6 Sosial-iqtisadi sah ə nin tYüklə 3.19 Mb.
Pdf просмотр
səhifə9/10
tarix06.07.2017
ölçüsü3.19 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Şə

kil6.172015-

ci  il  üçün  balıq  kvotalarına  və

  növl

ə

rin

ə

  gör

ə

 

balıqçılıq  fə

aliyy

ə

tl

ə

rinin  iqtisadi 

d

ə

y

ə

riError! Bookmark not defined.

,25,26

 

 

 Şə

kil  6.15-d

ə

  t


ə

svir  edildiyi  kimiETSN  t

ə

r

əfind

ə

n  tə

qdim  edil

ə

n  m


ə

lumatlara 

ə

sas


ə

n

18Hövsan  v

ə

 Şüvə

landan  sonra  Zir

əlisenziyalı  balıqçıların  daha  çox  olduğu  (100  nə

f

ərd

ən  artıq)  balıqçılıq 

sah

ə

sidir. 6.6.6 

Mövsümilik v

ə

 alternativ f

ə

aliyy

ə

tl

ə

X

əz

ə

r  də

nizinin  Az

ə

rbaycan  sektorunda  kommersiya  mə

qs

ədil

ə

 balıq  ovunda,  həmçinin,  sahilyanı 

zonada kiçik miqyaslı fə

aliyy

ə

tdə

 mövsümi d

əyişikliklə

rin xülas

əsi aşağıda tə

qdim olunur: 

 

Dekabrdan fevrala qədər 

 əlverişsiz qış hava şəraitinə görə orta səviyyədən aşağı səviyyəyə 

qədər göstəriciləri olan fəsildir. Bir qayda olaraq, balıq ovu kommersiya məqsədiə balıq ovlayan 

donanmanın 50%

-

i və ya az hissəsi tərəfindən həyata keçirilir;   

 Martdan  aprelə  qədər–balıqları  cəlb  etmək  üçün  elektriklə  işıqlandırmanın  xüsusilə  effektiv 

olduğu tutqun, buludlu hava şəraitlərində balıq ovunun xüsusilə əlverişli olduğu yüksək tələbat 

mövsümüdür;  

 Maydan  iyuna  qədər

  

kilkə  növlərinin  kürü  tökdüyü  və  Şimalı  və  Cənubi  Xəzərə  miqrasiya 

etdiyi aşağı göstəricili fəsildir

;  


 

İyuldan avqusta kimi

  aydın və buludsuz hava şəraitinə görə orta –

 

aşağı fəsildir  

Sentyabrdan  noyabra  qədər

 

balıqları  cəlb  etmək  üçün  elektriklə  işıqlandırmanın  xüsusilə effektiv olduğu tutqun, buludlu hava şəraitlərində balıq ovunun xüsusilə əlverişli olduğu yüksək 

tələbat mövsümüdür

 

Ümumiyyə

tl

ə,  d

əyişən  hava  şə

raitin

ə

  görə

 

ağır  tonnajlı  balıqçılıq  gəmil

ə

ri,  hə

mçinin,  daha  kiçik 

sahilyanı  balıqçılıq  qayıqları  may

-

sentyabr  ayları  ərzind

ə

  nisbə

t

ən  v

ə

 qışda  (dekabr

-

mart  aylarında) qısa  müddə

t  (bir  neç

ə

  gün) 


ə

rzind


ə

 

boş  dayanır.  Müsahib

ə

 aparılmış  kiçik  miqyaslı  balıq  ovu  ilə

 

                                                      25

Bu diaqramı almaq üçün lisenziya verilmiş balıqçılıq sahəsi balıqçıların və

 

hüquqi şəxsl

ə

rin hər biri üçün balıq növlə

rin


ə

 gör


ə

 

təyin edilmiş kvotanı ə

lav


ə

 

etmiş və 

əsas götürmüşdür

Bundan sonra balıqların növlərin

ə

 və

 

balıq ovu sah

ə

lə

rin


ə

 gör


ə

 ümumi 


m

ə

bləğ  Azərbaycan  Respublikasının  hüquqi  və

 

fiziki  şəxsl

ə

rinə

  müvafiq  bir  ton  ç

ə

kiy


ə

  v


ə

 

balıq  növlərin

ə

  görə

  qiym


ə

tl

ər

ə

 vurulmuşdur

 

26Hesabatın  tə

rtib  edildiyi  zaman  külm

ə

  v


ə

 

çapağın  bir  tonunun  qiyməti  bar

ə

də

  m


əlumat  olmamışdır

.  Buna  gör

ə

,Az


ə

rbaycan 


Elmi-T

ədqiqat Balıq Tə

s

ərrüfatı Institutut

ə

rə

find


ən “digər balıq növləri” üçün tə

yin qiym


ə

t (28,4 AZN/ton) 

əsas götürülmüşdür

 


AYDH 3Ö Seysmik T

ə

dqiqat Ə

traf Mühit

ə

 v

ə Sosial-

İ

qtisadi Sahə

y

ə T

ə

sirin Qiymə

tl

əndirilm

ə

si F

ə

sil 6 Sosial-

İqtisadi Sahə

nin T

ə

sviri  

Dekabr 2015 

Layih

ə

 variantı

 

6-37  

m

əşğul  olan  balıqçılar  yüksək  v

ə

 aşağı  tə

l

əbat  mövsüml

ərinin  yuxarıdakılara  uyğun  olduğunu 

bildirmişdir

;bununla  bel

ə

,

onlar  balıqçılıq  fəaliyy

ə

tlə

rinin  il  boyu  h

ə

yata  keçirildiyi  barə

d

ə  m

ə

lumat vermişdir.Külə

kli  günl

ərin  kiçik miqyaslı  balıqçılıq  fə

aliyy


ə

ti  il


ə

  m


əşğul  olan  balıqçıların  fə

aliyy


ə

tl

ərini 

dayandıracağı yeganə

 günl

ər olacağı barəd

ə

 məlumat verilmişdir

Aşağı təl

ə

bat mövsümü ə

rzind


ə

 sosial-iqtisadi v

ə

ziyy


ə

tl

ərini v

ə

 ailə

l

ərinin g

ə

lirlə

rini t


ə

min etm


ə

k üçün 


balıqçılar tə

r

əfind

ə

n alternativ iqtisadi fə

aliyy


ə

tl

ər, o cüml

ə

dən aşağıdakılar yerinə

 

yetirilmişdir21 

Gəmilərə texniki xidmət və ya onların əsaslı təmiri Balıq ovu alətlərinin təmiri və ya hazırlanması 

Balıq ovu alətlərinin satışı Tikinti sektorunda fəhlə qismində müvəqqəti işə düzəlmə

; 

 Ərzaq və kənd təsərrüfatı məhsulları satılan kiçik miqyaslı özəl mağazalar6.6.7 Balıqçılıq tə

s

ərrüfatı müə

ssis

ə

l

ə

ri 

Bu  növ  t

əşkilatların  idarə

 

olunması  üçün  tənziml

əyici  orqan  olmadığından,  Azə

rbaycanda  olan 

balıqçılıq  müə

ssis

ə

lə

ri  öz


ə

l  idar


ə

çiliy


ə

  meyllidir. 

Balıqçılıq  müə

ssis


ə

l

əri  balıq  təs

ərrüfatı  sektoru  ilə

 

ə

laqə

dar  dövl

ə

t  t


ə

r

əfind

ə

n  qə

bul  edil

ə

n  q


ərarlarda  iştirak  etmir

.  Müxt


əlif  balıqçılıq  müə

ssis


ə

l

əri 

arasında  ə

m

əkdaşlıq  iqtisadi  səviyy

ə

də

  h


ə

yata  keçirilir;bununla  bel

ə

,bu  mü


ə

ssis


ə

l

ər  dövl

ə

tdə

n  h


ə

hansı  subsidiyalar,  d

ə

stə

k  v


ə

  ya  vergi  güz

əştləri  almır

.  Sosial-iqtisadi  t

ə

dqiqat 


ə

rzind


ə

  müsahib

ə

 

aparılmış balıqçıların bəzisi Az

ərbaycanın Ovçular və

 

Balıqçılar Cəmiyy

ə

ti adlanan təşkilatının üzvlə

ri 


olmuşdur6.6.8 Balıq tə

s

ərrüfatında tə

mayüll

ə

2012-ci il

ə

d

ək kommersiya m

ə

qsə

dil


ə

 

ovlanmasına icazə veril

ə

n  yeganə

 

balıq növü olan kilkə tarix

əAz

ə

rbaycanda  kommersiya  mə

qs

ədil

ə

  ovlanan əsas  növ  olmuşdur

.  2001-ci  ild

ə

n  etibarə

n  kilk


ə

 

ehtiyatlarının azalmasına görə ançous kilk

ə

nin kommersiya mə

qs

ədil

ə

 ovlanması son 12

-15 il 


ə

rzind


ə

 

tə

dric


ən  azalmışdır

.  Ançous  kilk

ə

 

ehtiyatlarının  azalmasına  görə  ETSN  t

ə

rə

find


ə

n  kommersiya 

m

ə

qsə

dil


ə

 

balıq  ovlamaq  üçün  verilən  lisenziyalarda  bu  yaxınlarda  (2012-2015-ci  ill

ər  arasında) 

d

əyişiklik  aparılması  nətic

ə

sində

  daha  iri  kilk

ə

  ovlayan  gə

mil


ə

r

ə  veril

ən  lisenziyaların  sayı 

azaldılmışdır.Buna paralel olaraq

,  dig


ər balıq növlə

ri  v


ə

 

kiçik qayıqlar üçün verilən lisenziyaların sayı artmışdır

Azə

rbaycanda  h

əmçinin,  balıq  ehtiyatlarının  mühafizə

sin


ə

  dair  qanunvericilik  il

ə

 

əlaq

ə

dar  qeydə

 

alınmış pozuntuların sayında azalma müşahidə 

edilmişdir

. Bu d

əyişikliyin ehtimal olunan səb

ə

bi ETSN-nin  Su  Hövz

ə

lə

rind


ə

 

Bioloji  Resursların  Artırılması  və  Mühafiz

ə

si  Departamentininson  3-5  il ə

rzind


ə

 

pozuntu  hallarına  qarşı  cinayət  işi  açaraq  fəaliyy

ə

tini  tə

kmill


əşdi

rm

əsi,  n

ə

rə

 

balıqlarının  təbii 

ehtiyatlarının (o cümlə

d

ə

n, bölgə

nin,  n


ə

r

ənin, Şimali Xəz

ə

r  uzunburununun,  kə

l

əmonun) azalması və 

bu qadağan edilmiş növlərin qanunsuz ovlanması hallarının müvafiq qaydada azalması olmuşdur

.  

6.7 

Turizm v

ə

 istirah

ə6.7.1 

Turizmv

ə

 istirah

ə

t biznesi 

Bölm


ə

6.5-d


ə

  t


ə

svir  edildiyi  kimi  3Ö  Seysmik  T

ə

dqiqat  Sahəsinin  sahilyanı  ə

razisi  boyu  istirah

əmə

qs

ədil

ə

  torpaqdan  istifadə

y

ə  Prioritet  Sah

ə

  1-in  daxilində

  yerl


əşə

n  Bibiheyb

ət  yaxınlığında  yeni 

inşa  edilmiş  Bakı  Su  Oyunları  Mə

rk

ə

zi  daxil  olmaqla,  digə

r  obyektl

ə

r  il


ə

  birlikd

ə

  çim


ərlik  klubları, 

otell


ə

r,  kafel

ə

r  v


ə

  restoranlar  daxildir.  Prioritet  Sah

ə

  2-nin  daxilində

 

Abşeron Milli Parkının girişindəbaş


qa istirah

ə

t obyektlə

ri mövcud deyil. 

Sosial-iqtisadi t

ədqiqat zamanı Prioritet Sahə

 1 v

ə

 3-ün daxilində

 yerl


əşə

n b


ə

zi kafel


ərin, restoranların 

v

ə  otell

ə

rin  sahiblə

ri  il


ə

  müsahib

ə

 

aparılmışdır.  Prioritet Sah

ə

  1-in  daxilində

 

müştəril

ə

rin ə

sas


ə

n  neft 


v

ə

  qaz  sə

nayesi 


ə

laq


ə

dar  yerli  sakinl

ə

rd

ən  v

ə

  xarici  müsafirlə

rd

ən  ibar

ət  olması  barə

d

ə

  mə

lumat 


verilmişdir

.  Prioritet  Sah

ə

3-d


əmüştə

ril


ə

rin  turistl

ə

rd

ən,  xarici  müsafirl

ə

rdən,  Bakı  sakinlə

rind


ə

n  v


ə

 

Günəşli,  Hövsan,  Əhmə

dli  v


ə

  Türkan  q

ə

s

əb

ə

lə

rinin  sakinl

ə

rind


ə

n  ibar


ət  olması  barə

d

ə  m

ə

lumat verilmişdirAYDH 3Ö Seysmik T

ə

dqiqat Ə

traf Mühit

ə

 v

ə Sosial-

İ

qtisadi Sahə

y

ə T

ə

sirin Qiymə

tl

əndirilm

ə

si F

ə

sil 6 Sosial-

İqtisadi Sahə

nin T

ə

sviri  

Dekabr 2015 

Layih

ə

 variantı

 

6-38  

Prioritet Sah

ə

 1 

Sosial-iqtisadi  t

ədqiqat  zamanı  ə

ld

ə 

edilmiş  mə

lumata 

ə

sasən,  işlə

  t


əmin  olunan  şə

xsl


ərin  sayı  beş 

n

əf

ə

rdə

n  iyirmi  n

ə

f

ər

ə

  qə

d

ər  d

əyişmə


kl

ə

,  otellə

r  v


ə

  restoranlar  gün 

ə

rzind


ə

  5-d


ə

n  150-y


ə

  q


ə

d

əmüştə


riy

ə

  xidmə

t  göst


ə

rir.  Turizm  mövsümü 

ə

rzind


ə

  (maydan  oktyabra  q

ə

d

ər)  yüks

ə

k  tə

l

əbat 

mövsümün


ə

 

uyğun  olaraq  işçi  qüvvəsi,  bir  qayda  olaraq,  d

əyişmişdir.Də

nizin  sahilind

ə

  yerləşə

otellə

r,  h


ə

tta  dövl

ət  torpağı  olsa  belə

,  istirah

ə

tyerl


ə

rinin  t


ə

rkib  hiss

əsi  kimi  yaxınlıqdakı  çimə

rlik  v


ə

 

sahilyanı ərazil

ə

rdə

n d


ə

 istifad


ə

 

etmişdir.   

 

Prioritet Sahə

Prioritet  Sah

ə

  3-d


ə

  istirah

ə

t  m


ə

rk

əzl

ə

rinin  sahiblə

ri  il


ə

 

aparılmış  müsahibəl

ə

r  nə

tic


ə

sind


ə

 

onların turistl

ə

rə

,  xarici  qonaqlara,  (Gün

əşli,  Hövsan,  Əhmə

dli  v


ə

  Türkan  q

ə

s

əb

ə

lə

rinin)  yerli  sakinl

ə

rin


ə

  v


ə

 

Bakı  şə

h

ərinin  sakinl

ə

rinə

  xidm


ə

t  göst


ə

rdiyini  mü

ə

yy

ənl

əşdirilmişdir.Müşahidə

  olunan  biznes 

əssis

ə

lə

rin


ə

 restoranlar, kafel

ə

r, çayxanalar və

 istirah


ə

t yerl


əri daxil olmuşdur

.   


Müsahib

ə

 aparılmış otellə

rin v


ə

 

restoranların tutumu, 40 yerdən 100  yer

ə

 qə

d

ər d

əyişmə


kl

ə

, 10 otaq v

ə

  30  otaq  və

 

ya çadır (pavilyon) arasında  olmuşdur.Yüksək  t

ə

lə

bat  mövsümü 

ə

rzind


ə

 

işçilərin sayı 13  n

ə

fə

r

ə  q

ə

dər artdığı halda aşağı tə

l

əbat mövsümü 

ə

rzində

  daha  kiçik mü

ə

ssis


ə

l

ərd

ə

  bir  və

  ya  iki 

n

ə

fər tam iş günü işlə

y

ən işçi ola bilər.D

ə

nizin sahilində

  yerl


əşə

n  otell


ə

r gün


əş vannası qə

bul etm


ə

üçün yaxınlıqdakı çimərlik v

ə

 sahilyanı ə

razil


ə

rd

ən d

ə

 istirahə

t m


ə

qs

ədil

ə

 istifadə

 

etmişdir

 

XANA 6:Prioritet Sah

ə

 3-ün q

ə

rbind

ə

 yerl

əşə

n social-iqtisadi t

ədqiqatın tə

rkib hiss

ə

si kimi 

müsahib

ə

 

aparılmış turizm biznesinə

 nümun

ə

 - Hövsanda Tropikanka kafesi 

 

Müsahibə

 

alınan  şəxs  bildirmişdir  ki,  onun  istirahət  m

ə

rkə

zind


ə

 

əsas

ə

n  Günəşli,  Hövsan  və

 

Əhm

ədli  icmalarının  ailə

l

ə

rinə

  v


ə

  yerli  sakinl

ə

rin


ə

 

iaşə  xidm

ə

ti  göstərilir.  İstirahə

t  m


ə

rk

əzind

ə

 h

əmçinin, müştə

ril

ə

r üçün 15-ə

 

yaxın günəşdən qorunma köşkləri inşa edilmiş çimərlikd

ə

n istifadə

 

etmə

k  mümkündür.  Çim

ə

rlikd


ən  balıq  ovunun  daxil  olmadığı  istirahə

t  f


ə

aliyy


ə

tl

əri  üçün  istifad

ə

 edilir. M

ə

lumata görə

 yüks


ə

k t


ə

l

əbat mövsümü iyul ayından avqust ayına qəd

ə

rdir.    

 

 

XANA 5: Zurucda aparılan sosial-iqtisadi t

ədqiqatın tə

rkib hiss

əsi kimi baş çəkilmiş 

restorana nümun

ə

 

Müsahib


ə

 

aparılan  şəxsin  verdiyi  m

ə

lumata  görə

  onun 


restoranı  ə

sas


ə

n  yerli  sakinl

ə

r

ə 

iaşə


 

xidm


ə

ti  göst


ə

rir  v


ə

  h


əmçinin,  ümumi  iaşə

  xidm


ə

tl

ərini  t

əmin  edir.  Onun  bütöv  iş  günü  işlə

y

əə

m

əkdaşı  vardır,  lakin  may  ayından  oktyabr  ayına  qəd

ə

r  olan  yüksə

k  t


ə

l

əbat  müdd

ə

ti ə

rzind


ə

 

yüksə

k t


ə

l

əbata cavab verm

ə

k üçün 10 nə

f

əə

lavə

 

işçi götürür. Aşağı təl

ə

bat mövsümündə

 

aylıq g

ə

liri 1000 və

 

3000 AZN arasında dəyişdiyi halda, o, yüksək t

ə

lə

bat mövsümü 

ə

rzind


ə

 ayda 2000 

v

ə

 5000 AZN arasında gə

lir 


ə

ld

ə edir. 

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə