4DVÕpry 0 ԤOL\HY;' 'ø$% 7ø. 0$. 8/23$7øYüklə 0.71 Mb.
Pdf просмотр
tarix24.01.2017
ölçüsü0.71 Mb.

62

2010/ 4

Ԥ'Ԥ%ø<<$7 ø&0$//$5,

4DVÕPRY (0 ԤOL\HY ;'

'ø$%(7ø. 0$.8/23$7ø<$/$5,1 'ø$41267ø.$ 9Ԥ 0h$/ø&Ԥ

7$.7ø.$6,1,1 7Ԥ<ø1 ('ø/0Ԥ6ø1'Ԥ 63(.75$/ 237ø. .2+(5(16

720245$)ø<$1,1 7Ԥ7%ø4ø  ԥGԥEL\\DW LFPDOÕ 

$NDGHPLN =ΩULIΩ ΨOL\HYD DGÕQD 0LOOL 2IWDOPRORJL\D 0ΩUNΩ]L %DNÕ úΩK $]ΩUED\FDQ

$oDU V|]OԥU GLDEHWLN PDNXORSDWL\D RSWLN NRKHUHQW WRPRTUD¿\D DU[D KLDORLG PHPEUDQ GLDEHWLN

UHWLQRSDWL\D

ùԥNԥUOL GLDEHW JHQLú \D\ÕOPDVÕ Yԥ [VXVԥQ Gԥ LQNLúDI HWPLú |ONԥOԥUGԥ ԥPԥN TDELOL\\ԥWOL ԥKDOL DUDVÕQGD ԥOLOOL\ԥ

VԥEԥE ROPDVÕ LOԥ ԥODTԥGDU PDVLU G|YUQ ԥQ PKLP SUREOHPOԥULQGԥQ ELUL RODUDT TDOÕU > @ 4DQGD úԥNԥULQ PLTGDUÕQD

Qԥ]DUԥW PHWRGODUÕQÕQ WԥNPLOOԥúPԥVLQԥ J|UPԥ RUTDQÕQÕQ GLDEHWLN Gԥ\LúLOLNOԥULQLQ PDVLU PDOLFԥ VXOODUÕQD±OD]HU

Yԥ YLWUHDO FԥUUDKL\\ԥ\ԥ ED[PD\DUDT úԥNԥUOL GLDEHW ԥNVԥU KDOODUGD NRUOX÷XQ ԥVDV VԥEԥEL NLPL J|VWԥULOLU > @

hPXPGQ\D 6ԥKL\\ԥ 7ԥúNLODWÕQÕQ PԥOXPDWÕQD J|Uԥ FL LOGԥ GQ\DGD  POQGDQ oR[ úԥNԥUOL GLDEHWL RODQ

[ԥVWԥ TH\Gԥ DOÕQPÕúGÕU %X LO EX J|VWԥULFLQLQ  POQGDQ oR[ ROPDVÕ SURTQR]ODúGÕUÕOÕU >@ FL LOLQ PԥOXPDWÕQD

J|Uԥ $]ԥUED\FDQ 5HVSXEOLNDVÕQGD  PLQԥ \D[ÕQ úԥNԥUOL GLDEHWL RODQ [ԥVWԥ Qԥ]DUԥWԥ J|WUOPúGU >@

ùԥNԥUOL GLDEHWLQ ԥQ WԥKONԥOL IԥVDGODUÕQGDQ ELUL PLNURYDVNXO\DU SDWRORJL\D RODQ GLDEHWLN UHWLQRSDWL\DGÕU >@ 'LDEHWLN UHWLQRSDWL\DQÕQ ԥPԥOԥ JԥOPԥVLQLQ ԥVDV ULVN IDNWRUODUÕ

dR[VD\OÕ WԥGTLTDWODUOD GLDEHWLN UHWLQRSDWL\DQÕQ LQNLúDIÕQGD DúD÷ÕGDNÕ IDNWRUODUÕQ SDVL\HQWLQ \DúÕQÕQ FLQVLQLQ

[ԥVWԥOL\LQ EDúODPD Yԥ GDYDPHWPԥ PGGԥWLQLQ Yԥ WLSLQLQ ԥKԥPL\\ԥWOL WԥVLUL VEXW ROXQPXúGXU >@

0ԥOOLÀԥU WԥUԥ¿QGԥQ TH\G ROXQGX÷X NLPL úԥNԥUOL GLDEHWLQ GDYDPHWPԥ PGGԥWL LOԥ GLDEHWLN UHWLQRSDWL\DQÕQ

LQNLúDIÕ DUDVÕQGD GDYDPOÕ ԥODTԥQLQ ROPDVÕ Pԥ\\ԥQ HGLOPLúGLU  LOOLN , WLS±LQVXOLQGԥQ DVÕOÕ úԥNԥUOL GLDEHW ]DPDQÕ

  ,, WLS úԥNԥUOL GLDEHWGԥ LVԥ  KDOODUGD P[WԥOLI VԥYL\\ԥGԥ GLDEHWLN UHWLQRSDWL\DQÕQ ROPDVÕ HKWLPDO ROXQXU

> @

'LJԥU WԥGTLTDWODUÕQ QԥWLFԥOԥUL LVԥ GLDEHWLN UHWLQRSDWL\DQÕQ LQNLúDIÕQGD [ԥVWԥQLQ \DúÕQÕQ Yԥ \D úԥNԥUOL GLDEHWLQ

GDYDPHWPԥ PGGԥWLQLQ GH\LO TH\ULTԥQDԥWEԥ[ú PHWDEROLN Qԥ]DUԥWLQ GDKD YDFLE ROPDVÕQÕ J|VWԥUPLúGLU > @

+LSHUTOLNHPL\D±GLDEHWLN UHWLQRSDWL\DQÕQ LQNLúDIÕQGD ԥVDV IDNWRUGXU +LSHUTOLNHPL\DQÕQ PLNURVLUNXO\DU VLVWHPԥ

R FPOԥGԥQ WRU TLúD GDPDUODUÕQD ]ԥGԥOԥ\LFL WԥVLUL KLSHUTOLNHPL\D úԥUDLWLQGԥ GDYDP HGԥQ ELU VÕUD ELRNLP\ԥYL ]ODOÕQ

TH\UL IHUPHQWDWLY TOLNROL]L TONR]DQÕQ PHWDEROL]PLQLQ SROLRO \ROX NLPL SURVHVOԥUL DNWLYOԥúGLUPԥVL LOԥ ԥODTԥGDUGÕU

>@

ùԥNԥUOL GLDEHW ]DPDQÕ TONR]DQÕQ WR[XPD Yԥ RUTDQODUÕQ P[WԥOLI KFH\Uԥ VWUXNWXUODUÕQD X]XQPGGԥWOL YԥQԥ]DUԥWVL] WԥVLUL ³TONR]DWRNVLNOLN´ NLPL Wԥ\LQ ROXQXU 4ONR]DWRNVLNOLN KFH\Uԥ SUROLIHUDVL\DVÕ Yԥ DQJLRJHQH]ԥ

VԥEԥE RODQ SURWHLQNLQD]D & IHUPHQWLQLQ DNWLYOԥúPԥVL HOԥFԥ Gԥ \NVԥN NRQVHQWUDVL\DOÕ TONR]DQÕQ SURWHRTOLNDQODUÕQ

VLQWH]ÕQԥ FDYDEGHK RODQ JHQOԥULQ HNVSUHVVL\DVÕQÕ SR]PDT TDELOL\\ԥWL LOԥ ԥODTԥGDUGÕU >@

+LSHUTOLNHPL\D ELRNLP\ԥYL SURVHVOԥUL Gԥ\LúPԥNOԥ UHWLQDO NDSLO\DUODUGD ED]DO PHPEUDQÕQ TDOÕQODúPDVÕQD Yԥ

SHULVLWOԥULQ IXQNVL\DVÕQÕQ SR]XOPDVÕQD VԥEԥE ROXU .DSLO\DU ED]DO PHPEUDQÕQ SR]XOPDVÕ LVԥ NDSLO\DU NHoLULFLOL\LQ

DUWPDVÕ LOԥ QԥWLFԥOԥQLU >@ ùԥNԥUOL GLDEHW ]DPDQÕ WRU TLúDQÕQ HUNԥQ DQDWRPLN Gԥ\LúLNOL\L UHWLQDO TDQ G|YUDQÕQGD

PKP URO R\QD\DQ SHULVLWOԥULQ LWNLVLQGԥQ LEDUԥWGLU 4DQ G|YUDQÕQÕQ OԥQJLPԥVL PLNURDQHYUL]PDODUÕQ Yԥ

PLNURWURPEODUÕQ ԥPԥOԥ JԥOPԥVLQԥ [LUGD GDPDUODUÕQ RNNOX]L\DVÕQD VԥEԥE ROXU >@ 'DPDU RNNOX]L\DVÕ QԥWLFԥVLQGԥ

WRU TLúDQÕQ KLSRNVL\DVÕ EDú YHULU NL EX GD SUROLIHUDWLY WR[XPDQÕQ Yԥ \HQL ԥPԥOԥJԥOPLú GDPDUODUÕQ LQNLúDIÕQD WԥNDQ

YHULU > @

%ԥ]L PԥOOLÀԥU GLDEHWLN UHWLQRSDWL\DQÕQ LQNLúDIÕQGD ELRNLP\ԥYL KHPRGLQDPLN Yԥ KRUPRQDO IDNWRUODUÕQ WԥVLULQL

JPDQ HGLUOԥU %X IDNWRUODU ELUELUL LOԥ TDUúÕOÕTOÕ ԥODTԥGԥ YDVNXO\DU RNNOX]L\DODUÕQ PLNURDQHYUL]PDODUÕQ PLNUR Yԥ

PDNURKHPRUUDJL\DODUÕQ VԥUW HNVXGDWODUÕQ Yԥ VRQ QԥWLFԥGԥ QHRYDVNXO\DU GDPDUODUÕQ YLWUHRUHWLQDO úYDUWODUÕQ Yԥ WRU

TLúDQÕQ WUDNVLRQ TRSPDVÕQÕQ ԥPԥOԥ JԥOPԥVLQGԥ LúWLUDN HGLUOԥU > @

%ԥ]L PԥOOLÀԥU WԥUԥ¿QGԥQ HQGRNULQ IDNWRUODUÕQ  PԥVԥOԥQ ER\ KRUPRQXQXQ  GLDEHWLN UHWLQRSDWL\DQÕQ LQNLúDIÕQD

VԥEԥE ROGX÷X KDOGD KLSR¿]LQ [DULF ROXQPDVÕQÕQ J|] GLELQGԥ RODQ SUROLIHUDWLY WR[XPDQÕQ Yԥ \HQL ԥPԥOԥJԥOPLú

GDPDUODUÕQ JHUL LQNLúDIÕQD VԥEԥE ROPDVÕ TH\G ROXQXU >@

/LSLG PEDGLOԥVLQLQ SR]XOPDVÕ GLDEHWLN UHWLQRSDWL\DQÕQ ԥPԥOԥ JԥOPԥVLQGԥ Yԥ LQNLúDIÕQGD DSDUÕFÕ URO R\QDPÕU

/DNLQ DSDUÕOPÕú WԥGTLTDWODUÕQ QԥWLFԥOԥULQԥ ԥVDVԥQ [ROHVWHULQLQ PLTGDUÕQÕQ DUWPDVÕ GLDEHWLN UHWLQRSDWL\DQÕQ D÷ÕUOÕT

GԥUԥFԥVLQԥ WԥVLU HWPԥGL\L KDOGD VԥUW HNVXGDWODUÕQ PLTGDUÕQÕQ DUWPDVÕQD Yԥ PIDYLT RODTDU PDNXO\DU |GHPLQ ԥPԥOԥ

JԥOPԥVLQԥ VԥEԥE ROXU >@

%LU VÕUD PԥOOLÀԥU WRU TLúDGD RODQ GLDEHWLN Gԥ\LúLOLNOԥULQ SURTQR]XQGD \HUOL LQWUDRNXO\DU IDNWRUODUD E|\N

ԥKԥPL\\ԥW YHULUOԥU %HOԥ NL GLDEHWLN UHWLQRSDWL\DQÕQ ԥPԥOԥJԥOPԥ Yԥ LQNLúDI ULVNLQLQ PLRSL\DVÕ QRUPDO VWUXNWXUOX


63

2010/ 4

Ԥ'Ԥ%ø<<$7 ø&0$//$5,

úúԥYDUL FLVPL Yԥ ³SDUNHW´ WLSOL J|] GLEL RODQ SDVL\HQWOԥUGԥ DúD÷Õ ROPDVÕ TH\G ROXQPXúGXU > @

2UTDQL]PLQ \DQDúÕ [ԥVWԥOLNOԥULQGԥQ GLDEHWLN QHIURSDWL\DQÕQ Yԥ KLSHUWRQL\D [ԥVWԥOԥL\LQLQ GLDEHWLN UHWLQRSDWL\DQÕQ

LQNLúDIÕQD WԥVLUL Pԥ\\ԥQ ROXQPXúGXU > @ 7RU TLúDQÕQ PLNURGDPDU Gԥ\LúLOLNOԥULQLQ [DUDNWHULVWLNDVÕ

0ԥK] GLDEHWLN UHWLQRSDWL\DQÕQ NOLQLNL ԥODPԥWOԥULQLQ DúNDU ROXQPDVÕ PD\LQԥ WDNWLNDVÕQÕQ VHFLOPԥVL GLDTQR]XQ

TR\XOPDVÕ Yԥ DGHNYDW PDOLFԥ VXOXQXQ Wԥ\LQ HGLOPԥVL oQ YDFLEGLU

0LNURDQHYUL]PDODU GLDEHWLN UHWLQRSDWL\DQÕQ LONLQ NOLQLNL ԥODPԥWL ROXE GDPDU GLYDUÕQGD NLVԥ\ԥEԥQ]ԥU úLúNLQOLN

úԥNOLQGԥ TH\G ROXQXU Yԥ WRU TLúDQÕQ SHUIX]L\D ROPD\DQ ]RQDVÕ VԥUKԥGGLQGԥ \HUOԥúLUOԥU >@

0LNURKHPRUUDJL\DODU PLNURDQHYUL]PDODUÕQ SDUWODPDVÕ QԥWLFԥVLQGԥ ԥPԥOԥ JԥOLE P[WԥOLI IRUPDGD ԥNVԥU

KDOODUGD Q|TWԥ úԥNOLQGԥ RODUDT PLNURDQHYUL]PDODUGDQ FԥWLQ IԥUTOԥQLUOԥU )ORUHVVHLQ DQJLRTUD¿\D PD\LQԥVLQGԥ

PLNURKHPRUUDJL\DODU GDPDUOÕ TLúDQÕQ ÀRUHVHQVL\DVÕQÕ EORNDGD HGԥQ WQG OԥNԥ úԥNOLQGԥ TH\G ROXQXU NL EXQXQOD

GD SDUODT DNWLY ÀRUHVHQVL\D HGԥQ PLNURDQHYUL]PDODUGDQ GLIIHUHQVL\DVL\D ROXQXU >@

øQWUDUHWLQDO PLNURGDPDU DQRPDOL\DODUÕ±[LUGD WRU TLúD GD[LOLQGԥ TÕYUÕOPÕú GDPDUODU úԥNOLQGԥ ROXE DGԥWԥQ

UHWLQDO SHUIX]L\D ROPD\DQ VDKԥOԥULQ \DQÕQGD \HUOԥúLUOԥU Yԥ UHWLQDO QHRYDVNXO\DUL]DVL\DQÕ [DWÕUODGÕUODU 2QODU GDPDU

RNNOX]L\DVÕ Yԥ \D X]XQ PGGԥWOL |GHP QԥWLFԥVLQGԥ WRU TLúDQÕQ LúHPL\DVÕQD FDYDE RODUDT DUWHULRYHQR] NROODWHUDOODU

Yԥ \D úXQWODU úԥNOLQGԥ IRUPDODúÕUODU øQWUDUHWLQDO PLNURGDPDU DQRPDOL\DODUÕ LOԥ UHWLQDO QHRYDVNXODUL]DVL\DQÕ

ÀRUHVVHLQ DQJLRTUD¿\D PD\LQԥVL QԥWLFԥOԥULQԥ ԥVDVԥQ GLIIHUHQVLDVL\D HWPԥN PPNQGU %HOԥ NL LQWUDUHWLQDO

PLNURGDPDU DQRPDOL\DODUÕ ÀRUHVVHLQ VL]PDVÕ YHUPLU Yԥ úúԥYDUL FLVPԥ TDQVÕ]PD PԥQEԥ\L ROPXU >@

7RU TLúDQÕQ NDSLO\DU GDPDUODUÕQÕQ REVWUXNVL\DVÕ NԥVNLQ TDQ G|YUDQÕ SR]÷XQOX÷X RODQ VDKԥOԥULQ  LQIDUNW VDKԥOԥUL

\DUDQPDVÕQD VԥEԥE ROXU 0ԥK] EX VDKԥOԥU [DUDNWHULN D÷ UԥQJLQԥ J|Uԥ ³\XPúDT´ Yԥ \D ³SDPEL÷DEԥQ]ԥU´ RFDTODU DGODQÕU >@

6ԥUW HNVXGDWODU VDUÕPWÕO UԥQJGԥ D\GÕQ NRQWXUOX ROXE ԥQ FR[ PLNURDQHYUL]PDODU ԥWUDIÕQGD Yԥ \D UHWLQDO |GHP

VԥUKԥGGLQGԥ \HUOԥúLUOԥU 6ԥUW HNVXGDWODU NHoLULFLOL\L SR]XOPXú NDSLO\DU GLYDUÕQGDQ SOD]PD Yԥ OLSRSURWHLQOԥULQ

WRU TLúDQÕQ RUWD TDWODUÕQGD KFH\UԥDUDVÕ VDKԥ\ԥ VÕ]PDVÕ QԥWLFԥVLQGԥ ԥPԥOԥ JԥOLU >@ 5+DFL\HY WԥUԥ¿QGԥQ VԥUW

HNVXGDWODUÕQ OLSRSURWHLQOԥULQ GDPDU GLYDUÕQGDQ VÕ]PDVÕ QԥWÕFԥVLQGԥ GH\LO WRU TLúDQÕQ POOHU KFH\UԥOԥULQLQ

GHJHQHUDVL\DVÕ QԥWÕFԥVLQGԥ ԥPԥOԥ JԥOPԥVL HKWLPDOÕ ROXQXU >@

5HWLQDO YHQR] DQRPDOL\DODUÕ WRU TLúDQÕQ D÷ÕU KLSRNVL\DVÕQÕQ LQGLNDWRUX ROXE YHQXODODUÕQ WԥVEHKԥ Yԥ \D

LOJԥ\ԥEԥQ]ԥU IRUPDGD Yԥ LNLOԥúPԥVL úԥNOLQGԥ ԥVDVԥQ SUROLIHUDWLY SURVHV ]DPDQÕ DúNDU ROXQXU >@

5HWLQDO GDPDUODUÕQ RNNOX]L\DVÕQD FDYDE RODUDT \DUDQDQ Yԥ JHULG|QPԥ] SURVHV VD\ÕODQ WRU TLúDQÕQ LúHPLN ]RQDODUÕ

RQXQ GD[LOL VԥWKLQGԥ Yԥ J|UPԥ VLQLUL GLVNL ]ԥULQGԥ QHRYDVNXO\DU GDPDUODUÕQ LQNLúDIÕ oQ ]ԥPLQ ROXU >@

3UHUHWLQDO Yԥ YLWUHDO KHPRUUDJL\DODU QHRYDVNXO\DU GDPDUODUÕQ SDUWODPDVÕ QԥWLFԥVLQGԥ EDú YHULU .LoLN TDQVL]PD

Eԥ]ԥQ SDVL\HQWOԥU WԥUԥ¿QGԥQ KLVV ROXQPXU Yԥ ԥVDVԥQ |]|]Qԥ VRUXOXU /DNLQ GDKD E|\N TDQVÕ]PDODU LVԥ J|UPԥ

IXQNVL\DVÕQÕ D]DOGDUDT úúԥYDUL FLVPLQ ¿EUR]X Yԥ VRQUDGDQ WRU TLúDQÕQ TRSPDVÕ oQ ]ԥPLQ ROXU >@

'LDEHWLN UHWLQRSDWL\DVÕ RODQ SDVL\HQWOԥUGԥ J|UPԥ IXQNVL\DVÕQÕQ LWLULOPԥVLQLQ ԥVDV VԥEԥEOԥULQGԥQ ELUL GLDEHWLN

PDNXOD |GHPLGLU  '0g  >@ $SDUÕODQ HSLGHPLRORML oDOÕúPDODUGD  LOGԥQ DUWÕT GDYDP HGԥQ úԥNԥUOL GLDEHWGԥ

 RODUDT '0g DúNDU HGLOPLúGLU >@ øQWHUOH\NLQ GDPDU HQGRWHOLDO E|\Pԥ IDNWRUX NLPL UHWLQDO GDPDU

NHoLULFLOL\LQL DUWÕUDQ IDNWRUODU '0gLQ SDWRJHQH]LQGԥ ԥVDV VԥEԥEOԥUGԥQ KHVDE ROXQXU>@

%ԥ]L PԥOOLÀԥU WԥUԥ¿QGԥQ GLDEHWLN UHWLQRSDWL\D ]DPDQÕ PDNXOD |GHPLQLQ ԥPԥOԥ JԥOPԥVLQGԥ DU[D KLDORLG PHPEUDQOD

ED÷OÕ YLWUHRPDNXO\DU WUDNVL\DQÕQ Yԥ WDQJHQVLDO WUDNVL\D LOԥ PúD\LԥW ROXQDQ HSLUHWLQDO PHPEUDQÕQ UROXQXQ YDFLEOL\L TH\G

ROXQPXúGXU >@ 'HJHQHUDWLY LOWLKDEL Gԥ\LúLOLNOԥU TDQVÕ]PD LQWRNVLNDVL\D KFH\Uԥ HOHPHQWOԥULQLQ PLTUDVL\DVÕ

SUROLIHUDVL\D úúԥYDUL FLVPLQ VWUXNWXUXQÕQ Gԥ\LúLOPԥVLQԥ VԥEԥE ROXU .ROODJHQ OLÀԥULQ TDOÕQODúPDVÕ Yԥ ELUELUL LOԥ

ELUOԥúPԥVL PHPEUDQODUÕQ ԥPԥOԥ JԥOPԥVL LOԥ QԥWLFԥOԥQLU (\QL YD[WGD úúԥYDUL FLVPLQ GXUXOPDVÕ  VLQHUH]LV  ERúOXTODUOÕQ

ԥPԥOԥ JԥOPԥVLQԥ VԥEԥE ROXU NL EX ERúOXTODUÕQ TRYXúPDVÕ \DODQoÕ úúԥYDUL FLVPLQ DU[D TRSPDVÕ WԥVԥYYUQ \DUDGÕU

>@ 6LQHUH]LV VWQON WԥúNLO HGԥUVԥ úúԥYDUL FLVPLQ DU[D KLDORLG PHPEUDQÕQÕQ TRSPDVÕ EDú YHULU >@

1DVUDOODK Yԥ KԥPNDUODUÕ DU[D KLDORLG PHPEUDQÕQ D\UÕOPDGÕ÷Õ KDOODUGD PDNXOD |GHPLQLQ GDKD oR[ UDVW JԥOLQGL\LQL

J|VWԥUPLúOԥU >@ +LNLFKL Yԥ KԥPNDUODUÕ '0gLQ DU[D KLDORLG PHPEUDQÕQ WRWDO TRSPDVÕ RODQ J|]OԥULQ  Gԥ JHUL

LQNLúDI HWPԥVLQL ELOGLUPLúOԥU >@

 'LDEHWLN PDNXORSDWL\DODUÕQ PDVLU PDOLFԥ VXOODUÕ

'LDEHWLN IԥVDGODUÕQ LQNLúDIÕQGD P[WԥOLI IDNWRUODUÕQ UROXQXQ ROPDVÕQD ED[PD\DUDT TOLNHPLN WԥVLU [ԥVWԥOL\LQ

EDúODQ÷ÕFÕQGD Yԥ JHGLúDWÕQGD SURVHVLQ LQNLúDIÕQGD GRPLQDQW \HU WXWXU 2QD J|Uԥ Gԥ LQVXOLQGԥQ DVÕOÕ úԥNԥUOL GLDEHW

]DPDQÕ LQWHQVLY LQVXOLQWHUDSL\DQÕQ WԥWELTL úԥNԥULQ PLTGDUÕQÕQ QRUPDOODúGÕUÕOPDVÕ FԥKԥWGԥQ YDFLEGLU >@

'LDEHWHV &RQWURO DQG &RPSOLFDWLRQV 7ULDO  '&&7  TUXSXQXQ DSDUGÕ÷Õ WԥGTLTDWODU QԥWLFԥVLQGԥ YD[WDúÕUÕ DSDUÕODQ

Qԥ]DUԥW Yԥ TDQGD úԥNԥULQ PLTGDUÕQÕQ QRUPD\D \D[ÕQ VԥYL\\ԥGԥ VD[ODQPDVÕQÕQ úԥNԥUOL GLDEHWLQ X]DT IԥVDGODUÕQÕQ

ԥPԥOԥJԥOPԥ ULVNLQLQ D]DOPDVÕQD WԥVLU HWPԥVL VEXW ROXQPXúGXU '&&7QLQ J|VWԥULFLOԥULQԥ ԥVDVԥQ ԥQԥQԥYL WHUDSL\D\D

QLVEԥWԥQ LQWHQVLY LQVXOLQ WHUDSL\DVÕ GLDEHWLN UHWLQRSDWL\DQÕQ ԥPԥOԥ JԥOPԥ ULVNLQL   SURTUHVVLYOԥúPԥVLQL  

SUROLIHUDWLY GLDEHWLN UHWLQRSDWL\DQÕQ LQNLúDIÕQÕ LVԥ  D]DOGÕU >@


64

2010/ 4

Ԥ'Ԥ%ø<<$7 ø&0$//$5,

øON GԥIԥ RODTDU FX LOGԥ 0H\HU6FKZLFNHUDWK GLDEHWLN UHWLQRSDWL\DQÕQ PDOLFԥVLQGԥ WRU TLúDQÕQ

IRWRNRDTXO\DVL\DVÕQGDQ LVWLIDGԥ HWPLúGLU >@ 2 YD[WGDQ PDVLU JQP]ԥ TԥGԥU EX PDOLFԥ VXOX GLDEHWLN

UHWLQRSDWL\DQÕQ PDOLFԥVLQGԥ ԥQ WԥVLUOL RODUDT TDOPDTGDGÕU /D]HUNRDTXO\DVL\D\D PԥUX] TDODQ Yԥ OD]HU PDOLFԥVL

DSDUÕOPD\DQ GLDEHWLN UHWLQRSDWL\DOÕ [ԥVWԥOԥULQ PúDKLGԥVLQLQ PTD\LVԥOL WԥKOLOL QԥWLFԥVLQGԥ OD]HU PDOLFԥVL

ROXQPD\DQ TUXSGD SURVHVLQ LQNLúDIÕQÕQ   OD]HU PDOLFԥVL DODQ GLJԥU TUXSGD LVԥ \DOQÕ]  ROPDVÕ DúNDU

HGLOPLúGLU >@

8]XQ PGGԥWOL PúDKLGԥOԥU QԥWLFԥVLQGԥ OD]HUNRDTXO\DVL\DGDQ VRQUD WRU TLúDGD SURVHVLQ VDELWOԥúPԥVL SDWRORML

Gԥ\LúLOLNOԥULQ D]DOPDVÕ WRU TLúDGD Yԥ T]HKOL TLúDGD QHRYDVNXODUL]DVL\DQÕQ JHUL LQNLúDI HWPԥVL TH\G ROXQPXúGXU

> @

/D]HUNRDTXO\DVL\D '0gLQ PDOLFԥVLQGԥ Gԥ ԥVDV VWDQGDUW RODUDT TDOPDTGDGÕU 'LDEHWLN PDNXORSDWL\DQÕQ

OD]HU PDOLFԥ SULQVLSOԥUL (7'56  (DUO\ 7UHDWPHQW 'LDEHWLF 5HWLQRSDWK\ 6WXG\  WԥGTLTDWÕQÕQ QԥWLFԥOԥULQԥ ԥVDVODQÕU

(7'56   

+DOKD]ÕUGD OD]HUNRDTXO\DVL\DQÕQ PXPTԥEXO HGLOPLú DúD÷ÕGDNÕ VXOODUÕ WԥWELT ROXQXU >@

D  IRNDO OD]HUNRDTXO\DVL\D PDNXO\DU |GHPLQ PDOLFԥVLQGԥ LVWLIDGԥ ROXQXU

E  [ԥOELUYDUL  JULG  OD]HUNRDTXO\DVL\D KԥPoLQLQ PDNXOD |GHPLQLQ ԥVDVԥQ GLIIX] |GHPLQ PDOLFԥVLQGԥ WԥWELT

ROXQXU

F  SDQUHWLQDO OD]HUNRDTXO\DVL\D SUHSUROLIHUDWLY Yԥ SUROLIHUDWLY '5 ]DPDQÕ WԥWELT ROXQXU%ԥ]L PԥOOLÀԥU OD]HUNRDTXO\DVL\DQÕQ PԥQ¿ FԥKԥWOԥULQL SHULIHULN J|UPԥ VDKԥVLQLQ GDUDOPDVÕQÕ TDUDQOÕ÷D

DGDSWDVL\DQÕQ Yԥ UHWLQDO KԥVVDVOÕ÷ÕQ D]DOPDVÕQÕ TH\G HWPLúOԥU > @ 3DQUHWLQDO OD]HU PDOLFԥVLQLQ QDGLU ODNLQ

PPNQ RODQ IԥVDGODUÕQGDQ ELUL Gԥ ԥPԥOL\\DW YD[WÕ Yԥ \D RQGDQ VRQUD úúԥYDUL FLVPԥ TDQVÕ]PDQÕQ ROPDVÕGÕU

>@ 0DNXODGD DSDUÕODQ OD]HUNRDTXO\DVL\DGDQ VRQUD QDGLU KDOODUGD ROVD EHOԥ VXEUHWLQDO ¿EUR]XQ Yԥ \D VXEUHWLQDO

QHRYDVNXO\DU PHPEUDQÕQ ԥPԥOԥ JԥOPԥVL TH\G ROXQPXúGXU > @

'0gLQ OD]HU PDOLFԥVLQGԥ \HQL ELU LVWLTDPԥW DúD÷Õ LQWHQVLYOLNOL PLNURSXOV OD]HU YDVLWԥVLOԥ GDKD D] [RULRUHWLQDO

]ԥGԥOԥQPԥ\ԥ VԥEԥE RODQ NRDTXO\DVL\D VXOODUÕQÕQ WԥWELTLGLU >@

0DVLU G|YUGԥ GLDEHWLN UHWLQRSDWL\DQÕQ PXPL TԥEXO HGLOPLú HIIHNWLY PHGLNDPHQWR] PDOLFԥVL \R[GXU >@

%XQXQOD EHOԥ VRQ LOOԥUGԥ GLDEHWLN PDNXORSDWL\DQÕQ NRQVHUYDWLY PDOLFԥVLQԥ PDUDT \HQLGԥQ DUWPÕúGÕU %X PԥTVԥGOԥ

LVWLIDGԥ ROXQDQ SUHSDUDWODUÕ DúD÷ÕGDNÕ TUXSODUD E|OPԥN RODU   VWHURLG SUHSDUDWODU   GDPDU HQGRWHOLDO E|\Pԥ

IDNWRUXQXQ  '(%)  LQKLELWRUODUÕ   SURWHLQNLQD]D & LQKLELWRUODUÕ

'0gGԥ NRUWLNRVWHURLGOԥULQ WԥWELTL RQXQ '(%) JHQLQLQ HNVSUHVVL\DVÕQÕ LQKLELVL\D HWPԥVL Yԥ QԥWLFԥGԥ GDPDU

NHoLULFLOL\LQL EԥUSD HWPԥVL LOԥ ԥODTԥGDUGÕU >@ '0gGԥ WULDPVLQDORQ SUHSDUDWÕQÕQ LQWUDYLWUHDO LQ\HNVL\DVÕ

QԥWLFԥVLQGԥ |GHPLQ D]DOPDVÕ Yԥ J|UPԥ LWLOL\LQLQ \D[úÕODúPDVÕ KDTTÕQGD LON HOPL PԥOXPDWGDQ VRQUD RIWDOPRORJL\DGD

LQWUDYLWUHDO WULDPVLQDORQ JHQLú LVWLIDGԥ ROXQPD÷D EDúODQPÕúGÕU >@ /DNLQ LQWUDYLWUHDO WULDPVLQDORQ LQ\HNVL\DVÕQÕQ

oDWÕúPD\DQ FԥKԥWL YD[W NHoGLNFԥ PDOLFԥ HIIHNWLQLQ D]DOPDVÕ Yԥ WԥNUDU LQ\HNVL\D\D HKWL\DFÕQ \DUDQPDVÕGÕU

øQWUDYLWUHDO WULDPVLQDORQ LQ\HNVL\DVÕQÕQ IԥVDGODUÕ KԥP SURVHGXUD LOԥ  HQGRIWDOPLW úúԥYDUL FLVPԥ TDQVÕ]PD 

KԥP Gԥ SUHSDUDWÕQ WԥVLUL LOԥ  TODXNRPD NDWDUDNWD SVHYGRHQGRIWDOPLW  ED÷OÕGÕU >@ %ԥ]L PԥOOLÀԥU LQWUDYLWUHDO

LQ\HNVL\D LOԥ ED÷OÕ IԥVDGODUÕQ ROPD ULVNLQL D]DOWPDT PԥTԥVԥGLOԥ SUHSDUDWÕQ VXEWHQRQ \HULGLOPԥVLQLQ WԥVLUOL ROD

ELOPԥVLQL J|VWԥUPLúOԥU >@

'(%) SLTPHQW HSLWHO KFH\UԥOԥUL WRU TLúD NDSLO\DUODUÕQÕQ HQGRWHO Yԥ SHULVLW KFH\UԥOԥUL WԥUԥ¿QGԥQ KLSRNVL\D\D

FDYDE RODUDT KDVLO ROXQXU 0ROHNXO\DU VԥYL\\ԥGԥ DSDUÕODQ WԥGTLTDWODU SDWRJHQHWLN ]ԥQFLULQ ELU KԥOTԥVL NLPL

LIUDW GԥUԥFԥGԥ LIUD] ROXQDQ '(%)QXQ QHRYDVNXO\DUL]DVL\DQÕQ EDúODQ÷ÕF PH[DQL]PL RODQ DQJLRJHQH] SURVHVLQL

VWLPXO\DVL\D HWGL\LQL J|VWԥUPLúGLU '(%) GDPDU NHoLULFLOL\LQL DUWÕUÕU HQGRWHO KFH\UԥOԥULQLQ DUWPDVÕQD WԥNDQ YHULU

PHGLDWRU Yԥ OH\NRVLWOԥULQ [DULF ROPDVÕQD VԥEԥE ROXU >@ '0gGԥ LVWLIDGԥ ROXQDQ '(%) LQKLELWRU SUHSDUDWODUÕQD

SHTDSWDQLE  0DFXJHQ (\HWHFK 3KDUPDFHXWLFDOV ,QF 86$  UDQLEL]XPDE  /XFHQWLV *HQHQWHFK ,QF VDQ )UDQFLVFR

86$  Yԥ EHYDoL]XPDE  $YDVWLQ *HQHQWHFK ,QF VDQ )UDQFLVFR 86$  DLGGLU $QWL'(%) SUHSDUDWODUÕ TÕVD PGGԥW

ԥU]LQGԥ PDNXO\DU |GHPLQ D]DOPDVÕQD Yԥ YDVNXO\DU SUROLIHUDWLY Gԥ\LúLOLNOԥULQ UHTUHVVL\DVÕQD N|PԥN HWVԥOԥU Gԥ X]XQ

PGGԥWOL G|YU ԥU]LQGԥ LúHPLN Gԥ\LúLOLNOԥULQ DUWPDVÕQD VԥEԥE ROD ELOԥUOԥU >@ %X FԥKԥWGԥQ '0gLQ PDOLFԥVLQGԥ

DQWL'(%) SUHSDUDWODUÕQÕQ LVWLIDGԥVL X]XQ PGGԥWOL QԥWLFԥOԥU |\UԥQLOԥQԥ TԥGԥU HNVSHULPHQWDO VD\ÕOPDOÕGÕU

3URWHLQNLQD]D &  3.&  IHUPHQWLQLQ '(%)QX DNWLYOԥúGLUPԥVL Yԥ EX \ROOD PDNXOD |GHPLQԥ VԥEԥE ROPDVÕ

PԥOXPGXU /DNLQ oR[PԥUNԥ]OL WԥGTLTDWODU VHOHNWLY 3.& LQKLELWRUX SUHSDUDWÕQÕQ  ULER[LVWDXULQ PHV\ODWH  GLDEHWLN

UHWLQRSDWL\DQÕQ LQNLúDIÕQÕQ TDUúÕVÕQÕQ DOÕQPDVÕQGD D] HIIHNWOL ROPDVÕQÕ J|VWԥUPLúGLU >@

0[WԥOLI WԥGTLTDWODUOD UH]LVWHQW '0gLQ PDOLFԥVLQGԥ DU[D KLDORLG Yԥ GD[LOL KGXGL PHPEUDQÕQ VR\XOPDVÕ LOԥ

PúD\LԥW ROXQDQ DU[D YLWUHNWRPL\D ԥPԥOL\\DWÕQÕQ ԥKԥPL\\ԥWOL ROPDVÕ VEXW ROXQPXúGXU >@

 'LDEHWLN PDNXORSDWL\DQÕQ PDVLU GLDTQRVWLND VXOODUÕ

*|] GLELQLQ PD\LQԥ VXOODUÕQÕQ DUVHQDOÕ LOGԥQLOԥ JHQLúOԥQLU 

TLúDQÕQ Yԥ]L\\ԥWLQLQ TL\PԥWOԥQGLULOPԥVL FԥKԥWGԥQ ԥQ JHQLú \D\ÕOPÕú PD\LQԥ VXOXGXU (\QL ]DPDQGD WRU TLúDQÕQ


65

2010/ 4

Ԥ'Ԥ%ø<<$7 ø&0$//$5,

Yԥ]L\\ԥWL EDUԥGԥ GDKD RE\HNWLY Yԥ PIԥVVԥO PԥOXPDW ԥOGԥ HWPԥN LVWԥ\L HOHNWUR¿]LRORML XOWUDVԥV Yԥ DQJLRTUD¿N

VXOODUÕQ \DUDQPDVÕQD WԥNDQ YHUPLúGLU

2IWDOPRORJL\DGD XOWUDVԥV PD\LQԥ VXOODUÕQGDQ J|]Q P[WԥOLI VWUXNWXUODUÕQÕ NH\¿\\ԥWFԥ TL\PԥWOԥQGLUPԥN

Yԥ EX VWUXNWXUODU DUDVÕQGDNÕ PԥVDIԥQL |OoPԥN oQ LVWLIDGԥ ROXQXU 860 VXOODUÕQÕQ ԥVDV VWQO\ TH\ULúԥIIDI

ELRORML WR[XPDODUGDQ NHoPԥN TDELOL\\ԥWLGLU +D]LUGD RIWDOPRORJL\DGD J|]Q DU[D VHTPHQWLQL PD\LQԥ HWPԥN oQ

LVWLIDGԥ ROXQDQ XOWUDVԥV FLKD]ODUÕ ԥVDVԥQ  0K] WH]OLNGԥ LúOԥ\LU NL EX GD  PNPD \D[ÕQ DúNDUODPD TDELOL\\ԥWL

YHULU 8OWUDVԥV PD\LQԥVL \DOQÕ] RSWLN PKLWOԥULQ úԥIIDÀÕ÷Õ SR]XOGXTGD PDNXOD |GHPLQL YLWUHRUHWLQDO WUDNVL\DQÕ Yԥ

WRU TLúDQÕQ WUDNVLRQ TRSPDVÕQÕ TL\PԥWOԥQGLUPԥN oQ NOLQLN ԥKԥPL\\ԥWԥ PDOLNGLU >@

FL LOGԥQ WԥWELT ROXQDQ ÀRUHVVHLQ DQJLRTUD¿\DVÕ  )$4  X]XQ PGGԥW J|] GLEL PLNURGDPDUODUÕQÕQ Yԥ]L\\ԥWL

Yԥ TDQÕQ VLUNXO\DVL\D [VXVL\\ԥWOԥULQL DúNDU HWPԥ\ԥ LPNDQ YHUԥQ \HJDQԥ PD\LQԥ VXOX RODUDT TDOPÕúGÕU >@

)$4 PD\LQԥVLQGԥQ '0gLQ PDOLFԥVLQGԥ ԥVDVԥQ IRNDO OD]HUNRDTXO\DVL\DGDQ ԥYYԥO NRDTXO\DVL\D ROXQDFDT

PLNURDQHYUL]PDODUÕQ Pԥ\\ԥQ HGLOPԥVLQGԥ LVWLIDGԥ ROXQXU %XQGDQ EDúTD )$4 PD\LQԥVLQLQ GLJԥU WԥWELT VDKԥVL

RIWDOPRVNRSLN RODUDT Pԥ\\ԥQ HGLOԥ ELOPԥ\ԥQ DúD÷Õ J|UPԥQLQ VԥEԥEOԥULQLQ  LúHPLN GLDEHWLN PDNXORSDWL\D ]DPDQÕ

DúNDU ROXQPDVÕGÕU >@

.HoԥQ ԥVULQ FÕ LOOԥULQGԥQ HWLEDUԥQ WRU TLúDQÕQ PLNURVWUXNWXUDVÕQÕQ TDWOÕ WԥVYLULQL DOPD÷D LPNDQ YHUԥQ \HQL

VÕUD FLKD]ODU NRQIRNDO VNDQLQT OD]HU RIWDOPRVNRSX  6/2  WRU TLúDQÕQ TDOÕQOÕ÷ÕQÕQ DQDOL]DWRUX  5HWLQDO WKLFNQHVV

DQDO\]HU 57$  Yԥ RSWLN NRKHUHQV WRPRTUDIÕ  2.7  DNWLY RODUDT SUDNWLNDGD WԥWELT ROXQPD÷D EDúODQPÕúGÕU >@

6/2  GLJԥU DGÕ +H\GHOEHUT UHWLQDO WRPRTUDIÕ+57  YDVLWԥVLOԥ VLQLU OLÀԥUL TDWÕQÕQ TDOLQOÕ÷ÕQÕ Wԥ\LQ HWPԥN

PPNQGU 

WԥGTLT HWPԥN PPNQGU >@ 0D\LQԥQLQ VWQONOԥULQGԥQ ELUL Gԥ RQXQ oR[ TLVD ]DPDQ LoLQGԥ DSDUÕOPDVÕ Yԥ

EԥEԥNOԥULQ JHQԥOGLOPԥVLQԥ HKWL\DFÕQ ROPDPDVÕGÕU >@ 0D\LQԥ |] KԥVVDVOÕ÷ÕQD     Yԥ VSHVL¿NOL\LQԥ   

J|Uԥ 57$GDQ VWQ ROVD GD 2.7 PD\LQԥVLQGԥQ JHUL TDOÕU >@

57$UԥTԥPVDO OD]HU \DUÕTOÕ ODPSDVÕ LVԥ J|UPԥ VLQLUL PԥPԥFL\LQLQ SDUDPHWUOԥULQL Yԥ PDNXODQÕQ Yԥ]L\\ԥWLQL Wԥ\LQ

HWPԥN LPNDQÕ YHULU >@ 2QXQ Lú SULQVLSL ELRPLNURVNRSXQ Lú SULQVLSL ԥVDVÕQGD TXUXOPXúGXU 0DNXOD |GHPLQLQ DúNDU

ROXQPDVÕQGD EX PD\LQԥ PHWRGXQXQ KԥVVDVOÕ÷Õ   VSHVL¿NOL\L LVԥ  ROXE 2.7 Yԥ IXQGXV IRWRTUD¿\DVÕQD

QLVEԥWԥQ GDKD D] HWLEDUOÕGÕU >@ 4H\G HWPԥN OD]ÕPGÕU NL UHIUDNWLY TVXUODUD Yԥ úDNHoLULFL PKLWOԥULQ EXODQPDVÕQD

oR[ KԥVVDV ROPDVÕ VXOXQ JHQLú \D\ÕOD ELOPԥPԥVLQԥ VԥEԥE ROPXúGXU

2.7 LQIRUPDWLYOL\LQԥ J|Uԥ GLJԥU OD]HU VNDQLQT FLKD]ODUÕQÕ VWԥOԥ\LU > @ 2.7QLQ WԥWELTL LOԥ ԥYYԥOOԥU

PPNQ ROPD\DQ WRU TLúDQÕQ VWUXNWXUXQXQ  PNU |OoGԥ PRUIRORML VԥYL\\ԥGԥ XOWUDQD]LN  |OoO WԥVYLUOԥULQL

DOPDT PPNQ ROPXúGXU > @ 2.7 LQ YLYR DSDUÕOGÕ÷Õ oQ DOÕQDQ LQIRUPDVL\D WԥNoԥ J|]Q TLúDODUÕQÕQ

VWUXNWXU Yԥ]L\\ԥWLQL GH\LO HOԥFԥ Gԥ RQXQ IXQNVLRQDO [VXVL\\ԥWOԥULQL ԥNV HWGLULU >@ øúÕT GDO÷DVÕQÕQ J|]Q KԥP

|Q KԥP Gԥ DU[D úԥIIDI VWUXNWXUODUÕQGDQ DVDQOÕTOD NHoPԥVL KHVDEÕQD 2.7QLQ RIWDOPRORJL\DGD WԥWELTL [VXVLOԥ

ԥOYHULúOLGLU >@ hVXOXQ VWQONOԥULQGԥQ ELUL Gԥ RQXQ NRQWDNWVÕ] ROPDVÕ Yԥ DSDUÕOPDVÕQÕQ VDGԥOL\LGLU 0D\LQԥQLQ

GԥIԥOԥUOԥ DSDUÕOPDVÕ Yԥ DOÕQPÕú QԥWLFԥOԥULQ NRPS\XWHULQ \DGGDúÕQGD VD[ODQÕOPDVÕQÕQ PPNQO\ SDWRORML SURVHVLQ

GLQDPLNDVÕQÕ L]OԥPԥN LPNDQÕ YHULU > @

2.7QLQ PDKL\\ԥWL PD\LQԥ ROXQDQ WR[XPD WԥUԥ¿QGԥQ ԥNV ROXQDQ LúÕT úDVÕQÕQ OԥQJLPԥ PGGԥWLQLQ

|OoOPԥVLQGԥQ LEDUԥWGLU 2.7QLQ LúL LúÕ÷ÕQ LQWHUIHURPHWUL\D SULQVLSL ԥVDVÕQGD Kԥ\DUD NHoLU >@@ %X QԥVOLQ

QPD\ԥQGԥVL NLPL 7LPH'RPDLQ 6WUDWXV 2.7QL TH\G HWPԥN RODU %X DSDUDWGD LúÕT PԥQEԥ\L NLPL DúD÷Õ NRKHUHQWOL

LQIUDTÕUPÕ]Õ VSHNWUԥ \D[ÕQ úD DOPD÷D LPNDQ YHUԥQ VXSHUOPLQHVVHLQ GLRG WԥWELT ROXQXU >@ 7LPH'RPDLQ 2.7

QLQ PDNVLPDO DúNDUODPD TDELOL\\ԥWL  PNU VNDQ VUԥWL VDQL\ԥGԥ  $VNDQGÕU >@

2.7 WH[QRORJL\DVÕQGD N|NO Gԥ\LúLNOLN VSHNWUDO )XU\H LQWHUIHURPHWULQLQ WԥWELTL LOԥ EDú YHUGL ԤYYԥONL QԥVLOGԥQ

VSHNWURPHWULQ Yԥ \NVԥN VUԥWOL &&'  &&' FKDUJFRQSOHG GHYLFH  NDPHUDQÕQ ROPDVÕ LOԥ IԥUTOԥQLU %X FLKD]ÕQ

ԥVDV IԥUTOԥQGLULFL [VXVL\\ԥWL [ԥWWL VNDQÕQ KԥU D\UÕD\UÕ Q|TWԥQLQ ԥNVHWPԥ TDELOL\\ԥWLQLQ DUGÕFÕO GH\LO H\QL DQGD

|OoOPԥVL QԥWLFԥVLQGԥ DOÕQPDVÕQGDQ LEDUԥWGLU 6SHNWUDO 2.7 VDQL\ԥGԥ GԥQ oR[ $VNDQ \HULQԥ \HWLULU NL EX

GD ԥYYԥONL QԥVLOGԥQ  GԥIԥ oR[GXU $NVLDO DúNDUODPD TDELOL\\ԥWL  PNUGXU >@

+DOKD]LUGD VSHNWUDO 2.7QLQ  PRGHOL LVWLIDGԥ ROXQXU

 579QH ± $%ùÕQ 2SWRYXH ¿UPDVÕQÕQ LVWHKVDOÕ ROXE J|] DOPDVÕQÕQ KԥP |Q KԥP Gԥ DU[D KLVVԥOԥULQL

PD\LQԥ HWPԥN LPNDQÕ YHULU

 ' 2&7  7RSFRQ  ± 2.7 LOԥ IXQGXV NDPHUD IXQNVL\DODUÕQÕ ELUOԥúGLULU

 &LUUXV +'2&7  &DUO =HLVV

 6RFW &RSHUQLFXV Yԥ 6RFW &RSHUQLFXV +5 ±$%ùÕQ 5HLFKHUW Yԥ 3ROúDQÕQ 2SWRSRO ¿UPDODUÕQÕQ ELUJԥ LVWHKVDOÕ

 6SHFWUDOLV +5$2&7  +HLGHOEHUJ (QJLQHHULQJ  ± 2.7OD]HU VNDQLQJ DQJLRJUDIÕ +5$

ԤYYԥONL QԥVLO WRPRTUDÀDUÕQ ԥQ ԥVDV SUREOHPL FLKD]ÕQ J|] DOPDVÕÕQÕQ PLNURKԥUԥNԥWOԥULQԥ RODQ KԥVVDVOÕ÷ÕGÕU

7LPH'RPDLQ 2.7Gԥ DUWHIDNWODUÕQ QH\WUDOL]DVL\DVÕ oQ TUD¿N KDPDUODPD VXOX WԥWELT ROXQXU 1ԥWLFԥGԥ WԥVYLU66

2010/ 4

Ԥ'Ԥ%ø<<$7 ø&0$//$5,

HIIHNWLY KDPDUODQÕU ODNLQ ORNDO Gԥ\LúLOLNOԥU JL]OL TDODUDT LQWHUSUHWDVL\D ]DPDQÕ oԥWLQOLN \DUDGD ELOԥU 7LPH'RPDLQ

2.7GԥQ IԥUTOL RODUDT 6SHNWUDO 2.7Gԥ VNDQ VUԥWLQLQ \NVԥN ROPDVÕ KHVDEÕQD \HNXQ VNDQ WԥGTLT ROXQDQ RE\HNWLQ

KԥTLTL VWUXNWXUXQD PDNVLPXP X\÷XQ JԥOLU >@

ԤVDV IԥUTOL VWQONOԥUGԥQ ELUL Gԥ 6SHNWUDO 2.7 YDVLWԥVLOԥ  |OoO WԥVYLULQ \DUDGÕOPDVÕGÕU  |OoO WԥVYLU

YDVLWԥVLOԥ PD\LQԥ ROXQDQ VWUXNWXUXQ VԥWKLQLQ SUR¿OLQL RQXQ GD[LOL WRSRTUD¿\DVÕQÕ TL\PԥWOԥQGLUPԥN Yԥ KԥPoLQLQ

SDWRORML Gԥ\LúLNOL\LQ KGXGODUÕQÕ GԥTLT YL]XDOL]ԥ HWPԥN Yԥ RQX GLQDPLNDGD L]OԥPԥN PPNQGU %X IXQNVL\D [ԥWWL

VNDQGD J|UQPԥVL PPNQ ROPD\DQ NLoLN |OoO Gԥ\LúLOLNOԥUL WDSPDTGD ԥYԥ]VL]GLU >@

6WDQGDUW SURWRNROXQ \HULQԥ \HWLULOPԥVLQLQ QԥWLFԥVL TUD¿N WԥVYLU Yԥ PWOԥT UԥTԥPOԥUOԥ ԥNV ROXQDQ [ԥULWԥQLQ

\DUDGÕOPDVÕGÕU <NVԥN DúNDUODPD TDELOL\\ԥWL WRU TLúDQÕQ TDWODUÕ DUDVÕQGDNÕ VԥUKԥGOԥUL LGHQWL¿NDVL\D HWPԥN LPNDQÕ

YHULU NL QԥWLFԥGԥ \DOQÕ] WRU TLúDQÕQ TDOÕQOÕ÷ÕQÕQ GH\LO KԥPoLQLQ RQXQ D\UÕD\UÕ TDWODUÕQÕQ  TDQTOLR] KFH\UԥOԥU Yԥ

VLQLU OLÀԥUL IRWRUHVHSWRU KFH\UԥOԥU Yԥ SLTPHQW HSLWHO TDWODUÕ  [ԥULWԥVLQL \DUDWPDT PPNQ ROXU>@

2.7QLQ WԥWELTL GLDEHWLN UHWLQRSDWL\DOÕ [ԥVWԥOԥUGԥ \DOQÕ] WRU TLúDQÕQ PԥUNԥ]L KLVVԥVLQLQ TDOÕQOÕ÷ÕQÕ GH\LO HOԥFԥ Gԥ

YLWUHRUHWLQDO LQWHUIH\VLQ Yԥ]L\\ԥWLQL Wԥ\LQ HWPԥN LPNDQÕ YHULU > @ 2.7 PD\LQԥVLQGԥQ KԥPoLQLQ WRU TLúDQÕQ

úúԥYDUL FLVPLQ DU[D KLVVԥVL LOԥ DGKH]L\DVÕQÕQ GԥUԥFԥVLQGԥQ DVÕOÕ RODUDT PDNXOD |GHPLQLQ FԥUUDKL PDOLFԥVLQGԥQ

VRQUDNÕ SURTQR]XQX TL\PԥWOԥQGLUPԥN Yԥ '0gLQ WԥVLUOL PDOLFԥ VXOODUÕQGDQ RODQ LQWUDYLWUHDO \HULGLOԥQ VWHURLG Yԥ

DQWL9(*) SUHSDUDWODUÕÕQÕQ HIIHNWLYOL\LQԥ Qԥ]DUԥW PԥTVԥGLOԥ JHQLú LVWLIDGԥ ROXQXU >@ 0ԥK] 6SHNWUDO 2.7

QLQ WԥWELTL OD]HU Yԥ LQWUDYLWUHDO LQ\HNVL\DODUOD PDOLFԥ\ԥ WDEH ROPD\DQ '0g ]DPDQÕ DGL ELRPLNURVNRSLN VXOOD

DúNDU ROXQPD\DQ ]ԥULI HSLUHWLQDO PHPEUDQÕQ ¿EUR]ODúPÕú DU[D KLDORLG PHPEUDQOD ED÷OÕ YLWUHRPDNXO\DU WUDNVL\DQÕQ

YDUOÕ÷ÕQÕ DúNDU HWPԥ\ԥ G]JQ PDOLFԥ VXOX NLPL FԥUUDKL PDOLFԥQL YD[WÕQGD VHoPԥN LPNDQÕ YHUPLúGLU >@

6RQ G|YUQ ԥGԥEL\\DWÕQGD ELU oR[ PԥOOLÀԥU '0g ]DPDQÕ 2.7 PD\LQԥVL LOԥ ÀRUHVVHLQ DQJLRTUD¿\D

PD\LQԥVL DUDVÕQGD NRUUHO\DVL\D DSDUPDTOD KԥU LNL FLKD]ÕQ YHUGL\L QԥWLFԥOԥULQ ELUELULQL WDPDPODGÕ÷ÕQÕ Eԥ]L

KDOODUGD LVԥ DQJLRTUD¿\D\D QLVEԥWԥQ GDKD LQIRUPDWLY ROPDVÕQÕ TH\G HGLUOԥU %HOԥ NL 2.7 YDVLWԥVLOԥ ÀRUHVVHLQ

DQJLRTUD¿\D PD\LQԥVLQGԥ Pԥ\\ԥQ KDOGD  SUH Yԥ LQWUDUHWLQDO TDQVL]PD PDVVLY HNVXGDVL\D  DúNDU ROXQPD\DQ

QH\URHSLWHOLQ VHUR] TRSPDVÕQÕQ Yԥ YLWUHRPDNXO\DU WUDNVL\DQÕQ YL]XDOL]DVL\DVÕ PPNQGU >@

WԥVYLU HWPԥN PPNQ GH\LOGLU /DNLQ DUWÕT TH\G HWPԥN OD]ÕPGÕU NL 6SHNWUDO 2.7 J|] [ԥVWԥOLNOԥULQLQ [VXVLOԥ

Gԥ GLDEHWLN UHWLQRSDWL\DQÕQ GLDTQRVWLNDVÕQGD ԥYԥ]VL] NH\¿\\ԥWOL PD\LQԥ VXOXGXU 2QXQ LQIRUPDWLYOL\L \NVԥN

PD\LQԥ VUԥWLQLQ Yԥ DúNDUODPD TDELOL\\ԥWLQLQ KHVDEÕQD ԥYYԥONL QԥVLO WRPRTUDÀDUÕ ԥKԥPL\\ԥWOL GԥUԥFԥGԥ VWԥOԥ\LU

$OÕQPÕú QԥWLFԥOԥULQ P[WԥOLI LVWLTDPԥWOL\L GLDTQRVWLNDQÕQ JHQLú LPNDQODUÕ Yԥ GLQDPLN PúDKLGԥQLQ PPNQO\

6SHNWUDO 2.7QL RIWDOPRORJL\DGD PRUIRORML PD\LQԥQLQ DSDUÕOPDVÕQGD ԥQ GԥTLT Yԥ XQLYHUVDO PD\LQԥ VXOODUÕQGDQ

ELUL HGLU 0ԥK] EX FԥKԥWGԥQ 6SHFWUDO 2.7QLQ GLDEHWLN PDNXORSDWL\DODUÕQ HUNԥQ GLDTQRVWLNDVÕQGD PD\LQԥ SODQÕQD

VDOÕQPDVÕ PKP SUDNWLN ԥKԥPL\\ԥW NԥVE HGLU

Ԥ'Ԥ%ø<<$7

 .ԥULPRY .7 ùDKPDOÕ\HYD $0 $EGXOOD\HYD (Ԥ ԤOL\HY ;' 'LDEHWLN UHWLQRSDWL\DQÕQ NOLQLNDVÕ

GLDTQRVWLNDVÕ Yԥ NRPELQԥ ROXQPXú PDOLFԥVLQLQ [VXVL\\ԥWOԥUL 0HWRGLN W|YVL\\ԥOԥU %DNÕ   VԥK

 Ȼɢɪɢɱ ɌȺ Ⱥɫɫɚɚɞ Ɇ ɋɤɪɢɧɢɧɝɨɜɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɫ ɰɟɥɶɸ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɪɚɧɧɢɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɞɢɚɛɟɬɢɱɟɫɤɨɣ

ɪɟɬɢɧɨɩɚɬɢɢ  ɋɛɨɪɧɢɤ ɧɚɭɱɧɵɯ ɫɬɚɬɟɣ ɩɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ ɧɚɭɱɧɨɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ

©ɋɚɯɚɪɧɵɣ ɞɢɚɛɟɬ ɢ ɝɥɚɡª Ɇ  ɫ 

 Ⱥɛɞɭɥɥɚɟɜɚ ɗȺ ɋɚɢɞɨɜɚ Ʌɏ Ⱥɥɢɟɜɚ ɇɂ ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɟɩɚɪɚɬɚ ɜɨɛɟɧɡɢɦ ɜ ɥɟɱɟɧɢɢ

ɞɢɚɛɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɬɢɧɨɩɚɬɢɢ  ɋɛɨɪɧɢɤ ɧɚɭɱɧɵɯ ɫɬɚɬɟɣ ɩɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ ɧɚɭɱɧɨɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ

ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ©ɋɚɯɚɪɧɵɣ ɞɢɚɛɟɬ ɢ ɝɥɚɡª Ɇ  ɫ

 Ȼɚɥɚɲɟɜɢɱ Ʌɂ Ƚɥɚɡɧɵɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɞɢɚɛɟɬɚ ɋɉɛ  ɫ

 Ⱦɟɞɨɜ ɂɂ ɒɟɫɬɚɤɨɜɚ Ɇȼ Ɇɢɥɟɧɶɤɚɹ ɌɆ ɋɚɯɚɪɧɵɣ ɞɢɚɛɟɬ ɪɟɬɢɧɨɩɚɬɢɹ ɧɟɮɪɨɩɚɬɢɹ Ɇ

 ɫ

 .ԥULPRY 0ø $EGXOOD\HYD (Ԥ ùDKPDOÕ\HYD $0 Yԥ GLJ 'LDEHWLN UHWLQRSDWL\DQÕQ HUNԥQ DúNDU HGLOPԥVL

Yԥ PDOLFԥ WDNWLNDVÕQÕQ Wԥ\LQL 0HWRGLN W|YVL\\ԥOԥU %DNÕ   VԥK

 Ʉɟɪɢɦɨɜ ɄɌ ɒɚɯɦɚɥɢɟɜɚ ȺɆ Ƚɚɰɭ ȺɎ Ɉ ɤɪɢɬɟɪɢɹɯ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɥɟɱɟɧɢɹ ɞɢɚɛɟɬɢɱɟɫɤɨɣ

ɪɟɬɢɧɨɩɚɬɢɢ ɇɨɜɵɟ ɥɚɡɟɪɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜ ɨɮɬɚɥɶɦɨɥɨɝɢɢ  ɋɛɨɪɧɢɤ ɧɚɭɱɧɵɯ ɬɪɭɞɨɜ ɢ ɫɬɚɬɟɣ

Ʉɚɥɭɝɚ  ɫɬɪ

 )RQJ '6 $LHOOR /3 )HUULV )/ UG HW DO 'LDEHWLF 5HWLQRSDWK\  'LDEHWHV &DUH  YRO S 6KDK .% +DQ '3 3UROLIHUDWLYH GLDEHWLF UHWLQRSDWK\  ,QW 2SKWKDOPRO &OLQ  YRO S Ƚɚɞɠɢɟɜ Ɋȼ Ⱦɢɚɛɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɪɟɬɢɧɨɩɚɬɢɹ Ȼɚɤɭ   ɫ

67

2010/ 4

Ԥ'Ԥ%ø<<$7 ø&0$//$5,

 )DLUFKLOG -0 +LQJ 6- 'RQDJKXH .& %RQQH\ 0$ )XQJ $7 6WHSKHQV 00 0LWFKHOO 3 +RZDUG

1- 6LOLQN 0 3UHYDOHQFH DQG ULVN IDFWRUV IRU UHWLQRSDWK\ LQ DGROHVFHQWV ZLWK W\SH  GLDEHWHV  0HG -

$XVW  YRO ʋ S

 .OHLQ 5 .OHLQ %( 0RVV 6( 7KH HSLGHPLRORJ\ RI RFXODU SUREOHPV LQ GLDEHWHV PHOOLWXV  ,Q )HPDQ 66

HGLWRU 2FXODU SUREOHPV LQ GLDEHWHV PHOOLWXV %RVWRQ  S

 ɗɤɝɚɪɞɬ ȼɎ Ⱦɢɚɛɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɪɟɬɢɧɨɩɚɬɢɹ ɉɚɬɨɝɟɧɟɡ ɤɥɢɧɢɤɚ ɢ ɥɟɱɟɧɢɟ ɑɟɥɹɛɢɧɫɤ

ɉɨɥɢɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ©Ʉɧɢɝɚª   ɫ

 gQHU *HOLúNHQ g]JU 

5HWLQD9LWUHXV $QNDUD  V

 $VDPL 7 7HUDVDNL + +LURVH + HW DO 9LWUHRUHWLQDO WUDFWLRQ PDFXORSDWK\ FDXVHG E\ UHWLQDO GLVHDVHV  $P

- 2SKWKDOPRO  YRO S

 7DQ 01 0DF/HDQ '5 (SLGHPLRORJ\ RI GLDEHWHV PHOOLWXV LQ &DQDGD  &OLQ ,QYHVW 0HG  YRO

ʋ S

 7KRPDV7ULDO /LHVHJDQJ /2 %UHLQ 3&7KH UHODWLRQ RI JO\FHPLD WR WKH ULVN RI GHYHORSPHQW DQG SURJUHVVLRQ

RI UHWLQRSDWK\ LQ WKH GLDEHWLF FRQWURO DQG FRPSOLFDWLRQV  'LDEHWRORJLD  YRO S

 5REHUW Ɍ ) 3RWHQWLDOV QHZ PHGLFDO WKHUDSLHV IRU GLDEHWLF UHWLQRSDWK\ SURWHLQ NLQDVH & LQKLELWRUV  $P -

2SKWKDOPRO  YRO ʋ S

 (JDZKDU\ '1 6ZRERGD %( &KHQ - 9LQFH )3 ©'DPDJH WR WKH YDVFXODU HQGRWKHOLXP RI GLDEHWLF

SDWLHQWV FDQ EH DVVHVVHG E\ DQDO\]LQJ EORRG VDPSOHV IRU WKH QXPEHU RI FLUFXODWLQJ HQGRWKHOLDO FHOOV ZLWK

PLWRFKRQGULDO '1$ GHOHWLRQVª  %LRFKHP6RV7UDQV  YRO ʋ S

 )DOFN $ /DDWLNDLQHQ / 5HWLQDO YDVRGLODWLRQ DQG K\SHUJO\FDHPLD LQ GLDEHWLF FKLOGUHQ DQG DGROHVFHQWV 

$FWD 2SKWKDOPRO 6FDQG  YRO ʋ S

 +DJD\ =- 6FKDFKWHU 0 3ROODFN $ /HY\ 5 'HYHORSPHQW RI SUROLIHUDWLYH UHWLQRSDWK\ LQ D JHVWDWLRQDO

GLDEHWHV SDWLHQW IROORZLQJ PHWDEROLF FRQWURO  (XU - 2EVWHW *\QHFRO 5HSURG %LRO  YRO ʋ

S

 ɇɟɫɬɟɪɨɜ Ⱥɉ Ɋɨɥɶ ɦɟɫɬɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɜ ɩɚɬɨɝɟɧɟɡɟ ɞɢɚɛɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɬɢɧɨɩɚɬɢɢ  ȼɟɫɬɧɢɤ

ɨɮɬɚɥɶɦɨɥɨɝɢɢ  ʋ ɫ

 Ⱥɛɞɭɥɥɚɟɜɚ ɗȺ ɒɚɯɦɚɥɢɟɜɚ ȺɆ Ⱥɥɢɟɜ ɏȾ Ɋɭɫɬɚɦɛɟɤɨɜɚ ȽɊ Ɋɨɥɶ ɜɢɬɪɟɨɪɟɬɢɧɚɥɶɧɨɝɨ

ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɩɚɬɨɥɨɝɢɢ ɦɚɤɭɥɹɪɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ  ɋɛɨɪɧɢɤ ɧɚɭɱɧɵɯ ɫɬɚɬɟɣ ɩɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ

ɧɚɭɱɧɨɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ©Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɨɮɬɚɥɶɦɨɥɨɝɢɢª Ȼɚɤɭ  ɫ

 *UXQZDOG -( 5HWLQDO KHPRGLQDPLFV LQ SUROLIHUDWLYH GLDEHWLF UHWLQRSDWK\ $ ODVHU 'RSSOHU YHORVLPHWU\

VWXG\  ,QYHVWLJDWLYH 2SKWKDOPRORJ\ DQG YLVXDO VFLHQFH  YRO S

 5DVVDP 60 3DWHO 9 .RKQHU (0 7KH HIIHFW RI H[SHULPHQWDO K\SHUWHQVLRQ RQ UHWLQDO YDVFXODU

DXWRUHJXODWLRQ LQ KXPDQV D PHFKDQLVP IRU WKH SURJUHVVLRQ RI GLDEHWLF UHWLQRSDWK\  ([S 3K\VLRO 

YRO ʋ S

 .OHLQ %( 0RVV 6( .OHLQ 5 7KH :LVFRQVLQ (SLGHPLRORJLF 6WXG\ RI 'LDEHWLF 5HWLQRSDWK\ ;,,,

5HODWLRQVKLS RI VHUXP FKROHVWHURO WR UHWLQRSDWK\ DQG KDUG H[XGDWH  2SKWKDOPRORJ\  YRO ʋ

S

 ɇɟɫɬɟɪɨɜ Ⱥɉ Ɋɨɥɶ ɦɟɫɬɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɜ ɩɚɬɨɝɟɧɟɡɟ ɞɢɚɛɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɬɢɧɨɩɚɬɢɢ  ȼɟɫɬɧɢɤ

ɨɮɬɚɥɶɦɨɥɨɝɢɢ  ʋ ɫ

 Ȼɨɥɶɲɭɧɨɜ Ⱥȼ Ʉɭɥɢɟɜɚ ɂȺ Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɟɱɟɧɢɹ ɞɢɚɛɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɬɢɧɨɩɚɬɢɢ ɩɪɢ

ɦɢɨɩɢɢ  ȼɟɫɬɧɢɤ ɨɮɬɚɥɶɦɨɥɨɝɢɢ  ʋ ɫ

 ȿɮɝɪɚɮɨɜ ȼɘ Ɇɚɦɚɟɜɚ ȽȽ Ȼɢɲɟɥɟ ɇȺ Ʌɸɞɢɧɚ Ʌɂ Ʉɥɢɧɢɤɨɟɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ

ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɞɢɚɛɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɬɢɧɨɩɚɬɢɢ ɢ ɟɟ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɫ ɞɢɚɛɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɧɟɮɪɨɩɚɬɢɟɣ 

ȼɟɫɬɧɢɤ ɨɮɬɚɥɶɦɨɥ  ʋ ɫ

 5DYLG 0 6DYLQ + /DQJ 5 3URWHLQXULD UHQDO LPSDLUPHQW PHWDEROLF FRQWURO DQG EORRG SUHVVXUH LQ W\SH

 GLDEHWHV PHOOLWXV $ \HDU IROORZXS UHSRUW RQ  SDWLHQWV  $UFK ,QWHUQ 0HG  YRO ʋ

S

 6WLWW$: *DUGLQHU 7$$UFKHU '% +LVWRORJLFDO DQG XOWUDVWUXFWXUDO LQYHVWLJDWLRQ RI UHWLQDO PLFURDQHYULVP

GHYHORSPHQW LQ GLDEHWLF UHWLQRSDWK\  %U - 2SKWKDOPRO  YRO S

 +HOOVWHGW 7 ,PPRQHQ , 'LVDSSHDUHQFH DQG IRUPDWLRQ UHWHV RI PLFURDQHXULVPV LQ HDUO\ GLDEHWLF UHWLQRSDWK\

 ,QYHVW 2SKWKDOPRO 9LV 6FL  ʋ YRO S

 Ʉɚɧɫɤɢ ȾɠȾɠ Ʉɥɢɧɢɱɟɫɤɚɹ ɨɮɬɚɥɶɦɨɥɨɝɢɹ Ɇ ɢɡɞ©Ʌɨɝɨɫɮɟɪɚª  ɫ 

 Ʉɚɧɫɤɢ ȾɠȾɠ Ʉɥɢɧɢɱɟɫɤɚɹ ɨɮɬɚɥɶɦɨɥɨɝɢɹ Ɇ ɢɡɞ©Ʌɨɝɨɫɮɟɪɚª  ɫ 

 Ʉɚɧɫɤɢ ȾɠȾɠ Ʉɥɢɧɢɱɟɫɤɚɹ ɨɮɬɚɥɶɦɨɥɨɝɢɹ Ɇ ɢɡɞ©Ʌɨɝɨɫɮɟɪɚª  ɫ 68

2010/ 4

Ԥ'Ԥ%ø<<$7 ø&0$//$5,

 Ƚɚɞɠɢɟɜ Ɋȼ Ⱦɢɚɛɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɪɟɬɢɧɨɩɚɬɢɹ ɂɧɬɪɚɨɤɭɥɹɪɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɪɢɫɤɚ ɢ ɡɚɳɢɬɵ ɜ ɩɚɬɨɝɟɧɟɡɟ

ɞɢɚɛɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɬɢɧɨɩɚɬɢɢ Ȼɚɤɭ   ɫ

 6DWR < .DPDWD $ 0DWVXL 0 &OLQLFDO VWXG\ RI YHQRXV DEQRUPDOLWLHV LQ GLDEHWLF UHWLQRSDWK\  -SQ -

2SKWKDOPRO  YRO ʋ S

 (DUO\ 7UHDWPHQW 'LDEHWLF 5HWLQRSDWK\ 6WXG\ 5HVHDUFK *URXS 5HSRUW QXPEHU  )OXRUHVFHLQ DQJLRJUDSKLF

ULVN IDFWRUV IRU SURJUHVVLRQ RI GLDEHWLF UHWLQRSDWK\  2SKWKDOPRORJ\  YRO ʋ S

 Ⱥɫɬɚɯɨɜ ɘɋ Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɚ Ɏȿ ɒɤɥɹɪɨɜ ɇɇ ɒɚɞɪɢɱɟɜ Ɏȿ ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ

ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɞɢɚɛɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɤɭɥɹɪɧɨɝɨ ɨɬɟɤɚ  ɋɛɨɪɧɢɤ ɧɚɭɱɧɵɯ ɫɬɚɬɟɣ ɩɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ ɧɚɭɱɧɨ

ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ©ɋɚɯɚɪɧɵɣ ɞɢɚɛɟɬ ɢ ɝɥɚɡª Ɇ  ɫ

 ɂɡɦɚɣɥɨɜ Ⱥɋ Ȼɚɥɚɲɟɜɢɱ Ʌɂ Ʉɥɢɧɢɱɟɫɤɚɹ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɞɢɚɛɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɦɚɤɭɥɨɩɚɬɢɢ 

ɋɛɨɪɧɢɤ ɧɚɭɱɧɵɯ ɫɬɚɬɟɣ ɩɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ ɧɚɭɱɧɨɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ©ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ

ɜɢɬɪɟɨɪɟɬɢɧɚɥɶɧɨɣ ɩɚɬɨɥɨɝɢɢª Ɇɨɫɤɜɚ  ɫ

 Ɉɥɟɜɫɤɚɹ ȿȺ Ⱦɢɚɛɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɦɚɤɭɥɨɩɚɬɢɹ ɤɥɢɧɢɤɚ ɩɪɨɝɧɨɡ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ

ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɥɟɱɟɧɢɸ Ⱦɢɫɫɟɪɬ ɧɚ ɫɨɢɫɤ ɫɬɟɩɟɧɢ ɤɚɧɞ ɦɟɞ ɧɚɭɤ ɑɟɥɹɛɢɧɫɤ   ɫ

 ɒɚɯɦɚɥɢɟɜɚ ȺɆ ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɥɟɱɟɧɢɹ ɞɢɚɛɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɬɢɧɨɩɚɬɢɢ

Ⱦɢɫɫɟɪɬ ɧɚ ɫɨɢɫ ɫɬɟɩɟɧɢ ɤɚɧ ɦɟɞ ɧɚɭɤ Ȼɚɤɭ  ɫ 

 $QWFOLII 5- 0DUVKDOO - 7KH SDWKRJHQHVLV RI HGHPD LQ GLDEHWLF PDFXORSDWK\  6HPLQ 2SKWKDOPRO 

YRO S

 Ⱥɛɞɭɥɥɚɟɜɚ ɗȺ Ⱥɥɢɟɜ ɏȾ Ɋɭɫɬɚɦɛɟɤɨɜɚ ȽɊ ɒɚɯɛɚɡɨɜɚ ɇȺ ȼɚɪɢɚɧɬɵ ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɟɱɟɧɢɹ

ɩɚɬɨɥɨɝɢɢ ɜɢɬɪɟɨɦɚɤɭɥɹɪɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɮɟɣɫɚ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɛɢɨɦɢɤɪɨɫɤɨɩɢɢ ɢ ɨɩɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɝɟɪɟɧɬɧɨɣ

ɬɨɦɨɝɪɚɮɢɢ  ©2IWDOPRORJL\Dª ɧɚɭɱɧɨɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɠɭɪɧɚɥ  ʋ ɫ

 Ⱥɛɞɭɥɥɚɟɜɚ ɗȺ ɒɚɯɦɚɥɢɟɜɚ ȺɆ Ⱥɥɢɟɜ ɏȾ Ɋɭɫɬɚɦɛɟɤɨɜɚ ȽɊ Ɋɨɥɶ ɜɢɬɪɟɨɪɟɬɢɧɚɥɶɧɨɝɨ

ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɩɚɬɨɥɨɝɢɢ ɦɚɤɭɥɹɪɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ  ɋɛɨɪɧɢɤ ɧɚɭɱɧɵɯ ɫɬɚɬɟɣ ɩɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ

ɧɚɭɱɧɨɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ©Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɨɮɬɚɥɶɦɨɥɨɝɢɢª Ȼɚɤɭ  ɫ

 ɂɤɟɞɚ Ɍ ɉɚɬɨɝɟɧɟɡ ɫɨɬɨɜɢɞɨɝɨ ɤɢɫɬɨɜɢɞɧɨɝɨ ɨɬɟɤɚ ɦɚɤɭɥɹɪɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɜɹɡɚɧɧɨɝɨ ɫ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ

ɡɚɞɧɟɣ ɝɢɚɥɨɢɞɧɨɣ ɦɟɦɛɪɚɧɵ ɭ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɫɬɪɚɞɚɸɳɢɯ ɞɢɚɛɟɬɨɦ  ɇɨɜɨɟ ɜ ɨɮɬɚɥɶɦɨɥɨɝɢɢ 

ʋ ɫ

 Ɂɚɯɚɪɨɜ ȼȾ ȼɢɬɪɟɨɪɟɬɢɧɚɥɶɧɚɹ ɯɢɪɭɪɝɢɹ Ɇ Ɇɟɞɢɰɢɧɚ  ɫ

 Ȼɚɥɚɲɨɜɚ ɅɆ Ȼɨɪɡɭɧ ɇɋ Ⱥɠɭɝɢɦ Ɇɇ Ɂɚɞɧɚɹ ɝɢɚɥɨɢɞɧɚɹ ɦɟɦɛɪɚɧɚ ɚɧɚɬɨɦɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ

ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɨɥɶ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɜɢɬɪɟɨɪɟɬɢɧɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɥɢɮɟɪɚɰɢɢ  Ʉɥɢɧɢɱɟɫɤɚɹ Ɉɮɬɚɥɶɦɨɥɨɝɢɹ

 ʋ ɫ

 1DVUDOODK )3 -DONK $( &RSSHQROOH ) HW DO 7KH UROH RI WKH YLWUHRXV LQ GLDEHWLF PDFXODU HGHPD 

2SKWKDOPRORJ\  YRO S

 +LNLFKL 7 )XMLR 1 $NLED - $VVRFLDWLRQ EHWZHHQ WKH VKRUW WHUP QDWXUDO KLVWRU\ RI GLDEHWLF PDFXODU HGHPD

DQG WKH YLWUHRPDFXODU UHODWLRQVKLS LQ W\SH ,, GLDEHWHV PHOOLWXV  2SKWKDOPRORJ\  YRO S

 ɇɚɫɪɭɥɥɚɟɜɚ ȽɆ Ⱥɝɚɟɜɚ Ɍɋ Ⱥɛɞɭɥɥɚɟɜɚ ɗȺ Ʉ ɥɟɱɟɧɢɸ ɢ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɫɬɚɞɢɢ ɤɚɬɚɪɚɤɬɵ

ɭ ɛɨɥɶɧɵɯ ɫɚɯɚɪɧɵɦ ɞɢɚɛɟɬɨɦ  Ⱥɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧɫɤɢɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɠɭɪɧɚɥ  ʋ ɫ

 7KH 'LDEHWHV &RQWURO DQG &RPSOLFDWLRQV 7ULDO 5HVHDUFK *URXS 7KH HIIHFW RI LQWHQVLYH WUHDWPHQW RI GLDEHWHV

RQ WKH GHYHORSPHQW DQG SURJUHVVLRQ RI ORQJWHUP FRPSOLFDWLRQV LQ LQVXOLQGHSHQGHQW GLDEHWHV PHOOLWXV 

1 (QJO - 0HG YRO  ʋ S

 0H\HU6FKZLFNHUDWK * 5HWLQRSDWKLH GLDEHWLTXH HW SKRWRFRDJXODWLRQ  %XOO 0HP 6RF )UDQF 2SKWKDOPRO

 YRO S

 /DGDV ,' 7KHRGRVVLDGLV *3 /RQJWHUP HIIHFWLYHQHVV RI PRGL¿HG JULG ODVHU SKRWRFRDJXODWLRQ IRU GLIIXVH

GLDEHWLF PDFXODU HGHPD  $FWD 2SKWKDOPRO &RSHQK  YRO S

 ȿɪɟɦɟɧɤɨ Ⱥɂ ɑɟɪɤɚɫɨɜɚ ȿɇ Ȼɨɣɤɨ ȺȺ ɢ ɞɪ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɥɚɡɟɪɤɨɚɝɭɥɹɰɢɢ ɩɪɨɥɢɮɟɪɚɬɢɜɧɨɣ

ɞɢɚɛɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɬɢɧɨɩɚɬɢɢ ɫ ɦɚɤɭɥɹɪɧɵɦ ɨɬɟɤɨɦ ɭ ɛɨɥɶɧɵɯ ɧɚ ɮɚɤɢɱɧɵɯ ɢ ɚɪɬɢɮɚɤɢɱɧɵɯ ɝɥɚɡɚɯ

 ,,, ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɫɟɦɢɧɚɪ ©ɤɪɭɝɥɵɣ ɫɬɨɥª Ɇɚɤɭɥɚ  Ɍɟɡɢɫɵ ɞɨɤɥɚɞɨɜ Ɋɨɫɬɨɜɧɚ ɞɨɧɭ 

ɫ

 6WULJD 0 ,YDQLVHYLF 0 &RPSDULVRQ EHWZHHQ HI¿FDF\ RI IXOO DQG PLOG SDQUHWLQDO SKRWRFRDJXODWLRQ RQ WKH

FRXUVH RI GLDEHWLF UXEHRVLV LULGLV  2SKWKDOPRORJLFD  YRO ʋ S

 Ʉɚɧɫɤɢ ȾɠȾɠ Ʉɥɢɧɢɱɟɫɤɚɹ ɨɮɬɚɥɶɦɨɥɨɝɢɹ Ɇ ɢɡɞ©Ʌɨɝɨɫɮɟɪɚª   ɫ

 /DH\ -- &RPSOLFDWLRQV RI SKRWRFRDJXODWLRQ IRU GLDEHWLF UHWLQRSDWK\  'LDEHWH 0HWDE  YRO ʋ

S

 Ƚɚɰɭ Ɇȼ Ƚɨɥɨɜɚɬɟɧɤɨ ɋɉ ɂɡɦɚɣɥɨɜ Ⱥɋ ɉɚɧɪɟɬɢɧɚɥɶɧɚɹ ɤɨɚɝɭɥɹɰɢɹ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɡɪɟɧɢɹ  ,, ȿɜɪɨ

Ⱥɡɢɚɬɫɤɚɹ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ ɩɨ ɨɮɬɚɥɶɦɨɯɢɪɭɪɝɢɢ ɬɟɡ ɞɨɤɥ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ  ɪɚɡɞɟɥ  ɫ69

2010/ 4

Ԥ'Ԥ%ø<<$7 ø&0$//$5,

 6HLEHUWK 9 $OH[DQGULGLV ( )XQFWLRQ RI WKH GLDEHWLF UHWLQD DIWHU SDQUHWLQDO DUJRQ ODVHU SKRWRFRDJXODWLRQ

,QÀXHQFH RI WKH LQWHQVLW\ RI WKH FRDJXODWLRQ VSRWV  2SKWKDOPRORJLFD  YRO ʋ S

 *X\HU '5 '¶$PLFR '- 6PLWK &: 6XEUHWLQDO ¿EURVLV DIWHU ODVHU SKRWRFRDJXODWLRQ IRU GLDEHWLF PDFXODU

HGHPD  $P - 2SKWKDOPRO  YRO ʋ S

 5XWOHGJH %. :DOORZ ,+ 3RXOVHQ */ 6XESLJPHQW HSLWKHOLDO PHPEUDQHV DIWHU SKRWRFRDJXODWLRQ IRU

GLDEHWLF PDFXODU HGHPH  $UFK 2SKWKDOPRO  YRO ʋ S

 /XWWULOO -. PXVFK '& 0DLQVWHU 0$ 6XEWKUHVKROG PLFURSXOVH GLRGH ODVHU WUHDWPHQW RI FOLQLFDOO\

VLJQL¿FDQW GLDEHWLF PDFXODU HGHPD  %U - 2SKWKDOPRO  YROS ʋ S

 $KPDGLHK + (W DO ,QWUDYLWUHDO EHYDFL]XPDE ZLWK RU ZLWKRXW WULDPFLQDORQH IRU UHIUDFWRU\ GLDEHWLF PDFXODU

HGHPD D SODFHERFRQWUROOHG UDQGRPL]HG FOLQLFDO WULDO  *UDHIHV $UFK &OLQ ([S 2SKWKDOPRO 

YRO S

 1DXFN P .DUDNLXODNXV * HW DO &RUWLFRVWHURLGV LQKLELW WKH H[SUHVVLRQ RI WKH YDVFXODU HQGRWKHOLDO JURZWK

IDFWRU JHQH LQ KXPDQ YDVFXODU VPRRWK PXVFOH FHOOV  (XUR - 3KDUPDFRO  YRO S

 -RQDV -% 6RINHU $ ,QWUDRFXODU LQMHFWLRQ RI FU\VWDOOLQH FRUWLVRQH DV DGMXQFWLYH WUHDWPHQW RI GLDEHWLF

PDFXODU HGHPD  $P - RSKWKDOPRO  YRO S

 ȻɚɣɛɨɪɨɞɨɜəȼɈɫɥɨɠɧɟɧɢɹɢɧɬɪɚɜɢɬɪɟɚɥɶɧɨɝɨɜɜɟɞɟɧɢɹɬɪɢɚɦɰɢɧɚɥɨɧɚɚɰɟɬɨɧɢɞɚ,,ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ

ɫɟɦɢɧɚɪ ©ɤɪɭɝɥɵɣ ɫɬɨɥª Ɇɚɤɭɥɚ  Ɍɟɡɢɫɵ ɞɨɤɥɚɞɨɜ Ɋɨɫɬɨɜɧɚ ɞɨɧɭ  ɫ

 %DNUL 6- .DLVHU 3. 3RVWHULRU VXEWHQRQ WULDPFLQDORQH DFHWRQLGH IRU UHIUDFWRU\ GLDEHWLF PDFXODU HGHPD 

$P - RSKWKDOPRO  YRO ʋ S

 )HUUDUH 1 'DYLV6P\WK 7 7KH %LRORJ\ RI YDVFXODU HQGRWKHOLDO JURZWK IDFWRU  (QGRFU 5HY  YRO

S


 +DULWRJORX & .RRN ' HW DO ,QWUDYLWUHDO EHYDFL]XPDE WKHUDS\ IRU SHUVLVWHQW GLIIXVH GLDEHWLF PDFXODU

HGHPD  5HWLQD  YRO ʋ S

 3.&'0(6 VWXG\ *URXS (IIHFW RI UXER[LVWDXULQ LQ SDWLHQWV ZLWK GLDEHWLF PDFXODU HGHPD WKLUW\PRKWK

UHVXOWV RI WKH UDQGRPL]HG 3.&'0(6 FOLQLFDO WULDO  $UFK 2SKWKDOPRO  YRO S

 /HZLV + 7KH UROH RI YLWUHFWRP\ LQ WKH WUHDWPHQW RI GLDEHWLF PDFXODU HGHPD  $P - 2SKWKDOPRO 

YRO S

 3DYOLQ '- 6KHUDU 0' )RVWHU 36 6XEVXUIDFH XOWUDVRXQG PRFURVFRSLF LPDJLQJ RI WKH LQWDFW H\H 

2SKWKDOPRORJ\  YRO S

 ԤOL\HY ;' $EGXOOD\HYD (Ԥ ùDKPDOÕ\HYD $0 .LVWR] PDFXO\DU |GHPLQ GLDTQRVWLNDVÕQGD VSHNWUDO

GRPHQ RSWLN NRKHUHQV WRPRTUD¿\D LOԥ ÀRUHVVHLQ DQJLRTUD¿\DVÕ DUDVÕQGD NRUUHODVL\D  $NDG =ԤOL\HYDQÕQ

 LOOL\LQԥ KԥVU ROXQPXú %H\QԥO[DOT (OPL .RQIUDQV 2IWDOPRORJL\DQÕQ DNWXDO SUREOHPOԥUL PԥTDOԥOԥU

WRSOXVX %DNÕ  V

 -RVHSK :% 'DYLG +2 -DPHV 6. Ɏɥɸɨɪɟɫɰɟɧɬɧɚɹ ɚɧɝɢɨɝɪɚɮɢɹ ɬɟɯɧɢɤɚ ɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ

Ɇɨɧɨɝɪɚɮɢɹ ɋɉɛ   ɫ

 )XMLPRWR -* 3LWULV & %RSSDUW 6$ %UH]LQVNL 0( 2SWLFDO FRKHUHQFH WRPRJUDSK\ DQ HPHUJLQJ

WHFKQRORJ\ IRU ELRPHGLFDO LPDJLQJ DQG RSWLFDO ELRSV\  1HRSODVLD  YRO S

 5XGROSK * .DOSDGDNLV 3 %HFKPDQQ 0 +DULWRJORX &.DPSLN $ 6FDQQLQJ ODVHU RSKWKDOPRVFRSH

HYRNHG PXOWLIRFDO (5*  6/2PI(5*  LQ SDWLHQWV ZLWK PDFXODU KROHV DQG QRUPDO LQGLYLGXDOV  (\H 

YRO ʋ S

 

2SKWKDOPRO  YRO ʋ S

 ,WDL 1 7DQLWR 0 &KLKDUD ( &RPSDULVRQ RI RSWLF GLVF WRSRJUDSK\ PHDVXUHG E\ 5HWLQDO 7KLFNQHVV$QDO\]HU

ZLWK PHDVXUHPHQW E\ +HLGHOEHUJ 5HWLQD 7RSRJUDSK ,,  -SQ -2SKWKDOPRO  YRO ʋ S

 6FKPHLVVHU (7 +DUULVRQ -0 6XWWHU (( HW DO 0RGL¿FDWLRQ RI WKH +HLGHOEHUJ UHWLQDOÀRZPHWHU WR UHFRUG

SDWWHUQ DQG ÀLFNHU LQGXFHG EORRG ÀRZ FKDQJHV  'RF 2SKWKDOPRO  YRO ʋ S

 *XDQ . +XGVRQ & )ODQDJDQ -* &RPSDULVRQ RI +HLGHOEHUJ UHWLQDO WRPRJUDSK\ ,, DQG UHWLQDO WKLFNQHVV

DQDO\]HU LQ DVVHVVPHQW RI GLDEHWLF PDFXODU HGHPD  ,296  YRO S

 Ⱥɫɬɚɯɨɜ ɘɋ Ⱥɤɨɩɨɜ ȿɅ Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɚ ɇɇ ɒɚɞɪɢɱɟɜ Ɏȿ Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɟ

ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ Ƚɟɣɞɟɥɶɛɟɪɝɫɤɨɝɨ ɪɟɬɢɧɚɥɶɧɨɝɨ ɬɨɦɨɝɪɚɮɚ  +57 ,,   Ʉɥɢɧ Ɉɮɬɚɥɶɦɨɥ  ɬ

ʋ ɫ

 Ɋɨɞɢɧ Ⱥɋ Ȼɢɨɦɢɤɪɨɪɟɬɢɧɨɦɟɬɪɢɹ ± ɧɨɜɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɟ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ ɫɟɬɱɚɬɤɢ 

Ɉɮɬɚɥɶɦɨɥɨɝɢɹ Ɇ  ɫ

 'UH[OHU : 0RUJQHU 8 .DUWQHU ); HW DO ,Q YLYR XOWUDKLJKUHVROXWLRQ RSWLFDO FRKHUHQFH WRPRJUDSK\ 

2SWLFV /HWWHUV  YRO ʋ S70

2010/ 4

Ԥ'Ԥ%ø<<$7 ø&0$//$5,

 Ɋɨɞɢɧ Ⱥɋ Ȼɨɥɶɲɭɧɨɜ Ⱥȼ Ƚɚɛɟɥɶ ȼɉ Ƚɚɛɥɟɪ Ȼ ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɨɩɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɝɟɪɟɧɬɧɨɣ

ɬɨɦɨɝɪɚɮɢɢ ɞɥɹ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɪɟɬɢɧɚɥɶɧɨɣ ɩɚɬɨɥɨɝɢɢ  Ɋɟɮɪɚɤɰɢɨɧɧɚɹ ɯɢɪɭɪɝɢɹ ɢ ɨɮɬɚɥɶɦɨɥɨɝɢɹ

Ɇ  ɫ

 0DVVLQ 3 9LFDXW ( +DRXFKLQH % (UJLQD\ $ 3DTXHV 0 *DXGULF $ 5HSURGXFLELOLW\ RI UHWLQDO PDSSLQJ

XVLQJ RSWLFDO FRKHUHQFH WRPRJUDSK\  $UFK 2SKWKDOPRO  YRO ʋ S

 6ZDQVRQ ($ ,]DWW -$ +HH 05 +XDQJ ' /LQ &3 6FKXPDQ -6 3XOLD¿WR &$ )XMLPRWR -* ,Q

YLYR UHWLQDO LPDJLQJ XVLQJ RSWLFDO FRKHUHQFH WRPRJUDSK\  2SW /HWW  YRO ʋ S

 %DXPDO &5 &OLQLFDO DSSOLFDWLRQV RI RSWLFDO FRKHUHQFH WRPRJUDSK\  &XUU 2SLQ 2SKWKDOPRO  YRO

 S

 6FKXPDQ -6 3XOLD¿WR &$ )XMLPRWR -* 2SWLFDO FRKHUHQFH WRPRJUDSK\ RI RFXODU GLVHDVHV QG HG

 S

 6ZDQVRQ ($ +XDQJ ' +HH 05 )XMLPRWR -* /LQ &3 3XOLD¿WR &$ +LJKVSHHG RSWLFDO FRKHUHQFH

GRPDLQH UHÀHFWRPHWU\  2SW /HWW  YRO S

 5R\ 0 6YDKQ 3 &KHUHO / 6KHSSDUG &-5 *HRPHWULF SKDVHVKLIWLQJ IRU ORZFRKHUHQFH LQWHUIHUHQFH

PLFURVFRS\  2SWLFV DQG /DVHUV LQ (QJLQHHULQJ  YRO ʋ S

 )HUFKHU $) 5RWK ( 2SKWKDOPLF ODVHU LQWHUIHURPHWU\  3URF 63,(  YRO SS

 )HUFKHU $) 0HQJHGROW . :HUQHU : (\HOHQJKW PHDVXUHPHQW E\ LQWHUIHURPHWU\ ZLWK SDUWLDOO\ FRKHUHQW

OLJKW  2SW /HWW  YRO S

 )HUFKHU $) +LW]HQEHUJHU &. .DPS &. (O=D\DW 6< 0HDVXUHPHQW RI LQWUDRFXODU GLVWDQFHV E\

EDFNVFDWWHULQJ VSHFWUDO LQWHUIHURPHWU\  2SWLFV &RPPXQLFDWLRQV  YRO ʋ S

 'UH[OHU : 0RUJQHU 8 *KDQWH 5. .HUWQHU ); 6FKXPDQ -6 )XMLPRWR -* 8OWUDKLJK UHVROXWLRQ

RSKWKDOPLF RSWLFDO FRKHUHQFH WRPRJUDSK\  1DW 0HG  YRO ʋ S

 .DXIPDQ 6& 0XVFK '& %HOLQ 0: &RKHQ (- 0HVOHU '0 HW DO &RQIRFDO 0LFURVFRS\ $ 5HSRUW

E\ WKH $PHULFDQ $FDGHP\ RI 2SKWKDOPRORJ\  2SKWKDOPRORJ\  YRO ʋ SS

 0XVFDW 6 3DUNV 6 .HPS ( .HDWLQJ ' 5HSHDWDELOLW\ DQG UHSURGXFELOLW\ RI PDFXODU WKLFNQHVV

PHDVXUHPHQWV ZLWK WKH 2&7  $P - 2SKWKDOPRO  YRO S

 2WDQL 7 .LVKL 6 0DUX\DPD < 3DWWHUQV RI GLDEHWLF PDFXODU HGHPD ZLWK RSWLFDO FRKHUHQFH WRPRJUDSK\ 

$P - 2SKWKDOPRO  YRO S

 Ȼɨɬɚɛɟɤɨɜɚ ɌɄ ɂɦɚɧɬɚɟɜɚ ɆȻ ɀɚɡɢɧɢ Ȼɋ ɢ ɞɪ Ɋɨɥɶ ɨɩɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɝɟɪɟɧɬɧɨɣ ɬɨɦɨɝɪɚɮɢɢ

ɜ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɟ ɦɚɤɭɥɹɪɧɨɝɨ ɨɬɟɤɚ ɭ ɛɨɥɶɧɵɯ ɫ ɞɢɚɛɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɬɢɧɨɩɚɬɢɟɣ  ɋɛ ɦɚɬɟɪ ɤɨɧɮ

©ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɟ ɢ ɥɟɱɟɧɢɢ ɜɢɬɪɟɨɪɟɬɢɧɚɥɶɧɨɣ ɩɚɬɨɥɨɝɢɢª Ɇ

ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ  ɫ

 .DLVHU 3. 5LHPDQQ &' 6HDUV -( HW DO 0DFXODU WUDFWLRQ GHWDFKPHQW DQG GLDEHWLF PDFXODU HGHPD

DVVRFLDWHG ZLWK SRVWHULRU KLDORLGDO WUDFWLRQ  $P - 2SKWKDOPRO  YRO S

 Ȼɚɥɚɲɟɜɢɱ Ʌɂ ɋɚɩɟɝɢɧɚ ɗɅ Ȼɚɣɛɨɪɨɞɨɜ əȼ ɂɧɬɪɚɜɢɬɪɟɚɥɶɧɨɟ ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɤɟɧɚɥɨɝɚ ɩɪɢ

ɦɚɤɭɥɹɪɧɵɯ ɨɬɟɤɚɯ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɝɟɧɟɡɚ  ɋɛ ɦɚɬɟɪ ɤɨɧɮ ©ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɟ

ɢ ɥɟɱɟɧɢɢ ɜɢɬɪɟɨɪɟɬɢɧɚɥɶɧɨɣ ɩɚɬɨɥɨɝɢɢª Ɇ ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ  ɫ

 *LRYDQQLQL $ $PDWR * 0DULRWWL & HW DO 2SWLFDO FRKHUHQFH WRPRJUDSK\ ¿QGLQJV LQ GLDEHWLF PDFXODU

HGHPD EHIRUH DQG DIWHU YLWUHFWRP\  2SKWKDOPLF 6XUJ /DVHUV  YRO S

 0DVVLQ 3 'XJXLG * (UJLQD\ $ +DRXFKLQH % *DXGULF $ 2SWLFDO FRKHUHQFH WRPRJUDSK\ IRU HYDOXDWLQJ

GLDEHWLF PDFXODU HGHPD EHIRUH DQG DIWHU YLWUHFWRP\  $P - 2SKWKDOPRO  YRO SS

 Ʉɚɫɢɦɨɜ ɗɆ ɇɨɜɵɣ ɜɢɞ ɤɜɚɧɬɨɜɨɝɨ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ ± ɥɚɡɟɪ ɧɚ ɩɚɪɚɯ ɦɟɞɢ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɟɝɨ

ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɨɮɬɚɥɶɦɨɥɨɝɢɢ Ⱥɜɬɨɪɟɮ ɞɢɫɫɟɪɬ ɞɨɤɬ ɦɟɞ ɧɚɭɤ Ɇɨɫɤɜɚ   ɫ

 *DXFKHU ' 7DGD\RQL 5 (UJLQD\ $ HW DO 2&7 DVVHVVPHQW RI WKH YLWUHRUHWLQDO UHODWLRQVKLS LQ GLDEHWLF

PDFXODU HGHPD  $P- 2SKWKDOPRO  YRO S

 5XNKVDQD * 0 0DUN :- /HH 0- 2SWLFDO FRKHUHQFH WRPRJUDSK\ XVH LQ HYDOXWLRQ RI WKH YLWUHRUHWLQDO

LQWHUIDFH D UHYLHZ  6XUYH\ RI 2SKWKDOPRORJ\  YRO ʋ S

 $ONXUD\D + .DQJDYH ' $EX (O$VUDU $0 7KH FRUUHODWLRQ EHWZHHQ RSWLFDO FRKHUHQFH WRPRJUDSKLF

IHDW\UHV DQG VHYHULW\ RI UHWLQRSDWK\ PDFXODU WKLFNQHVV DQG YLVXDO DFXLW\ LQ GLDEHWLF PDFXODU HGHPD  ,QW

2SKWKDOPRO  YRO S

 'DYLG * &OHPHQFH 6 $OL ( %HONDFHP + 5DPLQ 7 $ODLQ * 3DVFDO 0 2SWLFDO FRKHUHQFH WRPRJUDSK\

IHDWXUHV GXULQJ WKH HYROXWLRQ RI VHURXV UHWLQDO GHWDFKPHQW LQ SDWLHQWV ZLWK GLDEHWLF PDFXODU HGHPD  6XUYH\

RI 2SKWKDOPRORJ\  YRO ʋ S

 /DUVVRQ - 9LWUHFWRP\ LQ YLWUHRPDFXODU WUDFWLRQ V\QGURPH HYDOXDWHG E\ RFXODU FRKHUHQFH WRPRJUDSK\

UHWLQDO PDSSLQJ  $FWD 2SKWKDOPRO 6FDQG  YRO S71

2010/ 4

Ԥ'Ԥ%ø<<$7 ø&0$//$5,

Ʉɚɫɢɦɨɜ ɗɆ Ⱥɥɢɟɜ ɏȾ

ɉɊɂɆȿɇȿɇɂȿ ɋɉȿɄɌɊȺɅɖɇɈɃ ɈɉɌɂɑȿɋɄɈɃ ɄɈȽȿɊȿɇɌɇɈɃ

ɌɈɆɈȽɊȺɎɂɂ ȼ ȾɂȺȽɇɈɋɌɂɄȿ ɂ ɈɉɊȿȾȿɅȿɇɂɂ ɅȿɑȿȻɇɈɃ ɌȺɄɌɂɄɂ

ȾɂȺȻȿɌɂɑȿɋɄɂɏ ɆȺɄɍɅɈɉȺɌɂɃ  ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɣ ɨɛɡɨɪ

ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɐɟɧɬɪ Ɉɮɬɚɥɶɦɨɥɨɝɢɢ ɢɦɟɧɢ ɚɤɚɞɟɦɢɤɚ Ɂɚɪɢɮɵ Ⱥɥɢɟɜɨɣ ɝ Ȼɚɤɭ Ⱥɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧ

Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɞɢɚɛɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɦɚɤɭɥɨɩɚɬɢɹ ɨɩɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɝɟɪɟɧɬɧɚɹ ɬɨɦɨɝɪɚɮɢɹ ɡɚɞɧɹɹ ɝɢɚɥɨɢɞɧɚɹ

ɦɟɦɛɪɚɧɚ ɞɢɚɛɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɪɟɬɢɧɨɩɚɬɢɹ

ɊȿɁɘɆȿ

ɋɩɟɤɬɪɚɥɶɧɚɹ ɨɩɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɝɟɪɟɧɬɧɚɹ ɬɨɦɨɝɪɚɮɢɹ  ɈɄɌ  ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɡɚɦɟɧɢɦɵɦ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɦɟɬɨɞɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɝɥɚɡɧɵɯ ɛɨɥɟɡɧɟɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɞɢɚɛɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɬɢɧɨɩɚɬɢɢ ȿɝɨ

ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɟ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɬɨɦɨɝɪɚɮɨɜ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɜɵɫɨɤɨɣ

ɫɤɚɧɢɪɭɸɳɟɣ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɢ ɪɟɡɨɥɸɰɢɨɧɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ Ɋɚɡɥɢɱɧɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ

ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɲɢɪɨɤɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɢ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɞɟɥɚɸɬ ɫɩɟɤɬɪɚɥɶɧɭɸ ɈɄɌ

ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɬɨɱɧɵɯ ɢ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ

ɜ ɨɮɬɚɥɶɦɨɥɨɝɢɢ

.DVLPRY (0 $OL\HY .K'

$33/,&$7,21 2) 63(&75$/ 237,&$/ &2+(5(1&( 7202*5$3+< ,1

',$*1267,& $1' '()(1,7,21 2) 75($70(17 7$&7,&6 2) ',$%(7,&

0$&8/23$7+,(6  /,7(5$785( 5(9,(:1DWLRQDO &HQWUH RI 2SKWKDOPRORJ\ QDPHG DIWHU $FDGHPLFLDQ = $OL\HYD %DNX $]HUEDLMDQ

.H\ ZRUGV GLDEHWLF PDFXORSDWK\ RSWLFDO FRKHUHQFH WRPRJUDSK\ SRVWHULRU KLDORLG PHPEUDQ

GLDEHWLF UHWLQRSDWK\

6800$5<

6SHFWUDO RSWLFDO FRKHUHQFH WRPRJUDSK\  2&7  LV DQ LUUHSODFHDEOH DQG TXDOLWDWLYH UHVHDUFK PHWKRG IRU GLDJQRVWLFRI H\HV GLVHDVHV HVSHFLDOO\ GLDEHWLF UHWLQRSDWK\ ,WV¶ LQIRUPDWLYLW\ DUH VLJQL¿FDQWO\ KLJKHU WKDQ LQ WKH SUHYLRXV

JHQHUDWLRQ RI WRPRJUDSKV EHFDXVH RI WKH KLJK VFDQQLQJ VSHHG DQG UHVROXWLRQ DELOLW\ 'LIIHUHQW GLUHFWLRQV RI WKH

REWDLQHG UHVXOWV H[WHQVLYH GLDJQRVWLF DELOLWLHV DQG G\QDPLFDO REVHUYDWLRQV DUH PDNHV VSHFWUDO 2&7 RQH RI WKH

DFFXUDWH DQG XQLYHUVDO GLDJQRVWLF PHWKRGV IRU PRUSKRORJLFDO VWXGLHV LQ RSKWKDOPRORJ\

Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə