6 Sosial-iqtisadi sah ə nin t


Şə kil6.1AYDH 3Ö Seysmik TYüklə 3.19 Mb.
Pdf просмотр
səhifə2/10
tarix06.07.2017
ölçüsü3.19 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Şə

kil6.1AYDH 3Ö Seysmik T

ə

dqiqat Sah

ə

sinin v

ə

 Prioritet Sah

ə

l

ə

rin yerl

əşdiyi ə

razi 

 

 Şərti işarə

 

3Ö Seysmik Tə

dqiqat Sah

ə

si 


Prioritet Sah

ə

 1 Prioritet Sah

ə

 2 Prioritet Sah

ə

 3 Prioritet Sah

ə

 4 Prioritet Sah

ə

 5 Sosial-

İqtisadi Tə

dqiqat Sah

ə

si  

Şə

hər rayonları

 

Regional rayonlar İcmalar

 


AYDH 3Ö Seysmik T

ə

dqiqat Ə

traf Mühit

ə

 v

ə Sosial-

İ

qtisadi Sahə

y

ə T

ə

sirin Qiymə

tl

əndirilm

ə

si F

ə

sil 6 Sosial-

İqtisadi Sahə

nin T

ə

sviri  

Dekabr 2015 

Layih

ə

 variantı

 

6-5  

 

6.2 M

ə

lumat m

ə

nb

ə

l

ə

ri 

Bu  F


ə

sild


ə

  t


ə

qdim  edil

ə

n  sosial-iqtisadi  sahə

y

ə  dair  m

əlumatlar  aşağıdakı  ə

sas  v

ə

  ikinci  də

r

əc

ə

li m

ə

nbə

l

ərd

ən götürülmüşdürƏ

sas m

ə

lumatlar 

2015-


ci ilin noyabr ayında quruda 3Ö Seysmik Tə

dqiqat Sah

ə

sini v


ə

 Sahild


ən Şahdili burnuna qə

d

əsahilyanı  zonanı  ə

hat

ə

  edə

n  sosial-iqtisadi  t

ədqiqat  aparılmışdır

  (


Şə

kil  6.1-

ə

  istinad  edin).  Sosial-iqtisadi t

ə

dqiqat sahəsi aşağıdakı ə

sas elementl

ə

rin 


əsasında müə

yy

ənl

əşdirilmişdir 3Ö Seysmik T

ə

dqiqat Sahə

sinin s


ə

rh

ədl

ə

ri;  

(3Ö Seysmik Tə

dqiqat Sah

ə

sind


ə

n k


ə

narda olsalar bel

ə

 sakinl


ə

r seysmik t

ə

dqiqat f


ə

aliyy


ə

tl

ərinin 

t

əsirin

ə

 birbaşa və

 

ya dolayı yolla məruz qala bildikl

ə

rində

n) 3Ö Seysmik T

ə

dqiqat Sahə

sind


ə

 v

ə 

ya onun birbaşa yaxınlığında yerləşən yaşayış sahə

l

ə

rinin fiziki mövcudluğu 

D

ənizd

ə

n  istifadə

  ed


ən  şə

xsl


ə

rin  limanla  v

ə

  yanalma  körpülə

ri  vasit

ə

sil


ə

 

suya  daxil  olduğu yerl

ə

rdə

 

sahilyanı obeyktlərin fiziki mövcudluğu; v

ə

  

3Ö  Seysmik  Tə

dqiqat  Sah

əsinin  yaxınlığında  və

  ya  daxilind

ə

  yerl


əşə

n  kommersiya  v

ə

 

sahilyanı balı

q ovu üçün istifad

ə

 olunan 


balıqçılıq

 sah


ə

l

əri. 

Sosial-iqtisadi t

ədqiqata aşağıdakılar daxil olmuşdur 

Ə

sas məlumatlarda olan boşluqları müə

yy

ənl

əşdirmə


k v

ə

 yüksə

k yüks


ə

k h


ə

lletm


ə

 qabiliyy

ə

ti olan 


peyk  t

ə

svirində

n  istifad

ə

  ed


ə

r

ək  torpaq  sah

ə

sini  xarakterizə

  ed


ə

n  x


ə

rit


ə

ç

əkm

ə

  fə

aliyy


ə

tini  yerin

ə

 

yetirmə

k üçün ikinci d

ə

r

əc

ə

li mə

lumat m


ə

nb

əl

ə

rinin ilkin nə

z

ərd

ə

n keçirilmə

si; 


 

Kiçik  miqyaslı  balıqçılıq  fəaliyy

ə

tlə

ri  il


ə

  m


əşğul  olan  şə

xsl


ə

rl

ə  doqquz  t

ə

sadüfi  müsahibə

nin 


aparılması 

3Ö  Seysmik  T

ə

dqiqat  Sahə

sinin  daxilind

ə

 

yerli  icmaların  sakinləri  il

ə

  doqquz  tə

sadüfi 


müsahib

ənin aparılması (Otell

ə

r kimi) turizm və

 biznes sahibl

ə

ri il


ə

 on t


ə

sadüfi müsahib

ənin aparılması

; v


ə

  

Torpaq  sah

ə

sini  xarakterizə

  ed


ə

n  x


ə

rit


ə

ç

əkm

ə

  fə

aliyy


ə

ti 


ə

rzind


ə

  torpaqdan  istifad

ə

ni  v


ə

  x


ə

rit


ə

y

ə 

salınmış  elementlə

ri  t

ə

sdiq  etmək  üçün  sahilyanı  və

  quru  t

ə

dqiqat  sahəsi  boyu  vizual  baxışın 

h

əyata keçirilm

ə

si.  İkinci də

r

ə

c

ə

li m

ə

lumatlar 

 Abşeron  regionunda  və

  X


ə

z

ər  d

ə

nizinin  Azə

rbaycan  sektorunda, 

ə

l

əlxüsus,  AYDH  3Ö  Seysmik 

T

ədqiqat  Sah

ə

sinin  daxilində

  v


ə

 

ya  onun  yaxınlığında (F

ə

sil  1,Şə

kil  1-1-

ə

 

baxınaparılmış 

layih

ə

lər  üçün  hazırlanmış  BP

-nin  v


ə

  üçüncü  t

ə

r

əfin  dig

ər  mövcud  ƏMSSTQ  sə

n

ə

dlə

ri,  o 


cüml

ə

də

n:  


o

 

Şahdəniz (

Ş

D) 2 Ə

MSSTQ


1

;v

ə 

o

 C

ə

nubi Qafqaz Boru Kə

m

ərinin Genişlənm

ə

si Layihə

si, Az


ə

rbaycan


Ə

MSSTQ


2

  

2014-cü  ild

ə

 

aparılmış  sahilyanı  zonanın  həssaslıqlarının  erkən  x

ə

ritə

y

ə 

alınması  ə

rzind

ə

 toplanmış ə

sas m


ə

lumatlar


3

  

Yerli hökum

ət orqanları və

 dig


ə

r t


əşkilatlar, o cümlə

d

ən: 

o

  Ekologiya və

 T

əbii S

ə

rvə

tl

ər Nazirliyi (ETSN); 

o

  Mə

d

əniyy

ə

t və

 Turizm Nazirliyi (M v

ə

 TN);  


o

 

Əm

ə

k və

 

Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi (

ƏƏ

SMN); o

  Az


ə

rbaycan X

ə

z

ər D

ə

niz Gə

miçiliyi; 

o

  Az


ərbaycan Respublikası Dövlət Şə

h

ərsalma v

ə

 Memarlıq Komitə

si; v


ə

 

                                                      1

URS, 2013, 

Şahdə

niz M


ə

rh

əl

ə

 2 Layihə

si üzr


ə

 

ƏMSSTQ 

2

RSK, 2013, CQBK-nin Genişlə

ndirilm


ə

si Layih


ə

si, Az


ərbaycan, Ətraf Mühitə

 v

ə Sosial Sah

ə

yə

 T

əsirin Qiym

ə

tlə

ndirilm


ə

si. Bu 


saytdan 

ə

ldə

 oluna bil

ə

r: 


http://www.bp.com/en_az/caspian/sustainability/environment/env-and-social-

documentation/SCP/SCPX-

ƏMSSTQ.html

 2015-


ci ilin avqust ayın

da istifad

ə

 edilib 


3

AECOM, 2014, Az

ərbaycanın Sahilyanı Zonasında Neft Dağılmasının Həssaslıq Atlasının Xə

rit


ə

sinin T


ə

rtib Edilm

ə

si Versiya 1.2 

AYDH 3Ö Seysmik T

ə

dqiqat Ə

traf Mühit

ə

 v

ə Sosial-

İ

qtisadi Sahə

y

ə T

ə

sirin Qiymə

tl

əndirilm

ə

si F

ə

sil 6 Sosial-

İqtisadi Sahə

nin T

ə

sviri  

Dekabr 2015 

Layih

ə

 variantı

 

6-6  

o

  Azə

rbaycan  Elmi-T

ədqiqat  Balıq  Tə

s

ərrüfatı  Institutuil

ə

  mə

sl

əh

ə

tləşmə

l

ər  zamanı toplanmış ikinci də

r

əc

ə

li mə

lumatlar  

 

İnternetdə 

açıq istifadə

d

ə

  olan  ikinci  də

r

əc

ə

li  mə

lumatlar  v

ə

 

əd

ə

biyyat,  o  cümlə

d

ən,  Az

ə

rbaycan Respublikasının Dövlə

t  Statistika  Komit

ə

si,  Az


ərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, 

A-

ın Energetika Məlumatları Administrasiyası, Birləşmiş Millə

tl

ərin İnkişaf Proqramı və  Dünya 

Bankı


t

ə

rə

find


ə

n n


əşr edilmiş mə

lumat v


ə

 hesabatlar n

ə

z

ərd

ən keçirilmişdir6.3 

Milli v

ə

ziyy

ə6.3.1 

İqtisadiyyat

 

Az

ərbaycan  77  inzibati  rayondan,  o  cüml

ə

dən,  11  şə

h

ər  rayonundan  v

ə

  10  iqtisadi  rayondan ibar

ə

tdir.Ə

halinin  22%-i

4

Bakıda  məskunlaşmaqla,  Azərbaycanın  əsas  q

ə

sə

b

əl

ə

rinin ə

ks

əriyy

ə

ti sahilyanı ə

razil


ə

rd

ə yerl

əşir


.  

Ümumi  ixracatın  90%

-d

ə

n  çoxu  neft  və

  qaz  m


əhsullarının  payına  düşmə

kl

ə,  Az

ərbaycanın 

iqtisadiyyatı  onun  enerji  ehtiyatlarının  ixracından  çox  asılıdır

5

.  Neft  və

  qazdan  sonra  iqtisadiyyatda 

2014-cü  ild

ə

 balıqçılıq  tə

s

ərrüfatı  və 

meşə


  t

ə

sərrüfatı  ilə

  birlikd

ə

  Az


ərbaycanın  ÜDM

-nin  5,27%-ni 

t

əşkil  etmiş k

ə

nd  tə

s

ərrüfatı  sektoru  üstünlük  təşkil  edir4.  K

ə

nd  tə

s

ərrüfatı  fəaliyy

ə

ti  ilə

  m


əşğul 

olanların  ə

ks

ə

riyyəti  şəxsi  işlə

  m


əşğul  olanlardır  və

  k


ə

nd  yerl


ə

rind


ə

 

yaşayırlar.  2011-ci  ild

ə

 Az

ərbaycanın  ümumi  ə

razisinin  t

ə

xminə

n  55%-n


ə

  b


ə

rab


ə

r  olan  k

ə

nd  t


ə

s

ərrüfatı  torpaqları,  o cüml

ə

də

n, otlaq v

ə

 

əkin sah

ə

lə

ri2 t


ə

xmin


ə

n 4,8 milyon hektar t

əşkil etmişdir

.   


Dig

əə

h

əmiyy

ə

tli  iqtisadi  sektorlara  istehsal  və

  turizm,  maliyy

ə

  v


ə

  telekommunikasiya  kimi  xidm

əsektorları daxildir.Balıqçılıq sənayesinin Az

ərbaycanın iqtisadiyyatına və

 milli 

ə

rzaq tə

hlük


ə

sizliyin


ə

 v

ə 

yoxsulluğun  azaldılmasına  olan  ümumi  təsiri  aşağıdır

.  Bununla  bel

ə

,balıqçılığın  kə

nd  t


ə

s

ərrüfatının iqtisadiyyatı və

 

sahilyanı icmaların yaşayışı üçün əh

ə

miyyət daşıdığı yerli sahə

l

ər mövcuddur

66.3.2 

Yoxsulluq 

Son  ill


ə

rd

ə  Az

ərbaycanda  yoxsulluğun  ə

h

ə

miyyə

tli  d


ə

r

əc

ə

də

 

azaldılmasına  nail  olmaq  mümkün olub

7

və

 bu2001 v

ə

 2013-cü illər arasında adambaşına düşə

n ümumi milli g

əlirin (ÜMG) 91% artması 

il

ə 

müşayiə


t olunub

8

. Bu sürətli artım neft və

 

qaz sektorunun genişlənm

ə

si, dövlə

t x


ə

rcl


ə

rinin  yüks

əsə

viyy


ə

l

əri  v

ə

 bazar iqtisadiyyatına də

st

ək  ver

əə

h

əmiyy

ə

tli  islahatların aparılması ilə

 

əlaq

ədardır


8. 

Bununla  bel

ə

,  2014-cü  ildə

 

əsas

ə

n  neft  qiymə

tl

ərinin  düşməsin

ə

  və

  ümumi  neft  v

ə

 

qaz  hasilatında t

ə

nə

zzül


ə

 gör


ə

 

artım sürəti azalmışdır.  

Az

ərbaycanın  çox  yerlərind

ə

  də

  s


ə

hiyy


ə

  v


ə

  t


ə

hsil  üzr

ə

  nailiyyə

tl

əə

ldə

 

edilmişdir.Bir  qayda  olaraq, 

b

əzi  k

ənd  icmalarında  giriş  yolları  və

  sanitariya  sisteml

ə

ri  kimi əsas  infrastruktur  çatışmır

əsas 

şə

hə

rl

ərd

ə

  yüksə

k  s


ə

viyy


ə

d

ə 

inkişaf  ilə

  müqayis

ə

  etdikdə

  elektrik  v

ə

  su  t


əchizatı  kimi  kommunal 

xidm


ə

tl

ərin  ümumi  istifad

ə

si  mümkün  deyil.Ümumölkə

 

miqyasındaxüsusilə  k

ə

nd  və

 

şəh

ə

rlə

rin 


arasında  bə

rab


ə

rsizlik  yüks

ə

kdir. 


Hesabat  verilmiş  mə

lumatlar  xidm

ə

tl

ərd

ə

n  istifadə

  il


ə

 

əlaq

ə

dar z

ə

ngin  və

 

yoxsulların  arasında  əh

ə

miyyə

tli  b


ə

rab


ərsizliyin  olduğunu  göstə

rm

əkl

ə,  şə


h

əə

razil


ə

rinin 


daxilind

ə

 də

 b

ərab

ə

rsizlik yüksə

kdir


9

                                                      4

Az

ərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komit

ə

si, Demoqrafiya. Bu saytdan ə

ld

ə oluna bil

ə

r: http://www.stat.gov.az/source/demoqraphy/indexen.php

2015-


ci ilin avqust ayında istifadə

 edilib 


5

ABŞ


-

ın Energetika Məlumatları Administrasiyası

, 2014, Ölk

ə

nin analizinə

 dair xülas

ə

: Az


ə

rbaycan. Bu saytdan 

ə

ld

ə oluna 

bil


ə

r:  


http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=AJ

2015-


ci ilin avqust ayında istifadə

 edilib 


6

Salmanov, Z., 

Qasım

ov, A., Fersoy, H. Və

 van Anrooy, R., 2013, FAO 

Balıqçılıq və

 

balıq təs

ərrüfatlarına dair tə

mimnam

ə

  

1030/4, Azərbaycan Respublikasında balıqçılıq və

 

balıq təs

ərrüfatı


Baxış


, Bu saytdan 

ə

ldə

 oluna bil

ə

r: 


http://www.fao.org/docrep/017/i3113e/i3113e00.htm

2015-


ci ilin avqust ayında istifadə

 edilib 


7

Dünya  Bankı  Qrupu

,  2015,  Az

ərbaycanın  Partnyorluq  Proqramına  Qısa  Baxış

.  Bu  saytdan 

ə

ldə

  oluna  bil

ə

r: 


http://pubdocs.worldbank.org/pubdocs/publicdoc/2015/10/409231443709836813/Azerbaijan-

Snapshot.pdf?bcsi_scan_ab11caa0e2721250=0&bcsi_scan_filename=Az

ə

rbaycan-Snapshot.pdf2015-

ci  ilin  avqust  ayında 

istifad

ə

 edilib 8

Dünya Bankı

,  2014, 

Dünyanın İnkişaf Göstə

ricil

ə

ri.  Bu  saytdan ə

ld

ə  oluna  bil

ə

r: http://data.worldbank.org/country/Azerbaijan

 

2015-ci ilin avqust ayında istifadə

 edilib 


9

Birl


əşmi  Millə

tl

ərin  İnkişaf  Proqramı,  2013, 

İnsan  inkişafına  dair  hesabat

  2013,  C

ə

nubun  dirçəlişi

:  F


ərqli  dünyada  insanın 

inkişafı


. Bu saytdan 

ə

ldə

 oluna bil

ə

r:  


http://hdr.undp.org/en/2013-report

2015-


ci ilin iyul ayında istifadə

 edilib.


 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə