6 Sosial-iqtisadi sah ə nin tYüklə 3.19 Mb.
Pdf просмотр
səhifə7/10
tarix06.07.2017
ölçüsü3.19 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

 

AYDH 3Ö Seysmik T

ə

dqiqat Ə

traf Mühit

ə

 v

ə Sosial-

İ

qtisadi Sahə

y

ə T

ə

sirin Qiymə

tl

əndirilm

ə

si F

ə

sil 6 Sosial-

İqtisadi Sahə

nin T

ə

sviri  

Dekabr 2015 

Layih

ə

 variantı

 

6-28  

C

ədv

ə

l6.2-də

 t

əqdim edilmişdir 

 AYDH 3Ö Seysmik T

ə

dqiqat Ə

traf Mühit

ə

 v

ə Sosial-

İ

qtisadi Sahə

y

ə T

ə

sirin Qiymə

tl

əndirilm

ə

si F

ə

sil 6 Sosial-

İqtisadi Sahə

nin T

ə

sviri  

Dekabr 2015 

Layih

ə

 variantı

 

6-29  

C

ə

dv

ə

l6.2

Balıq ovunu tə

nziml

ə

y

ə

n orqanlar v

ə

 

onların funksiyaları

 

T

ə

nziml

ə

yici orqan 

Funksiyası

 

Azərbaycan 

Respublikasının Dövlət 

Dəniz 


Administrasiyası

(DDA) 


Gəmi sahibinin, gəminin ekipaj üzvlərinin və gəminin rəsmi qaydada 

qeydiyyatdan 

keçdiyi ölkənin müəyyənləşdirildiyi sənədləri təqdim edir

Fövqəladə Hallar Nazirliyi 

(FHN) 


Gəminin texniki vəziyyətini təftiş edir və ümə qabiliyyəti haqqında sertifikat təqdim 

edir.İri gəmilər üçün texniki sertifikatlar Rusiya Dəniz Gəmiçilik Reyestrinin 

Bakıdakı nümayəndəliyi tərəfindən təqdim edilir

Su Hövzələrində Bioloji Resursların Artırılması və 

Mühafizəsi Departamenti 

(SHBRAMD) - ETSN 

DDA və FHN tərəfindən təqdim edilmiş müvafiq sənədlərə sahib olan gəmilər üçün 

SHBRAMD -ETSN: 

 spesifik gəmilər üçün rəsmi icazə təqdim edir və balıq məhsulları üçün 

ovlama kvotalarını (lisenziyaları) müəyyənləşdirir  

gəmilər tərəfindən ovlanan bioloji resursların həcminin və növlərinin (növlərin) lisenziya şərtlərinə uyğun olmasını yoxlayır

Daxili İşlər Nazirliyinin Dəniz Nəqliyyat Polisi 

(DNP) 


DDA, FHN və SHBRAMD

  

ETSN tərəfindən təqdim edilmiş müvafiq sənədlərə 

sahib olan gəmilər üçün DNP 

gəminin müvafiq sənədlərini yoxlayır gəminin balıqçılıq və ya quru yüklərin daşınması kimi digər məqsədlər 

üçün layihələndirildiyini təsdiq edir  

gəmidə SHBRAMD– 

ETSN tərəfindən təqdim edilmiş rəsmi sənədlərin 

olmsını yoxlayır, təsdiqləyir və gəminin dügün sənədlər olmadan dənizə 

çıxmasının qarşısını alır

Dövlət Sərhəd Xidməti 

(DSX) 


DDA, FHN və 

SHBRAMD 


 

ETSN tərəfindən təqdim edilmiş müvafiq sənədlərə sahib olan gəmilər üçün DSX 

gəminin dənizə səfərinin məqsədini yoxlamaq üçün təftiş aparır  

düzgün sənədlərə sahib olmayınca, gəminin 10 dəniz mili ərazidə balıqçılıq zonası daxilində balıq məhsulları ovlamaq üçün dənizə 

çıxmasının qarşısını alır

 

Balıqçılıq üçün lisenziyanın verilməsi 

ETSNkommersiya  m

ə

qs

ədil

ə

 balıq  ovuna  lisenziyaların  verilmə

si  üçün 

cavabdehdir.Balıq  ovu  üçün 

lisenziyalar  (kapitanın  adı  qeyd  olunmaqla)  qurumlara  və

  f

ə

rdi balıqçılara  tə

qdim  edilir  v

ə

  ekipajda olan balıqçıların sayı, onların adları, balıqçıların balıq ovlamasına icazə

  veril


ə

n sah


ə

 (y


əni, balıqçılıq 

sah


ə

si)  v


ə

  birillik  lisenziya  müdd

ə

ti  üçün  sə

lahiyy


ət  verilmiş balıqçılıq sahə

si  üçün  növl

ə

r  üzr


ə

 

balıq ovu  kvo

tası  müə

yy

ə

nləşdirilir

.  Lisenziyalar  h

əmçinin,  balıqçılıq  gə

mil


ə

ri  v


ə

 

qayıqlar  üçün  təqdim 

olunur.  

Lisenziyaların verildiyi balıqçılıq sahə

l

ərin

ə

, ümumiyyə

tl

ə, qonşu sahilyanı şəh

ə

rciyin və

 ya q


ə

s

əb

ə

nin adı  verilmişdir  və

  ETSN-nin  sahil  x

ə

ttind


ən  başlayar

aq  3  d


ə

niz  mili  m

ə

saf


ə

y

ə  q

ə

də

r  uzanan  bu 

şə

h

ərcikl

ə

rin  və

  ya  q


ə

s

əb

ə

lərin  yaxınlığındakı  sahilyanı  ə

razil


ə

rd

ə 

balıqçılıq  fə

aliyy

ə

tlə

rin


ə

  icaz


ə

 

verdiyi başa düşülür. M

əlum balıqçılıq sahə

l

ə

ri Cə

dv

əl 6.3-d

ə

 sadalanmış və

 

Şəkil 6.1 v

əŞə


kil 6.15-d

ə

 t

ə

svir edilmişdir

. 2015-ci ild

əbalıq ovu üçün lisenziyaların ə

ks

əriyy

ə

ti Hövsan (53) və

 

Şüvəlandan (45) 

sonra Zir

ə

 

üçün verilmişdir (cəmi 125 balıqçı)18

  

                                                      

18

ETSN-nin mə

ktubu, 3 iyul 2015-ci il. BP-nin m

ə

lumat t


əqdim olunmasına dair müraciə

t m


ə

ktubuna cavab. 

İst.

 4/1009-6 

AYDH 3Ö Seysmik T

ə

dqiqat Ə

traf Mühit

ə

 v

ə Sosial-

İ

qtisadi Sahə

y

ə T

ə

sirin Qiymə

tl

əndirilm

ə

si F

ə

sil 6 Sosial-

İqtisadi Sahə

nin T

ə

sviri  

Dekabr 2015 

Layih

ə

 variantı

 

6-30  

C

ə

dv

ə

l6.32015-ci  ild

ə

  kommersiya  m

ə

qs

ə

dil

ə

 

balıq  ovu  üçün  lisenziyaların  verilmə

sin

ə

  dair 

m

əlumatların xülasə

si

18

 

ETSN-nin 2015-ci il m

əlumatları

 

Lisenziya verilmiş 

balıqçılıq sahə

l

ə

ri

1,2

 

Zir


ə

Novxanı19

; Buzovna; Hövsan; 

Şüvə

lan


19

Şıx; 29-cu km; Bay

ı

l; Zığ

Sə

ng

əçal-Qobustan; 

Şıx


lar

19,20


; Bilg

ə

h19

;Türkan; Pir

şağı

19

; Qobustan19,20

və

Kornilov, Pavlov v

ə

Qaragedov bankaları istiqamə

tind


ə

19,20


 

Kommersiya 

m

ə

qs

ə

dil

ə

 

balıq 

ovlamaq üçün 

ə

h

ə

miyy

ə

tli növl

ə

r

 

Şprot


 (y

ə

ni, kilkə Clupeonella delicatula caspia Svetovidov 

Ançous 


şprot 

(y

əni, ançous kilk

ə

) Clupeonella engrauliformis (Borodin) 

X

ə

zər şişqarını

  Alosa caspia caspia (Eichwald) 

Ağbaş siyə

n

ə Alosa brashnikovi (Borodin) 

Qarabel siy

ə

nə Alosa kessleri kessleri (Grimm) 

Külm


ə

  Rutilus rutilus caspicus Berg 

Kütüm 


 Rutilus frisii kutum (Kamensky) 

Şamayı

  Chalkarburnus chalcoides (Guldenstadt) 

Qarasol v

ə

 ya çapaq  Vimba vimba persa (Pallas) 

Ç

ə

ki  Cyprinus carpio Linne 

Qızılı kefal–

 Liza auratus Risso Kvotalar ə

yy

ə

nl

əşdirilmiş 

növl

ə

r (

ümumi adına 

gör

ə

Adi kilk


ə

 

Girdəbaş şişqarın

 

Kütüm Külm

ə

 Ç

ə

ki Çapaq 

Qızılı kefal

 

Qarasol 


Az

ərbaycanın 

balıqçılıq qanununa 

ə

sas

ən ovlanması 

qadağan olan balıq 

növlri(2015-ci il 

lisenziyasına görə 

Bölg


ə

  Huso huso (Linne) 

K

əl

ə

mo  Acipenser nudiventis Lov

Rus n

ə

rə

si 


 Acipencer guldenstadti Brandt 

İran nə

r

əsi 

 Acipenser persicus Borodin Ş

imal


ı 

X

əz

ə

ruzunburunu  Acipenser stellatus Pallas 

Qızılbalıq

  Salmo trutta caspius Kessler 

D

əniz sıfı 

 Sander marinus Cuvier 

Lisenziyasız balıq ovu

 

Lisenziyasız balıq ovu dedikdə

 h

ə

m kvotadan və

 t

ənziml

əyici orqanların icazə

 verdiyi növl

ə

rdən artıq, 

h

əm  d

ə

  hər  hansı  lisenziyasız  balıq  ovlanması,  yə

ni,  g


ə

mil


ə

rin  v


ə

 

ya  balıqçıların  lisenziyaya  malik olmaması nə

z

ərd

ə

 tutulur.  İcazəsiz  avadanlıqlar,  qayıqlar,  gə

mil


ə

r  v


ə

  ya  növl

ər  qadağan  edilir  və

 

əks  t

ə

qdirdə

  orqanlar 

t

ə

rə

find


ə

n  müsadir

ə

  edil


ə

c

əkdir.H

ər  il  balıqların  qorunmasına  dair  qanunvericiliyin  pozulmasına, 

h

əmçinin, balıq  ovu alətl

ə

rinin  və

 

ovlanmış balıqların  müsadirə  edilm

ə

sinə

  dair  sübutlar  mövcuddur. 

M

ə

sə

l

ən,  2015-ci  ilin  ilk  s

əkkiz  ayında  balıqların  mühafizə

sin

ə

  dair  qanunvericilik  ilə

 

əlaq

ə

dar  34 pozuntu  qeyd

ə

 alınmış  və

  17  n


ə

f

ər  m

ə

suliyyə

t

ə  c

əlb  edilmişdir

.  Müsadir

ə

lə

r

ə 

1  balıqçılıq  qayığı, 

qanunsuz  balıq  ovu  avadanlıqları  (7033  hissə

)  v


ə

  müxt


əlif  balıq  növləri  daxil  olmuşdur.Bu  müddə

ərzind

ə

 qoyulmuş cə

rim


ə

l

ərin ümumi m

ə

bləği 

40288 AZN

21

olmuşdur


 

 

                                                      

19

Kommersiya mə

qs

ədil

ə

 balıq ovlanan sahə

 AYDY kontrakt sah

ə

sind


ə

n k


ənardadır

 

20Yerl

əşdiyi sahə

 x

ə

ritənin coğrafi sə

rh

ədl

ə

rində

n k


ənara çıxdığından Şə

kil 6.1 v

ə

 

yaŞəkil 6.15-d

ə

 göstə

rilm


əmişdir

21Az

ə

rbaycan Elmi-Tədqiqat Balıq Tə

s

ərrüfatı Institutunun m

əlumatlarıdır

, 2015. 


AYDH 3Ö Seysmik T

ə

dqiqat Ə

traf Mühit

ə

 v

ə Sosial-

İ

qtisadi Sahə

y

ə T

ə

sirin Qiymə

tl

əndirilm

ə

si F

ə

sil 6 Sosial-

İqtisadi Sahə

nin T

ə

sviri  

Dekabr 2015 

Layih

ə

 variantı

 

6-31  

6.6.2 

3Ö  Seysmik  T

ə

dqiqat  Sahsi  il

ə

 

ə

laq

ə

dar  kommersiya  m

ə

qs

ə

dil

ə

 

balıq 

ovuna ümumi baxış

 

(Balıqçılıq sektorunun daxil olduğu) kə

nd  t

ə

sərrüfatı və

 

meşə  s

ə

nayesi  2014-cü  ildə

  ümumi  ÜDM-in 

5,7%-ni  t

əmsil etmişdir

22Balıqçılıq sənayesinin  regional  iqtisadiyyat  üçün  nisb

ə

tən aşağı ə

h

əmiyy

ədaşıdığını ə

ks  etdir

ə

r

ək,  2013-cü  il 

ə

rzində

 

Abşeronun və 

Bakı şə


h

ə

rinin  iqtisadi  regionlarında kə

nd 


t

ə

sərrüfatına, meşə

 v

ə 

balıq ovu sektoruna cəlb olunmuş kiçik müə

ssis

ə

lərin sayı, müvafiq qaydada, 

bütün sektorlar boyu ümumi mü

ə

ssis


ə

l

ərin 5% v

ə

 1%-dən azını təşki etmişdir

 (C


ə

dv

əl 6-1). 

3Ö  Seysmik  T

ə

dqiqat  Sahə

si  boyu  kommersiya  m

ə

qs

ədil

ə

 balıq

  ovu  bir  neç

ə

 

hüquqi  şəxs  v

ə

  fə

rdi 


şirkə

t  t


ə

r

əfind

ə

n  həyata  keçirilir.  AşağıdakıŞə

kil6.15-d

ə

ETSN-


nin  lisenziya  verdiyi  balıqçılıq  sahə

si

18 

üçün lisenziya verilmiş balıqçıların sayı və

 m

əlum sayda lisenziya almış balıqçıların yaşadığı icmalar göst

ə

rilir.  3Ö  Seysmik  T

ə

dqiqat  Sahə

sinin  daxilind

ə

  kommersiya  mə

qs

ədil

ə

 iki  növ  balıqçılıq  fə

aliyy


ə

tinin 


h

əyata  keçirildiyi  başa  düşülür

(ağır  tonnajlı  gəmil

ə

rdə

n  istifad

ə

  edil


ə

r

ək)  d

ə

nizdə

  kommersiya 

m

ə

qsə

dil


ə

 

balıq ovlanmasıvə(orta ölçülü g

ə

milə

rd

ən istifad

ə

 edilə

r

ək) sahilyanı zonada kiçik miqyaslı balıqçılıq  fə

aliyy


ə

ti.Bu  kommersiya  m

ə

qs

ədil

ə

 balıqçılıq  növlə

ri(o  cüml

ə

d

ən,  balıqçılıq  metodları, avadanlıqlar və

 ovlanan 

ə

sas növl


ə

r) 


aşağıdakı Bölmə

6.6.3v


ə

 Bölm


ə

6.6.4-d


ə

 t

əsvir edilmişdir                                                      

22

Az

ərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komit

ə

si, Kə

nd T


ə

s

ərrüfatı. Bu saytdan 

ə

ldə

 oluna bil

ə

r: 


http://www.stat.gov.az/source/agriculture/indexen.php

İstifadə


 edilib: Avqust 2015-ci il 

AYDH 3Ö Seysmik T

ə

dqiqat Ə

traf Mühit

ə

 v

ə Sosial-

İ

qtisadi Sahə

y

ə T

ə

sirin Qiymə

tl

əndirilm

ə

si F

ə

sil 6 Sosial-

İqtisadi Sahə

nin T

ə

sviri  

Dekabr 2015 

Layih

ə

 variantı

 

6-32  

Şə

kil6.153Ö Seysmik T

ə

dqiqat Sah

ə

sinin daxilind

ə

 v

ə

 

yaxınlığında lisenziyalı balıq ovu sahə

l

ə

ri

18

v

ə

 

lisenziyalı balıqçıların yaşadığı icmalar

 

 

 Şərti işarə

 

3Ö Seysmik Tə

dqiqat Sah

ə

si 


Şə

h

ər rayonları 

Balıqçılıq üçün giriş sahə

si 

Regional rayonlar 2015-ci  il  Sosial-

İqtisadi 

T

ədqiqat  zamanı ə

yyə

nl

əşdirilmiş balıqçılıq sahəl

ə

ri Balıqçılıq avadanlıqlarının saxlandığı anbar

 

Kiçik  miqyaslı  balıq  ovu  ilə  m

əşğul  olan 

balıqçıların balıq ovlamasına icazə

 veril


ə

tə

xmini sah

ə

 

 Lisenziyalı balıq ovu 

sah

ə

l

ə

ri 

Lisenziyası ol

an 

balıqçıların sayı 

Lisenziyalı balıqçıların 


Каталог: content -> dam -> bp-country -> az az -> PDFs -> ESIAs -> SWAP ESIA
ESIAs -> Cqnkl geni L ndirilm si Layih si, Az rbaycan traf mühit V sosial sah y t sirin qiym tl ndirilm si
ESIAs -> 4 Qiymətləndirilmiş variantlar
ESIAs -> Ətraf mühi̇tə və sosi̇al sahəyə təsi̇rlər və təsi̇razaltma tədbi̇rləri̇
ESIAs -> Cqbk genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan Ətraf mühitə və sosial sahəyə təsirin qiymətləndirilməsi
SWAP ESIA -> Əlavə 5a xəzər suitisi haqqında hesabat
ESIAs -> Cqbk geni L ndirilm si layih si, Az rbaycan traf mühit V sosial sah y t sirin qiym tl ndirilm si
ESIAs -> Fəsil 2 Lüğət və abreviaturalar cqbk nin Genişləndirilmə si Layih ə si, Az ə rbaycan Ə traf Mühit ə V ə Sosial Sahə y ə t əsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavə si Yekun variant 2
SWAP ESIA -> 5 Ə traf MühitinT


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə