6 Sosial-iqtisadi sah ə nin tYüklə 3.19 Mb.
Pdf просмотр
səhifə6/10
tarix06.07.2017
ölçüsü3.19 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

 

XANA 2: Prioritet Sah

ə

 3-d

ə

 müsahib

ə

 

aparılmış fermerlə

rin nümun

ə

l

ə

ri 

Prioritet Sah

ə

3Q

ərb: Hövsanda yaşayan fermer

 

Müsahib


ə

 

aparılan  fermer  ailəsin

ə

  mə

xsus  olan  torpaq  sah

ə

sind


ə

  k


ə

nd  t


ə

s

ərrüfatı  fəaliyy

ə

ti  ilə

 

məşğul olur. O, məhsul yetişdirir, ev quşları, kiçik m

alqara (o cüml

ə

d

ən, keçi v

ə

 qoyun) saxlayır, 

atlar üçün örüş yeri və

 meyv

ə

 ağaclarından ibarət bağı vardır. O, fevral və

 

avqust ayları arasında yalnız  soğan  yetişdirdiyi  müddə

t  istisna  olmaqla,  il  boyu  fermer  t

ə

s

ərrüfatı  ilə  m

əşğul  olur. 

Fermerin t

ə

xminə

n, 100 kiçik buynuzlu mal-

qarası, 10 (ev) quşu, 60 göyə

rçini v


ə

 

4 atı var. 

Onun verdiyi m

ə

lumata görə

 bir hiss

əsi Hövsanda satılmaqla, istehsal etdiyi mə

hsul 


ə

sas


ə

n ail


ə

si 


t

ə

rə

find


ə

n istifad

ə

 olunur. Yerli bazarda mə

hsulun qiym

ə

tin


ə

 dair nümun

ə

l

ər üçün (orta ç

ə

kisi 13  

14kq  olan)  qoyunun  kiloqramının  qiymətinin  7  AZN  v

ə

 soğanın  kiloqramının  qiymə

tinin  5  AZN 

olması barə

d

ə m

əlumat verilmişdir.

 

Prioritet Sah

ə3Şə

rq: Zir

ə

d

ə

 (Zir

ə

 

bağlarında) yaşayan fermer 

 

Müsahib


ə

 

aparılan  fermer  izah  etmişdir  ki,  ərazid

ə

  yay  evlə

ri  tikm


ə

k  üçün  1985-ci  ild

ə

  S


ə

hiyy


ə

 

Nazirliyinin ə

m

əkdaşları  üçün  torpaq  sahəl

əri  ayrılmışdır.  Onun  torpaq  sahə

si  ail

ə

yə

  m


ə

xsusdur 


v

ə

 həyat yoldaşının adınadır. O, il boyu mə

hsulundan 

ə

sas


ə

n özü üçün istifad

ə

 etdiyi üzümlüklə

r

ə 

qulluq edir. Üzüml

ə

r üçün yüksə

k t


ə

l

əbat mövsümü iyul ayından sentyabr ayınadəkdir.   

M

əlumat verildiyin

ə

 görə

 

yerli bazarda üzümün bir kiloqramının orta qiyməti 1,5 AZN-dir.  

 


AYDH 3Ö Seysmik T

ə

dqiqat Ə

traf Mühit

ə

 v

ə Sosial-

İ

qtisadi Sahə

y

ə T

ə

sirin Qiymə

tl

əndirilm

ə

si F

ə

sil 6 Sosial-

İqtisadi Sahə

nin T

ə

sviri  

Dekabr 2015 

Layih

ə

 variantı

 

6-21  

Şə

kil6.11Prioritet  Sah

ə

  3-d

ə

 

müşahidə

  olunan  kommersiya  v

ə

  s

ə

naye  m

ə

qs

ə

dil

ə

  istifad

ə

 

olunan torpaq sah

ə

l

ə

rinin nümun

ə

l

ə

ri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İstirahə

t sah

ə

l

ə

ri 

Prioritet  Sah

ə

  3-ün  daxilində

  istirah

ə

t  m


ə

qs

ədil

ə

  istifadə

  olunan  torpaq  sah

ə

l

əri sahilyanı  ərazi  boyu 

yerl


əşmiş  çoxsaylı  kafelə

r,  restoranlar  v

ə

  qumlu  çimə

rlikl


ə

r  v


ə

  istirah

ə

t  yerl


ə

ri  il


ə

  xarakteriz

ə

 

olunur.İstirahə

t  f


ə

aliyy


ə

tl

ərinin 

ə

ksə

riyy


ə

ti  Türkan  q

ə

s

əb

əsinin  yaxınlığında  sahilyanı  zona  boyu 

t

ə

mə

rküzl


əşmişdir

. Emin çim

ərliyinin qarşısında iki beynə

lxalq otel, Cahargah oteli v

ə

 

beşulduz Eyvaz oteli yerl

əşmişdir


Prioritet  Sah

ə

  3-ün  daxilində

 

sahilyanı  zona  boyu  keçmiş  yaxta  klubdan  ibarət  olan  v

ə

 hazırda 

istirah


ə

t  m


ə

qs

ədil

ə

 balıq  ovu  üçün  istifadə

 

olunması  barəd

ə

  məlumat  verilmiş  bir  sıra  metal 

konstruksiyalar mü

ə

yy

ənl

əşdirilmişdir 

 

 XANA 3:Prioritet Sah

ə

 3-ün q

ə

rbind

ə

 yerl

əşə

n, Sosial-

İqtisadi Tədqiqatın tə

rkib hiss

ə

si kimi 

müsahib

ə

 

aparılmış 

turizm biznesin

ə

 nümun

ə

 - Türkanda Eldar istirah

ə

t m

ə

rk

ə

zi 

Müsahib


ə

 

aparılan şəxs ona m

ə

xsus olan istirahə

t m


ə

rk

əzind

ə

 Türkan sakinlə

rin


ə

 

iaşə xidm

ə

tlə

ri 


göst

ə

rildiyini, çimə

rlik v


ə

 

əyl

ə

ncə

-istirah


ə

t kompleksinin t

əchiz edildiyini bildirmişdir

. Onun il boyu 

bütöv iş günü istirahə

t m


ə

rk

əzind

ə

 çalışan 7 işçisi vardır və

 bir qayda olaraq, t

ə

l

əbatın ən yüks

əs

ə

viyyə

d

ə 

olduğu yay ayları ə

rzind

ə

 (maydan sentyabra qə

d

ər) 

ə

lavə

 

işçilər götürmür. 

İsti


rah

əm

ə

rkə

zind


ə

 100 n


ə

f

ərin yerl

əşmə


si mümkündür. T

ə

ləbatın yüksək olduğu mövsümdə

 ayda 1300 

v

ə

 1500 AZN qazandığı halda verdiyi mə

lumata gör

ə

 

aşağı təl

ə

bat mövsümündə

 

aylıq gəlir 100 - 

300 AZN 


arasında dəyişir

. O, h


ər hansı turist assossiasiyasının və

 ya qrupunun üzvü deyil.

 

22

25

6

 2AYDH 3Ö Seysmik T

ə

dqiqat Ə

traf Mühit

ə

 v

ə Sosial-

İ

qtisadi Sahə

y

ə T

ə

sirin Qiymə

tl

əndirilm

ə

si F

ə

sil 6 Sosial-

İqtisadi Sahə

nin T

ə

sviri  

Dekabr 2015 

Layih

ə

 variantı

 

6-22  

Şə

kil6.12-də

Prioritet  Sah

ə

  3-d


ə

 

müşahidə  olunan  istirah

ə

t  sahə

l

ərinin  istifad

ə

sinə

  dair  nümun

ə

l

ət

əqdim edilmişdir  (

Şə

kil  6.12-də

  t


ə

qdim  edil

ənşə

kill


ə

rin  nömr

ə

l

əri  yuxarıdakı Şəkil  6.8-d

ə

ki  yerləşmə

 

sahə

l

ərin

ə

 uyğundur

). 


 

 

AYDH 3Ö Seysmik T

ə

dqiqat Ə

traf Mühit

ə

 v

ə Sosial-

İ

qtisadi Sahə

y

ə T

ə

sirin Qiymə

tl

əndirilm

ə

si F

ə

sil 6 Sosial-

İqtisadi Sahə

nin T

ə

sviri  

Dekabr 2015 

Layih

ə

 variantı

 

6-23  

Şə

kil6.12Prioritet Sah

ə

 3-d

ə

 

müşahidə

 edil

ə

n istirah

ə

t sah

ə

l

ə

rin

ə

 nümun

ə

l

ə

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

6.5.2.3 

Prioritet Sah

ə

Prioritet  Sah

ə

2X

əz

ə

r  rayonunda  yerləşir  və

  seyr


ə

k  bitki  örtüyü  olan  sah

ə

l

ər  v

ə

  istifadə

 

olunmamış torpaq sah

ə

lə

ri üstünlük t

əşkil edir

Şahdili burnunda yerləşə

Abşeron Milli Parkının girişi bu sahəd

ə

 yerl

əşmişdir.Park canlı tə

bi

ə

tin, ə

l

əlxüsus, quşların müşahidəsi üçün istirah

ət guşə


sidir.Prioritet Sah

ə

 2-d

ə

 yaşayış sahə

l

əri mövcud deyil v

ə

  ya kə

nd t


ə

s

ərrüfatı fəaliyy

ə

tlərinin müşahidə

 

olunmasına dair ə

lam


ə

tl

ər yoxdur.  

 

 

223AYDH 3Ö Seysmik T

ə

dqiqat Ə

traf Mühit

ə

 v

ə Sosial-

İ

qtisadi Sahə

y

ə T

ə

sirin Qiymə

tl

əndirilm

ə

si F

ə

sil 6 Sosial-

İqtisadi Sahə

nin T

ə

sviri  

Dekabr 2015 

Layih

ə

 variantı

 

6-24  

Şə

kil6.13Prioritet Sah

ə

 2-nin daxilind

ə

 torpaqdan istifad

ə

 v

ə

 

ə

sas elementl

ə

r3

,16,17

 

 

 Şərti işarə

 

3Ö Seysmik Tə

dqiqat Sah

ə

si 


Şə

h

ər rayonları 

Sosial-


İqtisadi Tədqiqat üçün fotoşə

kill


ə

rin ç


ə

kildiyi sah

ə

 

AYDH Təchizat Bazası və

 Köm


ə

kçi Bazalar 

İstirahə

t v


ə

 turizm m

ə

rk

əzi 

Kommersiya/s

ə

naye sah


ə

si 


Sıx bitki örtüyü olan sahə

 

Seyrə

k bitki örtüyü olan sah

ə

 

Əsas

ən yaşayış binaları olan sahə

 

Su obyekti Bitki örtüyü olmayan sah

ə

 Prioritet Sah

ə

 1 Prioritet Sah

ə

 2 Prioritet Sah

ə

 3 Prioritet Sah

ə

 4 Prioritet Sah

ə

 5 Restoran 

İcmalar


 

Regional rayonlar 

İstirahə

t üçün çim

ə

rlikl


əAYDH 3Ö Seysmik T

ə

dqiqat Ə

traf Mühit

ə

 v

ə Sosial-

İ

qtisadi Sahə

y

ə T

ə

sirin Qiymə

tl

əndirilm

ə

si F

ə

sil 6 Sosial-

İqtisadi Sahə

nin T

ə

sviri  

Dekabr 2015 

Layih

ə

 variantı

 

6-25  

 

 AYDH 3Ö Seysmik T

ə

dqiqat Ə

traf Mühit

ə

 v

ə Sosial-

İ

qtisadi Sahə

y

ə T

ə

sirin Qiymə

tl

əndirilm

ə

si F

ə

sil 6 Sosial-

İqtisadi Sahə

nin T

ə

sviri  

Dekabr 2015 

Layih

ə

 variantı

 

6-26  

Şə

kil6.124-də

Prioritet  Sah

ə

  2-d


ə

 

müşahidə  olunan  seyr

ə

k  bitki  örtüyü  olan  sahə

l

ərin  v

ə

  istifadə

 

olunmayan  torpaq  sahə

l

ərinin  nümun

ə

lə

ri  t


ə

qdim  olunur  (

Şə

kil  6.14-də

  t


ə

qdim  edil

ənşə

kill


ə

rin 


nömr

ə

lə

ri yu


xarıdakı Şə

kil 6.13-d

ə

ki yerl


əşmə

 sah


ə

l

ərin

ə

 uyğundur

).  


Şə

kil6.14Prioritet  Sah

ə

  2-d

ə

 

müşahidə

 

olunmuş seyrə

k  bitki örtüyünün  v

ə

  istifad

ə

  olunmayan 

torpaq sah

ə

l

ə

rinin nümun

ə

l

ə

ri 

 

  

 

33AYDH 3Ö Seysmik T

ə

dqiqat Ə

traf Mühit

ə

 v

ə Sosial-

İ

qtisadi Sahə

y

ə T

ə

sirin Qiymə

tl

əndirilm

ə

si F

ə

sil 6 Sosial-

İqtisadi Sahə

nin T

ə

sviri  

Dekabr 2015 

Layih

ə

 variantı

 

6-27  

6.6 

Kommersiya m

ə

qs

ə

dil

ə

 

balıq ovu

 

6.6.1 

Balıq tə

s

ərrüfatına dair normalar

 

Az

ərbaycan Respublikasında balıqçılıq fə

aliyy

ə

tini t

ə

nziml

ə

y

ə

n qanunvericilik 

Balıqçılıq 

aliyy


ə

ti 


qanunvericiliyin 

v

ə 

müvafiq 


qaydaların 

 normaların 

vasitə


sil

ə

 t

ə

nzimlənir.Sahilyanı ə

razil


ə

rd

ə 

balıqçılıq “Az

ərbaycan Respublikasının Nazirlə

r Kabinetinin (23 aprel 

2008-

ci  il  tarixli)  07  saylı  qərarına  müvafiq  olaraq  təsdiq  edilmiş  kiçik  tonnajlı  gə

mil

ə

rin  dövl

əqeydiyyatına  dair  qaydalar

 

əsasında  tənziml

ə

nir. 

Az

ərbaycan  Respublikasının  dövlət  bayrağının 

altında üzən kiçik tonnajlı gə

mil

ə

rin t

əsnifatı

nda,Fövq

ə

lad

ə

 Hallar Nazirliyinin 16 iyun 2007-ci il tarixli, 

073  saylı  ə

mrind

ə

  v

ə

 

Ə

dliyy

ə

  Nazirliyinin  26  iyun,  2007-

ci  il  tarixli,  3350  saylı  sertifikatında 

kiçik 


tonnajlı  gə

mil


ərin  balıq  ovlaya 

bil


ə

c

əyi  regionun  sahilyanı  ərazid

ə

n  2-3  mil  mə

saf


ə

  il


ə

 

məhdudlaşdırılması nə

z

ərd

ə

 tutulmuşdurAz

ərbaycan  Respublikasının  Nazirlə

r  Kabinetinin  24  sentyabr  1999-

cu  il  tarixli,  152  saylı  qərarı  ilə

 

t

əsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasında balıq ehtiyatlarının mühafizə

si  v

ə

 

balıqçılıq qaydaları”na 

müvafiq  olaraq, 

ilin  aşağıdakı vaxtlarında aşağıdla qeyd olunan  balıq ovu 

al

ətl

ə

rində

n  istifad

ə

  oluna 


bil

ə

r:  

Qurma torlar  

1 yanvardan 1 aprelə və 1 sentyabrdan və 31 dekabra qədər Nevodlar 

 1 fevraldan 1 maya qədər 

Kefal üçün torlar 

 

1 yanvardan 1 maya və 1 sentyabrdan 31 dekabra qədər Dayanan nevodlar 

 1 yanvardan 1 maya və 1 sentyabrdan 31 dekara qədər 

 Karavar və tələ növ torlar

  

1 yanvardan 1 maya və 1 sentyabrdan 31 dekara qədər

 

Azərbaycan  Respublikasının  Nazirlər  Kabinetinin  24  sentyabr  1999-

cu  il  tarixli,  152  saylı  qərarı  ilə 

təsdiq  edilmiş  Azərbaycan  Respublikasında  balıq  ehtiyatlarının  mühafizəsi  və  balıqçılıq  qaydaları”n 

17-


ci maddəsinə müvafiq olaraq

Xəzər dənizində aşağıdakı balıq ovu alətlərindən istifadə edilir:   

  

Qurma torlar(uzunluğu

 18-25m, eni 3m, 

gözlərinin ölçüsü 

40-55mm); 

 Kilkə üçün torlar (uzunluğu

 18-25m, eni 3m, 

gözlərinin ölçüsü 

28-44mm); 

 

Kefal üçün torlar(uzunluğu

 351.5m, eni 300mm, 

gözlərinin ölçüsü 

50-55mm); 

 

Nevodlar(sahildən uzunluğu

 1000m-


dən artıq

, eni 5m, 

gözlərinin ölçüsü 

28mm); 


 

Karavar  və  tələ  növ  digər  balıq  ovu  alətləri(

sahildən  uzunluğu

  20m-

dən  artıq,  eni  1,5m, 

gözlərinin ölçüsü 

28mm);  

Konusşəkilli torlar(uzunluğu 5.5m, diametir 1,5-2m, 

gözlərinin ölçüsü 

6.5mm). 

 

Balıq ovunu tənziml

ə

yə

n orqanlara v

ə

 

onların funksiyalarına dair məlumatların xülasəsi  


Каталог: content -> dam -> bp-country -> az az -> PDFs -> ESIAs -> SWAP ESIA
ESIAs -> Cqnkl geni L ndirilm si Layih si, Az rbaycan traf mühit V sosial sah y t sirin qiym tl ndirilm si
ESIAs -> 4 Qiymətləndirilmiş variantlar
ESIAs -> Ətraf mühi̇tə və sosi̇al sahəyə təsi̇rlər və təsi̇razaltma tədbi̇rləri̇
ESIAs -> Cqbk genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan Ətraf mühitə və sosial sahəyə təsirin qiymətləndirilməsi
SWAP ESIA -> Əlavə 5a xəzər suitisi haqqında hesabat
ESIAs -> Cqbk geni L ndirilm si layih si, Az rbaycan traf mühit V sosial sah y t sirin qiym tl ndirilm si
ESIAs -> Fəsil 2 Lüğət və abreviaturalar cqbk nin Genişləndirilmə si Layih ə si, Az ə rbaycan Ə traf Mühit ə V ə Sosial Sahə y ə t əsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavə si Yekun variant 2
SWAP ESIA -> 5 Ə traf MühitinT


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə