6 Sosial-iqtisadi sah ə nin tYüklə 3.19 Mb.
Pdf просмотр
səhifə5/10
tarix06.07.2017
ölçüsü3.19 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

   

 

 

 

 

AYDH 3Ö Seysmik T

ə

dqiqat Ə

traf Mühit

ə

 v

ə Sosial-

İ

qtisadi Sahə

y

ə T

ə

sirin Qiymə

tl

əndirilm

ə

si F

ə

sil 6 Sosial-

İqtisadi Sahə

nin T

ə

sviri  

Dekabr 2015 

Layih

ə

 variantı

 

6-14  

Şə

kil6.5Prioritet Sah

ə

 1-d

ə

 

müşahidə

 olunan s

ənaye torpaqlarının nümunə

l

ə

ri 

 

İstirahə

tsah

ə

l

ə

ri 

Prioritet  Sah

ə

  1-d


ə

 

sahilyanı  ərazi  boyu  istirah

ə

t  mə

qs

ədil

ə

  istifadə

  olunan  torpaq  sah

ə

l

ərin

əxüsusil

ə, Şıx ə


razisinin daxilind

ə

 və

 

ya onun yaxınlığında bir sıra restoranlar, otellər,  istirah

ə

t yerlə

ri 


v

ə

 ə

laq


ə

dar qumlu çim

ə

rlikl


ər daxildir.Sahilyanı zona boyu uzanan nə

z

ər

ə

çarpan tikililə

r

ə MAMBO v

ə

 Dostluq  çim

ərlik  klubları,  Şıx  akvaparkı, 

Crescent  Beach 

mehmanxanası,  Ramada  bakı  oteli  və

 

Aysberq  istirahə

mehmanxanası daxildir.Digər istirah

ə

t sahə

l

ərin

ə

 (Şıx yaxınlığında) BMX sikloparkı 

v

ə Bibiheyb

ə

t neft yatağının şimal qurtaracağında yerləşən, yeni inşa edilmiş Bakı su idmanı mə

rk

əzi 

v

ə 

ə

laqə

dar  park  daxildir(F

ə

sil  5,Bölmə

  5.4.1-


ə

  istinad  edin). 

Restoranların  və

 

sahilyanı istirah

əyerl

ərinin yay ayları ə

rzind

ə

 (may ayından oktyabra qə

d

ər) daha f

əal olmasına baxmayaraq, kafelə

rin, 

restoranların və otell

ə

rin il boyu fəal olması barə

d

ə m

əlumat verilmişdir

Şə

kil6.6-daPrioritet  Sah  1-in  daxilində

 

sahilyanı  ərazi  boyu  müşahidə 

edilmiş  torpaq  sahə

l

ə

rində

istirahə

t m


ə

qs

ədil

ə

 istifadə

y

ə dair nümun

ə

lər verilmişdir 

(

Şəkil 6.6-da t

ə

qdim edilənşə

kill


ə

rin nömr


ə

l

əri 

yuxarıdakı Şə

kil 6.2-d

ə

ki yerləşmə

 sah


ə

l

ərin

ə

 uyğundur

). 


11AYDH 3Ö Seysmik T

ə

dqiqat Ə

traf Mühit

ə

 v

ə Sosial-

İ

qtisadi Sahə

y

ə T

ə

sirin Qiymə

tl

əndirilm

ə

si F

ə

sil 6 Sosial-

İqtisadi Sahə

nin T

ə

sviri  

Dekabr 2015 

Layih

ə

 variantı

 

6-15  

Şə

kil6.6Prioritet Sah

ə

 1-d

ə

 

müşahidə

 olunan istirah

ə

t obyektl

ə

rinin nümun

ə

l

ə

ri 

 

6.5.2.2 Prioritet Sah

ə

Bakıdan şə

rqd

ə

 olan Prioritet Sahə

 3 


ə

sas


ə

n X


ə

z

ər rayonunda yerl

əşir və


 

buraya Yeni Türkan icması 

v

ə

 Hövsanın, Türkanın və

 Zir


ə

nin hiss


ə

l

əri daxildir.Torpaqdan bir neç

ə

 kommersiya/sə

naye obyektl

ə

ri 


il

ə

 birlikdə

 

yaşayış və istiraht m

ə

qsə

dil


ə

 istifad


ə

 daxildir.Prioritet Sah

ə

3-d


əgeniş açıq torpaq sahə

l

əri, 

o  cüml


ə

d

ən,  sahilyanı  zona  boyu  bataqlıq  bitki  və 

yarımsəhra  landşaft  vardır

.Prioritet  Sah

ə

  3-ün sahilyanı və

 daxili sah

ə

si boyu iri qoyun sürüləri olan çobanlar müşahidə

 

edilmişdir.   

Prioritet Sah

ə

 3-ün q


ə

rb  v


ə

 

şərq  quru sah

ə

lə

rinin daxilind

ə

 torpaqdan istifadə

 xüsusiyy

ə

tl

əri müvafiq 

qaydada 


Şə

kil6.7v


əŞə

kil6.8-d


ə

 t

əqdim edilmişdir11

11AYDH 3Ö Seysmik T

ə

dqiqat Ə

traf Mühit

ə

 v

ə Sosial-

İ

qtisadi Sahə

y

ə T

ə

sirin Qiymə

tl

əndirilm

ə

si F

ə

sil 6 Sosial-

İqtisadi Sahə

nin T

ə

sviri  

Dekabr 2015 

Layih

ə

 variantı

 

6-16  

Şə

kil6.7Prioritet Sah

ə

3-ün daxilind

ə

torpaqdan istifad

ə

 v

ə

 

ə

sas elementl

ə

Q

ə

rb3

,16,17

 

Şərti işarə

 

3Ö Seysmik Tə

dqiqat Sah

ə

si 


Şə

h

ər rayonları 

Sosial-


İqtisadi Tədqiqat üçün fotoşə

kill


ə

rin ç


ə

kildiyi sah

ə

 

AYDH Təchizat Bazası və

 Köm


ə

kçi Bazalar 

Liman 

Yanalma körpüsü/tə

rsan


ə

 

Mə

d

əni sah

ə

/heykə

l v


ə

 ya abid


ə

 

Dini yer Otel 

Restoran 

Stadion 

İstirahə


t üçün çim

ə

rlik İstirahə

t v


ə

 turizm m

ə

rk

əzi 

Kommersiya/s

ə

naye sah


ə

si 


Sıx bitki örtüyü olan sahə

 

Seyrə

k bitki örtüyü olan sah

ə

 

Əsas

ən yaşayış binaları olan sahə

 

Su obyekti Bitki örtüyü olmayan sah

ə

 Prioritet Sah

ə

 1 Prioritet Sah

ə

 2 Prioritet Sah

ə

 3 Prioritet Sah

ə

 4 Prioritet Sah

ə

 5 İstirahə

t m


ə

rk

əzi 

AYDH 3Ö Seysmik T

ə

dqiqat Ə

traf Mühit

ə

 v

ə Sosial-

İ

qtisadi Sahə

y

ə T

ə

sirin Qiymə

tl

əndirilm

ə

si F

ə

sil 6 Sosial-

İqtisadi Sahə

nin T

ə

sviri  

Dekabr 2015 

Layih

ə

 variantı

 

6-17  

Şə

kil6.8Prioritet Sah

ə

 3-ün daxilind

ə

torpaqdan istifad

ə

 v

ə

 

ə

sas elementl

ə

r

–Şə

rq3

,16,17

 

 

 Şərti işarə

 

3Ö Seysmik Tə

dqiqat Sah

ə

si 


Şə

h

ər rayonları 

Sosial-


İqtis

adi 


T

ədqiqat  üçün  fotoşə

kill

ə

rin ç

ə

kildiyi sahə

 

AYDH Təchizat Bazası və

 Köm


ə

kçi Bazalar 

Yanalma körpüsü/t

ə

rsanə

 

Mə

d

əni sah

ə

/heykə

l v


ə

 ya abid


ə

 

İstirahət üçün çim

ə

rlik İstirahə

t v


ə

 turizm m

ə

rk

əzi 

Kommersiya/s

ə

naye sah


ə

si 


Sıx bitki 

örtüyü olan sah

ə

 

Seyrə

k bitki örtüyü olan sah

ə

 

Əsas

ən yaşayış binaları olan sahə

 

Su obyekti Bitki örtüyü olmayan sah

ə

 Prioritet Sah

ə

 1 Prioritet Sah

ə

 2 Prioritet Sah

ə

 3 Prioritet Sah

ə

 4 Prioritet Sah

ə

 5 İstirahə

t m


ə

rk

əzi 

Restoran 

Otel 

Dini yer  

İcmalar


 

 


AYDH 3Ö Seysmik T

ə

dqiqat Ə

traf Mühit

ə

 v

ə Sosial-

İ

qtisadi Sahə

y

ə T

ə

sirin Qiymə

tl

əndirilm

ə

si F

ə

sil 6 Sosial-

İqtisadi Sahə

nin T

ə

sviri  

Dekabr 2015 

Layih

ə

 variantı

 

6-18  

Yaşayış sahə

l

ə

ri 

Prioritet Sah

ə

 3-ün daxilində

 

yaşayış sahəl

ə

rinə

, bir qayda olaraq, k

ə

rpicd


ən inşa edilə

n evl


ə

rin kiçik 

qruplarından təşkil olunmuş qə

s

əb

ə

lə

r daxildir.  

T

ədqiqat zamanı bir sıra məskunlaşma sahəl

ərinin boş olduğu və

 

qış ayları ərzind

ə

 istifad edilə

n ikinci 

d

ə

rə

c

əli evl

ə

rdə

n ibar


ət olduğu qeyd edilmişdir

. Türkan c

ə

miyy


ə

tinin S


ə

niyy


ə

 Nazirliyinin ikinci ev kimi 

s

ə

hiyyə

 

sektorunda  çalışan  dövlət  işçiləri  üçün  torpaq  sah

ə

lə

rini  a


yırdığı  1985

-ci  ild


ə

n  sonra 

ə

h

əmiyy

ə

tli  də

r

əc

ə

də

 

böyümüş,  daha  sonrakı  dövrlər

ə

  aid  məskunlaşma  sahəsi  olduğu 

m

əlumdur.H

əmçinin,  Türkanda  böyük  sayda  yaşlı  və

 

pensiyaya  çıxmış  insanların  yaşadığı  barəd

ə

 m

əlumat verilmişdir

Şə

kil6.9-daPrioritet Sahə

 3-ün daxilind

ə

 

mövcud olan tipik yaşayış tikililəri t

ə

qdim edilir (Şə

kil 6.9-da 

t

ə

qdim edilənşə

kill


ə

rin nömr


ə

l

əri yuxarıdakı Şəkil 6.8-d

ə

ki yerləşmə

 sah


ə

l

ərin

ə

 uyğundur

). 


Şə

kil6.9Prioritet Sah

ə

 3-d

ə

 

müşahidə

 

edilmiş yaşayış tikililə

rinin nümun

ə

l

ə

ri 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Kə

nd t

ə

s

ərrüfatı

 

Prioritet  Sah

ə

  3-ün  qə

rbind


ə

  yerl


əşən  sıx  və

  seyr


ə

k  bitki  örtüyün

ə

  malik  olan  sahə

l

ər  ümumiyy

ə

tlə

 

kə

nd  t


ə

s

ərrüfatı  fəaliyy

ə

tlə

ri  üçün  istifad

ə

  edil


ə

c

əyi  müşahidə 

olunmuş  açıq  torpaq  sahə

sin

ə

 uyğundur

.Prioritet  Sah

ə

  3-d


ə

 

müşahidə  olunan  k

ə

nd  tə

s

ərrüfatı  fəaliyy

ə

tlə

rin


ə

  m


ə

hsul 


ə

kini  v


ə

 

maldarlıq, üzümçülük, meyvə 

bağları və

 istixanalarda m

əhsul yetişdirilmə

si daxildir.  

Ə

kilə

əsas  m

əhsulların  tə

r

ə

və

zl

ərd

ə

n  (o  cümlə

d

ən,  soğan,  xiyar  və  kartofdan)  v

ə

  nar  və

  heyva 


bağlarda  yetişdirildiyi  halda,  meyvə

l

ərd

ə

n  (ocümlə

d

ən,  pomidordan)  ibar

ət  olduğu  başa  düşülür

Pomidor istehsalının yüks

ə

k sə

viyy


ə

d

ə 

olduğu mövsüm mart ayından may ayına və

 

oktyabr ayından dekabr  ayına

aşağı  səviyy

ə

də

 

olduğu  mövsüm  isə 

yanvar  ayından  fevral  ayına  və

 

iyun  ayından sentyabr ayına qə

d

ərdir.Müsahib

ə

 aparılmış şə

xsl


ə

r m


ə

hsulun ad

ə

t

ən ail

ə

nin istifadə

sind


ə

n daha çox 

bazarda satış üçün nə

z

ərd

ə

 tutulduğu barə

d

ə m

əlumat vermişlə

r. 

11

11AYDH 3Ö Seysmik T

ə

dqiqat Ə

traf Mühit

ə

 v

ə Sosial-

İ

qtisadi Sahə

y

ə T

ə

sirin Qiymə

tl

əndirilm

ə

si F

ə

sil 6 Sosial-

İqtisadi Sahə

nin T

ə

sviri  

Dekabr 2015 

Layih

ə

 variantı

 

6-19  

Mal-


qaranın saxlanmasına keçi, qoyun və

 

ev quşları kimi kiçik heyvanlar daxildir.Müşahidə 

aparılmış 

fermalarda 

ə

kilə

n  m


ə

hsul  v


ə

 

saxlanılan  heyvanların  həm  ail

ə

  tə

s

ərrüfatı,  həm  bazard

a  satış  üçün 

n

ə

zə

rd

ə 

tutulduğu  barə

d

ə

  məlumat  verilmişdir.Üzümlüklə

rin  v


ə

  meyv


ə

 

bağlarının  məhsullarından ə

sas


ə

n  ail


ə

nin  istifad

ə

si  üçün  istifadə

 

edilmişdir.

Şə

kil6.10-daPrioritet  Sahə

  3-d


ə

 

müşahidə 

olunmuş 


k

ə

nd tə

s

ərrüfatı fəaliyy

ə

tlə

ri, o cüml

ə

d

ən, tipik fermalar, şüşə istixanalar v

ə

 suvarma kanalı tə

svir edilir 

(

Şə

kil  6.10-da  tə

qdim  edil

ənşə

kill


ə

rin  nömr

ə

l

əri  yuxarıdakı  Şəkil  6.8-d

ə

ki  yerləşmə

  sah


ə

l

ərin

ə

 uyğundur

). 


Şə

kil6.10Prioritet Sah

ə

 3-d

ə

 

müşahidə

 

edilmiş kə

nd t

ə

s

ərrüfatı torpaqlarının nümunə

l

ə

ri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

22AYDH 3Ö Seysmik T

ə

dqiqat Ə

traf Mühit

ə

 v

ə Sosial-

İ

qtisadi Sahə

y

ə T

ə

sirin Qiymə

tl

əndirilm

ə

si F

ə

sil 6 Sosial-

İqtisadi Sahə

nin T

ə

sviri  

Dekabr 2015 

Layih

ə

 variantı

 

6-20  

 

Kommersiya/ Sə

naye 

Prioritet  Sah

ə

  3-ün  daxilində

  kommersiya  v

ə

  s


ə

naye  m


ə

qs

ədl

ə

ri  üçün  istifadə

  olunan  torpaq 

sah

ə

lə

rin


ə

  t


ə

rsan


ə

l

ər,  limanlar,  s

ə

naye  və

  kommersiya  obyektl

ə

ri,  h


ə

mçinin,  t

ərk  olunmuş  və

  ya 


istismarda  olan  neft  v

ə

  qaz  infrastrukturu  daxildir.Prioritet  Sahə

  3-ün  daxilind

ə

 

müşahidə  olunan 

kommersiya  v

ə

  s


ə

naye  obyektl

ə

rinin  nümunə

l

ərin

ə

 Bakı  balıqçılıq  limanı,  Türkan  nasos  stansiyası 

(

Şəkil6.11, 

fotoşə


kilin nömr

ə

si 26-dır

)v

ə qu

şçuluq ferması 

(Prioritet Sah

ə

 3-dən şimal

-q

ərbd

ə

 yerləşə

iri  kommersiya  sahə

sin


ə

 

uyğundur)(

Şə

kil6.11, fotoşə

kilin  nömr

ə

si25-dir)  daxildir.Türkandan  şimalda 

müşahidə


  oluna  bil

ə

n  bitki  örtüyü  olmayan  qrunt  sahə

si  karxana  kimi  istifad

ə

  edil


ə

n  sah


ə

y

ə 

uyğun 


g

ə

lir  (Şə

kil6.11, 

fotoşə

kilin  nömrə

si27-dir)  (

Şə

kil  6.11-də

  t


ə

qdim  edil

ənşə

kill


ə

rin  nömr

ə

l

əri yuxarıdakı Şə

kil 6.8-d

ə

ki yerl


əşmə

 sah


ə

l

ərin

ə

 uyğundur

). 


 

Каталог: content -> dam -> bp-country -> az az -> PDFs -> ESIAs -> SWAP ESIA
ESIAs -> Cqnkl geni L ndirilm si Layih si, Az rbaycan traf mühit V sosial sah y t sirin qiym tl ndirilm si
ESIAs -> 4 Qiymətləndirilmiş variantlar
ESIAs -> Ətraf mühi̇tə və sosi̇al sahəyə təsi̇rlər və təsi̇razaltma tədbi̇rləri̇
ESIAs -> Cqbk genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan Ətraf mühitə və sosial sahəyə təsirin qiymətləndirilməsi
SWAP ESIA -> Əlavə 5a xəzər suitisi haqqında hesabat
ESIAs -> Cqbk geni L ndirilm si layih si, Az rbaycan traf mühit V sosial sah y t sirin qiym tl ndirilm si
ESIAs -> Fəsil 2 Lüğət və abreviaturalar cqbk nin Genişləndirilmə si Layih ə si, Az ə rbaycan Ə traf Mühit ə V ə Sosial Sahə y ə t əsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavə si Yekun variant 2
SWAP ESIA -> 5 Ə traf MühitinT


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə