Аллен Карр сигарети атмаьын асан йолуYüklə 1.28 Mb.
Pdf просмотр
səhifə1/17
tarix20.06.2017
ölçüsü1.28 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Аллен Карр 
АЛЛЕН КАРР 
СИГАРЕТИ  
АТМАЬЫН АСАН ЙОЛУ 

Сигарети атмаьын асан йолу 
2
Layihənin rəhbəri, 
щазырлайan вя тяртиб едян
Dr. Гяниря Пашайева 
Миллят вякили, Avrasiya Beynəlxalq Araşdırmalar İnstitutu 
İB-nin sədri 
Redaktor: 
Бясти Ялибяйли  
тянгидчи-публисист, тяръцмячи, Азярбайъан  Йазычылар Бирлийинин  
Тянгид-Публисистика бюлмясинин рящбяри  
Мяслящятчиlər: 
Ceyhun Məmmədov 
Səhiyyə Nazirliyinin İctimai Səhiyyə və  
İslahatlar Mərkəzinin direktoru 
Рцфят Eфeндийев 
игтисад елмлярi намизяди  
Bu 
kitab Azərbaycan Respublikası  Gənclər və  İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə  nəşr 
olunur. 
Аллен Carr`s Easyway to Stop Smoking By Allen Carr. 
Copyright © Allen Carr`s Easyway (International) Limited, 1985, 1991, 1998, 2004, 
2006, 2009 
Китабын Азярбайъан дилиндя чап щцгуглары (лисензийасы) Миллят вякили Гяниря Пашайевайаnın 
rəhbərlik etdiyi Avrasiya Beynəlxalq Araşdırmalar İnstitutu İB-nə  мяхсусдур. Бу китаб 
Азярбайъан  дилиндя  йалныз Avrasiya Beynəlxalq Araşdırmalar  İnstitutu  İB-nin  йазылы 
разылыьы иля  чап олуна биляр. 
Аллен Карр. Сигарети  атмаьын асан йолу. 
Bakı, “Elm və təhsil”, 2013 – 232 səh. 
 ЫСБН 978-9952-8024-2-9
© Г.Пашайева, 2013

Аллен Карр 
3
Siqaretdən əl çəkdirə bilmədiyim bütün  
siqaret asılılarına: 
Bu kitabın sizi özgürlüyünüzə 
qovuşduracağına ümid edirəm. 

Сигарети атмаьын асан йолу 
 
 
4
SİQARETSİZ HƏYATA BİR CƏHD EDİN 
 
Siqaret çəkərək yalnız sağlamlığımızı çox böyük 
təhlükəyə atdığımızı deyil, eyni zamanda nəfəsimizin nə 
qədər pis qoxuduğunu, dişlərimizin nə  qədər sarı, 
cildimizin nə qədər korlanmış olduğunu, səhərlər ağzımıza 
(axşamdan qalan) nə  qədər iyrənc bir dadın hakim 
kəsildiyini, nərdivanları  nə  qədər çətinliklə  çıxdığımızı, 
təmbəlliyə alışaraq özümüzü dinc hiss etməkdən nə qədər 
uzaqlaşdığımızı bilir, bu bəyənmədiyimiz gerçəkləri 
ağlımızdan çıxarmağa çalışırıq. Siqaretsiz həyatdan 
qorxduğumuz və  həyatın siqaret olmadan eyni zövqü 
verməyəcəyini sandığımız üçün bütün bu gerçəklərə 
qatlanır, siqareti heç cür buraxa bilmirik. Cəsarətimizi 
toplayıb, həyatımızı və çevrəmizdəkiləri zəhərləməkdən əl 
çəkmənin zamanı gəlmədimi hələ? 
Budur, sizə fürsət: siqaretin sağlamlığa verdiyi 
zərərlərin ayrıntılarına varmadan siqareti psixolojik 
təsirləri ilə ələ alan (incələyən), siqaret asılılarını kiçiltmək 
yerinə olayı onların baxış bucağından izah edən bir kitab 
təqdim olunur sizə! İnsanların siqaretə necə başladıqlarını, 
hansı durumlarda, nə üçün siqaret çəkdiklərini, siqaret 
çəkməyə  nə üçün davam etdiklərini, siqareti buraxmaqda 
nədən çətinlik çəkdiklərini və siqaretsiz həyatdan nə 
səbəbə ürkdüklərini (ehtiyat etdiklərini) – qısacası, siqaret 
mövzusunda hər  şeyi – izah edən, sonra da oxucusunun 
siqaretsiz həyatın zövqünə varmasını  təmin edən və  NƏ 
OLURSA OLSUN SİQARET ÇƏKƏN VƏ YA 
SİQARET ÇƏKƏN BİR YAXINI OLAN HƏR KƏSİN 
MÜTLƏQ OXUMASI LAZIM OLAN KİTABdır bu...  

Аллен Карр 
 
 
5
 
 
 
СИГАРЕТЯ ЙОХ ДЕЙЯК ! 
                   
 
Охуъулар  соруша  биляр  ки,  Гяниря  Пашайева  ня  цчцн 
мящз бу мювзуда китабын Азярбайъан охуъусуна тяг-
дим  едилмяси  лайищясини  щяйата  кечирмяк  ниййятиня 
дцшдц. Бу лайищянин щяйата кечирилмяси дцшцнъясиня йал-
ныз 2005-ъи  илдя  атамы  гяфил  итирдикдян  сонра  эялдим. 
Атам  сигаретя  ашыры  дяряъядя  мейилли  иди.  Бязян  сящярин 
еркян  саатларында  беля  онун  гящвяалты  етмядян  сигарет 
чякдийини  эюрярдик.  Эцн  ярзиндя  атам  бязян  бир  гуту-
дан да атрыг сигарет чякярди. Сябябини ися сигарет чякян 
бир чохлары кими беля изащ едярди: Ясяб вя стрессляри, эяр-
эинликлярими азалдыр вя.с … Сигарет чякянлярин щамысынын 
сюйлядийи  дялилляр  кими  онун  дялилляри  дя  яслиндя  бящаня 
иди.  
Ону  гяфил  итирдикдян  (щеч  сябябини  дя  дягиг  билмя-
дик!)  сонра  даща  чох  мяняви  язаб  чякмяйя  башладым. 
Чцнки ону щяйатдан гяфил апаран сябябин йаранмасын-
да  сигаретин  дя  бюйцк  рол  ойнадыьына  ямин  идим.  Мя-
ним цчцн чох чятин иди… Бялкя ону йахшы инандыра бил-
сяйдим?…. Бялкя сигаретин ону неъя зящярлядийини даща 
йахшы изащ едя билсяйдим?…Бялкя ону бяладан хилас едя 
билярдим?  кими о гядяр суаллар верирдим ки, юзцмя….   
Мяктяб йашлы ушаглардан тутмуш, эянъляр, щятта га-
дынларымыз арасында сигератя, тцтцня мейиллилийин артмасы 
мяни ъидди наращат етмяйя башлады… Цстялик ъямиййятин 
сигаретин  зярярли  тясирляри,  онун  инсан  саьламлыьына  вур-

Сигарети атмаьын асан йолу 
 
 
6
дуьу  юлдцрцъц  зярбялярля  баьлы  маарифляндирилмясинин 
ашаьы сявиййядя олмасы мяним бу лайищяни щяйата кечир-
мямя сябяб олду. Бу эцн дцнйанын инкишаф етмиш юлкя-
ляриндя  бу  кцтляви  гырьын  силащына  (мян  сигагети  мящз 
беля адландырырам!) гаршы бюйцк компанийалар апарылыр. 
Азярбайъанда да сигарет, тцтцн мящсуллары ялейщиня мц-
баризянин  эенишлянмясиня  бюйцк  ещтийаъ  вар.  Ейни  за-
манда ящалинин бу сащядя маарифляндирилмяси ишинин су-
рятлянмяси чох ваъиб вя зяруридир. Бу сащядя маарифлян-
дирмя  ишляринин  артырылмасы  иля  йанашы,  щям  ганунвериъи-
лик, щям дя иъра органлары сявиййясиндя ганунлар, гярар-
лар  гябул  едилмяли  вя  мубаризя  цсуллары  сяртляшдирилмяли-
дир. Артыг СОС сигналы чалмаьын вахт чохдан чатыб, щят-
та артыг эеъикирик дя!  
 
ЯЗИЗ ОХУЪУ, 
 20-ъи  ясрдя  тцтцн  епидемийасы  бцтцн  дцнйада  100 
милйон инсанын  щяйатына сон гойду! Bütün dünya üzrə 
hər 10 ölümdən biri tütün məmulatlarından istifadə 
edilməsi nəticəsində baş verir.  
    Щазырда ил ярзиндя  5,4 милйон инсан тцтцндян,  си-
гаретдян истифадя етдийиня эюря юлцр!  
  Ümumdunya Səhiyyə 
Təşkilatının 
hesablamalarına görə, hazırda dünyada 1,1 milyarddan 
çox insan siqaret çəkir! Бахмайараг ки, тцтцн сябябин-
дян баш верян юлцмляр надир щалларда КИВ башлыгларында 
яксини тапыр, амма бу реаллыгдыр ки, тцтцн щяр 6 санийядя 
бир няфяри юлдцрцр! 
Яэяр тяъили тядбирляр эюрцлмязся: 
 Сигарет 2030-ъу илядяк щяр ил тяхминян 8 милйон ин-
саны юлдцряъяк! 

Аллен Карр 
 
 
7
  Тцтцн  мящсуллары 21-ъи  ясрдя 1 милйард  инсанын 
юлцмц иля нятиъяляняъяк! 
  Амма  бялкя  дя  щеч  дцшцнмямисиниз  ки,  Тцтцн 
дцнйа  ящалисинин  гаршысы  алына  билян  ясас  юлцм  сябябля-
риндяндир. Бу Цмумидцнйа Сящиййят Тяшкилатынын рясми 
ачыгламаларында бирмяналы шякилдя юз яксини тапыр.   
   Цмумидцнйа  Сящиййя  Тяшкилатынын  баш  директору 
Др.Маргарет  Чен  дейир:  Там  гаршысы  алына  билян  бу 
ЕПИДЕМИЙАНЫН эери дюнмяси, бу эцн дцнйанын щяр 
бир юлкясиндя иътимаи сящиййянин вя сийаси рящбярлийин ян 
мцщцм приоритети  олмалыдыр.    
  Охуъулар соруша биляр ки, ня цчцн тцтцн мящсуллары, 
сигарет саьламлыьа бу гядяр бюйцк дцшмян вя зярярдир? 
Бунун цчцн илк юнъя сигарет адландырдыьымыз бу бяланын 
тяркибиня нязяр салмаьымыз чох ваъибдир. Тцтцнцн вя тц-
тцн  тцстцсцнцн  tərkibindяки 4000-я  гядяр kimyəvi 
birləşmянин 60-dan çoxu hüceyrənin genetik 
strukturuna ziyan verir və  bədxassəli  şişin-хərçəngin 
yaranmasına səbəb olur.  
    ЦСТ мялуматларына эюря Тцтцндян истифадя едян-
лярин бюйцк яксяриййяти онунла баьлы рискляр барядя бил-
мирляр.  Тцтцнля  баьлы  тящлцкялярин  инандырыъы  дялилляриня 
бахмайараг,  бцтцн  дцнйада  аз  сайда  сигарет  чякян 
шяхсляр  сящщятляри  цчцн  йаранан  риски  там  баша  дцшцр. 
Ола биляр ки, инсанлар цмумиййятля тцтцнцн зярярли олду-
ьуну анлайыр, лакин сигарети  йол верилян пис вярдиш кими 
гябул  едирляр.  Тцтцнцн  фювгаладя  асылылыг  йаратмаг  ба-
ъарыьы вя сящщят цчцн тюрятдийи тящлцкялярин там спектри 
иътимаиййятя  лазыми  дяряъядя  изащ  едилмир.  Инсанларын 
яксяриййяти  билмир  ки,  тцтцндян  щятта  минимум  истифадя 
тящлцкя йарадыр. Тцтцндян истифадя едянлярин яксяриййяти 
тцтцнля баьлы йаранан аь ъийярлярин хярчянэиндян башга 

Сигарети атмаьын асан йолу 
 
 
8
хястяликляри демяк олар ки, танымырлар. Мясялян билмирляр 
ки, tütün, сигарет  ürək-damar, xərçəng дя дахил олмагла 
25-dən artıq xəstəliklərin yaranmasının və ya 
gedişatının ağırlaşmasının əsas səbəbkarı hesab edilir! 
 Щеч  ня  наращат  етмядийиня  эюря,  мцяййян  дювря-
дяк бир чох сигарет  чякянляр дцшцнцр ки, тцтцн чякмяк 
саьламлыьа тясир етмир. Лакин, заман ютдцкъя бу йанлыш 
фикир даьылыр вя тцтцнчякмянин нятиъяси олараг проблемли 
вя хястяликлярля йашанан эцнляр эялир. О, заман илк йан-
дырылмыш сигарет хатырланыр вя бу сямярясиз мяшьулиййят-
дян  вахтында  имтина  етмямяйя  эюря  пешманчылыг  щисси 
кечирилир.  
Сизъя, сигарети тярgитмяк цчцн онун аьыр бир фясадыны 
эюзлямякми лазымдыр? 
Бу  лайищяни  щяйата  кечирмяк  ниййятиндя  дцшдцкдян 
сонра  сигарети  атмаг,  тярэитмяк,  бу  бяладан  хилас  ол-
маг цчцн  дцнйада мящшур олан бир чох методлар ба-
рядя  ятрафлы  арашдрма  апардым  вя  дцнйаъа  мящшур  Ал-
лен Каррын китаблары цзяриндя дайандм. Дцнйада Сига-
ретля мцбаризя сащясиндя ян фяал шяхслярдян вя мцхяття-
сислярдян  бири  Аллен  Каррын  «Сигарети  атмаьын  асан 
йолу» адлы дцнйада Бестселляря чеврилян китабыны тяръцмя 
едиб  Азярбайъан  охуъусуна  тягдим  етмяк  гярарына 
эялдим.  Нийя  мящз  Аллен  Каррын  китабыны  дейя  соруша 
билярсиниз.  Чцнки  Аллен  Карр  да  узун  мцддят  сигарет 
алудячиляриндян бири олуб, щяйатны сигаретсиз тясяввцр ет-
мяйиб  амма  бир  эцн  сигаретя  няинки  бирдяфялик  ялвида 
дейиб щям дя  сигаретя гаршц мцбаризя компанийасына 
гошулуб  вя  бу  эцн  онун  апарыъы  сималарындан  биридир. 
О,  китаблар  йазараг,  конфранслар  веряряк,  сигарет  яле-
щиня  компанийалара  гошулараг,  мяркязляр  гурараг  ин-
санлара бу бяладан хилас олманын чятин олмадыьыны эюс-

Аллен Карр 
 
 
9
тярмяйя  чалышыр.  Аллен  Каррын  «Сигарети  атмыьын  асан 
йолу»  китаблар  вя  клиникалары  щазырда  дцнйанын 45-дян 
чох  юлкясиндя  мювъуддур.  Сигаретдян  имтанын  бу 
методу    щямин  бяладан  неъя  гуртулмаьынын  йолуну 
эюстярир вя Аллен Каррын Асан Йолу онларла милйонларла 
инсана сигарет тярэитмякдя кюмяк етди. 
 
  ЯЗИЗ ОХУЪУ! 
   Садяъя  бу  китабы  диггятля  охуйуб,  дейилянляря 
ямял  етсяниз  Сигарет  адлы  бялайа  йох  дейя  билярсиниз! 
Гейд едим ки, Аллен Каррын Сигарети Тярэитмяйин Асан 
Йолу методу дцнйада Сигарети Атма Методлары арасын-
да  илк  йердядир.  Аллен  Каррын  «Сигарети  атмыьын  асан 
йолу»  клиникалары 90% -ли  мцвяффягийятя  маликдирляр. 
Мцстягил  елми  арашдарымалар  эюстярирляр  ки, 12 айдан 
сонра  да  мцбаризянин  еффекти 53 фаизиндян  артыг  галыр. 
Дцнйанын беш гитясиндя йцзминлярля инсан бу метод иля 
сигарети атмаьы (тярэитмяйи) баъармышдыр.  
  
 ЯЗИЗ ОХУЪУ! 
    Яслиндя  сигарет  чякмяйи  атмаг  о  гядяр  дя  чятин 
дейил!  Садяъя  бу  китабы  сона  гядяр  охуйун.  Мян  ями-
ням ки, китабын сонунда сиз чякдийиниз сигарети зибил гу-
тусуна атыб ялвида «дост» дейяъяксиниз !   
    Цстялик бу китаб сигарет чякянлярля йанашы чякмя-
йянлярин охумасы цчцн дя юнямлидир. Яминям ки, бу ки-
табы охудугдан сонра сиз щеч заман СиГАРЕТ адлы о 
бяладан истифадя етмяйи дцшцнмяйяъяксиниз!  
   Бу  лайищянин  щяйата  кечирилмясиня  бюйцк  дястяк 
эюстярмиш Аллен Карр Тцркийя офисинин рящбяри Емре Цс-
тцнучара тяшяккцр едирям. 
 

Сигарети атмаьын асан йолу 
 
 
10
ЯЗИЗ ОХУЪУ!  
Бу фцрсяти ялдян гачырмайын. Бу китабы диггятля оху-
йун вя дейилянляри един! Яминям ки, сонда сизи зящярля-
йян Сигарет адлы бяладан хилас олдуьунуз цчцн разы га-
лаъагсыныз.    
 
Гяниря Пашайева    
                                                   Миллят вякили,  
                            Сийаси елмляр цзря фялсяфя доктору,  
Avrasiya Beynəlxalq Araşdırmalar İnstitutu 
İB-nin sədri 
 

Аллен Карр 
 
 
11
 
 
ЮН СЮЗ  
 
u gün ictimaiyyətin və  səhiyyənin qarşısında duran 
həlli vacib ən mühüm məsələlərdən biri bəşəriyyəti 
tütün bəlasından xilas etməkdir. Siqaretin və digər 
tütün məhsullarının sağlamlığa vurduğu ciddi zərərlər çoxdan 
məlum olmasına baxmayaraq, siqaret çəkənlərin sayı artmaqda 
davam edir. Bunun səbəblərindən biri tütün haqqında 
cəmiyyətdə mövcud olan yanlış fikirlərdir. Xalq arasında siqaret 
çəkmək çox vaxt dəb, uğurluluq  əlaməti kimi xarakterizə 
olunur. Siqaret çəkənlər səhv olaraq düşünürlər ki, “insanlar 
tütün çəkmək və ya çəkməmək qərarında sərbəst seçimə 
malikdirlər”, “tütünçəkməni tərgitmək asandır”, “tütünü 
tərgitmək istəyən bunu hər vaxt edə bilər” və yaxud əksinə 
“siqaret çəkməyi tərgitmək mümkün deyil”. Əfsuslar olsun ki, 
hər il tütünçəkmədən 5 milyondan artıq insan dünyasını 
dəyişdiyi halda, bir sıra ziyalılar, siyasətçilər və  həkimlər hələ 
də bu kimi yanlış fikirlərlə razılaşırlar. Belə fikirlər isə insanları 
tütün çəkməyə başlamağa, siqaret çəkənləri isə tütündən 
istifadəni davam etdirməyə yönəldir.  
Məlumdur ki, siqaretin təhlükəsindən agah olan siqaret 
çəkənlərin dördündən üçü siqareti atmaq arzusundadır. Lakin 
nikotindən asılı olanların əksəriyyəti müstəqil şəkildə tütündən 
imtina edə bilmir, bu bağlılıqdan azad olmaq üçün kömək və 
dəstəyə ehtiyac duyur. Bu baxımdan Britaniyalı müəllif Allen 
Karrın “Сигарети атмаьын Asan yolу” kitabı siqaret çəkməyi 
tərgitmək fikrində olanlara bu asılılıqdan yaxa qurtarmaqda 
yardımçı ola bilər. Məsləhət-tövsiyə xarakterli həmin kitabda 


Сигарети атмаьын асан йолу 
 
 
12
müəllif tütündən istifadədən azad olmağın yollarını  bədii və 
maraqlı üslubda açıqlayır. Belə bir kitabın Azərbaycan dilinə 
tərcüməsinin nəşri, düşünürəm ki, respublikada tütünlə 
mübarizə istiqamətində atılan addımlardan biri kimi 
qiymətləndirilə bilər. Bu gözəl və canlı tərcümənin müəllifi isə 
Qənirə Paşayevadır ki, o, əhalinin səhhətinə qayğı, tütünlə 
mübarizə, sağlam həyat tərzinin təbliği sahələrində güc və 
bacarığını əsirgəməyən millət vəkili kimi tanınmışdır. 
Ümumdünya Səhiyyə  Təşkilatının Nizamnaməsində qeyd 
olunur ki, hər bir kəsin əsas hüquqlarından biri onun irqindən, 
dinindən, siyasi görüşlərindən, iqtisadi, yaxud sosial 
vəziyyətindən asılı olmayaraq ən yüksək səviyyəli sağlamlığa 
malik olmaqdır.  Mən də özünün və  ətrafındakı insanların 
sağlamlığını düşünərək siqaret çəkməkdən imtina etməyə cəhd 
edən hər bir oxucuya bu işdə uğurlar arzulayıram! 
Ceyhun Məmmədov  
Səhiyyə Nazirliyinin İctimai Səhiyyə və İslahatlar 
Mərkəzinin direktoru 

Аллен Карр 
 
 
13
 
                                                 
    
МЦЯЛЛИФДЯН ЮН СЮЗ  
 
    Юзцнцз  дя  дахил  олмагла  бцтцн  сигарет  чякянлярин  си-
гарети бурахмасы цчцн беля бир сещрли методун олдуьуну фярз 
един: 
 
- Бирдян-биря; 
- Davamlı олараг; 
- Ирадя эюстярмядян; 
- Щямишялик вя тякрар сигарет чякмяк арзусуна дцшмядян; 
- Кюкялмядян; 
- Tez тясир эюстярян шок тактикадан, дярманлардан вя 
мцхтялиф чарялярдян истифадя етмядян. 
 
    Фярзиййямизя давам едяк: 
 
 - Башланьыъда юзцнцзц безэин, щяр шейдян мящрум вя бяр-
бад щисс етмяйяъяксиз; 
-    Иътимаи щяйатдан даща чох ляззят алмаьа башлайаъаг-
сыз; 
-   Юзцнцзя  инамыныз  артаъаг  вя  стрессдян  чыхмаг  даща 
асан олаъаг; 
-    Фикринизи даща асан ъямляйяъяксиз; 
- Щяйатынызын сонракы дюврцндя мцхтялиф вязиййятлярля гар-
шылашаркян «бир сигарет йандырмаг» истяйи иля цз-цзя галмайа-
ъагсыз; 

Сигарети атмаьын асан йолу 
 
 
14
-  Сигарети йалныз асанлыгла атмагдан дейил, щям дя сон си-
гаретинизи  сюндцрдцйцнцз  андан  етибарян  щязз  алмаьа  башла-
йаъагсыз. 
 
     Яэяр беля бир сещрли метод олсайды ондан файдаланар-
дызмы?  Чох  ещтимал  ки,  бяли.  Амма  тябии  ки,  сиз  сещря  инан-
мырсыз.  Мян  дя  инанмырдым.  Буна  бахмайараг,  йухарыда 
бящс  етдийим  метод  мювъуддур.  Мян  она  «Асан  Йол»  ады 
верирям.  Яслиндя,  мащиййятъя  бурда  сещр-филан  йохдур,  са-
дяъя, беля эюрцнцр. Ону кяшф етдийим заман мяня гяти шякил-
дя беля эюрцндц вя яминям ки, сигарети «Асан Йол» ун кюмя-
йиля  мцвяффягийййятля  атанларын  щамысына    беля  эялир.  Шцбщя 
етмирям  ки,  мяним  иддиаларыма  инанмаг  сизин  цчцн  чох  чя-
тиндир.  Лакин  бундан  наращат  олмайын,  чцнки  щеч  бир  дялил-
сцбут  олмадан  дедиклярими  гябул  етсяйдиниз,  сизи    садялювщ 
щесаб  едярдим.  Амма    бунларын  чох  шиширдилдийини  дцшцнцб 
гулагардына да вурмайын. Чох ещтимал ки, бу китабы сизя тюв-
сийя едилдийиня эюря охуйурсуз.  Бурда дейилянлярин сизи севян, 
яэяр  сигарети  атмасаныз,  онунла  шярик  олмайаъаьыныздан  кя-
дярлянян бир адам тяряфиндян бирбаша, йа да долайысы иля сизя 
тювсийя едилмяси  о гядяр дя ящямиййятли дейил. 
 
   Асан  Йол  нядир?  Буну  гысаъа  изащ  етмяк  чох  да  асан 
дейил. Сигарет чякянляр клиникамыза, бир мюъцзя олса беля, си-
гарети ата билмяйяъякляриня даир мцхтялиф шцбщя вя ващимяляр-
ля эялирляр; дцшцнцрляр ки, яввялъя ня гядяр чякяъяйи мялум ол-
майан пяришанлыгла долу бир мярщяляйя дюзмяк мяъбуриййя-
тиндя  галаъаглар,  иътимаи  йыьынъаглар  щеч  дя  яввялкитяк  шян 
кечмяйяъяк, диггятлярини ъямлямякдя проблемляр йаранаъаг 
вя  стресся  цстцн  эяля  билмяйяъякляр,  бундан  сонра  щеч  вахт 
сигарет чякмясяляр беля, сярбяст ола билмяйяъяк, щяйатларынын 

Аллен Карр 
 
 
15
сонракы дюврцнц сигарет чякмяк хиффяти иля вя бу истякля мц-
баризя шяраитиндя кечиряъякляр. 
   Бу ъцр дцшцнянлярин бир чоху бир нечя саат сонра клини-
каны артыг сигарети тярэитмиш щалда тярк едир. Бяс бу мюъцзяйя 
неъя наил олуруг? Буну да демяйи лазым билирям ки, бир сыра 
сигарет  чякянляр  ещтимал  едирляр  ки,  биз  бу  ъцр  уьура  сигарет 
чякянляри  горхудараг  хястяляня  биляъяклярини,  сигарет  чякмя-
йин ийрянъ бир вярдиш олдуьуну, сигаретя бюйцк сярвят хяръля-
диклярини,  бу  вярдишдян  ял  чякмямяйин  ахмаглыг  олдуьуну 
сюйлямякля наил олуруг. Хейр, бунлар сигарет чякмяйин проб-
лемляридир  вя  биз  онлара  яслиндя,  билдиклярини  тякрар  етмякля 
тясир етмяйя чалышмырыг. Сигарети атмаг цчцн сигарет чякмяйя 
сябяб  олан  шейляри  ортадан  галдырмаг  лазымдыр.  Асан  Йол  бу 
проблемлярин щялли йолуну эюстярир. Сигарет истяйи арадан галх-
дыгда, яввялляр сигарет чякян адамын ирадя эюстярмясиня дя ещ-
тийаъ  галмыр.  
    АСАН  ЙОЛ  методу  клиник  цсулла,  китаблар,  видеолар, 
касетляр,  ЪД-ляр  вя  Интернет  васитясиля  дя  тятбиг  олуна  биляр. 
Щяр йолда метод ейнидир, садяъя, истифадя едилян васитя фяргли-
дир. Сизя щансы васитя даща асан эялир? Бу фярди сечимя баьлы-
дыр.  Мясялян,  бязиляри  китаб  охумаьы  цстцн  тутурларса,  бязи-
ляри  видеойа  бахмаьы  сечир.  Бу  китаб  бцтюв  бир  ишин  мязму-
нуну ящатя едир вя сигарет чякян милйонларла инсан буну оху-
йараг сигарети асанлыгла атмышдыр.  
 

Сигарети атмаьын асан йолу 
 
 
16
 
 
Хябярдарлыг 
 
     Бялкя  дя  бу  китабы  охумаьа  даир  яндишяляриниз  вар. 
Бялкя дя сигарет чякянлярин чоху кими, эцнлярин бириндя сига-
рети  атмаг  арзунуз  вя  ниййятиниз  олса  да,  щямин  эцнцн  бу 
эцн  олмасы  сизи  хофландырыр.  Яэяр  мяним  сигарет  чякянлярин 
цзляшя  биляъяйи  хястялянмя  рискляриндян,  сигарет  чякдикляри 
мцддятдя  хярълядикляри  пуллардан,  сигарет  чякмяйин  неъя  пис 
вярдиш олдуьундан, сизин ахмаг, бейинсиз, зяиф ирадяли бир адам 
олдуьунуздан  бящс  едяъяйими  фикирляширсизся,  йанылырсыз.  Бу 
тактика  мяним  сигарети  атмаьыма  кюмяк  етмяди  вя  яэяр  сизя 
кюмяк етсяйди, чохдан сигарети атмышдыныз. 
     Мяним Асан Йол методум бу шякилдя сямяря вермяз. 
Сюйляйяъякляримин  бязиляриня  инанмагда  чятинлик  чякя  биляр-
сиз.  Амма  бу  китабы  охуйуб  баша  чатдыгда  садяъя,  мяня 
инанмагла галмайаъагсыз, башга ъцр инанмаг цчцн бейнини-
зин неъя йуйулуб тямизляндийиня дя инана билмяйяъяксиз. 
 Бизим сигарет чякмяйя даир инанъымыз йанлышдыр. Алкого-
ликляр  алкоголдан  истифадя  етмяйи,  йахуд,  щероин  дцшкцнляри 
щероин гябулуну неъя сечирлярся, сигарет чякянляр дя сигарети 
еля  сечирляр.  Бунун  зяминини  илк  тяърцбя  цчцн  йандырдыьымыз 
сигарет  доьурур.  Мян  дя  бязян  кинойа  эетмяйи  сечирям, 
амма  гятиййян  бцтцн  щяйатымы  киноларда  кечирмяк  йолуну 
сечмирям.  Лцтфян,  щяйатыныза  нязяр  салын.  Йемякдян,  йа  да 
бир  иътимаи  топлантыдан  сигарет  чякмядян  зювг  алмаманыз, Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə