYüklə 286.41 Kb.
Pdf просмотр
tarix19.07.2017
ölçüsü286.41 Kb.

 İş № 2(107)-1194/2016                                                                                         Sur

ə

t 

 

 

Azərbaycan Respublikası adından

 

 

Q Ə R A R D A D

 

 

14 sentyabr 2016-cı il      

                                                                       

Şəki şə

h

ərind

ə

  

Şə

ki Apellyasiya M

ə

hk

ə

m

əsinin Mülki Kollegiyası

 

 

Hakimlə

r  M


əcidov  Ələddin  Tofiq  oğlu  (sə

drlik  ed

ə

n  v


ə

  m


ə

ruz


əçi),  Qasımov  Vidadi 

Kamaı


 

oğlu  və


 

Əsədli  Mahir  Abdulla  oğlundan  ibarə

t  t

ə

rkibdə

,  R


ə

c

əbov  S

əbuhi  Tapdıq 

oğlunun  katibliyi

  v


ə

 

əriz

əçi 


K

ərimov  Natiq  Rasim  oğlunun  nümayə

nd

ə

si İsmayılov  Elxan 

Tofiq oğlunun

 

iştirakı


 il

əƏ

riz


əçi  Kərimov  Natiq  Rasim  oğlunun 

m

аrаqlı  şəxs  Az

ərbaycan  Respublikası 

Müdafiə

  Nazirliyinə

 

qаrşı «hüquqi fаktın müəyy

ə

n  edilməsi»  tə

l

əbin

ə

 dаir  ə

riz


ə

si  il


ə

  ba


ğlı 

mülki iş üzrə

 Ming

əçevir Şəh

ə

r Mə

hk

əm

ə

sinin 30 mart 2016-cı il tarixli, 2(051)

-1123/2016 

nömrə

li  q


ə

tnam


ə

sind


ə

n  m


аrаqlı  şə

xs  Az


ərbaycan  Respublikası  Müdafiə

  Nazirliyinin 

nümayə

nd

əsi Dosiyeva N

ə

rgiz Mirzəli qızı

 t

ər

ə

findən verilmiş 

apellyasiya 

şikаyə

ti 


ü

zr

ə 

işə


 

аçıq mə


hk

ə

mə

 

iclаsındа  baxaraq  

 

m ü ə

y y

ə

n   e t d i :  

 

Ə

rizəçi 

K

ərimov  Natiq  Rasim  oğlu m

аrаqlı  şə

xs  Az

ərbaycan  Respublikası  Müdafiə 

Nazirliyin

ə

 

qаrşı «hüquqi    

fаktın 


 

müə


yy

ə

n    edilməsi» 

t

əl

ə

binə

 

dаir əriz

ə

  ilə

 m

əhk

ə

mə

y

ə 

mürаciə


t  ed

ə

rə

k,  onun  Az

ə

rbaycan 


Respublikasının  ərazi  bütövlüyü  uğrunda  gedə

döyüşlərd

ə

 iştirak  etmə

si  bar


ə

d

ə 

hüquqi  ə

h

ə

miyyə

tli 


faktın  müə

yy

ən  edilm

ə

si  barə

d

ə 

q

ətnаmə 

çıxаrılmаsını xаhiş etmişdir.

 

Ə

rizəçi 

  K


ərimov  Natiq  Rasim  oğlu  ə

riz


ə

sini  onunla 

əsaslandırmışdır

  ki,  o,  1986-

1988-ci  ill

əə

rzind


ə

 

keçmiş SSRİ-

nin ordu sıralarında xidmət etmişdir. Diş həkimi olduğu 

üçün 

1993-


cü  ilin  sentyabr  ayında  998  saylı  hə

rbi  hiss

ə

y

ə 

ordu  qulluqçusu  –

h

ə

kim stomatoloq v

ə

zifə

sin


ə

 

işə q

əbul edilmişdir. 1997

-ci ild

ə

 öz xahişi ilə

 

işdən azad olunmuşdurTibb  m


ə

nt

əq

ə

sində

 

işlədiyi  vaxt    1993-1994-

cü  illə


rd

ə

 müxtə

lif  vaxtlarda  h

ə

rbi  hissə

nin 


döyüş  zonasında  yerləşə

n  6-


cı  divizionunda  (Ağdam  rayonunda)  tibbi  personal  kimi 

ezamiyy


ə

td

ə 

olmuşdur.    Bunu  sübut  etmək  üçün  Azərbaycan  Respublikası  Müdafiə

 

Nazirliyinin  Mə

rk

əzi  Arxivin

ə

 müraciət  etmişdir.  Arxivdə

n  ona  1993-1997-ci  ill

ə

rd

ə  h

ə

kim stomatoloq  kimi  işlə

diyi 


ə

mrl


ə

rd

ən  çıxarış  göndərilmişdir.  Lakin  döyüş  bölməsin

ə

 ezamiyy

ə

tə

  getm


ə

yi  bar


ə

d

ə  m

əlumat  olmadığı  bildrilmişdir.  Ona  görə

  d

ə

 ə

riz


əçi  оnun 

Az

ərbaycan 

Respublikasının  ərazi  bütövlüyü  uğrunda  döyüş  ə

m

əliyyatlarında  iştirak etm

ə

si faktının müə

yy

ən edilm

ə

si  barə

d

ə q

ətnаmə


 

çıxаrılmаsını xаhiş etmişdir.

 

Birinci  instansiya  mə

hk

əm

əsinin  iclаsındа  ə

riz

əçinin  nümayənd

əsi  İsmayılov  Elxan 

Tofiq oğlu ə

riz


ə

nin m


ə

zmu


nuna uyğun izahat verə

r

ək t

ə

min edilməsini xahiş etmişdir.

 

Mаrаqlı  şəxs  Az

ərbaycan  Respublikası  Müdafiə

  Nazirliyin

ə

  birinci  instansiya m

ə

hkə

m

əsinin  iclаsının  vаxtı  və 

yeri  bаrə

d

ə

  rəsmi  qаydаdа  məlumаt  verilmə

sin


ə

 

bаxmаyаrаq məhk

ə

mə

 

iclаsındа səlаhiyyətli n

ümаyə


nd

ə

lərinin iştirаkını tə

min etm


əmişlə

r. 


Birinci instansiya m

ə

hkə

m

əsi 

Аzərbаycаn Respublikаsı MPM

-in 185.5-

ci mаddə


sin

ə

 əsаsə

işə 

mаrаqlı  şə

xsin  s

əlаhiyyətli  nümаyənd

əsinin  iştirаkı  оlmаdаn  bаxılmаsını  mümkün 

hesаb etmişdir.

 


 

Birinci instansiya mə

hk

əm

əsinin iclаsındа şаhid qismində

 

dindirilmiş Zamanov NüsrəBarat  oğlu bildirmişdir ki, o, 998 saylı hə

rbi hiss

ə

də

 tibb xidm

ə

ti r


ə

isi v


ə

zif


ə

sind


ə

 

işləmişdir. Ə

riz


əçi  Kərimov  Natiq  Rasim  oğlu  998  saylı  hə

rbi  hiss

ə

d

ə  onunla  birlikd

ə

 diş  hə

kimi 


stomatoloq  kimi 

işləmişdir.  Hə

rbi  hiss

ə

də

  h


əkim  personalının  azlığı  sə

b

əbind

ən  növbə

lik 

əsasında  on  gündən  bir  döyüş  bölgəsind

ə,  Ağdam  rayonunda  yerləşə

n  6-

cı  diviziona döyüş tapşırığını yerinə

 yetirm


ək üçün ezamiyyə

t

ə 

getmişdir.

 

Birinci  instansiya  mə

hk

əm

əsinin  iclаsındа

 

şаhid  qismində 

dindirilmiş  Mahmudov 

Əliyusif Miryusif oğlu bildirmişdir ki, o, 998 saylı hə

rbi  hiss

ə

d

ə  tibb  m

ə

ntə

q

əsind

ə

 feldşer 

v

əzif

ə

sində

 

işləmişdir.  Ərizəçi  Kərimov  Natiq  Rasim  oğlu  998  saylı  hərbi  hiss

ə

də

  onunla 

birlikd

ə

 diş  həkimi  stomatoloq  kimi  iş

l

əmişdir.  Hərbi  hiss

ə

də

  h


əkim  personalının  azlığı 

s

əb

ə

bindən  növbə

lik 


əsasında  on  gündən  bir  döyüş  bölgə

sind


ə,  Ağdam  rayonunda 

yerl


əşə

n 6-


cı diviziona döyüş tapşırığını yerinə

 yetirm


ək üçün ezamiyyə

t

ə 

getmişdir.

 

Birinci instansiya mə

hk

əm

əsinin iclаsındа şа

hid qismind

ə

 dindirilmiş Nə

biyev Maqsud 

Sabir  oğlu  mə

hk

əm

ə

 iclasında  bildirmiş

dir  ki,  o,  h

ə

rbi  hissə

nin  2-


ci  divizionunun  feldşeri 

v

əzif

ə

sində

 

işləmişdir.  Ərizəçi  Kərimov  Natiq  Rasim  oğlu  998  saylı  hərbi  hiss

ə

də

  onunla 

birlikd

ə

 diş  hə

kimi  stomatoloq  kimi  i

şləmişdir.  Hə

rbi  hiss

ə

d

ə  h

əkim  personalının  azlığı 

s

ə

bə

bind


ən  növbə

lik 


əsasında  on  gündən  bir  döyüş  bölgə

sind


ə,  Ağdam  rayonunda 

yerl


əşə

n 6-


cı diviziona döyüş tapşırığını yerinə

 yetirm


ək üçün ezamiyyə

t

ə 

getmişdir.

 

Ming


əçevir  Şə

h

ər  M

ə

hkə

m

əsinin  (hakim  Rasim 

Kazımov)  30  mart  2016

-

cı  il  tarixli, 2(051)-1123/2016 

nömrə


li q

ə

tnamə

si il


ə

 

əriz

ə

 təmin edilmiş, Kərimov Natiq Rasim oğlunun 

1993-1994-

cü  illə

rd

ə  Az

ərbaycan  Respublikasının  ərazi  bütövlüyü  uğrunda  gedə

döyüşlə


rd

ə

 iştirak etmə

si bar


ə

d

ə 

hüquqi ə


h

ə

miyyə

tli f


аktın müə

yy

ən edilm

ə

si qət edilmişdir

Maraqlı  şəxs  Az

ərbaycan  Respublikası  Müdafiə

 

Nazirliyinin  nümayənd

ə

si  Dosiyeva N

ə

rgiz  Mirzəli qızı

  q


ə

tnam


ə

d

ən apellyasiya 

şikаyə


ti  ver

ə

rə

k K


ərimov Natiq Rasim oğlunun 

1993-1994-

cü  illə

rd

ə  Az

ərbaycan  Respublikasının  ə

r

azi  bütövlüyü  uğrunda  gedədöyüşlə


rd

ə

 iştirak  etməsi  hüquqi  ə

h

əmiyy

əti  olan  faktın  müə

yy

ə

n  edilmə

sin


ə

  dair 


Ming

əçevir  Şə

h

ə

r  Mə

hk

əm

ə

sinin  30  mart  2016-ci  il  tarixli  2(051)-1123/2016  nömrə

li 


q

ə

tnamə

sini l


əğv edib ə

riz


ənin baxılmamış saxlanılması barə

d

ə q

ə

rardad qə

bul edilm

ə

sini 


xahiş etmişdir.

 

Apellyasiya şik

ay

əti  onunla 

ə

saslandırılmışdır  ki, 

m

əhk

ə

mə

  q


ə

tnam


ə

si 


əsassız 

olduğundan ləğv edilmə

li v

ə

 ə

riz


ə

 

baxılmamış saxlanılmalıdır. 

Bel


ə

 ki, m


ə

hk

əm

ə

 qə

tnam


ə

 q

əbul ed

ə

rkən işin bütün faktiki hallarını araşdırmamışdır. 

Ə

rizəçi  01  sentyabr  1993

-

cü  il  tarixdən  01  oktyabr  1997-ci  il  tarix

ə

dək 998  nömrə

li  h


ə

rbi 


hiss

ə

də

 h

əkim stomotoloq kimi işləmişdir. 

Müdafiə


 Nazirliyi M

ə

rkə

zi Arxivinin 14 may 2015-ci il tarixli 

ə

mrind


ə

 

əriz

əçinin hə

klim-

stomotoloq  və

zif


ə

sind


ə

 

işləm

ə

si  qeyd  edilmiş,  998  nömrə

li  h


ə

rbi  hiss

ə

  komandirinin sentyabr-dekabr  1993-

cü il və


  yanvar-may  1994-

cü il tarixli nizami hissə

 

üzrə


 

ə

mrlə

rind


ə

 

əriz

əçinin  döyüş  ə

m

əliyyatları  bölgəsin

ə

 ezam  olunması  barə

d

ə  m

əlumatın  aşkar 

edilm

ədiyi bildirilmişdir. 

Bununla  da 

ə

riz


əçi  1993

-1994-


cü  illə

rd

ə  h

ə

rbi  xidmət  keçməmiş,  hə

kim-stomotoloq 

kimi xidm

ə

ti və

zif


ə

l

ərini yerin

ə

 yetirmişdir.

 

Ona  görə  d

ə

,  Kərimov  Natiq  Rasim  oğlunun  1993

-1994-


cü  illə

rd

ə  Az

ə

rbaycan Respublikasının  ərazi  bütövlüyü  uğrunda  gedən  döyüşlə

rd

ə 

iştirak  e

tm

əsi  hüquqi ə

h

əmiyy

əti olan faktın müə

yy

ə

n edilmə

sin


ə

 dair Ming

əçevir Şə

h

ər M

ə

hkə

m

əsinin 30 mart 

2016-ci  il  tarixli  2(051)-

1123/2016  nömrə

li  q


ə

tnam


ə

sini  l


əğv  edib  ə

riz


ənin  baxılmamış 

saxlanılması barə

d

ə

 qə

rardad q


ə

bul edilm

əsini xahiş edir.

 

Mə

hk

əm

ə

 kollegiyasının iclasında ə

riz


əçi Kərimov Natiq Rasim oğlunun nümayə

nd

əsi 

İsmayılov  Elxan  Tofiq  oğlu

 

apellyasiya  şikayətin

ə

  etiraz  edə

r

ək  onun  t

ə

min  edilmə

m

əsini, 

Ming


əçevir  Şə

h

ər  M

ə

hkə

m

əsinin  30  mart  2016-ci  il  tarixli  2(051)-

1123/2016  nömrə

li 

q

ətnam

ə

sinin qüvvə

d

ə 

saxlanılmasını xahiş etdi.

 

Mаrаqlı şəxs  Az

ərbaycan Respublikası Müdafiə

 

Nazirliyinin nümayənd

ə

si  və

 

əriz

əçi 


K

ərimov Natiq Rasim oğlu

 

lazımı qaydada məhk

ə

mə

 

kollegiyasının iclasına dəv

ə

t edilsə

l

əd

ə,  m

ə

hkə

m

ə 

kollegiyasının  iclasına  gə

lm

əmişlə


r. 

Ə

rizəçi 

K

ərimov  Natiq  Rasim  oğlu 

m

əhk

ə

mə

 

kollegiyasına  teleqram  ünvanlayaraq  məhk

ə

mə

 

iclasında  nümayənd

ə

sinin iştirak  edə

c

əyini  bildirmiş  və 

işə


 

onun  iştirakı  olmadan  baxılmasını  xahiş  etmişdir.  

Mə

hk

əm

ə

 kollegiyası  Azərbaycan  Respublikası  MPM

-nin  376.2-ci  madd

ə

sin


ə

 

əsas

əapellyasiya şikayə

tin


ə

 onu


n iştirakı olmadan baxılmasını mümkün hesab etmişdir.  

 

Azərbаycаn  Respublikаsı  Mülki  Prosessuаl  Mə

c

əll

ə

sinin  372.1-ci  mаddə

sin


ə

 

əsаsəаpellyаsiyа  instаnsiyаsı  mə

hk

ə

məsi  tаm  hüquqlu  mə

hk

əm

ə

 kimi  işə,  işdə

 

olаn  və 

əlаvə


 

t

əqdim olunmuş sübutlаr əsаsındа mаhiyyəti üzrə 

bаxır.


 

Mülki  Prosessuаl  Mə

c

ə

llə

nin  372.6-

cı  mаddə

sin


ə

 

əsаsən  аpellyаsiyа  instаnsiyаsı m

ə

hkə

m

əsi birinci instаnsiyа məhk

ə

mə

sinin q


ətnаmə

sinin 


əsаslılığını onun bаrə

sind


ə

 

аçıq və 

dolаyısı  ilə

 

mübаhisə


  edil

ə

n  hissəsi  üzrə,  şikаyə

t  q


ərаrın  ləğv  edilmə

sin


ə

 

yönəldikd

ə

  və

 

yа аpellyаsiyа  şikаyə

tind


ə

  v


ə

 

onа  etirаzlаrdа  ifаdə 

olunmuş  də

lill

ə

rə

 

əsаsən  mübаhisənin 

predmeti bölünməz olduqdа isə

 

tаm yoxlаyır.  

Mülki  Prosessuаl  Mə

c

ə

llə

nin  372.7-ci  madd

ə

sin


ə

 

əsas

ən  аpelly

asiya  instansiya

sı 


m

ə

hkə

m

əsi şikay

ə

tin  də

lill


ə

rind


ə

n  a


sılı olm

ayaraq  m

ə

hk

əm

ə

nin  maddi  və

  prosessua

l hüquq 

normala


rın

a riay


ə

t etm


ə

sini yoxla

yır. 

 

İşdə  olan 

Ağdam  RPŞ  tə

r

ə

findən  verilmiş  07.01.2009

-

cu  il  tarixli  şəxsiyy

əv

ə

siqə

sinin t


əsdiq olunmuş surə

tind


ən görünür ki, Kərimov Natiq Rasim oğlu  15.09.1967

-

ci il tarixdə

 

Ağdam rayonunda anadan olmuşdur.  

İşdə


  olan  Az

ərbaycan  Respublikası  Müdafiə

  Nazirliyi  M

ə

rkə

zi  Arxiv  t

ə

r

əfind

əverilmiş 14.05.2015

-

ci il tarixli arxiv arayışından görünür ki, Kərimov Natiq Rasim o

ğlu  998 

saylı  hə

rbi  hiss

ə

  komandirinin  01  sentyabr  1993-cü  il  tarixli  171  saylı  ə

mril


ə

  tibb 


m

ə

ntə

q

əsind

ə

 0,5 oklad hə

kim-stomatoloq v

ə

zif


ə

sin


ə

 q

əbul edilmiş və 01 oktyabr 1997-ci 

il  tarixli  233  saylı  ə

mrl

ə

 işdən  azad  edilmişdir.  Qeyd  edilir  ki,  998  saylı  hə

rbi  hiss

ə

 

komandirinin sentyabr-dekabr 1993-cü il və

 yanvar-may 1994-

cü il tarixli nizami hissə

 

üzrə 

ə

mrlə

rind


ə

 

döyüş  əm

əliyyatları  bölgə

l

ə

rinə

 

ezam  olunmağı  barəd

ə

    məlumat  aşkar 

edilm


əmişdir.

 

İşdə  olan  1  sentyabr  1993-

cü  il  tarixli  171  saylı  Əmrdən  Çıxarışdan  görünür  ki, 

K

ə

rimov  Natiq Rasim  oğlu  1  sentyabr  1993

-

cü  ildə  tibb  m

ə

ntə

q

əsind

ə

  0,5  oklad  hə

kim-


stomatoloq kimi işə

 q

əbul edilmişdir. 

İşdə


 

olan  998  saylı  hə

rbi  hiss

ə

  komandrinin  1  oktyabr  1997-ci  il  tarixli  233  saylı 

Ə

mrindən Çıxarışdan görünür ki, tibb mə

nt

əq

ə

sinin hə

kimi K


ə

rimov N


atiq Rasim oğlu  01 

oktyabr 1997-ci il tarixd

ə

 

işdən azad edilmişdir. 

İşdə


 olan h

ə

rbi biletin surə

tind


ən görünür ki, Kərimov Natiq Rasim oğlu 26.11.1986

-

cı il tarixd

ə

n 1988-ci il tarixə

d

ək h

ə

rbi xidmə

td

ə 

olmuşdur.

 

İş  m


aterialla

rınd


an  v

ə

 işin  f

aktiki  hallar

ı  ilə

 

müəyy

ə

n  edilir  ki, ə

riz


əçi 

K

ərimov  Natiq 

Rasim  oğlu 

m

аrаqlı  şəxs  Az

ərbaycan  Respublikası  Müdafiə

  Nazirliyin

ə

 qаrşı  «hüquqi 

fаktın  müə

yy

ə

n  edilməsi» 

t

əl

ə

binə

 

dаir  əriz

ə

  ilə

  m


ə

hk

əm

ə

yə

 

mürаciət  ed

ə

rə

k,  onun 

Az

ərbaycan  Respublikasının  ərazi  bütövlüyü  uğrunda  ged

ən  döyüşlə

rd

ə

 iştirak  etmə

si 


bar

ə

də

 

hüquqi  əh

ə

miyyə

tli 


faktın  müə

yy

ən  edilm

ə

si  barə

d

ə  q

ətnаmə


 

çıxаrılmаsını  xаhiş 

etmişdir.

 

Mingəçevir  Şə

h

ər  M

ə

hkə

m

əsind

ə

  hə

min 


ə

riz


ə

y

ə 

xüsusi  icraat  qaydasında  baxılmış, 

m

ə

hkə

m

ənin 30 mart 2016-

cı il tarixli, 2(051)

-1123/2016 

nömrə


li q

ə

tnamə

si il


ə

 

əriz

ə

 tə

min 


edilmişdir.  Qə

tnam


ə

d

əmaraqlı  şə

xs  Az

ərbaycan  Respublikası  Müdafiə  Nazirliyinin 

nümayə


nd

ə

si  Dosiyeva  Nə

rgiz  Mirz

əli  qızı

 

apellyasiya  şikаyəti  ver

ə

rə

k  K


ə

rimov  Natiq 

Rasim oğlunun 1993

-1994-


cü illə

rd

ə Az

ə

rbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda 

ged


ən  döyüşlə

rd

ə 

iştirak  etməsi  hüquqi  ə

h

ə

miyyəti  olan  faktın  müə

yy

ən  edilm

ə

sinə

  dair 


Ming

əçevir  Şə

h

ə

r  Mə

hk

əm

ə

sinin  30  mart  2016-ci  il  tarixli  2(051)-1123/2016  nömrə

li 


q

ə

tnamə

sini l


əğv edib ə

riz


ənin baxılmamış saxlanılması barə

d

ə q

ə

rardad qə

bul edilm

ə

sini 


xahiş etmişdir.

 

Birinci  instansiya  mə

hk

əm

ə

sinin  qə

tnam


əsinin  qanunsuz  olması  barə

d

ə  apellyasiya 

şikayə


tinin d

ə

lillə

ri il


ə

 

razılaşan məhk

ə

mə

 

kollegiyası qeyd edir ki, məhk

ə

mə

 t

ər

ə

findən hüquqi 

ə

hə

miyy


əti olan faktların  müə

yy

ən edilm

əsinin hüquqi əsasını Azərbаycаn Respublikаsı Mülki 

Prosessual  M

ə

cə

ll

əsinin 307-ci madd

ə

si təşkil edir. Hə

min madd


ə

y

ə 

ə

sasə

n m


ə

hk

əm

ə

 fiziki v

ə

 hüquqi  şə

xsl


ərin  şə

xsi  v


ə

  ya 


əmlak  hüquqlarının  ə

m

əl

ə

  gə

lm

əsi,  d

əyişmə


si,  xitam 

verilm


əsinin  asılı  olduğu  faktları  müə

yy

ən  edir.  M

ə

hkə

m

ə  qanunvericilikd

ə

 müə

yy

əedilm


ə

sinin 


başqa  qaydası  nə

z

ərd

ə

 tutulmamışsa  hüquqi  ə

h

əmiyy

ə

ti  olan  digər  faktları  da 

t

əsdiq ed

ə

 bilə

r.  


 

Mülki  Prosessual  Məc

ə

llə

nin  305-ci  madd

ə

sin


ə

 

görə  m

ə

hkə

m

ə 

hüquqi  ə

h

ə

miyyə

tli 


faktlar

ın müə


yy

ə

n edilməsi haqqında işlə

r

ə 

xüsusi icraat qaydasında baxır.

 

H

əmin  M

ə

cə

ll

ənin  306.4-

cü  maddə

sin

ə

 görə

 

xüsusi  icraat  qaydasında  işlər

ə

  baxarkə

mə

hk

əm

ə

yə

 

hüquq  haqqında  mübahisənin  olduğu  müəyy

ə

n  edilə

rs

ə  hakim 

ə

rizə

nin 


baxılmamış  saxlanması  haqqında

  q


ərardad  çıxarır  və

 

maraqlı  şəxsl

ə

rə

 

onların  ümumi ə

saslarla iddia verm

ək hüququ izah edilir. 

 

Hə

min M


ə

c

əll

ə

nin 259.0.10-cu mаddə

sin


ə

 

görə, hüquqi əh

ə

miyyətli faktların  müə

yy

əedilm


ə

si  bar


ə

sind


ə

ki 


ə

riz


ə

l

ər

ə

 baxıldıqda  hüquq  haqqında  mübahisənin  olması  ə

riz


ə

nin 


bаxılmаmış sаxlаnmаsı üçün əsаslаrdаn biridir. 

 

İş materiallarından göründüyü kimi hazırkı işdə 

hüquq haqqında mübahisə

 

vardır.


 Ona 

görə


  d

ə

 ə

riz


əçi 

K

ərimov  Natiq  Rasim  oğlunun 

ə

rizə

sin


ə

 

xüsusi  icraat  qaydasında  baxıla bilm

ə

z. Lakin birinci instansiya mə

hk

əm

əsi işə


 

xüsusi icraat qaydasında baxmış, bununla da 

prosessuаl hüquq normаlаrını pozulmuşdur.

 

Azərbaycan Respublikası Mülki Prosessuаl Mə

c

əll

ə

nin 385.1.1-ci  mаddə

sinin t


ə

l

əbin

ə

 görə

 

mаddi və 

yа prosessuаl hüquq normаlаrının pozulmаsı və

 

yа düzgün t

ə

tbiq edilmə

m

əsi 

birinci instansiya m

ə

hk

əm

ə

sinin qə

tnam


ə

sinin l


əğv olunması üçün əsasdır.

 

Hə

min  M


ə

c

əll

ə

nin  387.1-ci  mаddə

sin


ə

 

əsаsən  prosessuаl  hüquq  normаlаrının pozulmаsı və

 

yа düzgün tətbiq edilm

ə

mə

si q


ətnаmə

nin l


əğv edilmə

sin


ə

 

yаlnız o hаldа əsаs olu

r ki, bu düzgün olmаyаn qətnаmə

nin q

ə

bul edilmə

sin


ə

 s

əb

ə

b olur. H

ə

min  Mə

c

əll

ə

nin  391-ci  maddə

sin


ə

 

görə  bu  M

ə

cə

ll

ənin  19-cu  v

ə

  20-ci  fə

sill


ə

rind


ə

 

göstəril

əəsaslar  olduqda  işin  icraatına  xitam  verilmə

kl

ə  v

ə

  ya ə

riz


ə

 

baxılmamış saxlanılmaqla mə

hk

əm

ə

nin qə

tnam


ə

si l


əğv edilmə

lidir. 


H

ə

min  Mə

c

əll

ə

nin  384.0.4-cü  mаddə

sin


ə

 

əsаsən  аpellyаsiyа  instаnsiyаsı  məhk

ə

mə

si 


q

ətnаməni tаmаmilə

 v

ə

 yа qismə

n l


əğv edə

 bil


ər, iş üzrə

 

icrааtа xitаm verə v

ə

 yаxud ə

riz


ə

ni 


bаxılmаmış sаxlаyа bilə

r. 


M

ə

hkə

m

ə 

kollegiyası hesab edir ki,

 birinci instansiya m

ə

hkə

m

əsi t

ə

rə

find


ə

n prosessual 

hüquq  normalarının  pozulması  düzgün  olmаyаn  qətnаmə

nin  q


ə

bul  edilm

ə

sin


ə

  s


ə

b

əolduğundan 

Ming

əçevir  Şəh

ə

r  Mə

hk

əm

ə

sinin  30  mart  2016-cı  il  tarixli,  2(051)

-1123/2016 

nömrə

li q


ə

tnam


ə

si l


əğv edilmə

li, 


ə

riz


ə

 b

axılmamış saxlanmalıdır.  

Az

ərbаycаn  Respublikаsı  Mülki  Prosessuаl  Məc

ə

llə

nin  9.1-ci  v

ə

  9.3-


cü  mаddə

l

ərin

ə

 əsаsə

ədal

ət mühakiməsi çəkişmə

, t

ə

rə

fl

ərin b

ə

rabə

rliyi v


ə

 faktlar 

əsasında həyata keçirilir. 

Hakim  bütün  hallarda  prosesin  çəkişmə

  prinsipini  t

ə

min  etməli,  öz  qərarını  yalnız  tə

r

əfl

ə

rin çəkişmə

  prinsipin

ə

 

əsas

ən  müzakirə

  etdiyi  d

ə

lillə

rl

ə,  onların  verdiyi  izahatlarla,  sən

ə

dlə

rl

ə 

əsaslandırmalıdır. 

 

Az

ərbаycаn  Respublikаsı  Mülki  Prosessuаl  Məc

ə

llə

sinin  14.2-

ci  mаddə

sinin  t


ə

l

əbin

ə

 görə

  m


ə

hk

əm

ə

 yаlnız  tə

r

əfl

ə

rin  tə

qdim  etdikl

əri  sübutlаrı  аrаşdırmаlı  və

 

onlаrdаn  istifаdə 

etm


ə

lidir. 


Az

ərbаycаn Respublikаsı Mülki Prosessuаl Mə

c

ə

llə

sinin 77.1-

ci mаddə

sin


ə

 

görə h

ə

r bir t

ə

rəf öz tə

l

əbl

ə

rinin və

 

etirаzlаrının əsаsı kimi istinаd etdiyi hаllаrı sübut etməlidir. 

Mülki  Prosessuаl  Mə

c

ə

llə

nin  88-


ci  mаddə

sin


ə

 

əsаsən  m

ə

hkə

m

ə 

sübutlаrа  obyektiv, 

q

ə

rə

zsiz, h


ə

rt

ər

ə

fli və

 

tаm bаxdıqdаn sonrа həmin sübutlаrа tətbiq edilm

əli hüquq normаlаrınа 

müvаfiq olаrаq qiymət verir. Heç bir sübutun mə

hk

əm

ə

 üçün qаbаqcаdаn müə

yy

ən  edilmi

ş 

qüvvəsi yoxdur.  

«Mаhmudov  Rusiyа  Federаsiyаsınа  qаrşı»  iş  üzrə

  26  iyul  2007-

ci  il  tаrixli  qərаrındа 

İnsаn  Hаqlаrı  üzrə

 

Avropа  Məhk

ə

məsi  qeyd  etmişdir  ki,  Konvensiyа  аrаşdırmаlаrındа 

sübutlаrı  qiymə

tl

ə

ndirə

rk

ən,  bir  qаydа  olаrаq  sübut  etmək  yükü  təkzib  ed

ənin  deyl,  iddiа 

ed

ənin üzə


rin

ə

 düşür (аffirmаnti, non negаnti insumbit probаtion

) prinsipi r

ə

hb

ər tutulur. Sübut kifаyə

t  q


ə

d

ər  güclü,  аydın  və  bir-birin

ə

 uyğun  qənаə

tl

ərin  h

əm  mövcudluğundаn,  həmçinin 

t

əkzib olunmаz oxşаr fаkt ehtimаllаrındаn irəli g

ə

lir. «Qаvаzov  Bolqаrıstаnа  qаrşı»  iş  üzrə

 

06  mаrt  2008-

ci  il  tаrixli  qərаrındа  Avropа 

M

ə

hkə

m

əsi qeyd etmişdir  ki,  sübutlаr qiymətl

ə

ndirilə

rk

ən, bir qаydа olаrаq  əsаslı şübhəd

ək

ənаr stаndаrtlаr tə

tbiq olunur. 

M

əhk

ə

mə

 

kollegiyası  apellyasiya  şikayəti    üzrə  yekun  n

ə

ticə

y

ə  g

ə

lə

r

ək  hesab  edir  ki, 

apellyasiya şikayə

ti t

ə

min edilmə

li, Ming


əçevir Şə

h

ər M

ə

hkə

m

əsinin 30 mart 2016-

cı il tarixli, 

2(051)-1123/2016 

nömrə


li  q

ə

tnamə

si  l


əğv  edilmə

li, 


ə

riz


əçi 

K

ərimov  Natiq  Rasim  oğlunun  

mаrаqlı şə

xs Az


ərbaycan Respublikası Mü

dafi


ə

 Nazirliyin

ə

 

qаrşı «hüquqi fаktın müəyy

əedilm

əsi» tə


l

ə

binə

 

dаir 

ə

rizəsi bаxılmаmış sаxlаnmаlıdır. 

 

Əriz

əçi


  K

ərimov  Natiq  Rasim  oğlun

izаh  edilməlidir  ki,  o 

ə

rizənin  bаxılmаmış 

sаxlаnmаsı  üçün  sə

b

əb  olаn  halları  аrаdаn  qаldırmaqla  ümumi  qаydаdа  iddiə

rizə

si  il


ə

 

mə

hk

əm

ə

yə

 yenid


ən mürаciə

t ed


ə

 bil


ə

r . 


Göstə

ril


ə

nl

ər

ə

 əsаsə

n v


ə

 Az


ərbаycаn Respublikаsı Mülki Prosessuаl Mə

c

əll

ə

sinin 259, 260,  263-264,  384-385,  387,  391  v

ə

  400-405-ci  mаddə

l

ərini  r

ə

hbər  tutаrаq,  mə

hk

əm

ə

 kollegiyаsı

 

 Q

ə r a r a   a l d ı :

 

 

Maraqlı  şə

xs  Az

ərbaycan  Respublikası  Müdafiə 

Nazirliyinin  nümayə

nd

ə

si  Dosiyeva N

ə

rgiz Mirzəli qızı

 t

ər

ə

findən verilmiş apellyasiya şikayə

ti t


ə

min edilsin. 

İş üzrə

  Ming


əçevir Şə

h

ər  M

ə

hkə

m

əsinin  30 mart 2016-

cı il tarixli, 2(051)

-1123/2016 

nömrə


li q

ə

tnamə

si l


əğv edils

in.  


Ə

riz


əçi  Kərimov  Natiq  Rasim  oğlunun 

m

аrаqlı  şəxs  Az

ərbaycan  Respublikası 

Müdafiə

  Nazirliyinə

 

qаrşı  «hüquqi  fаktın  müəyy

ə

n  edilməsi»  tə

l

əbin

ə

 dаir

 

əriz

ə

si bаxılmаmış sаxlаnsın.

 

Ə

rizəçi

 K

ərimov Natiq Rasim oğlunizаh edilir ki, o  ə

riz

ənin bаxılmаmış sаxlаnmаsı üçün  sə

b

əb  olаn  halları  аrаdаn  qаldırmaqla  ümumi  qаydаdа  iddia  əriz

ə

si  ilə

  m


ə

hk

əm

ə

yə

 

yenidən mürаciə

t ed


ə

 bil


ə

r. 


Q

ərаrdаd qəbul edildiyi vаxtdаn qаnuni qüvvə

y

ə

 minir.  Q

ərаrdаddаn qə

rardad 

işdə


 

iştirak edən şə

xsl

ə

rə

 r

əsmi qaydada verildiyi gündən 10 

(on) gün müddə

tind

ə

 Şəki Apellyаsiyа Mə

hk

əm

əsi vаsitə

si il

ə

 Azərbаycаn Respublikаsı Ali 

M

əhk

ə

məsinin Mülki  Kollegiyаsınа kаssаsiyа şikаyə

ti veril


ə

 bil


ə

r. 


Q

ərardad  ondan  şikayə

t  verm

ək  hüququna  malik  olan  şəxsl

ərin  yanında  elan 

edilmişdirsə, şikayə

t verm


ə

 

müddəti q

ərardadın elan olunduğu vaxtdan hesablanır. 

 

 S

ə

drlik ed

ə

n:imza 

Hаkimlə

r:imzalar 

Düzdür

 

 

Hakim                                                     Ələ

ddin M

ə

cidov Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə