6 Sosial-iqtisadi sah ə nin tYüklə 3.19 Mb.
Pdf просмотр
səhifə3/10
tarix06.07.2017
ölçüsü3.19 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

6.3.3 

Ə

hali, demoqrafik strukturv

ə

 etnik t

ə

rkib 

2015-ci  ild

ə

  cins  bölgüsünə

  gör


ə

  49,8%-


i  kişi  və

  50,2%-


i  qadın  olmaqla,  Azərbaycanın  ə

halisi 


9593000 

olmuşdur


4. Son 20 il 

ə

rzində

 

şəh

əə

razil


ə

rd

ə m

əskunlaşmış ə

halinin nisb

ə

ti tə

xmin


ə

n 50% 


civarında dəyişməz qalmışdır

4. 


İşlə

m

ək üçün müv

ə

qqə

ti  v


ə

 

ya daimi olaraq Bakıya köçən insanların çoxu  r

əsmi  qeydiyyatlarını  anadan  olduqları  yerdə

 

saxladıqlarından  şəh

ə

r  sahə

l

ərind

ə

  olan ə

halinin 


düzgün qeyd

ə

 alınmaması mümkündür

.  


Az

ə

rbaycannisbə

t

ən  yüks

ək  doğum  nisbə

ti  il

ə

  xarakterizə

 

edilir.  Əhalinin  tərkibind

ə

  gə

ncl


ə

r  v


ə

  f


ə

al 


(xarici  v

ə

  daxili)  miqrasiya axınları üstünlük təşkil edir

.  2015-ci  ild

əə

halinin  71%-i16-64  yaş arasında 

olmuşdur və

  iqtisadi  c

ə

hə

td

ən  f

əal olduğu ehtimal edilir

10

.  2015-ci  ildə

öhd


ə

d

ə 

olanların sayının nisbi 

göst

ə

ricisi11

  28% 


olmuşdur

.  2009-cu  ilin  m

əlumatları  şə

h

ər  sah

ə

lə

ri  (21%)  il

ə

  müqayisə

d

ə  k

ə

nd sah

ə

lə

rind


ə

  (24%)  öhd

ə

d

ə 

olanların  sayının  nisbi  göstəricisinin  azacıq  yüksək  olduğunu 

göst

ərmişdir


4. 

Az

ərbaycanda

ə

halinin təbii artımı müşahidə

 

edilmişdir. 2014-cü ild

əartımın miqyası 1000 nə

f

ə

rə

 12,2 


olmuşdur

.  2011-ci  ild

ə

h

əyatın orta davamlılığının  73,6  il  (

kişilə


r  üçün  70,9  il  v

əqadınlar

  üçün  76,2  il) 

olması həyatın orta davamlılığının 71,1 il (kişilə

r  üçün  67,0  v

ə

 qadınlar üçün 74,8 il) olduğu 1990

-

cı ild

ə

n  bə

ri 


ə

h

əmiyy

ə

tli,  müsbə

t  d


əyişikliyi  əks  etdirmişdir.1870  və

  2007-ci  ill

ər  arasında  miqrasiya 

t

ərzl

ə

ri xalis xarici miqrasiya müddə

tind


ə

n 2011-ci ild

ə

 1700 n


ə

f

ərd

ə

n ibarət olmuş immiqrasiyasiyada 

xalis artıma dəyişmişdir

4. 

2009-


cu  ilin  siyahıyaalmasına  ə

sas


ə

n4  (


daha  sonrakı  mə

lumatlar  da  mövcuddur),  yerd

ə

  qalan  8% l

ə

zgilə

r (2%), erm

ə

nil


ə

r (1%), ruslar (1%) v

ə

 

talışlar (1%) daxil olmaqla, bir sıra etnik qruplardan ibar

əolaraq,  yerli 

ə

halinin ə

ks

əriyy

əti  (91,6%)  etnik  “azərbaycanlı”lardır

4. 

Ə

halinin ə

ks

əriyy

ə

ti  müsə

lman 


kimi  mü

ə

yyə

nl

əşdirilməkl

ə

,  Azə

rbaycanda  dini  m

ə

nsubiyy


ə

t  bölgüsü  nisb

ə

t

ən  h

ə

mcinsdir.  Digə

dinlə

r

ə ortodoks xristianlar, iudaizm, katoliklik v

ə

 protestantizm daxildir. Dağlıq  Qarabağ  regionu  ilə

 

əlaq

ə

dar  olaraq  1990-cı  illə

rin 


ə

vv

əll

ə

rində

  Erm


ə

nistan  v

ə

  Az


ə

rbaycan 


arasında  başlamış  münaqişə

nin  n


ə

tic


ə

sind


ə

  Az


ə

rbaycandari  sayda  m

ə

cburi  köçkünlər  (MK)  vardır

Ümumölkə

 

miqyasında,  568892  n

ə

fə

r  m


ə

cburi  köçkün  (MK)  kimi  t

əsnif  edilmişdir  ki,  bu  da  2014

-cü 


ild

ə

 ümumi ə

halinin t

ə

xmin


ə

n 6%-ni t

əşkil etmişdir

12

.  6.3.4 

İctimai infrastruktur və

 kommunal xidm

ə

tl

ə

Ümumi  avtomobil  yolları  şə

b

ə

kə

si  bütövlükd

ə

 

Abşeron  rayonu  və  ölk

ə

  boyu  dəyişir  və

  tam 


layih

ə

ləndirilmiş  beynəlxalq  avtomobil  yollarından  qış  ayları  ə

rzind


ə

  istifad

ə

si  ç


ə

tin  ola  bil

əörtüklə

nm

əmiş  yollara  qəd

ə

r  dəyişir

Yol  şəb

ə

kə

sind


ə

  abad


laşdırmalar 

ölk


ənin  istehsalatın 

şaxə


l

ə

ndirilmə

si  üçün  prioritetl

ə

rd

ən  biri  kimi  mü

ə

yyə

nl

əşdirilmişdir  və 

Abşeron  Regionunun  2014

-

2018-


ci İllə

rd

ə Sosial-

İqtisadi İnkişafı Dövlət Proqramına daxil edilmişdir

13

.  


Bakıdan  cə

nubda  quruda  3Ö  Seysik  T

ə

dqiqat  Sahə

sinin  daxilind

ə

  yerl


əşə

n  ümumi  istifad

ə

d

ə  olan 

yollara  v

ə

  d


ə

miryol  infrastrukturuna  dörd  c

ə

rg

əli  h

ə

rə

k

ət  zolağı  olan  Bakı-

Salyan  şossesi  və

 

Az

ərbaycanın  cənubundan  Bakıya  doğru  sahil  xəttin

ə

  paralel  olaraq  uzanan  də

miryol  x

ə

tti 


daxildir.

Şossedə


  n

ə

qliyyatın  axınının  sutkada  10000  –

  20000  n

ə

qliyyat  vasitə

sind


ə

n  ibar


ət  olması 

hesablanmışdır

14

.

Bakıdan şərqd

ə

 sahilyanı zona ilə

 

Bakıdan Türkana örtüklənmiş yol uzanır.

Bakıdan 


şə

rq

ə 

doğru yük 

q

atarı üçün bir neçə d

ə

miryolu, o cümlə

d

ən, Hövsan limanına bir dəmiry

olu uzanır

.  

                                                      10

Dünya Bankı

, 2014, 15-64 

yaş arasında olan əhalininsayı 

(

ümumi sayın % nisb

ə

ti). Bu saytdan ə

ld

ə oluna bil

ə

r: http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.1564.TO.ZS 2015-

ci ilin avqust ayında istifadə

 edilib

 

11Öhd

ə

də

 

olanların  sayının  nisbi  göstəricisi  (0-

14  yaş  arasında  olan)  uşaqların  sayının  və

 

(65  yaş  və 

ya  yuxarı)  daha  yaşlı 

şə

xsl


ərin işçi yaşında (15

-

64 yaşı) olan əhalinin sayına nisbəti il

ə

 ə

laq


ədardır

 

12M

ə

cburi  Köçkünlə

rin Monitorinq  M

ə

rk

əzi,  2014-cü  il,  Az

ə

rbaycan  Bu  saytdan ə

ld

ə  oluna  bil

ə

r: http://www.nrc.ch/europe-the-

caucasus-and-central-asia/Azerbaijan/

2015-

ci ilin avqust ayında istifadə edilib 

13

Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Naziliyi

, 2014, Az

ərbaycan Respublikasının Regionlarının 

2014-2018-

ci İllə

rd

ə 

Sosial-


İqtisadi İnkişafı Dövlət Proqramı

. Bu saytdan 

ə

ld

ə oluna bil

ə

r: http://www.economy.gov.az/index.php?option=com_content&view=article&id=2097:dovlet-proqrami-2014-

2018&catid=116&Itemid=263&lang=en

 2015-

ci ilin avqust ayında istifadə edilib

 

14Az

ə

rbaycan Yollar İdarə

si, 2010, 

Şahdəniz 2 ƏMSSTQ sə

n

ədin

ə

 hazırlıq ə

rzind


ə

 

Texniki İdarənin r

ə

isi ilə

 

aparılmış yazışmalara müvafiq olaraq

 


AYDH 3Ö Seysmik T

ə

dqiqat Ə

traf Mühit

ə

 v

ə Sosial-

İ

qtisadi Sahə

y

ə T

ə

sirin Qiymə

tl

əndirilm

ə

si F

ə

sil 6 Sosial-

İqtisadi Sahə

nin T

ə

sviri  

Dekabr 2015 

Layih

ə

 variantı

 

6-8  

Abşeron  rayonunda  regional  magistral  su  infrastruktur  sistemlə

rin

ə

  Bibiheybə

td

ən  c

ə

nub-qə

rbd


ə

 

mövcud  su  boru  kə

m

əri  v

ə

 Bakıdan  yarımadanın  şə

rqin


ə

 

doğru  uzanan  mövcud  boru  kəm

ə

rlə

ri 


daxildir.Tullantı  su  atqılarının  monitorinq  mə

nt

əq

ə

lə

rinin  yerl

əşdiyi  sahə

 

“Bölmə  5.6,  F

ə

sil  5: Ətraf 

mühitin t

əsviri”ndə

 t

əqdim edilib v

ə

 Xə

z

ər d

ə

nizinə

 

axan tullantı su axıntılarının mənb

ə

lə

rini 


ə

ks etdirir.  

Mövcud  m

ə

lumatlara  və

  sah


ə

d

ə 

aparılmış  müşahidə

l

ə

rə

 

əsas

ə

n  Prioritet  Sahə

l

ər  1,  2  v

ə

  3-ün daxilind

ə

 mövcud olan yerüstü və

 

yeraltı infrastruktura aşağıdakıların daxil olacağı gözlənilir: 

 Tullantı su drenaj və

 

çirkab şəb

ə

kə

l

əri; 

 Su borulaı ilə

 

axınlar Magistral neft k

ə

mə

rl

əri; 

 Magistral qaz k

ə

mə

rl

əri; 

 Telekommunikasiya kabel şə

b

ək

ə

lə

ri; 


 

Elektrik kabellə

r; v


ə

  

Regional v

ə

yerliiçm


ə

li su k


ə

m

ərl

ə

ri. 2015-ci ild

ə

 tamamlanmış sahə

 t

ədqiqatları ərzind

ə

 aparılmış müşahidə

l

ər

ə

 ə

sas


ə

n (5-ci f

ə

sl

ə istinad 

edin) bu infrastrukturun şə

raitinin d

əyişə


c

ə

yi ehtimal edilir.  6.4 

Regional kontekst 

3Ö  Seysmik  T

ə

dqiqat  Sahə

sinin  daxilind

ə

  v


ə

 

ya  onun  yaxınlığında  sahil  boyu  yerləşmiş  altı  rayon 

Abşeronun  və

 

Bakı  şə


h

ərinin  iqtisadi  rayonlarına  daxildir  və

 

Bakı,  Qaradağ,  Səbail,  N

ə

simi,  Xə

tai, 


Suraxanı, Xə

z

ər  v

ə

 Pirallahı rayonlarından ibarə

tdir.3  Seysmik  T

ə

dqiqat  Sahə

sinind  axilind

ə

  v


ə

  ona 


yaxın  sahilyanı  zona  boyu  ə

sas  icmalaraSahil,  29-cu  km,  Puta, 

Şıx

,  Badamdar,  Bibiheybə

t,Bay


ı

l, 


Bakı

, Z


ığ

, Hövsan, Yeni Türkan, Zir

ə

,

Şahdili burnu və Pirallahi v

ə

Çilovadaları daxildir 

(

Şəkil6.1). 

Abşeronun  və

 

Bakı  şə


h

ərinin  iqtisadi  rayonlarının  daxilində

  iqtisadiyyatda  s

ə

naye  sektoru. ə

sas


ə

n, 


neft  v

ə

  qaz  üstünlük  təşkil  edir.Bu  iki  rayon  və

  bütövlükd

ə

  Az


ə

rbaycan  üçün  sektora  gör

ə

  iqtisadi f

ə

aliyyə

t C


ə

dv

əl6.1-d

ə

 tə

qdim olunur. C

ə

dv

ə

l6.1: 

İqtisadi sektora və

 regiona gör

ə

 kiçik mü

ə

ssis

ə

l

ə

rin nisb

ə

ti (2013)

4

 

Kiçik mü

ə

ssis

ə

l

ərin sayı

 

Az

ə

rbaycan 

Bakı şə

h

ə

ri 

Abşeron 

iqtisadi regionu 

C

ə

mi C

ə

mi C

ə

mi 

K

ənd 

t

əs

ərrüfatı


me

şə 

t

əs

ərrüfatıvə

 

balıqçılıq 

1,663


 

11

 56

 

1 

38

 5

 

Sə

naye


 

1,804


 

12

 934

 

12 

160


 

20

 Tikinti

 

1,012 

7

 575

 

7 

62

 8

 

Ticarə

t  v


ə

  n


ə

qliyyat  vasit

ə

l

ərinin  t

ə

mir xidm

ə

tlə

ri

 6,405

 

44 

3,761


 

47

 355

 

45 

Daşıma və

 saxlama

 

286 

2

 177

 

2 

1

 0

 

Daşınmaz əmlak f

ə

aliyyə

tl

əri

 

226 

2

 187

 

2 

10

 1

 

Digə

r sah


ə

l

ər

 

3,065 

21

 2,243

 

28 

155


 

20

 CƏMİ

 

14,461 

100


 

7,933


 

100


 

781


 

100


 

 

C

ədv

ə

l6.1-də

2013-cü  ild

ə

 

Bakışəh

ə

ri  və

 

Abşeron  iqtisadi  regionu  arasında kiçik  mü

ə

ssisə

l

ərin  v

ə

 sektorların yayılmasının geniş şə

kild


ə

 

oxşar olduğunu göstərir.İqtisadi fəaliyy

ə

tdə

 ticar


ə

t v


ə

 n

əqliyyat 

vasit


ə

l

ərinin  t

ə

mir  xidmə

tl

ərin

ə

  və

  az  d


ə

r

əc

ə

də

  s


ə

naye;  k


ə

nd  t


ə

s

ərrüfatı,  meşə  v

ə

 balıqçılıq 

t

əs

ərrüfatı


;  v

ə

  tikintiyə

  c


əlb  edilmiş  müə

ssis


ə

l

ər  üstünlük  t

əşkil  etmişdir

15

.  2013-cü  il ə

rzind


ə

  k


ə

nd 


t

ə

sərrüfatı,  meşə

  v


ə

 

balıqçılıq  sektoru  qeyd  olunan  iqtisadi  sektor  üçün  Abşeron  rayonunda k

ə

nd                                                       

15

Azərbaycan Respublikasının Dövlə

t Statistika Komit

ə

si, 


Sahibkarlıq

. Bu saytdan 

ə

ld

ə oluna bil

ə

r: http://www.stat.gov.az/source/entrepreneurship/indexen.php

 2015-


ci ilin avqust ayında istifadə

 edilib 


AYDH 3Ö Seysmik T

ə

dqiqat Ə

traf Mühit

ə

 v

ə Sosial-

İ

qtisadi Sahə

y

ə T

ə

sirin Qiymə

tl

əndirilm

ə

si F

ə

sil 6 Sosial-

İqtisadi Sahə

nin T

ə

sviri  

Dekabr 2015 

Layih

ə

 variantı

 

6-9  

t

əs

ərrüfatının,  meşə

  v

ə

 balıqçılıq  fə

aliyy


ə

tl

ərinin  nisb

ə

tə

n  daha  yüks

əəh

ə

miyyə

tini 


ə

ks  etdir

ə

r

əBakı şə


h

ə

rində

ki ümumi mü

ə

ssis


ə

l

ərin 1%-ni v

ə

 Abşeron iqtisadi regionunda 5%

-ni t


əşkil etmişdir6.5 Torpaq sahibliyi v

ə

 torpaqdan istifad

ə

 

6.5.1 

Каталог: content -> dam -> bp-country -> az az -> PDFs -> ESIAs -> SWAP ESIA
ESIAs -> Cqnkl geni L ndirilm si Layih si, Az rbaycan traf mühit V sosial sah y t sirin qiym tl ndirilm si
ESIAs -> 4 Qiymətləndirilmiş variantlar
ESIAs -> Ətraf mühi̇tə və sosi̇al sahəyə təsi̇rlər və təsi̇razaltma tədbi̇rləri̇
ESIAs -> Cqbk genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan Ətraf mühitə və sosial sahəyə təsirin qiymətləndirilməsi
SWAP ESIA -> Əlavə 5a xəzər suitisi haqqında hesabat
ESIAs -> Cqbk geni L ndirilm si layih si, Az rbaycan traf mühit V sosial sah y t sirin qiym tl ndirilm si
ESIAs -> Fəsil 2 Lüğət və abreviaturalar cqbk nin Genişləndirilmə si Layih ə si, Az ə rbaycan Ə traf Mühit ə V ə Sosial Sahə y ə t əsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavə si Yekun variant 2
SWAP ESIA -> 5 Ə traf MühitinT


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə