Ankara üNİversitesi sosyal biLİmler enstiTÜSÜYüklə 1.64 Mb.
Pdf просмотр
səhifə1/11
tarix22.07.2017
ölçüsü1.64 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

T.C. 
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 
DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI (JAPON DİLİ VE EDEBİYATI) 
ANABİLİM DALI 
 
 
 
 
HARUKİ MURAKAMİ’NİN ESERLERİNDE TOPLUMSAL BELLEK 
VE KİMLİK 
 
 
Yüksek Lisans Tezi 
 
 
 
Esma SANCAKLI 
 
 
 
 
 
2015- ANKARA 

T.C. 
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 
DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI (JAPON DİLİ VE EDEBİYATI) 
ANABİLİM DALI 
 
 
 
 
HARUKİ MURAKAMİ’NİN ESERLERİNDE TOPLUMSAL BELLEK 
VE KİMLİK 
 
 
Yüksek Lisans Tezi 
 
 
Esma SANCAKLI 
 
 
Tezin Danışmanı 
Prof. Dr. H. Can ERKİN 
 
 
2015-ANKARA 


 
İÇİNDEKİLER 
İÇİNDEKİLER ........................................................................................................i 
ÖNSÖZ .....................................................................................................................iv 
GİRİŞ ....................................................................................................................... 1 
I. BÖLÜM 
HARUKİ MURAKAMİ VE ESERLERİ 
1.1. Yazar Hakkında...................................................................................................5 
1.2. Eser Özetleri.........................................................................................................8 
1.2.1. İmkansızın Şarkısı............................................................................................8 
1.2.2. Haşlanmış Harikalar Diyarı ve Dünyanın Sonu..........................................11 
1.2.3. Zemberekkuşu’nun Güncesi..........................................................................13 
1.2.4. Sahilde Kafka..................................................................................................15 
1.2.5. 1Q84.................................................................................................................17 
II. BÖLÜM 
TOPLUMSAL BELLEK VE KİMLİK 
2.1. Toplumsal Belleğin Tanımı...............................................................................23 
2.2. Küreselleşme Sürecinde Kimliğin Tanımı.......................................................26 
2.3. Eserlerde Toplumsal Bellek ve Kimlik............................................................32 
III. BÖLÜM 
JAPONYA’NIN  TOPLUMSAL  BELLEK  VE  KİMLİK  YAPISINA  ŞEKİL 
VEREN UNSURLARIN ETKİLERİ 
3.1.  Kuşaklar  Arası  Amerika’ya  Farklı  Bakış  Açıları  ve  Doğu-Batı 
Unsurları....................................................................................................................57 
3.2. Öğrenci Hareketleri...........................................................................................64 

ii 
 
3.2.1. 1960’larda Öğrenci Hareketleri.....................................................................64 
3.2.2. 1970’lerde Öğrenci Hareketleri.....................................................................68 
3.3. Eserlerde Geçen Öğrenci Hareketleri..............................................................70 
3.4. Kapitalizm..........................................................................................................75 
3.4.1. Küreselleşme Sürecinde Kapitalizmin Gelişimi...........................................75 
3.4.2. Eserlerde Geçen Kapitalizm Unsurları.........................................................84 
IV. BÖLÜM 
HARUKİ MURAKAMİ’NİN ESERLERİNDE BÜYÜLÜ GERÇEKLİK 
4.1. Büyülü Gerçeklik Tanımı..................................................................................96 
4.2. Büyülü Gerçeklik Mekanları............................................................................98 
4.3. Murakami’nin Eserlerinde Geçen Büyülü Gerçeklik Unsurları.................100 
4.3.1. İmkansızın Şarkısı........................................................................................101 
4.3.2. Sahilde Kafka................................................................................................105 
4.3.3. Haşlanmış Harikalar Diyarı ve Dünyanın Sonu........................................108 
4.3.4. Zemberekkuşu’nun Güncesi........................................................................110 
4.3.5. 1Q84...............................................................................................................113 
V. BÖLÜM 
KADIN-ERKEK 
İLİŞKİLERİ 
ÇERÇEVESİNDE 
KARAKTERLERE 
YÜKLENEN ROLLER VE CİNSELLİK 
5.1. Gurme Erkek....................................................................................................115 
5.2. Yaşça Büyük Karşı Cinsle İlişkiler............................................................... 118 
5.3. Eserlerde Araç Olarak Cinsellik ...................................................................120 
SONUÇ....................................................................................................................125 
KAYNAKLAR........................................................................................................128 

iii 
 
KELİME İNDEKSİ...............................................................................................136 
ÖZET.......................................................................................................................140 
ABSTRACT ............................................................................................................141 
要旨..........................................................................................................................142 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iv 
 
ÖNSÖZ 
İkinci Dünya Savaşı’na  kadar militarist bir tutum  sergileyen Japonya,  güçlü 
bir  devlet  olmanın  yolunun  globalleşen  dünyada  kapitalist  ekonomiden  geçtiğinin 
farkına  varmış  ve  diğer  güçlü  devletler  gibi  hammadde  ve  pazar  arayışı  içine 
girmiştir. Bu güç arayışı arzusu da ülkeyi savaşlara sürüklemiştir.  
İkinci  Dünya  Savaşı’na  kadar  militarist  çizgide  ilerleyen  Japonya,  bu  güç 
arayışı  içinde  hareket  ederken  ABD  tarafından  Hiroşima  ve  Nagazaki’ye  atılan 
bomba  ve  bunun  doğurduğu  sonuçlar,  ülke  için  dönüm  noktası  olmuştur.  Japonya, 
İkinci Dünya Savaşı’na kadar olan tutumunu değiştirerek daha ılımlı ve barışçıl bir 
politika  sergilemeye  başlamıştır.  Savaşın  hemen  ardından  ABD  tarafından 
demokratikleştirilen  Japonya,  dış  tehditlere  karşı  ülkenin  savunma  işini  de  yaptığı 
güvenlik anlaşması doğrultusunda ABD’ye bırakmıştır.  
Japonya, ordu için harcayacağı bütçeyi ekonomisinin gelişmesine harcayarak 
kısa zamanda atom bombasının verdiği maddi tahribatları kapatarak ekonomik feraha 
ulaşabilmiştir.  Ancak  hızla  globalleşen  dünyadan  Japon  toplumu  da  nasibini  alarak 
yoğun şekilde tüketim ürünlerinin esiri haline gelmiş ve bireylerin kendi toplumuna 
aidiyetlik hissi zayıflamaya yüz tutmuştur. Kendilerini belli bir guruba dâhil etmeye 
çabalama ve toplumda tutunamama bireylerde dışlanma, ötekileşme, içine kapanma 
gibi bazı sorunlara neden olmuştur.  
İkinci  Dünya  Savaşı  hemen  sonrasında  işgal  döneminde  dünyaya  gelen 
çağdaş  edebiyat  yazarlarından  Haruki  Murakami  de  bu  ekonomik  ferah  döneminde 
Japonya’da  yetişmiş  bir  yazardır.  Çalışmamızda  işgal  döneminin  ardından  değişen 
ülke ideolojisinin bireyler üzerinde  yarattığı  etkilerle kapitalist  düzenin  birer kölesi 


 
haline  dönüşen  bireylerde  oluşan  birtakım  tahribatları,  yazarın  belirlediğimiz  beş 
eseri üzerinden toplumsal bellek ve kimlik çerçevesinde yansıtmaya çalıştık. 
Tezin konu seçiminden ortaya çıkışına kadar olan süreçte büyük katkısından 
dolayı  benden  yardımlarını  esirgemeyen  değerli  danışman  hocam  Prof.  Dr.  H.  Can 
ERKİN’e;  tezim  hakkında  gerekli  tavsiyelerde  bulunan  Prof.  Dr.  Ayşe  Nur 
TEKMEN ve Prof. Dr. A. Merthan DÜNDAR’a; Sapporo 
Üniversitesi’nde tezimle 
alakalı  yabancı  kaynaklara  ulaşmama  yardımcı  olan  Prof.  Dr.  Makiko 
YAMAZAKİ’ye,  maddi  ve  manevi  desteklerini  esirgemeyen  aileme, 
nişanlıma ve çalışma arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   
  Esma SANCAKLI
 
                                                                                                  03.11.2014 
                                                                                                   ANKARA 


 
GİRİŞ 
Hiç kuşkusuz devletlerin ideolojileri ve uyguladıkları politikalar, o ülkelerin 
sosyal  yapısı  üzerinde  her  daim  büyük  etki  bırakmış,  toplumsal  bellek  ve  kimlik 
yapılarının form oluşturmasında belirleyici etken olmuştur. 
Batı  etkisinden  korumak  amaçlı  16.  yüzyıldan  19.  yüzyıla  kadar  tecrit 
politikası  uygulayan  Japonya’nın  dış  devletlerle  olan  ilişkisini  minimuma  indirmiş 
olması,  kendi  iç  dinamiğinden  hareketle  Japonya’nın  o  güne  dek  ülke  genelinde 
uyguladığı kapitalist ekonomiyi sekteye uğratmıştır. ABD’nin baskısıyla limanlarını 
açmak durumunda kalan Japonya, Avrupa’nın açık hedefi haline gelmiştir. 
Japonya  çok  geçmeden  güçlü  bir  devlet  olma  yolunun  dünya  kapitalist 
ekonomisine  dâhil  olmaktan  geçtiğinin  farkına  varıp,  hammadde  ve  pazar  arayışına 
geçerek  ülkeler  arası  sömürge  rekabetine  girmiştir.    1929  yılında  yaşanan  dünya 
ekonomik buhranında ABD ve Avrupa bu buhranın  sarsıntılarıyla uğraşırken, bunu 
fırsat  bilen  Japon  militarist  güçlerin  kömür  ve  demir  yatakları  bakımından  zengin 
Çin’in kuzeydoğu sınırlarında kalan Mançurya’yı ele geçirerek büyük bir pazar elde 
etme arzusu da bunun sonuçlarından biridir. 
Çin  ve  Japonya  arasında  gelişen  ikili  mücadele,  1931  Mançurya  işgaliyle 
başlayıp  1945  yılında  2.  Dünya  Savaşı’nda  Hiroşima  ve  Nagazaki’ye  atılan  atom 
bombasının ardından gelen Japonya’nın düşüşüne kadar sürmüştür.  
İkinci  Dünya  Savaşı’na  kadar  militarist  ve  maskülen  bir  tutum  sergileyen 
Japonya,  16.  yüzyılda  uyguladığı  tecrit  politikasında  olduğu  gibi  bir  kez  daha 
ABD’nin  baskısıyla  karşı  karşıya  gelmiştir.  Savaşın  hemen  ardından  ülkenin 


 
imparatorluk  sistemi  gelenekten  devletin  sembolü  haline  dönüşmüş,    halka 
egemenlik  tanıyan ve uluslar arası  sorunların çözümünde güç kullanımını reddeden 
yasalarla  demokratikleştirilmiştir.
1
 İşgal  döneminin  ardından  ABD’yle  yapılan 
güvenlik  anlaşması  ve  dış  tehditlere  karşı  ülkeyi  koruma  görevinin  ABD’ye 
bırakılması  ülkeyi  ikiliğe  sürüklemiştir.  Çünkü  Amerika’nın  bu  ülkenin 
güvenliğinden  sorumlu  olması  ABD’ye  Japon  topraklarında  üs  kurma  yetkisini  de 
veriyordu.  Japon  toplumunun  bir  kısmı  buna  karşı  çıkarken,  diğer  bir  kısmı  da  bu 
durumu  destekliyordu.  Militarist  güçlerin  baskısından  ve  askeri  harcamalardan 
kurtulan  Japonya,  İkinci  Dünya  Savaşı’nın  getirdiği  ağır  ekonomik  kayıpları  kısa 
zamanda  iyileştirebilmiştir.  Devlet  kontrolünde  gelişen  Japon  ekonomisi  kısa 
zamanda  hızlı  bir  gelişim  göstererek  ülkenin  büyük  dünya  devletleri  arasında  yer 
almasına  olanak  sağlamıştır.  Ancak,  devlet  kontrolünde  ilerleyen  bu  ekonomik 
gelişim, diğer güçlü devletleri korkutmuş ve yine ABD baskısıyla 1980’lerde devlet 
ekonomisi  liberalleşme  yoluna  gitmiştir.  Liberalleşen  Japonya’nın  gittikçe  büyüyen 
ekonomi  balonu  1991’de  çöktüğünde  zararın  sadece  küçük  işletmecilerin  iflasıyla 
sınırlı  kalacağını  düşünülmüştür.  Ancak,  beklenilenin  aksine  zarar  daha  büyük 
boyutlara  ulaşmış  ve  büyük  finans  şirketleri  kapatılmak  durumunda  kalmıştır.  
Böylece,  hızlı  büyüme  gösteren  Japonya’nın  ekonomide  liberalleştirilmesi,  ülke 
ekonomisini  İkinci  Dünya  Savaşı’nın  sonundan  1980’lere  kadar  göstermiş  olduğu 
ekonomik gelişim hızının altına düşürmüştür.  
Savaşın  yol  açtığı  maddi  tahribatları  kapatıp  hızla  büyük  gelişim  gösteren 
Japonya,  bu  süreçte  kapitalist  dünya  ekonomisinden  nasibini  alarak  yoğun  şekilde 
Batı  ürünlerine  maruz  kalmıştır.  Neyin  ne  kadar  Japon  ne  kadar  Batı  olduğu 
                                                           
1
 GÖNEN, Hakan, Modern Japonya’nın Ulusal Güvenlik Arayışı Soğuk Savaş Dönemi Japonya-
ABD İttifak Diplomasisi, Alp Yayınevi, 2007, Ankara, s. 72-75. 


 
anlaşılamayan ürünler, zamanla bireylerin vazgeçilmezi haline
 
gelmiş ve bazı
 
ürünler 
dönemle  özleştirilir  hale  gelmiştir.    Japonya’ya  ithal  edilen  ve  Japonya’da  üretilen 
pek çok tüketim ürünü aynı hızla tüketilir haline gelmiş ve zamanla Japon toplumu 
aidiyetlik  hissini  kaybetmeye  başlamıştır.  Topluma  uyum  sağlayamayan  bireyler 
kendini belli bir gruba dâhil etmek için tüketim ürünleriyle ya da bazı faaliyetlerle bu 
boşlukları  doldurma  girişiminde  bulunmuştur.  Aidiyetlik  hissinin  zayıfladığı  bu 
boşluklar,  kimi  zaman  bir  şapkayla,  kimi  zaman  da  komünün  içinde  toplulukla 
beraber  hareket  edilerek  doldurulmuştur.    Ancak,  belli  bir  amaçla  savunulan  bazı 
ülkülerin zamanla amacından saparak kendine ve çevresine zarar verecek boyutlara 
ulaştığı  da  olmuştur.  Bu  noktada,  Aum  Şinrikyo  adlı  örgütten  pek  çok  gencin 
etkilendiği  nokta  da  80’li  yılların  gerçekliğini  yitirmiş  olduğu  düşüncesi  ve  artık 
topluma  karşı  aidiyetlik  hissi  duymamalarıydı.  Yine  de,  1995  yılında  Tokyo 
metrosunda örgütün neden olduğu Tokyo Sarin Gazı Saldırısı’nın çok sayıda masum 
insana zarar vererek İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ülkenin tecrübe ettiği en büyük 
felaket ve terör olaylarından biri olarak yerini alması, bu örgütün amacından saparak 
zarar verme boyutlarına ulaştığının göstergesidir.  
Savaşın hemen ardından dünyaya gelen Haruki Murakami, globalleşen dünya 
düzeninde  Japon  toplumunun  değişen  ülke  ideolojileri  sonucu  toplumsal  bellek  ve 
kimlik  yapısının  form  oluşturmasında  etken  olan  faktörleri  gözlemleyebilme  ve  bu 
faktörleri de eserlerine yansıtabilme olanağı bulabilmiştir. Hızlı büyüme gösteren ve 
güçlü  medeniyetlerle  boy  ölçüşebilecek  seviyeye  ulaşan  Japon  toplumunun 
ekonomik ferahın da getirmiş olduğu rahatlıkla tüketim toplumlarının geleneklerine 
ayak uydurarak zamanla bu tüketim ürünlerinin esiri haline geldiğine şahit olmuştur. 


 
  Yazarın Batılı bir yazar gibi yazmakla eleştirildiği de olmuştur. Ancak, tam 
da  bu  noktada  yazarın  Doğu  ve  Batı  unsurlarını  harmanladığı  eserlerinde  her  iki 
öğenin mevcut olduğu günümüz Japonya’sını bulmak mümkündür. 
Çalışmamızda  Savaş  sonrası  Japon  toplumunun  değişen  ideolojiler  sonucu 
toplumsal bellek ve kimlik  yapısının  form  oluşturmasında etkili  olan bazı  unsurları 
ele  alacağız.  Dünyaca  tanınmış,  eserleri  kırkın  üzerinde  farklı  dillere  kazandırılmış, 
pek  çok  ödül  alan  Haruki  Murakami’nin  belirlediğimiz  beş  eserine  yansıtılan 
toplumsal bellek ve kimlik yapısını inceleyeceğiz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
I.
 
BÖLÜM 
HARUKİ MURAKAMİ VE ESERLERİ 
1.1. Yazar Hakkında  
Haruki Murakami, dünya çapında en çok tanınan günümüz yazarlarındandır 
ve  yazarın  pek  çok  eseri  birçok  farklı  dile  kazandırılmıştır.  Romanlarında  realizm, 
fabl, polisiye ve bilim kurgu unsurlarının hepsi mevcuttur.
2
 Eserlerinin kırktan fazla 
dile  çevrilmiş  olması,  Murakami’nin  eserlerin  dünya  edebiyatında  ne  kadar  ilgi 
gördüğünü göstermektedir.  
 
Murakami,  1949  yılında  Japonya’nın  eski  başkenti  Kyoto’da  orta  sınıf  bir 
ailede dünyaya gelmiştir.  Babası, Japon Edebiyatı öğretmeni; dedesi ise, Budist bir 
rahiptir.  Henüz  iki  yaşındayken,  ailesi  canlı  bir  liman  şehri  olan  ve  yabancıların 
özellikle de Amerikalı denizcilerin sıklıkla ziyaret ettiği Kobe’ye taşınır. Kobe’nin, 
ticari liman kenti olarak uzunca bir tarihe sahip olması bu noktada mühimdir. Liman 
kentleri,  yabancı  kültürün  ilk  girdiği  öncül  yerlerdir.
3
 Bu  sayede,  Japonya’nın 
ardındaki  hayatı,  caz  kayıtları,  Hollywood  filmleri  ve  ikinci  el  ucuz  yabancı  kitap 
satan dükkânları daha yakından görme fırsatı bulur.  
 
Eserlerinde  de  gördüğümüz  gibi  caz,  yazarın  hayatında  önemli  bir  yer 
tutmaktadır.  Yaklaşık on on iki yaşlarında Batı unsurlarından etkilenen yazar, on altı 
yaşında  Japon  edebiyatı  romanlarını  bırakıp,  Dostoyevski,  Stendhal  ve  Balzac  gibi 
Rus  ve  Fransız  yazarların  romanlarıyla  tanışmaya  başlamıştır.  Henüz  lise 
                                                           
2
 WRAY, John, “Haruki Murakami, The Art of Fiction”, The Paris Reviews, No. 182, Summer 2007, 
s.115. 
3
 NAKAMATA,  Akio,  Karuchaa  Sutadiisu  Nihon  Bungaku:  Posuto-Murakami  no  Nihon 
 
Bungaku, Kabuşiki Gaişa Asahi Şuppansha,Tokyo, 2002, s. 22.
 


 
çağlarındayken, ikinci  el kitap satan kitapçılardan aldığı  bu kitaplar, ona bambaşka 
bir dünyanın kapılarını aralama fırsatını sunmuştur. 
4
 
Murakami,  Waseda  Üniversitesi’nde  klasik  drama  eğitimini  1968  ile  1975 
yılları  arasında  tamamlamıştır.
5
 1960’ların  sonlarında  Tokyo’da  henüz  bir 
öğrenciyken,  öğrenci  eylemlerinin  ateşlendiği  ve  doruk  noktasına  ulaştığı  bir 
dönemde,  bu  olayları  sessizce  izleyerek  eserlerinde  postmodern  kurgu  tadını 
yakalayabilmiştir.  Murakami,  23  yaşında  evlenmiş  ve  ilk  kitabı  Kaze  no  Uta  wo 
Kike
6
’yi  yazmadan  önce,  Tokyo’da  “Peter  Cat”  adında  caz  kulübü  işletmekteydi. 
Mezun olduktan sonra, isim yapmış televizyon kanallarına gidip iş arasa da, tüm bu 
çabalardan  verimli  bir  sonuç  alamayıp  kendi  yağında  kavrulabileceği  bir  işletme 
kurmayı  tercih  ederek  eşi  Yoko’nun  ailesinden  destek  alır  ve  eşiyle  beraber  geçim 
sıkıntılarına göğüs gerer.  Günün birinde Cingu Stadyumu’nda beysbol maçı izlerken 
birden bire roman yazmaya karar verir. Eve döner dönmez ilk işi masa başına oturup 
yazmak olan Murakami, bundan sonraki hayatında tüm dikkatini yazmaya verir.
7
 Caz 
kulübünü  işletirken  bir  anda  roman  yazmaya  yirmili  yaşların  sonunda  karar  veren 
yazar,  aynı  şekilde  koşmaya  da  otuzlu  yaşlarında  karar  vermiştir.  Spor  yapmayı 
sürdürmekteki  asıl  hedefini,  ayakları  yere  sağlam  basan  roman  yazabilmek  adına 
vücut  kapasitesini  belirli  düzeyde  hassas  bir  dengede  tutmaya  dayandırmaktadır.
8
  
Yazar,  1970’li  yılların  sonunda  edebiyat  dünyasına  girdiğinde  sadece  edebiyat 
                                                           
4
 GREGORY, Sinda, MIYAWAKI, Toshifumi, MCCAFFERY, Larry, “It Don’t Mean a Thing, If It 
Ain’t Got That Swing: An Interview with Haruki Murakami”, Review of Contemporary Fiction, Vol. 
22, Issue 2, Summer 2002, 111. 
5
 YAMAMOTONaoyuki, Murakami Haruki wo Shiritai, Gakken Maaketingu, Tokyo, 2013 Nisan, 
s. 24-25. 
6
 1979’da  yayınlanan  kitap,  22.  Gunzo  Edebiyat  Ödülü’ne  layık  görülmüştür.  Bkz.  YAMAMOTO
Naoyuki,  Murakami Haruki wo Shiritai, Gakken Maaketingu, Tokyo, 2013 Nisan, s. 24. 
7
 YAMAMOTOa.g.e., s. 24. 
8
 MURAKAMİ, Haruki, Koşmasaydım Yazamazdım, (Çev.: H. Can ERKİN), Doğan Kitap, İstanbul, 
2013, s. 167. 


 
camiasını değil, sıradan okurları da şaşırtmıştır. Beklenmedik bir anda ortaya çıkan 
bu yazın, Murakami’yi uzun soluklu okunulmaya devam eden ve ilgi gören bir yazar 
haline getirmiştir. Haruki Murakami, 1979’da yazığı ilk eseri olan Kaze no Uta wo 
Kike,  Gunzo  Edebiyat  Ödülü’ne  layık  görülür.
9
 Yazar,  ilk  kitabının  edebiyat 
dünyasında  ilgi  görmesinin  ardından,  hayatına  yazar  olarak  devam  etmiş  ve  ilk 
eserini takip eden her kitabı beğeni kazanarak popüleritesini arttırmıştır. 1987 yılında 
yayınladığı  ve  ilk  realist  romanı  olan 
Noruvei  no  Mori 
10
,  Murakami’yi  neslinin 
sözcüsü  yapmış  ve  edebiyat  starı  koltuğuna  oturtmuştur.  Şöhretin  ardından,  sahip 
olduğu  toplumsal  imajı  koruyabilmek  adına  yıllarca  Avrupa  ve  Amerika’da 
yaşamıştır. Örneğin, Nejimakidori Kuronikur
11
, Princeton ve Tufts Üniversitelerinde 
eğitim  verirken  yazılmıştır.  Murakami’nin  popülerliğini  bir  anda  arttıran  eseri 
İmkânsızın  Şarkısı’ndaki  realist  roman  kıvama  tekrar  dönmediği  halde,  bu  kitaptan 
sonra yazdığı romanlar daha geniş kitlelere yayılmaya devam etmiştir.
12
 
Haruki  Murakami’nin  romanları;  Rüzgârın  Şarkısını  Dinle  (1979;  Kaze  no 
Uta  wo  Kike),  1973  Yılının  Pinball  Oyunu  (1980;  1973  Nen  no  Pinpouru),  Yaban 
Koyununun  İzinde  (1982;  Hitsuji  wo  Meguru  Bouken)
13
,  Haşlanmış  Harikalar 
Diyarı ve Dünyanın Sonu (1985; Sekai no Owari to Haado Boirudo Wandaarando)
14

İmkânsızın Şarkısı (1987; Noruvei no Mori), Dans Dans Dans (1988; Dansu Dansu 
Dansu), Sınırın Güneyinde Güneşin Batısında (1992; Kokkyou no Minami Taiyou no 
                                                           
9
 NAKAMATA, a.g.e., 2002, s.16 
10
 Murakami  tarafından  1987  yılında  yayınlanan  kitap,  2004  yılında  Nihal  Önal  tarafından 
İmkansızın Şarkısı” olarak Fransızcadan Türkçeye çevrilmiştir. 
11
 Murakami  tarafından  1994-95  yıllarında  yayınlanan  kitap,  son  cildinin  yayınlandığı  1995  yılında 
Yomiuri Ödülü’ne layık görülmüştür. Eser,2005 yılında Nihal Önal tarafından “Zemberekkuşu’nun 

Каталог: browse
browse -> TÜRKĠye cumhurġyetġ ankara üNĠversġtesġ sağlik bġLĠmlerġ enstġTÜSÜ
browse -> TÜRKİye cumhuriyeti ankara üNİversitesi BİLİmsel araştirma projesi kesin raporu
browse -> ÇÖlyak hastaliğI ve glutensiz diyet araş. Gör. Emine alkin yrd. Doç. Dr. Duygu GÖÇmen
browse -> T. C. Ankara üNİversitesi BİLİmsel araştirma projesi kesin raporu
browse -> Bazı spesifik moleküller doku hasarını uyarırlar;bunlar iki ana gruba ayrılır: Bazı spesifik moleküller doku hasarını uyarırlar;bunlar iki ana gruba ayrılır
browse -> 2013 New Zealand Disability Survey
browse -> Kalbin yeterli kanı pompalama gücünü kaybettiği, sistemik ve/veya pulmoner venöz dönüş kanının kalp tarafından yeterli dağıtılamadığı ve vücudun metabolik gereksinimlerinin karşılanamadığı klinik bir sendromdur
browse -> Kanser hücrelerin anormal ve kontrolsüz bir şekilde çoğalmasıdır


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə