6 Sosial-iqtisadi sah ə nin tYüklə 3.19 Mb.
Pdf просмотр
səhifə8/10
tarix06.07.2017
ölçüsü3.19 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

yaşadığı icmalar

 

Balıqçıların ümumi sayı

 

Mə

lumat yoxdur AYDH 3Ö Seysmik T

ə

dqiqat Ə

traf Mühit

ə

 v

ə Sosial-

İ

qtisadi Sahə

y

ə T

ə

sirin Qiymə

tl

əndirilm

ə

si F

ə

sil 6 Sosial-

İqtisadi Sahə

nin T

ə

sviri  

Dekabr 2015 

Layih

ə

 variantı

 

6-33  

6.6.3 

D

ə

nizd

ə

 kommersiya m

ə

qs

ə

dil

ə

 

balıq ovu

 

D

ənizd

ə

  kommersiya  mə

qs

ədil

ə

 balıq ovlamaq üçün poladdan hazırlanmış, tə

xmin


ən 30m uzunluğu 

v

ə 

5m eni olan ağır tonnajlı balıqçılıq 

g

ə

milə

rind


ə

n  istifad

ə

  olunur.  Bir  qayda  olaraq,  bu  növ  gə

mil


ə

göyə

rt

əd

ə

  buz  mühafizə

  vasit


ə

l

əri  il

ə

  tə

chiz  olunur.80-120m  d

ə

rinlikd


ə

  tutulan  ançous  kilk

ə

 

populyasiyasının azalması ilə 

ə

laqədar olaraq, balıqçılıq gə

mil


ə

ri 20-40m daha d

ə

rind


ə

 kilk


ə

 ovlamaq 

üçün metodlarında düzəliş etmişdir

Bir  qayda  olaraq,  də

nizd


ə

  kommersiya  m

ə

qs

ədil

ə

 balıq  ovlamaq  üçün  istifadə

  olunan  metodlar  v

ə

 

avadanlıqlar aşağıda təsvir edilir: 

 Sualtı elektrik işıqlandırma metodu

Elektriklə işıqlandırma kilkə ovlamaq üçün Xəzər dənizində istifadə edilən ən çox yayılmış metoddur.İşıqlandırma sisteminin cəlb etdiyi kilkələr 

konusvari torba-

torlardan, mərkəzdənqaçan balıq nasoslarından

 

və ya pnevmatik qaldırıcılardan (kilkə ovu üçün ən ümumi metoddur) istifadə edilərək ovlanır 

Balıq nasosları və pnevmatik qaldırıcılar

:

Gəminin göyərtəsində quraşdırılmış balıq 

nasoslarından ibarət olan balıq ovu metodudur.Balıqlar işıqlandırma metodundan istifadə 

edilərək cəlb olunur və sonradan nasosla sorulur.Balıq populyasiyasının konsentrasiyası 

yüksək olduqda xüsusilə səmərəli olan bu metod balıqçıların iştirakı olmadan həyata keçirilir 

 Konusvari balıq torları

:

Bu metod qayıqdan torların atılmasından və balıqların əhatəyə 

alınmasından ibarətdir

Sudan qaldırılmazdan qabaq tor təxminən 5-

10 dəqiqə müddətində 

suyun altında qalır.Konusvari torlardan suyun maksimum 20

-

90m dərinliklərində istifadə edilir 

Bir  qayda  olaraq,  dənizdə  balıq  ovu  üçün  istifadə  olunan  balıqçılıq  tralları  və 

nevodlu  trallardır.Bu 

gəmilərin ümumi xüsusiyyətləri aşağıdakı kimidir

  

Balıq ovu trallarıəsasən tral torlardan istifadə edilərək açıq dənizdə balıq tutmaq üçün 

layihələndirilmişdir

Azərbaycanın ərazi sularında balıq təsərrüfatı üçün əhəmiyyət daşıyan kilkələrin ovlanması üçün tral torlardan istifadəyə icazə verilmir 

 Nevodlu trallar:torba-

torlar (dənizdibi tor) vasitəsilə balıq tutmaq üçün layihələndirilib və 

Azərbaycanda istifadə edilən gəmilərin növüdür.Bir qayda olaraq, gəmilər müxtəlif alətlər, o 

cümlədən, balıq nasosları, konusvari torba

-

torlar və elektrik işıqlandırma sistemi ilə təchiz edilirAzərbaycanda və yalnız kilkə ovu üçün konusvari balıq ovu torlarından istifadəyə icazə verilir

 

Şəkil  6.15-

də  təsvir  edilən  Makarov  Bankası  kilkə  ovlanan  sahədir.Xəzər  dənizinin  Azərbaycan 

sektorunda hazırda kilkə ovu ilə

 

məşğul olan beş kommersiya gəmisi mövcuddurBu gəmilərin dördü 

Azərbaycanın  cənubundakı)  Lənkəran  limanında  yerləşir  və  oradan  yola  düşür  və  əsasən  İranın 

sərhəd  sularının  yaxınlığında  (əsasən  Kurkamen,  Borisov  və  Qaragedova  bankalarının  daxilində) 

fəaliyyət göstərir

Qeyd olunan gəmilərin daha  uzağa  (yəni, Xəzər dənizinin  Azərbaycan sektorunun şimalına)  səfər  etməsi  maliyyə  cəhətdən  mümkün  deyil.“Caspian  Fish”  şirkətinə  məxsus  olan  yerdə 

qalan gəmi

 (LTRV-50 "

Şə

hriyar") Pirallahı adasında yerləşir və oradan dənizə çıxır.Belə başa düşülür 

ki, gəmiyə verilən lisenziyaya görə Pirallahı adasının və (3Ö Seysmik Tədqiqat Sahəsindən cənubda 

50km və 100km arasında  yerləşən)  Kornilov, Pavlov  və Qaragedov bankalarının arasındakı su

larda 


12  aylıq  müddət  ərzində  maksimum  6  balıqçıdan  ibarət  olan  heyət

 

yerləşdirilə  və  25  ton  kvota əsasında  adi  kilkə  ovlana  bilər

18

.  Noyabr  və

  ma


rt  ayları  arasında  bu  gə

mi  ayda  iki  d

ə

f

ə  bir  h

ə

ftə

y

ə 

q

əd

ə

r müddə

td

ə (g

ə

minin yanacaq tutumu ilə

 m

əhdudlaşır) və 

ə

sasən Makarov bankasında fə

aliyy


ə

göstə

rir. 


Balıq  ovu  konusvari  torlardan  və  elektrik  işıqlandırmadan  istifadə  edilərək  yalnız  gecə 

vaxtlarında aparılır

23

. 6.6.4 

Sahilyanı zonada kiçik miqyaslı balıq ovu

 

Düralüminiumdan v

ə

 

ya taxtadan hazırlanmış orta ölçülü, kiçik tonnajlı, təxmin

ən 5m uzunluğu və

 2m 

eni  olan  gə

mil


ə

rd

ən  istifad

ə

 olunaraq  sahilyanı  zonalarda  kiçik  miqyaslı  balıqçılıq  fə

aliyy


ə

ti  h


ə

yata 


keçirilir. 

Sahilyanı  zonada  kiçik  miqyaslı  balıq  ovu,  bir  qayda  olaraq,  sahil  xə

ttind

ə

n  2-3  də

niz  mili 

m

ə

safə

d

ə  h

ə

yata  keçirilir.Balıqçıların  kiçik  miqyaslı  balıqçılıq  fə

aliyy


ə

ti  il


ə

  m


əşğul  olmasına  icazə

 

verilən  balıq  ovu  sahə

l

əri 

ETSN 


t

ə

rə

find


ə

tə

qdim 


edil

ən  balıqçılıq  lisenziyalarında 

ə

yyə

nl

əşdirilmişdir.

Kiçik  miqyaslı  balıqçılıq  fə

aliyy

ə

ti  aktiv  və

 

passiv  balıq  ovu  metodlarından                                                       

23

 Mehman Axundov, 2015, Şəxsi yazışma

. 

AYDH 3Ö Seysmik T

ə

dqiqat Ə

traf Mühit

ə

 v

ə Sosial-

İ

qtisadi Sahə

y

ə T

ə

sirin Qiymə

tl

əndirilm

ə

si F

ə

sil 6 Sosial-

İqtisadi Sahə

nin T

ə

sviri  

Dekabr 2015 

Layih

ə

 variantı

 

6-34  

istifad


ə

 edil


ə

r

ək aparılırAktiv metodlar qayıqdan atılan və

 

yığılan torların isifadəsind

ə

n ibarət olduğu 

halda  pssiv  metodlar 

ə

sas


ən  stasionar  balıq  tə

l

əl

ə

rinin  istifadə

si  il


ə

  t


ə

msil  olunur.  3Ö  Seysmik 

T

ə

dqiqat  Sahə

sind


əkiçik  miyaslı  balıq  ovu  ilə

  m


əşğul  olan    balıqçılar,  bir  qayda  olaraq,  aşağıdakı 

al

ətl

ə

rdə

n istifad

ə

 edir: 


 

Balıq  torları:3Ö  Seysmik  T

ə

dqiqat  Sahə

sind


ə

 

ən  çox  qurma  torlardan  v

ə

  nevodlardan  istifadə

 

edilir.  Qurma  torlar  və

  nevodlar 

ə

sas


ə

n  2-3m  d

ə

rinlikd


ə

  yerl


əşdirilir

.  Torlar  5  v

ə

 

8m  arasında d

əyişə


n müxt

ə

lif də

rinlikl


ə

rd

ə qurulur. 

Torların uzunluğu 18

-25m-dir v

ə

 də

nizdibind

ə

 yerl


əşmir

.  


 

Stasionar  nevodlar:Ad

ə

t

ən  stasionar  torlar  1km-d

ən  artıq  olmur  və

 

bir  qayda  olaraq,  birbaşa d

ə

nizdibində

  yerl


əşdirilmiş  postlar  ilə

  sahil  x

ə

ttind


ən  başlayır

.  Postlar  1,5m-d

ə

n  2,5m


ə

  q


ə

d

əd

əyişən  müxt

ə

lif  də

rinlikl


ə

rd

ə  yerl

əşdirilir

.  Torun  bir  ucu  d

ə

nizdibində

  suyun  müxt

ə

lif 


d

ə

rinliklə

rind


ə

 yerl


əşdirilir və

 bir qayda olaraq, dig

ə

r ucunu sə

thd


ə

n görm


ə

k mümkün olur.  

 

Karavar və

 t

ə

l

ə

 növ torlar:

Bir qayda olaraq, torun bu növü 20m uzunluğunda olur və

 suyun 1,5m 

v

ə 

2,5m arasında dəyişə

n d

ə

rinliklə

rind


ə

 d

ənizdibind

ə

 postlar yerləşdirilə

r

ək, sahild

ən başlayır

.   

2015-ci  il ə

rzind


əŞə

kil  6.15-d

ə

  t


ə

svir  edil

ə

n  kimi  ETSN-nin  lisenziyalarına  daxil  edilən  balıq  ovu 

sah


ə

l

əri  il

ə

 ə

laq


ə

dar  93  g

ə

miy


ə

  v


ə

  h


ə

min  g


ə

mil


ə

r  il


ə

 

bağlı olan 381 

balıqçıya balıq ovlamaq icazə

si 

verilmişdir18

.  Prioritet  Sah

ə

l

ər  1,  2  v

ə

 3  boyu  aparılmış  sosial

-iqtisadi  t

ədqiqatın  nə

tic


ə

sind


ə

 

aşağıdakılar müəyy

ə

nləşdirilmişdir

:  


 

Prioritet  Sahə

l

ər  1  v

ə

  3-ün  daxilində

  müsahib

ə

 

aparılmış  balıqçılar  balıq  ovunun  ailəl

ə

rinin g

əlirinin başlıca mə

nb

əyi olduğunu bildirmişdir Tipik  h

ə

də

f  növl


ə

r

ə 

aşağıdakılar  daxildir

:  siy

ə

nə

k,  kütüm  (külm

ə

), 


qızılı  kefal

,  çapaq  (külm

ə

), 


külm

ə

 (Cə

nubi X


ə

z

ər porusu) v

ə

 çə

ki; 


 

Üstünlük verilən balıqçılıq sahə

si Zir


ə

 

yaxınlığında, Hövsanın şərqind

ə

 və

 Putadan c

ə

nub-q


ə

rbd


ə

 

yerləşir

 (

Şəkil6.15); 

 Balıqçıların  çoxu  hə

r  gün  v

ə

  ya  h


ə

ft

əd

ə

  3-4  günə

d

ək  balıq  ovladıqlarını  bildirməkl

ə

,  yüksə

tə

l

əbat  mövsümü  mart  ayından  aprel  ayına  və 

sentyabr  ayından  noyabr  ayına  qə

d

ə

rdir.Güclü kül

ə

k (tə

xmin


ə

n 14 m/saniy

əbalıqçılıq fəaliyy

ə

tlə

rini m


əhdudlaşdırır 

Müsahib


ə

 

aparılmış  balıqçıların  hamısı  balıq  ovunun  kommersiya  məqs

ədi  daşıdığını,  bazarda 

satıldığını bildirmişdir

; v


ə

  

Prioritet  Sah

ə

  3-d


ə

  müsahib

əaparılmış  balıqçılar  ovlanan  balıqların  “Caspian  Fish”  şirkə

ti 


vasit

ə

silə

 

satıldığını bildirmişdir 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Şəkil6.16-daPrioritet Sah

ə

 3-də

 

balıqçılar tər

ə

findən sığınacaq üçün istifadə

 edil


ən, sahilyanı ə

razid


ə

 

yerləşən balıqçılıq obyektlə

ri v


ə

 

müşahidə 

olunan qayıqların növlə

ri t

ə

svir olunur. XANA 4: Sosial-iqtisadi t

ədqiqatın tə

rkib hiss

ə

si kimi Prioritet Sah

ə

 1-d

ə

 müsahib

ə

 

aparılmış balıqçıya dair nümunə

.  

Müsahib


ə

 

aparılan balıqçı Bakı şəh

ə

rində

 

yaşayır və 4 n

ə

fərlik ekipajın kapitanıdır. O, 

balıqçılıq fə

aliyy

ə

ti üçün lisenziyaya sahibdir və

 sahild


ə

n 2 d


ə

niz mili m

ə

saf


ə

d

ə d

ə

nizə

 

çıxaraq v

ə

 Kazanka qayıqdan istifadə

 ed


ə

r

ək Qaradağ sahillərind

ə

 balıqçılıq fə

aliyy


ə

ti il


ə

 m

əşğul olur. Onun istifad

ə

 etdiyi avadanlıqlara torlar və

 ya 


barabanlı ov alə

tl

əri daxildir v

ə

 ovladıqları ə

sas 


növl

ə

r: siyə

n

ək, kütüm v

ə

 qızılı kefaldır (bu növlərin ovlanması üçün illik kvota ildə

 6000kq-


dır).  

Ovlanan bütün balıqlar bazarda satılır. 

 

Onun verdiyi mə

lumata gör

ə

 

balıq ovu üçün yüksək t

ə

lə

bat olan mövsüm mart v

ə

 

aprel ayları v

ə

 sonar sentyabr və

 

noyabr ayları arasındadır. İl boyu və 

hava şə


raitind

ə

n və

 mpvsümd


ə

asılı olaraq, aylıq gəlir 300 v

ə

 800 AZN arasında dəyişir (bütöv ekipaj üçün 1200 

- 3200 AZN). 

O, (t

ə

ləbatın aşağı və

 ya yüks


ək olduğu mövs

ümd


ən asılı olmayaraq) külə

yin h


ə

dd

ən artıq güclü olduğu günlə

rd

ən başqa hər gün balıq ovladığı barəd

ə

 məlumat vermişdir. Ovlanan və

 

bazarda satılan növlərin t

ə

qribi qiyməti aşağıdakı kimidir:

  

Kütüm  6 AZN / kq 

 

Qızılı kefal 6 AZN / kq 

 Siy

ə

nə

k 3 AZN / kq 

Balıqçı ailəsinin başlıca gə

lir m


ə

nb

əyinin balıq ovu olduğunu bildirmişdir.   

AYDH 3Ö Seysmik T

ə

dqiqat Ə

traf Mühit

ə

 v

ə Sosial-

İ

qtisadi Sahə

y

ə T

ə

sirin Qiymə

tl

əndirilm

ə

si F

ə

sil 6 Sosial-

İqtisadi Sahə

nin T

ə

sviri  

Dekabr 2015 

Layih

ə

 variantı

 

6-35  

Şə

kil6.16Prioritet Sah

ə

 3-d

ə

 

müşahidə

 

olunan qayıq və

 

tipik balıqçı

 

sığınacağı

 

 

6.6.5 Balıqçılığın iqtisadi də

y

ə

ri 

H

ər  ilETSN

,  bir  qayda  olaraq,balıqçılıq  fə

aliyy

ə

ti  üçün  bir  il  müddə

tin


ə

  qüvv


ə

d

ə  olan  lisenziyalar 

t

əqdim edir.Lisenziyada balıqçılıq firması v

ə

 ya fərdi balıqçılar üçün balıq ovu sahə

sin


ə

 gör


ə

 (ümumi 


adı  ilə

  t


ə

yin  olunan)  növl

ə

r  üzr


ə

 

balıq  ovu  kvotası  müəyy

ə

nləşdirilir

(Bölm


ə

  6.6.1v


ə

C

ədv

ə

l  6.3-ə

 

baxın).

 

ETSNtə

r

əfind

ə

n  2015-ci  ildəverilmiş  balıq  ovu  üçün  kvotaların

18

və

Az

ərbaycan  Elmi-T

ədqiqat  Balıq 

T

ə

sərrüfatı  Institutu

t

ər

ə

fində

n  t


əqdim  edilmiş  balıq  növlə

rin


ə

  gör


ə

  t


ə

qribi  bazar  qiym

ə

tl

ərinin

24

 əsasında

  (Bölm


ə

0-d


ə

  mü


ə

yy

ənl

əşdirilmişvəŞə

kil6.15-d

ə

  təsvir  edilmiş

balıqçılıq  sahəsi  üçün 

balıqçılıq fə

aliyy

ə

tlə

rinin iqtisadi d

ə

y

əri hesablanmış vəŞəkil6.17-d

ə

 təsvir edilmişdir

                                                      24

Azərbaycan  Respublikasında  hüquqi  və  fiziki  şəxslər  üçün  balıq  növlərinin  qiyməti

  (AZN  /  ton):  Kilk

ə

  (14.2); şprot

/

siyənək 

(35.5); kefal (28.4); 

adi çəki

 (28.4); 

Azərbaycan külməsi

 (28.4); 

çəki

 (56.8); Xəzər iynəbalığı

 (71); 


dəniz sıfı

 (56.8); 

Qara dənzi 

külməsi


 (71); 

şamayı


 (71); qarasol (28.4); 

xərçəngkimilər

 (71); 

digər balıq növləri (28.4)

 

3
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə