6 Sosial-iqtisadi sah ə nin tYüklə 3.19 Mb.
Pdf просмотр
səhifə4/10
tarix06.07.2017
ölçüsü3.19 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Torpaq sahibliyi 

Az

ərbaycanda qanuni olaraq torpağın üç növü müəyy

ə

nləşdirilmişdir 

Özəl torpaq

;   Dövlər torpağı 

 Bələdiyyə torpağı

2. 


 

Az

ərbaycanın  müstəqillik  qazanmasından  və  Sovetl

ər  İttifaqının  çökmə

sind

ə

n  sonra  torpaq sah

ə

lə

rinin sistemli öz

ə

ll

əşdirilməsi h

əyata keçirilmişdir.İri dövlə

t v

ə

 ya bə

l

ədiyy

ə

 sahə

l

ərinin qaldığına baxmayaraq,  torpağın  özə

ll

əşdirilməsi  prosesi 

ə

sasən  tamamlanmışdır.Hazırda

,  b


ə

l

ədiyy

ə

 torpağı 

dövl


ə

t  v


ə

 

ya  yerli  orqanın  mülkiyyətind

ə

  olan  torpaq  sahə

l

ərin

ə

 uyğun  gə

ldiyi  halda  dövl

ət  torpağı 

dedikd


ə

 dövl


ət qurumlarına aid

 

olan binaların yerləşdiyi torpaq sahəsi başa düşülür.  

Müst


ə

qillikd


ə

n  b


ə

ri  k


ə

nd  b


ə

l

ədiyy

ə

 torpaqlarının  kadastr  qeydiyyatının  davam  etdiyinə

  baxmayaraq, 

b

ə

lə

diyy


ə

 

torpağında  özəl  fermer  f

ə

aliyyə

tl

ərinin  h

əyata  keçirildiyi  hallar  olmuşdur.Bə

zi  istifad

ə

çilə

bə

l

ədiyy

ə

 torpağından  istifadə

  üçün  müvafiq  orqanda  qeydiyyatdan  keç

ə

  bil


ə

r.  R


əsmi  qeydiyyatın 

olmadığı hallarda ayrı

-

ayrı  fə


rdl

ə

r  müvafiq  orqan  tə

r

əfind

ə

n  qeyri-rə

smi  t


ə

sdiql


ə

m

əd

ən faydalanır və

 

torpaqdan  qeyri-qanuni  istifadə

 

etmiş sayılmır.  Öz

ə

l  torpaq  sahə

l

ərir

ə

smi  və

  ya  qeyri-r

ə

smi  qaydada üçüncü t

ə

rə

f istifad

ə

çil


ə

r

ə icar

ə

yə

 veril


ə

 bil


ə

r2. 


Prioritet  Sah

ə

lə

r  1,  2  v

ə

  3-ün  daxilində

  sosial-iqtisadi  t

ədqiqat  zamanı  ə

ld

ə 

edilmiş  mə

lumat  torpaq 

sahibliyi  növün

ə

  r


ə

smi  v


ə

  ya  qeyri-r

ə

smi  icarə

  müqavil

ə

l

əri  il

ə

  hə

m  öz


ə

l  torpaq  sah

ə

l

ərinin,  h

ə

m  də

 

bə

l

ədiyy

ə

 torpaqlarının daxil olduğunu göstə

rir.Müsahib

ə

 

aparılmış sakinlər b

ə

lə

diyy


ə

 

torpağından v

ə

 b

əzi  hallarda,  torpaq  sahibinin  olmadığı  halarda,  özə

l  torpaq  sah

ə

sində

n  h


ər  hansı  rə

smi  icar

ə

 

müqavilə

si olmadan (k

ə

nd t


ə

s

ərrüfatı məhsullarının becərilm

ə

si kimi) xüsusi mə

qs

ədl

ə

r üçün istifadə

 

etdiklərini  bildirmişdir.Rə

smi  icar

ə

  müqavilə

l

ərinin  oldu

ğu  hallarda  torpaq  sahibi  ilə

  tipik  icar

ə

 sövd

ə

ləşmə

si  99  il  müdd

ə

tin


ə

 

olmuşdur.Prioritet  Sahəl

ə

r  1,  2  və

  3-ün  daxilind

ə

  dövl


ət  torpağının 

olması ehtimal edilir

.  Prioritet  Sah

ə

lə

r  2  v


ə

  3-ün  daxilind

ə

  h


ə

rbi  sah


ə

l

ər  mü

ə

yyə

nl

əşdirilmişdir  (F

ə

sil 5,Bölm

ə

 5.4.1-ə

 istinad edin). 6.5.2 

Torpaqdan istifad

ə

 

Az

ərbaycanda  r

ə

smi  torpaq  istifadəsi  kateqoriyalarına  kə

nd  t


ə

s

ərrüfatı,  yaşayış,  sənaye,  xüsusi 

mühafiz


ə

 olunan 


ə

razl


ər, meşə

, su obyektl

ə

ri v


ə

 qoruq 


ə

razil


ə

r daxildir2.Quruda 3Ö Seysmik T

ə

dqiqat 


Sah

ə

sinin (Prioritet Sahə

l

ər 1, 2 v

ə

 3-ün) daxilində

 yerl


əşə

n torpaqdan istifad

ə

 xüsusiyyə

tl

əri v

ə

 ə

sas 


sosial-iqtisadi  elementl

ə

ri  sosial-iqtisadi  tə

dqiqat 


ə

rzind


ə

 

aparılmış  peyk  təsvirl

ə

ri əsasında 

x

ərit

ə

çə

km

ənin 

v

ə 

qrunt  yoxlama  müşahidə

l

ərinin  kombinasiyasından  istifadə 

edil


ə

r

əəyy

ə

nləşdirilmişdir

.  


Torpaqdan istifadənin təsnifatı üçün xəritəçəkmənin analizinin nəticələri aşağıdakı  Şə

kil6.2, 


Şə

kil6.7, 


Şə

kil6.8


vəŞə

kil6.13-


də  təqdim  edilmiş  və  torpaqdan  istifadənin  təsnifatının  aşağıdakı  növlərindən 

i

stifadə edilmişdir İstirahət və turizm sahəsi 

Kommersiya/

sənaye sahəsi 

Sıx bitki örtüklü sahə Seyrək bitki örtüklü sahə 

Əsasən yaşayış sahəsi

;   Su obyekti; 

  

Bitkisiz torpaq sahəsi

AYDH 3Ö Seysmik T

ə

dqiqat Ə

traf Mühit

ə

 v

ə Sosial-

İ

qtisadi Sahə

y

ə T

ə

sirin Qiymə

tl

əndirilm

ə

si F

ə

sil 6 Sosial-

İqtisadi Sahə

nin T

ə

sviri  

Dekabr 2015 

Layih

ə

 variantı

 

6-10  

6.5.2.1 

Prioritet Sah

ə

 1 

Prioritet  Sah

ə

  1 


ə

sas


ə

n  S


ə

bail  rayonunda  yerl

əşir 

v

ə 

buraya  Şıx,  Bibiheybətin  yerli  icmaları  və

 

Badamdarın  bir  hissəsi  daxildir.Prioritet  Sah

ə

  1-in  yaxınlığında  yerləşən  icmalara  “20

-ci  sah


ə”  və

 

“Bayıl”  daxildir.Şəkil6.2-d

ə

  tə

svir  edildiyi  kimi  Prioritet  Sah

ə

  1-in  daxilində

ki  torpaq

ların  arasında 

kommersiya  v

ə

 

yaşayış  məqs

ə

dilə

  istifad

ə

  üstünlük  təşkil  edir  və

  buraya  b

əzi  açıq  torpaq  sahə

l

əri 

daxildir. AYDH 3Ö Seysmik T

ə

dqiqat Ə

traf Mühit

ə

 v

ə Sosial-

İ

qtisadi Sahə

y

ə T

ə

sirin Qiymə

tl

əndirilm

ə

si F

ə

sil 6 Sosial-

İqtisadi Sahə

nin T

ə

sviri  

Dekabr 2015 

Layih

ə

 variantı

 

6-11  

Şə

kil6.2Prioritet Sah

ə

 1-in daxilind

ə

 torpaqdan istifad

ə

 v

ə

 

ə

sas elementl

ə

r

3,16,17

 

 

                                                       

16

BP tə

r

əfind

ən Abşeron regionu üçün təqdim edilmiş peyk tə

sviri, avqust 

 Noyabr 2014-cü il 17

 GoMap onlayn naviqatoru. Bu saytdan 

ə

ld

ə oluna bil

ə

r: http://gomap.az/info/bwp_map/hpages/index_en.htm?l=mct&pt=800&llz=45.3649,41.2548,7

 2015-


ci ilin avqust ayında istifadə

 edilib 


Şərti işarə

 

3Ö Seysmik Tə

dqiqat Sah

ə

si 


Şə

h

ər rayonları 

İcmalar


 

Sosial-


İqtisadi  Tə

dqiqat  üçün 

fotoşə

kill


ə

rin 


ç

ə

kildiyi sahə

 

 AYDH Təchizat Bazası və

 Köm


ə

kçi Bazalar 

Liman 

Yanalma körpüsü/tə

rsan


ə

 

Mə

d

əni sah

ə

/heykə

l v


ə

 ya abid


ə

 

Dini yer Ümumdünya irs sah

ə

si Tibb m

ə

ntə

q

əsi 

Otel 


Restoran 

Stadion 


İstirahə

t üçün çim

ə

rlik 


İstirahə

t m


ə

rk

əzi 

Kommersiya/s

ə

naye sah


ə

si 


Sıx bitki örtüyü olan sahə

 

Seyrə

k bitki örtüyü olan sah

ə

 

Əsas

ən yaşayış binaları olan sahə

 

Su obyekti Bitki örtüyü olmayan sah

ə

 Prioritet Sah

ə

 1 Prioritet Sah

ə

 2 Prioritet Sah

ə

 3 Prioritet Sah

ə

 4 Prioritet Sah

ə

 5 AYDH 3Ö Seysmik T

ə

dqiqat Ə

traf Mühit

ə

 v

ə Sosial-

İ

qtisadi Sahə

y

ə T

ə

sirin Qiymə

tl

əndirilm

ə

si F

ə

sil 6 Sosial-

İqtisadi Sahə

nin T

ə

sviri  

Dekabr 2015 

Layih

ə

 variantı

 

6-12  

Yaşayış sahə

l

ə

ri 

Prioritet  Sah

ə

  1-in  daxilində

 

əsas  yaşayış sahəl

əri iki Şıx və

  Bibiheyb

ət  icmasından ibarə

tdir.Sosial-

iqtisadi t

ə

dqiqat yerli sakinlə

rin ad


ə

t

ən k

ə

nd tə

s

ərrüfatı sektorunda çalışdığını və ya regionda f

ə

al olan neft  şirkə

tl

əri  t

ə

rə

find


ə

n  i


şə

  götürüldüyünü  göst

ərmişdir.Ailə

l

ərin  çoxu  m

ə

cburi  köçkün  (MK)  qismind qeydiyyatdan keçmişdir, ə

sl

ən Dağlıq Qarabağ regionundandırSosial-iqtisadi  t

ə

dqiqat 


ə

rzind


ə

  Prioritet  Sah

ə

  1-d


ə

 

müşahidə 

olunmuşyaşayış  sahə

si  qismind

ə

 istifad

ə

  edilə

n  tikilil

ə

rin  n


övü  aşağıdakı  Şə

kil  6.3-d

ə

  t


ə

svir  edilir  (

Şə

kil  6.3-də

  t


ə

qdim  edil

ənşə

kill


ə

rin 


nömr

ə

ləri  yuxarıdakı  Şə

kil  6.2-d

ə

ki  yerl


əşmə

  sah


ə

l

ərin

ə

 uyğundur

).Buraya  k

ə

rpicd


ən  inşa  edilmiş 

evl


ə

rin v


ə

 büzm


əli metaldan inşa edilmiş daha az formal tikililərin qarışığı daxildirŞəkil 6.3 Prioritet Sah

ə

 1-in daxilind

ə

 

müşahidə

 

olunmuş tipik yaşayış binası

 

 

Kə

nd t

ə

s

ərrüfatı

 

Prioritet  Sah

ə

  1-in  daxilində

 

müşahidə 

olunmuş  açıq  sahə

 

ə

sasə

n  istifad

ə

siz  v


ə

 

hasarlanmış olmuşdur

 (

Şəkil 6.4) (

Şə

kil 6.4-də

 t

əqdim edil

ənşə


kill

ə

rin nömrə

l

əri yuxarıdakı Şəkil 6.2-d

ə

ki yerləşmə

 

sahə

l

ərin

ə

 uyğundur

). Peyk t

ə

svrinin 


əsasında müə

yy

ənl

əşdirilmiş sıx və

 seyr

ə

k bitki örtüyü olan kiçik sah

ə

lə

rin, ümumiyy

ə

tl

ə, m

ə

hsul ə

kilm


ə

si kimi k

ə

nd t


ə

s

ərrüfatı fəaliyy

ə

tlə

ri üçün istifad

ə

 edil


ə

n torpaq 

sah

ə

lə

rin


ə

 

uyğun  olduğu  aşkar  edilmişdir.Qeyd

ə

 alınmış  kə

nd  t


ə

s

ərrüfatı  fəaliyy

ə

tlə

rin


ə

  h


ə

mçinin, 


quşçuluq  (qaz,  ördə

k,  toyuq-cüc

ə

  v


ə

 

hind  toyuqlarının  saxlanması)  və 

heyvandarlıq  (mal

-

qaranın, keçinin  saxlanması və

 

qoyunçuluq) daxildir.Heyvandarlıq ailənin  istifad

ə

si  və

  g


ə

lir 


ə

ld

ə  etm

ə

k  üçün bazarda  satılması  üçün  olduğu  halda  quşçuluq  məhsullarının  (yumurtalar,  ə

t,  v


ə

  s.)


ə

sas


ə

n  ail


ə

nin 


istifad

ə

si üçün istifadə

 edildiyi bar

ə

d

ə m

əlumat verilmişdir

 

 AYDH 3Ö Seysmik T

ə

dqiqat Ə

traf Mühit

ə

 v

ə Sosial-

İ

qtisadi Sahə

y

ə T

ə

sirin Qiymə

tl

əndirilm

ə

si F

ə

sil 6 Sosial-

İqtisadi Sahə

nin T

ə

sviri  

Dekabr 2015 

Layih

ə

 variantı

 

6-13  

Şə

kil 6.4 Prioritet Sah

ə

 1-in daxilind

ə

 

müşahidə

 

olunmuş bitkisiz sahə

l

ə

rin nümun

ə

l

ə

ri 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Kommersiya/ s

ə

naye 

T

ədqiqat 

ə

rzində

 

aparılmış  müşahidəl

ə

r  Prioritet  Sahə

si  1-in  daxilind

ə

  torpaqdan  kommersiya m

ə

qsə

dil


ə

  istifad

ə

nin  s


ə

naye  obyektl

ə

rinin,  liman  və

  t


ə

rsan


ə

 

infrastrukturunun  istismarı  və  ya 

istifad


ə

d

ə  olan  v

ə

  ya  tərk  edilmiş  neft  və

  qaz  infrastrukturu  il

ə

 

əlaq

ədar  olduğunu  tə

sdiql

əmişdir


Torpaqdan  s

ə

naye  m


ə

qs

ədil

ə

  istifadə

  Bibiheyb

ə

td

ən  q

ə

rbdə

 

sahilyanı  ərazid

ə

  və

 

Bakı  körfəzinin 

sahilyanı hissə

sind

ə

 xüsusilə

 

sıx müşahidə 

olunmuşdur

.

Müşahidə


 

olunmuş sə

naye obyektl

ə

rinə

 Qaz 


Anbarı  Əməliyyat  Şöbə

si; 


Bos  Şelf  zavodu

;  AZENKO  Puta  beton  zavodu  v

ə

  GWO  Qazma  Hasilat İdarə

si daxildir.

Şə

kil6.5-d


ə

Prioritet Sah

ə

 1-d


ə

 

müşahidə 

olunmuş, kommersiya və

 s

ə

naye mə

qs

ədl

ə

ri il

ə

  istifadə

  olunan  torpaq  sah

ə

l

ərinin  nümun

ə

lə

ri  göst


ə

rilir.S


ənaye  torpaqlarının  cari  şə

raitind


ə

  olan 


f

ə

rqlər  fotoşə

kill


ə

rd

ə  öz 

əksini  tapmışdır

;  b

ə

zi  torpaq  sahə

l

əri  daha  köhn

ə

  və

  müasir  neft  v

ə

  qaz 


infrastrukturu  il

ə

  xarakterizə

 

olunduğu  halda  digərl

ə

rində

  müasir  s

ənaye  binaları  üstünlük  təşkil 

edir(


Şə

kil  6.5-d

ə

  t


ə

qdim  edil

ənşə

kill


ə

rin  nömr

ə

l

əri  yuxarıdakı  Şəkil  6.2-d

ə

ki  yerləşmə

  sah


ə

l

ərin

ə

 uyğundur

). 


XANA 1: Sosial-iqtisadi t

ə

dqiqat 

ə

rzind

ə

 müsahib

ə

 

aparılmış, Bibiheybə

t sakini olan fermer 

il

ə

 

ə

laq

ə

dar nümun

ə

Müsahib


ə

 

aparılmış fermer özünü Z

ə

ngilan  rayonundan  köçdükdə

k  b


əri  yaşadığı torpağı tutmuş 

m

əcburi  köçkün  (MK)  kimi  t

əqdim  etmişdir.  O  torpağın  dövlə

t

ə

  məxsus  olduğunu,  torpaq 

sah


ə

sind


ə

n  istifad

ə

  üçün  rə

smi  icar

ə

  müqavilə

si  v


ə

  ya  dig

ə

r  növ  müqavilə

 

bağlamadığını  və  v

ə

 h

ər hansı icarə

 haq

qı ödə


m

ədiyini bildirmişdir. O, ailə

sinin istifad

ə

 etmə

si üçün 


ə

sas


ən quşçuluq 

il

ə  m

əşğul olur. 

Qaz,  örd

ə

k  və

 

hind toyuqları qış aylarında ((noyabr və 

dekabr) saxlandığı halda 

toyuq-cüc

ə

 ə

sas


ə

n mart v


ə

 

aprel aylarında saxlanılır.

   


Каталог: content -> dam -> bp-country -> az az -> PDFs -> ESIAs -> SWAP ESIA
ESIAs -> Cqnkl geni L ndirilm si Layih si, Az rbaycan traf mühit V sosial sah y t sirin qiym tl ndirilm si
ESIAs -> 4 Qiymətləndirilmiş variantlar
ESIAs -> Ətraf mühi̇tə və sosi̇al sahəyə təsi̇rlər və təsi̇razaltma tədbi̇rləri̇
ESIAs -> Cqbk genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan Ətraf mühitə və sosial sahəyə təsirin qiymətləndirilməsi
SWAP ESIA -> Əlavə 5a xəzər suitisi haqqında hesabat
ESIAs -> Cqbk geni L ndirilm si layih si, Az rbaycan traf mühit V sosial sah y t sirin qiym tl ndirilm si
ESIAs -> Fəsil 2 Lüğət və abreviaturalar cqbk nin Genişləndirilmə si Layih ə si, Az ə rbaycan Ə traf Mühit ə V ə Sosial Sahə y ə t əsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavə si Yekun variant 2
SWAP ESIA -> 5 Ə traf MühitinT


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə