6 Sosial-iqtisadi sah ə nin tYüklə 3.19 Mb.
Pdf просмотр
səhifə10/10
tarix06.07.2017
ölçüsü3.19 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

6.7.2 

İstirahə

t, su 

oyunlarıvə

 

dalğıc

 

Sosial-iqtisadi  f

ə

aliyy


ə

tl

əə

rzində

 

sahilyanı  zona  boyu  çimərlikl

ə

rdə

 

aparılmış  müşahidəl

əgöst

ərmişdir  ki,  Abşeron  regionunun  sahilyanı  ə

razil

ə

ri  boyu  istirahə

t  f


ə

aliyy


ə

tl

əri  v

ə

 su  oyunları  (o 

cüml


ə

d

ən,  dalma,  üzgüçülük  v

ə

  kayt  serfinq)  üçün  istifadə

  olunan  bir  neç

ə

  sah


ə

  mövcuddur  v

ə

 

xüsusilə

 çim


ərlik klubların və

 otell


ə

rin istifad

ə

çil


ə

ri t


ə

r

əfind

ə

n istifadə

 olunur. T

ə

dqiqat aparılan zaman 

(2015-


ci  ilin  noyabr  ayında)  qış  mövsümünə

  gör


ə

  bu  f


ə

aliyy


ə

tl

ər  il

ə

  məşğul  olan  insanlar  müşahidə

 

olunmamışdırİstirahə


t m

ə

qsə

dil


ə

 

suya dalmanın Xəz

ə

r də

nizinin Az

ərbaycan sektorunda yayılmış istirahə

t f


ə

aliyy


ə

ti 


olması  məlum  olmadığındanAbşero

n  regionunun 

Şə

kil  6.18-də

  t


ə

svir  edil

ə

n  sah


ə

l

ərind

ə

 dalğıc 

f

əaliyy

ə

tlə

rini  h


ə

yata  keçir

əüç  dalğıc  klubu  fəaliyy

ə

t  göstə

rir.  3Ö  Seysmik  T

ə

dqiqat  Sahə

sinin 


daxilind

ə

 dalğıc  fə

aliyy


ə

tl

əri  Prioritet  Sah

ə

  1-in  daxilində

  Böyük  Zir

ə

 

adasının  yaxınlığında  (Bakı 

körf


ə

zind


ə

n  bir  q

ə

d

ər  c

ə

nubda)  və

  Prioritet  Sah

ə

  2-nin  daxilində

  Çilov  v

ə

 

Kiçik  Tava  adalarının yaxınlığında  hə

yata  keçirilir. 

Abşeron  yarımadasının  şə

rqind


ə

ki  sah


ə

l

ər  il

ə

  müqayisə

d

ə  Böyük 

Zir


əadasına daha az baş çə

kildiyi v

ə

 h

əmin adadan ümumiyy

ə

tlə

, ora


ya qayıq ilə

 s

əf

ə

r edə

n t


ə

crüb


ə

li 


dalğıclar  tə

r

əfind

ə

n  istifadə

 

edildiyi  başa  düşülür.Qış  ayları  ərzind

ə

  daha  az  məşhur  olduğuna  və

 

külə

kli  v


ə

 

ya  tufanlı  havalarda h

ə

yata  keçirilmə

diyin


ə

  baxmayaraq, 

dalğıc  fə

aliyy


ə

tinin  il 

ə

rzind


ə

 

hə

yata keçirildiyi m

ə

lumdur. 


Şə

kil6.183Ö Seysmik T

ə

dqiqat Sah

ə

sinin daxilind

ə

 v

ə

 

yaxınlığında istirahə

t sah

ə

l

ə

ri v

ə

 m

ə

lum 

dalğıc sahə

l

ə

ri 

 

6.8 G

ə

miçilik, limanlar v

ə

mövcud d

ə

niz infrastrukturu 

Az

ərbaycanın  başlıca  kommersiya  limanları  Abşeron  yarımadasında  və 

Bakı  şə


h

ərinin  yaxınlığında 

yerl

əşir


. M

ə

rkə

zi v


ə

 C

ənubi X

ə

zə

r d


ənizinin sularında gə

miçilik f

ə

aliyy


ə

tl

ərin

ə

 yük daşımaları, sərnişin 

g

əmil

ə

ri, elmi-tə

dqiqatlar v

ə

 neft v


ə

 qaz s


ə

nayesin


ə

 d

əst

ə

k üçün digə

r g


əmi marşrutları daxildir

.  


Az

ərbaycanın  başlıca  kommersiya  limanları  Abşeron  yarımadasında  və

 

Bakı  şə


h

ərinin  yaxınlığında 

yerl

əşir


.  M

ə

rkə

zi  v


ə

  C


ə

nubi  X


ə

z

ər  d

ənizinin  sularında  gə

miçilik  f

ə

aliyyə

tl

ərin

ə

  kommersiya  ticarə

ti, 


s

ərnişin daşımaları, də

nizd

ə

 neft və

 qaz s


ə

nayesin


ə

 d

əst

ə

k üçün elmi-tə

dqiqat v


ə

 t

əchizat g

ə

milə

ri il


ə

 

aparılan  əm

ə

liyyatlar  daxildir. Ə

sas  g


əmiçilik  marşrutları

,  limanlar  v

ə

  mane


ə

l

ər  (m

ə

sə

l

ən,istismarda 

olan  v


ə

  ya  t


ərk  edilmiş  neft  və

  qaz  obyektl

ə

ri) 


Şə

kil  6.19-da  t

ə

svir 


edilmişdir

.  AYDH  3Ö  Seysmik Şərti işarə

 

3Ö Seysmik Tə

dqiqat Sah

ə

si 


3Ö Seysmik T

ə

dqiqat Sahə

si 1 


3Ö Seysmik T

ə

dqiqat Sahə

si 2 


3Ö Seysmik T

ə

dqiqat Sahə

si 3 


3Ö Seysmik T

ə

dqiqat Sahə

si 4 


3Ö Seysmik T

ə

dqiqat Sahə

si 5 


Dalğıc sahə

si 


Su idmanı sahə

si 


İstirahə

t üçün çim

ə

rlik 


İstirahə

t m


ə

rk

əzi 

AYDH 3Ö Seysmik T

ə

dqiqat Ə

traf Mühit

ə

 v

ə Sosial-

İ

qtisadi Sahə

y

ə T

ə

sirin Qiymə

tl

əndirilm

ə

si F

ə

sil 6 Sosial-

İqtisadi Sahə

nin T

ə

sviri  

Dekabr 2015 

Layih

ə

 variantı

 

6-40  

T

ədqiqat Sah

ə

sinin mə

rk

əzind

ə

n keçən Bakı

-Türkm


ənbaşı və

 

Bakıə

lə

k

ən g

əmiçilik marşrutları daxil 

olmaqla, AYDH 3Ö Seysmik T

ə

dqiqat Sahə

sind


ə

n keç


ə

n üç g


əmiçilik marşrutu mövcuddur

3Ö  Seysmik  Tə

dqiqat  Sah

ə

sinin  daxilində

  h


ə

m  istismarda  olan,  h

ə

m  d


ə

  t


ərk  edilmiş  keyfiyyə

tsiz 


naviqasiya  işıqları  və

 

nişanları  olan  neft  və  qaz  infrastrukturu  mövcuddur.  S

ə

ngəçal  Terminalını 

d

ənizd

ə

 AÇG və

 

Şahdəniz platformaları ilə birl

əşdirən sualtı boru kə

m

ə

rlə

ri d


ə

 mövcddur.  

 

 


AYDH 3Ö Seysmik T

ə

dqiqat Ə

traf Mühit

ə

 v

ə Sosial-

İ

qtisadi Sahə

y

ə T

ə

sirin Qiymə

tl

əndirilm

ə

si F

ə

sil 6 Sosial-

İqtisadi Sahə

nin T

ə

sviri  

Dekabr 2015 

Layih

ə

 variantı

 

6-41  

Şə

kil6.193Ö Seysmik T

ə

dqiqat Sah

əsinin yaxınlığında gəmi marşrutları

, limanlar v

ə

 mane

ə

l

ə

r 

 

 Ə

sas baza Artyom s

ə

naye 

balıqçılıq limanı

 

BDÖZ limanı və

 

köm

əkçi düşə

rg

ə

 

“SOCAR”ın 

emal zavodu 

 

Şərq limanı

 

 

Kömə

kçi baza 3 

C

ə

nub t

ə

rsan

ə

si/ATA 

istehsalat sah

ə

si 

 

Azpetrol Neft 

Terminalı

 

Şərti işarə

 

Kömə

kçi baza 

Alternativ köm

ə

kçi baza Mane

ə

lə

Limanlar G

əmiçilik marşrutları

 

3Ö Seysmik Tə

dqiqat Sah

ə

si 


3Ö Seysmik T

ə

dqiqat Sahə

si 1 


3Ö Seysmik T

ə

dqiqat Sahə

si 2 


3Ö Seysmik T

ə

dqiqat Sahə

si 3 


3Ö Seysmik T

ə

dqiqat Sahə

si 4 


3Ö Seysmik T

ə

dqiqat Sahə

si 5 


S

ə

ng

ə

çal 

Sahil Harbour 

BDJF Yard 

Bakı


 

Köm

ə

kçi baza 2 

Köm

ə

kçi baza 1 

Düb

ə

ndi 

Hövsan 

Zığ yard


 

AYDH 3Ö Seysmik T

ə

dqiqat Ə

traf Mühit

ə

 v

ə Sosial-

İ

qtisadi Sahə

y

ə T

ə

sirin Qiymə

tl

əndirilm

ə

si F

ə

sil 6 Sosial-

İqtisadi Sahə

nin T

ə

sviri  

Dekabr 2015 

Layih

ə

 variantı

 

6-42  

6.9 

Z

ə

if qruplar 

Ayrı


-

ayrı fə


rdl

əə

lilliy


ə, yaşa, savadsızlığa və

 h

əmçinin, dolanışıq v

ə

ziyyə

tl

ərinin ç

ətin olmasına görə

 

z

əif hesab oluna bil

ə

r.Zəif qruplar o qruplardır ki, hər hansı mə

nfi d


əyişiklik onların ailə

l

ərinin g

ə

lirinə

əqli rifahına və 

ə

rzaq təminatına ölçüsüz tə

sirl


ə

r il


ə

 n

ətic

ə

lə

n

ə bilsin.       

Sosial-iqtisadi t

ə

dqiqat 


ə

rzind


ə

 

toplanmış məlumatlara 

ə

sasə

n t


ə

sir


ə

 m

əruz qala bil

ə

n bə

zi icmalarda 

z

ə

if qruplar və

 z

əiflik xüsusiyy

ə

tləri aşağıdakı 

C

ədv

ə

l6.4-də

 t

əqd

im edilmişdirC

ə

dv

ə

l6.43Ö Seysmik T

ə

dqiqat Sah

ə

sinin daxilind

ə

 yerl

əşən icmaların zə

iflik xüsusiyy

ə

tl

ə

ri 

Community 

Key 

Şə

kils 

Vulnerability Characteristics 

Bibiheyb


ə

Əhali: 1000 - 1200 

Qadın başçısı olan 

ail

ə

lə

r: 40-


50n

ə

fə

Yaşlılar:Əhalinin 30%-i 

Ə

lillə

r: 30-50 

Bibiheyb

ə

ttə

xmin


ə

n 1000-1200 n

ə

f

ərd

ə

n ibarə

t olan 


icmadır.İcmaya daxil olan ailə

l

ərd

ə

n tə

xmin


ə

n 40-50-sinin 

başçısı qadındır

.   


 

İşğal altında olan Zəngilan rayonunun bir sıra mə

cburi 

köçkünl


ə

ri (MK) bu 

ə

razid


ə

 m

əskunlaşmışdır.İcmanın t

ə

rkibində

 

çoxlu yaşlılar və t

ə

xminə

n 30-50 n

ə

f

əə

lillik də

r

əc

ə

si olan şəxs vardır

.    


Hövsan 

Ə

hali: 45,000 Qadın başçısı olan ailə

l

ər: 20-

25% 


Yaşlılar:mə

lum deyil 

Ə

lill


ə

r:m


ə

lum deyil 

Hövsanq

ə

sə

b

əsi t

ə

xminə

n 45000 n

ə

f

ərd

ə

n və

 

150 bağ evindəibar


ə

t olan q


ə

s

əb

ədir.İcmanın tə

rkibind

ə

 olan ailə

l

ərd

ət

ə

xminə

n 20-25%-

nin başçısı qadındır.İcmada çoxlu sayda 

yaşlılar vardır

.  

Yeni Türkan Ə

hali: 2,000  

Qadın başçısı olan ailə

l

ər: 3% 

Yaşlılar:

 20% 

Ə

lillə

r:m


ə

lum deyil 

Yeni Türkanq

ə

sə

b

əsi t

ə

xminə

n 2000 sakini olan 

icmadır.Başçısı qadın olan yalnız çox az sayda ailə

 var. Bu 

ail

ə

lə

rin 


ə

halinin 3%-ni t

əşkil etdiyi hesablanmışdır

.   


 

İcmada çoxlu sayda yaşlılar vardır. Onların qə

s

ə

bə

 

əhalisinin 

t

əxmin

ə

n 20%-ni təşkil etdiyi hesablanmışdır.

Müsahib


ə

 

alınan şə

xsl


ə

əlilliyi olan şəxsl

ərin sayını bildirməmişdir

Zir


ə

 

(Zirəbağları

Əhali: 120-160 

Qadın başçısı olan 

ail

ə

lər:aşağı nisbə

Yaşlılar:yüksəkdir 

Ə

lillər:aşağıdır

 (bir neç

ə

 n

əf

ə

r) Zir

əbağları


q

ə

sə

b

əsinin t

ə

xminə

n 120-160 sakini olan 

icmadır.Torpaq sahə

l

əri 1985-ci ild

ə

 bağ evlərinin inşası 

m

əqs

ə

dilə

 S

əhiyy

ə

 Nazirliyi tə

r

əfind

ə

n sə

hiyy


ə

 

işçilərin

ə

 “hə

diyy


ə” edildiyində

n icmada h

ə

kiml


ərin sayı çox yüksə

kdir.   


 

İcmada çoxlu sayda yaşlı və

 

pensiyaya çıxmış şəxsl

ə

r, h

ə

mçinin, ə

razid


ə

 

yalnız mövsümdən-mövsüm

ə

 yaşayan 

şə

xslə

r var. 


İcmanın uzaqda yerləşmə

sin


ə

 gör


ə

 

orada yaşayan g

ə

nclərin sayı azdır.İcmada yalnız çox az sayda başçısı qadın 

olan ail


ə

l

ər v

ə

 ə

lillik d


ə

r

əc

əsi olan şə

xsl

ər vardır 

 Каталог: content -> dam -> bp-country -> az az -> PDFs -> ESIAs -> SWAP ESIA
ESIAs -> Cqnkl geni L ndirilm si Layih si, Az rbaycan traf mühit V sosial sah y t sirin qiym tl ndirilm si
ESIAs -> 4 Qiymətləndirilmiş variantlar
ESIAs -> Ətraf mühi̇tə və sosi̇al sahəyə təsi̇rlər və təsi̇razaltma tədbi̇rləri̇
ESIAs -> Cqbk genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan Ətraf mühitə və sosial sahəyə təsirin qiymətləndirilməsi
SWAP ESIA -> Əlavə 5a xəzər suitisi haqqında hesabat
ESIAs -> Cqbk geni L ndirilm si layih si, Az rbaycan traf mühit V sosial sah y t sirin qiym tl ndirilm si
ESIAs -> Fəsil 2 Lüğət və abreviaturalar cqbk nin Genişləndirilmə si Layih ə si, Az ə rbaycan Ə traf Mühit ə V ə Sosial Sahə y ə t əsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavə si Yekun variant 2
SWAP ESIA -> 5 Ə traf MühitinT


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə